Postopek : 2018/2262(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0147/2019

Predložena besedila :

A8-0147/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0241

POROČILO     
PDF 203kWORD 70k
1.3.2019
PE 630.430v02-00 A8-0147/2019

o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo

(2018/2262(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Doru-Claudian Frunzulică

Pripravljavka mnenja (*):

Tiziana Beghin, Odbor za mednarodno trgovino

(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

PRED. SPREM.
PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za mednarodno trgovino
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo

(2018/2262(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 6. maja 2014 o odobritvi pogajanj o sporazumu med EU in Švico o institucionalnem okviru za dvostranske odnose ter začetka pogajanj 22. maja 2014,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. februarja 2017 o odnosih EU s Švicarsko konfederacijo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. decembra 2010 in z dne 20. decembra 2012 o odnosih EU z državami Efte,

–  ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) z dne 1. januarja 1994(1),

–  ob upoštevanju dejstva, da so v Švici državljani na referendumu decembra 1992 zavrnili sodelovanje v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) s 50,3 % glasov, junija 1997 pobudo o pogajanjih o članstvu v EU s 74 % glasov, marca 2001 pa pobudo „Da Evropi!“ s 77 % glasov,

–  ob upoštevanju sporazuma med EU in Švicarsko konfederacijo o trgovanju z emisijami, podpisanega 23. novembra 2017(2),

–  ob upoštevanju okvira za sodelovanje med Evropsko obrambno agencijo (EDA) in Švico, podpisanega 16. marca 2012,

–  ob upoštevanju sporazuma med Švico in Eurojustom o pravosodnem sodelovanju, ki je bil podpisan 27. novembra 2008 in je začel veljati 22. julija 2011,

–  ob upoštevanju sporazuma med Švico in Europolom o sodelovanju med policijskimi organi pri preprečevanju mednarodnih hudih kaznivih dejanj, organiziranega kriminala in terorizma ter boju proti njim, ki je bil podpisan 24. septembra 2004 in je začel veljati 1. marca 2006, ter razširitve območja uporabe sporazuma z dne 1. januarja 2008,

–  ob upoštevanju sporazuma med EU in Švico o izobraževanju, usposabljanju in mladih, podpisanega 15. februarja 2010,

–  ob upoštevanju Sporazuma z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb(3), zlasti Priloge I o prostem pretoku oseb in Priloge III o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij,

–  ob upoštevanju Protokola z dne 27. maja 2008 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o sodelovanju Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma glede na njun pristop k Evropski uniji(4),

–  ob upoštevanju Sporazuma z dne 25. junija 2009 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o poenostavitvi pregledov in formalnosti pri prevozu blaga ter varnostnih carinskih ukrepih(5),

–  ob upoštevanju švicarske zvezne ljudske pobude z dne 9. februarja 2014, ko je 50,3 % Švicarjev podprlo predloge za ponovno uvedbo kvot za priseljevanje iz Evropske unije, za dajanje prednosti domačim državljanom pri zapolnjevanju prostih delovnih mest in za omejitev pravic priseljencev do socialnih prejemkov,

–  ob upoštevanju prostotrgovinskega sporazuma med EU in Švico iz leta 1972(6), ki je bil postopoma prilagojen in posodobljen,

–  ob upoštevanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu, ki je začel veljati 1. junija 2002(7),

–  ob upoštevanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga, ki je začel veljati 1. junija 2002(8),

–  ob upoštevanju pogajanj o sporazumih med EU in Švicarsko konfederacijo o električni energiji, o varnosti hrane in o javnem zdravju,

–  ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/2047 z dne 20. decembra 2018 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za borze v Švici, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta(9),

–  ob upoštevanju 37. medparlamentarnega srečanja med EU in Švico 4. in 5. julija 2018 v Bruslju,

–  ob upoštevanju svojih resolucij o Švici, zlasti tiste z dne 9. septembra 2015 o EGP-Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga(10), in o osnutku predloga resolucije Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov o isti temi z dne 24. aprila 2018,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. februarja 2017 o letnem poročilu o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017(11),

–  ob upoštevanju člena 108(4) in člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenj Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0147/2019),

A.  ker sedanji odnosi med Švico in EU temeljijo na kompleksnem sklopu približno 20 glavnih sektorskih dvostranskih sporazumov in okoli 100 drugih sporazumov; ker Švica le delno sodeluje pri vseh štirih svoboščinah; ker so ti sporazumi v preteklosti res poglobili sodelovanje med EU in Švico na področjih notranjega trga, notranje varnosti in azila, prometa in davčnih zadev, v prihodnosti pa bi lahko ta kompleksni sklop sporazumov postal zastarel, njihovo izvajanje pa s tem manj pomembno, razen če ne bo dosežen dogovor o splošnem okviru;

B.  ker je bila po podatkih Eurostata Švica v letu 2017 tretja največja partnerica EU na področju izvoza blaga in četrta največja na področju uvoza blaga;

C.  ker je Svet navedel, da bi morala biti cilja krovnega institucionalnega sporazuma s Švico zaščita homogenosti notranjega trga ter zagotovitev pravne varnosti za organe, državljane in gospodarske subjekte;

D.  ker želi Švicarski zvezni svet z EU skleniti institucionalni sporazum, s katerim bi se zagotovila pravna varnost glede dostopa do trga ter ohranili švicarska blaginja, neodvisnost in pravni sistem(12); ker je Švicarski zvezni svet napovedal posvetovanje z deležniki na podlagi besedila, o katerem so se pogajalci dogovorili 23. novembra 2018;

E.  ker je za rast in konkurenčnost ter ustvarjanje delovnih mest, s čimer bi oživili evropsko gospodarstvo, potreben dobro delujoč in učinkovit enotni trg, ki bo temeljil na zelo konkurenčnem socialnem tržnem gospodarstvu; ker je treba zakonodajo o enotnem trgu ustrezno prenesti, izvajati in izvrševati, da bi lahko države članice in Švica izkoristile vse prednosti;

F.  ker je Švica izrazila željo, da bi zavezujoče materialne določbe o državni pomoči vključila šele v prihodnji sporazum o dostopu do trga, imela pa bi dostop do enotnega trga z električno energijo;

G.  ker je zvezni svet 28. septembra 2018 potrdil drugi švicarski prispevek številnim državam članicam EU v višini 1,3 milijarde CHF v roku desetih let, zdaj pa čaka na pozitivno odločitev zvezne skupščine;

H.  ker je Švica članica Evropske agencije za okolje;

I.  ker je Švica ratificirala udeležbo v evropskih programih satelitske navigacije Galileo in EGNOS;

J.  ker je sodelovanje Švice v okvirnem programu za raziskave EU Obzorje 2020 in predhodnem sedmem okvirnem programu pomembno za vse udeležene strani zaradi visoke kakovosti predlogov;

K.  ker sta Švica in EU 27. maja 2015 podpisali dodatni protokol k sporazumu o obdavčevanju dohodka od prihrankov, ki od obeh podpisnic od septembra 2018 zahteva samodejno izmenjavo podatkov o finančnih računih njunih rezidentov; ker je EU decembra 2017 Švico uvrstila na seznam jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene;

L.  ker Švica sodeluje v izbranih delih skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) ter je sodelovala v civilnih in vojaških mirovnih misijah v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), zlasti v Ukrajini in Maliju; ker okvir za sodelovanje med Evropsko obrambno agencijo in Švico, ki je bil podpisan 16. marca 2012, omogoča izmenjavo informacij in skupne dejavnosti pri projektih in programih na področjih raziskav in razvoja ter oboroževanja;

M.  ker je Švica del schengenskega območja od začetka njegovega izvajanja v Švici decembra 2008;

N.  ker Švica sodeluje v schengenskem informacijskem sistemu, vizumskem informacijskem sistemu in sistemu EU za primerjavo prstnih odtisov prosilcev za azil ter bo sodelovala v bodočem sistemu vstopa/izstopa (SVI), v okviru katerega se bodo beležili prehodi zunanjih meja EU, in evropskem sistemu za potovalne informacije in odobritve, v okviru katerega se bo zagotovila varnost pred potovanjem in preverjanje nedovoljenih migracij državljanov držav zunaj EU, ki ne potrebujejo vizuma;

O.  ker je Švica na podlagi sporazuma o pridružitvi dublinskemu sistemu pridružena delom pravnega reda EU na področju azila; ker Švica od leta 2010 finančno in operativno prispeva k agenciji Frontex;

P.  ker je bilo leta 2017 od 8,48 milijona prebivalcev Švice 2,13 milijona tujih državljanov, od katerih se je 1,4 milijona priselilo iz držav članic EU in Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA); ker se 320 000 državljanov EU dnevno vozi na delo v Švico; ker 750 000 švicarskih državljanov živi v tujini, od tega 450 000 v EU;

Q.  ker je Švica leta 2009 soglašala z nadaljnjo veljavnostjo dvostranskega sporazuma med EU in Švico iz leta 1999 o prostem pretoku oseb, ki švicarskim državljanom in državljanom EU podeljuje pravico do svobodne izbire kraja zaposlitve in bivališča na nacionalnem ozemlju pogodbenic;

R.  ker morajo tuja podjetja pri napotitvi tujih delavcev v Švico spoštovati švicarske minimalne delovne pogoje; ker je glavni izvajalec pravno odgovoren zagotoviti, da podizvajalci upoštevajo švicarske predpise o trgu dela;

S.  ker je Švica leta 2002 uvedla t. i. spremljevalne ukrepe, namenjene izraženemu cilju zaščite švicarskih plač, delovnih pogojev in socialnih standardov, za katere EU meni, da niso v skladu s sporazumom o prostem pretoku oseb;

T.  ker so izvajanje direktive EU o državljanih (2004/38/ES) in pravic državljanov EU do socialne pomoči in pravic do ustanovitve povzročili zaskrbljenost v Švici;

U.  ker je Švica že od leta 1960 članica Efte, od leta 2002 pa Organizacije združenih narodov;

V.  ker je bila pobuda „Švicarsko pravo, ne tuji sodniki“ (znana kot pobuda o samoodločbi) na glasovanju 25. novembra 2018 zavrnjena s 66 % vseh glasov in v vseh kantonih;

W.  ker je Švica zavezana politični nevtralnosti in kot taka gosti številna mednarodna pogajanja z namenom doseči mirno rešitev oboroženih konfliktov po svetu;

X.  ker je Evropska komisija proti koncu leta 2018 za šest mesecev podaljšala svojo odločitev, da bo mesta trgovanja v Švici priznala kot upravičena do skladnosti s trgovalnimi obveznostmi za delnice, določenimi v direktivi o trgih finančnih instrumentov (2004/39/ES) in uredbi o trgih finančnih instrumentov ((EU) št 600/2014);

Y.  ker ima Medparlamentarna unija (IPU) sedež v Ženevi;

Z.  ker so v Švici svetovni sedeži 25 večjih mednarodnih organizacij in konferenc, večina v Ženevi;

AA.  ker ima več sto mednarodnih nevladnih organizacij sedež v Švici in zagotavljajo nasvete OZN in drugim nevladnim organizacijam;

AB.  ker bo Švica 20. oktobra 2019 izvedla zvezne volitve;

1.  priporoči Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko:

a)  poudarja, da sta Švica in EU v tesnem, širokem in celovitem partnerstvu, ki je vzajemno koristno in temelji na skupini kulturni zgodovini in skupnih vrednotah ter da so ekonomske, politične, socialne, okoljske, znanstvene in medosebne vezi vzorne, pri čemer želi spomniti na edinstveno kulturno in geografsko bližino med njima;

b)  poudarja, da je Švica tesno povezana z EU, da je podobno misleča partnerica in da se sooča z enakimi evropskimi regionalnimi in svetovnimi izzivi kot EU; pozdravlja izjavo Švice, da je v njenem interesu, da se obnovi in utrdi dvostranski pristop ter vzpostavijo še tesnejši odnosi;

c)   ugotavlja, da je EU glavna trgovinska partnerica Švice, saj predstavlja 52 % njenega izvoza ter 71 % njenega uvoza, in da trgovina z blagom v skladu s sedanjimi dvostranskimi trgovinskimi sporazumi znaša najmanj eno milijardo CHF dnevno(13); ker je Švica tretja največja trgovinska partnerica EU, ki predstavlja 7 % njenega trga; meni, da je EU najpomembnejša gospodarska in trgovinska partnerica Švice, saj je visoka stopnja vključenosti Švice na notranjem trgu EU velik razlog za njeno gospodarsko rast;

d)  poudarja, da je EU izkazala veliko prilagodljivost v pogajanjih o institucionalnem okvirnem sporazumu in da morajo to priznati vse udeležene strani;

e)  poziva k čimprejšnji sklenitvi dvostranskega institucionalnega okvirnega sporazuma, da bi v sedanjih kompleksnih sklopih dvostranskih sporazumov dosegli skladnost, vključno z mehanizmom za poravnavo sporov; pozdravlja dogovor o končnem besedilu sporazuma, ki so ga dosegli pogajalci; poziva švicarski zvezni svet, naj sprejme odločitev o sklenitvi sporazuma, takoj ko bo v zvezi s tem pozitivno sklenjeno posvetovanje z deležniki;

f)  opozarja, da je za nadaljnji razvoj sektorskega pristopa potrebna vzpostavitev skupnega institucionalnega okvira za obstoječe in prihodnje sporazume, ki omogočajo sodelovanje Švice na enotnem trgu EU, da se zagotovita homogenost in pravna varnost za državljane in podjetja; poudarja, da je po štirih letih pogajanj nastopil čas za sprejetje institucionalnega okvirnega sporazuma; meni, da se bo po sklenitvi sporazuma lahko razvil celoten potencial obsežnega partnerstva med EU in Švico;

g)  priznava potrebo po institucionalnem okvirnem sporazumu, saj odnosi med EU in Švico temeljijo na kompleksnem sistemu 120 sporazumov za posamezne sektorje, dodatna skladnost ter pravna varnost pa bi koristili vsem stranem;

h)  poziva strani, naj čim prej organizirata medparlamentarno srečanje zakonodajalcev iz EU in Švice, da bi razpravljali o vseh vprašanjih v zvezi s tem sporazumom;

i)  obžaluje, da je Komisija posredovala pogajalsko besedilo institucionalnega okvirnega sporazuma med EU in Švico Odboru za zunanje zadeve in Odboru za mednarodno trgovino komaj 6. februarja 2019, čeprav je bilo dokončno oblikovano novembra 2018;

j)   priznava, da obsežni odnosi med EU in Švico presegajo gospodarsko povezovanje in širitev enotnega trga ter prispevajo k stabilnosti in blaginji v korist vseh državljanov in podjetij, tudi malih in srednjih podjetij (MSP); poudarja, kako pomembno je zagotavljati pravilno delovanje enotnega trga, da bi ustvarili enake konkurenčne pogoje in nova delovna mesta;

k)   meni, da je sklenitev institucionalnega okvirnega sporazuma s Švico izjemno pomembna, saj bi zagotovila pravno varnost za Švico in EU, dinamično vključitev pravnega reda EU, boljši dostop Švice do notranjega trga v korist obeh strani in pristojnost Sodišča Evropske unije za reševanje sporov v zvezi z uporabo ali razlago institucionalnega okvirnega sporazuma;

l)  pozdravlja sklep Komisije z dne 20. decembra 2018, s katerim je mesta trgovanja v Švici priznala kot skladna z obveznostjo trgovanja za delnice, določeno v direktivi(14) in uredbi(15) o trgih finančnih instrumentov (MiFID II/MiFIR); poudarja, da status enakovrednosti velja do 30. junija 2019, vendar ga je mogoče podaljšati, če se doseže napredek v zvezi s podpisom sporazuma o vzpostavitvi skupnega institucionalnega okvira;

m)  poudarja, tako kot Svet, da je prosti pretok oseb temeljni steber, o katerem se ni mogoče pogajati, politike EU in notranjega trga ter da so štiri svoboščine notranjega trga neločljive; obžaluje švicarske nesorazmerne enostranske spremljevalne ukrepe, ki veljajo od leta 2004; poziva Švico, ki se ji zdijo spremljevalni ukrepi pomembni, naj poišče rešitev, ki bo v celoti združljiva z zadevnimi instrumenti EU; poziva jo tudi, naj razmisli o skrajšanju obdobja uporabe prehodnih ukrepov, ki zadevajo delavce iz Hrvaške, pri tem pa upošteva koristi prostega pretoka oseb med EU in Švico;

n)  je seznanjen z izvajanjem pobude „rahla prednost za domačine“ in mnenjem Sveta, da se posledično besedilo, ki ga je švicarska zvezna skupščina sprejela 16. decembra 2016, lahko izvaja tako, da je v skladu s pravicami državljanov EU po sporazumu o prostem pretoku oseb, če bodo v potrebnem izvedbenem odloku pojasnjena preostala odprta vprašanja, kot sta pravica do obveščenosti v zvezi s prostimi delovnimi mesti in spoštovanje pravic obmejnih delavcev; vendar opozarja, da vprašanja preseljevanja državljanov iz tretjih držav ne bi smeli enačiti s prostim pretokom oseb, ki je določen v Pogodbah; poudarja, da je treba pozorno spremljati izvajanje odloka, da bi ocenili njegovo skladnost s sporazumom o prostem pretoku oseb;

o)  poudarja, da ima Švica velike koristi od demokratičnega in konkurenčnega razvoja po vsem njenem evropskem sosedstvu in da so zato njeni finančni prispevki programom, kot je Kohezijski sklad, v njenem lastnem interesu in bi se morali nadaljevati; pozdravlja tudi pozitivne rezultate prispevka v državah članicah prejemnicah; opominja, da ima Švica pomembne koristi od sodelovanja na enotnem trgu; poudarja, da je prihodnji švicarski prispevek h koheziji EU bistvenega pomena in bi se moralo še povečati, podobno kot v primeru EGP/Norveške;

p)  pozdravlja, da Švica intenzivno notranje razpravlja o sodelovanju z EU; predlaga pa, naj poskuša svojim državljanom še bolje sporočiti, katere oprijemljive koristi imajo od dostopa do notranjega trga, in potrebo po tesnejšem sodelovanju z EU;

q)  poziva, naj se institucionalni okvirni sporazum takoj po sklenitvi predloži v odobritev Evropskemu parlamentu, državam članicam in švicarskemu parlamentu ter švicarskim volivcem na referendumu v skladu s švicarsko ustavo;

r)  je seznanjen, da v Švici živi 1,4 milijona državljanov EU, več kot 450 000 švicarskih državljanov pa živi v EU;

s)  želi spomniti, da je švicarski parlament leta 2016 v skladu z referendumom z dne 9. februarja 2014 sprejel spremembo zakona o tujih državljanih za izvajanje člena 121a zvezne ustave, ki je začela veljati 1. julija 2018; poudarja, kako nujno je, da zvezni svet pozorno spremlja izvajanje člena 121a, da ne bi bila ogrožena pravica državljanov EU do prostega gibanja;

t)  obžaluje morebitne kantonske in nacionalne pobude, ki bi delavcem iz EU (zlasti čezmejnim delavcem) omejile dostop do švicarskega trga dela in s tem spodkopale pravice državljanov EU, ki jih uživajo v skladu s sporazumom o prostem pretoku oseb ter o sodelovanju med EU in Švico;

u)  močno pozdravlja politično izjavo o nameri, da se posodobita Sporazum o vladnih nabavah in prostotrgovinski sporazum med EU in Švico iz leta 1972, hkrati pa podpira željo po dopolnitvi trgovinskega partnerstva, da bi vključevalo področja, kot so storitve, ki presegajo področje uporabe institucionalnega okvirnega sporazuma in so le delno zajeta v sporazumu o prostem pretoku oseb, vključno z digitalnimi vidiki, pravicami intelektualne lastnine, olajševanjem trgovine, vzajemnim priznavanjem ugotavljanja skladnosti in javnimi naročili ter poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju; zahteva nadaljnje sodelovanje za boljšo zaščito geografskih označb ter razširitev sodobnega in zanesljivega mehanizma poravnave sporov med državami, ki je vključen v osnutek institucionalnega okvirnega sporazuma, da bi to pomenilo podlago za nadaljnje dvostranske trgovinske odnose in učinkovito odpravo trgovinskih ovir med stranema;

v)  se zaveda, da med EU in Švico ni celovitega sporazuma o storitvah in da so storitve le delno zajete v sporazumu o prostem pretoku oseb, iz česar je razvidno, da obstaja možnost za nadaljnji razvoj;

w)  je seznanjen z revidiranim zakonom o javnem naročanju, sprejetim leta 2017 v kantonu Ticino, ki mora biti popolnoma v skladu s Sporazumom o vladnih nabavah Svetovne trgovinske organizacije ter ustreznim sektorskim sporazumom med EU in Švico, ki velja od leta 2002; odločno spodbuja javne naročnike, naj dobavitelje in izvajalce storitev iz EU obravnavajo na nediskriminatoren način, tudi pri javnih naročilih pod mejno vrednostjo;

x)  spodbuja k nadaljevanju uveljavljene prakse, da lahko taksi podjetja iz držav članic EU neomejeno opravljajo storitve v Švici, kar že dolgo prispeva h gospodarskemu razvoju švicarskih obmejnih regij in je v obojestransko korist;

y)  meni, da so vzajemni in pošteni odnosi med EGP in Švico pogoj, da je sodelovanje na enotnem trgu v korist obeh strani;

z)   ugotavlja, da je sodelovanje v okviru sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med EU in Švico zadovoljivo; pozdravlja najnovejšo posodobitev sporazuma o vzajemnem priznavanju iz leta 2017 in upa, da bo mogoče hitro izvesti prihodnje posodobitve, ko bo prihodnji institucionalni okvirni sporazum v celoti uresničen.

aa)  pozdravlja novo davčno zakonodajo, ki bo omejila ugodnejše davčne režime in približala prakse mednarodnim standardom, hkrati pa upa na pozitiven izid bližajočega se referenduma v Švici; poudarja potrebo po nadaljnjem izboljševanju sodelovanja za boj proti izogibanju davkom in za povečanje davčne pravičnosti;

ab)  poziva Švico, naj nadaljuje svoje delo v zvezi s strategijo za digitalno Švico, da bi jo uskladili z enotnim digitalnim trgom EU;

ac)  priznava prispevek k tesnemu partnerstvu med EU in Švico, ki ga prinašajo dvostranski sektorski sporazumi o prostem pretoku oseb, pokojninah, okolju, statistiki, pravosodnem in policijskem sodelovanju, schengenskem območju, azilu (Dublin), skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki, satelitski navigaciji, raziskavah, civilnem letalstvu, kopenskem prevozu, vzajemnem tržnem dostopu za dogovorjeno blago in storitve, predelanih kmetijskih proizvodih, harmonizaciji zakonodaje, vzajemnem priznanju, boju proti goljufijam ter obdavčitvi in prihrankih; vendar meni, da je skrajni čas, da partnerstvo doseže višjo raven ter se sprejme bistveno celovitejši in pomembnejši korak v dvostranskih odnosih, tj. sklenitev okvirnega sporazuma čim prej;

ad)  pozdravlja dejstvo, da so spodbujanje miru, mediacija in mirno reševanje sporov že zelo dolgo pomemben del švicarske zunanje politike; pozdravlja izstopajočo vlogo Švice pri graditvi miru in njeno zavzetost za iskanje rešitev za krize, olajševanje dialoga, razvoj ukrepov za krepitev zaupanja in spravo; pozdravlja vlogo Švice kot spodbujevalke pri izvajanju zapletenih zveznih struktur, posredovanju pri zagotovitvi miru in ustavnih ureditvah, da bi olajšali sobivanje različnih etničnih skupin;

ae)  pozdravlja sodelovanje Švice v varnostnih in obrambnih misijah EU, kot so EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali in EUBAM Libija, ter pri delu Evropske obrambne agencije, in njeno podporo tem misijam in agenciji; pozdravlja tesno sodelovanje s Švico na področjih humanitarne pomoči, civilne zaščite, boja proti terorizmu in podnebnih sprememb;

af)  priznava švicarski prispevek in sodelovanje v okviru množične migracije v schengensko območje ter pri izvajanju evropske agende o migracijah; spodbuja Švico, naj se pridruži globalnemu dogovoru o migracijah, in pričakuje, da se bo to po razpravi v švicarskem parlamentu uresničilo;

ag)  poziva Švico, naj izvaja ustrezne direktive EU, da bi pri čezmejnem ponujanju storitev ohranila sedanjo raven socialne zaščite in plač;

ah)  poudarja, da je pomembno zagotoviti, da bo institucionalni okvirni sporazum med EU in Švico vseboval klavzulo o dobrem davčnem upravljanju, vključno s posebnimi pravili o državni pomoči v obliki davčnih ugodnosti, zahteve glede preglednosti pri samodejni izmenjavi informacij o obdavčitvi in dejanskem lastništvu, pa tudi določbe o boju proti pranju denarja;

ai)  pozdravlja odločitev Švice, da se je aprila 2018 pridružila Europolovi skupni projektni skupini, kot proaktivni korak v boju proti grožnjam na področju kibernetske kriminalitete,

aj)  pozdravlja, da se je Švica pridružila programu Obzorje 2020 kot celoti, in upa na nadaljnje sodelovanje v prihodnjih programih raziskav;

ak)  poziva, naj se Švica začne pogajati o pridružitvi programom Erasmus;

al)  pozdravlja napredek pri gradnji čezalpske železniške povezave, poznane kot Nova železniška povezava skozi Alpe; to investicijo je financirala Švica, koristi pa tudi EU;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter zvezni skupščini in zveznemu svetu Švicarske konfederacije.

(1)

UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(2)

UL L 322, 7.12.2017, str. 3

(3)

UL L 114, 30.4.2002, str. 6

(4)

UL L 124, 20.5.2009, str. 53

(5)

UL L 199, 31.7.2009, str. 24

(6)

UL L 300, 31.12.1972, str. 189.

(7)

UL L 114, 30.4.2002, str. 73

(8)

UL L 114, 30.4.2002, str. 91

(9)

UL L 327, 21.12.2018, str. 77.

(10)

UL C 316, 22.9.2017, str. 192.

(11)

UL C 252, 18.7.2018, str. 164.

(12)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf

(13)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf.

(14)

UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(15)

UL L 173, 12.6.2014, str. 84.


MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (4.2.2019)

za Odbor za zunanje zadeve

o institucionalnem okvirnem sporazumu med EU in Švicarsko konfederacijo

(2018/2262(INI))

Pripravljavka mnenja (*): Tiziana Beghin

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je EU glavna trgovinska partnerica Švice, saj predstavlja 52 % njenega izvoza ter 71 % njenega uvoza, in da trgovina z blagom v skladu s sedanjimi dvostranskimi trgovinskimi sporazumi znaša najmanj eno milijardo CHF dnevno(1); Švica pa tretja največja trgovinska partnerica EU, ki predstavlja 7 % njenega trga;

2.  pozdravlja, da so se 23. novembra 2018 zaključila pogajanja o institucionalnem okvirnem sporazumu med EU in Švicarsko konfederacijo; poziva k posvetovanjem z deležniki v skladu s švicarsko demokratično tradicijo in ustavnimi načeli, k čemur je pozval zvezni svet 7. decembra 2018; zahteva takojšen začetek postopkov posodobitve in nadaljnje poglobitve odnosov med EU in Švico, da se s tem poveča njihova pravna varnost in da se švicarskim podjetjem zagotovi nadaljnji dostop do enotnega trga ter omogoči lažje nadaljevanje trenutnih sektorskih pogajanj;

3.  izraža obžalovanje glede dejstva, da Komisija Odboru za zunanje zadeve in Odboru za mednarodno trgovino ni posredovala pogajalskega besedila okvirnega sporazuma med EU in Švico v končni obliki iz novembra 2018; poziva Komisijo, naj dokumente pošlje brez odlašanja;

4.  priznava potrebo po institucionalnem okvirnem sporazumu, saj odnosi med EU in Švico temeljijo na zapletenem sistemu 120 sporazumov za posamezne sektorje, dodatna skladnost ter pravna varnost pa bi koristili vsem stranem;

5.  močno pozdravlja politično izjavo o nameri, da se posodobita Sporazum o vladnih nabavah in prostotrgovinski sporazum med EU in Švico iz leta 1972, hkrati pa podpira željo po dopolnitvi trgovinskega partnerstva, da bi vključevalo področja, kot so storitve, ki presegajo področje uporabe institucionalnega okvirnega sporazuma in so le delno zajeta v sporazumu o prostem pretoku oseb, vključno z digitalnimi vidiki, pravicami intelektualne lastnine, olajševanjem trgovine, vzajemnim priznavanjem ugotavljanja skladnosti in javnimi naročili ter poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju; zahteva nadaljnje sodelovanje za boljšo zaščito geografskih označb ter razširitev sodobnega in zanesljivega mehanizma poravnave sporov med državami, ki je vključen v osnutek institucionalnega okvirnega sporazuma, da bi to pomenilo podlago za nadaljnje dvostranske trgovinske odnose in učinkovito odpravo trgovinskih ovir med stranema;

6.  se zaveda, da med EU in Švico ni celovitega sporazuma o storitvah in da so storitve le delno zajete v sporazumu o prostem pretoku oseb, iz česar je razvidno, da obstaja možnost za nadaljnji razvoj;

7.  ugotavlja, da Švica sprejema najvišji delež čezmejnih delavcev iz EU, ter poziva EU in švicarsko vlado, naj izboljšata ukrepe v okviru sporazuma o prostem pretoku oseb z vključitvijo „listine za čezmejne delavce“, ki bo vsebovala zavezujoče določbe, ki bodo med drugim zajemale temeljne pravice na področju zaposlovanja, delovne pogoje in pogoje za prevoz na delo in nazaj, prenos nadomestil za brezposelnost in vprašanja o dvojnem obdavčevanju; opozarja, da bi EU morala spodbujati Švico, da izboljša svoje obravnavanje čezmejnih delavcev;

8.  poziva strani, da čim prej organizirata medparlamentarno srečanje zakonodajalcev iz EU in Švice, da bi razpravljali o vseh vprašanjih v zvezi s tem sporazumom;

9.  pozdravlja novo davčno zakonodajo, ki bo omejila ugodnejše davčne režime in približala prakse mednarodnim standardom, hkrati pa upa na pozitiven izid bližajočega se referenduma v Švici; poudarja potrebo po nadaljnjem izboljševanju sodelovanja za boj proti izogibanju davkom in za povečanje davčne pravičnosti;

10.  poziva Švico, naj nadaljuje svoje delo v zvezi s strategijo za digitalno Švico, da bi jo uskladili z enotnim digitalnim trgom EU;

11.  je seznanjen z revidiranim zakonom o javnem naročanju, sprejetim leta 2017 v kantonu Ticino, ki mora biti popolnoma v skladu s Sporazumom o vladnih nabavah Svetovne trgovinske organizacije ter ustreznim sektorskim sporazumom med EU in Švico, ki velja od leta 2002; odločno spodbuja javne naročnike, naj dobavitelje in izvajalce storitev iz EU obravnavajo na nediskriminatoren način, tudi pri javnih naročilih pod mejno vrednostjo.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

4.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

8

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Ralph Packet

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ALDE

Patricia Lalonde

ENF

France Jamet

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

8

-

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf.


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (29.1.2019)

za Odbor za zunanje zadeve

o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo

(2018/2262(INI))

Pripravljavec mnenja: Andreas Schwab

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

–  ob upoštevanju Sporazuma z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb, zlasti Priloge I o prostem pretoku oseb in Priloge III o priznavanju poklicnih kvalifikacij,

–  ob upoštevanju Sporazuma z dne 25. junija 2009 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o poenostavitvi pregledov in formalnosti pri prevozu blaga ter varnostnih carinskih ukrepih,

–  ob upoštevanju Protokola z dne 27. maja 2008 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb o sodelovanju Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma zaradi njunega pristopa k Evropski uniji,

–  ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) z dne 1. januarja 1994,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. februarja 2017 o letnem poročilu o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017(1),

–  ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/2047 z dne 20. decembra 2018 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za borze v Švici, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. septembra 2015 z naslovom EGP-Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga(3),

A.  ker je za rast in konkurenčnost ter ustvarjanje delovnih mest, s čimer bi oživili evropsko gospodarstvo, potreben dobro delujoč in učinkovit enotni trg, ki bo temeljil na zelo konkurenčnem socialnem tržnem gospodarstvu; ker je treba zakonodajo o enotnem trgu ustrezno prenesti, izvajati in izvrševati, da bi lahko države članice in Švica izkoristile vse prednosti;

1.  meni, da je EU najpomembnejša gospodarska in trgovinska partnerica Švice, saj je visoka stopnja vključenosti Švice na notranjem trgu EU velik razlog za njeno gospodarsko rast;

2.  opozarja, da je za nadaljnji razvoj sektorskega pristopa potrebna vzpostavitev skupnega institucionalnega okvira za obstoječe in prihodnje sporazume, ki omogočajo sodelovanje Švice na enotnem trgu EU, da se zagotovita homogenost in pravna varnost za državljane in podjetja; poudarja, da je po štirih letih pogajanj nastopil čas za sprejetje institucionalnega okvirnega sporazuma; pozdravlja dejstvo, da so pogajalci dosegli dogovor o končnem besedilu sporazuma; poziva švicarski zvezni svet, naj sprejme odločitev o sklenitvi tega sporazuma, takoj ko bo v zvezi s tem pozitivno zaključeno posvetovanje z deležniki; meni, da se bo po sklenitvi sporazuma lahko razvil celoten potencial obsežnega partnerstva med EU in Švico;

3.  priznava, da obsežni odnosi med EU in Švico presegajo gospodarsko povezovanje in širitev enotnega trga ter prispevajo k stabilnosti in blaginji v korist vseh državljanov in podjetij, tudi malih in srednjih podjetij (MSP); poudarja pomen zagotavljanja pravilnega delovanja enotnega trga, da bi ustvarili enake konkurenčne pogoje in nova delovna mesta;

4.  meni, da je sklenitev institucionalnega okvirnega sporazuma s Švico izjemno pomembna, saj bi zagotovila pravno varnost za Švico in EU, dinamično vključitev pravnega reda EU, boljši dostop Švice do notranjega trga v korist obeh strani in pristojnost Sodišča Evropske unije za reševanje sporov v zvezi z uporabo ali razlago institucionalnega okvirnega sporazuma;

5.  pozdravlja sklep Komisije z dne 20. decembra 2018, s katerim je mesta trgovanja v Švici priznala kot skladna z obveznostjo trgovanja za delnice, določeno v direktivi(4) in uredbi(5) o trgih finančnih instrumentov (MiFID II/MiFIR); poudarja, da status enakovrednosti velja do 30. junija 2019, vendar ga je mogoče podaljšati, če se doseže napredek v zvezi s podpisom sporazuma o vzpostavitvi skupnega institucionalnega okvira;

6.  je seznanjen z izvajanjem pobude „rahla prednost za domačine“ in mnenjem Sveta, da se posledično besedilo, ki ga je švicarska zvezna skupščina sprejela 16. decembra 2016, lahko izvaja tako, da je v skladu s pravicami državljanov EU po sporazumu o prostem pretoku oseb, če bodo v potrebnem izvedbenem odloku pojasnjena preostala odprta vprašanja, kot sta pravica do obveščenosti v zvezi s prostimi delovnimi mesti in spoštovanje pravic obmejnih delavcev; vendar opozarja, da vprašanja preseljevanja državljanov iz tretjih držav ne bi smeli enačiti s prostim pretokom oseb, ki je določen v Pogodbah; poudarja, da je treba pozorno spremljati izvajanje odloka, da bi ocenili njegovo skladnost s sporazumom o prostem pretoku oseb;

7.  obžaluje morebitne kantonske in nacionalne pobude, ki bi delavcem iz EU (zlasti čezmejnim delavcem) omejile dostop do švicarskega trga dela in s tem spodkopale pravice državljanov EU, ki jih uživajo v skladu s sporazumom o prostem pretoku oseb ter o sodelovanju med EU in Švico;

8.  je seznanjen z revidiranim zakonom o javnem naročanju, sprejetim leta 2017 v švicarskem kantonu Ticino, ki mora biti popolnoma v skladu s Sporazumom o vladnih nabavah Svetovne trgovinske organizacije ter ustreznim sektorskim sporazumom med EU in Švico, ki velja od leta 2002; odločno spodbuja švicarske javne naročnike, naj dobavitelje in izvajalce storitev iz EU obravnavajo na nediskriminatoren način, tudi pri javnih naročilih pod mejno vrednostjo;

9.  spodbuja k nadaljevanju uveljavljene prakse, da lahko taksi podjetja iz držav članic EU neomejeno opravljajo storitve v Švici, kar že dolgo prispeva h gospodarskemu razvoju švicarskih obmejnih regij in je v obojestransko korist;

10.  meni, da so vzajemni in pošteni odnosi med EGP in Švico pogoj, da je sodelovanje na enotnem trgu v korist obeh strani;

11.  ugotavlja, da je sodelovanje v okviru sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med EU in Švico zadovoljivo; pozdravlja najnovejšo posodobitev sporazuma o vzajemnem priznavanju iz leta 2017 in upa, da bo mogoče hitro izvesti prihodnje posodobitve, ko bo prihodnji institucionalni okvirni sporazum v celoti uresničen.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

29.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Lambert van Nistelrooij, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

ENF

John Stuart Agnew

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 252, 18.7.2018, str. 16.

(2)

UL L 327, 21.12.2018, str. 77.

(3)

UL C 316, 22.9.2017, str. 192.

(4)

UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(5)

UL L 173, 12.6.2014, str. 84.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

8

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Bogdan Andrzej Zdrojewski


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

48

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

8

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Dobromir Sośnierz

6

0

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 18. marec 2019Pravno obvestilo