Procedură : 2018/2262(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0147/2019

Texte depuse :

A8-0147/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0241

RAPORT     
PDF 215kWORD 78k
1.3.2019
PE 630.430v02-00 A8-0147/2019

referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană

(2018/2262(INI))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Doru-Claudian Frunzulică

Raportoare pentru aviz (*):

Tiziana Beghin, Comisia pentru comerț internațional

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană

(2018/2262(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere decizia Consiliului din 6 mai 2014 de autorizare a negocierilor privind un acord între UE și Elveția privind un cadru instituțional care să reglementeze relațiile bilaterale dintre acestea și începerea negocierilor la 22 mai 2014,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 28 februarie 2017 privind relațiile UE cu Confederația Elvețiană,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 14 decembrie 2010 și din 20 decembrie 2012 privind relațiile UE cu țările membre ale AELS,

–  având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) din 1 ianuarie 1994(1),

–  având în vedere faptul că poporul elvețian a respins prin vot popular participarea la SEE cu 50,3 % în decembrie 1992, inițiativa „Negocierile privind aderarea la UE: să lăsăm oamenii să decidă” cu 74 % în iunie 1997, și inițiativa „Da pentru Europa!” cu 77 % în martie 2001,

–  având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind comercializarea certificatelor de emisii, semnat la 23 noiembrie 2017(2),

–  având în vedere Agenția Europeană de Apărare (AEA) și Cadrul de cooperare cu Elveția, semnat la 16 martie 2012,

–  având în vedere acordul dintre Elveția și Eurojust privind cooperarea judiciară, care a fost semnat la 27 noiembrie 2008 și a intrat în vigoare la 22 iulie 2011,

–  având în vedere acordul dintre Elveția și Europol privind cooperarea dintre autoritățile de poliție în prevenirea și combaterea criminalității internaționale grave și organizate și a terorismului, care a fost semnat la 24 septembrie 2004 și a intrat în vigoare la 1 martie 2006, precum și extinderea domeniului de aplicare a acestuia la 1 ianuarie 2008,

–  având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor(3), și îndeosebi anexa I privind libera circulație a persoanelor și anexa III privind recunoașterea calificărilor profesionale,

–  având în vedere Protocolul din 27 mai 2008 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană(4),

–  având în vedere Acordul din 25 iunie 2009 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind simplificarea controalelor și formalităților în ceea ce privește transportul mărfurilor și privind măsurile vamale de securitate(5),

–  având în vedere inițiativa populară federală elvețiană din 9 februarie 2014, în care 50,3 % din cetățenii elvețieni au sprijinit propunerile vizând reintroducerea cotelor în domeniul imigrației pentru Uniunea Europeană, preferințele naționale la ocuparea locurilor de muncă vacante, precum și limitarea drepturilor imigranților la prestații sociale,

–  având în vedere Acordul de liber schimb UE-Elveția din 1972, care a fost adaptat și actualizat de-a lungul anilor(6),

–  având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2002(7),

–  având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul feroviar și rutier de mărfuri și călători, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2002(8),

–  având în vedere negocierile privind acordurile dintre UE și Confederația Elvețiană privind energia electrică, siguranța alimentară, siguranța produselor și sănătatea publică,

–  având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2047 a Comisiei din 20 decembrie 2018 privind echivalența cadrului juridic și de supraveghere aplicabil burselor de valori din Elveția în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului(9),

–  având în vedere cea de-a 37-a reuniune interparlamentară UE-Elveția, care a avut loc la Bruxelles la 4 și 5 iulie 2018,

–  având în vedere rezoluțiile sale referitoare la Elveția, în special cea din 9 septembrie 2015 referitoare la SEE-Elveția: Obstacole în calea funcționării depline a pieței interne(10) și proiectul de propunere de rezoluție al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor pe aceeași temă din 24 aprilie 2018,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2017 referitoare la Raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017(11),

–  având în vedere articolul 108 alineatul (4) și articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe, precum și avizele Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0147/2019),

A.  întrucât relația actuală dintre Elveția și UE se bazează pe un set complex de aproximativ 20 de acorduri bilaterale sectoriale principale și aproximativ 100 de alte acorduri; întrucât Elveția participă doar parțial la toate cele patru libertăți; întrucât, deși aceste acorduri au adâncit și mai mult cooperarea UE-Elveția în trecut în domeniul pieței interne, al securității interne și al azilului, transporturilor și chestiunilor fiscale, în viitor acest ansamblu complex de acorduri ar putea deveni caduc, ceea ce face ca punerea lor în aplicare să fie mai puțin pertinentă, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unui cadru general;

B.  întrucât, potrivit datelor Eurostat, în 2017, Elveția a fost al treilea partener al UE ca importanță în ceea ce privește exportul de mărfuri și al patrulea în ceea ce privește importul de mărfuri;

C.  întrucât Consiliul a declarat că un acord instituțional global cu Elveția ar trebui să vizeze protejarea omogenității pieței interne și să asigure securitatea juridică pentru autorități, cetățeni și operatorii economici;

D.  întrucât Consiliul Federal Elvețian dorește să încheie un acord instituțional cu UE care să asigure securitatea juridică în domeniul accesului pe piață și să mențină prosperitatea, independența și sistemul juridic al Elveției(12); întrucât Consiliul Federal elvețian a anunțat o consultare a părților interesate pe baza textului convenit între negociatori la 23 noiembrie 2018;

E.  întrucât o piață unică funcțională și eficientă, bazată pe conceptul unei economii sociale de piață foarte competitive, este necesară pentru stimularea creșterii și a competitivității și pentru crearea de locuri de muncă în vederea revitalizării economiei europene; întrucât legislația pieței unice trebuie să fie transpusă, implementată și aplicată în mod corespunzător pentru ca statele membre și Elveția să poată profita pe deplin de ea,

F.  întrucât Elveția și-a exprimat dorința de a lăsa dispoziții materiale obligatorii privind ajutoarele de stat pentru un viitor acord privind accesul pe piață și de a avea acces la piața unică a energiei electrice;

G.  întrucât, la 28 septembrie 2018, Consiliul Federal a aprobat a doua contribuție elvețiană destinată mai multor state membre ale UE, în valoare de 1,3 miliarde CHF, pe o perioadă de zece ani și așteaptă în prezent o decizie pozitivă a Adunării Federale;

H.  întrucât Elveția este membră a Agenției Europene de Mediu;

I.  întrucât Elveția a ratificat participarea sa la programele europene de navigație prin satelit Galileo și EGNOS;

J.  întrucât participarea Elveției la programul-cadru de cercetare al UE Orizont 2020 și la programul-cadru precedent 7 (PC7) a fost valoroasă pentru toate părțile implicate mulțumită calității ridicate a propunerilor;

K.  întrucât Elveția și UE au semnat un protocol adițional la Acordul privind impozitarea și venitul din economii la 27 mai 2015, care prevede ca ambele părți să facă schimb automat de informații cu privire la conturile financiare ale rezidenților lor începând din septembrie 2018; întrucât UE a trecut Elveția pe lista „jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale” în decembrie 2017;

L.  întrucât Elveția cooperează în cadrul anumitor părți ale politicii externe și de securitate comune (PESC) și a participat la misiunile civile și militare de pace din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC), în special în Ucraina și Mali; întrucât cadrul de cooperare „EDA-Elveția”, semnat la 16 martie 2012, permite schimbul de informații și prevede activități comune în cercetare și tehnologie, precum și în cadrul proiectelor și programelor de armament;

M.  întrucât Elveția a făcut parte din spațiul Schengen de la începutul punerii sale în aplicare în Elveția în decembrie 2008;

N.  întrucât Elveția participă la Sistemul de Informații Schengen (SIS), la Sistemul de informații privind vizele (VIS), la baza de date dactiloscopice a UE în materie de azil Eurodac și va participa la viitorul Sistem de intrare/ieșire (EES), care va înregistra trecerea frontierelor externe ale UE, precum și la Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), care asigură controlul preventiv în materie de securitate înaintea călătoriei și de prevenire a migrației neregulamentare pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză;

O.  întrucât, pe baza acordului de asociere de la Dublin, Elveția este asociată la părți ale acquis-ului UE în materie de azil; întrucât Elveția a contribuit financiar și pe plan operațional la Frontex din 2010;

P.  întrucât, în 2017, populația elvețiană de 8,48 de milioane cuprindea 2,13 milioane de resortisanți străini, dintre care 1,4 milioane din statele membre ale UE și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS); întrucât 320 000 de cetățeni ai UE fac naveta în Elveția în fiecare zi; întrucât 750 000 de resortisanți elvețieni locuiesc în străinătate, dintre care 450 000 locuiesc în UE;

Q.  întrucât, în 2009, Elveția a fost de acord să continue Acordul bilateral UE-Elveția din 1999 privind libera circulație a persoanelor (ALCP), care conferă atât cetățenilor elvețieni, cât și celor ai UE dreptul de a-și alege în mod liber locul de angajare și cel de rezidență pe teritoriul național al părților contractante;

R.  întrucât întreprinderile străine sunt obligate să respecte condițiile minime de muncă elvețiene pentru detașarea lucrătorilor străini în Elveția; întrucât contractantul principal are responsabilitatea juridică de a asigura respectarea de către subcontractanți a reglementărilor elvețiene privind piața forței de muncă;

S.  întrucât Elveția a introdus „măsuri de sprijin” în 2002 cu scopul declarat de a proteja salariile, condițiile de muncă și standardele sociale din Elveția, măsuri pe care UE le consideră a nu fi în conformitate cu ALCP;

T.  întrucât punerea în aplicare a Directivei UE privind cetățenii (2004/38/CE) și a drepturilor cetățenilor UE în ceea ce privește prestațiile sociale și drepturile de stabilire au provocat îngrijorări în Elveția;

U.  întrucât Elveția este membră a AELS din 1960 și a Organizației Națiunilor Unite din 2002;

V.  întrucât inițiativa „Legea elvețiană, nu judecătorii străini” (Inițiativa privind autodeterminarea) a fost respinsă prin vot popular cu 66 % și de către toate cantoanele la 25 noiembrie 2018;

W.  întrucât Elveția s-a angajat să respecte neutralitatea politică și, ca atare, a fost gazda unei serii de negocieri internaționale care vizau găsirea unor soluții pașnice la conflictele armate din întreaga lume;

X.  întrucât, la sfârșitul lui 2018, Comisia a prelungit cu șase luni decizia sa de a recunoaște locurile de tranzacționare din Elveția ca fiind conforme cu obligația de tranzacționare pentru acțiuni stabilită în Directiva (2004/39/CE) și în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare;

Y.  întrucât Uniunea Interparlamentară (UIP) are sediul la Geneva;

Z.  întrucât Elveția găzduiește la nivel mondial 25 de organizații și conferințe internaționale, dintre care cele mai multe au sediul la Geneva;

AA.  întrucât sute de organizații internaționale neguvernamentale își au sediul în Elveția, oferind consiliere ONU și altor organizații neguvernamentale;

AB.  întrucât Elveția intenționează să organizeze alegeri federale la 20 octombrie 2019,

1.  recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:

a)  subliniază faptul că Elveția și UE se bucură de un parteneriat strâns, ample și cuprinzător, reciproc avantajos și întemeiat pe o istorie culturală comună și valori partajate și că legăturile și relațiile economice, politice, sociale, în domeniul mediului, științifice și interpersonale sunt exemplare, reamintind proximitatea culturală și geografică unică dintre ele;

b)  subliniază că Elveția este puternic integrată în UE, este un partener cu vederi similare și împărtășește provocările regionale și globale europene cu UE; salută declarația Elveției potrivit căreia este în interesul său să reînnoiască și să întărească abordarea bilaterală și să construiască o relație din ce în ce mai strânsă;

c)  ia act de faptul că UE este principalul partener comercial al Elveției, aflându-se la originea a 52 % din exporturile acesteia și a peste 71 % din importuri, și că comerțul cu mărfuri în temeiul acordurilor comerciale bilaterale în vigoare se ridică la nu mai puțin de un miliard CHF pe zi(13); întrucât Elveția este al treilea partener comercial al UE, reprezentând 7 % din schimburile sale comerciale; consideră că gradul semnificativ de integrare a Elveției cu piața internă a UE este un factor esențial pentru creșterea economică, UE reprezentând astfel cel mai important partener economic și comercial al Elveției;

d)  subliniază faptul că UE a dat dovadă de o mare flexibilitate în negocierile pentru acordul-cadru instituțional (IFA) și că acest lucru trebuie recunoscut de către toate părțile implicate;

e)  îndeamnă la încheierea cât mai curând posibil a IFA bilateral, cu scopul de a asigura coerența actualului ansamblu complex de acorduri bilaterale, inclusiv instituirea unui mecanism de soluționare a litigiilor; salută acordul negociatorilor cu privire la textul final al acordului; solicită Consiliului Federal elvețian să ia o decizie în vederea încheierii acordului, de îndată ce consultarea părților interesate s-a încheiat în mod pozitiv în acest sens;

f)  reamintește că stabilirea unui cadru instituțional comun pentru acordurile existente și viitoare care permit participarea Elveției la piața unică a UE, în vederea asigurării omogenității și securității juridice pentru cetățeni și întreprinderi, rămâne o condiție prealabilă pentru dezvoltarea ulterioară a unei abordări sectoriale; subliniază că, după patru ani de negocieri, a sosit momentul încheierii IFA; consideră că încheierea acordului va permite parteneriatului cuprinzător UE-Elveția să își dezvolte pe deplin potențialul;

g)  recunoaște necesitatea unui acord-cadru instituțional (IFA), întrucât relația UE-Elveția se bazează pe un sistem complex de 120 de acorduri sectoriale, și consideră că o coerență și o securitate juridică suplimentare ar fi benefice pentru toate părțile;

h)  invită părțile să organizeze cât mai curând posibil o reuniune interparlamentară a legiuitorilor atât din UE, cât și din Elveția, pentru a discuta toate aspectele legate de acest acord;

i)  își exprimă regretul cu privire la faptul că Comisia a transmis textul negociat al IFA UE-Elveția Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț internațional abia la 6 februarie 2019, în ciuda faptului că acesta fusese finalizat în noiembrie 2018;

j)   recunoaște că relațiile strânse dintre UE și Elveția merg dincolo de integrarea economică și de extinderea pieței unice, contribuind la stabilitate și la prosperitate în beneficiul tuturor cetățenilor și întreprinderilor, inclusiv al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor); subliniază importanța asigurării funcționării corespunzătoare a pieței unice, cu scopul de a crea condiții de concurență echitabile și locuri de muncă;

k)   consideră că adoptarea unui IFA cu Elveția este foarte importantă, deoarece ar garanta securitatea juridică atât pentru Elveția, cât și pentru UE, încorporarea dinamică a acquis-ului UE, un acces sporit al Elveției la piața internă în beneficiul ambelor părți, precum și competența Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul litigiilor nerezolvate legate de aplicarea sau interpretarea IFA;

l)  salută decizia Comisiei din 20 decembrie 2018 de a recunoaște locurile de tranzacționare din Elveția ca fiind admisibile pentru respectarea obligației de tranzacționare pentru acțiuni prevăzute în Directiva(14) și Regulamentul(15) privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II/MiFIR); atrage atenția că această echivalență este limitată până la 30 iunie 2019, dar că poate fi prelungită cu condiția să se înregistreze progrese către semnarea unui acord de instituire a unui astfel de cadru instituțional comun;

m)  subliniază, alături de Consiliu, că libera circulație a persoanelor este un pilon fundamental și nenegociabil al politicii UE și al pieței interne și că cele patru libertăți ale sale sunt indivizibile; își exprimă regretul cu privire la „măsurile de sprijin” unilaterale și disproporționate ale Elveției, care sunt în vigoare din 2004; invită Elveția, care consideră că măsurile de sprijin sunt importante, să caute o soluție pe deplin compatibilă cu instrumentele pertinente ale UE; invită Elveția să ia în considerare scurtarea perioadei de aplicare a măsurilor tranzitorii privind lucrătorii din Croația, având în vedere beneficiile economice ale liberei circulații a persoanelor între UE și Elveția;

n)  ia act de punerea în aplicare a „ușoarei preferințe naționale” și de faptul că Consiliul consideră că textul rezultat, adoptat la 16 decembrie 2016 de Adunarea Federală elvețiană, poate fi pus în aplicare într-un mod compatibil cu drepturile cetățenilor UE prevăzute în ALCP dacă ordonanța necesară de punere în aplicare clarifică chestiunile nesoluționate pendinte, cum ar fi dreptul la informare privind locurile de muncă vacante și respectarea drepturilor lucrătorilor frontalieri; subliniază totuși că aspectul migrației cetățenilor din țări terțe nu ar trebui confundat cu libera circulație a persoanelor, așa cum este consacrată în tratate; evidențiază necesitatea de a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a ordonanței, cu scopul de a evalua conformitatea acesteia cu ALCP;

o)  subliniază faptul că Elveția beneficiază puternic de pe urma unei evoluții democratice și competitive în rândul tuturor vecinilor săi europeni și că, prin urmare, contribuțiile sale financiare la programe cum ar fi Fondul de coeziune sunt în propriul său interes și ar trebui să fie continuate, și salută rezultatele pozitive ale contribuției în statele membre destinatare; reamintește că Elveția beneficiază în mod semnificativ de pe urma participării la piața unică; subliniază că viitoarea contribuție a Elveției la coeziunea UE este esențială și ar trebui să crească în mod considerabil, în mod similar cu exemplul dat de SEE/Norvegia;

p)  salută dezbaterea internă intensă, în curs de desfășurare în Elveția, privind cooperarea cu UE; sugerează, totuși, ca Elveția să încerce să explice și mai bine cetățenilor săi beneficiile concrete pe care le au de pe urma accesului la piața internă și nevoia unei cooperări mai strânse cu UE;

q)  recomandă ca, odată încheiat, IFA să fie transmis fără întârziere Parlamentului European, statelor membre și Parlamentului Elveției pentru aprobare, precum și electoratului elvețian, în vederea organizării unui referendum, în conformitate cu Constituția elvețiană;

r)  constată că 1,4 milioane de cetățeni ai UE locuiesc în Elveția , în timp ce peste 450 000 de cetățeni elvețieni trăiesc în UE;

s)  reamintește că, în urma referendumului din 9 februarie 2014, Parlamentul elvețian a adoptat, în 2016, o modificare a Legii privind resortisanții străini pentru punerea în aplicare a articolului 121a din Constituția federală care a intrat în vigoare la 1 iulie 2018; subliniază că este esențial ca Consiliul Federal să acorde o atenție deosebită punerii în aplicare a articolului 121a pentru a nu pune în pericol dreptul cetățenilor UE la liberă circulație;

t)  regretă orice inițiativă cantonală sau națională care ar putea avea ca efect restricționarea accesului la piața elvețiană a muncii pentru lucrătorii din UE, în special pentru lucrătorii frontalieri, subminând astfel drepturile cetățenilor UE prevăzute în ALCP și cooperarea dintre UE și Elveția;

u)  salută în mod ferm declarația politică de intenție referitoare la modernizarea Acordului privind achizițiile publice și a Acordului de liber schimb UE-Elveția din 1972 (ALS), și sprijină ambiția de a încheia un parteneriat comercial revizuit care să includă domenii precum serviciile ce depășesc cadrul IFA și nu sunt acoperite decât parțial de Acordul privind libera circulație a persoanelor (ALCP), inclusiv aspectele digitale, drepturile de proprietate intelectuală, facilitarea comerțului, recunoașterea reciprocă a evaluărilor de conformitate și achizițiile publice, precum și un capitol privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă; solicită continuarea cooperării pentru a proteja mai bine indicațiile geografice și a extinde mecanismul modern și fiabil de soluționare a litigiilor dintre state inclus în proiectul IFA cu scopul de a acoperi viitoarea relație comercială bilaterală și a rezolva eficient diferendele comerciale dintre părți;

v)  este conștient de faptul că între UE și Elveția nu există niciun acord cuprinzător în materie de servicii și că serviciile nu sunt cuprinse decât parțial în ALCP, ceea ce demonstrează existența unui potențial de dezvoltare;

w)  ia act de legea revizuită privind achizițiile publice, adoptată în 2017 în cantonul Ticino, care trebuie să fie pe deplin conformă cu Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice și cu acordul sectorial pertinent UE-Elveția, în vigoare din 2002; încurajează în mod ferm autoritățile contractante să trateze furnizorii și furnizorii de servicii din UE într-un mod nediscriminatoriu, chiar și în cazul contractelor de achiziții publice care se află sub prag;

x)  pledează pentru continuarea practicii actuale, prin care companiile de taximetrie din statele membre ale UE pot presta servicii fără restricții în Elveția, o practică care contribuie de vreme îndelungată la dezvoltarea economică în regiunile de frontieră elvețiene și care este reciproc avantajoasă;

y)  este de părere că ar trebui să existe reciprocitate și echitate între SEE și Elveția pentru a permite ambelor părți să beneficieze de participarea la piața unică;

z)  observă că, în general, cooperarea în cadrul acordului UE-Elveția privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității (ARR) este satisfăcătoare; salută cea mai recentă actualizare a ARR din 2017 și speră că viitoarele actualizări vor putea fi efectuate rapid atunci când viitorul acord-cadru instituțional își va dezvolta întregul potențial.

aa)  salută noua legislație fiscală care va restricționa regimurile fiscale preferențiale și va aduce practicile mai aproape de standardele internaționale și speră că rezultatul viitorului vot popular din Elveția va fi pozitiv; subliniază necesitatea de a continua îmbunătățirea cooperării pentru a combate evitarea obligațiilor fiscale și pentru a crește justiția fiscală;

ab)  invită Elveția să elaboreze în continuare strategia „Elveția digitală”, cu scopul de a asigura alinierea sa cu piața unică digitală a UE;

ac)  recunoaște contribuția adusă la parteneriatul strâns UE-Elveția de către acordurile sectoriale bilaterale privind libera circulație a persoanelor, pensiile, mediul, statisticile, cooperarea judiciară și polițienească, spațiul Schengen, azilul (Dublin), PESC/PSAC, navigația prin satelit, cercetarea, aviația civilă, transportul terestru, accesul reciproc pe piață pentru bunurile și serviciile convenite, produsele agricole prelucrate, armonizarea juridică, recunoașterea reciprocă, lupta împotriva fraudei și impozitarea și economiile; insistă, cu toate acestea, asupra faptului că este în sfârșit momentul să se consolideze parteneriatul și să se adopte o abordare mult mai cuprinzătoare și substanțială în relațiile bilaterale prin încheierea acordului-cadru cât mai curând posibil;

ad)  salută faptul că, de foarte mult timp, promovarea păcii, medierea și soluționarea pașnică a conflictelor au reprezentat o parte importantă a politicii externe a Elveției; salută rolul puternic al Elveției în consolidarea păcii și în implicarea acesteia în eforturile de găsire a unor soluții pentru situații de criză, de facilitare a dialogului, de dezvoltare a măsurilor de întărire a încrederii și de reconciliere; salută rolul Elveției de facilitator în punerea în aplicare a unor structuri federale complexe și a unor mecanisme constituționale negociate într-un climat de pace, cu scopul de a favoriza coexistența diferitelor etnii;

ae)  salută participarea Elveției la misiunile de securitate și apărare ale UE, și cum ar fi EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali și EUBAM Libya, ca și sprijinul acordat acestora, precum și la activitatea Agenției Europene de Apărare; salută cooperarea strânsă cu Elveția în ceea ce privește ajutorul umanitar, protecția civilă, combaterea terorismului și schimbările climatice;

af)  recunoaște contribuția și cooperarea Elveției în contextul migrației de masă către spațiul Schengen și în punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația; încurajează Elveția să devină parte a pactului mondial privind migrația și se așteaptă ca acest lucru să se întâmple în urma dezbaterii din Parlamentul Elveției;

ag)  invită Elveția să aplice directivele pertinente ale UE pentru a menține nivelul actual de protecție socială și nivelul salariilor, în ceea ce privește oferta transfrontalieră de servicii;

ah)  subliniază că este important să se asigure că IFA dintre UE și Elveția cuprinde o clauză privind buna guvernare fiscală, inclusiv norme specifice privind ajutorul de stat sub forma unor avantaje fiscale, cerințe de transparență în ceea ce privește schimbul automat de informații privind impozitarea și proprietatea efectivă, precum și dispoziții privind combaterea spălării banilor;

ai)  salută decizia Elveției de a adera la Grupul operativ comun de acțiune împotriva criminalității informatice (J-CAT) al Europol, în aprilie 2018, ca un pas proactiv în lupta împotriva amenințărilor criminalității cibernetice la nivel internațional;

aj)  salută asocierea Elveției la întregul program Orizont 2020 și speră să coopereze în continuare în cadrul viitoarelor programe de cercetare;

ak)  îndeamnă Elveția să înceapă negocierile privind asocierea sa la programele Erasmus;

al)  salută progresele înregistrate în construcția legăturii feroviare transalpine, cunoscută sub numele de „Noua legătură feroviară prin Alpi (New Railway Link through the Alps)” (NRLA/NET), o investiție finanțată de Elveția, care este, de asemenea, benefică pentru UE;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Adunării Federale și Consiliului Federal ale Confederației Elvețiene.

(1)

JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

(2)

JO L 322, 7.12.2017, p. 3.

(3)

JO L 114, 30.4.2002, p. 6.

(4)

JO L 124, 20.5.2009, p. 53.

(5)

JO L 199, 31.7.2009, p. 24.

(6)

JO L 300, 31.12.1972, p. 189.

(7)

JO L 114, 30.4.2002, p. 73.

(8)

JO L 114, 30.4.2002, p. 91.

(9)

JO L 327, 21.12.2018, p. 77.

(10)

JO C 316, 22.09.2017, p.192.

(11)

JO C 252, 18.7.2018, p. 164.

(12)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf

(13)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf

(14)

JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(15)

JO L 173, 12.6.2014, p. 84.


AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (4.2.2019)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană

(2018/2262(INI))

Raportoare pentru aviz (*): Tiziana Beghin

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  observă că UE este principalul partener comercial al Elveției, aflându-se la originea a 52 % din exporturile acesteia și peste 71 % din importuri, și că comerțul cu mărfuri în temeiul acordurilor comerciale bilaterale în vigoare se ridică la nu mai puțin de 1 miliard CHF pe zi(1); întrucât Elveția este al treilea partener comercial al UE, reprezentând 7 % din schimburile sale comerciale;

2.  salută încheierea la 23 noiembrie 2018 a negocierilor privind Acordul-cadru instituțional (IFA) dintre UE și Confederația Elvețiană; solicită consultări cu părțile interesate, în conformitate cu tradițiile democratice și cu principiile constituționale din Elveția, astfel cum a cerut Consiliul Federal la 7 decembrie 2018; solicită ca procedurile de modernizare și extindere a relației UE-Elveția să fie inițiate fără întârziere, pentru a îmbunătăți securitatea juridică și a garanta continuitatea accesului întreprinderilor elvețiene la piața unică, precum și pentru a permite continuarea și facilitarea negocierilor sectoriale în curs;

3.  își exprimă regretul că Comisia nu a transmis Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț internațional textul negociat al Acordului-cadru UE-Elveția, astfel cum a fost finalizat în noiembrie 2018; invită Comisia să trimită documentele respective fără întârziere;

4.  recunoaște necesitatea unui acord-cadru instituțional, întrucât relația UE-Elveția se bazează pe un sistem complex de 120 de acorduri sectoriale, și consideră că o coerență și o securitate juridică suplimentare ar fi benefice pentru toate părțile;

5.  salută ferm declarația politică de intenție referitoare la modernizarea Acordului privind achizițiile publice și a Acordului de liber schimb UE-Elveția din 1972 (ALS), și sprijină ambiția de a încheia un parteneriat comercial revizuit care să includă domenii precum serviciile ce depășesc cadrul IFA și nu sunt acoperite decât parțial de Acordul privind libera circulație a persoanelor (ALCP), inclusiv aspectele digitale, drepturile de proprietate intelectuală (DPI), facilitarea comerțului, recunoașterea reciprocă a evaluărilor de conformitate și achizițiile publice, precum și un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă; solicită continuarea cooperării pentru a proteja mai bine indicațiile geografice și a extinde mecanismul modern și fiabil de soluționare a litigiilor dintre state inclus în proiectul IFA cu scopul de a acoperi viitoarea relație comercială bilaterală și a rezolva eficient diferendele comerciale dintre părți;

6.  este conștient de faptul că între UE și Elveția nu există niciun acord cuprinzător în materie de servicii și că serviciile nu sunt acoperite decât parțial de ALCP, ceea ce demonstrează existența unui potențial de dezvoltare;

7.  constată că Elveția înregistrează cel mai ridicat procent de lucrători transfrontalieri din UE și invită UE și guvernul elvețian să îmbunătățească măsurile stabilite în ALCP incluzând o „cartă pentru lucrătorii transfrontalieri”, care să prevadă dispoziții obligatorii ce acoperă, printre altele, drepturilor fundamentale ale angajaților, condițiile de muncă și de deplasare, transferul prestațiilor de șomaj și aspectele legate de dubla impunere; reamintește că UE ar trebui să încurajeze Elveția să îmbunătățească tratamentul aplicat lucrătorilor transfrontalieri;

8.  invită părțile să organizeze cât mai curând posibil o reuniune interparlamentară a legiuitorilor atât din UE, cât și din Elveția, pentru a discuta toate aspectele legate de acest acord;

9.  salută noua legislație fiscală care va restricționa regimurile fiscale preferențiale și va aduce practicile mai aproape de standardele internaționale și speră că rezultatul viitorului vot popular din Elveția va fi pozitiv; subliniază necesitatea de a continua îmbunătățirea cooperării pentru a combate eludarea fiscală și pentru a crește justiția fiscală;

10.  invită Elveția să elaboreze în continuare strategia „Elveția digitală”, cu scopul de a asigura alinierea sa cu piața unică digitală a UE;

11.  ia act de legea revizuită privind achizițiile publice, adoptată în 2017 în cantonul Ticino, care trebuie să fie pe deplin conformă cu Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice și cu acordul sectorial relevant UE-Elveția, în vigoare din 2002; încurajează ferm autoritățile contractante să trateze furnizorii și furnizorii de servicii din UE într-un mod nediscriminatoriu, chiar și în cazul contractelor de achiziții publice care se află sub prag.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

4.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

8

1

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Ralph Packet

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ALDE

Patricia Lalonde

ENF

France Jamet

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

8

-

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (29.1.2019)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană

(2018/2262(INI))

Raportor pentru aviz: Andreas Schwab

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

–  având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, și îndeosebi anexa I privind libera circulație a persoanelor și anexa III privind recunoașterea calificărilor profesionale,

–  având în vedere Acordul din 25 iunie 2009 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind simplificarea controalelor și formalităților în ceea ce privește transportul mărfurilor și privind măsurile vamale de securitate,

–  având în vedere Protocolul din 27 mai 2008 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană,

–  având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) din 1 ianuarie 1994,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2017 referitoare la Raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017(1),

–  având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2047 a Comisiei din 20 decembrie 2018 privind echivalența cadrului juridic și de supraveghere aplicabil burselor de valori din Elveția în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 intitulată „SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne”(3),

A.  întrucât o piață unică funcțională și eficientă, bazată pe conceptul unei economii sociale de piață foarte competitive, este necesară pentru stimularea creșterii și a competitivității și pentru crearea de locuri de muncă în vederea revitalizării economiei europene; întrucât legislația pieței unice trebuie să fie transpusă, implementată și aplicată în mod corespunzător pentru ca statele membre și Elveția să poată profita pe deplin de ea,

1.  consideră că gradul semnificativ de integrare a Elveției cu piața internă a UE este un factor esențial pentru creșterea economică, UE reprezentând astfel cel mai important partener economic și comercial al Elveției;

2.  reamintește că stabilirea unui cadru instituțional comun pentru acordurile existente și viitoare care permit participarea Elveției la piața unică a UE, în vederea asigurării omogenității și securității juridice pentru cetățeni și întreprinderi, rămâne o condiție prealabilă pentru dezvoltarea ulterioară a unei abordări sectoriale; subliniază că, după patru ani de negocieri, a sosit momentul încheierii Acordului-cadru instituțional; salută faptul că negociatorii au convenit textul final al acordului; invită Consiliul Federal Elvețian să ia o decizie în vederea încheierii acordului, de îndată ce consultarea părților interesate va înregistra un rezultat pozitiv în această privință; consideră că încheierea acordului va permite parteneriatului cuprinzător UE-Elveția să își dezvolte pe deplin potențialul;

3.  recunoaște că relațiile strânse dintre UE și Elveția merg dincolo de integrarea economică și de extinderea pieței unice, contribuind la stabilitate și la prosperitate în beneficiul tuturor cetățenilor și întreprinderilor, inclusiv al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor); subliniază importanța asigurării funcționării corespunzătoare a pieței unice, cu scopul de a crea condiții de concurență echitabile și locuri de muncă;

4.  consideră că adoptarea unui acord-cadru instituțional cu Elveția este foarte importantă, deoarece ar garanta securitatea juridică atât pentru Elveția, cât și pentru UE, încorporarea dinamică a acquis-ului UE, un acces sporit al Elveției la piața internă în beneficiul ambelor părți, precum și competența Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul litigiilor nerezolvate legate de aplicarea sau interpretarea Acordului-cadru instituțional;

5.  salută decizia Comisiei din 20 decembrie 2018 de a recunoaște locurile de tranzacționare din Elveția ca fiind admisibile pentru respectarea obligației de tranzacționare pentru acțiuni prevăzute în Directiva(4) și Regulamentul(5) privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II/MiFIR); atrage atenția că această echivalență este limitată până la 30 iunie 2019, dar că poate fi prelungită cu condiția să se înregistreze progrese către semnarea unui acord de instituire a unui astfel de cadru instituțional comun;

6.  ia act de punerea în aplicare a „ușoarei preferințe naționale” și de faptul că Consiliul consideră că textul rezultat, adoptat la 16 decembrie 2016 de Adunarea Federală Elvețiană, poate fi pus în aplicare într-un mod compatibil cu drepturile cetățenilor UE prevăzute în Acordul privind libera circulație a persoanelor (ALCP) dacă ordonanța necesară de punere în aplicare clarifică chestiunile nesoluționate pendinte, cum ar fi dreptul la informare privind locurile de muncă vacante și respectarea drepturilor lucrătorilor frontalieri; subliniază totuși că aspectul migrației cetățenilor din țări terțe nu ar trebui confundat cu libera circulație a persoanelor, așa cum este consacrată în tratate; evidențiază necesitatea de a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a ordonanței, cu scopul de a evalua conformitatea acesteia cu ALCP;

7.  regretă orice inițiativă cantonală sau națională care ar putea avea ca efect restricționarea accesului la piața elvețiană a muncii pentru lucrătorii din UE, în special pentru lucrătorii frontalieri, subminând astfel drepturile cetățenilor UE prevăzute în ALCP și cooperarea dintre UE și Elveția;

8.  ia act de legea revizuită privind achizițiile publice, adoptată în 2017 în cantonul elvețian Ticino, care trebuie să fie pe deplin conformă cu Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice și cu acordul sectorial relevant UE-Elveția, în vigoare din 2002; încurajează ferm autoritățile contractante elvețiene să trateze furnizorii și furnizorii de servicii din UE într-un mod nediscriminatoriu, chiar și în cazul contractelor de achiziții publice care se află sub prag;

9.  pledează pentru continuarea practicii actuale, prin care companiile de taximetrie din statele membre ale UE pot presta servicii fără restricții în Elveția, o practică care contribuie de vreme îndelungată la dezvoltarea economică în regiunile de frontieră elvețiene și care este reciproc avantajoasă;

10.  este de părere că ar trebui să existe reciprocitate și echitate între SEE și Elveția pentru a permite ambelor părți să beneficieze de participarea la piața unică;

11.  observă că, în general, cooperarea în cadrul acordului UE-Elveția privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității (ARR) este satisfăcătoare; salută cea mai recentă actualizare a ARR din 2017 și speră că viitoarele actualizări vor putea fi efectuate rapid atunci când viitorul acord-cadru instituțional își va dezvolta întregul potențial.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

29.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Lambert van Nistelrooij, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

ENF

John Stuart Agnew

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 252, 18.7.2018, p. 164.

(2)

JO L 327, 21.12.2018, p. 77.

(3)

JO C 316, 22.9.2017, p. 192.

(4)

JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(5)

JO L 173, 12.6.2014, p. 84.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

8

6

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

48

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

8

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 18 martie 2019Notă juridică