Postopek : 2018/2179(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0143/2019

Predložena besedila :

A8-0143/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.40

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0281

POROČILO     
PDF 194kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2017

(2018/2179(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017

(2018/2179(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 z odgovorom fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(5) in zlasti člena 16,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0143/2019),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017

(2018/2179(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 z odgovorom fundacije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(11) in zlasti člena 16,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0143/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017

(2018/2179(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0143/2019),

A.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(13) Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (v nadaljnjem besedilu: fundacija) razvidno, da je končni proračun fundacije v proračunskem letu 2017 znašal 20.480.000 EUR, kar je 1,49 % manj kot leta 2016; ker proračun fundacije izvira predvsem iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov fundacije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ceni, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 stopnja izvrševanja proračuna 100 %, torej na isti ravni kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 80,7 %, kar je 4,1 % manj kot leta 2016;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  pozdravlja, da je razveljavitev sredstev, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, znašala 37.528 EUR in predstavljala 1,2 % vseh prenesenih sredstev oziroma 3,7 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da fundacija uporablja določene ključne kazalnike uspešnosti, vključene v njen sistem spremljanja uspešnosti, ki poleg teh kazalnikov vključuje „metriko“ (druge kazalnike za operativne procese) in kvalitativno oceno in ovrednotenje, za ocenjevanje dodane vrednosti, vključno z izidom in učinkom, ki jo zagotavljajo njene dejavnosti, in za izboljšanje upravljanja proračuna;

4.  se zaveda, da je zagotovitev izložkov delovnega programa, načrtovanih za leto 2017, dosegla 90 % (35 od 39 izložkov), pri čemer so bili štirje prestavljeni zaradi nepredvidenih dogodkov in bodo po novih načrtih zagotovljeni v začetku leta 2018, pa tudi da je fundacija prispevala k 194 prireditvam za razvoj politike na ravni Unije (od tega je bilo 49 % prednostnih prireditev na ravni Unije);

5.  ceni, da so prizadevanja fundacije za pridobivanje in širjenje znanja prispevala k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer v Uniji; priznava, da ima fundacija dejavno vlogo kot osrednji akter pri oblikovanju politike in kot vir informacij o tekočih pobudah EU, kot so izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, dostop do socialne zaščite in izboljšanje delovnih pogojev; pozdravlja analizo trendov kakovosti življenja ob spreminjajočem se socialnem in ekonomskem profilu ter prispevek k politiki na tem področju, ki ju je fundacija vključila v poročilo o pregledu v okviru četrte evropske raziskave o kakovosti življenja;

6.  je seznanjen z napredkom fundacije pri zaključitvi štiriletnega programa, v katerem je opredelila štiri posebna prednostna področja politik, ki se bodo upoštevala v njenem prihodnem delovnem programu;

7.  ceni, da je fundacija še naprej sodelovala z drugimi agencijami EU in izvedla ukrepe, dogovorjene v letnih načrtih z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, Evropskim inštitutom za enakost spolov, Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) in Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), ter nadaljevala priprave v sodelovanju s Cedefop o četrti evropski raziskavi podjetij, prav tako pa prevzela del stroškov raziskave; se zaveda, da je fundacija uvedla novo okvirno pogodbo med agencijami z osmimi sodelujočimi agencijami za storitve ocenjevanja in povratnih informacij;

8.  ugotavlja, da je bila fundacija predmet zunanjega „medagencijskega“ ocenjevanja, skupaj s Cedefop, EU-OSHA in ETF, ki je zajemalo obdobje od 2012 do 2016 in se osredotočalo na oceno dela agencij v zvezi z ustreznostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo, skladnostjo in dodano vrednostjo Unije, pa tudi prihodnostjo štirih agencij; poziva fundacijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih iz končnega poročila, zlasti kar zadeva ocenjevanje dodane vrednosti Unije, ki jo zagotavlja fundacija, in poglede na prihodnost fundacije;

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da predlog Komisije za novo ustanovno uredbo vključuje obvezno zunanje ocenjevanje vsakih pet let;

Kadrovska politika

10.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 95,70-odstotno, saj je agencija zaposlovala 89 od 93 uradnikov ali začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 95 delovnih mest); poleg tega ugotavlja, da je za fundacijo v letu 2017 delalo 10 pogodbenih uslužbencev in en napoteni nacionalni strokovnjak;

11.  pozdravlja rezultate kadrovske analize, opravljene decembra 2017, ki kaže razmeroma visoko raven stabilnosti iz leta v leto;

12.  je seznanjen, da je fundacija leta 2017 sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja ter da je uvedla program o dostojanstvu in spoštovanju;

13.  ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je fundacija poročala o prenizkih plačilih in preplačilih tridesetim uslužbencem v obdobju od leta 2005 do leta 2014 zaradi prehoda na nove kadrovske predpise EU leta 2005; je seznanjen, da je fundacija popravila vsa prenizka plačila, vendar ne bo izterjala preplačil; je seznanjen, da je bilo uvedeno polno ovrednotenje plačilnega sistema in da so bili sprejeti ukrepi, vendar vprašanje še ni zaključeno; poziva fundacijo, naj nadaljuje prizadevanja za rešitev tega vprašanja in obvešča organ za podelitev razrešnice o napredku;

Javna naročila

14.  ugotavlja, da je svetovalni odbor fundacije za javna naročila in pogodbe (ACPC) v letu 2017 preučil 30 dosjejev; ugotavlja, da ACPC poleg tega izvaja naknadno letno preverjanje naključno izbranih dodeljenih naročil nizke vrednosti; pozdravlja, da je ACPC izrazil zadovoljstvo, da je fundacija v letu 2017 v splošnem upoštevala postopke javnih naročil;

15.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da fundacija konec leta 2017 še ni uporabljala vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil (e-javna naročila); je seznanjen z odgovorom fundacije, da je nekatera orodja že uvedla; poziva jo, naj začne uporabljati vsa potrebna orodja za upravljanje postopkov javnih naročil in organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

16.  je seznanjen, da je fundacija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter zaščito žvižgačev; ceni, da je fundacija v letu 2017 uvedla etični kodeks in da organ za podelitev razrešnice vestno obvešča o vseh primerih domnevnega ali dejanskega nasprotja interesov;

17.  ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je treba okrepiti neodvisnost računovodje tako, da bo odgovarjal neposredno direktorju fundacije in upravnemu odboru; pozdravlja že sprejete ukrepe za zagotovitev neodvisnosti računovodje;

Notranje kontrole

18.  se zaveda, da je fundacija prilagodila okvir notranje kontrole in se osredotočila na spremljanje učinkovitosti sistema notranje kontrole, da bi postal primernejši za njeno okolje;

19.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se je končalo izvajanje akcijskega načrta, s katerim so se obravnavale ugotovitve službe Komisije za notranjo revizijo v zvezi s projektnim vodenjem, in da so se začeli izvajati vsi dogovorjeni ukrepi;

20.  ceni, da sta se fundacija in služba za notranjo revizijo dogovorili, da bosta v letu 2018 opravili revizijo smotrnosti poslovanja z naslovom „Namenjanje prednosti dejavnostim in dodeljevanje sredstev“; poziva fundacijo, naj rezultate te revizije sporoči organu za podelitev razrešnice;

Druge pripombe

21.  je seznanjen z začetnimi prizadevanji fundacije za stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje; poudarja pa, da fundacija ni sprejela dodatnih ukrepov, s katerimi bi zmanjšala ali izravnala emisije CO2;

o

o o

22.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

25.1.2019

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2017

(2018/2179(DEC))

Pripravljavec mnenja: Marian Harkin

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi fundacije za proračunsko leto 2017, zakonite in pravilne ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2017 pošteno predstavljen;

2.  ceni, da so prizadevanja fundacije za pridobivanje in širjenje znanja prispevala k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer v Uniji; priznava, da ima fundacija dejavno vlogo kot osrednji akter pri oblikovanju politike in kot vir informacij o tekočih pobudah EU, kot so izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, dostop do socialne zaščite in izboljšanje delovnih pogojev; pozdravlja analizo trendov kakovosti življenja ob spreminjajočem se socialnem in ekonomskem profilu ter prispevek k politiki na tem področju, ki ju je fundacija vključila v poročilo o pregledu v okviru četrte evropske raziskave o kakovosti življenja;

3.  poudarja pomen dobrega sodelovanja med agencijami, ki delujejo na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja, zlasti pa med fundacijo, Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE); meni, da je pomembno tudi, da fundacija še naprej tesno sodeluje z Odborom za zaposlovanje in socialne zadeve in je tako vključena v konstruktivne in na dokazih temelječe razprave;

4.  je seznanjen z napredkom fundacije pri izpopolnjevanju štiriletnega programa, ki opredeljuje štiri posebna prednostna področja politik, ki se bodo upoštevala v njenem prihodnem delovnem programu;

5.  pozdravlja, da v fundaciji od leta 2017 velja etični kodeks in da organ za podelitev razrešnice vestno obvešča o vseh primerih domnevnega ali dejanskega nasprotja interesov; pozdravlja tudi, da se je fundacija zavezala, da bo ocenila možnosti za vzpostavitev neodvisnega organa za razkritja, svetovanje in napotitve;

6.  je zadovoljen, da fundacija po lastnih besedah v ustanovni uredbi vidi priložnost, da se ponovno oceni vprašanje večje neodvisnosti računovodje in da se izvajajo redne zunanje ocene;

7.  pozdravlja, da fundacija ocenjuje možnosti, da bi programsko opremo za elektronsko javno naročanje dala na voljo tudi za razpise s pogajanji; ugotavlja, da program za elektronsko oddajo ponudb in paket e-Prior še nista bila uvedena;

8.  ugotavlja, da je treba po mnenju Računskega sodišča povečati neodvisnost računovodje, tako da bo odgovarjal neposredno direktorju fundacije (v zvezi z administrativnimi zadevami) in upravnemu odboru (v zvezi s svojim delom), a da je upravni odbor zadovoljen z neodvisnostjo računovodje in opozarja, da lahko že po sedanji ureditvi neposredno odgovarja predsedniku; poziva fundacijo, naj poveča neodvisnost računovodje tako, da bo odgovarjal neposredno direktorju agencije (v zvezi z administrativnimi zadevami) in upravnemu odboru (v zvezi s svojim delom);

9.  opozarja, da se je število zaposlenih zmanjšalo, pri čemer je prišlo do velikih težav, in ponavlja, da ga zelo skrbijo nadaljnji rezi, saj je prepričan, da bi lahko fundacijo ovirali pri uresničevanju poslanstva; zato poudarja, kako pomembno je, da se fundaciji za izvajanje nalog zagotovijo ustrezno osebje in finančna sredstva; izraža zaskrbljenost zaradi tega, kako bo dejstvo, da se je količnik za Irsko v letu 2017 povečal na 119,8, vplivalo na proračun; poudarja, da morajo institucije brez odlašanja sprejeti ukrepe, s katerimi bi izravnale posledice za proračun, kot je Parlament izrazil v svojem stališču v predlogu proračuna;

10.  ponavlja, da je treba v skladu z direktivo o osebah, ki prijavljajo kršitve prava Unije, o kateri se trenutno pogaja na medinstitucionalni ravni, nujno uvesti neodvisne mehanizme za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bodo osebam, ki prijavljajo kršitve, pomagali uporabiti prave kanale pri razkritju informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bodo zaščitili njihovo zaupnost in jim ponudili potrebno pomoč in nasvete;

11.  na podlagi razpoložljivih dejstev priporoča, da se direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) podeli razrešnica za izvrševanje proračuna fundacije za proračunsko leto 2017.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Angélique Delahaye, Monika Smolková

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 94.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 94.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 94.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 94.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 108/40, 22.3.2018, str. 207

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 19. marec 2019Pravno obvestilo