Postup : 2018/2201(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0150/2019

Predkladané texty :

A8-0150/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.27

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0268

SPRÁVA     
PDF 208kWORD 57k
4.3.2019
PE 626.796v03-00 A8-0150/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017

(2018/2201(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017

(2018/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(5), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0150/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2017

(2018/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou inštitútu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(8) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(11), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0150/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2017

(2018/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0150/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) predstavoval konečný rozpočet Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2017 sumu 7 722 898 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2016 nárast o 1,24 %; keďže celý rozpočet inštitútu pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka inštitútu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  uznáva, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,92 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierny nárast o 0,5 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 80,95 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje značný nárast o 8,12 %; konštatuje, že po analýze výhod a nevýhod diferencovaných rozpočtových prostriedkov inštitút rozhodol, že ich neprijme ako opatrenie súvisiace s viacročným charakterom jeho činností; vyzýva inštitút, aby naďalej sledoval aktuálnu situáciu a informoval orgán udeľujúci absolutórium o každom vývoji v tejto súvislosti;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  víta, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 34 865 EUR, čo predstavuje 1,79 % celkovej prenesenej sumy a zodpovedá zníženiu o 0,07 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  pripomína, že inštitút bol zriadený s cieľom prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti v Únii a takéto presadzovanie posilňovať, ako aj uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti vo všetkých príslušných politikách Únie a v nadväzujúcich vnútroštátnych politikách, bojovať proti diskriminácii z dôvodu pohlavia a zvyšovať povedomie občanov Únie o rodovej rovnosti, a víta prioritnú orientáciu na prácu v niekoľkých oblastiach s vysoko kvalitnými a dobre viditeľnými výstupmi bez straty zamerania na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti;

4.  víta, že inštitút používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti v súvislosti s operačnými cieľmi a riadením finančných a ľudských zdrojov, aby posúdil pridanú hodnotu svojich činností a zlepšil svoje rozpočtové riadenie;

5.  s uspokojením berie na vedomie, že inštitút v roku 2017 účinne plnil svoj pracovný program a splnil 98,75 % činností jednotného programového dokumentu; ďalej konštatuje, že inštitút zverejnil tretie vydanie indexu rodovej rovnosti na monitorovanie pokroku v oblasti rodovej rovnosti v Únii;

6.  víta skutočnosť, že dosah komunikačných aktivít inštitútu v roku 2017 výrazne vzrástol a že inštitút dostal od používateľov pozitívnu spätnú väzbu k svojim publikáciám, čo prispelo k šíreniu myšlienok rodovej rovnosti a k zvýšeniu informovanosti občanov v Únii;

7.  oceňuje prácu inštitútu v oblasti digitalizácie a víta jeho projekt zameraný na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, rozdiely v odmeňovaní a v dôchodkoch žien a mužov a rozvoj parlamentného nástroja pre zohľadňovanie rodového hľadiska;

8.  víta pokračovanie spolupráce medzi inštitútom a Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť, ako aj prínos inštitútu k úsiliu, ktoré tento výbor vynakladá, vrátane úsilia v oblasti štúdia a podpory rodového rozpočtovania a rodových aspektov obchodovania s ľuďmi; v tejto súvislosti víta najmä príspevok inštitútu EIGE k začleneniu rodového hľadiska do smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a do smernice o právach obetí; 

9.  podporuje prácu inštitútu, ktorý prostredníctvom štúdií a výskumu umožňuje výboru FEMM získavať údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správnosť jeho práce, tým, že mu poskytuje oficiálne a vysoko kvalitné údaje, ktoré nie sú ovplyvnené žiadnou ideológiou;

10.  víta angažovanosť inštitútu a jeho cenné príspevky k rodovým aspektom v rámci siete európskych agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci;

11.  s uspokojením konštatuje, že inštitút v roku 2017 aktívne začal vykonávať spoločnú činnosť s inými agentúrami, ktorá pozostáva zo seminárov zameraných na odbornú prípravu a výmenu skúseností týkajúcich sa predchádzania obťažovaniu; ďalej konštatuje, že inštitút podporoval Európsky inovačný a technologický inštitút pri presadzovaní rodového hľadiska vo svojich operáciách a prispel k spoločnej publikácii s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok;

12.  berie na vedomie, že inštitút dosiahol pokrok vo vykonávaní niektorých odporúčaní externého hodnotenia (2015); víta úsilie inštitútu pretvoriť sa na projektovú organizáciu, čo zvýši jeho vnútornú súčinnosť a podporí výmenu poznatkov medzi jednotlivými útvarmi; oceňuje, že inštitút začal vykonávať akčný plán realizácie odporúčaní, a vyzýva inštitút, aby ďalej pokračoval v tomto procese s cieľom zlepšiť svoju správu a efektívnosť;

Personálna politika

13.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 96,30 %, pričom z 27 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 28 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 26 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 inštitút okrem toho zamestnával 15 zmluvných zamestnancov a štyroch vyslaných národných expertov;

14.  vyjadruje poľutovanie nad nerovnováhou v zastúpení mužov a žien v správnej rade inštitútu, v ktorej je – z celkových 32 členov – 26 žien a 6 mužov; v tejto súvislosti žiada Komisiu, členské štáty a príslušné strany, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady;

15.  berie na vedomie, že inštitút zaviedol politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; konštatuje, že inštitút zorganizoval školenia a umožnil dôverné poradenstvo;

16.  berie na vedomie, že inštitút prijal opatrenia v súvislosti so správami o sexuálnom obťažovaní zamestnankýň a stážistiek v inštitúte; zdôrazňuje, že inštitút musí byť vzorom v boji proti sexuálnemu obťažovaniu a musí garantovať bezpečnosť a dôstojnosť všetkých svojich zamestnancov; podporuje inštitút pri zavádzaní politiky nulovej tolerancie v oblasti sexuálneho obťažovania;

17.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať aj oznámenia o voľných pracovných miestach na webovej stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; uvedomuje si vysoké náklady na preklad, ktoré si vyžaduje takéto uverejňovanie; na základe odpovede inštitútu berie na vedomie, že bez ohľadu na otázku finančných obmedzení sa inštitút domnieva, že kanály, ktoré v súčasnosti využíva, zabezpečujú riadnu transparentnosť a publicitu;

Verejné obstarávanie

18.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov inštitút zažalovali neúspešní účastníci výberových konaní, ktorí požadovali odškodnenie v celkovej výške 700 000 EUR (čo predstavuje až 9 % ročného rozpočtu inštitútu) a zrušenie rozhodnutia o zadaní zákazky; konštatuje, že inštitút sa už pripravuje na finančné riešenie potenciálnych strát; na základe odpovede inštitútu berie na vedomie, že inštitút upraví postupy verejného obstarávania bez ohľadu na konečné rozhodnutie súdu; vyzýva inštitút, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o vývoji v tejto veci;

19.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov inštitút vyhlásil a dokončil postup verejnej súťaže na získanie poskytovateľa služieb cestovného ruchu bez toho, aby zaručil najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou; na základe odpovede inštitútu berie na vedomie, že inštitút zaviedol vnútorné kontroly na overovanie a kontrolu cien služieb, ktoré poskytol vybraný poskytovateľ; ďalej konštatuje, že inštitút nemá v úmysle túto zmluvu obnoviť, ale plánuje zúčastniť sa na spoločnom postupe verejného obstarávania organizovanom Komisiou; vyzýva inštitút, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v danej veci;

20.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že inštitút do konca roka 2017 nezačal používať nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jednotné riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe odpovede inštitútu konštatuje, že inštitút realizuje elektronické podania a elektronickú fakturáciu v súlade s lehotami, ktoré stanovila Komisia na koniec roka 2018; vyzýva inštitút, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v danej veci;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

21.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie inštitútu o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; so znepokojením však poukazuje na to, že inštitút zverejňuje na svojej webovej stránke len životopis svojho riaditeľa, ale nie životopisy členov vrcholového manažmentu; vyzýva inštitút, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o opatreniach prijatých v tejto veci;

Vnútorný audit

22.  poznamenáva, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2017 audit riadenia zainteresovaných strán a externej komunikácie a dospel k záveru, že vnútorné kontroly inštitútu sú primerané; konštatuje, že na účely vykonania troch odporúčaní IAS, ktoré sú označené ako „dôležité“, bol vypracovaný akčný plán, ktorý sa má dokončiť do konca roka 2018; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto troch odporúčaní;

23.  berie na vedomie úsilie inštitútu o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poznamenáva, že inštitút nezaviedol žiadne osobitné opatrenia na zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2, ale konštatuje, že inštitút nabáda svojich zamestnancov, aby na dochádzanie do práce využívali verejnú dopravu alebo bicykle;

o

o o

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(14) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

24.1.2019

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017

(2018/2201(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Malin Björk

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže rodová rovnosť je jednou z hodnôt, na ktorých je Únia založená, a Únia je odhodlaná presadzovať hľadisko rodovej rovnosti vo všetkých svojich činnostiach, ako je stanovené v článku 8 ZFEÚ;

B.  keďže rodové rozpočtovanie je uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rozpočtovom postupe a znamená posudzovanie rozpočtov z rodového hľadiska, začlenenie rodového hľadiska do všetkých úrovní rozpočtového postupu a reštrukturalizáciu príjmov a výdavkov s cieľom presadzovať rodovú rovnosť(15);

1.  pripomína, že Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) bol zriadený s cieľom prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti v Únii a takéto presadzovanie posilňovať, a to aj uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti vo všetkých príslušných politikách Únie a v nadväzujúcich vnútroštátnych politikách, bojovať proti diskriminácii z dôvodu pohlavia a zvyšovať povedomie občanov Únie o rodovej rovnosti, a víta prioritnú orientáciu na prácu v niekoľkých oblastiach s vysoko kvalitnými a dobre viditeľnými výstupmi bez straty zamerania na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti;

2.  víta skutočnosť, že dosah komunikačných aktivít inštitútu EIGE v roku 2017 výrazne vzrástol a že inštitút dostal od používateľov pozitívnu spätnú väzbu k svojim publikáciám, čo prispelo k šíreniu myšlienok rodovej rovnosti a k zvýšeniu informovanosti občanov v Únii;

3.  víta angažovanosť inštitútu EIGE a jeho cenné príspevky k rodovým aspektom v rámci siete európskych agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci;

4.  berie na vedomie, že inštitút EIGE dosiahol pokrok vo vykonávaní niektorých odporúčaní externého hodnotenia (2015); víta úsilie inštitútu EIGE pretvoriť sa na organizáciu vedenú projektmi, čo zvýši jeho vnútornú súčinnosť a podporí výmenu poznatkov medzi jednotlivými útvarmi; oceňuje, že inštitút EIGE začal vykonávať akčný plán realizácie odporúčaní, a vyzýva inštitút, aby ďalej pokračoval v tomto procese s cieľom zlepšiť svoju správu a efektívnosť;

5.  víta pokračovanie spolupráce medzi inštitútom EIGE a Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť, ako aj prínos inštitútu EIGE k úsiliu, ktoré tento výbor vynakladá, vrátane úsilia v oblasti štúdia a podpory rodového rozpočtovania a rodových aspektov obchodovania s ľuďmi; v tejto súvislosti víta najmä príspevok inštitútu EIGE k začleneniu rodového hľadiska do smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a do smernice o právach obetí; 

6.  poukazuje na potrebu úzkej spolupráce inštitútu EIGE, a to nielen s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť, ale aj s ostatnými parlamentnými výbormi s cieľom lepšie uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti v politikách a činnostiach; žiada o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov inštitútu EIGE na zvýšenie jeho počtu zamestnancov, čo inštitútu EIGE umožní poskytovať pomoc svojim kľúčovým zainteresovaným stranám, napríklad pri uplatňovaní rodového rozpočtovania a iných nástrojov uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;

7.  podporuje prácu inštitútu EIGE, ktorý prostredníctvom štúdií a výskumu umožňuje výboru FEMM získavať údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správnosť jeho práce, tým, že mu poskytuje oficiálne a vysoko kvalitné údaje, ktoré nie sú ovplyvnené žiadnou ideológiou;

8.  víta úspechy inštitútu EIGE v roku 2017, najmä jeho zverejnenie indexu rodovej rovnosti za rok 2017 (ďalej aj „index“), rozvoj harmonizovaných vymedzení a ukazovateľov rodovo motivovaného násilia a rozšírenie jeho platformy a nástrojov na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; oceňuje novú črtu indexu, ktorá sa zameriava na rozdiely medzi rôznymi skupinami žien a mužov, a to, že index sa bude od roku 2019 každoročne aktualizovať; vyzýva na vyvinutie ďalších metodických nástrojov s cieľom lepšie zabezpečiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách a činnostiach;

9.  berie na vedomie, že inštitút EIGE prijal opatrenia v súvislosti so správami o sexuálnom obťažovaní zamestnankýň a stážistiek v agentúre; zdôrazňuje, že agentúra musí byť vzorom v boji proti sexuálnemu obťažovaniu a musí garantovať bezpečnosť a dôstojnosť všetkých svojich zamestnancov; podporuje inštitút EIGE pri zavádzaní politiky nulovej tolerancie v oblasti sexuálneho obťažovania;

10.  dôrazne odporúča, aby bol inštitút EIGE ako odborné centrum Európskej únie pre rodovú rovnosť poverený monitorovaním vykonávania Istanbulského dohovoru;

11.  odsudzuje okolnosti neustáleho rizika rozpočtových škrtov a nedostatku ľudských zdrojov, za ktorých musí inštitút EIGE fungovať;

12.  oceňuje prácu inštitútu EIGE v oblasti digitalizácie a víta jeho projekt zameraný na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, rozdiely v odmeňovaní a v dôchodkoch žien a mužov a rozvoj parlamentného nástroja pre zohľadňovanie rodového hľadiska;

13.  berie na vedomie názor Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka inštitútu EIGE vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2017 a výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok ukončený k tomuto dátumu sú v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

14.  berie na vedomie názor Dvora audítorov, že príjmy a platby súvisiace s ročnou účtovnou závierkou inštitútu EIGE za rozpočtový rok ukončený 31. decembra 2017 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

15.  víta splnenie poznámky Dvora audítorov za rok 2016 týkajúcej sa úrovne prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave III (operačné výdavky); žiada inštitút EIGE, aby vzal do úvahy poznámku Dvora audítorov k zverejňovaniu oznámení o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov s cieľom zvýšiť transparentnosť a publicitu a umožniť občanom nájsť na jednom mieste informácie o voľných miestach, ktoré zverejňujú rôzne európske inštitúcie a agentúry;

16.  na základe aktuálnych dostupných údajov zastáva názor, že riaditeľke inštitútu EIGE môže byť udelené absolutórium za plnenie rozpočtu inštitútu EIGE za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Jean Lambert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 136.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 136.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 136.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 136.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 84/31, 17.3.2017, s. 151.

(14)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne oznámenie