Procedura : 2018/2262(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0147/2019

Teksty złożone :

A8-0147/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0241

SPRAWOZDANIE     
PDF 222kWORD 75k
1.3.2019
PE 630.430v02-00 A8-0147/2019

w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską

(2018/2262(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Doru-Claudian Frunzulică

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):

Tiziana Beghin, Komisja Handlu Międzynarodowego

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską

(2018/2262(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  mając na uwadze decyzję Rady z dnia 6 maja 2014 r. upoważniającą do podjęcia negocjacji w sprawie umowy między UE a Szwajcarią dotyczącej ram instytucjonalnych regulujących stosunki dwustronne, a także rozpoczęcie negocjacji w dniu 22 maja 2014 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stosunków UE z Konfederacją Szwajcarską,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. i 20 grudnia 2012 r. w sprawie stosunków UE z krajami EFTA,

–  uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) z dnia 1 stycznia 1994 r.(1),

–  uwzględniając odrzucenie przez naród szwajcarski referendum w sprawie udziału w EOG stosunkiem 50,3 % głosów w grudniu 1992 r., inicjatywy „Negocjacje w sprawie członkostwa w UE: pozwólmy ludziom decydować” stosunkiem 74 % głosów w czerwcu 1997 r. oraz inicjatywy „Tak dla Europy!” stosunkiem 77 % głosów w marcu 2001 r.,

–  uwzględniając umowę między UE a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych podpisaną 23 listopada 2017 r.(2),

–  uwzględniając ramy współpracy pomiędzy Europejską Agencją Obrony a Szwajcarią podpisane 16 marca 2012 r.,

–  uwzględniając umowę między Szwajcarią a Eurojustem w sprawie współpracy sądowej, która została podpisana w dniu 27 listopada 2008 r. i weszła w życie w dniu 22 lipca 2011 r.,

–  uwzględniając umowę między Szwajcarią a Europolem w sprawie współpracy między organami policyjnymi w zakresie zapobiegania poważnej i zorganizowanej przestępczości międzynarodowej i terroryzmowi oraz ich zwalczania, która została podpisana w dniu 24 września 2004 r. i weszła w życie w dniu 1 marca 2006 r., a także uwzględniając rozszerzenie zakresu jej stosowania z dniem 1 stycznia 2008 r.,

–  uwzględniając Umowę z dnia 21 czerwca 1999 r. między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób(3), a w szczególności załącznik I do tej umowy dotyczący swobodnego przepływu osób oraz załącznik III w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych,

–  uwzględniając Protokół z dnia 27 maja 2008 r. do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając Umowę z dnia 25 czerwca 2009 r. między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne(5),

–  uwzględniając szwajcarską ludową inicjatywę federalną z dnia 9 lutego 2014 r., w ramach której 50,3 % obywateli Szwajcarii poparło wnioski dotyczące przywrócenia kwot imigracyjnych z Unii Europejskiej, przyznania pierwszeństwa pracownikom krajowym przy obsadzaniu wolnych miejsc pracy oraz ograniczenia praw imigrantów do świadczeń socjalnych,

–  uwzględniając umowę o wolnym handlu pomiędzy UE a Szwajcarią zawartą w 1972 r.(6), która z biegiem lat była dostosowywana i aktualizowana,

–  uwzględniając umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego, która weszła w życie 1 czerwca 2002 r.(7),

–  uwzględniając umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób, która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2002 r.(8),

–  uwzględniając negocjacje w sprawie umów między UE a Konfederacją Szwajcarską dotyczących energii elektrycznej, bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego,

–  uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/2047 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do giełd papierów wartościowych w Szwajcarii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE(9),

–  uwzględniając 37. posiedzenie międzyparlamentarne UE–Szwajcaria, które odbyło się w Brukseli w dniach 4–5 lipca 2018 r.,

–  uwzględniając swoje rezolucje w sprawie Szwajcarii, w szczególności z 9 września 2015 r. w sprawie EOG i Szwajcarii: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego(10), oraz projekt rezolucji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów na ten sam temat z 24 kwietnia 2018 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2017(11),

–  uwzględniając art. 108 ust. 4 i art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0147/2019),

A.  mając na uwadze, że obecne stosunki Szwajcarii z UE opierają się na obszernym pakiecie około 20 głównych dwustronnych umów sektorowych i około 100 innych umów; mając na uwadze, że Szwajcaria tylko częściowo uczestniczy we wszystkich czterech swobodach; mając na uwadze, że chociaż w przeszłości umowy te pogłębiły współpracę UE i Szwajcarii w zakresie rynku wewnętrznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i azylu, transportu i kwestii podatkowych, to w przyszłości ten kompleksowy pakiet umów może stać się nieaktualny, co sprawi, że ich wdrażanie stanie się mniej istotne, o ile nie zostaną uzgodnione nadrzędne ramy;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z danymi Eurostatu w 2017 r. Szwajcaria była trzecim co do wielkości partnerem UE, jeśli chodzi o wywóz towarów, i czwartym co do wielkości partnerem UE, jeśli chodzi o przywóz towarów;

C.  mając na uwadze, że Rada stwierdziła, iż kompleksowa umowa instytucjonalna ze Szwajcarią powinna mieć na celu zachowanie jednolitości rynku wewnętrznego i zapewnienie pewności prawnej dla władz publicznych, obywateli i podmiotów gospodarczych;

D.  mając na uwadze, że szwajcarska Rada Federalna pragnie zawrzeć z UE umowę instytucjonalną, która zapewni pewność prawną w dziedzinie dostępu do rynku oraz zachowa dobrobyt, niezależność i porządek prawny Szwajcarii(12); mając na uwadze, że szwajcarska Rada Federalna ogłosiła konsultacje z zainteresowanymi stronami na podstawie tekstu uzgodnionego między negocjatorami w dniu 23 listopada 2018 r.;

E.  mając na uwadze, że sprawnie funkcjonujący i efektywny jednolity rynek, którego podstawą jest wysoce konkurencyjna społeczna gospodarka rynkowa, jest potrzebny do pobudzenia wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, a także do tworzenia miejsc pracy w celu ożywienia gospodarki europejskiej; mając na uwadze, że przepisy dotyczące jednolitego rynku muszą być właściwie transponowane, wdrażane i egzekwowane, aby państwa członkowskie i Szwajcaria mogły z nich w pełni korzystać;

F.  mając na uwadze, że Szwajcaria wyraziła chęć włączenia wiążących istotnych postanowień dotyczących pomocy państwa do przyszłej umowy o dostępie do rynku oraz uzyskania dostępu do wewnętrznego rynku energii elektrycznej;

G.  mając na uwadze, że w dniu 28 września 2018 r. Rada Federalna zatwierdziła drugi wkład Szwajcarii na rzecz szeregu państw członkowskich UE w wysokości 1,3 miliarda CHF do rozdysponowania w okresie dziesięciu lat i obecnie czeka na pozytywną decyzję Zgromadzenia Federalnego;

H.  mając na uwadze, że Szwajcaria jest członkiem Europejskiej Agencji Środowiska;

I.  mając na uwadze, że Szwajcaria ratyfikowała swoje uczestnictwo w europejskich programach nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS;

J.  mając na uwadze, że udział Szwajcarii w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” oraz w jego poprzedniku – Siódmym Programie Ramowym (FP7) – przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom ze względu na wysoką jakość szwajcarskich propozycji;

K.  mając na uwadze, że w dniu 27 maja 2015 r. Szwajcaria i UE podpisały dodatkowy protokół do umowy w sprawie opodatkowania i dochodów z oszczędności, który wymaga, aby od września 2018 r. obie strony automatycznie wymieniały informacje (AEI) na temat rachunków finansowych rezydentów każdej ze stron; mając na uwadze, że w grudniu 2017 r. UE umieściła Szwajcarię wśród „jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych”;

L.  mając na uwadze, że Szwajcaria współpracuje w wybranych obszarach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz uczestniczyła w cywilnych i wojskowych misjach pokojowych wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), zwłaszcza na Ukrainie i w Mali; mając na uwadze, że podpisane 16 marca 2012 r. ramy współpracy pomiędzy EDA a Szwajcarią umożliwiają wymianę informacji i przewidują wspólne działania w zakresie badań naukowych i technologii oraz projektów i programów zbrojeniowych;

M.  mając na uwadze, że Szwajcaria jest częścią strefy Schengen od początku jej wdrażania w grudniu 2008 r;

N.  mając na uwadze, że Szwajcaria uczestniczy w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemie informacyjnym (VIS) i w unijnej bazie odcisków palców osób ubiegających się o azyl (Eurodac) oraz będzie uczestniczyć w przyszłym systemie wjazdu/wyjazdu (EES), który będzie rejestrował przekraczanie granic zewnętrznych UE, a także w europejskim systemie informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), który służy zapewnieniu bezpieczeństwa przed podróżą oraz monitorowaniu nielegalnej migracji obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego;

O.  mając na uwadze, że na podstawie umowy dublińskiej o stowarzyszeniu Szwajcaria częściowo włączona jest do unijnego dorobku prawnego w dziedzinie azylu; mając na uwadze, że od 2010 r. Szwajcaria wnosi wkład finansowy i operacyjny na rzecz Fronteksu;

P.  mając na uwadze, że w 2017 r. ludność Szwajcarii liczyła 8,48 mln osób, w tym 2,13 mln obcokrajowców, z czego 1,4 mln pochodziło z państw członkowskich UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); mając na uwadze, że 320 000 obywateli UE codziennie dojeżdża do pracy w Szwajcarii; mając na uwadze, że 750 000 obywateli Szwajcarii mieszka za granicą, z czego 450 000 w UE;

Q.  mając na uwadze, że w 2009 r. Szwajcaria zgodziła się na przedłużenie dwustronnej umowy z UE w sprawie swobodnego przepływu osób z 1999 r. (FMPA), która przyznaje obywatelom Szwajcarii i UE prawo do swobodnego wyboru miejsca zatrudnienia i zamieszkania na terytoriach krajowych umawiających się stron;

R.  mając na uwadze, że zagraniczne przedsiębiorstwa są zobowiązane do przestrzegania szwajcarskich minimalnych warunków pracy, kiedy delegują swoich pracowników do Szwajcarii; mając na uwadze, że główny wykonawca odpowiada prawnie za to, aby podwykonawcy przestrzegali szwajcarskich przepisów rynku pracy;

S.  mając na uwadze, że w 2002 r. Szwajcaria wprowadziła środki wspomagające w celu realizacji zadeklarowanego celu ochrony płac w kraju oraz szwajcarskich warunków pracy i standardów socjalnych, które to środki UE uważa za niezgodne z umową w sprawie swobodnego przepływu osób (FMPA);

T.  mając na uwadze, że wdrożenie dyrektywy w sprawie praw obywateli (2004/38/WE) oraz przysługujących obywatelom UE praw do świadczeń socjalnych i praw przedsiębiorczości wywołało w Szwajcarii obawy;

U.  mając na uwadze, że Szwajcaria jest członkiem EFTA od 1960 r. oraz członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych od 2002 r.;

V.  mając na uwadze, że w referendum w dniu 25 listopada 2018 r. wszystkie kantony większością 66 % głosów odrzuciły „szwajcarskie prawo zamiast obcych sędziów” (inicjatywę w sprawie samostanowienia);

W.  mając na uwadze, że Szwajcaria angażuje się na rzecz neutralności politycznej i w związku z tym zorganizowała szereg międzynarodowych negocjacji mających na celu znalezienie pokojowych rozwiązań konfliktów zbrojnych na świecie;

X.  mając na uwadze, że pod koniec 2018 r. Komisja o sześć miesięcy wydłużyła obowiązywanie decyzji w sprawie uznania szwajcarskich systemów obrotu za zgodne z obowiązkiem obrotu w odniesieniu do akcji określonym w dyrektywie (2004/39/WE) i rozporządzeniu ((UE) nr 600/2014) w sprawie rynków instrumentów finansowych;

Y.  mając na uwadze, że siedziba Unii Międzyparlamentarnej mieści się w Genewie;

Z.  mając na uwadze, że 25 międzynarodowych organizacji i konferencji odpowiednio posiada siedziby główne lub odbywa się w Szwajcarii, z czego większość w Genewie;

AA.  mając na uwadze, że w Szwajcarii mieszczą się siedziby setek międzynarodowych organizacji pozarządowych, które oferują doradztwo na rzecz ONZ i innych organizacji pozarządowych;

AB.  mając na uwadze, że w dniu 20 października 2019 r. mają odbyć się w Szwajcarii wybory federalne;

1.  przedkłada Radzie, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa następujące zalecenia:

a)  podkreśla, że Szwajcaria i UE utrzymują bliskie, szerokie i złożone partnerstwo, które przynosi wzajemne korzyści i opiera się na wspólnej historii kultury oraz wspólnych wartościach, i że więzi gospodarcze, polityczne, społeczne, środowiskowe, naukowe i międzyludzkie są wzorowe oraz świadczą o wyjątkowej bliskości kulturalnej i geograficznej między obydwiema stronami;

b)  podkreśla, że Szwajcaria jest w wysokim stopniu zintegrowana z UE, jest partnerem o podobnych poglądach oraz stoi wraz z UE przed wspólnymi regionalnymi i globalnymi wyzwaniami; wyraża zadowolenie z oświadczenia Szwajcarii, że w interesie tego kraju leży odnowienie i skonsolidowanie dwustronnego podejścia i dążenie do zacieśniania stosunków;

c)  odnotowuje, że UE jest głównym partnerem handlowym Szwajcarii, do którego trafia 52 % eksportu tego kraju i na który przypada ponad 71 % jej importu, oraz że wartość handlu towarami w ramach obecnych dwustronnych umów handlowych wynosi nie mniej niż 1 mld CHF dziennie(13); zwraca uwagę, że Szwajcaria jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym UE, z którym wymiana handlowa stanowi 7 % łącznej wymiany handlowej UE; uznaje, że znaczny stopień integracji Szwajcarii z rynkiem wewnętrznym UE jest zasadniczym czynnikiem wzrostu gospodarczego, co czyni UE najważniejszym partnerem gospodarczym i handlowym Szwajcarii;

d)  podkreśla, że UE wykazała wielką elastyczność w negocjacjach dotyczących umowy o ramach instytucjonalnych i że fakt ten musi zostać uznany przez wszystkie zainteresowane strony;

e)  wzywa do jak najszybszego zawarcia dwustronnej umowy o ramach instytucjonalnych w celu zapewnienia spójności istniejącego kompleksowego pakietu umów dwustronnych, w tym ustanowienia mechanizmu rozstrzygania sporów; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie negocjatorów w sprawie ostatecznego brzmienia umowy; w związku z tym wzywa szwajcarską Radę Federalną do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, gdy tylko pozytywnie zakończą się konsultacje z zainteresowanymi stronami;

f)  przypomina, że warunkiem wstępnym dalszego rozwoju podejścia sektorowego jest nadal przyjęcie wspólnych ram instytucjonalnych dotyczących obowiązujących i przyszłych umów, które umożliwiają Szwajcarii udział w jednolitym rynku UE, aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom jednolitość i pewność prawa; podkreśla, że po czterech latach negocjacji nadszedł czas, by zawrzeć umowę o ramach instytucjonalnych; uważa, że zawarcie umowy umożliwi pełne rozwinięcie potencjału wszechstronnego partnerstwa między UE i Szwajcarią;

g)  dostrzega potrzebę zawarcia umowy o ramach instytucjonalnych, ponieważ stosunki między UE a Szwajcarią opierają się na złożonym systemie 120 umów sektorowych, a dodatkowa spójność i pewność prawna byłyby korzystne dla wszystkich stron;

h)  wzywa strony do jak najszybszego zorganizowania międzyparlamentarnego posiedzenia prawodawców UE i Szwajcarii w celu omówienia wszystkich kwestii związanych z tą umową;

i)  wyraża ubolewanie, że Komisja dopiero w dniu 6 lutego 2019 r. przekazała Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Handlu Międzynarodowego wynegocjowany tekst umowy o ramach instytucjonalnych, mimo że został on sfinalizowany w listopadzie 2018 r.;

j)   uznaje, że bliskie stosunki między UE i Szwajcarią wykraczają poza integrację gospodarczą i rozszerzenie jednolitego rynku oraz przyczyniają się do stabilności i dobrobytu z korzyścią dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); podkreśla, jak ważne jest zagwarantowanie właściwego funkcjonowania jednolitego rynku w celu stworzenia równych warunków działania i tworzenia miejsc pracy;

k)   uważa, że zapewnienie umowy o ramach instytucjonalnych ze Szwajcarią ma ogromne znaczenie, ponieważ gwarantowałoby pewność prawa zarówno Szwajcarii, jak i UE, dynamiczne włączenie dorobku prawnego UE, lepszy dostęp do rynku wewnętrznego dla Szwajcarii z korzyścią dla obu stron oraz właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku nierozstrzygniętych sporów dotyczących stosowania lub interpretacji umowy o ramach instytucjonalnych;

l)  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji z dnia 20 grudnia 2018 r. o uznaniu systemów obrotu w Szwajcarii za kwalifikujące się do przestrzegania obowiązku obrotu w odniesieniu do akcji, jak określono w nowej dyrektywie (MiFID II)(14) i rozporządzeniu (MiFIR)(15) w sprawie rynków instrumentów finansowych; podkreśla, że równoważność ta jest ograniczona do dnia 30 czerwca 2019 r., ale może zostać przedłużona pod warunkiem, że poczynione zostaną postępy w kierunku podpisania umowy ustanawiającej wspólne ramy instytucjonalne;

m)  podkreśla wspólnie z Radą, że swobodny przepływ osób jest podstawowym i niepodlegającym negocjacjom filarem unijnej polityki i rynku wewnętrznego oraz że cztery swobody rynku wewnętrznego są niepodzielne; ubolewa z powodu podjęcia przez Szwajcarię nieproporcjonalnych, jednostronnych środków wspomagających, które obowiązują od 2004 r.; zwraca się do Szwajcarii, która uważa, że środki wspomagające mają istotne znaczenie, o znalezienie rozwiązania w pełni zgodnego z odpowiednimi instrumentami UE; apeluje do Szwajcarii, by także rozważyła skrócenie okresu stosowania środków przejściowych dotyczących pracowników z Chorwacji, mając na uwadze korzyści płynące ze swobodnego przepływu osób między UE a Szwajcarią;

n)  przyjmuje do wiadomości wprowadzenie inicjatywy tzw. „preferencji w wersji light” oraz opinię Rady, że będący wynikiem tego procesu tekst, przyjęty w dniu 16 grudnia 2016 r. przez szwajcarskie Zgromadzenie Federalne, może być wdrażany w sposób zgodny z prawami obywateli UE na mocy umowy o swobodnym przepływie osób (FMPA), jeśli w niezbędnych przepisach wykonawczych sprecyzowane zostaną wciąż otwarte kwestie, takie jak prawo do informacji o wolnych miejscach pracy i przestrzeganie praw pracowników przygranicznych; przypomina jednak, że kwestia migracji obywateli z państw trzecich nie powinna być mylona z zapisanym w Traktatach swobodnym przepływem osób; podkreśla, że należy ściśle monitorować wdrażanie wspomnianych przepisów wykonawczych w celu oceny ich zgodności z umową o swobodnym przepływie osób;

o)  podkreśla, że Szwajcaria czerpie znaczne korzyści z demokratycznego i konkurencyjnego rozwoju swoich europejskich sąsiadów i że w związku z tym jej wkłady finansowe na rzecz programów, takich jak Fundusz Spójności, leżą w jej własnym interesie i dlatego w dalszym ciągu powinna je wnosić; z zadowoleniem przyjmuje pozytywne efekty wkładu w państwach członkowskich, które go otrzymują; przypomina, że Szwajcaria czerpie spore korzyści z uczestnictwa w jednolitym rynku; podkreśla, że przyszły wkład Szwajcarii w spójność UE jest ważny i że należy go istotnie zwiększyć, zgodnie z przykładem ustanowionym przez EOG/Norwegię;

p)  z zadowoleniem przyjmuje intensywną debatę wewnętrzną na temat współpracy z UE, która toczy się w Szwajcarii; sugeruje jednak, aby Szwajcaria starała się jeszcze lepiej informować swoich obywateli o wielu wymiernych korzyściach płynących z dostępu do rynku wewnętrznego oraz o potrzebie ścisłej współpracy z UE;

q)  zwraca się z apelem o niezwłoczne przedłożenie umowy o ramach instytucjonalnych, natychmiast po jej zawarciu, Parlamentowi Europejskiemu, państwom członkowskim i parlamentowi Szwajcarii celem zatwierdzenia oraz o przeprowadzenie wśród szwajcarskiego elektoratu referendum zgodnie z konstytucją Szwajcarii;

r)  zwraca uwagę, że 1,4 mln obywateli UE mieszka w Szwajcarii, a ponad 450 000 obywateli Szwajcarii mieszka w UE;

s)  przypomina, że po referendum, jakie miało miejsce 9 lutego 2014 r., szwajcarski parlament przyjął w 2016 r. poprawkę do ustawy o cudzoziemcach dotyczącą wdrożenia art. 121a konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej, a poprawka ta miała wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.; podkreśla, że Rada Federalna powinna zwrócić szczególną uwagę na wdrożenie art. 121a, aby nie zagrozić prawu obywateli UE do swobodnego przemieszczania się;

t)  ubolewa nad skutkami ewentualnych inicjatyw kantonalnych i krajowych, które mogłyby spowodować ograniczenie dostępu do szwajcarskiego rynku pracy dla pracowników z UE, w szczególności pracowników transgranicznych, co naruszyłoby prawa obywateli UE wynikające z umowy o swobodnym przepływie osób i zakłóciło współpracę między UE a Szwajcarią;

u)  z ogromnym zadowoleniem przyjmuje polityczne oświadczenie o zamiarze unowocześnienia Porozumienia w sprawie zamówień publicznych oraz umowy o wolnym handlu między UE a Szwajcarią z 1972 r. oraz popiera ambitny cel osiągnięcia zmienionego partnerstwa handlowego obejmującego takie dziedziny, jak usługi wykraczające poza zakres umowy o ramach instytucjonalnych i tylko częściowo objęte postanowieniami umowy w sprawie swobodnego przepływu osób (FMPA), w tym aspekty cyfrowe, prawa własności intelektualnej, ułatwienia w handlu, wzajemne uznawanie ocen zgodności i zamówienia publiczne, w uzupełnieniu do rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju; apeluje o dalszą współpracę w celu lepszej ochrony oznaczeń geograficznych i rozszerzenia nowoczesnego i niezawodnego mechanizmu rozstrzygania sporów między państwami, zawartego w projekcie umowy o ramach instytucjonalnych, aby objąć przyszłe dwustronne stosunki handlowe i skutecznie rozwiązać problem barier handlowych między stronami;

v)  jest świadomy, że między UE a Szwajcarią nie zawarto kompleksowej umowy o usługach oraz że usługi są jedynie częściowo objęte umową w sprawie swobodnego przepływu osób, co pokazuje, że istnieje potencjał dalszego rozwoju w tej dziedzinie;

w)  przyjmuje do wiadomości zmienioną ustawę o zamówieniach publicznych przyjętą w 2017 r. w kantonie Ticino, która będzie zgodna z Porozumieniem WTO w sprawie zamówień publicznych oraz odpowiednim porozumieniem sektorowym UE-Szwajcaria, obowiązującym od 2002 r; zdecydowanie zachęca instytucje zamawiające do traktowania dostawców i usługodawców z UE w sposób niedyskryminacyjny, nawet w przypadku zamówień publicznych o wartości poniżej progu;

x)  zachęca do utrzymania obecnej praktyki zezwalającej przedsiębiorstwom taksówkowym z państw członkowskich UE na nieograniczone świadczenie usług, gdyż od dawna przyczynia się ono do rozwoju gospodarczego szwajcarskiego regionu przygranicznego i przynosi korzyści obu stronom;

y)  uważa, że zasady wzajemności i sprawiedliwości w stosunkach między EOG i Szwajcarią są niezbędne, aby umożliwić obu stronom czerpanie korzyści z udziału w jednolitym rynku;

z)  zwraca uwagę, że współpraca na mocy umowy między UE a Szwajcarią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności jest ogólnie zadowalająca; z zadowoleniem przyjmuje najnowszą aktualizację umowy w sprawie wzajemnego uznawania w 2017 r. i wyraża nadzieję, że przyszłe aktualizacje mogą być realizowane szybko, jak tylko potencjał przyszłej umowy o ramach instytucjonalnych zostanie w pełni wykorzystany.

aa)  z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy podatkowe, które ograniczą preferencyjne systemy i przybliżą praktyki podatkowe do międzynarodowych standardów, oraz wyraża nadzieję na pozytywny wynik zbliżającego się referendum w Szwajcarii; podkreśla potrzebę dalszej poprawy współpracy w celu walki z unikaniem opodatkowania i zwiększenia sprawiedliwości podatkowej;

ab)  wzywa Szwajcarię do kontynuowania prac nad strategią dotyczącą cyfryzacji Szwajcarii w celu jej dostosowania do jednolitego rynku cyfrowego UE;

ac)  docenia wkład dwustronnych porozumień sektorowych w sprawie swobodnego przepływu osób, emerytur, środowiska, danych statystycznych, współpracy sądowej i policyjnej, strefy Schengen, azylu (konwencja dublińska), WPZiB/WPBiO, nawigacji satelitarnej, badań naukowych, lotnictwa cywilnego, transportu lądowego, wzajemnego dostępu do rynku dla uzgodnionych towarów i usług, przetworzonych produktów rolnych, harmonizacji przepisów, wzajemnego uznawania, zwalczania oszustw finansowych, opodatkowania i oszczędności w bliskie partnerstwo między UE a Szwajcarią; wyraża jednak przekonanie, że nadszedł najwyższy czas, aby podnieść rangę tego partnerstwa oraz podjąć bardziej kompleksowe i istotniejsze działania w stosunkach dwustronnych poprzez jak najszybsze zawarcie umowy ramowej;

ad)  wyraża zadowolenie, że już od bardzo dawna propagowanie pokoju, mediacja i pokojowe rozwiązywanie konfliktów stanowią ważny element szwajcarskiej polityki zagranicznej; z zadowoleniem przyjmuje ważną rolę Szwajcarii w budowaniu pokoju i jej zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązań kryzysów, ułatwianie dialogu, rozwój środków budowania zaufania i pojednania; z zadowoleniem przyjmuje rolę Szwajcarii jako podmiotu wspomagającego wdrażanie złożonych struktur federalnych oraz przepisów konstytucyjnych mających na celu zaprowadzenie pokoju, aby ułatwić współistnienie różnych grup etnicznych;

ae)  wyraża zadowolenie z udziału Szwajcarii w unijnych misjach prowadzonych w ramach polityki bezpieczeństwa i obrony oraz wsparcia tych misji, takich jak EUFOR ALTHEA, EULEX KOSOWO, EUTM Mali i EUBAM Libia, a także z jej zaangażowania w prace Europejskiej Agencji Obrony; z zadowoleniem przyjmuje ścisłą współpracę ze Szwajcarią w zakresie pomocy humanitarnej, ochrony ludności, przeciwdziałania terroryzmowi i zmiany klimatu;

af)  wyraża uznanie dla wkładu Szwajcarii i jej współpracy w kontekście masowej migracji do strefy Schengen oraz w ramach wdrażania europejskiego programu w dziedzinie migracji; zachęca Szwajcarię do przystąpienia do globalnego porozumienia w sprawie migracji i oczekuje, że stanie się to po debacie w szwajcarskim parlamencie;

ag)  wzywa Szwajcarię do stosowania odpowiednich dyrektyw UE w celu utrzymania swojego obecnego poziomu ochrony socjalnej i poziomu płac w odniesieniu do transgranicznego świadczenia usług;

ah)  podkreśla znaczenie zapewnienia, by umowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią zawierała klauzulę o dobrym zarządzaniu w kwestiach podatkowych, która obejmuje szczegółowe przepisy dotyczące pomocy państwa w postaci korzyści podatkowych, wymagania dotyczące przejrzystości automatycznej wymiany informacji dotyczących kwestii podatkowych i własności rzeczywistej oraz postanowienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy;

ai)  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Szwajcarii o przystąpieniu w kwietniu 2018 r. do Wspólnej Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Cyberprzestępczości (J-CAT) Europolu jako proaktywny krok w walce z międzynarodowymi zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością;

aj)  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie się Szwajcarii w ramach wszystkich elementów programu „Horyzont 2020” i ma nadzieję na dalszą współpracę w przyszłych programach badawczych;

ak)  apeluje do Szwajcarii o zaangażowanie się w negocjacje w sprawie przystąpienia tego kraju do programów Erasmus+;

al)  z zadowoleniem przyjmuje postępy w budowie transalpejskiego połączenia kolejowego, zwanego również „Nowym połączeniem kolejowym przez Alpy” (NRLA/ NEAT), inwestycji finansowanej przez Szwajcarię, która jest również korzystna dla UE;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także Zgromadzeniu Federalnemu i Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej.

(1)

Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.

(2)

Dz.U. L 322 z 7.12.2017, s. 3.

(3)

Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 6.

(4)

Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 53.

(5)

Dz.U. L 199 z 31.7.2009, s. 24.

(6)

Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189.

(7)

Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 73.

(8)

Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 91.

(9)

Dz.U. L 327 z 21.12.2018, s. 77.

(10)

Dz.U. C 316 z 22.9.2017, s. 192.

(11)

Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 164.

(12)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf

(13)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf

(14)

Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(15)

Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84.


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (4.2.2019)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską

(2018/2262(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Tiziana Beghin

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  odnotowuje, że UE jest głównym partnerem handlowym Szwajcarii, do którego trafia 52 % eksportu tego kraju i na który przypada ponad 71 % jej importu, oraz że wartość handlu towarami w ramach obecnych dwustronnych umów handlowych wynosi nie mniej niż 1 mld CHF dziennie(1); zwraca uwagę, że Szwajcaria jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym UE, z którym wymiana handlowa stanowi 7 % łącznej wymiany handlowej UE;

2.  z zadowoleniem przyjmuje zakończenie negocjacji w sprawie umowy o ramach instytucjonalnych między UE a Konfederacją Szwajcarską w dniu 23 listopada 2018 r.; wzywa do przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami zgodnie ze szwajcarskimi tradycjami demokratycznymi i zasadami konstytucyjnymi, o co apelowała Rada Federalna w dniu 7 grudnia 2018 r.; domaga się, by niezwłocznie rozpocząć procedury modernizacji i dalszego rozszerzenia stosunków między UE a Szwajcarią w celu zwiększenia ich pewności prawnej i zagwarantowania nieprzerwanego dostępu szwajcarskich przedsiębiorstw do jednolitego rynku, a także aby umożliwić kontynuację i ułatwienie trwających negocjacji sektorowych;

3.  wyraża ubolewanie, że Komisja nie przekazała Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Handlu Międzynarodowego wynegocjowanego tekstu umowy ramowej między UE a Szwajcarią sfinalizowanego w listopadzie 2018 r.; wzywa Komisję do bezzwłocznego przekazania tych dokumentów;

4.  dostrzega potrzebę zawarcia umowy o ramach instytucjonalnych, ponieważ stosunki między UE a Szwajcarią opierają się na złożonym systemie 120 umów sektorowych, a dodatkowa spójność i pewność prawna byłyby korzystne dla wszystkich stron;

5.  z ogromnym zadowoleniem przyjmuje polityczne oświadczenie o zamiarze unowocześnienia Porozumienia w sprawie zamówień publicznych oraz umowy o wolnym handlu między UE a Szwajcarią z 1972 r. oraz popiera ambitny cel osiągnięcia zmienionego partnerstwa handlowego obejmującego takie dziedziny, jak usługi wykraczające poza zakres umowy o ramach instytucjonalnych i tylko częściowo objęte postanowieniami umowy w sprawie swobodnego przepływu osób (AFMP), w tym aspekty cyfrowe, prawa własności intelektualnej, ułatwienia w handlu, wzajemne uznawanie ocen zgodności i zamówienia publiczne, w uzupełnieniu do rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju; apeluje o dalszą współpracę w celu lepszej ochrony oznaczeń geograficznych i rozszerzenia nowoczesnego i niezawodnego mechanizmu rozstrzygania sporów między państwami, zawartego w projekcie umowy o ramach instytucjonalnych, aby objąć przyszłe dwustronne stosunki handlowe i skutecznie rozwiązać problem barier handlowych między stronami;

6.  jest świadomy, że między UE a Szwajcarią nie zawarto kompleksowej umowy o usługach oraz że usługi są jedynie częściowo objęte umową w sprawie swobodnego przepływu osób, co pokazuje, że istnieje potencjał dalszego rozwoju w tej dziedzinie;

7.  odnotowuje, że Szwajcaria przyjmuje największy odsetek pracowników transgranicznych z UE, i nawołuje UE i rząd Szwajcarii do udoskonalenia środków w ramach umowy w sprawie swobodnego przepływu osób dzięki włączeniu do niej „karty pracowników transgranicznych”, w której określono wiążące przepisy dotyczące między innymi podstawowych praw pracowniczych, warunków pracy i dojazdów, przenoszenia świadczeń dla bezrobotnych i kwestii podwójnego opodatkowania; przypomina, że UE powinna zachęcać Szwajcarię do lepszego traktowania pracowników transgranicznych;

8.  wzywa strony do jak najszybszego zorganizowania międzyparlamentarnego posiedzenia prawodawców UE i Szwajcarii w celu omówienia wszystkich kwestii związanych z tą umową;

9.  z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy podatkowe, które ograniczą preferencyjne systemy i przybliżą praktyki podatkowe do międzynarodowych standardów, oraz wyraża nadzieję na pozytywny wynik zbliżającego się referendum w Szwajcarii; podkreśla potrzebę dalszej poprawy współpracy w celu walki z unikaniem opodatkowania i zwiększenia sprawiedliwości podatkowej;

10.  wzywa Szwajcarię do kontynuowania prac nad strategią dotyczącą cyfryzacji Szwajcarii w celu jej dostosowania do jednolitego rynku cyfrowego UE;

11.  przyjmuje do wiadomości zmienioną ustawę o zamówieniach publicznych przyjętą w 2017 r. w kantonie Ticino, która będzie zgodna z Porozumieniem WTO w sprawie zamówień publicznych oraz odpowiednim porozumieniem sektorowym UE-Szwajcaria, obowiązującym od 2002 r; zdecydowanie zachęca instytucje zamawiające do traktowania dostawców i usługodawców z UE w sposób niedyskryminacyjny, nawet w przypadku zamówień publicznych o wartości poniżej progu.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU

PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

4.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

8

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Ralph Packet

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

Patricia Lalonde

ENF

France Jamet

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

8

-

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (29.1.2019)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską

(2018/2262(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Andreas Schwab

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

–  uwzględniając Umowę z dnia 21 czerwca 1999 r. między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, a w szczególności załącznik I do tej umowy dotyczący swobodnego przepływu osób oraz załącznik III w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych,

–  uwzględniając Umowę z dnia 25 czerwca 2009 r. między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne,

–  uwzględniając Protokół z dnia 27 maja 2008 r. do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) z dnia 1 stycznia 1994 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2017(1),

–  uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/2047 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do giełd papierów wartościowych w Szwajcarii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 września 2015 r. w sprawie EOG i Szwajcarii: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego(3);

A.  mając na uwadze, że sprawnie funkcjonujący i efektywny jednolity rynek, którego podstawą jest wysoce konkurencyjna społeczna gospodarka rynkowa, jest potrzebny do pobudzenia wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, a także do tworzenia miejsc pracy w celu ożywienia gospodarki europejskiej; mając na uwadze, że przepisy dotyczące jednolitego rynku muszą być właściwie transponowane, wdrażane i egzekwowane, aby państwa członkowskie i Szwajcaria mogły z nich w pełni korzystać;

1.  uznaje, że znaczny stopień integracji Szwajcarii z rynkiem wewnętrznym UE jest zasadniczym czynnikiem wzrostu gospodarczego, co czyni UE najważniejszym partnerem gospodarczym i handlowym Szwajcarii;

2.  przypomina, że warunkiem wstępnym dalszego rozwoju podejścia sektorowego jest nadal przyjęcie wspólnych ram instytucjonalnych dotyczących obowiązujących i przyszłych umów, które umożliwiają Szwajcarii udział w jednolitym rynku UE, aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom jednolitość i pewność prawa; podkreśla, że po czterech latach negocjacji nadszedł czas, by zawrzeć umowę o ramach instytucjonalnych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że negocjatorzy uzgodnili ostateczne brzmienie umowy; w związku z powyższym wzywa szwajcarską Radę Federalną do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, jak tylko konsultacje z zainteresowanymi stronami przyniosą pozytywny wynik w tym względzie; uważa, że zawarcie umowy umożliwi pełne rozwinięcie potencjału wszechstronnego partnerstwa między UE i Szwajcarią;

3.  uznaje, że bliskie stosunki między UE i Szwajcarią wykraczają poza integrację gospodarczą oraz rozszerzenie jednolitego rynku oraz przyczyniają się do stabilności i dobrobytu z korzyścią dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); podkreśla, jak ważne jest zagwarantowanie właściwego funkcjonowania jednolitego rynku w celu stworzenia równych warunków działania i tworzenia miejsc pracy;

4.  uważa, że zapewnienie umowy o ramach instytucjonalnych ze Szwajcarią ma ogromne znaczenie, ponieważ gwarantowałoby pewność prawa zarówno Szwajcarii, jak i UE, dynamiczne włączenie dorobku prawnego UE, lepszy dostęp do rynku wewnętrznego dla Szwajcarii z korzyścią dla obu stron oraz właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku nierozstrzygniętych sporów dotyczących stosowania lub interpretacji umowy o ramach instytucjonalnych;

5.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji z dnia 20 grudnia 2018 r. o uznaniu systemów obrotu w Szwajcarii za kwalifikujące się do przestrzegania obowiązku obrotu w odniesieniu do akcji, jak określono w nowej dyrektywie (MiFID II)(4) i rozporządzeniu (MiFIR)(5) w sprawie rynków instrumentów finansowych; podkreśla, że równoważność ta jest ograniczona do dnia 30 czerwca 2019 r., ale może zostać przedłużona pod warunkiem, że poczynione zostaną postępy w kierunku podpisania umowy ustanawiającej wspólne ramy instytucjonalne;

6.  przyjmuje do wiadomości wprowadzenie inicjatywy tzw. „preferencji w wersji light” oraz opinię Rady, że będący wynikiem tego procesu tekst, przyjęty w dniu 16 grudnia 2016 r. przez szwajcarskie Zgromadzenie Federalne, może być wdrażany w sposób zgodny z prawami obywateli UE na mocy umowy o swobodnym przepływie osób, jeśli w niezbędnych przepisach wykonawczych sprecyzowane zostaną wciąż otwarte kwestie, takie jak prawo do informacji o wolnych miejscach pracy i przestrzeganie praw pracowników przygranicznych; przypomina jednak, że kwestia migracji obywateli z państw trzecich nie powinna być mylona z zapisanym w Traktatach swobodnym przepływem osób; podkreśla, że należy ściśle monitorować wdrażanie wspomnianych przepisów wykonawczych w celu oceny ich zgodności z umową o swobodnym przepływie osób;

7.  ubolewa nad skutkami ewentualnych inicjatyw kantonalnych i krajowych, które mogłyby spowodować ograniczenie dostępu do szwajcarskiego rynku pracy dla pracowników z UE, w szczególności pracowników transgranicznych, co naruszyłoby prawa obywateli UE wynikające z umowy o swobodnym przepływie osób i zakłóciło współpracę między UE a Szwajcarią;

8.  przyjmuje do wiadomości zmienioną ustawę o zamówieniach publicznych przyjętą w 2017 r. w kantonie Ticino, która musi być w pełni zgodna z Porozumieniem WTO w sprawie zamówień publicznych oraz odpowiednim porozumieniem sektorowym UE-Szwajcaria, obowiązującym od 2002 r; zdecydowanie zachęca szwajcarskie instytucje zamawiające do traktowania dostawców i usługodawców z UE w sposób niedyskryminacyjny, nawet w przypadku zamówień publicznych o wartości poniżej progu;

9.  zachęca do utrzymania obecnej praktyki zezwalającej przedsiębiorstwom taksówkowym z państw członkowskich UE na nieograniczone świadczenie usług, gdyż od dawna przyczynia się ono do rozwoju gospodarczego szwajcarskiego regionu przygranicznego i przynosi korzyści obu stronom;

10.  uważa, że zasady wzajemności i sprawiedliwości w stosunkach między EOG i Szwajcarią są niezbędne, aby umożliwić obu stronom czerpanie korzyści z udziału w jednolitym rynku;

11.  zwraca uwagę, że współpraca na mocy umowy między UE a Szwajcarią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności jest ogólnie zadowalająca; z zadowoleniem przyjmuje najnowszą aktualizację umowy w sprawie wzajemnego uznawania w 2017 r. i wyraża nadzieję, że przyszłe aktualizacje mogą być realizowane szybko, jak tylko potencjał przyszłej umowy o ramach instytucjonalnych zostanie w pełni wykorzystany.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

29.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Lambert van Nistelrooij, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

ENF

John Stuart Agnew

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU

PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

8

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski

(1)

Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 164.

(2)

Dz.U. L 327 z 21.12.2018, s. 77.

(3)

Dz.U. C 316 z 22.9.2017, s. 192.

(4)

Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(5)

Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84.


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

48

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

8

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019Informacja prawna