Procedure : 2018/2201(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0150/2019

Indgivne tekster :

A8-0150/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.27

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0268

BETÆNKNING     
PDF 193kWORD 61k
4.3.2019
PE 626.796v03-00 A8-0150/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2017

(2018/2201(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017

(2018/2201(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017, med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(5), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0150/2019),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017

(2018/2201(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017, med instituttets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(11), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0150/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017

(2018/2201(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0150/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder ("instituttet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 7 722 898 EUR, hvilket er en stigning på 1,24 % i forhold til 2016; der henviser til, at hele instituttets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  anerkender, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,92 %, hvilket svarer til en lille stigning på 0,5 % i forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 80,95 %, hvilket svarer til en mærkbar stigning på 8,12 % i forhold til året før; bemærker, at instituttet efter en analyse af fordelene og ulemperne ved opdelte bevillinger besluttede ikke at vedtage dem som en foranstaltning til at afhjælpe den flerårige karakter af dens transaktioner; opfordrer instituttet til fortsat at være opmærksom på den foreliggende situation og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling i denne henseende;

Bortfald af fremførsler

2.  glæder sig over, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 34 865 EUR, hvilket svarer til 1,79 % af det samlede overførte beløb og udgør en nedgang på 0,07 % i forhold til 2016;

Performance

3.  minder om, at instituttet blev oprettet med henblik på at bidrage til og styrke fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder i Unionen, herunder integration af ligestillingsaspektet i alle relevante EU-politikker og de heraf følgende nationale politikker, bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af køn og bevidstgørelse af EU-borgerne om ligestilling, og glæder sig over, at der gives arbejdsmæssig prioritet til flere områder, som leverer resultater af høj kvalitet og synlighed, uden at fokusset på kønsaspektet går tabt;

4.  glæder sig over, at instituttet anvender visse centrale resultatindikatorer i forbindelse med operationelle mål og forvaltning af finansielle og menneskelige ressourcer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

5.  bemærker med tilfredshed, at instituttet gennemførte sit arbejdsprogram på en effektiv måde og opfyldte 98,75 % af det samlede programmeringsdokuments aktiviteter for 2017; bemærker endvidere, at instituttet har offentliggjort den tredje udgave af ligestillingsindekset for at overvåge fremskridtene med hensyn til ligestilling mellem kønnene i EU;

6.  glæder sig over, at udbredelsen af instituttets kommunikationsaktiviteter steg betydeligt i 2017, og dets publikationer har fået positiv feedback fra brugerne, hvilket bidrog til at udbrede budskabet om ligestilling mellem kønnene og øge borgernes bevidsthed i Unionen;

7.  glæder sig over instituttets arbejde med hensyn til digitalisering og bifalder dets projekt, der fokuserer på balance mellem arbejdsliv og privatliv, kønsbestemte løn- og pensionsforskelle og udvikling af et kønsbevidst parlamentsværktøj;

8.  glæder sig over det vedvarende samarbejde mellem instituttet og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og bifalder instituttets bidrag til udvalgets vedvarende aktiviteter, bl.a. med hensyn til forskning i og fremme af kønsbudgettering og med hensyn til de kønsmæssige aspekter af menneskehandel; glæder sig i denne forbindelse navnlig over EIGE's bidrag til at integrere et kønsperspektiv i direktivet om bekæmpelse af menneskehandel og direktivet om ofres rettigheder; 

9.  støtter instituttets arbejde, som gennem undersøgelser og forskning gør det muligt for FEMM-udvalget at indhente data, som er absolut nødvendige, for at det kan udføre sit arbejde ordentligt ved at stille officielle data af høj kvalitet til rådighed uden nogen ideologisk indflydelse;

10.  glæder sig over instituttets deltagelse og værdifulde bidrag vedrørende kønsaspektet i netværket af europæiske agenturer, der beskæftiger sig med retlige og indre anliggender;

11.  bemærker med tilfredshed, at instituttet proaktivt indledte en fælles aktivitet bestående af workshops om uddannelse og erfaringsudveksling om forebyggelse af chikane med andre agenturer i 2017; bemærker endvidere, at instituttet støttede Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi i forbindelse med integrering af kønsaspektet i sit arbejde og bidrog til en fælles offentliggørelse sammen med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene;

12.  noterer sig, at instituttet har gjort fremskridt med hensyn til en række anbefalinger i den eksterne evaluering (2015); glæder sig over instituttets indsats for at blive til en mere projektledet organisation, hvilket vil øge de interne synergier og fremme deling af viden på tværs af enhederne; glæder sig over, at instituttet er begyndt at gennemføre en handlingsplan, der behandler anbefalingerne, og opfordrer instituttet til at fortsætte denne proces for at forbedre forvaltningen og effektiviteten;

Personalepolitik

13.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 96,30 % pr. 31. december 2017 med 26 midlertidigt ansatte ud af de 27 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 28 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at 15 kontraktansatte og fire udstationerede nationale eksperter derudover arbejdede for instituttet i 2017;

14.  beklager den skæve kønsfordeling blandt instituttets bestyrelsesmedlemmer, hvor 26 ud af 32 medlemmer er kvinder, og seks er mænd; anmoder i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne og andre berørte parter om at tage hensyn til betydningen af at sikre kønsbalance, når de indgiver deres indstillinger til medlemmer af bestyrelsen;

15.  bemærker, at instituttet har indført en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; bemærker, at instituttet har arrangeret uddannelseskurser og givet mulighed for fortrolig rådgivning;

16.  bemærker, at instituttet har foretaget en opfølgning af indberetningerne om seksuel chikane af kvindelige medarbejdere og praktikanter ved instituttet; understreger, at instituttet skal fungere som en rollemodel hvad angår bekæmpelse af seksuel chikane og varetagelse af samtlige medarbejderes sikkerhed og værdighed; støtter instituttets indsats for at gennemføre en nultolerancepolitik over for seksuel chikane;

17.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på at skabe større opmærksomhed herom; forstår de høje omkostninger til oversættelse som følge af en sådan offentliggørelse; bemærker på baggrund af instituttets svar, at det ud over de finansielle begrænsninger er af den opfattelse, at de kanaler, det anvender på nuværende tidspunkt, sikrer ordentlig gennemsigtighed og offentlighed;

Udbud

18.  bemærker med bekymring, at instituttet ifølge Revisionsrettens beretning blev indbragt for en domstol af forbigåede tilbudsgivere med påstand om skadeserstatning på i alt 700 000 EUR (svarende til knap 9 % af instituttets årlige budget) og om ugyldigkendelse af tildelingsbeslutningen; bemærker, at instituttet allerede er ved at forberede sig på finansielt at håndtere de potentielle tab; noterer sig på baggrund af instituttets svar, at det vil tilpasse udbudsprocedurerne uanset den endelige retsafgørelse; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen i denne henseende;

19.  bemærker med bekymring, at instituttet ifølge Revisionsrettens beretning udstedte og afsluttede en udbudsprocedure med henblik på at indgå en kontrakt med en leverandør af rejseydelser uden at give garantier for valg af det økonomisk mest fordelagtige bud; noterer sig på baggrund af instituttets svar, at det har indført interne kontroller med henblik på at føre tilsyn med og kontrollere priserne på de ydelser, der leveres af den udvalgte leverandør; bemærker endvidere, at instituttet ikke har til hensigt at forny denne kontrakt, men at deltage i en fælles udbudsprocedure, som organiseres af Kommissionen; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres i denne forbindelse;

20.  bemærker, at instituttet ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt alle de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling og lagring af oplysninger med tredjemand, som deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-procurement); noterer sig på baggrund af instituttets svar, at instituttet er ved at gennemføre e-submission og e-invoicing i overensstemmelse med de tidsfrister, som Kommissionen fastsatte ved udgangen af 2018; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres i denne forbindelse;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

21.  noterer sig instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; påpeger dog med bekymring, at instituttet kun offentliggør sin direktørs CV – men ikke sin øverste ledelses CV'er – på sit websted; anmoder instituttet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

Intern revision

22.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2017 gennemførte en revision af forvaltningen af interessenter og ekstern kommunikation og konkluderede, at instituttets interne kontroller er tilstrækkelige; bemærker, at der for at imødekomme de tre anbefalinger fra IAS, der er klassificeret som "vigtige", er blevet udarbejdet en handlingsplan, som skulle være afsluttet ved udgangen af 2018; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af de tre anbefalinger;

23.  noterer sig instituttets bestræbelser på at sikre et omkostningseffektivt og miljøvenligt arbejdssted; bemærker, at instituttet ikke har indført specifikke foranstaltninger til reduktion af eller kompensation for CO2-emissioner, men bemærker, at det tilskynder sit personale til at bruge offentlig transport eller cykler til pendling;

o

o o

24.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

24.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2017

(2018/2201(DEC))

Ordfører for udtalelse: Malin Björk

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en af de værdier, som Den Europæiske Union bygger på, og at Unionen er forpligtet til at fremme integration af kønsaspektet i alle sine foranstaltninger som fastsat i artikel 8 i TEUF;

B.  der henviser til, at kønsbudgettering medfører en integration af kønsaspektet i budgetproceduren og indebærer en kønsbaseret vurdering af budgetter, idet kønsaspektet indføres på alle niveauer af budgetproceduren, og indtægter og udgifter omstruktureres med henblik på at fremme ligestilling mellem kønnene(15);

1.  minder om, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) blev oprettet med henblik på at bidrage til og styrke fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder i Unionen, herunder integration af ligestillingsaspektet i alle relevante EU-politikker og de heraf følgende nationale politikker, bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af køn og bevidstgørelse af EU-borgerne om ligestilling, og glæder sig over, at der gives arbejdsmæssig prioritet til flere områder, som leverer resultater af høj kvalitet og synlighed, uden at fokusset på kønsaspektet går tabt;

2.  glæder sig over, at udbredelsen af EIGE's kommunikationsaktiviteter steg betydeligt i 2017, og dets publikationer har fået positiv feedback fra brugerne, hvilket bidrog til at udbrede budskabet om ligestilling mellem kønnene og øge borgernes bevidsthed i Unionen;

3.  glæder sig over EIGE's deltagelse og værdifulde bidrag vedrørende kønsaspektet i netværket af europæiske agenturer, der beskæftiger sig med retlige og indre anliggender;

4.  noterer sig, at EIGE har gjort fremskridt med hensyn til en række anbefalinger i den eksterne evaluering (2015); glæder sig over EIGE's indsats for at skifte til en projektledet organisation, som vil øge de interne synergier og fremme deling af viden på tværs af enhederne; glæder sig over, at EIGE er begyndt at gennemføre en handlingsplan, der behandler anbefalingerne, og opfordrer instituttet til at fortsætte denne proces for at forbedre forvaltningen og effektiviteten;

5.  glæder sig over det vedvarende samarbejde mellem EIGE og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og bifalder EIGE's bidrag til udvalgets vedvarende aktiviteter, bl.a. med hensyn til forskning i og fremme af kønsbudgettering og med hensyn til de kønsmæssige aspekter af menneskehandel; glæder sig i denne forbindelse navnlig over EIGE's bidrag til at integrere et kønsperspektiv i direktivet om bekæmpelse af menneskehandel og direktivet om ofres rettigheder; 

6.  påpeger behovet for et tæt samarbejde mellem EIGE og ikke blot Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, men også med andre parlamentariske udvalg for bedre at opnå integration af kønsaspektet i politikker og foranstaltninger; opfordrer til, at der afsættes yderligere midler til EIGE for at øge antallet af medarbejdere, hvilket vil gøre det muligt for EIGE at yde bistand til de centrale interessenter, f.eks. i forbindelse med gennemførelsen af kønsbudgettering og andre redskaber til integrering af kønsaspektet;

7.  støtter EIGE's arbejde, som gennem undersøgelser og forskning gør det muligt for FEMM-udvalget at indhente data, som er absolut nødvendige, for at det kan udføre sit arbejde ordentligt ved at stille officielle data af høj kvalitet til rådighed uden nogen ideologisk indflydelse;

8.  glæder sig over EIGE's resultater i 2017, navnlig dets frigivelse af kønsligestillingsindekset for 2017 (indekset), udviklingen af harmoniserede definitioner og indikatorer for kønsbaseret vold og dets udvidede platform og værktøjer for integrering af kønsaspektet; påskønner det nye element i indekset, der fokuserer på forskelle mellem forskellige grupper af kvinder og mænd, og den omstændighed, at indekset siden 2019 vil blive ajourført på årsbasis; opfordrer til, at der udvikles mere metodiske redskaber med henblik på en bedre sikring af integration af kønsaspektet i alle politikker og foranstaltninger;

9.  noterer sig, at EIGE har foretaget en opfølgning af indberetningerne om seksuel chikane af kvindelige medarbejdere og praktikanter ved instituttet; understreger, at instituttet skal fungere som en rollemodel hvad angår bekæmpelse af seksuel chikane og varetagelse af samtlige medarbejderes sikkerhed og værdighed; støtter EIGE's indsats for at gennemføre en nultolerancepolitik over for seksuel chikane;

10.  henstiller kraftigt til, at EIGE som EU's ekspertisecenter for ligestilling mellem mænd og kvinder får til opgave at overvåge gennemførelsen af Istanbulkonventionen;

11.  beklager de omstændigheder med konstant risiko for budgetnedskæringer og mangel på menneskelige ressourcer, som EIGE skal fungere under;

12.  glæder sig over EIGE's arbejde med hensyn til digitalisering og bifalder dets projekt, der fokuserer på balance mellem arbejdsliv og privatliv, kønsbestemte løn- og pensionsforskelle og udvikling af et kønsbevidst parlamentsværktøj;

13.  noterer sig, at det er Revisionsrettens opfattelse, at EIGE's årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og ændringer i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

14.  noterer sig, at det er Revisionsrettens opfattelse, at de indtægter og betalinger, der ligger til grund for EIGE's årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2017, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

15.  glæder sig over, at der er blevet fulgt op på Revisionsrettens bemærkning fra 2016 om niveauet for fremførsler af forpligtede bevillinger under afsnit III (aktionsudgifter); opfordrer EIGE til at overveje Revisionsrettens bemærkning om offentliggørelse af instituttets stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted for at sikre større gennemsigtighed og bredere offentliggørelse samt give borgerne mulighed for på ét sted at finde alle stillinger opslået af EU's forskellige institutioner og agenturer;

16.  mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der kan meddeles decharge til direktøren for EIGE for gennemførelsen af EIGE's budget for regnskabsåret 2017.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

6

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jean Lambert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 136.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 136.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 136.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 136.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, s. 42.

(13)

EUT C 84/31 af 17.3.2017, s. 151.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse