Förfarande : 2018/2201(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0150/2019

Ingivna texter :

A8-0150/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.27

Antagna texter :

P8_TA(2019)0268

BETÄNKANDE     
PDF 187kWORD 61k
4.3.2019
PE 626.796v03-00 A8-0150/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017

(2018/2201(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017

(2018/2201(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(5), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0150/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017

(2018/2201(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017, med institutets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(11), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0150/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017

(2018/2201(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0150/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet(13) uppgick institutets slutgiltiga budget för budgetåret 2017 till 7 722 898 EUR, vilket innebär en ökning med 1,24 % jämfört med 2016. Institutets budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  I sin rapport om Europeiska jämställdhetsinstitutets årsredovisning för budgetåret 2017 förklarar revisionsrätten att man uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,92 %, vilket är en nätt ökning med 0,5 % jämfört med 2016. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 80,95 %, vilket innebär en märkbar ökning med 8,12 % jämfört med föregående år. Parlamentet konstaterar att institutet, efter att ha analyserat fördelarna och nackdelarna med differentierade anslag, beslutade att inte anta dem med tanke på att institutets arbete har en flerårig karaktär. Parlamentet uppmanar institutet att fortsätta att vara uppmärksam på situationen och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen av läget.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet välkomnar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 34 865 EUR, vilket utgör 1,79 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 0,07 % jämfört med 2016.

Prestation

3.  Europaparlamentet påminner om att institutet inrättades för att bidra till och stärka jämställdhetsarbetet i unionen, inbegripet jämställdhetsintegreringen av all relevant EU‑politik och den därav följande nationella politiken, bekämpa könsdiskriminering samt öka medvetenheten om jämställdhetsfrågorna bland EU-medborgarna, och välkomnar att man har prioriterat arbetet på vissa områden, vilket har gett resultat av hög kvalitet och stor synlighet, utan att tappa fokus på jämställdhetsintegreringen.

4.  Europaparlamentet välkomnar att institutet använder vissa nyckelprestationsindikatorer för verksamhetsmål och förvaltningen av finansiella och mänskliga resurser för att bedöma mervärdet av sin verksamhet och för att förbättra budgetförvaltningen.

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att institutet genomförde sitt arbetsprogram på ett effektivt sätt och uppfyllde 98,75 % av verksamheterna i programdokumentet 2017. Parlamentet noterar vidare att institutet har offentliggjort den tredje upplagan av jämställdhetsindexet för att övervaka framstegen i jämställdhetsarbetet i unionen.

6.  Europaparlamentet välkomnar att räckvidden för institutets kommunikationsverksamhet ökade betydligt under 2017 och att dess publikationer har fått positiv återkoppling från användarna, vilket bidragit till att sprida jämställdhetsfrågorna och öka medborgarnas medvetenhet i unionen.

7.  Europaparlamentet uppskattar institutets arbete i fråga om digitalisering och välkomnar dess projekt som fokuserar på balansen mellan arbetsliv och privatliv, löne- och pensionsklyftan mellan kvinnor och män samt utvecklingen av ett jämställdhetsmedvetet parlamentsverktyg.

8.  Europaparlamentet välkomnar det pågående samarbetet mellan institutet och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, och välkomnar institutets bidrag till det pågående arbetet i utskottet, däribland forskning om och främjande av jämställdhetsbudgetering och könsspecifika aspekter av människohandel. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang särskilt EIGE:s bidrag att införliva ett jämställdhetsperspektiv i direktivet om människohandel och direktivet om brottsoffers rättigheter. 

9.  Europaparlamentet stöder arbetet inom institutet, som genom studier och forskning och genom att tillhandahålla officiella uppgifter av hög kvalitet som är fria från ideologi gör det möjligt för FEMM-utskottet att få fram uppgifter som är nödvändiga för utskottets arbete.

10.  Europaparlamentet välkomnar institutets deltagande och värdefulla bidrag vad gäller jämställdhetsaspekter i EU-byråernas nätverk för rättsliga och inrikes frågor.

11.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att institutet proaktivt inledde en verksamhet tillsammans med andra organ under 2017 som bestod av utbildning och seminarier där man kunde dela med sig av erfarenheter om förebyggande av trakasserier. Parlamentet noterar vidare att institutet stödde Europeiska institutet för innovation och teknik genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och bidrog till en gemensam publikation med Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor.

12.  Europaparlamentet noterar att institutet har kommit långt i fråga om vissa av den externa utvärderingens rekommendationer (2015). Parlamentet välkomnar institutets arbete med att gå över till en projektstyrd organisation, vilket kommer att öka de interna synergierna och främja kunskapsutbytet mellan enheterna. Det är glädjande att institutet har börjat genomföra en handlingsplan med anledning av rekommendationerna och institutet uppmanas att gå vidare med denna process för att förbättra styrningen och effektiviteten.

Personalpolitik

13.  Europaparlamentet noterar att 96,30 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 27 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 28 tillåtna tjänster 2016) hade 26 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 15 kontraktsanställda och fyra utstationerade nationella experter arbetade för institutet 2017.

14.  Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen i institutets styrelse, där 26 av 32 personer är kvinnor och 6 personer är män. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna och andra berörda parter att beakta vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning när de nominerar styrelseledamöter.

15.  Europaparlamentet noterar att institutet redan har en policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att institutet anordnade kurser och möjliggjorde konfidentiell rådgivning.

16.  Europaparlamentet noterar att institutet har följt upp uppgifterna om sexuella trakasserier av kvinnliga anställda och praktikanter vid institutet. Parlamentet betonar att institutet måste vara en förebild när det gäller att bekämpa sexuella trakasserier och trygga alla medarbetares säkerhet och värdighet. Parlamentet stöder institutets arbete med att införa nolltolerans mot sexuella trakasserier.

17.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster även på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet inser att ett sådant offentliggörande skulle innebära höga översättningskostnader. Parlamentet noterar utifrån institutets svar att det, utöver de finansiella begränsningarna, anser att de kanaler som det för närvarande använder ger tillräcklig insyn och publicitet.

Upphandling

18.  Europaparlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport har institutet dragits inför domstol av förbigångna anbudsgivare, som kräver sammanlagt 700 000 EUR i skadestånd (vilket är 9 % av institutets årliga budget) och att beslutet om tilldelning ska ogiltigförklaras. Parlamentet konstaterar att institutet redan förbereder sig för att finansiellt hantera potentiella förluster. Parlamentet noterar institutets svar att det kommer att justera upphandlingsförfarandena oavsett domstolens slutliga avgörande. Institutet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen i denna fråga.

19.  Europaparlamentet noterar med oro att institutet enligt revisionsrättens rapport har inlett och slutfört ett anbudsförfarande för att få en leverantör av resetjänster utan garantier för att det kostnadseffektivaste anbudet valdes. Parlamentet noterar utifrån institutets svar att det har infört internkontroller för tillsyn över och kontroll av priserna på de tjänster som tillhandahålls av den utvalda leverantören. Parlamentet noterar vidare att institutet har för avsikt att inte förnya detta kontrakt utan i stället delta i ett gemensamt upphandlingsförfarande som anordnas av kommissionen. Institutet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende.

20.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att institutet i slutet av 2017 ännu inte infört de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektronisk lagring och utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Parlamentet noterar institutets svar att det senast i slutet av 2018 skulle tillämpa e-upphandling och e-fakturering i enlighet med kommissionens tidsfrister. Institutet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

21.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Det är bekymmersamt att institutet offentliggör endast sin direktörs meritförteckning men inte övriga ledningens meritförteckningar på sin webbplats. Institutet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte.

Internrevision

22.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) genomförde en granskning av hanteringen av förbindelserna med intressenterna och den externa kommunikationen, där den kom fram till att institutets internkontroller är tillfredsställande. För att svara upp mot de tre rekommendationer som internrevisionstjänsten klassificerar som ”viktiga” upprättades en handlingsplan som skulle avslutas senast utgången av 2018. Institutet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av de tre rekommendationerna.

23.  Europaparlamentet noterar institutets inledande arbete för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet konstaterar att institutet inte har vidtagit några särskilda åtgärder för att minska eller uppväga koldioxidutsläpp, men att institutet uppmuntrar sin personal att resa med kollektivtrafiken eller cykla till arbetet.

o

o o

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

24.1.2019

YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till budgetkontrollutskottet

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017

(2018/2201(DEC))

Föredragande av yttrande: Malin Björk

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A.  Jämställdhet är en av de värderingar som unionen grundar sig på och unionen har förbundit sig att främja jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet i enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget.

B.  Jämställdhetsbudgetering är en tillämpning av jämställdhetsintegrering i budgetprocessen och innebär en jämställdhetsbaserad budgetbedömning som inbegriper ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer i budgetprocessen och en omstrukturering av intäkter och utgifter för att främja jämställdhet(15).

1.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) inrättades för att bidra till och stärka jämställdhetsarbetet i unionen, inbegripet jämställdhetsintegreringen av all relevant EU-politik och den därav följande nationella politiken, bekämpa könsdiskriminering samt öka medvetenheten om jämställdhetsfrågorna bland EU-medborgarna, och välkomnar att man har prioriterat arbetet på vissa områden, vilket har gett resultat av hög kvalitet och stor synlighet, utan att tappa fokus på jämställdhetsintegreringen.

2.  Europaparlamentet välkomnar att räckvidden för EIGE:s kommunikationsverksamhet ökade betydligt under 2017 och att dess publikationer har fått positiv återkoppling från användarna, vilket bidragit till att sprida jämställdhetsfrågorna och öka medborgarnas medvetenhet i unionen.

3.  Europaparlamentet välkomnar EIGE:s deltagande och värdefulla bidrag vad gäller jämställdhetsaspekter i EU-byråernas nätverk för rättsliga och inrikes frågor.

4.  Europaparlamentet noterar att EIGE har kommit långt i fråga om vissa av den externa utvärderingens rekommendationer (2015). Parlamentet välkomnar EIGE:s arbete med att gå över till en projektstyrd organisation, vilket kommer att öka de interna synergierna och främja kunskapsutbytet mellan enheterna. Det är glädjande att EIGE har börjat genomföra en handlingsplan med anledning av rekommendationerna och EIGE uppmanas att gå vidare med denna process för att förbättra styrningen och effektiviteten.

5.  Europaparlamentet välkomnar det pågående samarbetet mellan EIGE och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, och välkomnar EIGE:s bidrag till det pågående arbetet i utskottet, däribland forskning om och främjande av jämställdhetsbudgetering och könsspecifika aspekter av människohandel. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang särskilt EIGE:s bidrag att införliva ett jämställdhetsperspektiv i direktivet om människohandel och direktivet om brottsoffers rättigheter. 

6.  Europaparlamentet påpekar att det behövs ett nära samarbete mellan EIGE och FEMM-utskottet och även med andra utskott för en bättre integrering av jämställdhetsperspektivet i politikområden och åtgärder. Parlamentet begär att ytterligare medel anslås till EIGE för att öka antalet anställda, vilket kommer att göra det möjligt för EIGE att ge stöd till sina viktigaste intressenter, till exempel vid genomförandet av jämställdhetsbudgetering och andra verktyg för jämställdhetsintegrering.

7.  Europaparlamentet stöder arbetet inom EIGE, som genom studier och forskning och genom att tillhandahålla officiella uppgifter av hög kvalitet som är fria från ideologi gör det möjligt för FEMM-utskottet att få fram uppgifter som är nödvändiga för utskottets arbete.

8.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska jämställdhetsinstitutets resultat under 2017, särskilt offentliggörandet av ett jämställdhetsindex för 2017, framtagandet av harmoniserade definitioner och indikatorer för könsrelaterat våld samt dess utvidgade plattform och verktyg för jämställdhetsintegrering. Parlamentet uppskattar den nya delen i indexet som fokuserar på klyftor mellan olika grupper av kvinnor och män och att indexet kommer att uppdateras årligen från och med 2019. Fler metodverktyg bör tas fram för en bättre integrering av ett jämställdhetsperspektiv i all politik och alla åtgärder.

9.  Europaparlamentet noterar att EIGE har följt upp uppgifterna om sexuella trakasserier av kvinnliga anställda och praktikanter vid institutet. Parlamentet betonar att institutet måste vara en förebild när det gäller att bekämpa sexuella trakasserier och trygga alla medarbetares säkerhet och värdighet. Parlamentet stöder EIGE:s arbete med att införa nolltolerans mot sexuella trakasserier.

10.  Europaparlamentet rekommenderar starkt att EIGE, som Europeiska unionens kompetenscentrum för jämställdhet, utses att övervaka genomförandet av Istanbulkonventionen.

11.  Europaparlamentet beklagar djupt att EIGE måste arbeta med ständig risk för budgetnedskärningar och personalbrist.

12.  Europaparlamentet uppskattar EIGE:s arbete i fråga om digitalisering och välkomnar dess projekt som fokuserar på balansen mellan arbetsliv och privatliv, löne- och pensionsklyftan mellan kvinnor och män samt utvecklingen av ett jämställdhetsmedvetet parlamentsverktyg.

13.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten anser att EIGE: s årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av institutets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av det finansiella resultatet, kassaflödena och ändringarna i nettotillgångarna för det budgetår som avslutades detta datum, i enlighet med bestämmelserna i institutets budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

14.  Europaparlamentet uppmärksammar revisionsrättens bedömning att de inkomster och betalningar som ligger till grund för EIGE: s årsredovisning för det budgetår som avslutades den 31 december 2017 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

15.  Europaparlamentet välkomnar uppföljningen av revisionsrättens iakttagelser 2016 avseende andelen överföringar för gjorda åtaganden för anslag till avdelning III (driftsutgifter). Parlamentet uppmanar EIGE att beakta revisionsrättens iakttagelse om att institutet bör offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats, för ökad insyn och publicitet och för att det ska gå att hitta information om lediga tjänster vid EU:s olika institutioner och byråer på ett och samma ställe.

16.  Europaparlamentet anser, mot bakgrund av tillgängliga uppgifter, att EIGE:s direktör kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jean Lambert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 136.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 136.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 136.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 136.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 84/31, 17.3.2017, s. 151.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande