Procedūra : 2019/0901(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0148/2019

Pateikti tekstai :

A8-0148/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0212

PRANEŠIMAS     
PDF 150kWORD 49k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

(N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Roberto Gualtieri

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

(N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl Sebastiano Laviolos skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos nariu (N8-0021/2019),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010(1), 56 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0148/2019),

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad to reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti Bendros pertvarkymo valdybos nariai skiriami atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, bankų ir finansų reikalų išmanymą ir su finansų priežiūra, reguliavimu ir bankų pertvarkymu susijusią patirtį;

B.  kadangi, Parlamentas apgailestauja, jog, nepaisant pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalį nustatytų įpareigojimų ir daugybės Parlamento raginimų laikytis lyčių pusiausvyros teikiant kandidatų sąrašą, visi kandidatai buvo vyrai; kadangi Parlamentas apgailestauja, kad moterims bankininkystės ir finansinių paslaugų srityje ir toliau nepakankamai atstovaujama vykdomosiose pareigose, ir reikalauja, kad šio raginimo būtų paisoma kito skyrimo metu; kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

C.  kadangi, pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalį Komisija 2018 m. gruodžio 7 d. patvirtino galutinį kandidatų eiti to reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos Bendros pertvarkymo valdybos nario pareigas sąrašą;

D.  kadangi pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalį galutinis sąrašas buvo perduotas Parlamentui;

E.  kadangi 2019 m. sausio 30 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Sebastiano Laviolos skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos nariu ir šios valdybos pertvarkymo politikos rengimo ir koordinavimo reikalų direktoriumi ir šį pasiūlymą perdavė Parlamentui;

F.  kadangi tada Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ėmė tikrinti į Bendros pertvarkymo valdybos narius pasiūlyto kandidato duomenis, ypač atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus;

G.  kadangi 2019 m. vasario 26 d. komitetas surengė Sebastiano Laviolos klausymą, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus;

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui skirti Sebastiano Laviolą Bendros pertvarkymo valdybos nariu penkerių metų kadencijai;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1)

OL L 225, 2014 7 30, p. 1.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

Nuorodos

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

30.1.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.2.2019

 

 

 

Pranešėjai:

       Paskyrimo data

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

26.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

26.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

8

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Pateikimo data

1.3.2019

Atnaujinta: 2019 m. kovo 7 d.Teisinis pranešimas