Menettely : 2019/0902(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0146/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0146/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0214

MIETINTÖ     
PDF 141kWORD 49k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittämisestä

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittämisestä

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon, että Euroopan pankkiviranomaisen hallintoneuvosto nimitti 19. helmikuuta 2019 José Manuel Campan Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajaksi (C8-0052/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 48 artiklan 2 kohdan(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 a artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0146/2019),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1093/2010 48 artiklan 2 kohdassa säädetään, että Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtaja nimitetään avoimella valintamenettelyllä ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvonnan ja finanssialan sääntelyn kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan pankkiviranomainen julkaisi 12. joulukuuta 2018 ilmoituksen viranomaisen puheenjohtajan avoinna olevasta toimesta; ottaa huomioon, että hakemusten jättämisen määräaika oli 11. tammikuuta 2019;

C.  ottaa huomioon, että 5. helmikuuta 2019 Euroopan pankkiviranomaisen hallintoneuvosto hyväksyi lopullisen luettelon ehdokkaista viranomaisen puheenjohtajan tehtävään;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan pankkiviranomaisen hallintoneuvosto valitsi 19. helmikuuta 2019 José Manuel Campan Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajaksi ja ilmoitti siitä Euroopan parlamentille;

E.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi pankkiviranomaisen hallintoneuvoston valitseman ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin asetuksen (EU) N:o 1093/2010 48 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 26. helmikuuta 2019 José Manuel Campan kuulemistilaisuuden, jossa tämä esitti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

G.  ottaa huomioon, että vaikka Euroopan parlamentti on nimitysten yhteydessä useaan otteeseen kehottanut noudattamaan ehdokasluettelossa sukupuolten välistä tasapainoa, kaikki ehdokkaat olivat miehiä, ja pitää tätä valitettavana; vaatii, että tätä kehotusta noudatetaan seuraavan nimityksen yhteydessä; toteaa, että naiset ovat edelleen aliedustettuina pankki- ja rahoituspalvelualan johtotehtävissä; katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten välisen tasapainon varmistamiseksi;

1.  hyväksyy José Manuel Campan nimittämisen Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajaksi viiden vuoden ajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan pankkiviranomaiselle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen

Viiteasiakirjat

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

 

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.2.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

8

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet (200 art. 2 kohta)

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Hyväksytty (pvä)

1.3.2019

Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus