Postopek : 2018/2201(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0150/2019

Predložena besedila :

A8-0150/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.27

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0268

POROČILO     
PDF 197kWORD 63k
4.3.2019
PE 626.796v03-00 A8-0150/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2017

(2018/2201(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017

(2018/2201(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017 z odgovorom inštituta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(5) in zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0150/2019),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017

(2018/2201(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017 z odgovorom inštituta(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(11) in zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0150/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017

(2018/2201(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0150/2019),

A.  ker izkaz prihodkov in odhodkov Evropskega inštituta za enakost spolov(13) (v nadaljnjem besedilu: inštitut) kaže, da je končni proračun inštituta v proračunskem letu 2017 znašal 7.722.898 EUR, kar je za 1,24 % več kot leta 2016; ker celotni proračun inštituta izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu inštituta za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa inštituta ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  je seznanjen, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 98,92 %, kar je nekoliko več (0,5 %) kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 80,95 %, kar je občutno, 8,12-odstotno povečanje v primerjavi s predhodnim letom; ugotavlja, da se je inštitut po analizi prednosti in slabosti diferenciranih sredstev odločil, da jih ne bo sprejel kot ukrep za obravnavanje večletne narave svojega poslovanja; poziva ga, naj bo še naprej pozoren na trenutne razmere ter organu za podelitev razrešnice poroča o vseh dogodkih v zvezi s tem;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  pozdravlja, da je razveljavitev sredstev, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, znašala 34.865 EUR in predstavljala 1,79 % vseh prenesenih sredstev oziroma 0,07 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

3.  opominja, da je bil inštitut ustanovljen zato, da bi spodbujal enakost spolov in jo krepil, med drugim z vključevanjem načela enakosti spolov v vse ustrezne politike Unije in državne politike, oblikovane na njihovi osnovi, se boril proti diskriminaciji na podlagi spola ter ozaveščal državljane Unije o enakosti spolov; pozdravlja prednostno obravnavo več področij s kakovostnimi in prepoznavnimi rezultati, ne da bi se izgubila usmerjenost v vključevanje načela enakosti spolov;

4.  pozdravlja, da inštitut uporablja nekatere ključne kazalnike uspešnosti v zvezi z operativnimi cilji in upravljanjem finančnih in človeških virov, da bi ocenil dodano vrednost, ki jo prinašajo njegove dejavnosti, in izboljšal svoje upravljanje proračuna;

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je inštitut v letu 2017 svoj delovni program izvedel učinkovito in je uresničil 98,75 % dejavnosti iz enotnega programskega dokumenta; ugotavlja tudi, da je inštitut objavil tretjo izdajo indeksa enakosti spolov za spremljanje napredka na področju enakosti spolov v Uniji;

6.  pozdravlja dejstvo, da so komunikacijske dejavnosti inštituta v letu 2017 dosegle širše občinstvo kot prej in da so se bralci pozitivno odzvali na njegove publikacije, kar je prispevalo k širjenju sporočila o enakosti spolov in ozaveščanju državljanov Unije;

7.  ceni delo inštituta na področju digitalizacije in pozdravlja njegov projekt, osredotočen na ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, razliko med plačami in pokojninami moških in žensk ter pripravo parlamentarnega orodja, ki upošteva vidik spola;

8.  pozdravlja sodelovanje med inštitutom in Odborom za pravice žensk in enakost spolov ter prispevek inštituta k prizadevanjem tega odbora, med drugim k preučevanju in spodbujanju priprave proračuna ob upoštevanju vidika spola ter k vidikom spola pri trgovini z ljudmi; v zvezi s tem pozdravlja zlasti prispevek inštituta k vključitvi vidika spola v direktivo proti trgovini z ljudmi in direktivo o pravicah žrtev; 

9.  podpira delo inštituta, ki Odboru za pravice žensk in enakost spolov prek študij in raziskav posreduje nujno potrebne uradne visokokakovostne podatke, zbrane brez ideoloških vplivov;

10.  pozdravlja sodelovanje inštituta v mreži evropskih agencij s področja pravosodja in notranjih zadev ter njegov dragoceni prispevek k vidikom spola;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je inštitut v letu 2017 proaktivno začel skupno dejavnost z drugimi agencijami, ki je vključevala usposabljanje in delavnice izmenjave izkušenj o preprečevanju nadlegovanja; je seznanjen tudi, da je inštitut podpiral Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo pri vključevanju vidika spola v njegovo poslovanje ter prispeval k skupni publikaciji z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer;

12.  je seznanjen, da je inštitut napredoval pri uresničevanju nekaterih priporočil na osnovi zunanje ocene (2015); pozdravlja njegova prizadevanja, da bi se približal projektno vodeni organizaciji, kar bo povečalo notranje sinergije in spodbudilo izmenjavo znanja med oddelki; ceni, da je začel inštitut izvajati akcijski načrt za uresničitev priporočil, in ga poziva, naj ta proces nadaljuje, da bi izboljšal upravljanje in povečal učinkovitost;

Kadrovska politika

13.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 96,30-odstotno, saj je bilo v inštitutu zasedenih 26 od 27 začasnih delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 28 delovnih mest); ugotavlja, da je za inštitut leta 2017 delalo še 15 pogodbenih uslužbencev in štirje napoteni nacionalni strokovnjaki;

14.  obžaluje neuravnoteženo zastopanost spolov med člani upravnega odbora inštituta, saj je bilo 26 od 32 članov žensk, 6 pa je bilo moških; v zvezi s tem poziva Komisijo, države članice in druge zainteresirane strani, naj pri imenovanju svojih kandidatov za člane odbora upoštevajo pomen zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov;

15.  ugotavlja, da ima inštitut politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; je seznanjen, da je organiziral usposabljanje in omogočil zaupno svetovanje;

16.  je seznanjen, da je inštitut ukrepal na osnovi poročil o spolnem nadlegovanju svojih uslužbenk in praktikantk; poudarja, da mora biti inštitut zgled v boju proti spolnemu nadlegovanju ter pri zagotavljanju varnosti in dostojanstva vseh zaposlenih; podpira inštitut pri izvajanju politike ničelne strpnosti do spolnega nadlegovanja;

17.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj inštitut obvestila o prostih delovnih mestih objavlja tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi izboljšal vidnost; razume, da bi takšne objave prinesle visoke stroške za prevajanje; je seznanjen z odgovorom inštituta, da poleg finančnih omejitev meni, da trenutno uporabljeni kanali omogočajo zadostno preglednost in javno dostopnost;

Javna naročila

18.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da so inštitut tožili neizbrani ponudniki in skupaj zahtevali 700.000 EUR odškodnine (kar je 9 % skupnega letnega proračuna inštituta) ter razveljavitev sklepa o oddaji naročila; ugotavlja, da se inštitut že pripravlja, da bo finančno nadomestil morebitne izgube; je seznanjen z odgovorom inštituta, da bo prilagodil postopke javnih naročil, ne glede na končno odločitev Sodišča; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

19.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je inštitut objavil in zaključil razpis, da bi pridobil ponudnika potovalnih storitev, ne da bi zagotovil najugodnejšo ponudbo; je seznanjen z odgovorom inštituta, da je vzpostavil notranje kontrole, da bi preveril in nadzoroval cene storitev, ki jih zagotavlja izbrani ponudnik; je seznanjen tudi, da inštitut ne namerava podaljšati te pogodbe, ampak bo sodeloval v skupnem postopku javnih naročil, ki ga organizira Komisija; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

20.  ugotavlja, da v skladu s poročilom Računskega sodišča inštitut do konca leta 2017 še ni uporabljal orodij, ki jih je uvedla Komisija, da bi se uvedla enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil (e-javna naročila); je seznanjen z odgovorom inštituta, da uvaja e-oddajo in e-račune v skladu z rokom do konca leta 2018, ki ga je določila Komisija; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

21.  ugotavlja, da je inštitut uvedel ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter zaščito prijaviteljev nepravilnosti; vendar z zaskrbljenostjo poudarja, da je inštitut na svojem spletnem mestu objavil le življenjepis direktorja, ne pa tudi življenjepisov višjega vodstva; poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

Notranja revizija

22.  je seznanjen, da je leta 2017 služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijo upravljanja deležnikov in zunanjega komuniciranja ter ugotovila, da so notranje kontrole inštituta ustrezne; je seznanjen, da je bil za obravnavo treh priporočil, ki jih je ta služba označila za „pomembna“, pripravljen akcijski načrt, ki naj bi se dokončal do konca leta 2018; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o izvajanju teh treh priporočil;

23.  je seznanjen s prizadevanji inštituta za stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje; je seznanjen, da inštitut ni sprejel nobenih posebnih ukrepov za zmanjšanje ali izravnavo emisij CO2, vendar ugotavlja, da svoje uslužbence spodbuja k uporabi javnega prevoza ali koles za prihod na delo;

o

o o

24.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

24.1.2019

MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2017

(2018/2201(DEC))

Pripravljavka mnenja: Malin Björk

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A.  ker je enakost spolov ena od vrednot, na katerih temelji Unija, in ker je slednja zavezana vključevanju načela enakosti spolov v vse svoje ukrepe, kot določa člen 8 PDEU;

B.  ker priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola pomeni vključevanje načela enakosti spolov v proračunski postopek in ocenjevanje proračuna na podlagi vidika spola ter uvaja vidik spola na vseh ravneh proračunskega postopka, prav tako pa prestrukturira prihodke in odhodke, da bi se spodbujala enakost spolov(15);

1.  opominja, da je bil Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE; v nadaljevanju: inštitut) ustanovljen zato, da bi spodbujal enakost spolov in jo krepil, med drugim z vključevanjem načela enakosti spolov v vse ustrezne politike Unije in državne politike, oblikovane na njihovi osnovi, se boril proti diskriminaciji na podlagi spola ter ozaveščal državljane Unije o enakosti spolov; pozdravlja prednostno obravnavo več področij s kakovostnimi in prepoznavnimi rezultati, ne da bi se izgubila usmerjenost v vključevanje načela enakosti spolov;

2.  pozdravlja dejstvo, da so komunikacijske dejavnosti inštituta v letu 2017 dosegle širše občinstvo kot prej in da so se bralci pozitivno odzvali na njegove publikacije, kar je prispevalo k širjenju sporočila o enakosti spolov in ozaveščanju državljanov Unije;

3.  pozdravlja sodelovanje inštituta v mreži evropskih agencij s področja pravosodja in notranjih zadev ter njegov dragoceni prispevek k vidikom spola;

4.  je seznanjen, da je inštitut napredoval pri uresničevanju nekaterih priporočil na osnovi zunanje ocene (2015); pozdravlja njegova prizadevanja, da bi se približal projektno vodeni organizaciji, kar bo povečalo notranje sinergije in spodbudilo izmenjavo znanja med oddelki; ceni, da je začel izvajati akcijski načrt za uresničitev priporočil, in ga poziva, naj ta proces nadaljuje, da bi izboljšal upravljanje in povečal učinkovitost;

5.  pozdravlja sodelovanje med inštitutom in Odborom za pravice žensk in enakost spolov ter prispevek inštituta k prizadevanjem tega odbora, med drugim k preučevanju in spodbujanju priprave proračuna ob upoštevanju vidika spola ter k vidikom spola pri trgovini z ljudmi; v zvezi s tem pozdravlja zlasti prispevek inštituta k vključitvi vidika spola v direktivo proti trgovini z ljudmi in direktivo o pravicah žrtev; 

6.  poudarja, da mora inštitut tesno sodelovati ne samo z Odborom za pravice žensk in enakost spolov, temveč tudi z drugimi parlamentarnimi odbori, da bo vidik spola bolje vključen v politike in ukrepe; poziva, da se inštitutu dodelijo dodatna finančna sredstva, da bo zaposlil nove ljudi in tako lahko nudil pomoč glavnim deležnikom, na primer pri uvajanju priprave proračuna na podlagi spola in drugih orodjih za vključevanje vidika spola;

7.  podpira delo inštituta, ki Odboru za pravice žensk in enakost spolov prek študij in raziskav posreduje nujno potrebne uradne visokokakovostne podatke, zbrane brez ideoloških vplivov;

8.  pozdravlja dosežke inštituta v letu 2017, zlasti objavo indeksa enakosti spolov za leto 2017, oblikovanje usklajenih definicij in kazalnikov za nasilje na podlagi spola ter razširitev nabora platform in orodij za vključevanje vidika spola; ceni novo funkcijo indeksa, ki omogoča poudarek na različnih skupinah žensk in moških, pa tudi dejstvo, da se bo indeks od leta 2019 vsako leto posodabljal; poziva k oblikovanju bolj metodoloških orodij, ki bodo omogočila boljše vključevanje vidika spola v vse politike in ukrepe;

9.  je seznanjen, da je inštitut ukrepal na osnovi poročil o spolnem nadlegovanju svojih uslužbenk in praktikantk; poudarja, da mora biti inštitut zgled v boju proti spolnemu nadlegovanju ter pri zagotavljanju varnosti in dostojanstva vseh zaposlenih; podpira ga pri uvedbi politike ničelne strpnosti do spolnega nadlegovanja;

10.  toplo priporoča, da se inštitutu kot strokovnemu centru Evropske unije za enakost spolov naloži spremljanje izvajanja istanbulske konvencije;

11.  obžaluje, da mora inštitut ves čas delati v strahu, da bodo njegova proračunska sredstva zmanjšana in da ne bo imel dovolj zaposlenih;

12.  ceni delo inštituta na področju digitalizacije in pozdravlja njegov projekt, osredotočen na ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, razliko med plačami in pokojninami moških in žensk ter pripravo parlamentarnega orodja, ki upošteva vidik spola;

13.  ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi inštituta v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za takrat končano leto v skladu z določbami njegove finančne uredbe in z računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

14.  poudarja, da so po mnenju Računskega sodišča prihodki in plačila, povezani z letnimi računovodskimi izkazi inštituta za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

15.  pozdravlja, da so bile v celoti upoštevane ugotovitve Računskega sodišča o višini prenesenih prevzetih obveznosti za leto 2016 v naslovu III (odhodki iz poslovanja); poziva inštitut, naj preuči pripombo Računskega sodišča o objavi prostih delovnih mest na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), saj bi to povečalo preglednost in izboljšalo publiciteto ter omogočilo državljanom, da na enem samem mestu najdejo prosta delovna mesta različnih institucij in agencij EU;

16.  na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da se direktorici inštituta lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2017.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jean Lambert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 136.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 136.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 403, 30.12.2006, str. 9.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 136.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 136.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 403, 30.12.2006, str. 9.

(12)

OJ L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 84/31, 17.3.2017, str. 151.

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143

Zadnja posodobitev: 15. marec 2019Pravno obvestilo