Postup : 2018/2262(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0147/2019

Předložené texty :

A8-0147/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0241

ZPRÁVA     
PDF 213kWORD 74k
1.3.2019
PE 630.624v03-00 A8-0147/2019

o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací

(2018/2262(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Doru-Claudian Frunzulică

Zpravodajka (*):

Tiziana Beghin, Výbor pro mezinárodní obchod

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZM. NÁVRHY
NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací

(2018/2262(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 o schválení jednání o dohodě mezi EU a Švýcarskem o institucionálním rámci upravujícím dvoustranné vztahy a o zahájení jednání dne 22. května 2014,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 28. února 2017 o vztazích mezi EU a Švýcarskou konfederací,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 14. prosince 2010 a 20. prosince 2012 o vztazích mezi EU a státy ESVO,

–  s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP) ze dne 1. ledna 1994(1),

–  s ohledem na skutečnost, že švýcarský lid odmítl v referendu v prosinci 1992 počtem 50,3% hlasů přistoupit k Evropskému hospodářskému prostoru (EHP), iniciativu „Zahájení jednání o členství v EU: nechť lid rozhodne“ v červnu 1997 počtem 74% hlasů a v březnu 2001 iniciativu „Říkáme Evropě ano!“ 77% hlasů,

–  s ohledem na dohodu mezi EU a Švýcarskou konfederací o obchodování s emisemi, která byla podepsána dne 23. listopadu 2017(2),

–  s ohledem na rámec Evropské obranné agentury a Švýcarska, který byl podepsán dne 16. března 2012,

–  s ohledem na dohodu mezi Švýcarskem a Eurojustem o soudní spolupráci, která byla podepsána dne 27. listopadu 2008 a vstoupila v platnost dne 22. července 2011,

–  s ohledem na dohodu mezi Švýcarskem a Europolem o spolupráci mezi policejními orgány v oblasti prevence závažné a organizované mezinárodní trestné činnosti a terorismu a boje proti nim, která byla podepsána dne 24. září 2004 a vstoupila v platnost dne 1. března 2006, a na rozšíření oblasti působnosti uvedené dohody ze dne 1. ledna 2008,

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob ze dne 21. června 1999(3), zejména na její přílohu I o volném pohybu osob a přílohu III o vzájemném uznávání odborných kvalifikací,

–  s ohledem na Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii ze dne 27. května 2008(4),

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních opatřeních ze dne 25. června 2009(5),

–  s ohledem na švýcarskou federální iniciativu ze dne 9. února 2014, kdy 50,3 % švýcarských občanů podpořilo návrhy na obnovení kvót pro přistěhovalectví s Evropskou unií, na vnitrostátní preference při obsazování volných pracovních míst a omezení práva přistěhovalců na sociální dávky,

–  s ohledem na dohodu o volném obchodu mezi EU a Švýcarskem(6) z roku 1972, která byla v průběhu let pozměněna a aktualizována,

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě, která vstoupila v platnost dne 1. června 2002(7),

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, která vstoupila v platnost dne 1. června 2002(8),

–  s ohledem na jednání o dohodách mezi EU a Švýcarskou konfederací o elektřině, bezpečnosti potravin, bezpečnosti výrobků a veřejném zdraví,

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2047 ze dne 20. prosince 2018 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(9),

–  s ohledem na 37. meziparlamentní setkání EU–Švýcarsko, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 4. a 5. července 2018,

–  s ohledem na svá usnesení o Švýcarsku, zejména usnesení ze dne 9. září 2015 o EHP-Švýcarsku: Překážky s ohledem na úplné provedení vnitřního trhu(10) a na návrh usnesení Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů týkající se téhož tématu ze dne 24. dubna 2018,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2017 o výroční zprávě o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017(11),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 4 a článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0147/2019),

A.  vzhledem k tomu, že stávající vztahy Švýcarska s EU vycházejí z komplexního souboru přibližně 20 hlavních odvětvových dvoustranných dohod a přibližně 100 dalších dohod; vzhledem k tomu, že se Švýcarsko účastní všech čtyř svobod jen částečně; vzhledem k tomu, že i když tyto dohody v minulosti prohloubily spolupráci mezi EU a Švýcarskem v oblasti vnitřního trhu, vnitřní bezpečnosti a azylu, dopravy a daní, tento složitý soubor dohod by v budoucnu mohl být zastaralý a jejich provádění by bylo méně relevantní, pokud nebude dohodnut zastřešující rámec;

B.  vzhledem k tomu, že podle údajů Eurostatu bylo v roce 2017 Švýcarsko třetím největším partnerem EU z hlediska vývozu zboží a jeho čtvrtým největším z hlediska dovozu zboží;

C.  vzhledem k tomu, že Rada uvedla, že zastřešující dohoda o institucionálním rámci se Švýcarskem by měla mít za cíl chránit jednotnost vnitřního trhu a zajistit právní jistotu pro orgány, občany a hospodářské subjekty;

D.  vzhledem k tomu, že Švýcarská federální rada chce uzavřít dohodu o institucionálním rámci s EU, která zajistí právní jistotu v oblasti přístupu na trh a zachová švýcarskou prosperitu, nezávislost a právní systém(12); vzhledem k tomu, že Švýcarská spolková rada oznámila konzultaci se zúčastněnými stranami na základě znění dohodnutého vyjednavači dne 23. listopadu 2018;

E.  vzhledem k tomu, že dobře fungující a efektivní jednotný trh založený na vysoce konkurenčním a sociálně tržním hospodářství je zapotřebí k podpoře růstu a konkurenceschopnosti, pro vytváření pracovních míst a návazné oživení evropského hospodářství; vzhledem k tomu, že právní předpisy o jednotném trhu musejí být řádně prováděny, uplatňovány a prosazovány, aby členské státy a Švýcarsko mohly plně využít jejich výhod;

F.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko vyjádřilo přání ponechat si závazná materiální ustanovení o státní podpoře pro budoucí dohodu o přístupu na trh a mít přístup na jednotný trh s elektřinou;

G.  vzhledem k tomu, že Federální rada dne 28. září 2018 schválila druhý příspěvek Švýcarska několika členským státům EU ve výši 1,3 miliard CHF na dobu deseti let a nyní čeká na kladné rozhodnutí Federálního shromáždění;

H.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko je členem Evropské agentury pro životní prostředí;

I.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko ratifikovalo svou účast v evropských programech družicové navigace Galileo a EGNOS;

J.  vzhledem k tomu, že účast Švýcarska na rámcovém programu EU pro výzkum Horizont 2020 a jeho předchůdci sedmému rámcovému programu (7. RP) byla pro všechny zúčastněné strany přínosem vzhledem k vysoké kvalitě návrhů;

K.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko a EU podepsaly dne 27. května 2015 dodatečný protokol k dohodě o zdanění a zdanění příjmů z úspor, která vyžaduje, aby si obě strany od září 2018 automaticky vyměňovaly informace o finančních účtech svých rezidentů; vzhledem k tomu, že EU zařadila v prosinci 2017 Švýcarsko mezi „nespolupracující jurisdikci pro daňové účely“;

L.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko spolupracuje na vybraných částech společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a podílí se na civilních a vojenských mírových misích společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), zejména na Ukrajině a v Mali; vzhledem k tomu, že rámec pro spolupráci EDA-Švýcarsko, který byl podepsán dne 16. března 2012, umožňuje výměnu informací a předpokládá společné činnosti v oblasti výzkumu a technologií a zbrojních projektů a programů;

M.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko je součástí schengenského prostoru od počátku jeho uplatňování ve Švýcarsku v prosinci 2008;

N.  vzhledem k tomu, že se Švýcarsko účastní Schengenského informačního systému (SIS), Vízového informačního systému (VIS), Evropské databáze otisků prstů v oblasti azylu (Eurodac) a zapojí se do budoucího systému vstupu/výstupu (EES), který zaznamenává překračování vnějších hranic EU, a evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), který zajišťuje bezpečnostní a nelegální migraci státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti;

O.  vzhledem k tomu, že na základě Dublinské dohody o přidružení je Švýcarsko přidružené k částem acquis EU v oblasti azylu; vzhledem k tomu, že Švýcarsko od roku 2010 finančně a provozně přispívá do agentury Frontex;

P.  vzhledem k tomu, že v roce 2017 z celkového počtu švýcarské populace 8,48 milionu bylo 2,13 milionu cizích státních příslušníků, z nichž 1,4 milionu pocházelo z členských států EU a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO); vzhledem k tomu, že každý den dojíždí do Švýcarska 320 000 občanů EU; vzhledem k tomu, že 750 000 švýcarských občanů žije v zahraničí, z nichž 450 000 žije v EU;

Q.  vzhledem k tomu, že v roce 2009 Švýcarsko souhlasilo s pokračováním dvoustranné dohody mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob z roku 1999, které švýcarským občanům a občanům z členských států EU uděluje právo svobodně si zvolit místo zaměstnání a bydliště na území smluvních stran;

R.  vzhledem k tomu, že zahraniční společnosti jsou povinny dodržovat švýcarské minimální pracovní podmínky při vysílání pracovníků do Švýcarska; vzhledem k tomu, že hlavní dodavatel má právní odpovědnost za zajištění toho, aby subdodavatelé dodržovali švýcarské předpisy upravující trh práce;

S.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko zavedlo v roce 2002 „doprovodná opatření“, jejichž stanoveným cílem je chránit švýcarské mzdy, pracovní podmínky a sociální normy, přičemž EU shledává, že tato opatření nejsou v souladu s dohodou o volném pohybu osob;

T.  vzhledem k tomu, že provádění směrnice o právech občanů EU (2004/38/ES) a uplatňování práv občanů EU na sociální dávky a svobody usazování vyvolalo ve Švýcarsku obavy;

U.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko je od roku 1960 členem Evropského sdružení volného obchodu a členem OSN od roku 2002;

V.  vzhledem k tomu, že dne 25. listopadu 2018 byla v referendu zamítnuta iniciativa „Švýcarské právní předpisy, nikoli zahraniční soudci“ (známá jako „Iniciativa sebeurčení“), proti níž hlasovalo 66 % všech švýcarských kantonů;

W.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko se zavázalo k politické neutralitě a jako takové je hostitelem řady mezinárodních jednání, jejichž cílem je dosáhnout mírových řešení ozbrojených konfliktů na celém světě;

X.  vzhledem k tomu, že Komise koncem roku 2018 prodloužila o šest měsíců své rozhodnutí uznat obchodní systémy ve Švýcarsku jako způsobilé pro plnění obchodní povinnosti pro akcie stanovené ve směrnici o trzích finančních nástrojů (2004/39/ES) a v nařízení o trzích ((EU) č. 600/2014);

Y.  vzhledem k tomu, že Meziparlamentní unie (IPU) se nachází v Ženevě;

Z.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko je hostitelskou zemí 25 významných mezinárodních organizací a konferencí, přičemž většina z nich se nachází v Ženevě;

AA.  vzhledem k tomu, že ve Švýcarsku sídlí stovky mezinárodních nevládních organizací, které poskytují poradenství OSN a dalším nevládním organizacím;

AB.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko plánuje uspořádat dne 20. října 2019 federální volby;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

a)  zdůrazňuje, že Švýcarsko a EU se těší blízkému, rozsáhlému a komplexnímu partnerství, které je vzájemně prospěšné a založené na společné kulturní historii a sdílených hodnotách, a že hospodářské, politické, sociální, environmentální, vědecké a mezilidské vazby a propojení jsou mezi nimi ukázkové s ohledem na jejich jedinečnou kulturní a geografickou blízkost;

b)  zdůrazňuje, že Švýcarsko je pevně propojeno s EU, že je podobně smýšlejícím partnerem sdílejícím evropské regionální a globální výzvy s EU; vítá švýcarské prohlášení, že je v jeho zájmu obnovit a upevňovat dvoustranný přístup a vytvářet stále bližší vztah;

c)  konstatuje, že EU je pro Švýcarsko hlavním obchodním partnerem, kam směřuje 52 % jeho vývozu a odkud do Švýcarska plyne více než 71 % jeho dovozu, a že obchod se zbožím v rámci současných dvoustranných obchodních dohod dosahuje nejméně 1 miliardy švýcarských franků denně(13); vzhledem k tomu, že Švýcarsko je třetím největším obchodním partnerem EU, jehož podíl na obchodních výměnách EU činí 7 %; domnívá se, že vysoký stupeň integrace Švýcarska do vnitřního trhu EU je důležitým faktorem hospodářského růstu, díky kterému je EU nejdůležitějším hospodářským a obchodním partnerem Švýcarska;

d)  zdůrazňuje, že EU prokázala při jednáních o dohodě o institucionálním rámci značnou flexibilitu a že tato skutečnost musí být uznána všemi zúčastněnými stranami;

e)  naléhavě vyzývá k tomu, aby byla dvoustranná dohoda o institucionálním rámci co nejdříve uzavřena, aby bylo dosaženo souladu se stávajícím komplexním souborem dvoustranných dohod, včetně zřízení mechanismu pro urovnávání sporů; vítá dohodu vyjednavačů o konečném znění dohody; vyzývá Švýcarskou federální radu, aby přijala rozhodnutí o uzavření dohody, jakmile budou v tomto ohledu ukončeny konzultace se zúčastněnými stranami;

f)  připomíná, že zřízení společného institucionálního rámce pro stávající a budoucí dohody, které umožňují Švýcarsku zapojit se do vnitřního trhu EU, aby se zajistila jednotnost a právní jistota pro občany a podniky, je i nadále předpokladem pro další rozvoj odvětvového přístupu; zdůrazňuje, že po čtyřech letech jednání nastal čas dohodu o institucionálním rámci uzavřít; domnívá se, že uzavření dohody umožní, aby komplexní partnerství mezi EU a Švýcarskem plně rozvinulo svůj potenciál;

g)  uznává, že dohoda o institucionálním rámci je zapotřebí, jelikož vztah mezi EU a Švýcarskem je založen na komplexním souboru 120 odvětvových dohod a další soudržnost a právní jistota by prospěla všem stranám;

h)  vyzývá smluvní strany, aby co nejdříve uspořádaly meziparlamentní setkání zákonodárců z EU a Švýcarska, s cílem projednat veškeré záležitosti související s touto dohodou;

i)  vyjadřuje politování nad tím, že Komise předložila dojednané znění dohody o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod teprve 6. února 2019 navzdory tomu, že bylo finalizováno v listopadu 2018;

j)  uznává, že pevné vztahy mezi EU a Švýcarskem jdou nad rámec hospodářské integrace a rozšíření jednotného trhu a přispívají ke stabilitě a k prosperitě, z čehož těží všichni občané a podniky včetně malých a středních podniků; zdůrazňuje, že je důležité zajistit řádné fungování jednotného trhu za účelem vytvoření rovných podmínek a vzniku nových pracovních míst;

k)  domnívá se, že zajistit dohodu o institucionálním rámci se Švýcarskem je velmi důležité, protože se tím zaručí právní jistota pro Švýcarsko i EU, dynamické začlenění acquis EU, lepší přístup Švýcarska na vnitřní trh, z čehož budou mít prospěch obě strany, a pravomoc Soudního dvora Evropské unie v případě nevyřešených sporů týkajících se uplatňování nebo výkladu dohody o institucionálním rámci;

l)  vítá, že Komise dne 20. prosince 2018 přijala rozhodnutí, kterým uznala, že obchodní systémy ve Švýcarsku splňují povinnost obchodovat akcie stanovenou ve směrnici(14) a nařízení(15) o trzích finančních nástrojů (MiFID II/MiFIR); zdůrazňuje, že tato rovnocennost Švýcarska je časově omezena do 30. června 2019, ale může být prodloužena za předpokladu, že bylo ve věci podpisu dohody o zřízení společného institucionálního rámce dosaženo pokroku;

m)  zdůrazňuje spolu s Radou, že volný pohyb osob představuje základní pilíř politiky EU a vnitřního trhu, o němž nelze vyjednávat, a že čtyři unijní svobody vnitřního trhu jsou nedělitelné; vyjadřuje politování nad nepřiměřeně jednostrannými „doprovodnými opatřeními“ Švýcarska, která jsou v platnosti od roku 2004; vyzývá Švýcarsko, které tato doprovodná opatření považuje za důležitá, aby našlo řešení, jež bude plně v souladu s příslušnými nástroji EU; vyzývá Švýcarsko, aby rovněž zvážilo zkrácení doby uplatňování přechodných opatření týkajících se pracovníků z Chorvatska, s ohledem na přínos volného pohybu osob mezi EU a Švýcarskem;

n)  bere na vědomí provedení iniciativy tzv. systému národní preference i to, že podle názoru Rady bude moci být výsledný text přijatý dne 16. prosince 2016 švýcarským Spolkovým shromážděním uplatňován způsobem, který je v souladu s právy občanů EU zakotvenými v dohodě o volném pohybu osob, pokud nezbytné prováděcí předpisy vyjasní zbývající otázky, jako je právo na informace o volných pracovních místech a dodržování práv příhraničních pracovníků; připomíná však, že otázka migrace občanů z třetích zemí by neměla být zaměňována s volným pohybem osob, jak je zakotven ve Smlouvách; zdůrazňuje, že uplatňování prováděcích ustanovení je nutné důsledně monitorovat, aby bylo možné posoudit jejich soulad s dohodou o volném pohybu osob;

o)  zdůrazňuje skutečnost, že Švýcarsko má velký prospěch z demokratického a konkurenceschopného rozvoje v zemích všech svých evropských sousedů a že jeho finanční příspěvky do programů, jako je Fond soudržnosti, jsou tudíž v jeho vlastním zájmu a Švýcarsko by v nich mělo pokračovat, a vítá pozitivní výsledky příspěvků v přijímajících členských státech; připomíná, že Švýcarsko čerpá z účasti na jednotném trhu značné výhody; zdůrazňuje, že budoucí příspěvek Švýcarska k soudržnosti EU má zásadní význam a měl by být podstatně posílen, podle vzoru EHP/Norska;

p)  vítá intenzivní vnitropolitickou diskusi o spolupráci s EU, která ve Švýcarsku probíhá; navrhuje však, aby se Švýcarsko pokoušelo svým občanům ještě lépe vysvětlovat množství hmatatelných výhod plynoucích z přístupu na vnitřní trh a potřebu užší spolupráce s EU;

q)  naléhavě vyzývá k tomu, aby byla dohoda o institucionálním rámci neprodleně předložena Evropskému parlamentu, členským státům a švýcarskému parlamentu ke schválení a ke schválení švýcarskými voliči v referendu v souladu se švýcarskou ústavou;

r)  konstatuje, že ve Švýcarsku žije 1,4 milionu občanů EU, zatímco v EU žije více než 450 000 švýcarských občanů;

s)  připomíná, že v návaznosti na referendum ze dne 9. února 2014 schválil švýcarský parlament v roce 2016 změnu zákona o cizích státních příslušnících za účelem provádění článku 121a federální ústavy s tím, že tato změna vstoupí v platnost dne 1. července 2018; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby federální rada věnovala náležitou pozornost provádění článku 121a tak, aby neohrožoval právo občanů EU na volný pohyb;

t)  vyjadřuje politování nad případnými iniciativami na kantonální nebo celostátní úrovni, které by vedly k omezení přístupu pracovníků z EU, a zejména příhraničních pracovníků, na švýcarský trh práce, a tedy k oslabení práv občanů EU vyplývajících z dohody o volném pohybu osob a narušení spolupráce mezi EU a Švýcarskem;

u)  velmi vítá politické prohlášení o záměru modernizovat dohodu o vládních zakázkách a dohodu o volném obchodu mezi EU a Švýcarskem z roku 1972 a podporuje snahu o dosažení revidovaného obchodního partnerství, které by zahrnovalo oblasti, jako jsou služby, které nejsou v působnosti dohody o institucionálním rámci a na které se jen zčásti vztahuje dohoda o volném pohybu osob, včetně digitálních aspektů, ale i práva duševního vlastnictví, usnadnění obchodu, vzájemné uznávání posuzování shody a zadávání veřejných zakázek, a také kapitolu týkající se obchodu a udržitelného rozvoje; požaduje další spolupráci s cílem lépe chránit zeměpisná označení a rozšířit moderní a spolehlivý mechanismus pro řešení mezistátních sporů, který je součástí návrhu dohody o institucionálním rámci, a to tak, aby se vztahoval na budoucí bilaterální obchodní vztah a účinně řešil obchodní překážky mezi smluvními stranami;

v)  je si vědom toho, že mezi EU a Švýcarskem neexistuje žádná komplexní dohoda o službách a že služby jen zčásti pokrývá dohoda o volném pohybu osob, takže je zřejmé, že je zde prostor pro další rozvoj;

w)  bere na vědomí revidovaný právní předpis o zadávání veřejných zakázek, který byl přijat v roce 2017 v kantonu Ticino a jenž by měl být v souladu s dohodou Světové obchodní organizace o vládních zakázkách a s příslušnou odvětvovou dohodou mezi EU a Švýcarskem, která vstoupila v platnost v roce 2002; důrazně vybízí veřejné zadavatele, aby k dodavatelům a poskytovatelům služeb z Evropské unie přistupovali nediskriminačním způsobem, a to i v případě veřejných zakázek pod prahovou hodnotou;

x)  naléhavě vyzývá k pokračování v současné praxi, kdy mohou provozovatelé taxislužeb z členských států EU poskytovat své služby ve Švýcarsku bez omezení, jelikož tato praxe dlouhodobě přispívá k hospodářskému rozvoji v regionech sousedících se Švýcarskem a je vzájemně prospěšná;

y)  zastává názor, že zásady vzájemnosti a spravedlnosti mezi EHP a Švýcarskem jsou nezbytné, pokud mají mít z jednotného trhu prospěch obě strany;

z)  konstatuje, že spolupráce v oblasti posuzování shody na základě dohody mezi EU a Švýcarskem o vzájemném uznávání je celkově uspokojivá; vítá nejnovější aktualizaci této dohody v roce 2017 a doufá, že budoucí aktualizace budou moci být provedeny ihned poté, co budoucí dohoda o institucionálním rámci dosáhne svého plného potenciálu;

aa)  vítá nové daňové právní předpisy, které omezí preferenční daňové režimy a sblíží postupy s mezinárodními standardy, a doufá v pozitivní výsledek nadcházejícího referenda ve Švýcarsku; zdůrazňuje, že je zapotřebí nadále zlepšovat spolupráci s cílem bojovat proti vyhýbání se daňovým povinnostem a posílit daňovou spravedlnost;

ab)  vyzývá Švýcarsko, aby nadále pracovalo na strategii digitálního Švýcarska, s cílem dosáhnout souladu s jednotným digitálním trhem EU;

ac)  uznává, že k úzkému partnerství mezi EU a Švýcarskem přispívají dvoustranné odvětvové dohody o volném pohybu osob, důchodech, životním prostředí, statistice, soudní a policejní spolupráci, schengenském prostoru, azylu (Dublin), SZBP/SBOP, družicové navigaci, výzkumu, civilním letectví, pozemní dopravě, vzájemném přístupu na trh pro dohodnuté zboží a služby, zpracovaných zemědělských produktech, právní harmonizaci, vzájemném uznávání, boji proti podvodům a o zdanění a úsporách; naléhá však, že je nejvyšší čas posunout toto partnerství na vyšší úroveň a co nejdřívějším uzavřením rámcové dohody učinit mnohem komplexnější a zásadnější krok k dvoustranným vztahům;

ad)  vítá skutečnost, že podpora míru, mediace a mírového řešení konfliktů je již dlouho důležitou součástí švýcarské zahraniční politiky; vítá významnou úlohu Švýcarska v oblasti budování míru a jeho zapojení do snahy o nalezení řešení krizí, usnadňování dialogu, vypracování opatření k budování důvěry a usmíření; vítá, že Švýcarsko usnadňuje provádění komplexních federálních struktur a dohodnutých mírových ústavních ujednání, které mají pomoci v koexistenci různých etnických skupin;

ae)  vítá účast Švýcarska na bezpečnostních a obranných misích EU, jako jsou mise EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali a EUBAM Libya, a jeho podporu těmto misím, a na činnosti Evropské obranné agentury; vítá úzkou spolupráci se Švýcarskem v oblasti humanitární pomoci, civilní ochrany, boje proti terorismu a změny klimatu;

af)  uznává příspěvek Švýcarska a spolupráci v souvislosti s masovou migrací do schengenského prostoru a při provádění evropského programu pro migraci; vybízí Švýcarsko, aby se připojilo ke globálnímu paktu o migraci, a očekává, že se tak stane po diskusi ve švýcarském parlamentu;

ag)  vyzývá Švýcarsko, aby uplatňovalo příslušné směrnice EU s cílem zachovat současnou úroveň sociální ochrany a výši mezd, pokud jde o přeshraniční nabídku služeb;

ah)  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem obsahovala ustanovení o řádné správě v oblasti daní, včetně zvláštních pravidel státní podpory v podobě daňového zvýhodnění, požadavky na transparentnost týkající se automatické výměny informací o zdanění a skutečném vlastnictví a ustanovení proti praní peněz;

ai)  vítá rozhodnutí Švýcarska o přistoupení k společné pracovní skupině Europolu pro boj proti kyberkriminalitě (J-CAT) v dubnu 2018 jako proaktivní krok v boji proti mezinárodním hrozbám v oblasti kyberkriminality;

aj)  vítá přidružení Švýcarska k celému programu Horizont 2020 a doufá v další spolupráci na budoucích výzkumných programech;

ak)  naléhavě vyzývá Švýcarsko, aby začalo jednat o svém přidružení k programům Erasmus;

al)  vítá pokrok ve výstavbě transalpského železničního spojení, známého jako nové železniční spojení přes Alpy (NRLA), švýcarské investice, která je přínosná také pro EU;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a federálnímu shromáždění a Federální radě Švýcarské konfederace.

(1)

Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 322, 7.12.2017, s. 3.

(3)

Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 6.

(4)

Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 53.

(5)

Úř. věst. L 199, 31.7.2009, s. 24.

(6)

Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 189.

(7)

Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 73.

(8)

Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 91.

(9)

Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 77.

(10)

Úř. věst. C 316, 22.09.2017, s.192.

(11)

Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 164.

(12)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf

(13)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf

(14)

Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(15)

Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (4.2.2019)

pro Výbor pro zahraniční věci

k dohodě o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací

(2018/2262(INI))

Zpravodajka (*): Tiziana Beghin

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že EU je pro Švýcarsko hlavním obchodním partnerem, kam směřuje 52 % jeho vývozu a odkud do Švýcarska plyne více než 71 % jeho dovozu, a že obchod se zbožím v rámci současných dvoustranných obchodních dohod dosahuje nejméně 1 miliardy švýcarských franků denně(1); vzhledem k tomu, že Švýcarsko je třetím největším obchodním partnerem EU, jehož podíl na obchodních výměnách EU činí 7 %;

2.  vítá uzavření jednání o dohodě o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskou konfederací dne 23. listopadu 2018; žádá, aby v souladu se švýcarskými demokratickými tradicemi a ústavními zásadami proběhly konzultace se zúčastněnými stranami, jak k tomu vyzvala dne 7. prosince 2018 Spolková rada; požaduje, aby byly neprodleně zahájeny postupy vedoucí k modernizaci a dalšímu rozšíření vztahů mezi EU a Švýcarskem, s cílem zvýšit právní jistotu a zaručit nepřetržitý přístup švýcarských firem na jednotný trh a zároveň umožnit pokračování a usnadnění probíhajících odvětvových jednání;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nepředložila dojednané znění rámcové dohody mezi EU a Švýcarskem, které bylo finalizováno v listopadu 2018, Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod; vyzývá Komisi, aby tyto dokumenty neprodleně zaslala;

4.  uznává, že dohoda o institucionálním rámci je zapotřebí, jelikož vztah mezi EU a Švýcarskem je založen na komplexním souboru 120 odvětvových dohod a další soudržnost a právní jistota by prospěla všem stranám;

5.  velmi vítá politické prohlášení o záměru modernizovat dohodu o vládních zakázkách a Dohodu o volném obchodu mezi EU a Švýcarskem z roku 1972 a podporuje snahu o dosažení revidovaného obchodního partnerství, které by zahrnovalo oblasti, jako jsou služby, které nejsou v působnosti dohody o institucionálním rámci a na které se jen zčásti vztahuje dohoda o volném pohybu osob, včetně digitálních aspektů, ale i práva duševního vlastnictví, usnadnění obchodu, vzájemné uznávání posuzování shody a zadávání veřejných zakázek, a také kapitolu týkající se obchodu a udržitelného rozvoje; požaduje další spolupráci s cílem lépe chránit zeměpisná označení a rozšířit moderní a spolehlivý mechanismus pro řešení mezistátních sporů, který je součástí návrhu dohody o institucionálním rámci, a to tak, aby se vztahoval na budoucí bilaterální obchodní vztah a účinně řešil obchodní překážky mezi smluvními stranami;

6.  je si vědom toho, že mezi EU a Švýcarskem neexistuje žádná komplexní dohoda o službách a že služby jen zčásti pokrývá dohoda o volném pohybu osob, takže je zřejmé, že je zde prostor pro další rozvoj;

7.  konstatuje, že do Švýcarska směřuje největší podíl přeshraničních pracovníků z EU, a vyzývá EU a švýcarskou vládu, aby zlepšily opatření v rámci dohody o volném pohybu osob tím, že do ní začlení „chartu pro přeshraniční pracovníky“, která stanoví závazná ustanovení týkající se mimo jiné základních zaměstnaneckých práv, pracovních podmínek a podmínek pro dojíždění, přenosu dávek v nezaměstnanosti a otázek dvojího zdanění; připomíná, že EU by měla Švýcarsko vybízet k tomu, aby zlepšilo zacházení s přeshraničními pracovníky;

8.  vyzývá smluvní strany, aby co nejdříve uspořádaly meziparlamentní setkání zákonodárců z EU a Švýcarska, s cílem projednat veškeré záležitosti související s touto dohodou;

9.  vítá nové daňové právní předpisy, které omezí preferenční daňové režimy a sblíží postupy s mezinárodními standardy, a doufá v pozitivní výsledek nadcházejícího referenda ve Švýcarsku; zdůrazňuje, že je zapotřebí nadále zlepšovat spolupráci s cílem bojovat proti vyhýbání se daňovým povinnostem a posílit daňovou spravedlnost;

10.  vyzývá Švýcarsko, aby nadále pracovalo na strategii digitálního Švýcarska, s cílem dosáhnout souladu s jednotným digitálním trhem EU;

11.  bere na vědomí revidovaný právní předpis o zadávání veřejných zakázek, který byl přijat v roce 2017 v kantonu Ticino a jenž by měl být v souladu s dohodou Světové obchodní organizace o vládních zakázkách a s příslušnou odvětvovou dohodou mezi EU a Švýcarskem, která vstoupila v platnost v roce 2002; důrazně vybízí veřejné zadavatele, aby k dodavatelům a poskytovatelům služeb z EU přistupovali nediskriminačním způsobem, a to i v případě veřejných zakázek pod prahovou hodnotou.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

4.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

8

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Ralph Packet

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Patricia Lalonde

ENF

France Jamet

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

8

-

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (29.1.2019)

pro Výbor pro zahraniční věci

k doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkajícímu se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací

(2018/2262(INI))

Zpravodaj: Andreas Schwab

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob ze dne 21. června 1999, zejména na její přílohu I o volném pohybu osob a přílohu III o uznávání odborných kvalifikací,

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních opatřeních ze dne 25. června 2009,

–  s ohledem na Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii ze dne 27. května 2008,

–  s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP) ze dne 1. ledna 1994,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2017 o výroční zprávě o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017(1),

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2047 ze dne 20. prosince 2018 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. září 2015 o EHP-Švýcarsku: překážkách ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu(3),

A.  vzhledem k tomu, že dobře fungující a efektivní jednotný trh založený na vysoce konkurenčním a sociálně tržním hospodářství je zapotřebí k podpoře růstu a konkurenceschopnosti, pro vytváření pracovních míst a návazné oživení evropského hospodářství; vzhledem k tomu, že právní předpisy o jednotném trhu musejí být řádně prováděny, uplatňovány a prosazovány, aby členské státy a Švýcarsko mohly plně využít jejich výhod;

1.  domnívá se, že vysoký stupeň integrace Švýcarska do vnitřního trhu EU je důležitým faktorem hospodářského růstu, díky kterému je EU nejdůležitějším hospodářským a obchodním partnerem Švýcarska;

2.  připomíná, že zřízení společného institucionálního rámce pro stávající a budoucí dohody, které umožňují Švýcarsku zapojit se do vnitřního trhu EU, aby se zajistila jednotnost a právní jistota pro občany a podniky, je i nadále předpokladem pro další rozvoj odvětvového přístupu; zdůrazňuje, že po čtyřech letech jednání nastal čas dohodu o institucionálním rámci uzavřít; vítá skutečnost, že se vyjednavači shodli na konečném znění dohody; vyzývá švýcarskou Spolkovou radu, aby přijala rozhodnutí o uzavření této dohody, jakmile budou v tomto ohledu ukončeny konzultace se zúčastněnými stranami; domnívá se, že uzavření dohody umožní, aby komplexní partnerství mezi EU a Švýcarskem plně rozvinulo svůj potenciál;

3.  uznává, že pevné vztahy mezi EU a Švýcarskem jdou nad rámec hospodářské integrace a rozšíření jednotného trhu a přispívají ke stabilitě a k prosperitě, z čehož těží všichni občané a podniky včetně malých a středních podniků; zdůrazňuje, že je důležité zajistit řádné fungování jednotného trhu za účelem vytvoření rovných podmínek a vzniku nových pracovních míst;

4.  domnívá se, že zajistit dohodu o institucionálním rámci se Švýcarskem je velmi důležité, protože se tím zaručí právní jistota pro Švýcarsko i EU, dynamické začlenění acquis EU, lepší přístup Švýcarska na vnitřní trh, z čehož budou mít prospěch obě strany, a pravomoc Soudního dvora Evropské unie v případě nevyřešených sporů týkajících se uplatňování nebo výkladu dohody o institucionálním rámci;

5.  vítá, že Komise dne 20. prosince 2018 přijala rozhodnutí, kterým uznala, že obchodní systémy ve Švýcarsku splňují povinnost obchodovat akcie stanovenou ve směrnici(4) a nařízení(5) o trzích finančních nástrojů (MiFID II/MiFIR); zdůrazňuje, že tato rovnocennost Švýcarska je časově omezena do 30. června 2019, ale může být prodloužena za předpokladu, že bylo ve věci podpisu dohody o zřízení společného institucionálního rámce dosaženo pokroku;

6.  bere na vědomí jak opatření k provedení iniciativy tzv. systému národní preference, tak to, že podle názoru Rady bude moci být výsledný text přijatý dne 16. prosince 2016 švýcarským Spolkovým shromážděním uplatňován způsobem, který je v souladu s právy občanů EU zakotvenými v Dohodě o volném pohybu osob, pokud nezbytné prováděcí předpisy vyjasní zbývající otázky, jako je právo na informace o volných pracovních místech a dodržování práv příhraničních pracovníků; připomíná však, že otázka migrace občanů z třetích zemí by neměla být zaměňována s volným pohybem osob, jak je zakotven ve Smlouvách; zdůrazňuje, že uplatňování prováděcích ustanovení je nutné důsledně monitorovat, aby bylo možné posoudit jejich soulad s Dohodou o volném pohybu osob;

7.  vyjadřuje politování nad případnými iniciativami na kantonální nebo celostátní úrovni, které by vedly k omezení přístupu pracovníků z EU, a zejména příhraničních pracovníků, na švýcarský trh práce, a tedy k oslabení práv občanů EU vyplývajících z Dohody o volném pohybu osob a narušení spolupráce mezi EU a Švýcarskem;

8.  bere na vědomí revidovaný zákon o zadávání veřejných zakázek, přijatý v roce 2017 v kantonu Ticino (Švýcarsko), který musí být v plném souladu s Dohodou Světové obchodní organizace o vládních zakázkách a příslušnou odvětvovou dohodou mezi EU a Švýcarskem, která je platná od roku 2012; důrazně vyzývá švýcarské veřejné zadavatele, aby nediskriminovali dodavatele a poskytovatele služeb z EU, a to ani v případě podlimitních zakázek;

9.  naléhavě vyzývá k pokračování v současné praxi, kdy mohou provozovatelé taxislužeb z členských států EU poskytovat své služby ve Švýcarsku bez omezení, jelikož tato praxe dlouhodobě přispívá k hospodářskému rozvoji v regionech sousedících se Švýcarskem a je vzájemně prospěšná;

10.  zastává názor, že zásady vzájemnosti a spravedlnosti mezi EHP a Švýcarskem jsou nezbytné, pokud mají mít z jednotného trhu prospěch obě strany;

11.  konstatuje, že spolupráce v oblasti posuzování shody na základě dohody mezi EU a Švýcarskem o vzájemném uznávání je celkově uspokojivá; vítá nejnovější aktualizaci této dohody v roce 2017 a doufá, že budoucí aktualizace budou provedeny hned, jak budoucí dohoda o institucionálním rámci dosáhne svého plného potenciálu.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

29.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Lambert van Nistelrooij, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

ENF

John Stuart Agnew

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 164.

(2)

Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 77.

(3)

Úř. věst. C 316, 22.9.2017, s. 192.

(4)

Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(5)

Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

8

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

48

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

8

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění