Процедура : 2018/2236(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0149/2019

Внесени текстове :

A8-0149/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0224

ДОКЛАД     
PDF 225kWORD 64k
1.3.2019
PE 632.006v02-00 A8-0149/2019

относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новото всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан

(2018/2236(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Дейвид Макалистър

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новото всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан

(2018/2236(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2018/... на Съвета от 16 юли 2018 г. за упълномощаване на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да започнат преговори и да договорят, от името на Съюза, разпоредбите, които попадат в областите на компетентност на Съюза, на Всеобхватно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна (10336/18),

  като взе предвид решението на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 16 юли 2018 г. за упълномощаване на Европейската комисия да започне преговори и да договори, от името на държавите членки, разпоредбите, които попадат в областите на компетентност на държавите членки, на Всеобхватно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна (10337/18),

  като взе предвид указанията за водене на преговори на Съвета от 16 юли 2018 г. (10601/18 EU Restricted), предадени на Парламента на 6 август 2018 г.,

  като взе предвид действащото споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Република Узбекистан, което е в сила от 1999 г.,

  като взе предвид Меморандума за разбирателство между ЕС и Узбекистан в областта на енергетиката, подписан през януари 2011 г.,

–  като взе предвид насоките на ЕС за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ), приети от Съвета през 2013 г.,

  като взе предвид своята законодателна резолюция от 14 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия(1),

  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 14 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия(2),

  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2014 г. относно правата на човека в Узбекистан(3),

  като взе предвид своите резолюции от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(4) и от 13 април 2016 г. относно прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС – Централна Азия(5),

  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 19 септември 2018 г., озаглавено „Свързване на Европа и Азия — основни елементи за стратегия на ЕС“ (JOIN(2018)0031),

  като взе предвид посещенията в Узбекистан на комисията по външни работи и на подкомисията по правата на човека на Парламента, съответно през септември 2018 г. и май 2017 г., както и редовните посещения в страната на делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Казахстан, ЕС – Киргизстан, ЕС – Узбекистан и ЕС – Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия,

  като взе предвид резултатите от 13-ата среща на министрите на външните работи на ЕС и Централна Азия, проведена на 10 ноември 2017 г. в Самарканд, на която бяха разгледани двустранната програма (икономика, свързаност, сигурност и принципи на правовата държава) и регионални въпроси,

  като взе предвид съвместното комюнике от 14-ата среща на министрите на външните работи на ЕС и Централна Азия, проведена на 23 ноември 2018 г. в Брюксел, озаглавено „EU-Central Asia – Working together to build a future of inclusive growth, sustainable connectivity and stronger partnerships“ (ЕС – Централна Азия – съвместни усилия за изграждане на бъдеще на приобщаващ растеж, устойчива свързаност и по-силни партньорства)(6),

  като взе предвид предоставяната на Узбекистан без прекъсване помощ на ЕС за развитие в размер на 168 милиона евро за периода 2014 – 2020 г., финансовата помощ от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и другите мерки на ЕС в подкрепа на мира и сигурността и на намаляването на ядрените отпадъци в страната,

  като взе предвид Декларацията от Конференцията за Афганистан в Ташкент, състояла се на 26 и 27 март 2018 г. с домакин Узбекистан и председателствана съвместно с Афганистан, озаглавена „Peace process, security cooperation and regional connectivity“ (Процес на мир, сътрудничество в областта на сигурността и регионална свързаност),

  като взе предвид стратегията за действия в пет приоритетни области за развитие на Узбекистан (стратегия за развитие) за периода 2017 – 2021 г.,

–  като взе предвид стъпките, направени от Узбекистан към по-отворено общество и по-голяма откритост в отношенията с неговите съседи след придобиването на независимост от Съветския съюз,

–  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие,

–  като взе предвид член 113 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0149/2019),

А.  като има предвид, че на 23 ноември 2018 г. ЕС и Узбекистан започнаха преговори за засилено споразумение за партньорство и сътрудничество, което да замени действащото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан, насочено към засилено и по-задълбочено сътрудничество в области от взаимен интерес и въз основа на споделени ценности, а именно демокрация, принципите на правовата държава, зачитане на основните свободи и принципите на добро управление, с цел да се насърчават устойчивото развитие и международната сигурност и да се предприемат ефективни действия във връзка с глобални предизвикателства като тероризма, изменението на климата и организираната престъпност;

Б.  като има предвид, че за да влезе в сила засиленото споразумение за партньорство и сътрудничество, е необходимо одобрението на Парламента;

1.  препоръчва следното на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

Отношенията между ЕС и Узбекистан

а)  да приветстват поетите от Узбекистан ангажименти и предприетите от страната стъпки към по-отворено общество и равнището на действителна ангажираност в политическия диалог между ЕС и Узбекистан, вследствие на което бяха започнати преговорите за всеобхватно засилено споразумение за партньорство и сътрудничество; да подчертаят интереса на ЕС от задълбочаване на отношенията му с Узбекистан въз основа на общи ценности и да признаят ролята на Узбекистан като важен културен и политически мост между Европа и Азия;

б)  да осигурят редовен, задълбочен диалог и да наблюдават пълното изпълнение на политическите и демократичните реформи, насочени към създаването на независима съдебна власт – включително премахването на всички ограничения за независимостта на юристите – наистина независим парламент, сформиран в резултат на наистина конкурентни избори, защитата на правата на човека, равенството между половете и свободата на медиите, деполитизирането на службите за сигурност и гарантирането, че те се задължават да зачитат принципите на правовата държава, и активното участие на гражданското общество в процеса на реформа; да приветстват новите правомощия, дадени на Олий Мажлиса, и новите механизми за засилване на парламентарния контрол; да насърчават органите да изпълнят препоръките от доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/Бюрото за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) след парламентарните избори през 2014 г.;

в)  да подчертаят значението на устойчивите реформи и да предоставят значителна подкрепа за осъществяването им, въз основа на действащите и бъдещите споразумения, водещи до осезаеми резултати и насочени към решаването на политически, социални и икономически въпроси, с оглед по-специално на подобряване на управлението, осигуряването на пространство за наистина разнообразно и независимо гражданско общество, укрепване на зачитането на правата на човека, защита на малцинствата и уязвимите лица, в т.ч. лицата с увреждания, търсене на отговорност за нарушения на правата на човека и други престъпления и премахване на пречките пред предприемачеството;

г)  да признаят и подкрепят ангажимента на Узбекистан по отношение на текущите структурни, административни и икономически реформи за подобряване на стопанската среда, съдебната система и службите за сигурност, условията на труд и административната отговорност и ефикасност и да подчертаят значението на тяхното пълно и проверимо осъществяване; да приветстват либерализацията на операциите в чуждестранна валута и на валутния пазар; да подчертаят, че всеобхватният план за реформи на Узбекистан, а именно стратегията за развитие за периода 2017 – 2021 г., трябва да бъде изпълняван и подкрепен от мерки за улесняване на външната търговия и за подобряване на стопанската среда; да вземат предвид факта, че трудовата миграция и паричните преводи са ключови механизми за справяне с бедността в Узбекистан;

д)  да призоват настоятелно правителството на Узбекистан да осигури свободно осъществяване на дейността от страна на защитниците на правата на човека, гражданското общество, международните наблюдатели и организациите за правата на човека в стабилна от правна гледна точка и политически безопасна среда, като улеснят по-конкретно процеса на регистрация и създадат условия за правна защита в случай на отказ на регистрация; да призоват настоятелно правителството да осигури възможност за редовен, безпрепятствен и независим мониторинг на условията в затворите и центровете за задържане; да насърчат правителството да отправи покана към специалния докладчик на ООН относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, да изпълни препоръката от последното му посещение през 2003 г. и да приведе националните закони и практики в съответствие с международното право и международните стандарти, като включи независим механизъм за мониторинг, осигуряващ безпрепятствен достъп до местата за задържане с цел мониторинг на отношението към лишените от свобода лица; да призоват органите да извършат щателно разследване на твърденията за изтезания и нечовешко отнасяне;

е)  да насърчават изграждането на толерантно, приобщаващо, плуралистично и демократично общество с надеждно правителство, като подкрепят постепенната либерализация при пълно спазване на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и социално-икономическия напредък в полза на хората;

ж)  да приветстват освобождаването на политическите затворници, но да призоват настоятелно органите да им гарантират пълна реабилитация и достъп до правна защита и медицински грижи; да призоват за освобождаването на всички други политически затворници и лица, които са лишени от свобода или преследвани въз основа на политически мотивирани обвинения, като активисти в областта на правата на човека, активисти от гражданското общество и религиозни активисти, журналисти и политици от опозицията; да изразят загриженост относно случаите на дела, разглеждани при закрити врата, и да призоват настоятелно правителството да сложи край на подобни практики; да призоват настоятелно правителството бързо да измени разпоредбите в наказателния кодекс във връзка с екстремизма, които понякога се използват неправилно за криминализиране на изразяването на несъгласие; да приветстват поетите ангажименти за преустановяване на използването на обвинението за „нарушения на правилата в затворите“ за произволно удължаване на присъдите на политическите затворници; да гарантират, че всички политически затворници с присъди за криминални и други престъпления, получават копие от съдебното решение по съответното дело, за да имат възможност за достъп до правото си на обжалване и молба за реабилитация; да приветстват облекчаването на някои ограничения на свободата на мирни събрания и да насърчават освен това премахването на ограниченията на тези права, например задържането на мирни демонстранти, като по този начин се спазва Всеобщата декларация за правата на човека; да приветстват неотдавнашното посещение на специалния докладчик на ООН относно свободата на религията или убежденията;

з)  да отбележат, че Узбекистан бележи едва леко подобрение в индекса за свобода на печата на Репортери без граници през 2018 спрямо 2016 г. и да продължат да проявяват загриженост във връзка с цензурата, блокирането на уебсайтове, автоцензурата на журналисти и блогъри, тормоза – както онлайн, така и офлайн, и политически мотивираните обвинения в извършване на престъпления; да призоват органите на властта да преустановят натиска и наблюдението на медиите, да спрат блокирането на независими уебсайтове и да позволят на международни медии да акредитират кореспонденти и да работят в страната; да подкрепят и приветстват мерките, предприети за постигане на по-голяма независимост на медиите и на организациите на гражданското общество, например премахването на някои ограничения върху тяхната дейност, както и връщането на чуждестранните и международните медии и неправителствените организации (НПО), които преди не бяха допускани в страната; да приветстват новия закон за регистрацията на НПО, с който се облекчават някои процедури по регистрацията, както и някои изисквания за предварително разрешение за провеждането на дейности или срещи; да призоват настоятелно органите да приложат напълно този закон, включително като премахнат всички пречки за регистрацията на международни организации, и да насърчат органите да разгледат оставащите ограничения по отношение на работата на НПО, като утежнени изисквания за регистрация и вмешателско наблюдение;

и)  да приветстват напредъка по отношение на премахването на детския труд и постепенното премахване на принудителния труд, както и неотдавнашните посещения в Узбекистан на специалните докладчици на ООН и възстановяването на достъпа до страната за международни НПО, развиващи дейност в тази област; да посочат, че подпомаганият от държавата принудителен труд в секторите на памука и коприната и в други области продължава да бъде проблем; да очакват предприемането на стъпки от правителството на Узбекистан за изкореняване на всички форми на принудителен труд, отстраняване на първопричините за това явление, и по-специално системата на задължителни квоти, както и да търсят отговорност от местните органи, които мобилизират принудително работници от обществения сектор и студенти; да подчертаят, че са необходими повече усилия и допълнителни законови мерки за затвърдяване на напредъка в тази област с цел премахване на принудителния труд; да насърчават в това отношение по-нататъшно сътрудничество с Международната организация на труда (МОТ); да насърчават предоставянето на достъп до страната с цел посещение на специалния докладчик на ООН относно съвременните форми на робство; да подчертаят значението на усилията за създаване на устойчива верига на доставки на памук и на съвременни и устойчиви от гледна точка на околната среда технологии и земеделски практики за отглеждане на памук в страната; да подпомагат местните производители на памук с цел повишаване на ефективността на тяхното производство, като се опазва околната среда и се усъвършенстват трудовите практики с оглед на премахване на принудителния труд;

й)  да насърчат органите да увеличат действията за намаляване на безработицата в страната, в т.ч. чрез отваряне на частния сектор и укрепване на малките и средните предприятия; да приветстват в това отношение разширяването на програмата за обучение в областта на управлението и да насърчават допълнителни обучителни програми за предприемачи; да припомнят във връзка с това потенциала на младите хора в страната и тяхното относително високо равнище на образование; да насърчават популяризирането на образователните програми в областта на предприемачеството; да припомнят значението на програмите на ЕС като „Еразъм+“ за насърчаване на междукултурния диалог между ЕС и Узбекистан и за предоставяне на възможности за оправомощаване на студентите, които участват в тези програми, като положителни носители на промяната в тяхното общество;

к)  да продължат да провеждат годишни диалози по правата на човека, организирани от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и в този контекст да настояват за разрешаването на отделни случаи, будещи безпокойство, включително на политически затворници; да договорят на годишна основа конкретни области преди всеки кръг на диалозите и да оценяват постигнатия напредък в съответствие със стандартите на ЕС, като интегрират въпросите, свързани с правата на човека, в дневния ред на всички други заседания и политики; да насърчават и правят оценка на спазването на международните инструменти в областта на правата на човека, ратифицирани от Узбекистан, и по-специално в рамките на ООН, ОССЕ и МОТ; да изразят отново загриженост по отношение на нерешените проблеми и неосъществяването на някои реформи; да насърчават органите да декриминализират сексуалните отношения по взаимно съгласие между лица от един и същ пол и да поощряват култура на толерантност към ЛГБТИ; да призоват органите на Узбекистан да спазват и насърчават правата на жените;

л)  да гарантират преразглеждане на паспортната система; да приветстват премахването на системата за „изходни визи“, които по-рано бяха изисквани от гражданите на Узбекистан, пътуващи извън Общността на независимите държави (ОНД); да приветстват съобщението на Узбекистан, че считано от януари 2019 г. страната няма да изисква повече визи от гражданите на държавите – членки на ЕС;

м)  да призоват органите да подобрят местната здравна система и да увеличат държавните ресурси за улесняване на внасянето на подобрения, тъй като положението се влоши значително, след като страната придоби независимост;

н)  да призоват настоятелно органите да предоставят необходимата подкрепа и да търсят сътрудничество и подкрепа от международни партньори, за да може Узбекистан, и по-специално автономната Република Каракалпакстан, да продължат да се справят с икономическите, социалните и здравните последици от екологичното бедствие в Аралско море, като прилагат устойчиво управление на водите и политики и практики на опазване, както и надежден поетапен план за почистване за региона; да приветстват положителното развитие в регионалното сътрудничество в областта на водата, по-специално с Таджикистан и Казахстан, учредяването за региона на Аралско море на многостранния партньорски доверителен фонд на ООН за сигурност на хората, както и проявената ангажираност от страна на органите; да продължат да подкрепят усилията за подобряване на напоителната инфраструктура;

о)  да признаят новата външна политика на Узбекистан, която доведе до подобрения в сътрудничеството със съседните държави и международните партньори, по-специално по отношение на насърчаването на стабилността и сигурността в региона, управлението на границите и водите, обозначаването на границите и енергетиката; да подкрепят положителната ангажираност на Узбекистан в мирния процес в Афганистан;

п)  да приветстват продължаващия ангажимент на Узбекистан за поддържане на свободната от ядрено оръжие зона в Централна Азия; да припомнят ангажимента на ЕС да подпомогне Узбекистан за третирането на токсичните и радиоактивните отпадъци; да насърчат Узбекистан да подпише Договора за забрана на ядрените оръжия;

р)  да вземат предвид важната роля на Узбекистан в предстоящия преглед на стратегията ЕС – Централна Азия, като прилагат принципа на диференциация;

с)  да признаят основателните опасения на Узбекистан по отношение на сигурността и да задълбочат сътрудничеството в подкрепа на управлението на кризи, предотвратяването на конфликти, интегрираното управление на границите и усилията за борба с водещата до насилие радикализация, тероризма, организираната престъпност и незаконната търговия с наркотици, като същевременно се поддържат принципите на правовата държава, включително защитата на правата на човека;

т)  да осигурят ефективно сътрудничество в борбата срещу корупцията, изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане;

у)  да обвържат предоставянето на помощ за Узбекистан от инструментите на ЕС за външно финансиране и чрез заеми от ЕИБ и от ЕБВР с постигането на по-нататъшен напредък в реформите;

ф)  да подкрепят ефективното прилагане на основните международни конвенции, необходими за предоставяне на статут по Общата система за преференции (ОСП+);

х)  да подкрепят усилията на Узбекистан за започване на процес на присъединяване към Световната търговска организация (СТО) с цел по-добро интегриране на страната в световната икономика и подобряване на стопанската ѝ среда, тъй като по този начин ще се привлекат повече преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ);

ц)  да вземат предвид развитието на отношенията с други трети държави в контекста на изпълнението на инициативата на Китай „Един пояс, един път“ и да настояват за решаване на повдигащите загриженост въпроси в областта на правата на човека във връзка с тази инициатива, включително чрез разработването на насоки в това отношение;

Ново всеобхватно споразумение

ч)  да използват преговорите по засиленото споразумение за партньорство и сътрудничество в подкрепа на реалния и устойчив напредък към отговорен и демократичен режим, който гарантира и защитава основните права на всички граждани и е насочен по-специално към осигуряването на благоприятна среда за гражданското общество, защитниците на правата на човека и независимостта на юристите; да гарантират, че преди приключването на преговорите Узбекистан е постигнал значим напредък в осигуряването на свобода на изразяване на мнение и свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване в съответствие с международните стандарти, включително чрез премахване на пречките пред всички нови групи за регистрация и законно започване на дейност в страната, както и за получаване на чуждестранно финансиране;

ш)  да договорят съвременно, всеобхватно и амбициозно споразумение между ЕС и Узбекистан, което ще замени СПС от 1999 г., като се задълбочат контактите между хората, политическото сътрудничество, търговските и инвестиционните отношения и сътрудничеството в областта на устойчивото развитие, опазването на околната среда, свързаността, правата на човека и управлението и се допринесе за устойчивото икономическо и социално развитие на Узбекистан;

щ)  да подновят ангажимента за постигане на напредък по отношение на демократичните стандарти, принципите на добро управление и принципите на правовата държава, както и по отношение на зачитането на правата на човека и на основните свободи, в т.ч. свободата на религията или убежденията, и техните защитници;

аа)  да подкрепят подновените усилия на Узбекистан за многостранно и международно сътрудничество в областта на глобалните и регионалните предизвикателства, сред които международната сигурност и борбата със свързания с насилие екстремизъм, организираната престъпност, трафика на наркотици, управлението на водите, влошаването на състоянието на околната среда, изменението на климата и миграцията;

аб)  да гарантират, че всеобхватното споразумение улеснява и задълбочава регионалното сътрудничество и мирното разрешаване на конфликти във връзка със съществуващи противоречия, като създава условия за постигането на истински добросъседски отношения;

ав)  да затвърдят разпоредбите, свързани с търговските и икономическите отношения, като ги обвържат по-добре с разпоредби относно правата на човека и ангажимент за прилагане на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, като същевременно осигурят механизми за оценка на отрицателните последици за правата на човека и за справяне с тези последици, от една страна, и насърчават принципите на пазарната икономика, включително правната сигурност, и независими и прозрачни институции, социален диалог и прилагане на трудовите стандарти на МОТ, за да се гарантират устойчиви ПЧИ и да се допринесе за диверсификацията на икономиката, от друга страна; да подобрят сътрудничеството в борбата срещу корупцията, изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане и да гарантират, че активите, които понастоящем са замразени в няколко държави – членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство (ЕИП), са върнати отговорно в полза на целия народ на Узбекистан;

аг)  да подсилят аспектите на междупарламентарното сътрудничество в рамките на разполагащ със съответните правомощия комитет за парламентарно сътрудничество в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, включително пряката отчетност на представителите на Съвета за сътрудничество и на Комитета за парламентарно сътрудничество;

ад)  да гарантират участието на всички имащи отношение участници, включително гражданското общество, както по време на етапа на преговорите, така и на етапа на изпълнение на споразумението;

ае)  да включат разпоредби относно възможността за прекратяване на сътрудничеството в случай на нарушение на съществени елементи от някоя от двете страни, по специално що се отнася до зачитането на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава, като се предвиди консултация с Европейския парламент в подобни случаи; да създадат независим механизъм за мониторинг и подаване на жалби, чрез който на засегнатото население и на неговите представители да се осигури ефективен инструмент за преодоляване на последиците за правата на човека и за мониторинг на изпълнението;

аж)  да гарантират, че Европейският парламент участва активно в мониторинга на изпълнението на всички части на засиленото споразумение за партньорство и сътрудничество, след като то влезе в сила, да провеждат консултации в този контекст, като гарантират, че Парламентът и гражданското общество са надлежно информирани за изпълнението на засиленото споразумение за партньорство и сътрудничество от ЕСВД, и да реагират подобаващо;

аз)  да осигурят предаването на всички свързани с преговорите документи на Европейския парламент при спазване на правилата за поверителност, за да се създадат условия за подобаващ контрол на процеса на преговори от страна на Парламента; да изпълняват междуинституционалните задължения, произтичащи от член 218, параграф 10 от ДФЕС, и периодично да предоставят актуална информация на Парламента;

аи)  да започнат да прилагат засиленото споразумение за партньорство и сътрудничество само след като Парламентът го одобри;

ай)  да проведат кампания за осведомяване на обществеността, в която се изтъкват очакваните положителни резултати от сътрудничеството в полза на гражданите на ЕС и на Узбекистан и която ще задълбочи също така контактите между хората;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Узбекистан.

(1)

OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 394.

(2)

OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 51.

(3)

ОВ C 274, 27.7.2016 г., стр. 25.

(4)

ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 91.

(5)

ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 119.

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

60

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

60

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация