Postup : 2018/2262(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0147/2019

Predkladané texty :

A8-0147/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0241

SPRÁVA     
PDF 218kWORD 75k
1.3.2019
PE 630.430v02-00 A8-0147/2019

o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou

(2018/2262(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Doru-Claudian Frunzulică

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):

Tiziana Beghin, Výbor pre medzinárodný obchod

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou

(2018/2262(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014 o poverení začať rokovania o dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o inštitucionálnom rámci, ktorým sa riadia dvojstranné vzťahy, a o začatí rokovaní 22. mája 2014,

–  so zreteľom na závery Rady z 28. februára 2017 o vzťahoch EÚ so Švajčiarskou konfederáciou,

–  so zreteľom na závery Rady zo 14. decembra 2010 a z 20. decembra 2012 o vzťahoch EÚ s krajinami EZVO,

–  so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (EHP) z 1. januára 1994(1),

–  so zreteľom na ľudové hlasovanie v decembri 1992, ktoré ukázalo, že 50,3 % švajčiarskeho národa odmieta vstup do EHP, na ľudové hlasovanie o iniciatíve „rokovania o členstve v EÚ: nechajme rozhodnúť ľudí“ v júni 1997, v ktorom 74 % voličov hlasovalo proti, a o iniciatíve „Áno Európe!“ v marci 2001 s výsledkom 77 % proti,

–  so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou o obchodovaní s emisnými kvótami, podpísanú 23. novembra 2017(2),

–  so zreteľom na Európsku obrannú agentúru (EDA) a Švajčiarsky rámec pre spoluprácu, podpísaný 16. marca 2012,

–  so zreteľom na dohodu medzi Švajčiarskom a Eurojustom o justičnej spolupráci, ktorá bola podpísaná 27. novembra 2008 a nadobudla platnosť 22. júla 2011,

–  so zreteľom na dohodu medzi Švajčiarskom a Europolom o spolupráci medzi policajnými orgánmi v oblasti prevencie a boja proti závažnej a organizovanej medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu, ktorá bola podpísaná 24. septembra 2004 a nadobudla platnosť 1. marca 2006, a na rozšírenie oblasti jej uplatňovania z 1. januára 2008,

–  so zreteľom na Dohodu z 21. júna 1999 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb(3), a najmä na jej prílohu I o voľnom pohybe osôb a prílohu III o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií,

–  so zreteľom na Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej z 27. mája 2008 o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii(4),

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 25. júna 2009 o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach(5),

–  so zreteľom na švajčiarsku federálnu občiansku iniciatívu z 9. februára 2014, v ktorej 50,3 % Švajčiarov podporilo návrhy obnoviť kvóty na prisťahovalectvo z EÚ, na vnútroštátne preferencie pri obsadzovaní voľných pracovných miest, a na obmedzenie práv prisťahovalcov na sociálne dávky,

–  so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom obchode z roku 1972(6), ktorá sa odvtedy upravila a aktualizovala,

–  so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2002(7),

–  so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o železničnej a cestnej preprave tovaru a cestujúcich, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2002(8),

–  so zreteľom na rokovania o dohode medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou o elektrickej energii, a o potravinovej bezpečnosti, bezpečnosť výrobkov a verejnom zdraví,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2047 z 20. decembra 2018 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľných na burzy vo Švajčiarsku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(9),

–  so zreteľom na 37. medziparlamentné zasadnutie EÚ a Švajčiarska, ktoré sa konalo 4. a 5. júla 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na svoje uznesenia týkajúce sa Švajčiarska, najmä na uznesenie z 9. septembra 2015 o EHP – Švajčiarsko: prekážky súvisiace s úplnou realizáciou vnútorného trhu(10), a na návrh uznesenia Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa na tú istú tému z 24. apríla 2018,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2017 o výročnej správe o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017(11),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 4 a článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0147/2019),

A.  keďže súčasný vzťah Švajčiarska s EÚ je založený na komplexnom súbore asi dvadsiatich hlavných sektorových dvojstranných dohôd a približne 100 ďalších dohôd; keďže Švajčiarsko sa len čiastočne zúčastňuje na všetkých štyroch slobodách; keďže zatiaľ čo tieto dohody v minulosti prehĺbili spoluprácu medzi EÚ a Švajčiarskom v oblasti vnútorného trhu, vnútornej bezpečnosti a azylu, dopravy a daňových záležitostí, v budúcnosti by sa tento komplexný súbor dohôd mohol stať neaktuálnym, a ich vykonávanie menej relevantné, pokiaľ sa nedohodne všeobecný rámec;

B.  keďže podľa údajov Eurostatu bolo Švajčiarsko v roku 2017 tretím najväčším partnerom EÚ, pokiaľ ide o vývoz, a štvrtým najväčším partnerom, pokiaľ ide o dovoz tovaru;

C.  keďže Rada uviedla, že všeobecná inštitucionálna dohoda so Švajčiarskom by sa mala zamerať na ochranu homogénnosti vnútorného trhu a na zabezpečenie právnej istoty pre orgány, občanov a hospodárske subjekty;

D.  keďže švajčiarska Spolková rada chce dospieť k inštitucionálnej dohode s EÚ, ktorá zabezpečí právnu istotu v oblasti prístupu na trh a ktorá zachová švajčiarsku prosperitu, nezávislosť a právny systém(12); keďže švajčiarska Spolková rada vyhlásila konzultácie so zainteresovanými stranami o výsledku rokovaní o základe textu, na ktorom sa vyjednávači dohodli 23. novembra 2018;

E.  keďže dobre fungujúci a účinný jednotný trh založený na koncepcii vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva je potrebný na to, aby bolo možné podnietiť rast a konkurencieschopnosť a vytvárať pracovné miesta, a tým oživiť európske hospodárstvo; keďže právne predpisy týkajúce sa jednotného trhu sa musia riadne transponovať, vykonávať a presadzovať, ak majú členské štáty a Švajčiarsko plne využívať príslušné výhody;

F.  keďže Švajčiarsko vyjadrilo želanie ponechať dôležité záväzné ustanovenia týkajúce sa štátnej pomoci pre budúcu dohodu o prístupe na trh a získať prístup na jednotný trh s elektrickou energiou;

G.  keďže 28. septembra 2018 Spolková rada schválila druhý švajčiarsky príspevok vo výške 1,3 miliardy CHF určený pre niekoľko členských štátov EÚ na obdobie 10 rokov a v súčasnosti čaká na kladné rozhodnutie Spolkového zhromaždenia;

H.  keďže Švajčiarsko je členom Európskej environmentálnej agentúry;

I.  keďže Švajčiarsko ratifikovalo účasť v európskych programoch satelitnej navigácie Galileo a EGNOS;

J.  keďže účasť Švajčiarska v rámcovom programe EÚ pre výskum Horizont 2020 a jeho predchodcovi 7. rámcovom programe (RP7) bola vďaka vysokej kvalite návrhov prospešná pre všetky zúčastnené strany;

K.  keďže Švajčiarsko a EÚ 27. mája 2015 podpísali dodatočný protokol k dohode o zdaňovaní a príjme z úspor, ktorá vyžaduje, aby si obe strany od septembra 2018 automaticky vymieňali informácie o finančných účtoch svojich obyvateľov; keďže EÚ v decembri 2017 zaradila Švajčiarsko do zoznamu obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely;

L.  keďže Švajčiarsko spolupracuje vo vybraných oblastiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a zúčastňuje sa na civilných a vojenských mierových misiách spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), a to najmä na Ukrajine a v Mali; keďže rámec pre spoluprácu medzi EDA a Švajčiarskom, ktorý bol podpísaný 16. marca 2012, umožňuje výmenu informácií a upravuje spoločné činnosti v oblasti výskumu a technológií, ako aj projekty a programy v oblasti zbrojenia;

M.  keďže Švajčiarsko je súčasťou schengenského priestoru od začiatku jeho uplatňovania vo Švajčiarsku v decembri 2008;

N.  keďže Švajčiarsko je zapojené do Schengenského informačného systému (SIS), vízového informačného systému (VIS) a databázy EÚ odtlačkov prstov žiadateľov o azyl Eurodac a zapojí sa do budúceho systému vstupu/výstupu (EES), ktorý bude zaznamenávať prechody vonkajších hraníc EÚ, a do Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ktorý zabezpečuje bezpečnosť pred cestovaním, a kontroly štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ bez vízovej povinnosti z hľadiska neregulárnej migrácie;

O.  keďže na základe Dublinskej dohody o pridružení je Švajčiarsko pridružené k častiam acquis EÚ v oblasti azylu; keďže Švajčiarsko od roku 2010 finančne aj prevádzkovo prispieva do agentúry Frontex;

P.  keďže v roku 2017 bolo z celkovo 8,48 milióna obyvateľov Švajčiarska 2,13 milióna cudzincov, z ktorých 1,4 milióna pochádzalo z členských štátov EÚ a krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO); keďže každý deň dochádza do Švajčiarska 320 000 občanov EÚ; keďže 750 000 švajčiarskych občanov žije v zahraničí, z toho 450 000 v EÚ;

Q.  keďže v roku 2009 Švajčiarsko súhlasilo s pokračovaním dvojstrannej dohody s EÚ o voľnom pohybe osôb (DVPO), ktorá občanom Švajčiarska a členských štátov EÚ udeľuje rovnaké právo slobodne si zvoliť miesto svojho zamestnania a pobytu v rámci území strán dohody;

R.  keďže zahraničné spoločnosti, ktoré vysielajú zahraničných pracovníkov do Švajčiarska, musia rešpektovať švajčiarske minimálne pracovné podmienky; keďže hlavný dodávateľ má právnu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby subdodávatelia dodržiavali švajčiarsku reguláciu pracovného trhu;

S.  keďže Švajčiarsko zaviedlo v roku 2002 „sprievodné opatrenia“ s cieľom chrániť švajčiarske mzdy, pracovné podmienky a sociálne normy, čo EÚ považuje za rozpor s dohodou o voľnom pohybe osôb;

T.  keďže vykonávanie smernice EÚ o právach občanov (2004/38/ES) a uplatňovanie práv občanov EÚ na sociálne zabezpečenie a práv usadiť sa vzbudilo vo Švajčiarsku obavy;

U.  keďže Švajčiarsko je od roku 1960 členom EZVO a od roku 2002 členom OSN;

V.  keďže 25. novembra 2018 bola v ľudovom hlasovaní vo všetkých kantónoch zamietnutá iniciatíva „švajčiarske právo, nie zahraniční sudcovia“ („Iniciatíva Sebaurčenie“), proti ktorej hlasovalo 66 % voličov;

W.  keďže Švajčiarsko sa zaviazalo zachovávať politickú neutralitu a ako také bolo hostiteľom viacerých medzinárodných rokovaní, ktorých cieľom bolo dosiahnutie mierových riešení ozbrojených konfliktov na celom svete;

X.  keďže Komisia na konci roku 2018 o šesť mesiacov predĺžila svoje rozhodnutie uznávať obchodné miesta vo Švajčiarsku ako vhodné na uznanie súladu s povinnosťou obchodovať s akciami stanovenou v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi (2004/39/ES) a nariadení ((EÚ) č. 600/2014);

Y.  keďže Medziparlamentná únia (IPU) má sídlo v Ženeve;

Z.  keďže Švajčiarsko je hostiteľskou krajinou celosvetových sídiel 25 významných medzinárodných organizácií a konferencií, z ktorých väčšina sídli v Ženeve;

AA.  keďže vo Švajčiarsku sídlia stovky medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú poradenstvo OSN a ďalším mimovládnym organizáciám;

AB.  keďže vo Švajčiarsku sa 20. októbra 2019 majú konať federálne voľby;

1.  odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

a)  zdôrazňuje, že Švajčiarsko a EÚ majú blízke, široké a komplexné vzťahy, ktoré sú vzájomne prospešné a založené na spoločnej kultúrnej histórii a spoločných hodnotách, a že hospodárske, politické, sociálne, environmentálne, vedecké a medziľudské väzby a prepojenia sú medzi nimi príkladné, vzhľadom na jedinečnú kultúrnu a geografickú blízkosť;

b)  zdôrazňuje, že Švajčiarsko je vo vysokej miere začlenené do EÚ, je to podobne zmýšľajúci partner a s EÚ rieši rovnaké európske regionálne a celosvetové výzvy; víta vyhlásenie Švajčiarska, že je v jeho záujme obnoviť a upevniť dvojstranný prístup a udržiavať čoraz bližší vzťah;

c)  konštatuje, že EÚ je hlavným obchodným partnerom Švajčiarska, smeruje do nej 52 % jeho vývozu a z nej do Švajčiarska viac ako 71 % jeho dovozu a že obchod s tovarom na základe súčasných dvojstranných obchodných dohôd predstavuje najmenej 1 miliardu CHF denne(13); keďže Švajčiarsko je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ a predstavuje 7 % jej obchodu; domnieva sa, že značný stupeň integrácie Švajčiarska s vnútorným trhom EÚ je kľúčovým faktorom hospodárskeho rastu, ktorý robí z EÚ najdôležitejšieho hospodárskeho a obchodného partnera Švajčiarska;

d)  zdôrazňuje, že EÚ preukazuje v rokovaniach o dohode o inštitucionálnom rámci (IFA) veľkú flexibilitu a že túto skutočnosť musia uznať všetky dotknuté strany;

e)  vyzýva na čo najskoršie uzatvorenie bilaterálnej IFA s cieľom zabezpečiť súlad s existujúcim komplexným súborom dvojstranných dohôd vrátane vytvorenia mechanizmu urovnávania sporov; víta skutočnosť, že vyjednávači sa dohodli na konečnom znení dohody; vyzýva švajčiarsku Spolkovú radu, aby čo najskôr po kladnom ukončení konzultácií v tejto veci so zainteresovanými stranami prijala rozhodnutie o uzavretí dohody;

f)  pripomína, že predpokladom ďalšieho rozvoja odvetvového prístupu je aj naďalej vytvorenie spoločného inštitucionálneho rámca pre existujúce a budúce dohody, ktoré umožňujú účasť Švajčiarska na jednotnom trhu EÚ, s cieľom zabezpečiť homogénnosť a právnu istotu pre občanov a podniky; zdôrazňuje, že po štyroch rokoch rokovaní nadišiel čas na uzavretie IFA; domnieva sa, že uzavretie tejto dohody umožní rozvinúť plný potenciál komplexného partnerstva medzi EÚ a Švajčiarskom;

g)  uznáva potrebu dohody o inštitucionálnom rámci, keďže vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom sú založené na komplexnom systéme 120 špecifických sektorových dohôd, pričom ďalšia súdržnosť a právna istota by boli prínosom pre všetky strany;

h)  vyzýva strany dohody, aby čo najskôr usporiadali medziparlamentné stretnutie zákonodarcov z EÚ aj zo Švajčiarska s cieľom prerokovať všetky záležitosti týkajúce sa tejto dohody;

i)  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia postúpila prerokované znenie IFA medzi EÚ a Švajčiarskom Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod 6. februára 2019 napriek tomu, že bolo dokončené v novembri 2018;

j)   uznáva, že pevné vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom prekračujú hranice hospodárskej integrácie a rozšírenia jednotného trhu a prispievajú k stabilite a prosperite v prospech všetkých občanov a podnikov vrátane malých a stredných podnikov (MSP); zdôrazňuje význam zabezpečenia riadneho fungovania jednotného trhu s cieľom vytvárať rovnaké podmienky a pracovné miesta;

k)   domnieva sa, že zabezpečenie inštitucionálnej rámcovej dohody so Švajčiarskom má veľký význam, pretože zaručí právnu istotu pre Švajčiarsko aj EÚ, dynamické začlenenie acquis EÚ, lepší prístup Švajčiarska na vnútorný trh v prospech oboch strán a právomoc Súdneho dvora Európskej únie v prípade nevyriešených sporov týkajúcich sa uplatňovania alebo výkladu IFA;

l)  víta rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2018 o uznaní obchodných miest vo Švajčiarsku za oprávnené na splnenie povinnosti obchodovať s akciami, ako sa uvádza v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II)(14) a v nariadení o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR)(15); zdôrazňuje, že táto rovnocennosť platí do 30. júna 2019, ale môže byť predĺžená za predpokladu, že sa dosiahne pokrok na ceste k podpísaniu dohody o vytvorení tohto spoločného inštitucionálneho rámca;

m)  zdôrazňuje spolu s Radou, že voľný pohyb osôb je základným a nespochybniteľným pilierom politiky EÚ a vnútorného trhu a že a jeho štyri slobody sú neoddeliteľné; vyjadruje poľutovanie nad neprimeranými jednostrannými „sprievodnými opatreniami“, ktoré sú vo Švajčiarsku platné od roku 2004; vyzýva Švajčiarsko, ktoré sa domnieva, že sprievodné opatrenia sú dôležité, aby hľadalo riešenie, ktoré je plne zlučiteľné s príslušnými nástrojmi EÚ; vyzýva Švajčiarsko, aby zvážilo skrátenie obdobia uplatňovania prechodných opatrení pre pracovníkov z Chorvátska, najmä so zreteľom na nepochybný hospodársky prínos voľného pohybu pracovnej sily medzi EÚ a Švajčiarskom;

n)  berie na vedomie vykonávanie iniciatívy týkajúcej sa uprednostňovania domácich („domestic preference light“) a to, že Rada sa domnieva, že výsledný text prijatý 16. decembra 2016 švajčiarskym Federálnym zhromaždením sa môže uplatňovať spôsobom zlučiteľným s právami občanov EÚ v rámci DVPO, ak sa v potrebnom vykonávacom nariadení objasnia zostávajúce otvorené otázky, ako napríklad právo na informácie, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta, a dodržiavanie práv cezhraničných pracovníkov; pripomína však, že otázka migrácie občanov z tretích krajín by sa nemala zamieňať s voľným pohybom osôb, ako je zakotvený v zmluvách; zdôrazňuje, že treba pozorne monitorovať uplatňovanie nariadenia s cieľom posúdiť jeho súlad s DVPO;

o)  zdôrazňuje, že Švajčiarsko výrazne profituje z demokratického a konkurencieschopného rozvoja svojich európskych susedov, a preto sú jeho finančné príspevky do programov, ako je napríklad Kohézny fond, aj v jeho vlastnom záujme a malo by v nich pokračovať, a víta pozitívne výsledky týchto príspevkov v prijímajúcich členských štátoch; pripomína, že účasť na jednotnom trhu prináša Švajčiarsku značné výhody; zdôrazňuje, že budúce prispievanie Švajčiarska k súdržnosti EÚ je dôležité a malo by sa výrazne zintenzívniť v súlade s príkladom stanoveným EHP/Nórskom;

p)  víta intenzívnu vnútornú debatu o spolupráci s EÚ, ktorá prebieha vo Švajčiarsku; navrhuje však, aby sa Švajčiarsko svojim občanom ešte lepšie pokúsilo vysvetliť mnohé hmatateľné výhody, ktoré pre nich vyplývajú z prístupu na vnútorný trh, a potrebu užšej spolupráce s EÚ;

q)  naliehavo vyzýva, aby inštitucionálna dohoda bola po uzavretí bezodkladne predložená Európskemu parlamentu, členským štátom a švajčiarskemu parlamentu na schválenie a na schválenie švajčiarskymi voličmi v referende v súlade so švajčiarskou ústavou;

r)  poznamenáva, že vo Švajčiarsku žije 1,4 milióna občanov EÚ, kým v EÚ žije vyše 450 000 švajčiarskych občanov;

s)  pripomína, že po referende 9. februára 2014 švajčiarsky parlament prijal v roku 2016 novelu zákona o cudzincoch týkajúcu sa vykonávania článku 121a federálnej ústavy s nadobudnutím účinnosti od 1. júla 2018; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby Spolková rada venovala osobitnú pozornosť vykonávaniu článku 121a tak, aby nebolo ohrozené právo občanov EÚ na voľný pohyb;

t)  vyjadruje poľutovanie nad akoukoľvek iniciatívou kantónov a iniciatívou na celoštátnej úrovni, ktorá by mohla mať za následok obmedzenie prístupu na švajčiarsky trh práce pre pracovníkov z EÚ, najmä cezhraničných pracovníkov, čím sa narúšajú práva občanov EÚ v rámci DVPO a spolupráca medzi EÚ a Švajčiarskom;

u)  dôrazne víta politické vyhlásenie o zámere modernizovať dohodu o vládnom obstarávaní a dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Švajčiarskom z roku 1972 a podporuje zámer dosiahnuť revidované obchodné partnerstvo zahŕňajúce oblasti, ako sú služby, ktoré presahujú rámec IFA a ktoré len čiastočne pokrýva dohoda o voľnom pohybe osôb (AFMP), vrátane digitálnych aspektov, práv duševného vlastníctva, uľahčenia obchodu, vzájomného uznávania posudzovania zhody a verejného obstarávania, ako aj kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji; požaduje ďalšiu spoluprácu s cieľom lepšie chrániť zemepisné označenia a rozšíriť moderný a spoľahlivý mechanizmus urovnávania sporov medzi jednotlivými štátmi zahrnutý do návrhu IFA v záujme pokrytia budúcich dvojstranných obchodných vzťahov a účinného riešenia prekážok obchodu medzi stranami;

v)  je si vedomý toho, že neexistuje žiadna komplexná dohoda o službách medzi EÚ a Švajčiarskom a že služby sú len čiastočne pokryté dohodou o voľnom pohybe osôb, čo znamená, že existuje potenciál na ďalší rozvoj;

w)  berie na vedomie revidovaný zákon o verejnom obstarávaní prijatý v roku 2017 v kantóne Ticino, ktorý musí byť v súlade s Dohodou Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní a s príslušnou odvetvovou dohodou medzi EÚ a Švajčiarskom, ktorá nadobudla platnosť v roku 2002; dôrazne nabáda verejných obstarávateľov, aby zaobchádzali s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb z EÚ nediskriminačným spôsobom, a to aj v prípade zmlúv o verejnom obstarávaní pod prahovou hodnotou;

x)  nalieha, aby sa umožnilo pokračovať v súčasnom postupe, v rámci ktorého taxislužby z členských štátov EÚ môžu bez obmedzenia poskytovať služby vo Švajčiarsku, keďže tento postup už dlho prispieva k hospodárskemu rozvoju švajčiarskych hraničných regiónov a je prospešný pre obe strany;

y)  zastáva názor, že je nevyhnutná reciprocita a čestnosť medzi EHP a Švajčiarskom, aby tak obe strany mohli využívať výhody svojej účasti na jednotnom trhu;

z)  konštatuje, že spolupráca v rámci dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, je celkovo uspokojivá; víta najnovšiu aktualizáciu dohody o vzájomnom uznávaní v roku 2017 a dúfa, že nadchádzajúce aktualizácie sa budú môcť uskutočniť rýchlo, keď sa rozvinie plný potenciál budúcej inštitucionálnej rámcovej dohody;

aa)  víta nové daňové právne predpisy, ktoré obmedzia preferenčné daňové režimy a zavedú postupy, ktoré sú bližšie k medzinárodným štandardom, a vyjadruje nádej, že v nadchádzajúcom ľudovom hlasovaní vo Švajčiarsku sa dosiahne pozitívny výsledok; zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v zlepšovaní spolupráce s cieľom bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a posilniť daňovú spravodlivosť;

ab)  vyzýva Švajčiarsko, aby pokračovalo vo svojej práci na stratégii digitálneho Švajčiarska s cieľom zosúladiť ju s digitálnym jednotným trhom EÚ;

ac)  uznáva prínosy pre blízke partnerstvo EÚ a Švajčiarska, ktoré majú dvojstranné dohody o voľnom pohybe osôb, dôchodkoch, programe MEDIA, životnom prostredí, štatistike, súdnej a policajnej spolupráci, schengenskom priestore, azyle (Dublin), SZBP/SBOP, satelitnej navigácií, výskume, civilnom letectve, pozemnej doprave, recipročnom prístupe na trhy s dohodnutými tovarmi a službami, spracovaných poľnohospodárskych výrobkoch, harmonizácií právnych predpisov, vzájomnom uznávaní, boji proti podvodom, daniach a úsporách; nalieha však, že nastal najvyšší čas posunúť partnerstvo na vyššiu úroveň a čo najskorším uzavretím rámcovej dohody spraviť oveľa komplexnejší a významnejší krok ku dvojstranným vzťahom;

ad)  víta skutočnosť, že už veľmi dlho sú presadzovanie mieru, mediácia a mierové riešenie konfliktov dôležitou súčasťou švajčiarskej zahraničnej politiky; víta dôležitú úlohu Švajčiarska v budovaní mieru a jeho pomoc pri hľadaní riešení kríz, v uľahčovaní dialógu, prijímaní opatrení na budovanie dôvery a zmierenia; víta úlohu Švajčiarska ako sprostredkovateľa pri zavádzaní zložitých federálnych štruktúr a ústavného usporiadania dohodnutého v mierovom procese s cieľom pomôcť pri spolužití rôznych etnických skupín;

ae)  víta účasť Švajčiarska na bezpečnostných a obranných misiách EÚ ako EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali a EUBAM Líbya a na práci Európskej obrannej agentúry a jeho podporu týchto misií; víta blízku spoluprácu so Švajčiarskom v oblasti humanitárnej pomoci, civilnej ochrany, boja proti terorizmu a v oblasti zmeny klímy;

af)  uznáva prínos a spoluprácu Švajčiarska v kontexte hromadnej migrácie do schengenského priestoru a vo vykonávaní európskej migračnej agendy; nabáda Švajčiarsko, aby sa stalo súčasťou globálneho paktu o migrácii, a očakáva, že k tomu dôjde po diskusii vo švajčiarskom parlamente;

ag)  vyzýva Švajčiarsko, aby uplatňovalo príslušné smernice EÚ v záujme zachovania svojej súčasnej úrovne sociálnej ochrany a úrovne miezd v prípade cezhraničnej ponuky služieb;

ah)  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom obsahovala doložku o dobrej správe daní, v ktorej sa stanovia pravidlá štátnej pomoci vo forme daňového zvýhodnenia, požiadavky na transparentnosť v oblasti automatickej výmeny informácií o zdaňovaní a o skutočnom vlastníctve, ako aj ustanovenia proti praniu špinavých peňazí;

ai)  víta rozhodnutie Švajčiarska z apríla 2018 pripojiť sa k spoločnej akčnej pracovnej skupine Europolu pre boj proti počítačovej kriminalite (J-CAT) ako aktívny krok k boju proti medzinárodným hrozbám v oblasti počítačovej kriminality;

aj)  víta pridruženie sa Švajčiarska k celému programu Horizont 2020 a verí, že spolupráca bude pokračovať v rámci budúcich výskumných programov;

ak)  naliehavo vyzýva Švajčiarsko, aby sa zapojilo do rokovaní o svojom pridružení k programu Erasmus;

al)  víta pokrok vo výstavbe transalpského železničného spojenia známeho ako „nové železničné spojenie cez Alpy“ (NRLA/NEAT), čo je investícia financovaná zo Švajčiarska, ktorá je prospešná aj pre EÚ;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ako aj Federálnemu zhromaždeniu a Spolkovej rade Švajčiarskej konfederácie.

(1)

Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2017, s. 3.

(3)

Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 6.

(4)

Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 53.

(5)

Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2009, s. 24.

(6)

Ú. v. ES L 300, 31.12.1972, s. 189.

(7)

Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 73.

(8)

Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 91.

(9)

Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 77.

(10)

Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s.192.

(11)

Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 164.

(12)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf

(13)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf

(14)

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(15)

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (4.2.2019)

pre Výbor pre zahraničné veci

k dohode o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou

(2018/2262(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Tiziana Beghin

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že EÚ je hlavným obchodným partnerom Švajčiarska a tvorí 52 % jeho vývozu a viac ako 71 % jeho dovozu a že obchod s tovarom na základe súčasných dvojstranných obchodných dohôd predstavuje najmenej 1 miliardu CHF denne(1); keďže Švajčiarsko je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ a predstavuje 7 % jej obchodu;

2.  víta ukončenie rokovaní o dohode o inštitucionálnom rámci (IFA) medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou 23. novembra 2018; vyzýva na konzultácie so zainteresovanými stranami v súlade so švajčiarskymi demokratickými tradíciami a ústavnými zásadami, ako na to vyzvala Spolková rada 7. decembra 2018; žiada, aby sa bezodkladne začali postupy na modernizáciu a ďalšie rozširovanie vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom s cieľom zvýšiť jeho právnu istotu a zaručiť trvalý prístup švajčiarskych spoločností k jednotnému trhu, ako aj umožniť pokračovanie a uľahčenie prebiehajúcich sektorových rokovaní;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepostúpila dohodnuté znenie dohody o rámci medzi EÚ a Švajčiarskom, ktoré bolo dokončené v novembri 2018, Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod; vyzýva Komisiu, aby tieto dokumenty bezodkladne zaslala;

4.  uznáva potrebu dohody o inštitucionálnom rámci, keďže vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom sú založené na komplexnom systéme 120 špecifických sektorových dohôd, pričom ďalšia súdržnosť a právna istota by boli prínosom pre všetky strany;

5.  dôrazne víta politické vyhlásenie o zámere modernizovať dohodu o vládnom obstarávaní a dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Švajčiarskom z roku 1972 a podporuje zámer dosiahnuť revidované obchodné partnerstvo zahŕňajúce oblasti, ako sú služby, ktoré presahujú rámec IFA a ktoré len čiastočne pokrýva dohoda o voľnom pohybe osôb (AFMP), vrátane digitálnych aspektov, práv duševného vlastníctva, uľahčenia obchodu, vzájomného uznávania posudzovania zhody a verejného obstarávania, ako aj kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji; požaduje ďalšiu spoluprácu s cieľom lepšie chrániť zemepisné označenia a rozšíriť moderný a spoľahlivý mechanizmus urovnávania sporov medzi jednotlivými štátmi zahrnutý do návrhu IFA v záujme pokrytia budúcich dvojstranných obchodných vzťahov a účinného riešenia prekážok obchodu medzi stranami;

6.  je si vedomý toho, že neexistuje žiadna komplexná dohoda o službách medzi EÚ a Švajčiarskom a že služby sú len čiastočne pokryté dohodou o voľnom pohybe osôb, čo znamená, že existuje potenciál na ďalší rozvoj;

7.  poznamenáva, že Švajčiarsko má najvyšší percentuálny podiel cezhraničných pracovníkov z EÚ, a vyzýva EÚ a švajčiarsku vládu, aby zlepšili opatrenia v rámci dohody o voľnom pohybe tým, že začlenia „chartu pre cezhraničných pracovníkov“, v ktorej sa stanovia záväzné ustanovenia týkajúce sa okrem iného základných pracovných práv, pracovných podmienok a podmienok dochádzky do zamestnania, prevodu dávok v nezamestnanosti a otázok dvojitého zdanenia; pripomína, že EÚ by mala nabádať Švajčiarsko, aby zlepšilo zaobchádzanie s cezhraničnými pracovníkmi;

8.  vyzýva strany, aby čo najskôr zorganizovali medziparlamentné stretnutie zákonodarcov z EÚ aj zo Švajčiarska s cieľom prerokovať všetky záležitosti týkajúce sa tejto dohody;

9.  víta nové daňové právne predpisy, ktoré obmedzia preferenčné daňové režimy a zavedú postupy, ktoré sú bližšie k medzinárodným štandardom, a vyjadruje nádej, že v nadchádzajúcom ľudovom hlasovaní vo Švajčiarsku sa dosiahne pozitívny výsledok; zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v zlepšovaní spolupráce s cieľom bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a posilniť daňovú spravodlivosť;

10.  vyzýva Švajčiarsko, aby pokračovalo vo svojej práci na stratégii digitálneho Švajčiarska s cieľom zosúladiť ju s digitálnym jednotným trhom EÚ;

11.  berie na vedomie revidovaný zákon o verejnom obstarávaní prijatý v roku 2017 v kantóne Ticino, ktorý musí byť v súlade s Dohodou Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní a s príslušnou odvetvovou dohodou medzi EÚ a Švajčiarskom, ktorá nadobudla platnosť v roku 2002; dôrazne nabáda verejných obstarávateľov, aby zaobchádzali s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb z EÚ nediskriminačným spôsobom, a to aj v prípade zmlúv o verejnom obstarávaní pod prahovou hodnotou.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

8

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Ralph Packet

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Patricia Lalonde

ENF

France Jamet

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

8

-

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (29.1.2019)

pre Výbor pre zahraničné veci

k odporúčaniu Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou

(2018/2262(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andreas Schwab

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–  so zreteľom na Dohodu z 21. júna 1999 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, a najmä na jej prílohu I o voľnom pohybe osôb a prílohu III o uznávaní odborných kvalifikácií,

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 25. júna 2009 o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach,

–  so zreteľom na Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej z 27. mája 2008 o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii,

–  so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (EHP) z 1. januára 1994,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2017 o výročnej správe o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017(1),

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2047 z 20. decembra 2018 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľných na burzy vo Švajčiarsku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2015 s názvom EHP – Švajčiarsko: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu(3),

A.  keďže dobre fungujúci a účinný jednotný trh založený na koncepcii vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva je potrebný na to, aby bolo možné podnietiť rast a konkurencieschopnosť a vytvárať pracovné miesta, a tým oživiť európske hospodárstvo; keďže právne predpisy týkajúce sa jednotného trhu sa musia riadne transponovať, vykonávať a presadzovať, ak majú členské štáty a Švajčiarsko plne využívať príslušné výhody;

1.  domnieva sa, že značný stupeň integrácie Švajčiarska s vnútorným trhom EÚ je kľúčovým faktorom hospodárskeho rastu, ktorý robí z EÚ najdôležitejšieho hospodárskeho a obchodného partnera Švajčiarska;

2.  pripomína, že predpokladom ďalšieho rozvoja odvetvového prístupu je aj naďalej vytvorenie spoločného inštitucionálneho rámca pre existujúce a budúce dohody, ktoré umožňujú účasť Švajčiarska na jednotnom trhu EÚ, s cieľom zabezpečiť homogénnosť a právnu istotu pre občanov a podniky; zdôrazňuje, že po štyroch rokoch rokovaní nadišiel čas na uzatvorenie inštitucionálnej rámcovej dohody; víta skutočnosť, že vyjednávači sa dohodli na konečnom znení dohody; vyzýva švajčiarsku Spolkovú radu, aby hneď po tom, ako konzultácie so zainteresovanými stranami prinesú v tejto veci pozitívny výsledok, prijala rozhodnutie o uzavretí tejto dohody; domnieva sa, že uzavretie dohody umožní, aby rozsiahle partnerstvo medzi EÚ a Švajčiarskom rozvinulo svoj plný potenciál;

3.  uznáva, že pevné vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom prekračujú hranice hospodárskej integrácie a rozšírenia jednotného trhu a prispievajú k stabilite a prosperite v prospech všetkých občanov a podnikov vrátane malých a stredných podnikov (MSP); zdôrazňuje význam zabezpečenia riadneho fungovania jednotného trhu s cieľom vytvárať rovnaké podmienky a pracovné miesta;

4.  domnieva sa, že zabezpečenie inštitucionálnej rámcovej dohody so Švajčiarskom má veľký význam, pretože by to zaručilo právnu istotu pre Švajčiarsko aj EÚ, dynamické začlenenie acquis EÚ, lepší prístup Švajčiarska k vnútornému trhu pre Švajčiarsko v prospech oboch strán a právomoc Súdneho dvora Európskej únie v prípade nevyriešených sporov týkajúcich sa uplatňovania alebo výkladu inštitucionálnej rámcovej dohody;

5.  víta rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2018 o uznaní obchodných miest vo Švajčiarsku za oprávnené na splnenie povinnosti obchodovať s akciami, ako sa uvádza v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi(4) (MiFID II) a v nariadení o trhoch s finančnými nástrojmi(5) (MiFIR); zdôrazňuje, že táto rovnocennosť platí do 30. júna 2019, ale môže byť predĺžená za predpokladu, že sa dosiahne pokrok na ceste k podpísaní dohody o vytvorení tohto spoločného inštitucionálneho rámca;

6.  berie na vedomie vykonávanie iniciatívy týkajúcej sa uprednostňovania domácich („domestic preference light“) a to, že Rada sa domnieva, že výsledný text prijatý 16. decembra 2016 švajčiarskym Federálnym zhromaždením sa môže uplatňovať spôsobom zlučiteľným s právami občanov EÚ v rámci dohody o voľnom pohybe osôb (DVPO), ak sa v potrebnom vykonávacom nariadení objasnia zostávajúce otvorené otázky, ako napríklad právo na informácie, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta, a dodržiavanie práv cezhraničných pracovníkov; pripomína však, že otázka migrácie občanov z tretích krajín by sa nemala zamieňať s voľným pohybom osôb, ako je zakotvený v zmluvách; zdôrazňuje, že treba pozorne monitorovať uplatňovanie nariadenia s cieľom posúdiť jeho súlad s DVPO;

7.  vyjadruje poľutovanie nad akoukoľvek iniciatívou kantónov a iniciatívou na celoštátnej úrovni, ktorá by mohla mať za následok obmedzenie prístupu na švajčiarsky trh práce pre pracovníkov z EÚ, najmä cezhraničných pracovníkov, čím sa narúšajú práva občanov EÚ v rámci DVPO a spolupráca medzi EÚ a Švajčiarskom;

8.  berie na vedomie revidované právne predpisy o verejnom obstarávaní prijaté v roku 2017 v kantóne Ticino v Švajčiarsku, ktoré musia byť plne v súlade s Dohodou Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní a s príslušnou odvetvovou dohodou medzi EÚ a Švajčiarskom, ktorá je v platnosti od roku 2002; dôrazne nabáda švajčiarskych verejných obstarávateľov, aby zaobchádzali s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb z EÚ nediskriminačným spôsobom, a to aj v prípade zmlúv o verejnom obstarávaní pod prahovou hodnotou;

9.  nalieha, aby sa umožnilo pokračovať v súčasnom postupe, v rámci ktorého taxislužby z členských štátov EÚ môžu bez obmedzenia poskytovať služby vo Švajčiarsku, keďže tento postup už dlho prispieva k hospodárskemu rozvoju švajčiarskych hraničných regiónov a je prospešný pre obe strany;

10.  zastáva názor, že je nevyhnutná reciprocita a čestnosť medzi EHP a Švajčiarskom, aby tak obe strany mohli využívať výhody svojej účasti na jednotnom trhu;

11.  konštatuje, že spolupráca v rámci dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, je celkovo uspokojivá; víta najnovšiu aktualizáciu dohody o vzájomnom uznávaní v roku 2017 a dúfa, že nadchádzajúce aktualizácie sa budú môcť uskutočniť rýchlo, keď sa rozvinie plný potenciál budúcej inštitucionálnej rámcovej dohody.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Lambert van Nistelrooij, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

ENF

John Stuart Agnew

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 164.

(2)

Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 77.

(3)

Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 192.

(4)

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(5)

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

8

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

48

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

8

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne oznámenie