Procedură : 2018/2179(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0143/2019

Texte depuse :

A8-0143/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.40

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0281

RAPORT     
PDF 198kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2179(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2179(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(5), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0143/2019),

1.  acordă directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2179(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Fundației(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(11), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0143/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2179(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0143/2019),

A.  întrucât, potrivit situației sale a veniturilor și cheltuielilor(13), bugetul final al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă („Fundația”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 20 480 000 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 1,49 % comparativ cu 2016; întrucât bugetul Fundației provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Fundației și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că, pe durata exercițiului financiar 2017, eforturile de monitorizare a bugetului au dus la o rată de execuție bugetară de 100 %, la fel ca în 2016; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 80,7 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 4,1 % în comparație cu 2016;

Anularea reportărilor

2.  salută faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 37 528 EUR, reprezentând 1,2 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 3,7 % față de 2016;

Performanța

3.  constată cu satisfacție că Fundația folosește anumiți indicatori-cheie de performanță, incluși în sistemul său de monitorizare a performanței, care, pe lângă acești indicatori-cheie de performanță, include și alți indicatori (pentru procesele operaționale) și o apreciere și evaluare calitativă, pentru a evalua valoarea adăugată, inclusiv rezultatul și impactul, realizată de activitățile sale, și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

4.  ia act de faptul că obiectivele programelor de lucru planificate pentru 2017 au fost îndeplinite în proporție de 90 % (35 din 39 de obiective), iar patru obiective au trebuit amânate din cauza unor evenimente neprevăzute și au fost replanificate pentru a fi îndeplinite la începutul anului 2018, precum și de faptul că Fundația a contribuit la 194 de evenimente de elaborare a politicii la nivelul Uniunii (49 % dintre acestea fiind evenimente prioritare la nivelul Uniunii);

5.  apreciază faptul că activitatea de înaltă calitate a Fundației în ceea ce privește extinderea și diseminarea cunoștințelor a contribuit la planificarea și asigurarea unor condiții mai bune de viață și de muncă în Uniune; recunoaște rolul activ al Fundației ca factor care contribuție în mod esențial la dezvoltarea politicilor și ca sursă de informații pentru inițiativele UE aflate în curs de desfășurare, cum ar fi punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, accesul la protecție socială și îmbunătățirea condițiilor de muncă; salută analiza și contribuția în materie de politică a Fundației în ceea ce privește tendințele legate de calitate a vieții în contextul profilului social și economic aflat în schimbare, din raportul de sinteză referitor la cel de-al patrulea Sondaj european privind calitatea vieții;

6.  ia act de progresele înregistrate de Fundație în ceea ce privește finalizarea programului său pe patru ani, care a identificat patru domenii de politică specifice prioritare pentru viitorul program de activitate al Fundației;

7.  constată cu satisfacție că Fundația a continuat cooperarea cu alte agenții ale UE, a pus în aplicare acțiuni convenite în cadrul unor planuri anuale cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Fundația Europeană de Formare (ETF) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și și-a continuat pregătirile în colaborare cu Cedefop privind cel de al patrulea sondaj european în rândul întreprinderilor, partajând costurile sondajului; constată că Fundația a introdus un nou contract-cadru inter-agenții, cu participarea a opt agenții, pentru servicii de evaluare și feedback;

8.  observă că Fundația a făcut obiectul evaluării externe „transversale”, împreună cu Cedefop, EU-OSHA și ETF, pentru perioada 2012-2016, care s-a axat pe evaluarea activității agențiilor în ceea ce privește relevanța, eficacitatea, eficiența, coerența și valoarea adăugată europeană, precum și pe viitorul celor patru agenții; invită Fundația să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele raportului final, în special în ceea ce privește evaluarea privind valoarea adăugată europeană adusă de fundație și opiniile privind viitorul Fundației;

9.  constată cu satisfacție că propunerea Comisiei privind un nou regulament de înființare include obligația realizării unei evaluări externe din cinci în cinci ani;

Politica de personal

10.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 95,70 %, fiind numiți 89 de funcționari sau agenți temporari din totalul de 93 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (95 de posturi autorizate în 2016); constată că în 2017, în cadrul Fundației au lucrat, de asemenea, 10 agenți contractuali și un expert național detașat;

11.  salută rezultatele exercițiului de evaluare a posturilor, care a avut loc în decembrie 2017 și arată un nivel relativ ridicat de stabilitate de la un an la altul;

12.  constată că Fundația a adoptat o politică de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii în 2017 și, în plus, a instituit un Program pentru demnitate și respect;

13.  observă că, potrivit raportului Curții, Fundația a raportat existența unor plăți salariale datorate și a unor plăți în exces în ceea ce privește 30 de membri ai personalului pentru perioada 2005-2014 în urma trecerii la noul Statut al funcționarilor UE în 2005; ia act de faptul că Fundația a corectat toate plățile datorate, dar nu va recupera plățile în exces; constată că a fost implementată o evaluare completă a sistemului de gestionare a salariilor și că au fost luate măsuri, însă problema există în continuare; invită Fundația să își continue eforturile de soluționare a problemei și să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate;

Achiziții

14.  constată că Comitetul consultativ privind achizițiile publice și contractele (ACPC) al Fundației a examinat 30 de dosare în 2017; constată că, în plus, ACPC efectuează o verificare ex post anuală a unor contracte atribuite de valoare mică selectate aleatoriu; salută faptul că ACPC a fost per ansamblu mulțumit de faptul că Fundația a respectat procedurile de achiziții în 2017;

15.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la sfârșitul lui 2017, Fundația nu folosea încă toate instrumentele lansate de Comisie în scopul de a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); constată, pe baza răspunsului Fundației, că unele dintre instrumente sunt deja implementate; invită Fundația să introducă toate instrumentele necesare pentru a gestiona procedurile de achiziții și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea lor în aplicare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  ia act de măsurile aplicate de Fundație și de eforturile sale constante de a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; apreciază faptul că Fundația a introdus în 2017 un cod de etică și că s-a angajat să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice caz de conflict de interese presupus sau real;

17.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că este necesar să se consolideze independența contabilului prin subordonarea directă a acestuia directorului Fundației și Consiliului de administrație; salută măsurile luate deja pentru a asigura independența contabilului;

Controalele interne

18.  ia act de faptul că Fundația a adaptat cadrul de control intern, concentrându-se asupra monitorizării performanței sistemului de control intern, astfel încât acesta să devină mai adecvat mediului aferent Fundației;

19.  constată cu satisfacție că punerea în aplicare a planului de acțiune care răspunde constatărilor Serviciului de Audit Intern al Comisiei (IAS) în ceea ce privește gestionarea proiectelor a fost finalizată și toate acțiunile convenite au fost introduse;

20.  apreciază faptul că Fundația și IAS au convenit să realizeze un audit al performanței în ceea ce privește stabilirea ordinii de prioritate a activităților și alocarea resurselor în 2018; invită Fundația să transmită rezultatele acestui audit autorității care acordă descărcarea de gestiune;

Alte observații

21.  ia act de eforturile preliminare ale Fundației de a asigura un loc de muncă rentabil și ecologic; subliniază, cu toate acestea, că Fundația nu a instituit măsuri suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

o

o o

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

25.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2179(DEC))

Raportoare pentru aviz: Marian Harkin

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă mulțumirea că legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2017 au fost constatate de Curtea de Conturi și că situația sa financiară la 31 decembrie 2017 este corect prezentată;

2.  apreciază faptul că activitatea de înaltă calitate a Fundației în ceea ce privește extinderea și diseminarea cunoștințelor a contribuit la planificarea și asigurarea unor condiții mai bune de viață și de muncă în Uniune; recunoaște rolul activ al Fundației ca factor care contribuție în mod esențial la dezvoltarea politicilor și ca sursă de informații pentru inițiativele UE aflate în curs de desfășurare, cum ar fi punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, accesul la protecție socială și îmbunătățirea condițiilor de muncă; salută analiza și contribuția în materie de politică a Fundației în ceea ce privește tendințele legate de calitate a vieții în contextul profilului social și economic aflat în schimbare, din raportul de sinteză referitor la cel de-al patrulea Sondaj european privind calitatea vieții;

3.  subliniază importanța bunei cooperări dintre agențiile din domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii și, în special, a cooperării dintre Fundație, EU-OSHA, Cedefop și EIGE; consideră, în plus, că este important să se mențină o cooperare strânsă între Fundație și Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, pentru a se implica în continuare în discuții constructive și argumentate;

4.  ia act de progresele înregistrate de Fundație în ceea ce privește finalizarea programului său pe patru ani, care a identificat patru domenii de politică specifice prioritare pentru viitorul program de activitate al Fundației;

5.  salută faptul că Fundația a introdus începând din 2017 un cod de etică și că s-a angajat să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice caz de conflict de interese presupus sau real; salută, de asemenea, faptul că Fundația s-a angajat să evalueze posibilitatea de a înființa un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate;

6.  salută faptul că Fundația a declarat că vede noul Regulament de înființare ca pe o oportunitate pentru a reevalua posibilitatea acordării unei mai mari independențe contabilului în viitor și pentru a efectua evaluări externe periodice;

7.  salută faptul că Fundația evaluează posibilitatea ca programul informatic de achiziții electronice să fie disponibil și pentru licitațiile negociate; ia act de faptul că, până în prezent, nu au fost introduse sistemul de depunere a ofertelor pe cale electronică și aplicația e-prior;

8.  constată că Curtea de Conturi consideră că este necesar să se consolideze independența contabilului, acesta urmând să fie subordonat direct directorului Eurofound (pentru chestiuni administrative) și consiliului de conducere (pentru chestiuni funcționale), dar și că consiliul de conducere se declară mulțumit de independența contabilului și atrage atenția că acesta are deja dreptul de a răspunde direct în fața președintelui; solicită Eurofound să consolideze independența contabilului, făcând ca acesta să fie subordonat direct directorului agenției (pentru chestiuni administrative) și consiliului (pentru chestiuni funcționale).

9.  reamintește că reducerile de personal au fost puse în aplicare cu mare dificultate și își reiterează preocuparea profundă cu privire la orice noi reduceri care, este convins, ar limita capacitatea Eurofound de a-și exercita mandatul; subliniază, în acest sens, importanța asigurării unor resurse umane și financiare adecvate, care să-i permită agenției să își îndeplinească sarcinile; își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul bugetar al creșterii coeficientului de țară al Irlandei la 119,8 în 2017; subliniază că instituțiile trebuie să ia în cel mai scurt timp măsuri pentru a compensa consecințele bugetare, astfel cum se menționează în poziția Parlamentului privind proiectul de buget;

10.  subliniază din nou necesitatea de a institui urgent mecanisme independente de consultare, consiliere și primire de informații divulgate de avertizorii de integritate, care să dispună de resurse bugetare suficiente, pentru a ajuta persoanele care raportează să utilizeze canalele adecvate pentru a divulga informațiile privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare, în conformitate cu directiva privind persoanele care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, care este în prezent negociată la nivel interinstituțional;

11.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2017.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

23.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Angélique Delahaye, Monika Smolková

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 94.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 94.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 139, 30.5.1975, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 94.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 94.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 139, 30.5.1975, p. 1.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 108/40, 22.3.2018, p. 207.

(14)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ultima actualizare: 19 martie 2019Notă juridică