Procedură : 2018/2201(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0150/2019

Texte depuse :

A8-0150/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.27

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0268

RAPORT     
PDF 201kWORD 61k
4.3.2019
PE 626.796v03-00 A8-0150/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2201(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2201(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Institutului(1)

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(5), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0150/2019),

1.  acordă directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2201(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Institutului(7)

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(11), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0150/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2201(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0150/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(13), bugetul final al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (denumit în continuare „Institutul”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 7 722 898 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 1,24 % față de bugetul pe 2016; întrucât bugetul Institutului provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Institutului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor aferente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia la cunoștință că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,92 %, reprezentând o ușoara creștere de 0,5 % față de 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 80,95 %, ceea ce reprezintă o creștere vizibilă față de exercițiul precedent, echivalentă cu 8,12 %; observă că, după analizarea avantajelor și a dezavantajelor creditelor diferențiate, Institutul a decis să nu le adopte ca măsură de gestionare a efectelor care decurg din caracterul multianual al operațiunilor sale; invită Institutul să țină seama de situație și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția situației;

Anularea reportărilor

2.  salută faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 34 865 EUR, reprezentând 1,79 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 0,07 % față de 2016;

Performanța

3.  reamintește că Institutul a fost înființat pentru a sprijini și a consolida promovarea egalității de gen în cadrul Uniunii, inclusiv integrarea perspectivei de gen în toate politicile relevante ale Uniunii și în politicile naționale care rezultă din acestea, combaterea discriminării de gen și sensibilizarea cetățenilor Uniunii cu privire la egalitatea de gen și apreciază întâietatea acordată activității în câteva domenii în care au fost obținute rezultate de calitate și o vizibilitate ridicată, fără a pierde din vedere integrarea perspectivei de gen;

4.  salută faptul că Institutul utilizează anumiți indicatori-cheie de performanță în ceea ce privește obiectivele operaționale și gestionarea resurselor financiare și umane pentru a evalua valoarea adăugată adusă de activitățile sale și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

5.  ia act cu satisfacție de faptul că Institutul și-a pus în aplicare programul de lucru în mod eficace și a îndeplinit 98,75 % din activitățile din documentul unic de programare în 2017; constată, de asemenea, că Institutul a publicat cea de a treia ediție a Indicelui egalității de gen pentru a monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește egalitatea de gen în Uniune;

6.  salută faptul că raza de acțiune a activităților de comunicare ale Institutului a crescut semnificativ în 2017, iar publicațiile sale au primit reacții pozitive din partea utilizatorilor, ceea ce a contribuit la răspândirea mesajelor privind egalitatea de gen și la sensibilizarea cetățenilor Uniunii;

7.  apreciază activitatea Institutului pe tema digitalizării și salută proiectul său axat pe echilibrul dintre viața profesională și cea privată, pe diferențele dintre remunerarea femeilor și bărbaților și dintre cuantumul pensiilor acestora, precum și dezvoltarea unui instrument al Parlamentului care să ia în considerare dimensiunea de gen;

8.  salută cooperarea existentă dintre Institut și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și apreciază contribuția Institutului la eforturile permanente ale Comisiei, inclusiv în privința studierii și promovării bugetării de gen și a aspectelor de gen ale traficului de ființe umane; salută, în acest sens, în mod special contribuția Institutului la integrarea unei perspective de gen în Directiva privind combaterea traficului de persoane și în Directiva privind drepturile victimelor; 

9.  sprijină activitatea Institutului, care, prin studii și cercetări, permite Comisiei FEMM să obțină date indispensabile bunei desfășurări a activității, oferind date oficiale și de înaltă calitate, fără nicio influență ideologică;

10.  salută participarea Institutului și contribuțiile sale valoroase în ceea ce privește problemele de gen în cadrul rețelei agențiilor europene din domeniul justiției și afacerilor interne;

11.  constată cu satisfacție că Institutul a inițiat în mod activ o activitate comună cu alte agenții în 2017, constând în formare și schimb de experiență privind prevenirea hărțuirii; constată, de asemenea, că Institutul a sprijinit Institutul European de Inovare și Tehnologie în integrarea perspectivei de gen în operațiunile sale și a contribuit la o publicație comună împreună cu Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă;

12.  ia act de faptul că Institutul a făcut progrese în ceea ce privește unele recomandări rezultate în urma evaluării externe (2015); salută efortul Institutului de a trece la o organizare axată pe proiecte, care va crește sinergiile interne și va promova schimbul de cunoștințe între unități; apreciază faptul că Institutul a început să pună în aplicare un plan de acțiune care să răspundă recomandărilor și invită Institutul să continue acest proces în vederea îmbunătățirii administrării și eficienței;

Politica de personal

13.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 96,30 %, fiind ocupate 26 din cele 27 de posturi de agenți temporari autorizate pe baza bugetului Uniunii (față de 28 de posturi autorizate în 2016); în plus, constată că în 2017 au mai lucrat în cadrul Institutului 15 agenți contractuali și patru experți naționali detașați;

14.  regretă dezechilibrul de gen în ceea ce privește membrii consiliului de administrație al Institutului, 26 din 32 de membri fiind femei și 6 bărbați; în acest sens, cere Comisiei și statelor membre și altor părți interesate să țină cont de importanța garantării echilibrului de gen în momentul prezentării nominalizărilor pentru membrii consiliului de administrație;

15.  constată că Institutul are o politică de protejare a demnității persoanelor și de prevenire a hărțuirii; ia act de faptul că Institutul a organizat ședințe de formare și a asigurat ședințe de consiliere confidențiale;

16.  ia act de faptul că Institutul a reacționat la semnalarea de cazuri de hărțuire sexuală a angajatelor agenției și a stagiarelor acesteia; subliniază că agenția trebuie să fie un model de combatere a hărțuirii sexuale și de asigurare a siguranței și demnității întregului său personal; sprijină Institutul în punerea în aplicare a politicii sale de toleranță zero privind hărțuirea sexuală;

17.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege costurile ridicate de traducere generate de o astfel de publicare; constată, pe baza răspunsului Institutului, că, pe lângă constrângerile financiare, acesta este de părere că canalele pe care le utilizează în prezent asigură o transparență și o publicitate corespunzătoare;

Achizițiile

18.  ia act cu îngrijorare de faptul că, potrivit raportului Curții, Institutului i-au fost intentate acțiuni în instanță de către ofertanți care nu au câștigat licitații, solicitându-i-se despăgubiri în valoare totală de 700 000 EUR (de până la 9 % din bugetul anual al Institutului) și anularea deciziei de atribuire; observă că Institutul se pregătește deja să remedieze din punct de vedere financiar posibilele pierderi; ia act, din răspunsul Institutului, de faptul că aceasta va ajusta procedurile de achiziții publice, indiferent de hotărârea judecătorească finală; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile în această privință;

19.  ia act cu îngrijorare de faptul că, potrivit raportului Curții, Institutul a inițiat și a finalizat o procedură de licitație pentru a obține un furnizor de servicii de călătorie fără a garanta cel mai bun raport calitate-preț; ia act, din răspunsul Institutului, de faptul că acesta a efectuat controale interne pentru a verifica și controla prețurile serviciilor furnizate de furnizorul selectat; constată, de asemenea, că Institutul intenționează să nu reînnoiască acest contract, ci să participe la o procedură comună de achiziții publice organizată de Comisie; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

20.  ia act de faptul că, în conformitate cu raportul Curții, la sfârșitul anului 2017, Institutul a introdus instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); ia act, din răspunsul Institutului, de faptul că acesta începe să folosească depunerea electronică de documente și facturarea electronică, în conformitate cu termenele stabilite de Comisie până la sfârșitul anului 2018; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

21.  observă măsurile aplicate de Institut și efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor; cu toate acestea, subliniază cu îngrijorare că Institutul publică pe site-ul său doar CV-ul directorului său, dar nu și CV-urile personalului său de conducere de nivel superior; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile întreprinse în acest sens;

Auditul intern

22.  ia act de faptul că, în 2017, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat un audit privind gestionarea relației cu părțile interesate și comunicarea externă, concluzionând că modalitățile de control intern ale Institutului sunt adecvate; ia act de faptul că, pentru a lua măsuri în privința celor trei recomandări ale IAS catalogate ca „importante”, a fost elaborat un plan de acțiune care urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2018; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a celor trei recomandări;

23.  ia act de eforturile depuse de Institut pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; observă că Institutul nu a luat măsuri speciale de reducere sau compensare a emisiilor de CO2, dar constată că acesta își încurajează personalul să folosească transportul public sau bicicletele pentru deplasare;

o

o

24.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

24.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2201(DEC))

Raportoare pentru aviz: Malin Björk

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât egalitatea de gen este una dintre valorile pe care se întemeiază Uniunea și întrucât Uniunea se angajează să promoveze integrarea perspectivei de gen în toate acțiunile sale, așa cum este consacrat acest lucru la articolul 8 din TFUE;

B.  întrucât bugetarea de gen reprezintă o aplicare a principiului integrării perspectivei de gen în procesul bugetar și înseamnă o evaluare a bugetelor pe criterii de gen, incluzând perspectiva de gen la toate nivelurile procesului bugetar și restructurând veniturile și cheltuielile pentru a promova egalitatea de gen(15),

1.  reamintește că Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) a fost înființat pentru a sprijini și a consolida promovarea egalității de gen în cadrul Uniunii, inclusiv integrarea perspectivei de gen în toate politicile relevante ale Uniunii și în politicile naționale care rezultă din acestea, combaterea discriminării de gen și sensibilizarea cetățenilor Uniunii cu privire la egalitatea de gen și apreciază întâietatea acordată activității în câteva domenii în care au fost obținute rezultate de calitate și o vizibilitate ridicată, fără a pierde din vedere integrarea perspectivei de gen;

2.  salută faptul că raza de acțiune a activităților de comunicare ale EIGE a crescut semnificativ în 2017, iar publicațiile sale au primit reacții pozitive din partea utilizatorilor, ceea ce a contribuit la răspândirea mesajelor privind egalitatea de gen și la sensibilizarea cetățenilor Uniunii;

3.  salută participarea EIGE și contribuțiile sale valoroase în ceea ce privește problemele de gen în cadrul rețelei agențiilor europene din domeniul justiției și afacerilor interne;

4.  ia act de faptul că EIGE a făcut progrese în ceea ce privește unele recomandări rezultate în urma evaluării externe (2015); salută efortul EIGE de a trece la o organizare axată pe proiecte, care va crește sinergiile interne și va promova schimbul de cunoștințe între unități; apreciază faptul că EIGE a început să pună în aplicare un plan de acțiune care să răspundă recomandărilor și invită Institutul să continue acest proces în vederea îmbunătățirii administrării și eficienței;

5.  salută cooperarea existentă dintre EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și apreciază contribuția EIGE la eforturile permanente ale Comisiei, inclusiv în privința studierii și promovării bugetării de gen și a aspectelor de gen ale traficului de ființe umane; salută, în acest sens, în mod special contribuția EIGE la integrarea unei perspective de gen în Directiva privind combaterea traficului de persoane și în Directiva privind drepturile victimelor; 

6.  subliniază necesitatea cooperării strânse a EIGE nu numai cu Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, ci și cu alte comisii parlamentare, pentru o mai bună integrare a perspectivei de gen în toate politicile și acțiunile; solicită alocarea de fonduri suplimentare pentru EIGE în vederea creșterii numărului de angajați, ceea ce va permite EIGE să ofere asistență principalelor părți interesate, de exemplu în punerea în practică a bugetării de gen și a altor instrumente de integrare a perspectivei de gen;

7.  sprijină activitatea EIGE, care, prin studii și cercetări, permite Comisiei FEMM să obțină date indispensabile bunei desfășurări a activității, oferind date oficiale și de înaltă calitate, fără nicio influență ideologică;

8.  salută realizările EIGE din 2017, în special publicarea indicelui egalității de gen pe 2017 („indicele”), elaborarea unor definiții și a unor indicatori armonizați privind violența de gen, precum și extinderea platformei și a instrumentelor de integrare a dimensiunii de gen; apreciază noul element al indicelui, care se axează pe decalajele dintre diferitele grupuri de femei și bărbați și faptul că indicele va fi actualizat anual începând din 2019; solicită elaborarea mai multor instrumente metodologice pentru a asigura o mai bună integrare a perspectivei de gen în toate politicile și acțiunile;

9.  ia act de faptul că EIGE a monitorizat rapoartele referitoare la hărțuirea sexuală a angajatelor agenției și a stagiarelor acesteia; subliniază că agenția trebuie să fie un model de combatere a hărțuirii sexuale și de asigurare a siguranței și demnității întregului său personal; sprijină EIGE în punerea în aplicare a politicii sale de toleranță zero privind hărțuirea sexuală;

10.  recomandă cu fermitate ca EIGE, în calitate de centru de expertiză al Uniunii Europene pentru egalitatea de gen, să fie desemnat să monitorizeze punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul;

11.  regretă că există un risc constant de reduceri de buget și o lipsă de resurse umane, condiții în care EIGE este obligată să-și desfășoare activitatea;

12.  apreciază activitatea EIGE pe tema digitalizării și salută proiectul său axat pe echilibrul dintre viața profesională și cea privată, pe diferențele dintre remunerarea femeilor și bărbaților și dintre cuantumul pensiilor acestora, precum și dezvoltarea unui instrument al Parlamentului care să ia în considerare dimensiunea de gen;

13.  ia act de opinia Curții de Conturi, potrivit căreia conturile anuale ale EIGE prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2017, rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor sale nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

14.  ia act de avizul Curții de Conturi, potrivit căruia veniturile și plățile aferente conturilor anuale ale EIGE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

15.  salută finalizarea constatării Curții de Conturi din 2016 cu privire la nivelul reportărilor pentru creditele de angajament de la titlul III (cheltuieli operaționale); face apel la EIGE să ia în considerare observația Curții cu privire la publicarea anunțurilor sale de posturi vacante pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului pentru a crește transparența și publicitatea și pentru a da cetățenilor posibilitatea să identifice posturile vacante publicate de diferitele instituții și agenții europene în mod colectiv.

16.  consideră, pe baza datelor disponibile în prezent, că directorului EIGE i se poate acorda descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului instituției aferent exercițiului financiar 2017.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

23.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jean Lambert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 136.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 136.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 403, 30.12.2006, p. 9.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 136.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 136.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 403, 30.12.2006, p. 9.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 84/31, 17.3.2017, p. 151.

(14)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143

Ultima actualizare: 18 martie 2019Notă juridică