Procedura : 2019/0902(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0146/2019

Teksty złożone :

A8-0146/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0214

SPRAWOZDANIE     
PDF 156kWORD 49k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

w sprawie powołania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wybór José Manuela Campy na przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dokonany 19 lutego 2019 r. przez Radę Organów Nadzoru (C8-0052/2019),

–  uwzględniając art. 48 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(1),

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0146/2019),

A.  mając na uwadze art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, który stanowi, że przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego powołuje się w drodze otwartej procedury kwalifikacyjnej w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość instytucji i rynków finansowych oraz doświadczenie w dziedzinie nadzoru finansowego i regulacji finansowych;

B.  mając na uwadze, że w dniu 12 grudnia 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował ogłoszenie o naborze na stanowisko przewodniczącego Urzędu; mając na uwadze, że termin składania kandydatur upłynął w dniu 11 stycznia 2019 r.;

C.  mając na uwadze, że 5 lutego 2019 r. Rada Organów Nadzoru przyjęła krótką listę kandydatów na stanowisko przewodniczącego Urzędu;

D.  mając na uwadze, że w dniu 19 lutego 2019 r. Rada Organów Nadzoru wybrała José Manuela Campę na przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i poinformowała o tym Parlament;

E.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna przystąpiła następnie do oceny kwalifikacji kandydata wskazanego przez Radę Organów Nadzoru, w szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010;

F.  mając na uwadze, że w dniu 26 lutego 2019 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna odbyła wysłuchanie z José Manuelem Campą, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie odpowiedział na pytania członków komisji;

G.  mając na uwadze, że pomimo licznych apeli Parlamentu Europejskiego o przestrzeganie zasady równowagi płci przy przedstawianiu listy kandydatów Parlament wyraża ubolewanie, iż wśród kandydatów nie było żadnej kobiety, i domaga się przestrzegania tej zasady przy kolejnym powołaniu; mając na uwadze, że kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach wykonawczych w sektorze usług bankowych i finansowych; mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne i krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

1.  zatwierdza powołanie José Manuela Campy na przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na okres pięciu lat;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego i rządom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Powołanie przewodniczącego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego

Odsyłacze

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Data konsultacji / wniosek o wyrażenie zgody

19.2.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

 

 

 

 

Sprawozdawcy:

       Data powołania

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.2.2019

 

 

 

Data przyjęcia

26.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

8

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Data złożenia

1.3.2019

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Informacja prawna