Förfarande : 2019/0902(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0146/2019

Ingivna texter :

A8-0146/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0214

BETÄNKANDE     
PDF 145kWORD 49k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

om utnämningen av Europeiska bankmyndighetens ordförande

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Roberto Gualtieri

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om utnämningen av Europeiska bankmyndighetens ordförande

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av att Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse den 19 februari 2019 utsåg José Manuel Campa till ordförande för Europeiska bankmyndigheten (C8-0052/2019),

–  med beaktande av artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(1),

–  med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0146/2019), och av följande skäl:

A.  I artikel 48.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 anges att ordföranden för Europeiska bankmyndigheten efter ett öppet urvalsförfarande ska utses utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansinstitut och finansmarknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

B.  Europeiska bankmyndigheten offentliggjorde den 12 december 2018 ett meddelande om utlyst tjänst som myndighetens ordförande. Sista ansökningsdag var den 11 januari 2019.

C.  Den 5 februari 2019 antog Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse en slutlista över kandidater till befattningen som myndighetens ordförande.

D.  Den 19 februari 2019 utsåg Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse José Manuel Campa till ordförande för Europeiska bankmyndigheten och informerade parlamentet om detta.

E.  Parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter meriterna för den kandidat som Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse utsett, särskilt i förhållande till de krav som anges i artikel 48.2 i förordning (EU) nr 1093/2010.

F.  Utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 26 februari 2019 en utfrågning med José Manuel Campa, där denne höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

G.  Trots att Europaparlamentet många gånger i samband med tidigare utnämningar begärt att en jämn könsfördelning ska respekteras vid framläggandet av kandidatlistor, beklagar parlamentet att alla kandidater var män och begär att detta krav respekteras i samband med nästa utnämning. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande befattningar på området för bankverksamhet och finansiella tjänster. Alla EU‑institutioner och nationella institutioner och organ bör vidta konkreta åtgärder för att säkerställa en jämn könsfördelning.

1.  Europeiska tillstyrker utnämningen av José Manuel Campa som ordförande för Europeiska bankmyndigheten för en period på fem år.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och medlemsstaternas regeringar.

(1)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande

Referensnummer

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

19.2.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

 

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Behandling i utskott

26.2.2019

 

 

 

Antagande

26.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

8

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Ingivande

1.3.2019

Senaste uppdatering: 7 mars 2019Rättsligt meddelande