Procedure : 2018/2262(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0147/2019

Indgivne tekster :

A8-0147/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0241

BETÆNKNING     
PDF 210kWORD 76k
1.3.2019
PE 630.430v02-00 A8-0147/2019

om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund

(2018/2262(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Doru-Claudian Frunzulică

      Ordfører for udtalelse (*):

Tiziana Beghin, Udvalget om International Handel

(*)  Procedure med associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund

(2018/2262(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om bemyndigelse til forhandlinger om en aftale mellem EU og Schweiz om en institutionel ramme for bilaterale forbindelser og indledningen af forhandlingerne den 22. maj 2014,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. februar 2017 om EU's forbindelser med Det Schweiziske Forbund,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 14. december 2010 og 20. december 2012 om EU's forbindelser med EFTA-landene,

–  der henviser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) af 1. januar 1994(1),

–  der henviser til, at den schweiziske befolkning ved en folkeafstemning forkastede deltagelse i EØS med 50,3 % i december 1992, initiativet "Forhandlinger om EU-medlemskab: Lad folket bestemme" med 74 % i juni 1997 og initiativet "Ja til Europa!" med 77 % i marts 2001,

–  der henviser til aftalen mellem EU og Det Schweiziske Forbund om handel med emissioner, der blev undertegnet den 23. november 2017(2),

–  der henviser til samarbejdsrammen mellem Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) og Schweiz, der blev undertegnet den 16. marts 2012,

–  der henviser til aftalen mellem Schweiz og Eurojust om retligt samarbejde, som blev undertegnet den 27. november 2008 og trådte i kraft den 22. juli 2011,

–  der henviser til aftalen mellem Schweiz og Europol om samarbejde mellem politimyndigheder i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af grov og organiseret international kriminalitet og terrorisme, som blev undertegnet den 24. september 2004 og trådte i kraft den 1. marts 2006, og til udvidelsen af anvendelsesområdet i henhold til disse aftaler af 1. januar 2008,

–  der henviser til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer(3), navnlig bilag I om fri bevægelighed for personer og bilag III om gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer,

–  der henviser til protokollen af 27. maj 2008 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til aftalen af 25. juni 2009 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om forenkling af kontrol og formaliteter under godstransport og om toldsikkerhedsforanstaltninger(5),

–  der henviser til det schweiziske føderale folkeinitiativ af 9. februar 2014, hvor 50,3 % af den schweiziske befolkning støttede forslag om genindførelse af kvoter for indvandring fra Den Europæiske Union, om national fortrinsret ved besættelse af ledige stillinger og om begrænsning af indvandreres ret til sociale ydelser,

–  der henviser til frihandelsaftalen mellem EU og Schweiz fra 1972(6), som er blevet tilpasset og ajourført gennem årene,

–  der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart, som trådte i kraft den 1. juni 2002(7),

–  der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej, som trådte i kraft den 1. juni 2002(8),

–  der henviser til forhandlingerne om aftaler mellem EU og Det Schweiziske Forbund om elektricitet og om fødevaresikkerhed, produktsikkerhed og folkesundhed,

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2047 af 20. december 2018 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på børser i Schweiz i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU(9),

–  der henviser til det 37. interparlamentariske møde mellem EU og Schweiz, der fandt sted i Bruxelles den 4. og 5. juli 2018,

–  der henviser til sine beslutninger om Schweiz, navnlig af 9. september 2015 om EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked(10) og til udkastet til forslag til beslutning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om samme emne af 24. april 2018,

–  der henviser til sin beslutning af 15. februar 2017 om den årlige rapport om forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017(11),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 4, og artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0147/2019),

A.  der henviser til, at Schweiz' nuværende forhold til EU er baseret på et komplekst sæt af omkring 20 væsentlige bilaterale sektoraftaler og ca. 100 andre aftaler; der henviser til, at Schweiz kun deltager delvist i de fire grundlæggende friheder; der henviser til, at selv om disse aftaler tidligere har uddybet samarbejdet mellem EU og Schweiz på områderne det indre marked, indre sikkerhed og asyl, transport og beskatning, kan dette komplekse sæt af aftaler i fremtiden blive forældet og således gøre gennemførelsen af disse aftaler mindre relevant, medmindre der opnås enighed om en overordnet ramme;

B.  der henviser til, at Schweiz i henhold til Eurostatdata i 2017 var EU's tredjestørste partner med hensyn til vareeksport og den fjerdestørste med hensyn til vareimport;

C.  der henviser til, at Rådet har erklæret, at en overordnet institutionel aftale med Schweiz bør sigte mod at beskytte det indre markeds ensartethed og sikre retssikkerhed for myndigheder, borgere og økonomiske aktører;

D.  der henviser til, at det schweiziske Forbundsråd ønsker at indgå en institutionel aftale med EU, som sikrer retssikkerhed med hensyn til markedsadgang og bevarer den schweiziske velstand og uafhængighed og det schweiziske retssystem(12); der henviser til, at det schweiziske Forbundsråd har annonceret en interessenthøring på grundlag af den tekst, forhandlerne vedtog den 23. november 2018;

E.  der henviser til, at der er behov for et velfungerende og effektivt indre marked baseret på en stærkt konkurrencedygtig social markedsøkonomi for at fremme væksten og konkurrenceevnen og skabe arbejdspladser med henblik på at puste nyt liv i den europæiske økonomi; der henviser til, at lovgivningen om det indre marked skal gennemføres og håndhæves korrekt, hvis medlemsstaterne og Schweiz skal høste det fulde udbytte heraf;

F.  der henviser til, at Schweiz har udtrykt ønske om at vente med bindende materielle bestemmelser om statsstøtte indtil udarbejdelse af en fremtidig aftale om markedsadgang og om at få adgang til det indre marked for elektricitet;

G.  der henviser til, at det schweiziske Forbundsråd den 28. september 2018 godkendte det andet schweiziske bidrag til en række EU-medlemsstater på 1,3 mia. CHF over ti år og nu afventer en positiv afgørelse fra Forbundsforsamlingen;

H.  der henviser til, at Schweiz er medlem af Det Europæiske Miljøagentur;

I.  der henviser til, at Schweiz har ratificeret deltagelsen i de europæiske satellitnavigationsprogrammer Galileo og EGNOS;

J.  der henviser til, at Schweiz' deltagelse i EU's forskningsrammeprogram under Horisont 2020 og det foregående syvende forskningsrammeprogram (RP7) har været værdifuldt for alle involverede parter på grund af forslagenes høje kvalitet;

K.  der henviser til, at Schweiz og EU den 27. maj 2015 undertegnede en tillægsprotokol til aftalen om beskatning og opsparing, der kræver, at begge parter automatisk udveksler oplysninger om de finansielle konti for hinandens fastboende borgere fra september 2018; der henviser til, at EU i december 2017 opførte Schweiz på listen over "ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner";

L.  der henviser til, at Schweiz samarbejder inden for udvalgte dele af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og har deltaget i de civile og militære fredsmissioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), navnlig i Ukraine og Mali; der henviser til, at samarbejdsrammen mellem Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) og Schweiz, der blev undertegnet den 16. marts 2012, muliggør udveksling af oplysninger og fastlægger fælles aktiviteter inden for forskning og teknologi samt forsvarsmaterielprojekter og -programmer;

M.  der henviser til, at Schweiz har været en del af Schengenområdet siden begyndelsen af gennemførelsen heraf i Schweiz i december 2008;

N.  der henviser til, at Schweiz deltager i Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS) og det europæiske fingeraftryksystem Eurodac og vil deltage i det fremtidige ind- og udrejsesystem (EES), der vil registrere passage af EU's ydre grænser, og det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), der screener statsborgere fra tredjelande, der er fritaget for visumpligt, for sikkerhed og irregulær migration forud for rejsen;

O.  der henviser til, at Schweiz på grundlag af Dublin-associeringsaftalen er associeret til dele af den gældende EU-ret på asylområdet; der henviser til, at Schweiz siden 2010 har bidraget finansielt og operationelt til Frontex;

P.  der henviser til, at den schweiziske befolkning på 8,48 mio. indbyggere i 2017 omfattede 2,13 mio. udenlandske statsborgere, hvoraf 1,4 mio. kom fra medlemsstater i EU og Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA); der henviser til, at 320 000 EU-borgere pendler til Schweiz hver dag; der henviser til, at 750 000 schweiziske statsborgere bor i udlandet, og at 450 000 af disse bor i EU;

Q.  der henviser til, at Schweiz i 2009 indvilligede i at fortsætte den bilaterale aftale mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer fra 1999, der i lige grad tildeler borgerne fra Schweiz og EU retten til frit at vælge deres arbejdssted og bopæl på de kontraherende parters nationale territorier;

R.  der henviser til, at udenlandske virksomheder er forpligtet til at respektere de schweiziske mindstekrav til arbejdsvilkår, når de udstationerer udenlandske arbejdstagere til Schweiz; der henviser til, at hovedkontrahenten har det juridiske ansvar for at sikre, at underleverandørerne overholder de schweiziske arbejdsmarkedsbestemmelser;

S.  der henviser til, at Schweiz indførte "ledsageforanstaltninger" i 2002 med det erklærede mål at beskytte de schweiziske lønninger, arbejdsvilkår og sociale standarder, som EU anser for ikke at være i overensstemmelse med aftalen om fri bevægelse for personer;

T.  der henviser til, at gennemførelsen af EU's direktiv om fri bevægelighed (2004/38/EF) og EU-borgernes ret til sociale ydelser og etableringsfrihed har rejst bekymring i Schweiz;

U.  der henviser til, at Schweiz har været medlem af EFTA siden 1960 og af De Forenede Nationer siden 2002;

V.  der henviser til, at afstemningen "Schweizisk lovgivning, ikke fremmede dommere" (også kaldet initiativet om selvbestemmelse) ved en folkeafstemning den 25. november 2018 blev forkastet med 66 % og i alle kantoner;

W.  der henviser til, at Schweiz har forpligtet sig på politisk neutralitet og som sådan har været vært for en række internationale forhandlinger, der sigter mod at opnå fredelige løsninger på væbnede konflikter over hele verden;

X.  der henviser til, at Kommissionen ved udgangen af 2018 med seks måneder udsatte sin afgørelse om at anerkende markedspladserne i Schweiz som egnede til overensstemmelse med handelsforpligtelsen for aktier som fastsat i direktivet og forordningen om markeder for finansielle instrumenter (henholdsvis direktiv 2004/39/EF og forordning (EU) nr. 600/2014);

Y.  der henviser til, at Den Interparlamentariske Union (IPU) er baseret i Genève;

Z.  der henviser til, at Schweiz er hjemsted for 25 store internationale organisationers og konferencers globale hovedkvarter, hvoraf de fleste er baseret i Genève;

AA.  der henviser til, at hundredvis af internationale ikkestatslige organisationer er baseret i Schweiz og yder rådgivning til FN og andre ikkestatslige organisationer;

AB.  der henviser til, at Schweiz planlægger at afholde forbundsvalg den 20. oktober 2019;

1.  henstiller følgende til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

a)  understreger, at Schweiz og EU nyder godt af et tæt, bredt og omfattende partnerskab, som er gensidigt fordelagtigt og er baseret på en fælles kulturhistorie og fælles værdier, og at de økonomiske, politiske, sociale, miljømæssige, videnskabelige og mellemfolkelige bånd og forbindelser er eksemplariske og minder om den enestående kulturelle og geografiske nærhed mellem de to parter;

b)  understreger, at Schweiz i høj grad er integreret i EU, er en ligesindet partner og deler europæiske regionale og globale udfordringer med EU; glæder sig over Schweiz' erklæring om, at det er i dette lands interesse at forny og konsolidere den bilaterale tilgang og skabe et stadig tættere forhold;

c)  bemærker, at EU er Schweiz' vigtigste handelspartner og tegner sig for 52 % af landets eksport og for over 71 % af dets import, og at samhandelen med varer under den gældende bilaterale handelsaftale beløber sig til intet mindre end 1 mia. CHF om dagen(13); der henviser til, at Schweiz er EU's tredjestørste handelspartner og tegner sig for 7 % af dets handel; mener, at Schweiz' betydelige grad af integration i EU's indre marked er en vigtig faktor for økonomisk vækst, der gør EU til Schweiz' vigtigste økonomiske partner og handelspartner;

d)  understreger, at EU har vist stor fleksibilitet i forhandlingerne vedrørende den institutionelle rammeaftale (IFA), og at dette skal anerkendes af alle de berørte parter;

e)  opfordrer indtrængende til indgåelse af den bilaterale institutionelle rammeaftale så hurtigt som muligt med henblik på at skabe sammenhæng i det eksisterende komplekse sæt af bilaterale aftaler, herunder ved at oprette en tvistbilæggelsesordning; glæder sig over forhandlernes enighed om aftalens endelige tekst; opfordrer det schweiziske Forbundsråd til at træffe en beslutning med henblik på at indgå aftalen, så snart høringen af interessenterne er blevet afsluttet på positiv vis i denne forbindelse;

f)  minder om, at etableringen af en fælles institutionel ramme for eksisterende og fremtidige aftaler, som sætter Schweiz i stand til at deltage i EU's indre marked, med henblik på at sikre ensartethed og retssikkerhed for borgere og virksomheder, fortsat er en forudsætning for den videre udvikling af en sektorbaseret tilgang; understreger, at tiden er kommet til efter fire års forhandlinger at indgå den institutionelle rammeaftale; mener, at indgåelsen af aftalen vil gøre det muligt for det omfattende partnerskab mellem EU og Schweiz at udvikle sig i overensstemmelse med sit fulde potentiale;

g)  erkender, at der er behov for en institutionel rammeaftale, eftersom forbindelserne mellem EU og Schweiz er baseret på et komplekst system med 120 sektorspecifikke aftaler, og at yderligere sammenhæng og øget retssikkerhed vil gavne alle parter;

h)  opfordrer parterne til hurtigst muligt at afholde et interparlamentarisk møde mellem lovgiverne fra både EU og Schweiz for at drøfte alle spørgsmål i forbindelse med denne aftale;

i)  udtrykker sin beklagelse over, at Kommissionen først fremsendte den forhandlede tekst for den institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz til Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel den 6. februar 2019, til trods for at den blev færdiggjort i november 2018;

j)   anerkender, at de stærke forbindelser mellem EU og Schweiz omfatter mere end blot økonomisk integration og udvidelse af det indre marked, idet de bidrager til stabilitet og velstand til gavn for alle borgere og virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er); fremhæver betydningen af at sikre et velfungerende indre marked for at skabe lige konkurrencevilkår og arbejdspladser;

k)   mener, at det er af stor betydning at sikre en institutionel rammeaftale med Schweiz, da dette vil garantere retssikkerheden for både Schweiz og EU, en dynamisk indarbejdelse af EU's regelværk, øget adgang til det indre marked for Schweiz til gavn for begge parter og Den Europæiske Unions Domstols kompetence i tilfælde af uløste tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af den institutionelle rammeaftale;

l)  glæder sig over Kommissionens beslutning af 20. december 2018 om at anerkende, at markedspladser i Schweiz opfylder den handelsforpligtelse for aktier, der er fastsat i direktivet(14) og forordningen(15) om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II/MiFIR); understreger, at denne ækvivalens er begrænset til den 30. juni 2019, men kan forlænges, forudsat at der er gjort fremskridt i retning af undertegnelse af en aftale, der fastlægger den fælles institutionelle ramme;

m)  understreger i lighed med Rådet, at den frie bevægelighed for personer er en grundpille i EU-politikken og det indre marked, som ikke står til forhandling, og at det indre markeds fire friheder er udelelige; udtrykker beklagelse over de uforholdsmæssige ensidige "ledsageforanstaltninger", som Schweiz har indført, og som har været gældende siden 2004; opfordrer Schweiz, som mener, at de ledsagende foranstaltninger er vigtige, til at søge en løsning, der er i fuld overensstemmelse med de relevante EU-instrumenter; opfordrer endvidere Schweiz til at overveje at afkorte anvendelsesperioden for overgangsforanstaltningerne for arbejdstagere fra Kroatien, idet der mindes om fordelene ved personers frie bevægelighed mellem EU og Schweiz;

n)  bemærker gennemførelsen af "national præference light"-initiativet, og at Rådet mener, at den deraf følgende tekst, der blev vedtaget den 16. december 2016 af den schweiziske Forbundsforsamling, kan gennemføres på en måde, der er forenelig med EU-borgernes rettigheder i henhold til aftalen om fri bevægelighed for personer, hvis de nødvendige gennemførelsesbestemmelser præciserer udestående spørgsmål, som f.eks. retten til information angående ledige stillinger og overholdelse af grænsearbejderes rettigheder; minder imidlertid om, at spørgsmålet om indvandring af statsborgere fra tredjelande ikke bør forveksles med den frie bevægelighed for personer, som er nedfældet i traktaterne; fremhæver behovet for at overvåge gennemførelsen af bestemmelsen med henblik på at vurdere, om den er i overensstemmelse med aftalen om fri bevægelighed for personer;

o)  understreger, at Schweiz nyder stor fordel af demokratisk og konkurrencemæssig udvikling gennem sine europæiske naboer, og at landets finansielle bidrag til programmer som Samhørighedsfonden derfor er i dets egen interesse og bør vare ved, og hilser de positive resultater af bidraget i de modtagende medlemsstater velkommen; minder om, at Schweiz drager stor fordel af at deltage i det indre marked; understreger, at det fremtidige schweiziske bidrag til EU's samhørighed er af afgørende betydning og bør styrkes betydeligt i tråd med eksemplet for EØS/Norge;

p)  glæder sig over den intense interne drøftelse om samarbejdet med EU, der finder sted i Schweiz; foreslår imidlertid, at Schweiz over for sine borgere i endnu højere grad forsøger at formidle, hvor mange konkrete fordele det giver at have adgang til det indre marked, og at der er behov for et tættere samarbejde med EU;

q)  opfordrer indtrængende til, at den institutionelle aftale efter dens indgåelse straks forelægges for Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og det schweiziske parlament til godkendelse og for de schweiziske vælgere med henblik på folkeafstemning i overensstemmelse med den schweiziske forfatning;

r)  bemærker, at 1,4 mio. EU-borgere bor i Schweiz, mens over 450 000 schweiziske statsborgere bor i EU;

s)  minder om, at det schweiziske parlament efter folkeafstemningen den 9. februar 2014 vedtog en ændring af loven om udenlandske statsborgere i 2016 med henblik på at gennemføre artikel 121a i forbundsforfatningen, med ikrafttræden den 1. juli 2018; understreger, at det er af afgørende betydning, at Forbundsrådet lægger stor vægt på gennemførelsen af artikel 121a, således at EU-borgernes ret til fri bevægelighed ikke bringes i fare;

t)  beklager eventuelle initiativer på kanton- eller nationalt niveau, der kan have den konsekvens, at de begrænser adgangen til det schweiziske arbejdsmarked for EU-arbejdstagere, navnlig grænsearbejdere, og således undergraver EU-borgernes rettigheder i henhold til aftalen om fri bevægelighed for personer og samarbejdet mellem EU og Schweiz;

u)  glæder sig over den politiske hensigtserklæring om at modernisere aftalen om offentlige udbud og frihandelsaftalen mellem EU og Schweiz fra 1972 og støtter ambitionerne om at opnå et revideret handelspartnerskab, som skal omfatte områder såsom tjenesteydelser, der ligger uden for den institutionelle rammeaftales anvendelsesområde og kun delvist er omfattet af aftalen om fri bevægelighed for personer, herunder digitale aspekter, intellektuel ejendomsret, handelslettelser, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurderinger og offentlige udbud samt et kapitel om handel og bæredygtig udvikling; anmoder om yderligere samarbejde med henblik på at opnå bedre beskyttelse af geografiske betegnelser og udvide den moderne og pålidelige mellemstatslige tvistbilæggelsesmekanisme, som er indeholdt i udkastet til den institutionelle rammeaftale, for at dække de fremtidige bilaterale handelsforbindelser og for effektivt at fjerne handelshindringer mellem parterne;

v)  er klar over, at der ikke er indgået nogen omfattende tjenesteydelsesaftale mellem EU og Schweiz, og at tjenesteydelser kun delvist er omfattet af aftalen om fri bevægelighed for personer, hvilket viser, at der er potentiale til yderligere udvikling på dette område;

w)  noterer sig den reviderede lov om offentlige udbud, der blev vedtaget i 2017 i kantonen Ticino, og som skal være i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens aftale om offentlige udbud og den relevante sektoraftale mellem EU og Schweiz, som trådte i kraft i 2002; opfordrer kraftigt de ordregivende myndigheder til at behandle EU-leverandører og -tjenesteudbydere på en ikkediskriminerende måde, selv i forbindelse med offentlige kontrakter under tærsklen;

x)  opfordrer indtrængende til, at den nuværende praksis, ifølge hvilken taxafirmaer fra EU-medlemsstater kan levere tjenesteydelser i Schweiz uden begrænsninger, får lov til at fortsætte, eftersom den i lang tid har bidraget til den økonomiske udvikling i de schweiziske grænseregioner og er til gavn for begge parter;

y)  er af den opfattelse, at gensidighed og retfærdighed mellem EØS og Schweiz er nødvendig, således at begge parter kan få gavn af deres deltagelse i det indre marked;

z)  bemærker, at samarbejdet i henhold til aftalen mellem EU og Schweiz om gensidig anerkendelse med hensyn til overensstemmelsesvurdering overordnet set er tilfredsstillende; glæder sig over den seneste opdatering af aftalen om gensidig anerkendelse i 2017 og håber, at de kommende opdateringer kan gennemføres hurtigt, når den fremtidige institutionelle rammeaftale er blevet udviklet i overensstemmelse med sit fulde potentiale;

aa)  glæder sig over den nye skattelovgivning, som vil begrænse præferentielle skatteordninger og bringe praksisserne nærmere de internationale standarder, og håber på et positivt resultat af den kommende folkeafstemning i Schweiz; understreger, at det er nødvendigt fortsat at forbedre samarbejdet for at bekæmpe skatteundgåelse og skabe øget skattemæssig retfærdighed;

ab)  opfordrer Schweiz til at fortsætte sit arbejde med strategien for et digitalt Schweiz, der har til formål at bringe landet i overensstemmelse med EU's digitale indre marked;

ac)  anerkender det bidrag, som de bilaterale sektoraftaler om personers frie bevægelse, pension, miljø, statistik, rets- og politisamarbejde, Schengenområdet, asyl (Dublin), FUSP/FSFP, satellitnavigation, forskning, civil luftfart, landtransport, gensidig markedsadgang for godkendte varer og tjenesteydelser, forarbejdede landbrugsprodukter, retslig harmonisering, gensidig anerkendelse, bekæmpelse af svig samt beskatning og opsparing giver til det tætte partnerskab mellem EU og Schweiz; mener dog i højeste grad, at det er på høje tid at løfte partnerskabet og tage et langt mere omfattende og væsentligt skridt i de bilaterale forbindelser ved at indgå rammeaftalen så snart som muligt;

ad)  glæder sig over, at fremme af fred, mægling og fredelig konfliktløsning i meget lang tid har været en vigtig del af den schweiziske udenrigspolitik; glæder sig over Schweiz' stærke rolle inden for fredsopbygning og dets involvering i at hjælpe med at finde løsninger på kriser, fremme dialog, udvikle tillidsskabende foranstaltninger og skabe forsoning; glæder sig over Schweiz' rolle som facilitator med hensyn til gennemførelse af komplekse føderale strukturer og fredsmæglede forfatningsmæssige ordninger for at lette sameksistensen af grupper med forskellig etnisk baggrund;

ae)  glæder sig over Schweiz' deltagelse i og dets støtte til EU's sikkerheds- og forsvarsmissioner såsom EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali og EUBAM Libya og dets deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Forsvarsagentur; glæder sig over det tætte samarbejde med Schweiz om humanitær bistand, civilbeskyttelse, terrorbekæmpelse og klimaændringer;

af)  anerkender det schweiziske bidrag og samarbejde vedrørende massemigration til Schengenområdet og gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration; opfordrer Schweiz til at deltage i den globale aftale om migration og forventer, at dette vil ske efter debatten i det schweiziske parlament;

ag)  opfordrer Schweiz til at anvende de relevante EU-direktiver for at opretholde sit nuværende sociale beskyttelses- og lønniveau, når det gælder grænseoverskridende levering af tjenesteydelser;

ah)  understreger vigtigheden af at sikre, at den institutionelle aftale mellem EU og Schweiz indeholder en klausul om god forvaltningspraksis på skatteområdet, herunder specifikke regler om statsstøtte i form af skattefordele, gennemsigtighedskrav med hensyn til automatisk udveksling af oplysninger om beskatning og reelt ejerskab og bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge;

ai)  glæder sig over, at Schweiz i april 2018 besluttede at tilslutte sig Europols fælles taskforce mod cyberkriminalitet (J-CAT) som et proaktivt led i dets bekæmpelse af trusler knyttet til international cyberkriminalitet;

aj)  glæder sig over Schweiz' associering til hele Horisont 2020-programmet og håber på yderligere samarbejde inden for fremtidige forskningsprogrammer;

ak)  opfordrer indtrængende Schweiz til at indgå forhandlinger om dets associering til Erasmusprogrammerne;

al)  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med etableringen af den transalpine jernbaneforbindelse, der er kendt som "den nye jernbaneforbindelse gennem Alperne", en schweizisk finansieret investering, som også er til gavn for EU;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Det Schweiziske Forbunds Forbundsforsamling og Forbundsråd.

(1)

EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(2)

EUT L 322 af 7.12.2017, s. 3.

(3)

EFT L 114 af 30.4.2002, s. 6.

(4)

EUT L 124 af 20.5.2009, s. 53.

(5)

EUT L 199 af 31.7.2009, s. 24.

(6)

EFT L 300 af 31.12.1972, s. 189.

(7)

EFT L 114 af 30.4.2002, s. 73.

(8)

EFT L 114 af 30.4.2002, s. 91.

(9)

EUT L 327 af 21.12.2018, s. 77.

(10)

EUT C 316 af 22.9 2017, s. 192.

(11)

EUT C 252 af 18.7.2018, s. 164.

(12)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf

(13)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf

(14)

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(15)

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (4.2.2019)

til Udenrigsudvalget

om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund

(2018/2262(INI))

Ordfører for udtalelse (*): Tiziana Beghin

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at EU er Schweiz' vigtigste handelspartner og tegner sig for 52 % af landets eksport og for over 71 % af dets import, og at samhandelen med varer under den gældende bilaterale handelsaftale beløber sig til intet mindre end 1 mia. CHF om dagen(1); der henviser til, at Schweiz er EU's tredjestørste handelspartner og tegner sig for 7 % af dets handel;

2.  glæder sig over afslutningen af forhandlingerne om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund den 23. november 2018; opfordrer til, at der afholdes høringer af interessenter i overensstemmelse med de schweiziske demokratiske traditioner og forfatningsmæssige principper og med opfordringen fra Forbundsrådet af 7. december 2018; anmoder om, at procedurerne for at modernisere og yderligere at udvide forbindelserne mellem EU og Schweiz straks indledes med henblik på at skabe øget retssikkerhed og sikre schweiziske virksomheder fortsat adgang til det indre marked samt give mulighed for at fortsætte og lette de igangværende sektorbestemte forhandlinger;

3.  beklager, at Kommissionen ikke har fremsendt den forhandlede tekst til rammeaftalen mellem EU og Schweiz, som færdiggjort i november 2018, til Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel; opfordrer Kommissionen til straks at fremsende de pågældende dokumenter;

4.  erkender, at der er behov for en institutionel rammeaftale, eftersom forbindelserne mellem EU og Schweiz er baseret på et komplekst system med 120 sektorspecifikke aftaler, og at yderligere sammenhæng og øget retssikkerhed ville gavne alle parter;

5.  glæder sig over den politiske hensigtserklæring om at modernisere aftalen om offentlige udbud og frihandelsaftalen mellem EU og Schweiz fra 1972 og støtter ambitionerne om at opnå et revideret handelspartnerskab, som skal omfatte områder såsom tjenesteydelser, hvilket ligger uden for den institutionelle rammeaftales anvendelsesområde og kun delvist er omfattet af aftalen om fri bevægelighed for personer, herunder digitale aspekter, intellektuel ejendomsret (IPR), handelslettelser, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurderinger og offentlige udbud samt et kapitel om handel og bæredygtig udvikling; anmoder om yderligere samarbejde med henblik på at opnå bedre beskyttelse af geografiske betegnelser og udvide den moderne og pålidelige mellemstatslige tvistbilæggelsesmekanisme, som er indeholdt i udkastet til den institutionelle rammeaftale, for at dække de fremtidige bilaterale handelsforbindelser og for effektivt at fjerne handelshindringer mellem parterne;

6.  er klar over, at der ikke er indgået nogen omfattende tjenesteydelsesaftale mellem EU og Schweiz, og at tjenesteydelser kun delvist er omfattet af aftalen om fri bevægelighed for personer, hvilket viser, at der er potentiale til yderligere udvikling på dette område;

7.  bemærker, at Schweiz tager imod den højeste procentdel af grænsearbejdere fra EU, og opfordrer EU og den schweiziske regering til at forbedre foranstaltningerne under aftalen om fri bevægelighed for personer ved at inkludere et "charter for grænsearbejdere" med bindende bestemmelser, der bl.a. omfatter grundlæggende arbejdstagerrettigheder, arbejds- og pendlerforhold, overførsel af arbejdsløshedsydelser og spørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning; minder om, at EU bør tilskynde Schweiz til at forbedre den måde, hvorpå landet behandler grænsearbejdere;

8.  opfordrer parterne til hurtigst muligt at afholde et interparlamentarisk møde mellem lovgiverne fra både EU og Schweiz for at drøfte alle spørgsmål i forbindelse med denne aftale;

9.  glæder sig over den nye skattelovgivning, som vil begrænse præferentielle skatteordninger og bringe praksisserne nærmere de internationale standarder, og håber på et positivt resultat af den kommende folkeafstemning i Schweiz; understreger, at det er nødvendigt fortsat at forbedre samarbejdet for at bekæmpe skatteundgåelse og skabe øget skattemæssig retfærdighed;

10.  opfordrer Schweiz til at fortsætte sit arbejde med strategien for et digitalt Schweiz, der har til formål at bringe landet i overensstemmelse med EU's digitale indre marked;

11.  noterer sig den reviderede lov om offentlige udbud, der blev vedtaget i 2017 i kantonen Ticino, og som skal være i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens aftale om offentlige udbud og den relevante sektoraftale mellem EU og Schweiz, som trådte i kraft i 2002; opfordrer kraftigt de ordregivende myndigheder til at behandle EU-leverandører og -tjenesteudbydere på en ikke-diskriminerende måde, selv i forbindelse med offentlige kontrakter under tærsklen.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

8

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Ralph Packet

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ALDE

Patricia Lalonde

ENF

France Jamet

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

8

-

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (29.1.2019)

til Udenrigsudvalget

om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund

(2018/2262(INI))

Ordfører for udtalelse: Andreas Schwab

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

–  der henviser til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer, navnlig bilag I om fri bevægelighed for personer og bilag III om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer,

–  der henviser til aftalen af 25. juni 2009 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om forenkling af kontrol og formaliteter under godstransport og om toldsikkerhedsforanstaltninger,

–  der henviser til protokollen af 27. maj 2008 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union,

–  der henviser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) af 1. januar 1994,

–  der henviser til sin beslutning af 15. februar 2017 om den årlige rapport om forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017(1),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2047 af 20. december 2018 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på børser i Schweiz i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU(2),

–  der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked(3),

A.  der henviser til, at der er behov for et velfungerende og effektivt indre marked baseret på en stærkt konkurrencedygtig social markedsøkonomi for at fremme væksten og konkurrenceevnen og skabe arbejdspladser med henblik på at puste nyt liv i den europæiske økonomi; der henviser til, at lovgivningen om det indre marked skal gennemføres og håndhæves korrekt, hvis medlemsstaterne og Schweiz skal høste det fulde udbytte heraf;

1.  mener, at Schweiz' betydelige grad af integration i EU's indre marked er en vigtig faktor for økonomisk vækst, der gør EU til Schweiz' vigtigste økonomiske partner og handelspartner;

2.  minder om, at etableringen af en fælles institutionel ramme for eksisterende og fremtidige aftaler, som sætter Schweiz i stand til at deltage i EU's indre marked for at sikre ensartethed og retssikkerhed for borgere og virksomheder, fortsat er en forudsætning for den videre udvikling af en sektorbaseret tilgang; understreger, at tiden efter fire års forhandlinger er kommet til at indgå en institutionel rammeaftale; glæder sig over, at forhandlerne er nået til enighed om aftalens endelige tekst; opfordrer det schweiziske Forbundsråd til at træffe en afgørelse om at indgå denne aftale, så snart høringen af interessenterne er afsluttet med et positivt udfald i denne henseende; mener, at indgåelsen af aftalen vil gøre det muligt for det omfattende partnerskab mellem EU og Schweiz at udvikle sig i overensstemmelse med sit fulde potentiale;

3.  anerkender, at de stærke forbindelser mellem EU og Schweiz ikke blot omfatter økonomisk integration og udvidelse af det indre marked, idet de bidrager til stabilitet og velstand til gavn for alle borgere og virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er); fremhæver betydningen af at sikre et velfungerende indre marked for at skabe lige konkurrencevilkår og arbejdspladser;

4.  mener, at det er af stor betydning at sikre en institutionel rammeaftale med Schweiz, da dette vil garantere retssikkerheden for både Schweiz og EU, en dynamisk indarbejdelse af EU's regelværk, øget adgang til det indre marked for Schweiz til gavn for begge parter og Den Europæiske Unions Domstols kompetence i tilfælde af uløste tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af den interinstitutionelle rammeaftale;

5.  glæder sig over Kommissionens beslutning af 20. december 2018 om at anerkende, at markedspladser i Schweiz opfylder den handelsforpligtelse for aktier, der er fastsat i direktivet(4) og forordningen(5) om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II/MiFIR); understreger, at denne ækvivalens er begrænset til den 30. juni 2019, men kan forlænges, forudsat at der er gjort fremskridt i retning af undertegnelse af en aftale, der fastlægger den fælles institutionelle ramme;

6.  bemærker gennemførelsen af "national præference light"-initiativet, og at Rådet mener, at den deraf følgende tekst, der blev vedtaget den 16. december 2016 af den schweiziske Forbundsforsamling, kan gennemføres på en måde, der er forenelig med EU-borgernes rettigheder i henhold til aftalen om fri bevægelighed for personer, hvis de nødvendige gennemførelsesbestemmelser præciserer udestående spørgsmål, som f.eks. retten til information angående ledige stillinger og overholdelse af grænsearbejderes rettigheder; minder imidlertid om, at spørgsmålet om indvandring af statsborgere fra tredjelande ikke bør forveksles med den frie bevægelighed for personer, som er nedfældet i traktaterne; fremhæver behovet for at overvåge gennemførelsen af bestemmelsen med henblik på at vurdere, om den er i overensstemmelse med aftalen om fri bevægelighed for personer;

7.  beklager eventuelle initiativer på kanton- eller nationalt niveau, der kan have den konsekvens, at de begrænser adgangen til det schweiziske arbejdsmarked for EU-arbejdstagere, navnlig grænsearbejdere, og således undergraver EU-borgernes rettigheder i henhold til aftalen om fri bevægelighed for personer og samarbejdet mellem EU og Schweiz;

8.  noterer sig den reviderede lov om offentlige udbud, der blev vedtaget i 2017 i kantonen Ticino i Schweiz, som skal være i fuld overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens aftale om offentlige udbud og den relevante sektoraftale mellem EU og Schweiz, som har været i kraft siden 2002; opfordrer kraftigt de schweiziske ordregivende myndigheder til at behandle EU-leverandører og -tjenesteudbydere på en ikkediskriminerende måde, selv i forbindelse med offentlige kontrakter, som ligger under tærsklen;

9.  opfordrer indtrængende til, at den nuværende praksis, ifølge hvilken taxafirmaer fra EU-medlemsstater kan levere tjenesteydelser i Schweiz uden begrænsninger, får lov til at fortsætte, eftersom den i lang tid har bidraget til den økonomiske udvikling i de schweiziske grænseregioner og er til gavn for begge parter;

10.  er af den opfattelse, at gensidighed og retfærdighed mellem EØS og Schweiz er nødvendigt, således at begge parter kan få gavn af deres deltagelse i det indre marked;

11.  bemærker, at samarbejdet i henhold til aftalen mellem EU og Schweiz om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering overordnet set er tilfredsstillende; glæder sig over den seneste opdatering af aftalen om gensidig anerkendelse i 2017 og håber, at de kommende opdateringer kan gennemføres hurtigt, når den fremtidige institutionelle rammeaftale er blevet udviklet i overensstemmelse med sit fulde potentiale.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

29.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Lambert van Nistelrooij, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

ENF

John Stuart Agnew

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 252 af 18.7.2018, s. 164.

(2)

EFT L 327 af 21.12.2018, s. 77.

(3)

EUT C 316 af 22.9.2017, s. 192.

(4)

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(5)

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

8

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

48

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

8

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse