Menettely : 2019/0901(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0148/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0148/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0212

MIETINTÖ     
PDF 139kWORD 51k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 30. tammikuuta 2019 annetun komission ehdotuksen Sebastiano Laviolan nimittämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi (N8-0021/2019),

–  ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 a artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0148/2019),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että asetuksen 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään ansioiden, pätevyyden, pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten tuntemuksen sekä rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn ja pankkien kriisinratkaisun kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella;

B.  ottaa huomioon, että huolimatta asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdan mukaisista velvoitteista ja huolimatta parlamentin lukuisista kehotuksista kunnioittaa sukupuolten tasapuolista edustusta ehdokkaiden luetteloa esitettäessä kaikki ehdokkaat olivat miehiä, ja pitää tätä valitettavana; pitää valitettavana, että naiset ovat edelleen aliedustettuina johtotehtävissä pankki- ja rahoituspalvelujen alalla, ja vaatii kunnioittamaan tätä kehotusta seuraavan nimityksen yhteydessä; katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten välisen tasapainon varmistamiseksi;

C.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 7. joulukuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuiksi kriisinratkaisuneuvoston jäseniksi;

D.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti ehdokasluettelo toimitettiin parlamentille;

E.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 30. tammikuuta 2019 ehdotuksen Sebastiano Laviolan nimittämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ja kriisinratkaisupolitiikan kehittämisestä ja koordinoinnista vastaavan johtokunnan jäseneksi ja toimitti tämän ehdotuksen parlamentille;

F.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ehdotetun ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

G.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 26. helmikuuta 2019 kuulemisen, jossa ehdokas Sebastiano Laviola antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen nimittää Sebastiano Laviola yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi viiden vuoden toimikaudeksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)

EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

Viiteasiakirjat

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

30.1.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.2.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.2.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

8

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.3.2019

Päivitetty viimeksi: 6. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus