Förfarande : 2018/2262(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0147/2019

Ingivna texter :

A8-0147/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Antagna texter :

P8_TA(2019)0241

BETÄNKANDE     
PDF 198kWORD 65k
1.3.2019
PE 630.430v02-00 A8-0147/2019

om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz

(2018/2262(INI))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Doru-Claudian Frunzulică

Föredragande av yttrande (*):

Tiziana Beghin, utskottet för internationell handel

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION

till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz

(2018/2262(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets beslut av den 6 maj 2014 om godkännande av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Schweiz om en institutionell ram för bilaterala förbindelser, och om förhandlingarnas inledande den 22 maj 2014,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 28 februari 2017 om EU:s förbindelser med Schweiz,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 14 december 2010 och den 20 december 2012 om EU:s förbindelser med Efta-länderna,

–  med beaktande av avtalet av den 1 januari 1994 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)(1),

–  med beaktande av att det schweiziska folket i en folkomröstning röstade nej till deltagande i EES med 50,3 % i december 1992, initiativet ”Förhandlingar om EU-medlemskap: låt folket avgöra” med 74 % i juni 1997 och initiativet ”Ja till Europa!” med 77 % i mars 2001,

–  med beaktande av avtalet mellan EU och Schweiz om handel med utsläppsrätter som undertecknades den 23 november 2017(2),

–  med beaktande av ramen för samarbete mellan Europeiska försvarsbyrån (EDA) och Schweiz som undertecknades den 16 mars 2012,

–  med beaktande av avtalet mellan Schweiz och Eurojust om rättsligt samarbete som undertecknades den 27 november 2008 och trädde i kraft den 22 juli 2011,

–  med beaktande av avtalet mellan Schweiz och Europol om samarbete mellan polismyndigheter för att förhindra och bekämpa grov och organiserad internationell brottslighet och terrorism, som undertecknades den 24 september 2004 och trädde i kraft den 1 mars 2006, och av utvidgningen av tillämpningsområdet enligt avtalet av den 1 januari 2008,

–  med beaktande av avtalet av den 21 juni 1999 mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer(3), särskilt bilaga I om fri rörlighet för personer och bilaga III om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer,

–  med beaktande av protokollet av den 27 maj 2008 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer angående Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen(4),

–  med beaktande av avtalet av den 25 juni 2009 mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om underlättande av kontroller och formaliteter vid godstransporter samt säkerhetsrelaterade tullåtgärder(5),

–  med beaktande av det schweiziska federala medborgarinitiativet av den 9 februari 2014, där 50,3 % av det schweiziska folket ställde sig bakom förslag om att återinföra invandringskvoter för EU, om nationellt företräde vid tillsättande av lediga tjänster, och om att begränsa invandrares rätt till sociala förmåner,

–  med beaktande av 1972 års frihandelsavtal mellan EU och Schweiz(6), som har justerats och uppdaterats under åren,

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart som trädde i kraft den 1 juni 2002(7),

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om gods- och persontransporter på väg och järnväg, som trädde i kraft den 1 juni 2002(8),

–  med beaktande av förhandlingarna om avtalen mellan EU och Schweiz om el respektive livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet och folkhälsa,

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2047 av den 20 december 2018 om likvärdighet för regelverket och tillsynssystemet för fondbörser i Schweiz i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(9),

–  med beaktande av det 37:e interparlamentariska mötet mellan EU och Schweiz som ägde rum i Bryssel den 4–5 juli 2018,

–  med beaktande av sina resolutioner om Schweiz, i synnerhet av den 9 september 2015 om EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden(10), och av utkastet till resolutionsförslag från dess utskott för inre marknaden och konsumentskydd om samma ämne av den 24 april 2018,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2017 om årsrapport om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017(11),

–  med beaktande av artiklarna 108.4 och 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0147/2019), och av följande skäl:

A.  Schweiz nuvarande förbindelser med EU bygger på en komplex uppsättning av ungefär 20 huvudsakliga bilaterala sektorsavtal och ungefär 100 andra avtal. Schweiz deltar endast delvis i alla fyra friheter. Dessa avtal har tidigare fördjupat samarbetet mellan EU och Schweiz på områdena för den inre marknaden, inre säkerhet och asyl, transport och skattefrågor, men i framtiden kan denna komplicerade uppsättning av avtal bli föråldrad, vilket gör deras genomförande mindre relevant om man inte kommer överens om någon övergripande ram.

B.  Enligt uppgifter från Eurostat var Schweiz 2017 EU:s tredje största partner i fråga om varuexport och unionens fjärde största i fråga om varuimport.

C.  Rådet har slagit fast att ett övergripande institutionellt avtal med Schweiz bör syfta till att skydda enhetligheten på den inre marknaden och garantera rättssäkerheten för myndigheter, medborgare och ekonomiska aktörer.

D.  Det schweiziska förbundsrådet vill sluta ett institutionellt avtal med EU som garanterar rättssäkerheten på området för marknadstillträde och bevarar det schweiziska välståndet, oberoendet och rättssystemet(12). Det schweiziska förbundsrådet har utlyst ett samråd med intressenter på grundval av den text som förhandlarna kom överens om den 23 november 2018.

E.  En välfungerande och effektiv inre marknad grundad på en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi krävs för att öka tillväxten och konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen för att blåsa nytt liv i den europeiska ekonomin. Lagstiftningen om den inre marknaden måste införlivas, genomföras och verkställas ordentligt för att medlemsstaterna och Schweiz ska kunna dra full nytta av den.

F.  Schweiz har uttryckt en önskan om att lämna bindande väsentliga bestämmelser om statligt stöd för ett framtida avtal om marknadstillträde och om att få tillträde till den inre marknaden för el.

G.  Den 28 september 2018 godkände förbundsrådet Schweiz andra bidrag till ett antal EU-medlemsstater på 1,3 miljarder schweiziska franc över tio års tid, och förbundsrådet inväntar för närvarande ett positivt beslut från förbundsförsamlingen.

H.  Schweiz är medlem av Europeiska miljöbyrån.

I.  Schweiz har ratificerat sitt deltagande i de europeiska systemen för satellitnavigering Galileo och Egnos.

J.  Schweiz deltagande i EU:s ramprogram för forskning (Horisont 2020) och dess föregångare (det sjunde ramprogrammet) har varit värdefullt för alla parter på grund av landets högkvalitativa förslag.

K.  Schweiz och EU undertecknade ett tilläggsprotokoll till avtalet om beskattning av inkomster från sparande den 27 maj 2015, som kräver att båda parter automatiskt utbyter information om varandras medborgares konton för finansiella transaktioner från och med september 2018. EU tog med Schweiz i förteckningen över ”icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet” i december 2017.

L.  Schweiz samarbetar inom ramen för utvalda delar av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och har deltagit i de civila och militära fredsuppdragen inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), i synnerhet i Ukraina och Mali. Inom ramen för samarbete mellan EDA och Schweiz, som undertecknades den 16 mars 2012, möjliggörs informationsutbyte och gemensam verksamhet på forsknings- och teknikområdet samt inom rustningsrelaterade projekt och program.

M.  Schweiz har varit en del av Schengenområdet sedan dess schweiziska genomförande inleddes i december 2008.

N.  Schweiz deltar i Schengens informationssystem (SIS), Informationssystemet för viseringar (VIS) och EU:s databas för fingeravtryck från asylsökande (Eurodac), och landet kommer att delta i det framtida in- och utresesystemet, som kommer att registrera in- och utresor vid EU:s yttre gränser, och i EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), som förhandskontrollerar medborgare från länder utanför EU som är undantagna från viseringskravet.

O.  Med grund i Dublinassocieringsavtalet är Schweiz associerat med delar av EU:s asylregelverk. Schweiz har bidragit ekonomiskt och operativt till Frontex sedan 2010.

P.  År 2017 utgjordes den schweiziska befolkningen på 8,48 miljoner människor av 2,13 miljoner utländska medborgare, varav 1,4 miljoner kom från EU-medlemsstaterna och Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Varje dag pendlar 320 000 EU-medborgare till Schweiz. 750 000 schweiziska medborgare bor utomlands, varav 450 000 i EU.

Q.  År 2009 samtyckte Schweiz till att förlänga 1999 års bilaterala avtal mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer, där schweiziska medborgare och EU-medborgare får lika stor rätt att fritt välja var de vill arbeta och bo på de avtalsslutande parternas nationella territorier.

R.  Utländska företag är skyldiga att respektera de schweiziska minimiarbetsvillkoren vid utstationering av utländska arbetstagare till Schweiz. Huvudentreprenören är rättsligt skyldig att säkerställa att underleverantörer följer de schweiziska arbetsmarknadsbestämmelserna.

S.  År 2002 införde Schweiz ”kompletterande åtgärder” i det angivna syftet att skydda schweiziska löner, arbetsvillkor och sociala normer, vilket EU inte anser är förenligt med avtalet om fri rörlighet för personer.

T.  Genomförandet av medborgarrättsdirektivet (2004/38/EG) och EU-medborgarnas rätt till sociala förmåner och etableringsfrihet har vållat problem i Schweiz.

U.  Schweiz har varit medlem i Efta sedan 1960 och i Förenta nationerna sedan 2002.

V.  I en folkomröstning den 25 november 2018 röstades förslaget ”Swiss law, not foreign judges” (även kallat Självbestämmandeinitiativet) ned med 66 % och av landets alla kantoner.

W.  Schweiz är ett politiskt neutralt land och har stått värd för en rad internationella förhandlingar för att nå fredliga lösningar på väpnade konflikter runt om i världen.

X.  I slutet av 2018 senarelade kommissionen sitt beslut med sex månader i fråga om huruvida handelsplatser i Schweiz skulle kunna omfattas av bestämmelserna om den handelsskyldighet för aktier som fastställs i direktivet (2004/39/EG) och förordningen ((EU) nr 600/2014) om marknader för finansiella instrument.

Y.  Interparlamentariska unionen har sitt säte i Genève.

Z.  I Schweiz, mestadels i Genève, har 25 stora internationella organisationer och konferenser sina internationella säten.

AA.  Hundratals internationella icke-statliga organisationer har sitt säte i Schweiz och tillhandahåller rådgivning till FN och andra icke-statliga organisationer.

AB.  Schweiz planerar att hålla federala val den 20 oktober 2019.

1.  Europaparlamentet rekommenderar rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

a)  att framhålla att Schweiz och EU har ett nära, brett och omfattande partnerskap, som gynnar båda parter och bygger på en gemensam kulturell historia och gemensamma värden, och att ekonomiska, politiska, sociala, miljömässiga, vetenskapliga och mellanmänskliga band och kopplingar är föredömliga, samt att erinra om att den kulturella och geografiska närheten mellan de två är unik,

b)  att betona att Schweiz är en välintegrerad del av EU, eftersom landet är en likatänkande partner och har samma regionala och globala utmaningar som EU; att välkomna det schweiziska uttalandet om att det ligger i landets intresse att förnya och konsolidera den bilaterala strategin och att skapa ännu närmare förbindelser,

c)  att konstatera att EU är Schweiz främsta handelspartner, eftersom EU står för 52 % av landets export och över 71 % av dess import, och att värdet av varuhandeln enligt de nuvarande bilaterala handelsavtalen uppgår till inte mindre än 1 miljard schweiziska franc per dag(13); att konstatera att Schweiz är EU:s tredje största handelspartner, eftersom landet står för 7 % av unionens handel; att betänka att Schweiz omfattande integration med EU:s inre marknad är en avgörande faktor för ekonomisk tillväxt, som gör EU till Schweiz största ekonomiska partner och handelspartner,

d)  att framhålla att EU har visat stor flexibilitet i förhandlingarna om avtalet om en institutionell ram och att detta måste erkännas av alla berörda parter,

e)  att med eftertryck uppmana till att avtalet om en institutionell ram ingås så snart som möjligt i syfte att skapa samstämmighet med de befintliga komplexa bilaterala avtalen, bland annat genom inrättandet av en tvistlösningsmekanism; att välkomna den slutliga avtalstexten som förhandlarna har enats om; att uppmana det schweiziska förbundsrådet att fatta ett beslut om att ingå avtalet så snart samrådet med de berörda parterna har genomförts med framgång i detta avseende,

f)  att påminna om att inrättandet av en gemensam institutionell ram för befintliga och framtida avtal, som gör det möjligt för Schweiz att delta på EU:s inre marknad för att säkerställa enhetlighet och rättslig förutsebarhet för medborgare och företag, fortfarande är en förutsättning för vidareutvecklingen av ett sektorsuppdelat tillvägagångssätt; att betona att efter fyra års förhandlingar är tiden inne för ingående av avtalet om en institutionell ram; att anse att det omfattande partnerskapet mellan EU och Schweiz, i och med ingåendet av avtalet, kommer att kunna utvecklas till sin fulla potential,

g)  att bekräfta behovet av ett avtal om en institutionell ram, eftersom förbindelserna mellan EU och Schweiz bygger på ett komplext system med 120 sektorsspecifika avtal och att ytterligare enhetlighet och rättslig klarhet skulle gynna alla parter,

h)  att uppmana parterna att så snart som möjligt anordna ett interparlamentariskt sammanträde med lagstiftare från både EU och Schweiz för att diskutera alla frågor som rör detta avtal,

i)  att beklaga att kommissionen inte översände den framförhandlade texten om avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz till utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel förrän den 6 februari 2019, trots att den färdigställdes i november 2018,

j)   att bekräfta att de starka banden mellan EU och Schweiz inte bara medför ekonomisk integration och utvidgning av den inre marknaden, utan även bidrar till stabilitet och välstånd till gagn för alla människor och företag, inklusive små och medelstora företag; att understryka vikten av att säkerställa en välfungerande inre marknad för att skapa lika villkor och nya arbetstillfällen,

k)   att betänka att det är mycket viktigt att säkra ett avtal om en institutionell ram med Schweiz, eftersom det skulle garantera rättslig förutsebarhet för både Schweiz och EU, dynamiskt införlivande av EU:s regelverk, förbättrat tillträde till den inre marknaden för Schweiz till gagn för båda parter, och Europeiska unionens domstols behörighet vid olösta tvister rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet om en institutionell ram,

l)  att välkomna kommissionens beslut av den 20 december 2018 om att erkänna att handelsplatser i Schweiz uppfyller handelsskyldigheterna för aktier i enlighet med det nya direktivet(14) och den nya förordningen(15) om marknader för finansiella instrument (MiFID II/MiFIR); att betona att denna likvärdighet är begränsad till den 30 juni 2019, men att den kan förlängas om det görs framsteg i riktning mot undertecknandet av ett avtal som fastställer denna gemensamma institutionella ram,

m)  att tillsammans med rådet betona att den fria rörligheten för personer är både en grundpelare i EU:s politik och en del av den inre marknaden, och att den inte är förhandlingsbar, samt att den inre marknadens fyra friheter är odelbara; att beklaga Schweiz oproportionella ensidiga ”kompletterande åtgärder” som har varit i kraft sedan 2004; att uppmana Schweiz, som anser att de kompletterande åtgärderna är viktiga, att nå en lösning som är helt förenlig med de relevanta EU-instrumenten; att uppmana Schweiz att även överväga en kortare tillämpningsperiod för de övergångsåtgärder som gäller för kroatiska arbetstagare, och att då ha i åtanke vilka fördelar den fria rörligheten för personer mellan EU och Schweiz innebär,

n)  att notera genomförandet av initiativet med en ”uppluckrad version av det nationella företrädet” och rådets synpunkt om att den text som blev resultatet och som antogs den 16 december 2016 av den schweiziska förbundsförsamlingen kan genomföras på ett sätt som är förenligt med EU-medborgarnas rättigheter enligt avtalet om fri rörlighet för personer, om man i de nödvändiga genomförandeföreskrifterna bringar klarhet i de frågor som ännu inte har fått någon lösning, såsom rätten till information om lediga tjänster och iakttagandet av gränsarbetares rättigheter; att emellertid påminna om att frågan om invandring av personer från tredjeländer inte bör blandas ihop med den fria rörligheten för personer som fastställs i fördragen; att betona att föreskrifternas genomförande måste följas noggrant i syfte att kontrollera huruvida det är förenligt med avtalet om fri rörlighet för personer,

o)  att understryka att Schweiz vinner mycket på en demokratisk och konkurrenskraftig utveckling i alla sina europeiska grannländer och att landets ekonomiska bidrag till program som Sammanhållningsfonden därför ligger i landets egna intressen och bör fortsätta, och att välkomna de positiva resultat som bidraget har lett till i de mottagande medlemsstaterna; att påminna om att Schweiz drar stor nytta av att delta på den inre marknaden; att betona att framtida bidrag från Schweiz till EU:s sammanhållning är avgörande och bör ökas markant, i linje med det goda exempel som EES/Norge föregått med,

p)  att välkomna den intensiva interna debatt som förs i Schweiz om samarbetet med EU; att emellertid föreslå att Schweiz på ett bättre sätt förklarar för sina medborgare vilka många påtagliga fördelar de får genom att ha tillträde till den inre marknaden och behovet av ett närmare samarbete med EU,

q)  att med eftertryck begära att avtalet om en institutionell ram, så snart det slutits, utan dröjsmål översänds till Europaparlamentet, medlemsstaterna och det schweiziska parlamentet för godkännande och att en folkomröstning inom den schweiziska väljarkåren hålls, i enlighet med landets konstitution,

r)  att notera att 1,4 miljoner EU-medborgare bor i Schweiz, och att över 450 000 schweiziska medborgare bor i EU,

s)  att påminna om att det schweiziska parlamentet 2016, till följd av folkomröstningen den 9 februari 2014, godkände en ändring av utlänningslagen för genomförandet av artikel 121a i den federala konstitutionen, som trädde i kraft den 1 juli 2018; att betona att det är av avgörande vikt att förbundsrådet noggrant genomför artikel 121a för att inte äventyra EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet,

t)  att beklaga de följder av initiativ på kantonsnivå och nationell nivå som skulle kunna leda till att tillträdet till den schweiziska arbetsmarknaden begränsas för EU-arbetstagare, framför allt gränsarbetare, vilket undergräver EU-medborgarnas rättigheter enligt avtalet om fri rörlighet för personer och samarbetet mellan EU och Schweiz,

u)  att varmt välkomna den politiska avsiktsförklaringen om att modernisera avtalet om offentlig upphandling och 1972 års frihandelsavtal mellan EU och Schweiz, och att stödja ambitionen att åstadkomma ett reviderat handelspartnerskap som inbegriper områden som till exempel tjänster som inte omfattas av avtalet om en institutionell ram och endast delvis omfattas av avtalet om fri rörlighet för personer, däribland digitala aspekter, immateriella rättigheter, underlättande av handel, ömsesidigt erkännande av bedömningar av överensstämmelse och offentlig upphandling, som komplement till ett kapitel om handel och hållbar utveckling; att begära ytterligare samarbete för att bättre skydda geografiska beteckningar och utvidga den moderna och tillförlitliga mekanismen för tvistlösning mellan stater som ingår i utkastet till avtal om en institutionell ram så att den omfattar framtida bilaterala handelsförbindelser och på ett effektivt sätt löser handelsstörningar mellan parterna,

v)  att vara medvetna om att det inte finns något övergripande avtal om tjänster mellan EU och Schweiz och att tjänster endast delvis omfattas av avtalet om fri rörlighet för personer, vilket visar att det finns utrymme för ytterligare utveckling på detta område,

w)  att notera att den reviderade lagen om offentlig upphandling som antogs 2017 i kantonen Ticino måste bli förenlig med Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling och det relevanta sektorsspecifika avtalet mellan EU och Schweiz som är i kraft sedan 2002; att med eftertryck uppmuntra myndigheterna att behandla leverantörer och tjänsteleverantörer från EU på ett icke-diskriminerande sätt, även när det rör sig om upphandlingskontrakt som ligger under tröskelvärdet,

x)  att med eftertryck yrka på en fortsatt tillämpning av nuvarande praxis, som innebär att taxiföretag från EU-medlemsstater utan begränsningar kan tillhandahålla tjänster i Schweiz, eftersom denna praxis är till ömsesidig nytta och bidrar sedan länge till den ekonomiska utvecklingen i de schweiziska gränsområdena,

y)  att anse att det är nödvändigt med ömsesidighet och rättvisa mellan EES och Schweiz för att båda parter ska gynnas av sitt deltagande på den inre marknaden,

z)  att notera att samarbetet inom ramen för avtalet mellan EU och Schweiz om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse på det hela taget är tillfredsställande; att välkomna den senaste uppdateringen av avtalet om ömsesidigt erkännande från 2017 och att hoppas att kommande uppdateringar kan genomföras snabbt när det framtida institutionella ramavtalet har utvecklats till sin fulla potential,

aa)  att välkomna den nya skattelagstiftningen som kommer att begränsa praxisen med förmånlig beskattning och föra den närmare internationella standarder, och att hoppas på ett positivt resultat av den förestående folkomröstningen i Schweiz; att betona behovet av ett fortsatt förbättrat samarbete för att bekämpa skatteflykt och förbättra skatterättvisan,

ab)  att uppmana Schweiz att fortsätta sitt arbete med strategin för ett digitalt Schweiz, med målet att anpassa den till EU:s digitala inre marknad,

ac)  att erkänna hur det nära partnerskapet mellan EU och Schweiz gynnas av de bilaterala sektorsavtalen om fri rörlighet för personer, pensioner, miljö, statistik, rättsligt och polisiärt samarbete, Schengenområdet, asyl (Dublinsystemet), den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (Gusp/GSFP), satellitnavigering, forskning, civil luftfart, landtransporter, ömsesidigt marknadstillträde för överenskomna varor och tjänster, bearbetade jordbruksprodukter, rättslig harmonisering, ömsesidigt erkännande, bedrägeribekämpning, beskattning och besparingar; att emellertid yrka på att det är hög tid att stärka partnerskapet och ta ett mycket mer omfattande och väsentligt steg i de bilaterala förbindelserna genom att sluta ramavtalet så snart som möjligt,

ad)  att välkomna att främjandet av fred, medling och fredlig konflikthantering under mycket lång tid har varit en viktig del av den schweiziska utrikespolitiken; att välkomna Schweiz viktiga roll i fredsskapande åtgärder och landets engagemang för att bidra till att hitta lösningar på kriser, främja dialog, utarbeta förtroendeskapande åtgärder och verka för försoning; att välkomna Schweiz roll när det gäller att bidra till genomförandet av komplexa federala strukturer och fredsförhandlade konstitutionella uppgörelser för att olika etniska grupper ska kunna leva sida vid sida,

ae)  att välkomna Schweiz deltagande i och stöd till EU:s säkerhets- och försvarspolitiska uppdrag, till exempel i Eufor Althea, Eulex Kosovo, EUTM Mali, och EU BAM Libyen, samt Europeiska försvarsbyråns arbete; att välkomna det nära samarbetet med Schweiz avseende humanitärt bistånd, civilskydd, bekämpande av terrorism och klimatförändringar,

af)  att erkänna det schweiziska bidraget och samarbetet inom ramen för den massiva migrationen till Schengenområdet och vid genomförandet av den europeiska migrationsagendan; att uppmuntra Schweiz att ansluta sig till den globala migrationspakten och att förvänta sig att detta kommer att ske efter att frågan diskuterats i det schweiziska parlamentet,

ag)  att uppmana Schweiz att tillämpa relevanta EU-direktiv så att landet kan upprätthålla sitt nuvarande sociala skydd och sin befintliga lönenivå när det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster,

ah)  att betona vikten av att säkerställa att avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz innehåller en klausul om god förvaltning i skattefrågor samt särskilda regler för statligt stöd i form av skatteförmåner, insynskrav gällande automatiskt utbyte av information om beskattning och verkligt ägande samt bestämmelser om bekämpning av penningtvätt,

ai)  att välkomna Schweiz beslut att ansluta sig till Europols arbetsgrupp mot it-brottslighet (Joint Cybercrime Action Taskforce, J-CAT) i april 2018 för att aktivt bekämpa de hot som internationell it-brottslighet innebär,

aj)  att välkomna Schweiz associering till hela Horisont 2020-programmet och att hoppas på ytterligare samarbete inom framtida forskningsprogram,

ak)  att med eftertryck uppmana Schweiz att inleda förhandlingar om dess anslutning till Erasmus-programmen,

al)  att välkomna de framsteg som gjorts i och med etableringen av den så kallade nya järnvägsförbindelsen genom Alperna (NRLA/NEAT), en schweiziskfinansierad investering som även gynnar EU.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till Schweiz förbundsförsamling och förbundsråd.

(1)

EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(2)

EUT L 322, 7.12.2017, s. 3.

(3)

EGT L 114, 30.4.2002, s. 6.

(4)

EUT L 124, 20.5.2009, s. 53.

(5)

EUT L 199, 31.7.2009, s. 24.

(6)

EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.

(7)

EGT L 114, 30.4.2002, s. 73.

(8)

EGT L 114, 30.4.2002, s. 91.

(9)

EUT L 327, 21.12.2018, s. 77.

(10)

EUT C 316, 22.9.2017, s. 192.

(11)

EUT C 252, 18.7.2018, s. 164.

(12)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf

(13)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf

(14)

EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(15)

EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (4.2.2019)

till utskottet för utrikesfrågor

över avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz

(2018/2262(INI))

Föredragande av yttrande (*): Tiziana Beghin

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet konstaterar att EU är Schweiz främsta handelspartner och står för 52 % av landets export och över 71 % av dess import, och att värdet av varuhandeln under de nuvarande bilaterala handelsavtalen uppgår till inte mindre än 1 miljard CHF per dag(1). Schweiz är EU:s tredje största handelspartner, med 7 % av unionens handel.

2.  Europaparlamentet välkomnar slutförandet den 23 november 2018 av förhandlingarna om avtalet om en institutionell ram mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet. Parlamentet efterfrågar samråd med berörda parter, i överensstämmelse med schweiziska demokratiska traditioner och konstitutionella principer, såsom förbundsrådet begärde den 7 december 2018. Parlamentet begär att förfarandena för att modernisera och ytterligare utvidga förbindelserna mellan EU och Schweiz inleds utan dröjsmål, i syfte att öka den rättsliga säkerheten och garantera schweiziska företag fortsatt tillgång till den inre marknaden, och göra det möjligt för de pågående sektorsvisa förhandlingarna att fortgå och underlättas.

3.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har översänt den framförhandlade texten i ramavtalet mellan EU och Schweiz, som färdigställdes i november 2018, till utskotten för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel. Kommissionen uppmanas att utan dröjsmål skicka dessa dokument.

4.  Europaparlamentet bekräftar behovet av ett avtal om en institutionell ram, eftersom förbindelserna mellan EU och Schweiz bygger på ett komplext system med 120 sektorsspecifika avtal, och ytterligare enhetlighet och rättslig klarhet skulle gynna alla parter.

5.  Europaparlamentet välkomnar varmt den politiska avsiktsförklaringen om att modernisera avtalet om offentlig upphandling och 1972 års frihandelsavtal mellan EU och Schweiz, och stöder ambitionen att åstadkomma ett reviderat handelspartnerskap som inbegriper områden såsom tjänster som ligger utanför avtalet om en institutionell ram och endast delvis omfattas genom avtalet om fri rörlighet för personer, bland annat digitala aspekter, immateriella rättigheter, underlättande av handel, ömsesidigt erkännande av bedömningar av överensstämmelse och offentlig upphandling, utöver ett kapitel om handel och hållbar utveckling. Parlamentet begär ytterligare samarbete för att bättre skydda geografiska beteckningar och utvidga den moderna och tillförlitliga mekanismen för tvistlösning mellan stater som ingår i utkastet till avtal om en institutionell ram för att täcka framtida bilaterala handelsförbindelser och på ett effektivt sätt lösa handelsstörningar mellan parterna.

6.  Europaparlamentet är medvetet om att det inte finns något övergripande avtal om tjänster mellan EU och Schweiz och att tjänster endast delvis omfattas av avtalet om fri rörlighet för personer, vilket visar att det finns utrymme för ytterligare utveckling.

7.  Europaparlamentet konstaterar att Schweiz tar emot högst andel gränsarbetare från EU och uppmanar EU och den schweiziska regeringen att förbättra åtgärderna inom ramen för avtalet om fri rörlighet för personer genom att införa en ”stadga för gränsarbetare” med bindande bestämmelser om bland annat grundläggande anställningsrättigheter, arbets- och pendlingsvillkor, överföring av arbetslöshetsförmåner samt frågor om dubbelbeskattning. Parlamentet påminner om att EU bör uppmuntra Schweiz att förbättra sin behandling av gränsarbetare.

8.  Europaparlamentet uppmanar parterna att så snart som möjligt organisera ett interparlamentariskt sammanträde med lagstiftare från både EU och Schweiz, för att diskutera alla frågor som rör detta avtal.

9.  Europaparlamentet välkomnar den nya skattelagstiftningen som kommer att begränsa praxis för förmånlig beskattning och föra den närmare internationella standarder, och hoppas på ett positivt resultat av den förestående folkomröstningen i Schweiz. Parlamentet betonar behovet av att fortsätta förbättra samarbetet för att bekämpa skatteflykt och förbättra den skattemässiga rättvisan.

10.  Europaparlamentet uppmanar Schweiz att fortsätta sitt arbete med strategin för ett digitalt Schweiz, med målet att den anpassas till EU:s digitala inre marknad.

11.  Europaparlamentet noterar den reviderade lagen om offentlig upphandling som antogs 2017 i kantonen Ticino och som måste vara förenlig med Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling och det relevanta sektorsspecifika avtalet mellan EU och Schweiz som är i kraft sedan 2002. Parlamentet uppmuntrar starkt myndigheterna att behandla leverantörer och tjänsteleverantörer från EU på ett icke-diskriminerande sätt, även när det rör sig om upphandlingskontrakt som ligger under tröskelvärdet.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

4.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

8

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Ralph Packet

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ALDE

Patricia Lalonde

ENF

France Jamet

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

8

-

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (29.1.2019)

till utskottet för utrikesfrågor

över Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz

(2018/2262(INI))

Föredragande av yttrande: Andreas Schwab

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

–  med beaktande av avtalet av den 21 juni 1999 mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, särskilt bilaga I om fri rörlighet för personer och bilaga III om erkännande av yrkeskvalifikationer,

–  med beaktande av avtalet av den 25 juni 2009 mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om underlättande av kontroller och formaliteter vid godstransporter samt säkerhetsrelaterade tullåtgärder,

–  med beaktande av protokollet av den 27 maj 2008 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer angående Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen,

–  med beaktande av avtalet av den 1 januari 1994 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2017 om årsrapport om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017(1),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2047 av den 20 december 2018 om likvärdighet för regelverket och tillsynssystemet för fondbörser i Schweiz i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 september 2015 om EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden(3), och av följande skäl:

A.  En välfungerande och ändamålsenlig inre marknad grundad på en ytterst konkurrenskraftig social marknadsekonomi krävs för att öka tillväxten och konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen och på så sätt blåsa nytt liv i den europeiska ekonomin. Lagstiftningen om den inre marknaden måste införlivas, genomföras och verkställas ordentligt för att medlemsstaterna och Schweiz ska kunna dra full nytta av den.

1.  Europaparlamentet anser att Schweiz omfattande integration med EU:s inre marknad är en avgörande faktor för ekonomisk tillväxt, som gör EU till Schweiz största ekonomiska partner och handelspartner.

2.  Europaparlamentet påminner om att inrättandet av en gemensam institutionell ram för befintliga och framtida avtal vilka gör det möjligt för Schweiz att delta på EU:s inre marknad, för att säkerställa enhetlighet och rättslig förutsebarhet för medborgare och företag, är en förutsättning för vidareutvecklingen av ett sektorsuppdelat tillvägagångssätt. Parlamentet betonar att tiden, efter fyra års förhandlingar, är inne för att ingå avtalet om en institutionell ram. Parlamentet välkomnar att förhandlarna har enats om den slutliga avtalstexten. Parlamentet uppmanar det schweiziska förbundsrådet att fatta ett beslut om att ingå detta avtal så snart samrådet med de berörda parterna har nått ett positivt resultat därvidlag. Parlamentet anser att det omfattande partnerskapet mellan EU och Schweiz, i och med ingåendet av avtalet, kommer att kunna utvecklas till sin fulla potential.

3.  Europaparlamentet framhåller att de starka förbindelserna mellan EU och Schweiz inte bara medför ekonomisk integration och utvidgning av den inre marknaden, utan även bidrar till stabilitet och välstånd till gagn för alla människor och företag, inklusive små och medelstora företag. Parlamentet understryker vikten av att säkerställa en välfungerande inre marknad för att skapa lika villkor och nya arbetstillfällen.

4.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att säkerställa ett avtal med Schweiz om en institutionell ram, eftersom det skulle garantera rättslig förutsebarhet för både Schweiz och EU, dynamiskt införlivande av EU:s regelverk, förbättrat tillträde till den inre marknaden för Schweiz till gagn för båda parter, och Europeiska unionens domstols behörighet i fråga om olösta tvister rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet om en institutionell ram.

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut av den 20 december 2018 om att erkänna att handelsplatser i Schweiz uppfyller handelsskyldigheterna för aktier i enlighet med det nya direktivet(4) och den nya förordningen(5) om marknader för finansiella instrument (MiFID II/MiFIR). Parlamentet betonar att denna likvärdighet är begränsad till den 30 juni 2019, men att den kan förlängas om det görs framsteg mot undertecknandet av ett avtal som fastställer denna gemensamma institutionella ram.

6.  Europaparlamentet noterar genomförandet av initiativet med en uppluckrad version av det nationella företrädet, och att rådet anser att den text som blev resultatet och som antogs den 16 december 2016 av den schweiziska förbundsförsamlingen kan genomföras på ett sätt som är förenligt med EU-medborgarnas rättigheter enligt avtalet om fri rörlighet för personer, om man i de nödvändiga genomförandeföreskrifterna bringar klarhet i de frågor som ännu inte har fått någon lösning, såsom rätten till information om lediga tjänster och iakttagandet av gränsarbetares rättigheter. Parlamentet påminner dock om att frågan om invandring av personer från tredjeländer inte bör blandas ihop med den fria rörligheten för personer som fastställs i fördragen. Parlamentet betonar att föreskrifternas genomförande måste följas noggrant i syfte att kontrollera huruvida det är förenligt med avtalet om fri rörlighet för personer.

7.  Europaparlamentet beklagar följderna av initiativ på kantonsnivå och nationell nivå som skulle kunna leda till att tillträdet till den schweiziska arbetsmarknaden begränsas för EU-arbetstagare, framför allt gränsarbetare, vilket undergräver EU-medborgarnas rättigheter enligt avtalet om fri rörlighet för personer och samarbetet mellan EU och Schweiz.

8.  Europaparlamentet noterar den reviderade lagen om offentlig upphandling som antogs 2017 i kantonen Ticino (Schweiz) och som måste vara förenlig med Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling och det relevanta sektorsspecifika avtalet mellan EU och Schweiz som är i kraft sedan 2002. Parlamentet uppmuntrar starkt de schweiziska myndigheterna att behandla leverantörer och tjänsteleverantörer från EU på ett icke-diskriminerande sätt, även när det rör sig om upphandlingskontrakt som ligger under tröskelvärdet.

9.  Europaparlamentet kräver fortsatt tillämpning av nuvarande praxis, som innebär att taxiföretag från EU-medlemsstaterna utan begränsningar kan tillhandahålla tjänster i Schweiz. Denna praxis är till ömsesidig nytta och bidrar sedan länge till den ekonomiska utvecklingen i de schweiziska gränsområdena.

10.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt med ömsesidighet och rättvisa mellan EES och Schweiz för att båda parter ska gynnas av sitt utnyttjande av den inre marknaden.

11.  Europaparlamentet noterar att det övergripande samarbetet inom ramen för avtalet mellan EU och Schweiz om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse är tillfredsställande. Parlamentet välkomnar den senaste uppdateringen av avtalet om ömsesidigt erkännande 2017 och hoppas att kommande uppdateringar kan genomföras snabbt när det framtida institutionella ramavtalet har utvecklats till sin fulla potential.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

29.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Lambert van Nistelrooij, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

ENF

John Stuart Agnew

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 252, 18.7.2018, s. 164.

(2)

EGT L 327, 21.12.2018, s. 77.

(3)

EUT C 316, 22.9.2017, s. 192.

(4)

EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(5)

EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

8

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

48

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

8

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande