Процедура : 2019/0901(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0148/2019

Внесени текстове :

A8-0148/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0212

ДОКЛАД     
PDF 166kWORD 49k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

(N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

(N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 30 януари 2019 г. за назначаването на Себастиано Лавайола за член на Единния съвет за преструктуриране (N8-0021/2019),

–  като взе предвид член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1),

–  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0148/2019),

А.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че членовете на Единния съвет за преструктуриране, посочени в член 43, параграф 1, буква б) от регламента, се назначават въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б.  като има предвид, че въпреки задълженията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014, и независимо от многобройните призиви на Парламента за спазване на баланса между половете при представянето на списък с кандидати, Парламентът изразява съжаление, че всички кандидати са мъже; като има предвид, че Парламентът изразява съжаление, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в сферата на банковите и финансовите услуги, и изисква това искане да бъде спазено за следващата номинация; като има предвид, че всички институции на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 7 декември 2018 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжността на член на Съвета за преструктуриране, посочена в член 43, параграф 1, буква б) от посочения регламент;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 списъкът на подбраните кандидати беше предаден на Парламента;

Д.  като има предвид, че на 30 януари 2019 г. Комисията прие предложение за назначаване на Себастиано Лавайола за член на Управителния Съвет и директор по политиките в областта на преструктурирането и координацията в Единния съвет за преструктуриране и предаде това предложение на Парламента;

Е.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат за длъжността на член на Съвета за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Ж.  като има предвид, че на 26 февруари 2019 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Себастиано Лавайола, по време на което той направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Комисията за назначаването на Себастиано Лавайола за член на Единния съвет за преструктуриране за срок от пет години;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1)

ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

Позовавания

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

30.1.2019

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

11.2.2019

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.2.2019

 

 

 

Дата на приемане

26.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

8

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Дата на внасяне

1.3.2019

Последно осъвременяване: 6 март 2019 г.Правна информация