Процедура : 2018/2262(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0147/2019

Внесени текстове :

A8-0147/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Приети текстове :

P8_TA(2019)0241

ДОКЛАД     
PDF 251kWORD 81k
1.3.2019
PE 630.430v02-00 A8-0147/2019

относно препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария

(2018/2262(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Дору‑Клаудиан Фрунзулика

Докладчик по становище (*):Тициана Бегин, Комисия по международна търговия

(*)

  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария

(2018/2262(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид решението на Съвета от 6 май 2014 г. за разрешаване на преговори по споразумение между ЕС и Швейцария относно институционална рамка, уреждаща двустранните отношения, и началото на преговорите на 22 май 2014 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 февруари 2017 г. относно отношенията на ЕС с Конфедерация Швейцария,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 14 декември 2010 г. и 20 декември 2012 г. относно отношенията на ЕС със страните от ЕФТА,

–  като взе предвид Споразумението от 1 януари 1994 г. за Европейско икономическо пространство (ЕИП)(1),

–  като взе предвид, че през декември 1992 г. швейцарските граждани отхвърлиха на референдум с 50,3% участието в ЕИП, през юни 1997 г. – инициативата „Преговори за членство в ЕС: нека хората да решат“ със 74%, а през март 2001 г. – инициативата „Да на Европа!“ – със 77%,

–  като взе предвид Споразумението между ЕС и Швейцария относно търговията с емисии, подписано на 23 ноември 2017 г.(2),

–  като взе предвид рамката за сътрудничество между Европейската агенция по отбрана и Швейцария, подписана на 16 март 2012 г.,

–  като взе предвид споразумението между Швейцария и Евроюст относно съдебното сътрудничество, което беше подписано на 27 ноември 2008 г и влезе в сила на 22 юли 2011 г.,

–  като взе предвид споразумението между Швейцария и Европол за сътрудничество между полицейските органи в предотвратяването на тежката и организираната международна престъпност и тероризъм и борбата срещу тях, подписано на 24 септември 2004 г. и влязло в сила на 1 март 2006 г., както и разширяването на областта на неговото прилагане от 1 януари 2008 г.,

–  като взе предвид Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора(3), и по-специално приложение І относно свободното движение на хора и приложение ІІІ относно признаването на професионални квалификации,

–  като взе предвид Протокола от 27 май 2008 г. към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз(4),

–  като взе предвид Споразумението от 25 юни 2009 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност(5),

–  като взе предвид гражданската инициатива във Федерация Швейцария от 9 февруари 2014 г., на която 50,3% от швейцарците подкрепиха предложенията за повторно въвеждане на квоти за имиграция по отношение на Европейския съюз, за национални преференции при попълването на свободни работни места и за ограничаване на правата на имигрантите на социални помощи;

–  като взе предвид Споразумението за свободна търговия между ЕС и Швейцария от 1972 г.(6), което беше адаптирано и актуализирано през годините,

–  като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно въздушния транспорт, което влезе в сила на 1 юни 2002 г.(7),

–  като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилен превоз на стоки и пътници, което влезе в сила на 1 юни 2002 г.(8),

–  като взе предвид преговорите по споразумения между ЕС и Конфедерация Швейцария в областта на електроенергията, както и на безопасността на хранителните стоки, безопасността на продуктите и общественото здравеопазване,

–  като взе предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2047 на Комисията от 20 декември 2018 г. относно еквивалентността на правната и надзорна уредба, приложима по отношение на фондовите борси в Швейцария, в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(9),

–  като взе предвид 37-та съвместна междупарламентарна среща ЕС – Швейцария, проведена в Брюксел на 4 и 5 юли 2018 г.,

–  като взе предвид резолюциите си относно Швейцария, и по-специално резолюцията от 9 септември 2015 г. относно ЕИО – Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар(10), както и проекта на предложение за резолюция на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на същата тема от 24 април 2018 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2017 г. относно Годишния доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г.(11),

–  като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0147/2019),

А.  като има предвид, че настоящите отношения на Швейцария с ЕС се основават на сложен набор от около 20 основни секторни двустранни споразумения и около 100 други споразумения; като има предвид, че Швейцария участва само частично във всички четири свободи; като има предвид, че макар че в миналото тези споразумения задълбочиха сътрудничеството между ЕС и Швейцария в областта на вътрешния пазар, вътрешната сигурност и убежището, транспорта и данъчното облагане, в бъдеще този сложен набор от споразумения би могъл да загуби актуалността си, поради което прилагането на споразуменията би било по-малко релевантно, освен ако не бъде договорена всеобхватна рамка;

Б.  като има предвид, че по данни на Евростат през 2017 г. Швейцария е била третият по големина партньор на ЕС, що се отнася до износа на стоки, и четвъртият по големина, що се отнася до вноса на стоки;

В.  като има предвид, че Съветът заяви, че едно всеобхватно институционално споразумение с Швейцария следва да има за цел да защити хомогенността на вътрешния пазар и да гарантира правна сигурност за органите, гражданите и икономическите оператори;

Г.  като има предвид, че Федералният съвет на Швейцария желае да сключи институционално споразумение с ЕС, което да гарантира правна сигурност в областта на достъпа до пазара и да запазва швейцарския просперитет, независимост и правна система(12); като има предвид, че Федералният съвет на Швейцария обяви консултация със заинтересованите страни въз основа на текста, договорен между преговарящите страни на 23 ноември 2018 г.;

Д.  като има предвид, че за да се стимулират растежът и конкурентоспособността и да се създадат работни места, за да се съживи европейската икономика, е необходим добре функциониращ и ефективен единен пазар, основан на силно конкурентоспособна, социална пазарна икономика; като има предвид, че законодателството в областта на единния пазар трябва да бъде правилно транспонирано, прилагано и изпълнявано, за да могат държавите членки и Швейцария да се възползват в пълна степен от предимствата;

Е.  като има предвид, че Швейцария изрази желанието си да остави задължителните разпоредби относно държавните помощи за бъдещо споразумение за достъп до пазара и да има достъп до единния пазар на електроенергия;

Ж.  като има предвид, че на 28 септември 2018 г. Федералният съвет одобри втория швейцарски принос за редица държави – членки на ЕС, в размер на 1,3 милиарда швейцарски франка за десетгодишен период, и понастоящем очаква положително решение от Федералното събрание;

З.  като има предвид, че Швейцария членува в Европейската агенция за околна среда;

И.  като има предвид, че Швейцария ратифицира участието си в европейските програми за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS;

Й.  като има предвид, че участието на Швейцария в рамковата програма на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“ и предходната Седма рамкова програма (РП7) е ценно за всички участващи страни поради високото качество на предложенията;

К.  като има предвид, че на 27 май 2015 г. Швейцария и ЕС подписаха допълнителен протокол към споразумението за облагане с данък върху доходите от спестявания, което изисква от септември 2018 г. двете страни автоматично да обменят информация относно финансовите сметки на пребиваващи на тяхна територия жители на другата страна; като има предвид, че през декември 2017 г. ЕС включи Швейцария в списъка на „юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели“;

Л.  като има предвид, че Швейцария сътрудничи в избрани части на Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) и участва в гражданските и военните мироопазващи мисии на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по-специално в Украйна и Мали; като има предвид, че рамката за сътрудничество между Европейската агенция по отбрана (EDA) и Швейцария, подписана на 16 март 2012 г., дава възможност за обмен на информация и предвижда съвместни дейности в областта на научните изследвания и технологиите и проектите и програмите за въоръжаване;

М.  като има предвид, че Швейцария е част от Шенгенското пространство от началото на неговото прилагане в Швейцария през декември 2008 г.;

Н.  като има предвид, че Швейцария участва в Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС) и системата „Евродак“ за дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище, и ще участва в бъдещата система за влизане/излизане (СВИ), която ще регистрира преминаването на външните граници на ЕС, и системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), която осигурява сигурност преди пътуване и проверка за незаконна миграция на граждани на трети държави, освободени от изискването за виза;

О.  като има предвид, че въз основа на споразумението за асоцииране от Дъблин, Швейцария е асоциирана към части от правото на ЕС в областта на убежището; като има предвид, че Швейцария дава финансов и оперативен принос към Frontex от 2010 г.;

П.  като има предвид, че през 2017 г. населението на Швейцария в размер на 8,48 милиона души включваше 2,13 милиона чуждестранни граждани, от които 1,4 милиона от държави — членки на ЕС, и от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ); като има предвид, че 320 000 граждани на ЕС пътуват всеки ден до Швейцария от своето местожителство и обратно; като има предвид, че 750 000 швейцарски граждани живеят в чужбина, от които 450 000 в ЕС;

Р.  като има предвид, че през 2009 г. Швейцария се съгласи да продължи двустранното споразумение между ЕС и Швейцария от 1999 г. относно свободното движение на хора, което предоставя на швейцарските граждани и на гражданите на ЕС правото свободно да избират своето място на работа и местожителство в рамките на националните територии на договарящите страни;

С.  като има предвид, че чуждестранните дружества са задължени да спазват минималните условия на труд в Швейцария при командироване на чуждестранни работници в Швейцария; като има предвид, че основният изпълнител носи правната отговорност да гарантира, че подизпълнителите спазват швейцарските разпоредби в областта на пазара на труда;

Т.  като има предвид, че през 2002 г. Швейцария въведе „съпътстващи мерки“, със заявената цел да защити заплатите, условията на труд и социалните стандарти в Швейцария, които мерки ЕС счита за несъответстващи на Споразумението за свободно движение на хора;

У.  като има предвид, че прилагането на Директивата на ЕС относно правата на гражданите и правата на гражданите на ЕС на социални придобивки и права на установяване породиха опасения в Швейцария;

Ф.  като има предвид, че Швейцария е член на ЕАСТ от 1960 г. и на Организацията на обединените нации от 2002 г.;

Х.  като има предвид, че инициативата „Швейцарско право, не чужди съдии“ (позната като инициативата за самоопределение) беше отхвърлена със 66% на всеобщо гласуване, както и от всички кантони на 25 ноември 2018 г.;

Ц.  като има предвид, че Швейцария е поела ангажимент за политическа неутралност и като такава е била домакин на редица международни преговори, насочени към постигане на мирни решения на въоръжени конфликти по света;

Ч.  като има предвид, че в края на 2018 г. Комисията удължи с шест месеца решението си да признае, че местата за търговия в Швейцария отговарят на изискванията за спазване на задължението за търговия на акции, предвидено в Директивата (2004/39/ЕО) и Регламента ((ЕС) № 600/2014) относно пазарите на финансови инструменти;

Ш.  като има предвид, че Интерпарламентарният съюз е със седалище в Женева;

Щ.  като има предвид, че в Швейцария са установени седалищата на 25 основни международни организации и конференции, повечето от които в Женева;

АА.  като има предвид, че стотици международни неправителствени организации са със седалище в Швейцария и предоставят съвети на ООН и на други неправителствени организации;

АБ.  като има предвид, че Швейцария планира да проведе федерални избори на 20 октомври 2019 г.;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

а)  подчертава, че Швейцария и ЕС се радват на близко, широко и всеобхватно партньорство, което е взаимноизгодно и се основава на обща културна история и споделени ценности, и че икономическите, политическите, социалните, екологичните, научните и междуличностните връзки могат да служат за пример, като припомня уникалната културна и географска близост между тях;

б)  подчертава, че Швейцария е силно интегрирана с ЕС, е партньор със сходно мислене и споделя европейските регионални и световни предизвикателства с ЕС; приветства изявлението на Швейцария, че е в неин интерес да се поднови и консолидира двустранният подход и да се изграждат все по-тесни връзки;

в)  отбелязва, че ЕС е основният търговски партньор на Швейцария, като на него се падат 52% от износа и над 71% от вноса на тази страна, и че обемът на търговията със стоки съгласно действащите двустранни търговски споразумения е не по-малко от 1 милиард швейцарски франка дневно(13); като има предвид, че Швейцария е третият по големина търговски партньор на ЕС, като на нея се падат 7% от търговията със Съюза; счита, че значителната степен на интеграция на Швейцария с вътрешния пазар на ЕС е ключов фактор за икономически растеж, което прави ЕС най-важният икономически и търговски партньор на Швейцария;

г)  подчертава, че ЕС е проявил голяма гъвкавост в преговорите за Споразумение за институционална рамка (СИР) и че това трябва да бъде признато от всички заинтересовани страни;

д)  настоятелно призовава за сключването на двустранното СИР във възможно най-кратък срок с цел да се осигури съгласуваност на съществуващия сложен набор от двустранни споразумения, включително като се създаде механизъм за уреждане на спорове; приветства споразумението на преговарящите по окончателния текст на споразумението; призовава швейцарския Федерален съвет да вземе решение за сключване на споразумението, веднага след като консултацията със заинтересованите страни бъде положително приключена в това отношение;

е)  припомня, че създаването на обща институционална рамка за съществуващи и бъдещи споразумения, които позволяват участието на Швейцария в единния пазар на ЕС, с цел да се гарантира хомогенност и правна сигурност за гражданите и предприятията, продължава да бъде предварително условие за по-нататъшното развитие на секторния подход; подчертава, че след четири години на преговори е настъпил моментът за сключване на Споразумението за институционална рамка (СИР); счита, че сключването на споразумението ще даде възможност на всеобхватното партньорство между ЕС и Швейцария да разгърне пълния си потенциал;

ж)  потвърждава необходимостта от споразумение за институционалната рамка, тъй като отношенията между ЕС и Швейцария се основават на сложна система от 120 секторни споразумения, а гарантирането на допълнителна съгласуваност и правна сигурност би било от полза за всички страни;

з)  призовава страните да организират възможно най-скоро междупарламентарна среща на законодателите от ЕС и от Швейцария с цел обсъждане на всички въпроси, свързани с това споразумение;

и)  изразява съжаление относно факта, че Комисията предаде договорения текст на Рамковото споразумение между ЕС и Швейцария на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия едва на 6 февруари 2019 г., въпреки че той беше финализиран през ноември 2018 г.;

й)  потвърждава, че здравите връзки между ЕС и Швейцария надхвърлят икономическата интеграция и разширяването на единния пазар и допринасят за стабилност и просперитет за благото на всички граждани и предприятия, включително на малките и средните предприятия (МСП); подчертава, че е важно да се гарантира правилното функциониране на единния пазар, за да се създадат условия на равнопоставеност и нови работни места;

к)  счита, че осигуряването на СИР с Швейцария е от голямо значение, тъй като би гарантирало правна сигурност както за Швейцария, така и за ЕС, динамично включване на достиженията на правото на ЕС, по-добър достъп до вътрешния пазар за Швейцария в полза и на двете страни, и юрисдикцията на Съда на Европейския съюз в случай на нерешени спорове, свързани с прилагането или тълкуването на СИР;

л)  приветства решението на Комисията от 20 декември 2018 г. да признае местата за търговия в Швейцария като допустими за целите на съответствието със задължението за търговия по отношение на акции, предвидено в директивата(14) и регламента(15) относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II/РПФИ); подчертава, че тази еквивалентност е ограничена до 30 юни 2019 г., но може да бъде продължена, при условие че е постигнат напредък по отношение на подписването на споразумение, установяващо тази обща институционална рамка;

м)  подчертава успоредно със Съвета, че свободното движение на хора е основен и неподлежащ на преговори стълб на политиките на ЕС и на вътрешния пазар, и че четирите свободи на вътрешния пазар са неделими; изразява съжаление по повод на непропорционалните едностранни „съпътстващи мерки“ от швейцарска страна, които са в сила от 2004 г.; приканва Швейцария, която счита, че съпътстващите мерки са важни, да търси решение, което е напълно съвместимо със съответните инструменти на ЕС; призовава Швейцария също така да разгледа възможността за съкращаване на срока за прилагане на преходните мерки, отнасящи се до работниците от Хърватия, като взема предвид икономическите ползи от свободното движение на хора между ЕС и Швейцария;

н)  отбелязва прилагането на инициативата „преференции в олекотен вариант“ и факта, че Съветът обмисля възможността приетият от Швейцарската федерална асамблея в резултат на това текст от 16 декември 2016 г. да бъде приложен по начин, който да е съвместим с правата на гражданите на ЕС съгласно ССДХ, ако необходимото постановление за прилагането изясни нерешените открити въпроси, например правото на информация относно свободните работни места и спазването на правата на пограничните работници; припомня обаче, че въпросът за миграцията на граждани от трети държави не следва да се смесва със свободното движение на хора, залегнало в Договорите; подчертава необходимостта да се наблюдава отблизо прилагането на въпросното постановление, за да се оцени съответствието му със Споразумението относно свободното движение на хора;

о)  подчертава, че Швейцария е силно облагодетелствана от демократичното и конкурентно развитие на своите европейски съседи и че следователно нейните финансови вноски за програми като Кохезионния фонд са в неин собствен интерес и следва да бъдат продължени, и приветства положителните резултати от този принос в получаващите го държави членки; припомня, че Швейцария извлича значителни ползи от участието си в единния пазар; подчертава, че бъдещият принос на Швейцария към сближаването на ЕС е от съществено значение и следва да бъде чувствително засилен, по аналогия с примера, който дават ЕИП/Норвегия;

п)  приветства оживения вътрешен дебат относно сътрудничеството с ЕС, който се провежда в Швейцария; предлага обаче Швейцария да се опита да обясни още по-добре на своите граждани множеството осезаеми ползи, които те извличат от достъпа си до вътрешния пазар, и необходимостта по-тясно сътрудничество с ЕС;

р)  настоятелно призовава след като бъде сключено, СИР да бъде незабавно представено на Европейския парламент, държавите членки и на швейцарския парламент за одобрение, и да бъде подложено на референдум от швейцарските гласоподаватели в съответствие с швейцарската Конституция;

с)  отбелязва, че 1,4 млн. граждани на ЕС живеят в Швейцария, докато над 450 000 швейцарски граждани живеят в ЕС;

т)  припомня, че след референдума от 9 февруари 2014 г. швейцарският парламент прие изменение на Закона за чужденците през 2016 г. за прилагане на член 121а от Федералния конституционен закон, което влезе в сила на 1 юли 2018 г.; подчертава, че е от съществено значение Федералният съвет да обърне специално внимание на прилагането на член 121а, за да бъде застрашено правото на гражданите на ЕС на свободно движение;

у)  изразява съжаление относно всякакви инициативи на равнище кантони или на национално равнище, които биха могли да доведат до ограничаване на достъпа до швейцарския пазар на труда за работници от ЕС, по-специално трансгранични работници, като по този начин се подкопават правата на гражданите на ЕС по Споразумението относно свободното движение на хора и сътрудничеството между ЕС и Швейцария;

ф)  силно приветства политическата декларация относно намеренията за осъвременяване на Споразумението за държавните поръчки и Споразумението за свободна търговия между ЕС и Швейцария от 1972 г., и подкрепя амбицията за постигане на ревизирано търговско партньорство, което да включва области, като например услугите, които са извън обхвата на Споразумението за институционална рамка и са обхванати само частично от Споразумението относно свободното движение на хора (ССДХ), включително цифровите аспекти, правата върху интелектуалната собственост (ПИС), улесняването на търговията, взаимното признаване на оценките за съответствието и обществените поръчки, в допълнение към глава относно търговията и устойчивото развитие; изисква по-нататъшно сътрудничество за постигане на по-добра защита на географските указания и разширяване на съвременния и надежден механизъм за уреждане на спорове между държавите, включен в проекта на Споразумението за институционална рамка, с цел обхващане на бъдещите двустранни търговски отношения и ефективно разрешаване на търговските спорове между страните;

х)  съзнава, че между ЕС и Швейцария няма всеобхватно споразумение за услугите и че услугите са обхванати само частично от ССДХ, което показва наличието на потенциал за по-нататъшно развитие;

ц)  приема за сведение преразгледания закон за обществените поръчки, приет през 2017 г. в кантон Тичино, който следва да бъде в съответствие с разпоредбите на Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация и съответното секторно споразумение между ЕС и Швейцария, влязло в сила през 2002 г.; силно насърчава възлагащите органи да третират доставчиците на стоки и услуги от ЕС по недискриминационен начин, включително в случаите на възлагане на обществени поръчки под определения праг;

ч)  настоятелно призовава за това да се даде възможност да продължи настоящата практика, при която таксиметрови дружества от държави – членки на ЕС, могат да предоставят услуги в Швейцария без ограничения, тъй като тази практика отдавна допринася за икономическото развитие в граничните швейцарски региони и е от взаимна полза;

ш)  счита, че реципрочността и справедливостта между държавите от ЕИП и Швейцария са необходими, за да могат и двете страни да се облагодетелстват от участието си в единния пазар;

щ)  отбелязва, че като цяло сътрудничеството в рамките на споразумението между ЕС и Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието е задоволително; приветства последната актуализация на споразумението за взаимно признаване през 2017 г. и изразява надежда, че предстоящите актуализации могат да се осъществят бързо, когато бъдещото споразумение за институционална рамка разгърне пълния си потенциал;

аа)  приветства новото данъчно законодателство, което ще ограничи преференциалните данъчни режими и ще приближи практиките до международните стандарти, и се надява на положителни резултати от предстоящия референдум в Швейцария; подчертава необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на сътрудничеството с цел провеждане на борба с избягването на данъци и повишаване на данъчната справедливост;

аб)  призовава Швейцария да продължи работата си по стратегията за цифрова Швейцария, с цел привеждането ѝ в съответствие с цифровия единен пазар на ЕС;

ав)  признава приноса за тясното партньорство между ЕС и Швейцария на двустранните секторни споразумения относно свободното движение на хора, пенсиите, околната среда, статистиката, съдебното и полицейско сътрудничество, Шенгенското пространство, убежището (Дъблин), ОВППС/ОПСО, спътниковата навигация, научните изследвания, гражданското въздухоплаване, наземния транспорт, взаимния достъп до пазара за договорените стоки и услуги, преработените селскостопански стоки, правната хармонизация, взаимното признаване, борбата с измамите, както и данъчното облагане и спестяванията; въпреки това настоява, че е крайно време за издигане на партньорството на по-високо ниво и предприемане на много по-всеобхватна и съществена стъпка в двустранните отношения чрез сключването на рамковото споразумение възможно най-скоро;

аг)  приветства факта, че от много дълго време насърчаването на мира, медиацията и мирното разрешаване на конфликти са важна част от външната политика на Швейцария; приветства значителната роля на Швейцария в изграждането на мира и участието ѝ в подпомагането за намирането на решения за кризите, улесняването на диалога, разгръщането на мерки за изграждане на доверие и помирение; приветства ролята на Швейцария като посредник при прилагането на сложни федерални структури и конституционни уредби, договорени в условия на мир, с цел улесняване на съвместното съществуване на различни етнически групи;

ад)  приветства участието и подкрепата на Швейцария в мисии на ЕС за сигурност и отбрана, като EUFOR ALTHEA, EULEX Косово, EUTM Мали и EUBAM Либия, както и в работата на Европейската агенция по отбрана; приветства тясното сътрудничество с Швейцария в областта на хуманитарната помощ, гражданската защита, борбата с тероризма и изменението на климата;

ае)  отбелязва приноса и сътрудничеството на Швейцария в контекста на миграцията към Шенгенското пространство и в изпълнението на Европейската програма за миграцията; насърчава Швейцария да стане част от Глобалния пакт за миграция и очаква това да се случи след съответното разискване в швейцарския парламент;

аж)  призовава Швейцария да приложи съответните директиви на ЕС, за да запази сегашното си равнище на социална закрила и равнище на заплатите, когато става въпрос за трансграничното предлагане на услуги;

аз)  подчертава, че е важно да се гарантира, че СИР между ЕС и Швейцария съдържа клауза за добро управление в областта на данъчното облагане, включително специфични правила за държавната помощ под формата на данъчно предимство, изисквания за прозрачност по отношение на автоматичния обмен на информация относно данъчното облагане и ефективната собственост, както и разпоредби срещу изпирането на пари;

аи)  приветства решението на Швейцария да се присъедини към съвместната работна група за действие в областта на киберпрестъпността към Европол през април 2018 г., като проактивна стъпка в борбата срещу международните заплахи от престъпления в кибернетичното пространство;

ай)  приветства асоциирането на Швейцария към цялата програма „Хоризонт 2020“ и изразява надежда за по-нататъшно сътрудничество в бъдещите научноизследователски програми;

ак)  настоятелно призовава Швейцария да се включи в преговори за асоциирането си към програмата „Еразъм +“;

ал)  приветства напредъка в изграждането на трансалпийската железопътна връзка, известна като „Новата железопътна връзка през Алпите“ (NRLA/ NEAT), инвестиция, финансирана с швейцарски средства, която е от полза и за ЕС;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на Федералната асамблея и Федералното събрание на Швейцарската конфедерация.

(1)

ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 322, 7.12.2017 г., стр. 3.

(3)

ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 6.

(4)

OВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 53.

(5)

OВ L 199, 31.7.2009 г., стр. 24.

(6)

ОВ L 300, 31.12.1972 г., стр. 189.

(7)

ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 73.

(8)

ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 91.

(9)

OВ L 327, 21.12.2018 г., стр. 77.

(10)

ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 192.

(11)

ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 164.

(12)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf

(13)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf

(14)

ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(15)

OВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 84.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (4.2.2019)

на вниманието на комисията по външни работи

относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария

(2018/2262(INI))

Докладчик по становище (*) Тициана Бегин

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че ЕС е основният търговски партньор на Швейцария, като на него се падат 52% от износа и над 71% от вноса на тази страна, и че обемът на търговията със стоки съгласно действащите двустранни търговски споразумения е не по-малко от 1 милиард швейцарски франка дневно(1); като има предвид, че Швейцария е третият по големина търговски партньор на ЕС, като на нея се падат 7% от търговията със Съюза;

2.  приветства приключването на преговорите по Споразумението за институционална рамка между ЕС и Конфедерация Швейцария на 23 ноември 2018 г.; призовава за провеждане на консултации със заинтересованите страни, в съответствие с швейцарските демократични традиции и конституционни принципи, за което Федералният съвет призова на 7 декември 2018 г.; изисква незабавно стартиране на процедурите за осъвременяване и по-нататъшно разширяване на отношенията между ЕС и Швейцария, за да се повиши правната сигурност и да се гарантира непрекъснат достъп за швейцарските дружества до единния пазар, както и за да се осигури възможност за продължаване и улесняване на текущите секторни преговори;

3.  изразява съжаление за факта, че Комисията не е предала на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия договорения текст на Рамковото споразумение между ЕС и Швейцария, финализиран през ноември 2018 г.; призовава Комисията да изпрати незабавно тези документи;

4.  признава необходимостта от Споразумение за институционална рамка, тъй като отношенията между ЕС и Швейцария се основават на сложна система от 120 секторни споразумения, а гарантирането на допълнителна съгласуваност и правна сигурност би било от полза за всички страни;

5.  силно приветства политическата декларация относно намеренията за осъвременяване на Споразумението за държавните поръчки и Споразумението за свободна търговия между ЕС и Швейцария от 1972 г., и подкрепя амбицията за постигане на ревизирано търговско партньорство, което да включва области, като например услугите, които са извън обхвата на Споразумението за институционална рамка и са обхванати само частично от Споразумението относно свободното движение на хора (ССДХ), включително цифровите аспекти, правата върху интелектуалната собственост (ПИС), улесняването на търговията, взаимното признаване на оценките за съответствието и обществените поръчки, в допълнение към глава относно търговията и устойчивото развитие; изисква по-нататъшно сътрудничество за постигане на по-добра защита на географските указания и разширяване на съвременния и надежден механизъм за уреждане на спорове между държавите, включен в проекта на Споразумението за институционална рамка, с цел обхващане на бъдещите двустранни търговски отношения и ефективно разрешаване на търговските спорове между страните;

6.  съзнава, че между ЕС и Швейцария няма всеобхватно споразумение за услугите и че услугите са обхванати само частично от ССДХ, което показва наличието на потенциал за по-нататъшно развитие;

7.  отбелязва, че Швейцария приема най-голям процент трансгранични работници от ЕС и призовава ЕС и швейцарското правителство да подобрят мерките по ССДХ, като включат „харта за трансграничните работници“, в която да бъдат предвидени задължителни разпоредби, обхващащи, наред с другото, основните трудови права, условията на труд и пътуване до работното място, прехвърлянето на обезщетения за безработица и въпросите, свързани с двойното данъчно облагане; припомня, че ЕС следва да насърчава Швейцария да подобри третирането на трансграничните работници;

8.  призовава страните да организират възможно най-скоро междупарламентарна среща на законодателите от ЕС и от Швейцария с цел обсъждане на всички въпроси, свързани с това споразумение;

9.  приветства новото данъчно законодателство, което ще ограничи преференциалните данъчни режими и ще приближи практиките до международните стандарти, и се надява на положителни резултати от предстоящия референдум в Швейцария; подчертава необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на сътрудничеството с цел провеждане на борба с избягването на данъци и повишаване на данъчната справедливост;

10.  призовава Швейцария да продължи работата си по стратегията за цифрова Швейцария, с цел привеждането ѝ в съответствие с цифровия единен пазар на ЕС;

11.  отбелязва преразгледания закон за обществените поръчки, приет през 2017 г. в кантон Тичино, който следва да бъде в съответствие с разпоредбите на Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация и респективното секторно споразумение между ЕС и Швейцария, влязло в сила през 2002 г.; силно насърчава възлагащите органи да третират доставчиците на стоки и услуги от ЕС по недискриминационен начин, включително в случаите на възлагане на обществени поръчки под определения праг.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

8

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Ralph Packet

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Patricia Lalonde

ENF

France Jamet

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

8

-

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (29.1.2019)

на вниманието на комисията по външни работи

относно препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария

(2018/2262(INI))

Докладчик по становище: Андреас Шваб

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора, и по-специално приложение І относно свободното движение на хора и приложение ІІІ относно признаването на професионални квалификации,

–  като взе предвид Споразумението от 25 юни 2009 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност,

–  като взе предвид Протокола от 27 май 2008 г. към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз,

–  като взе предвид Споразумението от 1 януари 1994 г. за Европейско икономическо пространство (ЕИП),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2017 г. във връзка с Годишния доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г.(1),

–  като взе предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2047 на Комисията от 20 декември 2018 г. относно еквивалентността на правната и надзорна уредба, приложима по отношение на фондовите борси в Швейцария, в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г., озаглавена „ЕИО – Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар“(3),

A.  като има предвид, че за да се стимулират растежът и конкурентоспособността и да се създадат работни места, за да се съживи европейската икономика, е необходим добре функциониращ и ефективен единен пазар, основан на силно конкурентоспособна социална пазарна икономика; като има предвид, че законодателството в областта на единния пазар трябва да бъде правилно транспонирано, прилагано и изпълнявано, за да могат държавите членки и Швейцария да се възползват в пълна степен от предимствата;

1.  счита, че значителната степен на интеграция на Швейцария с вътрешния пазар на ЕС е централен фактор за икономически растеж, което прави ЕС най-важният икономически и търговски партньор на Швейцария;

2.  припомня, че създаването на обща институционална рамка за съществуващи и бъдещи споразумения, които позволяват участието на Швейцария в единния пазар на ЕС, за да се гарантира хомогенност и правна сигурност за гражданите и предприятията, продължава да бъде предварително условие за по-нататъшното развитие на секторния подход; подчертава, че след четири години на преговори е настъпил моментът за сключване на Споразумението за институционална рамка; приветства факта, че преговарящите са постигнали съгласие по окончателния текст на споразумението; призовава швейцарския Федерален съвет да вземе решение за сключване на това споразумение, веднага след като бъде постигнат положителен резултат при консултацията със заинтересованите страни в това отношение; счита, че сключването на споразумението ще даде възможност на всеобхватното партньорство между ЕС и Швейцария да разгърне пълния си потенциал;

3.  признава, че здравите връзки между ЕС и Швейцария надхвърлят икономическата интеграция и разширяването на единния пазар и допринасят за стабилност и просперитет за благото на всички граждани и предприятия, включително на малките и средните предприятия (МСП); подчертава, че е важно да се гарантира правилното функциониране на единния пазар, за да се създадат условия на равнопоставеност и нови работни места;

4.  счита, че осигуряването на споразумение за институционална рамка с Швейцария е от голямо значение, тъй като би гарантирало правна сигурност както за Швейцария, така и за ЕС, динамично включване на достиженията на правото на ЕС, по-добър достъп до вътрешния пазар за Швейцария в полза и на двете страни, и юрисдикцията на Съда на Европейския съюз в случай на нерешени спорове, свързани с прилагането или тълкуването на Споразумението за институционална рамка;

5.  приветства решението на Комисията от 20 декември 2018 г. да признае местата за търговия в Швейцария като допустими за целите на съответствието със задължението за търговия по отношение на акции, предвидено в директивата(4) и регламента(5) относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II/РПФИ); подчертава, че тази еквивалентност е ограничена до 30 юни 2019 г., но може да бъде продължена, при условие че е постигнат напредък по отношение на подписването на споразумение, установяващо тази обща институционална рамка;

6.  отбелязва прилагането на инициативата „преференции в олекотен вариант“ и факта, че Съветът обмисля възможността приетият от Швейцарската федерална асамблея в резултат на това текст от 16 декември 2016 г. да бъде приложен по начин, който да е съвместим с правата на гражданите на ЕС съгласно Споразумението относно свободното движение на хора, ако необходимото постановление за прилагането изясни нерешените открити въпроси, например правото на информация относно свободните работни места и спазването на правата на пограничните работници; припомня обаче, че въпросът за миграцията на граждани от трети държави не следва да се смесва със свободното движение на хора, залегнало в Договорите; подчертава необходимостта да се наблюдава отблизо прилагането на въпросното постановление, за да се оцени съответствието му със Споразумението относно свободното движение на хора;

7.  изразява съжаление относно всякакви инициативи на равнище кантони или на национално равнище, които биха могли да доведат до ограничаване на достъпа до швейцарския пазар на труда за работници от ЕС, по-специално трансгранични работници, като по този начин се подкопават правата на гражданите на ЕС по Споразумението относно свободното движение на хора и сътрудничеството между ЕС и Швейцария;

8.  отбелязва преразгледания закон за обществените поръчки, приет през 2017 г. в кантон Тичино, Швейцария, който трябва да бъде в пълно съответствие с разпоредбите на Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация и респективното секторно споразумение между ЕС и Швейцария, влязло в сила през 2002 г.; силно насърчава възлагащите органи на Швейцария да третират доставчиците на стоки и услуги от ЕС по недискриминационен начин, включително в случаите на възлагане на обществени поръчки под определения праг;

9.  настоятелно призовава за това да се даде възможност да продължи настоящата практика, при която таксиметрови дружества от държави – членки на ЕС могат да предоставят услуги в Швейцария без ограничения, тъй като тази практика отдавна допринася за икономическото развитие в граничните швейцарски региони и е от взаимна полза;

10.  счита, че реципрочността и справедливостта между държавите от ЕИП и Швейцария са необходими, за да могат и двете страни да се облагодетелстват от участието си в единния пазар;

11.  отбелязва, че като цяло сътрудничеството в рамките на споразумението между ЕС и Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието е задоволително; приветства последната актуализация на споразумението за взаимно признаване през 2017 г. и изразява надежда, че предстоящите актуализации могат да се осъществят бързо, когато бъдещото споразумение за институционална рамка разгърне пълния си потенциал.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Lambert van Nistelrooij, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

ENF

John Stuart Agnew

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 16.

(2)

OВ L 327, 21.12.2018 г., стр. 77.

(3)

ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 192.

(4)

ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(5)

ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

8

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

8

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация