Процедура : 2018/0145(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0151/2019

Внесени текстове :

A8-0151/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Приети текстове :

P8_TA(2019)0391

ДОКЛАД     ***I
PDF 571kWORD 263k
4.3.2019
PE 627.562v02-00 A8-0151/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0286),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0194/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по транспорт и туризъм (A8-0151/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (EС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009

относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (EС) 2018/858 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст, при споменаване на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1). Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета24+ установява административните разпоредби и техническите изисквания за одобряване на типа на новите превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и да се осигури високо ниво на безопасност и опазване на околната среда.

(1)  Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета24 установява административните разпоредби и техническите изисквания за одобряване на типа на новите превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и да се осигури високо ниво на безопасност и опазване на околната среда.

__________________

__________________

24 Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/20027 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L ..., … г., стр. ...)

24 Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).

+ Служба за публикации: моля въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS № 73/17 (2016/0014(COD)), и добавете номера, датата и данните за публикацията в ОВ на регламента в бележката под линия.

 

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Безопасността на движението по пътищата в Съюза изисква координирана политика на международно равнище в рамките на споразуменията на ИКЕ на ООН и по-специално в работна група 29 (РГ 29), както и интегриран подход на равнището на Съюза, на национално, регионално и местно равнище. Поради това е необходимо да се координират действията и мерките, предприемани от различните органи по отношение на ключови компоненти на безопасността на движението по пътищата, които обхващат превозните средства, поведението на шофьорите и пътните знаци и инфраструктура.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  През изминалите десетилетия напредъкът в безопасността на превозните средства допринесе значително за общото намаляване на броя на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата. Това намаляване обаче напоследък е в застой в Съюза поради различни фактори, като например структурни и поведенчески фактори, и без нови инициативи относно общата безопасност по пътищата, въздействието на настоящия подход върху безопасността вече няма да е в състояние да компенсира последиците от нарастването на обема на трафика. Ето защо е необходимо показателите за безопасност на моторните превозни средства да бъдат подобрени допълнително като част от интегрирания подход към пътната безопасност и с оглед на по-добрата защита на уязвимите участници в движението по пътищата.

(3)  През изминалите десетилетия напредъкът в безопасността на превозните средства допринесе значително за общото намаляване на броя на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата. При все това през 2017 г. по пътищата на Съюза са загинали 25 300 души – цифра, която запазва равнището си през последните четири години. Също така, всяка година в катастрофи биват тежко ранени 135 000 души. Съюзът прави всичко възможно, за да намали драстично тези стойности, като се стреми да постигне целта си за „нулева смъртност“ (Vision Zero). В допълнение към мерките за безопасност с цел защита на пътниците в превозното средство, за да се защитят участниците в движението извън превозното средство е необходимо да бъдат изпълнени конкретни мерки за предотвратяване на смъртните случаи и нараняванията на уязвимите участници в движението по пътищата, като например велосипедистите и пешеходците. Без нови инициативи относно общата безопасност по пътищата, въздействието на настоящия подход върху безопасността вече няма да е в състояние да компенсира последиците от нарастването на обема на трафика. Ето защо е необходимо показателите за безопасност на моторните превозни средства да бъдат подобрени допълнително като част от интегрирания подход към пътната безопасност и с оглед на по-добрата защита на уязвимите участници в движението по пътищата.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Определението за уязвими участници в пътното движение следва да включва моторизирани участници в пътното движение като сегуей, скутерите, инвалидните колички и електрическите велосипеди.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Техническият напредък в областта на усъвършенстваните системи за безопасност на превозните средства предлага нови възможности за намаляване на броя на пострадалите. За да се намали броят на смъртните случаи, трябва да бъдат въведени някои подходящи нови технологии.

(4)  Техническият напредък в областта на усъвършенстваните системи за безопасност на превозните средства предлага нови възможности за намаляване на броя на пострадалите. За да се намали броят на тежко ранените и на смъртните случаи , трябва да бъде въведен пакет от подходящи нови технологии.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  За да се гарантира технологична неутралност по отношение на системите за следене на налягането в гумите, изискването за ефективност следва да позволява както преки, така и непреки системи за следене на налягането в гумите.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Предложените регулаторни мерки могат да бъдат ефективни за намаляване на броя на смъртните случаи и на пътнотранспортните произшествия и смекчаване на нанасяните телесни повреди и щети само ако бъдат приети от потребителите. Поради това производителите на превозни средства следва да направят всичко възможно, за да гарантират, че системите и елементите, предвидени в настоящия регламент, са разработени по такъв начин, че да помагат на водачите и да гарантират приемането на тези системи и елементи от ползвателите и вероятността те да бъдат използвани. За тази цел функционирането на тези системи и елементи и техните ограничения следва също да бъдат обяснени ясно и разбираемо за потребителя в инструкциите за ползвателя на моторното превозно средство.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Интелигентната система за регулиране на скоростта, предупредителните системи при напускане на пътната лента, системите за наблюдение на сънливостта и вниманието на водача и за разпознаване на отклоняване на вниманието, както и за детектиране при заден ход, имат висок потенциал за значително намаляване на броя на пострадалите. Освен това тези системи се основават на технологии, които ще се използват и за въвеждането на свързани и автоматизирани превозни средства. Поради това на равнището на Съюза следва да бъдат установени хармонизирани правила и процедури за изпитване за одобряването на типа на превозните средства по отношение на тези системи и за одобряването на тези системи като отделни технически възли.

(6)  Усъвършенстваната система за аварийно спиране, интелигентната система за регулиране на скоростта, аварийните системи за поддържане на пътната лента, системите за предупреждение при сънливост и отклоняване на вниманието на водача, усъвършенстваната предупредителна система при отклоняване на вниманието на водача и системите за детектиране на заден ход са системи за безопасност, които имат висок потенциал за значително намаляване на броя на пострадалите. Освен това някои от тези системи за безопасност се намират в основата на технологии, които ще се използват за въвеждането на автоматизирани превозни средства. Всяка такава система за безопасност следва да функционира без използването на какъвто и да било вид биометрична информация за водачи на превозни средства или пътници, включително разпознаване на лица. Поради това на равнището на Съюза следва да бъдат установени хармонизирани правила и процедури за изпитване за одобряването на типа на превозните средства по отношение на тези системи и за одобряването на тези системи като отделни технически възли. Технологичният напредък на тези системи следва да бъде взет под внимание при всяка оценка на съществуващото законодателство, така че да бъде съобразен с бъдещите предизвикателства, да спазва стриктно принципа на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни и да подпомага развитието в посока на шофиране с „нулева смъртност“. Нужно е също така да се гарантира, че тези системи могат да бъдат използвани безопасно, през целия жизнен цикъл на превозното средство.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Следва да е възможно изключване на интелигентната система за регулиране на скоростта, например когато водачът получава лъжливи предупреждения или неподходяща обратна информация в резултат на лоши атмосферни условия, временни противоречиви пътни маркировки в строителните зони и подвеждащи, дефектни или липсващи пътни знаци. Тази функция за изключване следва да бъде под контрола на водача, като системата остава изключена толкова дълго, колкото е необходимо и има възможност лесно да бъде включена от водача. Системата следва винаги да е активна при запалване и водачът следва винаги да е наясно дали системата е включена или изключена.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Общоприет факт е, че обезопасителният колан е един от най-важните и ефективни елементи за безопасност на превозните средства. Ето защо системите за сигнализиране за непоставен обезопасителен колан могат да предотвратят още повече смъртните случаи или да намалят нараняванията, като увеличат процента на използване на обезопасителен колан в целия Съюз. Поради тази причина с Регламент (ЕО) № 661/2009 системата за сигнализиране на непоставен обезопасителен за седалката на водача стана задължителна за всички нови леки пътнически автомобили от 2014 г. насам. Това бе постигнато чрез прилагането на Правило № 16 на ООН, съдържащо съответните технически разпоредби. Благодарение на адаптирането към техническия напредък на посоченото правило на ООН, сега ще стане задължително и монтирането на системи за сигнализиране на непоставен обезопасителен колан за всички предни и задни седалки в превозни средства от категория M1 и N1 , както и за всички предни седалки в превозни средства от категория N2 , N3 , M2 и M3, от 1 септември 2019 г. за новите типове и от 1 септември 2021 г. за всички нови моторни превозни средства.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въвеждането на устройства за записване на данни от инциденти (произшествия), които да съхраняват редица важни данни от превозното средство за кратък период от време преди, по време на и след активиращото го събитие (например задействането на въздушна възглавница), е важна стъпка за получаването на по-точни, подробни данни за произшествието. Следователно моторните превозни средства следва да бъдат оборудвани с такива устройства за записване. Освен това следва да има изискване тези устройства за записване да могат да записват и съхраняват данните, така че последните да могат да бъдат използвани от държавите членки за извършване на анализ на пътната безопасност и за оценяване на ефективността на предприетите специални мерки.

(7)  Въвеждането на устройства за записване на данни от произшествия, които да съхраняват редица важни анонимизирани данни от превозното средство за кратък период от време малко преди, по време на и непосредствено след пътно произшествие (например активирани от задействането на въздушна възглавница), е важна стъпка за получаването на по-точни, подробни данни за произшествието. Следователно всички моторни превозни средства следва да бъдат оборудвани с такива устройства за записване. Тези устройства за записване следва да могат да записват и съхраняват данните, така че последните да могат да бъдат използвани от държавите членки за извършване на анализ на пътната безопасност и за оценяване на ефективността на предприетите специални мерки без възможност да бъде идентифициран собственикът или ползвателят на конкретното превозно средство въз основа на съхраняваните данни.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Всяко обработване на лични данни, като обработваната информация за водача в устройствата за записване на данни от инциденти (произшествия) или информацията за водача във връзка с наблюдението на сънливостта и вниманието или усъвършенстваното детектиране на отклонено внимание, следва да се извършва в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на данните, по-специално Общия регламент относно защитата на данните28. Освен това обработването на лични данни, събрани чрез бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, подлежи на специфични предпазни мерки29.

(8)  Всяко обработване на лични данни, като обработваната информация за водача в устройствата за записване на данни от произшествия или информацията за сънливостта и вниманието на водача или усъвършенстваното детектиране на отклонено внимание на водача, следва да се извършва в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на данните, по-специално Общия регламент относно защитата на данните28. Записващите устройства за данни от произшествия следва да действат в система със затворен цикъл, където новите данни се записват върху по-старите и ги изтриват и която не позволява идентифицирането на превозното средство или на водача. Освен това предупрежденията за сънливост и отклонение на вниманието на водача и усъвършенстваните предупредителни системи за отклонение на вниманието на водача не следва непрекъснато да записват или запазват данни, различни от необходимите във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин в рамките на системата със затворен цикъл. Също така обработването на лични данни, събрани чрез бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, подлежи на специфични предпазни мерки29.

__________________

__________________

28 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88.

28 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

29 Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО, ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 77

29 Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО, ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 77.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Като се има предвид, че шофирането при едновременно използване на мобилен телефон или друго устройство значително понижава способността за шофиране, производителите на автомобили следва да публикуват тестовете си, за да демонстрират съответствие с Европейската декларация за принципите на интерфейса човек – машина относно вградени в автомобилите информационни и информационно-развлекателни системи.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  В някои случаи усъвършенстваната система за аварийно спиране или аварийната предупредителна система за поддържане на пътната лента може да не са напълно функциониращи, по-специално поради недостатъци в пътната инфраструктура. В тези случаи системите следва да се дезактивират сами и да дават информация на водача за дезактивирането си. В случай, че не се дезактивират автоматично, те трябва да могат да се изключват ръчно. Това дезактивиране следва да е временно и да продължи само за такъв период, за какъвто системата не функционира в пълна степен. Възможно е също така водачите да трябва да надмогнат намесата на усъвършенстваната система за аварийно спиране или аварийната система за поддържане на пътната лента, когато функционирането на системата може да доведе до по-голям риск или вреда. Това гарантира, че превозните средства са постоянно под контрола на водача. Въпреки това системите биха могли също така да отчитат и случаи, в които водачът е в невъзможност да вземе решение и следователно е необходима намеса от страна на системата, за да се предотврати влошаването на произшествието.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  След приемането на Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета33 техническите изисквания и процедурите за изпитване за целите на одобряването на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и на водородните системи и компоненти, бяха доразвити на равнището на ООН, с цел да се отчете техническият напредък. Правило № 134 на ООН34 понастоящем се прилага и в Съюза по отношение на одобряването на типа на водородни системи в моторни превозни средства. В допълнение към тези изисквания се прилагат и критерии за качеството на материалите, използвани в работещите със сгъстен водород системи на превозното средство, но понастоящем са установени само на равнището на Съюза.

(13)  След приемането на Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета33 техническите изисквания и процедурите за изпитване за целите на одобряването на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и на водородните системи и компоненти, бяха доразвити на равнището на ООН, с цел да се отчете техническият напредък. Правило № 134 на ООН34 понастоящем се прилага и в Съюза по отношение на одобряването на типа на водородни системи в моторни превозни средства. В допълнение към тези изисквания на равнището на Съюза следва да бъдат установени критерии за качеството на материалите и приемниците за зареждане с гориво, използвани в системите на работещите с водород превозни средства.

__________________

__________________

33 Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 32).

33 Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 32).

34 Правило № 134 на ООН относно единни предписания за одобряването на моторни превозни средства и техните компоненти по отношение на свързаните с безопасността характеристики на превозните средства, използващи водород като гориво

34 Правило № 134 на ООН относно единни предписания за одобряването на моторни превозни средства и техните компоненти по отношение на свързаните с безопасността характеристики на превозните средства, използващи водород като гориво

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  В исторически план, правилата на Съюза са ограничили общата дължина на комбинациите камион-ремарке, което доведе до проектирането на типичния модел на кабина над двигателя, тъй като той осигурява максимално товарно пространство. Въпреки това, високото място за сядане на водача доведе до увеличаване на невидимата зона и до по-лоша пряка видимост около кабината на камиона. Това е основен фактор за произшествия с товарни автомобили, свързани с уязвими участници в пътното движение. Броят на жертвите би могъл да бъде значително намален чрез подобряване на пряката видимост. Поради това следва да бъдат въведени изисквания за подобряване на пряката видимост.

(15)  В исторически план, правилата на Съюза са ограничили общата дължина на комбинациите камион-ремарке, което доведе до проектирането на типичния модел на кабина над двигателя, тъй като той осигурява максимално товарно пространство. Въпреки това, високото място за сядане на водача доведе до увеличаване на невидимата зона и до по-лоша пряка видимост около кабината на камиона. Това е основен фактор за произшествия с товарни автомобили, свързани с уязвими участници в пътното движение. Броят на жертвите би могъл да бъде значително намален чрез подобряване на пряката видимост. Поради това следва да бъдат въведени изисквания за подобряване на пряката видимост, така че да се увеличи пряката видимост от позицията на водача по отношение на пешеходците, колоездачите и другите уязвими участници в пътното движение. При разработването на специфичното изискване за пряка видимост следва да се вземат предвид особеностите на различните типове превозни средства.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

  Като се има предвид акцентът, който правилата на ЕС в областта на безопасността на превозните средства поставя върху защитата на уязвимите участници в пътното движение, inter alia, чрез осигуряване на подходяща видимост за водачите, публичните и частните субекти следва да се въздържат да изискват поставянето на всякакъв вид етикет, винетка или стикер, предназначени за каквато и да е цел, на която и да е част от прозрачната повърхност на стъклата на превозните средства. Освен това националните органи следва да наложат изискването на предните стъклата и страничните прозорци да не бъдат поставяни етикети, винетки, стикери и всякакви други нарушаващи видимостта елементи, така че да не се обезсили ефективността на правото на Съюза относно видимостта за водачите.

(16)  Като се има предвид акцентът, който правилата на Съюза в областта на безопасността на превозните средства поставят върху защитата на уязвимите участници в пътното движение, inter alia, чрез осигуряване на подходяща видимост за водачите, като следва да се насърчава практиката на предните стъкла да не бъдат поставяни етикети, винетки, стикери, карти за плащане на пътни такси, нито други елементи. За тази цел производителите на превозни средства, в сътрудничество с националните органи и групите, борещи се за повишаване на безопасността, следва да обмислят определянето на зони от прозрачната повърхност на стъклата на превозните средства, които по безопасен начин да бъдат използвани за поставянето на всякакъв вид етикети, винетки, карти за плащане на пътни такси или стикери, без да се намалява безопасността на уязвимите участници в пътното движение.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Автоматизираните и свързаните превозни средства биха могли да имат огромен принос в намаляването на смъртните случаи по пътищата, тъй като в 90 процента от случаите на пътнотранспортни произшествия се счита, че причината е човешка грешка. Тъй като автоматизираните превозни средства постепенно ще изземат функциите на водача, на равнището на Съюза следва да бъдат приети хармонизирани правила и технически изисквания за системите на автоматизираните превозни средства.

(17)  Автоматизираните превозни средства биха могли да имат огромен принос в намаляването на смъртните случаи по пътищата, тъй като при над 90 процента от случаите на пътнотранспортни произшествия се счита, че причината е в някаква степен човешка грешка. Тъй като автоматизираните превозни средства постепенно ще изземат функциите на водача, на равнището на Съюза следва да бъдат приети хармонизирани правила и технически изисквания за системите на автоматизираните превозни средства, включително по отношение на проверимото осигуряване на безопасност за автоматизираното вземане на решения в превозните средства, и следва да бъдат насърчавани на международно равнище в рамките на Работна група 29 на ИКЕ на ООН.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Тъй като средната възраст на превозните средства в Съюза е над 10 години, преоборудването на съществуващите превозни средства с усъвършенствани системи за подпомагане на водача може значително да допринесе за намаляване на смъртните случаи по пътищата в Съюза. В тази връзка Съюзът следва да продължи да извършва оценки дали преоборудването на съществуващия автомобилен парк, по-специално на автобусите и камионите, с усъвършенствани системи за подпомагане на водача, е осъществимо и икономически ефективно.

Обосновка

Преоборудването с елементи за безопасност подобрява нивото на безопасност на съществуващите превозни средства, които са в експлоатация, и защитава уязвимите участници в движението по пътищата. Това изменение съответства на съобщението на Комисията и на предишни доклади на Европейския парламент в тази област.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б)  Сигурността на превозните средства вече не се ограничава до защита срещу кражба на превозното средство, а трябва да е насочена към защита на цялата структура на превозното средство, предотвратявайки загубата или нарушаването на целостта на системите и компонентите. Ето защо следва да се гарантира, че съответствието на дадено превозно средство, система, отделен технически възел, компоненти, както и части и оборудване с изискванията за одобрение по отношение на безопасността и опазването на околната среда продължава да е в сила и за него е налице намален риск от компрометиране по време на целия цикъл на експлоатация на превозното средство, в рамките на разумни, но актуални мерки за защита. Свързаността и автоматизацията на превозните средства увеличават възможностите за неразрешен, отдалечен достъп до данните в превозното средство и незаконната промяна на софтуера по ефира. За да бъдат взети предвид произтичащите от това бъдещи рискове, правилата на ООН относно сигурността, киберсигурността и софтуерните актуализации по ефира следва да се прилагат задължително възможно най-бързо след влизането им в сила. Следва да се гарантира, че превозните средства, техните системи, отделни технически възли, компоненти, части и оборудване са снабдени със съвременна технология за сигурност, когато се пускат на пазара, и че това високо ниво на сигурност се поддържа чрез редовно актуализиране на хардуера и софтуера до края на цикъла на експлоатация на превозното средство. Тези мерки за сигурност обаче не следва да намаляват задълженията на производителите на превозни средства да предоставят достъп до изчерпателна диагностична информация и данни в превозното средство, свързани с ремонта и поддръжката на превозното средство.

Обосновка

В съответствие с окончателния доклад на групата по интелигентни транспортни системи и автоматизирано шофиране на ИКЕ на ООН, на РГ 29 беше препоръчано да изготви правила на ООН относно киберсигурността. Киберсигурността е само един от стълбовете на сигурността на автомобила като цяло. Сигурността трябва да бъде гарантирана през целия период на експлоатация и да бъде заложена още при проектирането, що се отнася до сигурността на свързаните превозни средства, като по този начин се прави технически много трудно и икономически непривлекателно манипулирането на данни, било то физически или дистанционно по ефира.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Съюзът следва да продължи да насърчава разработването на технически изисквания за шума от гумите, съпротивлението при търкаляне и показателите за сцеплението с влажна повърхност на гумите на равнището на ООН. Това е с оглед на факта, че Правило № 117 на ООН вече съдържа тези подробни разпоредби. Процесът на адаптиране на изискванията относно гумите, така че да се отчете техническият напредък, следва да продължи на равнището на ООН, по-специално за да се гарантира, че показателите на гумите се оценяват и в края на жизнения цикъл на гумите при износено състояние, и да се популяризира идеята, че гумите следва да отговарят на изискванията през целия си жизнен цикъл, а не да бъдат преждевременно сменяни. Действащите в Регламент (ЕО) № 661/2009 изисквания във връзка с показателите на гумите следва да се заменят с еквивалентни правила на ООН.

(19)  Съюзът следва да продължи да насърчава разработването на технически изисквания за шума от гумите, съпротивлението при търкаляне и показателите за сцеплението с влажна повърхност на гумите на равнището на ООН. Това е с оглед на факта, че Правило № 117 на ООН вече съдържа тези подробни разпоредби. Процесът на адаптиране на изискванията относно гумите, така че да се отчете техническият напредък, следва да бъде продължен бързо и амбициозно на равнището на ООН, по-специално за да се гарантира, че показателите на гумите се оценяват и в края на жизнения цикъл на гумите при износено състояние, и да се популяризира идеята, че гумите следва да отговарят на изискванията през целия си жизнен цикъл, а не да бъдат преждевременно сменяни. За да се осигури покриването на строги стандарти, действащите в Регламент (ЕО) № 661/2009 изисквания във връзка с показателите на гумите следва да бъдат наблюдавани и оценявани и следва да се заменят, когато показателите на гумите могат да бъдат подобрени в рамките на Съюза.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Подробни технически изисквания и специфични процедури за изпитване за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, следва да бъдат определени в делегирани актове преди датата на прилагане на настоящия регламент. Освен това, производителите следва да разполагат с достатъчно време, за да се адаптират към изискванията на настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно него. Поради това прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено,

(25)  Подробни технически изисквания и специфични процедури за изпитване за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, следва да бъдат определени в делегирани актове преди датата на прилагане на настоящия регламент. Освен това, производителите следва да разполагат с достатъчно време, за да се адаптират към изискванията на настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно него. Поради това при необходимост прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено,

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  С цел да се гарантира съответствие с настоящия Регламент, страните членки следва да предприемат всички необходими действия, с които да гарантират, че изискванията на корективните мерки и санкциите, описани в Регламент (ЕС) 2018/858, се прилагат.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява изисквания:

1. Настоящият регламент установява изисквания:

1.  за одобрение на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, проектирани и конструирани за превозни средства, във връзка с техните общи характеристики и безопасност, и за защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата;

a)  за одобрение на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, проектирани и конструирани за превозни средства, във връзка с техните общи характеристики и безопасност, и за защитата и безопасността на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата;

2.  за одобрение на типа на превозни средства, по отношение на системи за следене на налягането в гумите, във връзка с тяхната безопасност, горивна ефективност и емисиите на CO2; и

б)  за одобрение на типа на превозни средства, по отношение на системи за следене на налягането в гумите, във връзка с тяхната безопасност, горивна ефективност и емисиите на CO2; и

3.  за одобрение на типа на новопроизведени гуми по отношение на техните характеристики, свързани с безопасността и околната среда.

в)  за одобрение на типа на новопроизведени гуми по отношение на техните характеристики, свързани с безопасността и околната среда.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Настоящият регламент конкретизира и допълва Регламент (ЕС) 2018/858 по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, и по отношение на защитата и безопасността на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „уязвим участник в движението по пътищата“ означава участник в движението чрез двуколесно моторно превозно средство или немоторизираните участници в пътното движение, като например велосипедист или пешеходец;

(1)  „уязвим участник в движението по пътищата“ означава участник в движението чрез моторно превозно средство с едно или повече колела и без защитна каросерия, или немоторизираните участници в пътното движение, като например велосипедист или пешеходец;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „интелигентно регулиране на скоростта“ означава система за подпомагане на водача при съблюдаването на скоростта, подходяща за пътната обстановка, чрез предоставяне на обратна информация чрез допир чрез педала на газта, с информация за ограничението на скоростта, получена чрез наблюдение на пътните знаци и сигнали, въз основа на инфраструктурни сигнали или електронни картографски данни, или и двете, на разположение вътре в превозното средство;

(3)  „интелигентно регулиране на скоростта“ означава система за подпомагане на водача при съблюдаването на скоростта, подходяща за пътната обстановка, чрез предоставяне на специфична и подходяща обратна информация посредством елемента за управление на скоростта или чрез други средства, достатъчно ефективни да осведомят водача, въз основа на информация за ограничението на скоростта, получена чрез наблюдение на пътните знаци и сигнали, въз основа на инфраструктурни сигнали или електронни картографски данни, или и двете, на разположение вътре в превозното средство;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „наблюдение на сънливостта и вниманието на водача“ означава система за оценка на бдителността на водача чрез анализ на системите на превозното средство, и предупреждаване на водача, ако е необходимо;

(5)  „предупреждение за сънливостта и вниманието на водача“ означава система за оценка на бдителността на водача чрез анализ на системите на превозното средство, и предупреждаване на водача, ако е необходимо;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „усъвършенствано детектиране на отклонено внимание означава система, която е в състояние да детектира равнището на визуално насочване на вниманието на водача към пътната ситуация и предупреждаване на водача, ако е необходимо;

(6)  „усъвършенствано предупреждение за отклонено внимание на водача“ означава система, която предупреждава водача, когато неговото внимание е отклонено, или напомня да се избягва отклоняване на вниманието;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „авариен стопсигнал“ означава бързо мигащи стоп светлини, които показват на останалите участници в движението зад превозното средство, че върху превозното средство се прилага голяма закъснителна сила по отношение на текущите пътни условия;

(7)  „авариен стопсигнал“ означава светлинна сигнализационна функция, която показва на останалите участници в движението зад превозното средство, че върху превозното средство се прилага голяма закъснителна сила по отношение на текущите пътни условия;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „детектиране при заден ход“ означава камера или наблюдение, оптична система или система за детектиране, с която водачът е осведомен за хората и предметите в задната част на превозното средство с основна цел избягване на сблъсъци при заден ход;

(8)  „детектиране при заден ход“ означава камера и екран, оптична система или система за детектиране, с която водачът е осведомен за хората и предметите в задната част на превозното средство с основна цел избягване на сблъсъци при заден ход;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „усъвършенствана система за аварийно спиране“ е система, която може автоматично да установи опасността от евентуален сблъсък с превозното средство и да задейства спирачната система за намаляване на скоростта на превозното средство с цел предотвратяване на сблъсък или смекчаване на последиците от него;

(10)  „усъвършенствана система за аварийно спиране“ е система, която може автоматично да установи опасността от евентуален сблъсък с превозното средство и автоматично да задейства спирачната система за намаляване на скоростта на превозното средство в последния възможен момент, с цел предотвратяване на сблъсък или смекчаване на последиците от него;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  „система за предупреждение при напускане на пътна лента“ означава система, която да наблюдава положението на превозното средство по отношение на границата на пътната лента, и да прилага въртящ момент на волана, или налягане на спирачките, поне когато възникне или е предстоящо възникването на напускане на пътната лента и сблъсъкът може да бъде неизбежен;

(11)  „аварийна система за поддържане на пътна лента“ означава система, която да помага на водача да поддържа безопасно положение на превозното средство по отношение на границата на пътната лента или пътя, поне когато възникне или е предстоящо възникването на напускане на пътната лента и сблъсъкът може да предстои непосредствено;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „записващо устройство за инциденти (злополуки)“ означава система за записване и съхраняване на критични параметри и информация, свързани със злополуки, преди, по време на и след сблъсък;

(13)  „записващо устройство за произшествия“ означава система, предназначена единствено за записване и съхраняване на критични параметри и информация, свързани със злополуки, кратко време преди, по време на и веднага след сблъсък;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  „система за задвижване с водород“ означава двигателя с вътрешно горене или системата от горивни елементи, използвани за задвижване на превозното средство;

(18)  „система за задвижване с водород“ означава енергиен конвертор, използван за задвижване на превозното средство;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  „автоматизирано превозно средство“ означава моторно превозно средство, което е проектирано и конструирано да се движи самостоятелно за продължителни периоди от време без постоянен човешки надзор;

(21)  „автоматизирано превозно средство“ означава моторно превозно средство, което е проектирано и конструирано да се движи самостоятелно за определени периоди от време без постоянен човешки надзор, но в което все още се очаква или се изисква намеса на водач;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 21 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  „изцяло автоматизирано превозно средство“ означава моторно превозно средство, което е проектирано и конструирано да се движи самостоятелно без никакъв човешки надзор;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  „ъгъл на системата за предна защита“ представлява точката на допиране на системата за предна защита към вертикална равнина, която сключва ъгъл от 60 ° с вертикалната надлъжна равнина на превозното средство и е допирателна към външната повърхност на системата за предна защита;

заличава се

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  „минимална височина на системата за предна защита“ означава, при напречно положение, разстоянието по вертикала между земята и долната базова линия на системата за предна защита, когато превозното средство е в неговото нормално положение на движение.

заличава се

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 27 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  „киберсигурност“ означава защита срещу намеса от разстояние и срещу манипулиране, което компроментира целостта на превозното средство.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Производителите гарантират, че превозните средства са проектирани, конструирани и монтирани така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на уязвимите участници в движението по пътищата.

4.  Производителите гарантират, че превозните средства са проектирани, конструирани и монтирани така, че да се предотврати или сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на уязвимите участници в движението по пътищата.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  пешеходците, велосипедистите, зрителното поле и видимостта;

б)  уязвимите участници в движението, зрителното поле и видимостта;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Производителите също така гарантират, че системите и елементите, посочени в членове 5 – 11, са разработени по такъв начин, че гарантират приемането от ползвателите, а указанията за ползвателя на моторното превозно средство съдържат ясна и всеобхватна информация относно функционирането на тези системи и елементи.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  За да се гарантира високото равнище на обща безопасност на превозните средства и на защита на пътниците в превозните средства и уязвимите участници в движението по пътищата, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12, с които да определя подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания за одобрение на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли по отношение на изискванията, изброени в приложение II.

7.  За да се гарантира високото равнище на обща безопасност на превозните средства и на защита на пътниците в превозните средства и уязвимите участници в движението по пътищата, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12, които допълват настоящия регламент, като определят подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания за одобрение на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли по отношение на изискванията, изброени в приложение II.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези подробни правила се определят и публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Превозните средства се оборудват с прецизна система за следене на налягането в гумите, която да е в състояние да предупреждава вътре в превозното средство водача при загуба на налягане в гума, което е в интерес на оптималното потребление на гориво и пътната безопасност, за широк набор от пътни и екологични условия.

1.  Превозните средства се оборудват с прецизна система за следене на налягането в гумите, която да е в състояние да предупреждава вътре в превозното средство водача при загуба на налягане в гума, за широк набор от пътни условия и условия на околната среда.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12 цел да бъдат определени подробни правила относно специфични процедури за изпитване и технически изисквания по отношение на:

4.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила относно специфични процедури за изпитване и технически изисквания по отношение на:

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  одобрението на типа на гумите, включително техническите изисквания относно тяхното инсталиране.

б)  одобрението на типа на гумите, включително при износено състояние, и техническите изисквания относно тяхното инсталиране.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези подробни правила се определят и публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  наблюдение на сънливостта и вниманието на водача;

в)  предупреждение за сънливостта и вниманието на водача

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  усъвършенствано детектиране на отклонено внимание;

г)  усъвършенствано предупреждение за отклонено внимание на водача;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  записващо устройство за произшествия.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  водачът трябва да може да чувства чрез педала на газта, че приложимото ограничение на скоростта е достигнато или надвишено;

a)  трябва да е възможно посредством елемента за управление на скоростта или чрез други ефективни средства да се предостави на водача специфична и подходяща обратна информация, че приложимото ограничение на скоростта е надвишено;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  не трябва да е възможно изключването или блокирането на системата;

б)  трябва да е възможно изключването на системата;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  водачът има възможност да промени задействаната в системата скорост на превозното средство плавно и чрез обичайно задействане на педала на газта, без да е необходимо автоматично превключване на по-ниска предавка;

в)  водачът има възможност да промени задействаната в системата скорост на превозното средство плавно и чрез обичайно задействане на елемента за управление на скоростта;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Когато е активирана системата за круиз контрол, системата за интелигентно регулиране на скоростта трябва автоматично да се адаптира към всяка по-ниско ограничение на скоростта.

заличава се

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  целите за ефективност се определят така, че да се избегне или сведе до минимум процентът на грешка при реални условия на движение;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  са в нормално работно състояние след всяко задействане на главния контролен ключ на превозното средство.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3  

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Моторно превозно средство, оборудвано с усъвършенствана система за детектиране на отклонено внимание в съответствие с параграф 1, буква г), също може да се счита, че отговаря на изискването по буква в) от посочения параграф.

заличава се

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Предупреждението за сънливостта и вниманието на водача и усъвършенстваните предупредителни системи за отклонение на вниманието на водача се проектират по такъв начин, че не записват или запазват непрекъснато данни, различни от необходимите във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин в рамките на системата със затворен цикъл. Освен това, в никой момент тези данни не са достъпни и не се предоставят на трето лице и се заличават незабавно след обработката. Тези системи трябва също така да бъдат проектирани по такъв начин, че да се избегне припокриване, и не трябва да сигнализират на водача поотделно и едновременно или по объркващ начин, в случай че едно действие задейства и двете системи.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Независимо от това записващото устройство за произшествия не трябва да е в състояние да записва и съхранява четирите последни цифри от отличителната част на идентификационния номер на превозното средство, нито друга информация, която би позволила идентифицирането на конкретното превозно средство, неговия собственик или ползвател.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 6 –параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Записващите устройства за произшествия отговарят по-специално на следните изисквания:

 

a) данните, които те са в състояние да записват и съхраняват по отношение на периода малко преди, по време на и непосредствено след сблъсък, включват скоростта, спирането, положението и наклона на превозното средство на пътя, състоянието и степента на активиране на всички негови системи за безопасност, бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, задействането на спирачките и относимите входящи параметри на активните бордови системи за безопасност и за предотвратяване на произшествия, с висока степен на точност и гарантирано запазване на данните;

 

б) не е възможно дезактивирането на тези устройства;

 

в) те могат да записват и съхраняват данни по такъв начин, че:

 

i) работят в система със затворен цикъл;

 

ii) събраните данни са анонимизирани и защитени срещу манипулиране и злоупотреба;

 

iii) точният тип, версия и вариант на превозното средство, и по-специално монтираните на превозното средство системи за активна безопасност и за предотвратяване на произшествия, могат да бъдат идентифицирани.

 

г) данните могат да се предоставят на националните органи въз основа на законодателството на Съюза или националното право само с цел проучване и анализ на произшествия, включително за целите на одобряването на типа на системи и компоненти и във връзка с несъответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, чрез стандартизиран интерфейс.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г.  Елементите за безопасност и предупрежденията, използвани при подпомагането на управлението на превозното средство, следва да са лесно забележими от всички водачи, включително от по-възрастните хора и лицата с увреждания.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания по отношение на:

4.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания по отношение на:

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  одобрението на типа за усъвършенствани системи за превозни средства, посочени в букви а) и е) от посочения параграф като отделни технически възли.

б)  одобрението на типа за усъвършенствани системи за превозни средства, посочени в букви а) и еа) от параграф 1 като отделни технически възли.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези подробни правила се определят и публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  детектиране на движещите се преводни средства и неподвижни пречки пред моторното превозно средство в първата фаза;

a)  детектиране на движещите се преводни средства и неподвижни пречки пред моторното превозно средство в първата фаза и намаляване на скоростта с оглед на такива превозни средства и пречки;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  разширяване на капацитета за детектиране, за да се включат и уязвимите участници в движението по пътищата пред моторното превозно средство във втората фаза.

б)  разширяване на капацитета за детектиране и намаляване на скоростта, за да се включат и уязвимите участници в движението по пътищата пред моторното превозно средство във втората фаза.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Превозните средства от категории M1 и N1 се оборудват с предупредителна система при напускане на пътната лента.

3.  Превозните средства от категории M1 и N1 се оборудват с аварийна система за поддържане на пътната лента.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Усъвършенстваните системи за аварийно спиране и предупредителните системи при напускане на пътната лента отговарят по-конкретно на следните изисквания:

4.  Усъвършенстваните системи за аварийно спиране и аварийните системи за поддържане на пътната лента отговарят по-конкретно на следните изисквания:

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  възможно е да се изключва само по една система едновременно и само в спряло положение със задействана ръчна спирачка чрез сложна поредица от действия, които се изпълняват от водача;

a)  възможно е да се изключват системите само една по една и само в спряло положение със задействана паркинг спирачка;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  водачът има възможност да надмогне намесата на системите.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Превозните средства от категории M1 и N1 се оборудват с устройство за записване на данни от инциденти (произшествия). Устройствата за записване на данни от инциденти (произшествия) отговарят по-специално на следните изисквания:

заличава се

a)  данните, които те са в състояние да записват и съхраняват по отношение на периода преди, по време и след удар, включват, като минимум, скоростта на превозното средство, състоянието и степента на активиране на неговите системи за безопасност и всички други имащи отношение входящи параметри на активните бордови системи за безопасност и за предотвратяване на произшествия;

 

б)  не е възможно дезактивирането на тези устройства;

 

в)  те могат да записват и съхраняват данни по такъв начин, че данните да са защитени срещу манипулиране и могат да се предоставят на националните органи, въз основа на законодателството на Съюза и националното законодателство в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679, на стандартизиран интерфейс за целите на анализа на данни от произшествия, както и че точният тип, версия и вариант на превозното средство, и по-специално монтираните на превозното средство системи за активна безопасност и за предотвратяване на произшествия, да могат да бъдат идентифицирани.

 

Независимо от това данните, които устройството за записване на данни от инциденти (произшествия) е в състояние да записва и съхранява, не включват четирите последни цифри от отличителната част на идентификационния номер на превозното средство, нито друга информация, която би позволила идентифицирането на конкретното превозно средство.

 

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания по отношение на:

7.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания по отношение на:

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  одобрението на типа за устройствата за записване на данни от инциденти (произшествия) като отделни технически възли.

б)  одобрението на типа за устройствата за записване на данни от произшествия като отделни технически възли.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези подробни правила се определят и публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Системите за предна защита, независимо дали са монтирани първоначално на превозните средства от категории M1 и N1, или са предоставени на пазара като отделни технически възли за тези превозни средства, отговарят на изискванията, определени в параграф 2, в приложение IV и в делегираните актове, приети съгласно параграф 3 от настоящия член.

1.  Системите за предна защита, независимо дали са монтирани първоначално на превозните средства от категории M1 и N1, или са предоставени на пазара като отделни технически възли за тези превозни средства, отговарят на изискванията, определени в параграф 2 и в делегираните актове, посочени в параграф 3.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и технически изисквания за одобрение на типа на системите за предна защита, посочени в параграф 1 от настоящия член, в т.ч. техническите изисквания относно тяхната конструкция и монтиране.

3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и технически изисквания за одобрение на типа на системите за предна защита, посочени в параграф 1 от настоящия член, в т.ч. техническите изисквания относно тяхната конструкция и монтиране.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези подробни правила се определят и публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват с усъвършенствани системи, които могат да установяват уязвими участници в пътното движение, намиращи се в непосредствена близост до предната част или страната откъм тротоара на превозното средство, и да отправят предупреждение или да избягват сблъсък с такива уязвими участници в пътното движение.

3.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват с усъвършенствани системи, които могат да установяват уязвими участници в пътното движение, намиращи се в непосредствена близост до предната част и страната откъм тротоара на превозното средство, и да отправят предупреждение или да избягват сблъсък с такива уязвими участници в пътното движение.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  възможно е да се изключва само по една система едновременно и само в спряло положение със задействана ръчна спирачка чрез сложна поредица от действия, които се изпълняват от водача;

a)  възможно е да се изключват системите само една по една и само в спряло положение със задействана паркинг спирачка;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  водачът има възможност да надмогне намесата на системите;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се проектират и конструират по начин, който да подобрява пряката видимост на уязвими участници в пътното движение от седалката на водача.

5.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се проектират и конструират по начин, който да подобрява пряката видимост на уязвими участници в пътното движение от седалката на водача, да премахва мъртвите зони във видимостта пред седалката на водача и значително да намалява мъртвите зони във видимостта през страничните прозорци. Вземат се предвид особеностите на различните типове превозни средства.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания по отношение на:

7.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания по отношение на:

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Подробните правила във връзка с изискванията, предвидени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, се определят и публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

 

Подробните правила във връзка с изискванията, предвидени в параграф 5 от настоящия член, се определят и публикуват най-малко 36 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В допълнение към останалите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно него, които са приложими и за превозни средства от категории M и N, задвижваните с водород превозни средства от тези категории, техните водородни системи и компонентите на тези системи отговарят на изискванията, определени в приложение V и в делегираните актове, приети съгласно параграф 3 от настоящия член.

1.  В допълнение към останалите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно него, които са приложими и за превозни средства от категории M и N, задвижваните с водород превозни средства от тези категории, техните водородни системи и компонентите на тези системи отговарят на изискванията, определени в делегираните актове, посочени в параграф 3.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел:

3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания по отношение на одобрението на типа на задвижваните с водород превозни средства във връзка с техните водородни системи, включително съвместимостта на материалите и приемниците за зареждане на гориво, и по отношение на одобрението на типа на компонентите на водородното оборудване, в т.ч. изискванията за тяхното монтиране.

a) определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и технически изисквания за одобрение на типа на задвижваните с водород превозни средства във връзка с техните водородни системи, включително съвместимостта на материалите и приемниците за зареждане с гориво, и за одобрение на типа на компонентите на водородното оборудване, в т.ч. изискванията за тяхното монтиране.

 

б)  изменение на приложение V за адаптирането му към техническия прогрес.

 

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези подробни правила се определят и публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специфични изисквания, свързани с автоматизирани превозни средства

Специфични изисквания, свързани с автоматизирани и напълно автоматизирани превозни средства

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В допълнение към останалите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно него, които са приложими за превозни средства от съответните категории, автоматизираните превозни средства отговарят на изискванията, посочени в приетите съгласно параграф 2 делегирани актове, по отношение на:

1.  В допълнение към останалите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно него, които са приложими за превозни средства от съответните категории, автоматизираните превозни средства и напълно автоматизираните превозни средства отговарят на изискванията, определени в делегираните актове, посочени в параграф 2, по отношение на:

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  системи, заместващи управлението на превозното средство от водача, в т.ч. кормилна, ускорителна и спирачна уредба;

a)  системи, заместващи управлението на превозното средство от водача, в т.ч. сигнална, кормилна, ускорителна и спирачна уредба;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  системи за следене на готовността на водача;

в)  системи за следене на наличието на водач;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  устройства за запис на данни от инциденти (произшествия);

заличава се

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Системата за следене на наличието на водач, посочена в параграф 1, буква в), не се прилага за напълно автоматизирани превозни средства.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С цел да се гарантира безопасната експлоатация на автоматизираните превозни средства по обществените пътища, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел определяне на изисквания, свързани със системите и други компоненти, посочени в параграф 1, букви а)-д) от настоящия член, и определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и технически изисквания за одобрение на типа на автоматизираните превозни средства по отношение на тези изисквания.

2.  С цел да се гарантира безопасната експлоатация на автоматизираните и напълно автоматизираните превозни средства по обществените пътища, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на изисквания, свързани със системите и други компоненти, посочени в параграф 1, букви а)-д) от настоящия член, и определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и технически изисквания за одобрение на типа на автоматизираните превозни и напълно автоматизираните средства по отношение на тези изисквания.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14 a

 

Санкции

 

Член 84 от Регламент (ЕС) 2018/858 се прилага mutatis mutandis за нарушения на настоящия регламент.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16а

 

Преглед и докладване

 

1. В срок до... [четири години след датата на прилагане на настоящия регламент] и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на функционирането на всички мерки и системи за безопасност, включително тези, с които са преоборудвани съществуващите превозни средства. Комисията оценява дали тези мерки и системи действат в съответствие с настоящия регламент, както и степента на тяхното навлизане и тяхното приемане от страна на ползвателите. По целесъобразност докладът се придружава от препоръки, включително законодателно предложение за изменение на изискванията по отношение на общата безопасност и защитата и безопасността на пътниците в превозните средства и уязвимите участници в движението по пътищата, за да се подпомага развитието в посока на шофиране с „нулева смъртност“.

 

2. Преди всяка сесия на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства (WP.29) на Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) Комисията предоставя информация на Европейския парламент относно напредъка, постигнат по отношение на прилагането на новите стандарти за безопасност на превозните средства във връзка с изискванията, посочени в членове 5 – 11, и относно позицията на Съюза по време на сесията.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от [Служба за публикации: да се въведе датата, която е 36 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Той се прилага от [1 септември след изтичането на 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4, параграф 7, член 5, параграф 4, член 6, параграф 4, член 7, параграф 7, член 8, параграф 3, член 9, параграф 7, член 10, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12 обаче се прилагат от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    101

Предложение за регламент

Приложение II – таблица

 

Изисквания относно

A

СИСТЕМИТЕ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ, КРАШ ТЕСТОВЕТЕ, РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА ГОРИВНАТА УРЕДБА И ВИСОКОВОЛТОВАТА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

A1

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ на ООН

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Седалки и облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Автобусни седалки

Правило № 80 на ИКЕ на ООН

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Устройства за закрепване на обезопасителните колани

Правило № 14 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Обезопасителни колани и системи за обезопасяване

Правило № 16 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Системи за сигнализиране за непоставен обезопасителен колан

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Разделителни системи

Правило № 126 на ИКЕ на ООН

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Устройства за закрепване на обезопасяване на деца

Правило № 145 на ИКЕ на ООН

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Системи за обезопасяване на деца

Правило № 44 на ИКЕ на ООН

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Усъвършенствани системи за обезопасяване на деца

Правило № 129 на ИКЕ на ООН

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Предна нискоразположена защита

Правило № 93 на ИКЕ на ООН

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Задна нискоразположена защита срещу вклиняване

Правило № 58 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Странична защита

Правило № 73 на ИКЕ на ООН

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Безопасност на резервоара за гориво

Правило № 34 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Безопасност при използване на втечнен нефтен газ

Правило № 67 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Безопасност при използване на сгъстен и втечнен природен газ

Правило № 110 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Безопасност при използване на водород

Правило № 134 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Свойства на материалите на водородни системи

 

Приложение V

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Електробезопасност при реални условия

Правило № 100 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Челно-страничен удар

Правило № 94 на ИКЕ на ООН

Прилага се за превозни средства от категория M1 и N1 с максимална маса ≤ 2 500 kg

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Челен удар с контактна площ 100%

Правило № 137 на ИКЕ на ООН

Използването на манекена на изпитвателното антропоморфно устройство „Хибрид III“ е разрешено до приемането на правилото на ИКЕ на ООН за изпитвателното устройство за обезопасяване на седящ човек „THOR“.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Защита от кормилния механизъм

Правило № 12 на ИКЕ на ООН

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Резервна въздушна възглавница

Правило № 114 на ИКЕ на ООН

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Удар на кабината

Правило № 29 на ИКЕ на ООН

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Страничен удар

Правило № 95 на ИКЕ на ООН

Прилага се за всички превозни средства от категории M1 и N1, включително тези, при които базовата точка на седалката R на най-ниската седалка е > 700 mm над земната повърхност.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Страничен удар в стълб

Правило № 135 на ИКЕ на ООН

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Заден удар

Правило № 34 на ИКЕ на ООН

Прилага се за превозни средства от категория M1 и N1 с максимална маса ≤ 3 500 kg Гарантират се изискванията за електробезопасност след произшествието

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания относно

B

УЯЗВИМИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО, ВИЖДАНЕТО И ВИДИМОСТТА

B1

Защита на краката и главата на пешеходците

Правило № 127 на ИКЕ на ООН

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Разширена зона за удар на главата на пешеходци и велосипедисти

Правило № 127 на ИКЕ на ООН

Изпитваната повърхност на макет на глава на дете и възрастен е ограничена от разгърнатата дължина за възрастен от 2 500 mm или базовата линия на задния край на предното стъкло, което от двете е разположено по-напред. Контакт на макета на глава с колоната А, горната част от рамката на предното стъкло и обтекателя е изключен, но следва да се наблюдава.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Система за предна защита

 

Приложение IV

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Усъвършенствани системи за аварийно спиране за пешеходци и велосипедисти

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Предупредителни сигнали за сблъсък за пешеходци и велосипедисти

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Информационна система за мъртвата точка

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Безопасност на заден ход

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Видимост напред

Правило № 125 на ИКЕ на ООН

Прилага се за превозни средства от категории M1 и N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Пряка видимост на тежкотоварните превозни средства

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Безопасни стъкла

Правило № 43 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Системи срещу обледеняване и изпотяване на стъкла

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Устройства за почистване и измиване

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Устройства за непряко виждане

Правило № 46 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания относно

C

ШАСИТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, СПИРАЧКИТЕ, ГУМИТЕ И КОРМИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

C1

Кормилни уредби

Правило № 79 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Правило № 130 на ИКЕ на ООН

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Аварийна система за поддържане на лентата

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Спиране

Правило № 13 на ИКЕ на ООН Правило № 13-H на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Резервни части за спирачната система

Правило № 90 на ИКЕ на ООН

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Спирачен сервоусилвател

Правило № 139 на ИКЕ на ООН

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Управление на стабилността

Правило № 13 на ИКЕ на ООН Правило № 140 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Усъвършенствани системи за аварийно спиране на тежкотоварни превозни средства

Правило № 131 на ИКЕ на ООН

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Усъвършенствани системи за аварийно спиране на лекотоварни превозни средства

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Безопасност на гумите и екологични характеристики

Правило № 30 на ИКЕ на ООН Правило № 54 на ИКЕ на ООН Правило № 117 на ИКЕ на ООН

Осигурява се и процедура за изпитване на износени гуми; прилагат се датите, посочени в бележка В.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Резервни колела и система за движение с гуми в спукано състояние

Правило № 64 на ИКЕ на ООН

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Регенерирани гуми

Правило № 108 на ИКЕ на ООН Правило № 109 на ИКЕ на ООН

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Следене на налягането в гумите за лекотоварни превозни средства

Правило № 141 на ИКЕ на ООН

Прилага се за превозни средства от категории M1 и N1

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Следене на налягането в гумите за тежкотоварни превозни средства

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Монтаж на гумите

Правило № 142 на ИКЕ на ООН

Прилага се за всички категории превозни средства

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Резервни колела

Правило № 124 на ИКЕ на ООН

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания относно

D

БОРДОВИ УРЕДИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА, СВЕТЛИНИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КИБЕРАТАКИ

D1

Звуково предупреждение

Правило № 28 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Радиосмущения (електромагнитна съвместимост)

Правило № 10 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Защита срещу неразрешено използване, кибератаки, имобилайзер и алармени системи

Правило № 18 на ИКЕ на ООН Правило № 97 на ИКЕ на ООН Правило № 116 на ИКЕ на ООН

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Защита на превозното средство срещу кибератаки

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Устройство за измерване на скоростта (скоростомер)

Правило № 39 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Километропоказател

Правило № 39 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Устройства за ограничаване на скоростта

Правило № 89 на ИКЕ на ООН

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Интелигентна система за регулиране на скоростта

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Обозначения на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Отоплителни уредби

Правило № 122 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Устройства за светлинна сигнализация

Правило № 4 на ИКЕ на ООН Правило № 6 на ИКЕ на ООН, Правило № 7 на ИКЕ на ООН Правило № 19 на ИКЕ на ООН, Правило № 23 на ИКЕ на ООН, Правило № 38 на ИКЕ на ООН Правило № 77 на ИКЕ на ООН, Правило № 87 на ИКЕ на ООН Правило № 91 на ИКЕ на ООН

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Устройства за осветяване на пътя

Правило № 31 на ИКЕ на ООН Правило № 98 на ИКЕ на ООН Правило № 112 на ИКЕ на ООН Правило № 123 на ИКЕ на ООН

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Светлоотражатели

Правило № 3 на ИКЕ на ООН

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Светлинни източници

Правило № 37 на ИКЕ на ООН Правило № 99 на ИКЕ на ООН Правило № 128 на ИКЕ на ООН

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Монтиране на устройства за светлинна сигнализация, осветяване на пътя и светлоотражатели

Правило № 48 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Авариен стопсигнал

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Устройства за чистене на предни фарове

Правило № 45 на ИКЕ на ООН

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Индикатор за смяна на предавката

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания относно

E

ПОВЕДЕНИЕТО НА ВОДАЧА И СИСТЕМАТА

E1

Улесняване на монтирането на блокиращо устройство при употреба на алкохол

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Предупреждение за сънливостта и вниманието на водача

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Предупреждение за отклоняване на вниманието на водача

 

Избягването на отклоняване на вниманието чрез технически средства може също да се взема предвид.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Контрол за разполагаемостта на водача

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Записващо устройство за злополуки

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Системи за заместване на водача

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Системи, предоставящи на превозното средство информация за състоянието на превозното средство и околното пространство

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Групиране на различни превозни средства

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания относно

F

ОБЩИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

F1

Място за монтиране на табелата с регистрационния номер

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Движение на заден ход

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Ключалки и панти на вратите

Правило № 11 на ИКЕ на ООН

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Стъпала на входната врата, дръжки и платформи

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ на ООН

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Външни издатини на кабината на товарните превозни средства

Правило № 61 на ИКЕ на ООН

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Задължителна табела и идентификационен номер на превозното средство

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Теглещи устройства

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Калници

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Системи срещу пръски 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Маси и размери

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Механични теглително-прикачни устройства

Правило № 55 на ИКЕ на ООН Правило № 102 на ИКЕ на ООН

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ на ООН

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Обща конструкция на автобуси

Правило № 107 на ИКЕ на ООН

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Якост на надстройката на автобуси

Правило № 66 на ИКЕ на ООН

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Запалимост в автобусите

Правило № 118 на ИКЕ на ООН

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Изменение    102

Предложение за регламент

Приложение II – Бележки към таблицата – буква Г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Г:  Дата на отказа да се предостави ЕС одобрение на типа:

Г:  Дата на отказа да се предостави ЕС одобрение на типа:

[СП: да се въведе дата – 48 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

[36 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

Дата на забраната за регистрация на превозни средства, както и на пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на компоненти и отделни технически възли:

Дата на забраната за регистрация на превозни средства, както и на пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на компоненти и отделни технически възли:

[СП: да се въведе дата – 84 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

[78 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

Изменение    103

Предложение за регламент

Приложение II – Бележки към таблицата – буква Д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Д:  Дата на отказа да се предостави ЕС одобрение на типа и дата на забраната за регистрация на превозни средства, която предстои да бъде определена в делегирания акт; тази дата не е по-ранна от началната дата на прилагане на настоящия регламент.

Изменение    104

Предложение за регламент

Приложение II – Бележки към таблицата – бележка под черта 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5 Съответствието се изисква в случай на автоматизирани превозни средства.

заличава се

Изменение    105

Предложение за регламент

Приложение III – точка 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

„58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕС) 2019/…+ Правило № 127 на ИКЕ на ООН

 

A“;

Изменение

заличава се

Изменение    106

Предложение за регламент

Приложение III – точка 5 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

„58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕС) 2019/…+ Правило № 127 на ИКЕ на ООН

 

A“;

Изменение

заличава се

Изменение    107

Предложение за регламент

Приложение IV

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    108

Предложение за регламент

Приложение V

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    109

Предложение за регламент

Приложение VI

 

Текст, предложен от Комисията

Правило на ИКЕ на ООН

Специфични изисквания

Крайна дата за регистрация на неотговарящите на изискванията превозни средства, както и на продажбата или въвеждането в експлоатация на неотговарящите на изискванията компоненти (1)

29

Якост на кабината на товарните превозни средства

29 януари 2021 г.

 

Превозните средства от категория N са в съответствие с Регламента

 

142

Монтаж на гумите

31 октомври 2018 г.

 

Превозните средства от категории O1, O2, O3 и O4 са оборудвани с гуми от клас C1 или C2, съответстващи на изискванията за съпротивлението при търкаляне на етап 2

 

 

Монтаж на гумите

31 октомври 2020 г.

 

Превозните средства от категории O3 и O4 са оборудвани с гуми от клас C3, съответстващи на изискванията за съпротивлението при търкаляне на етап 2

 

117

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите

30 април 2019 г.

 

Гумите от класове C1, C2 и C3 са в съответствие с изискванията за шума, излъчван при търкаляне, на етап 2

 

 

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите

30 април 2019 г.

 

Гумите от клас C3 са в съответствие с изискванията за шума, излъчван при търкаляне, на етап 1

 

 

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите

30 април 2021 г.

 

Гумите от класове C1 и C2 са в съответствие с изискванията за съпротивлението при търкаляне на етап 2

 

 

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите

30 април 2023 г.

 

Гумите от клас C3 са в съответствие с изискванията за шума, излъчван при търкаляне, на етап 2

 

127

Функциониране с оглед безопасността на пешеходците

23 август 2019 г.

 

Превозни средства от категория M1 с максимална маса > 2 500 kg и категория N1

 

 

Изменение

Правило на ИКЕ на ООН

Специфични изисквания

Крайна дата за регистрация на неотговарящите на изискванията превозни средства, както и на продажбата или въвеждането в експлоатация на неотговарящите на изискванията компоненти (1)

29

Якост на кабината на товарните превозни средства

29 януари 2021 г.

 

Превозните средства от категория N са в съответствие с Регламента

 

 

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите

30 април 2021 г.

 

Гумите от класове C1 и C2 са в съответствие с изискванията за съпротивлението при търкаляне на етап 2

 

 

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите

30 април 2023 г.

 

Гумите от клас C3 са в съответствие с изискванията за шума, излъчван при търкаляне, на етап 2

 

(1)

OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 90.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Тази законодателна инициатива е част от третия пакет за мобилността „Европа в движение“ и предлага преразглеждане на действащата рамка (Регламент (ЕО) № 661/2009 относно общата безопасност и Регламент (ЕО) № 78/2009 относно безопасността на пешеходците) с цел адаптирането ѝ към промените в мобилността в резултат на обществените тенденции (напр. повече велосипедисти и пешеходци, застаряващо общество) и технологичното развитие. Тя възнамерява да установи общите технически изисквания за одобряване на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли в списък от области на безопасност. Предложението има за цел да се прилага успоредно с наскоро приетия Регламент (ЕС) 2018/0858 относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, който то допълва. Що се отнася до неговия обхват, предметът на Регламента за общата безопасност се запазва в настоящото предложение, като се добавят изискванията за защита на пътниците в превозните средства и уязвимите участници в движението по пътищата, и обхватът му се разширява, така че да включва всички категории превозни средства (включително освободените в момента SUV и микробуси). Интегрирането на техническия прогрес е в основата на предложението, особено в областта на системите за следене на налягането в гумите, интелигентното регулиране на скоростта; наблюдението на сънливостта и вниманието на водача/детектирането на отклонено внимание; детектирането при заден ход; облекчения за инсталирането на блокиращо устройство при употреба на алкохол; записващото устройство за инциденти (злополуки); разширената зона за защита на главата от удар за уязвимите участници в движението по пътищата и системите за предна защита; системата за откриване и предупреждение за уязвими участници в пътното движение в непосредствена близост до камиони и автобуси и подобрената видимост на уязвимите участници в движението по пътищата от седалката на водача.

През 2017 г. броят на смъртните случаи по пътищата в ЕС достигна 25 300 души. В допълнение към това 135 000 души бяха тежко ранени. Общо тези случаи, както и всеки един поотделно, нанесоха удар както за роднините, така и за техните приятели, за обществото и за икономиката. Мнението на докладчика е, че тези плашещи данни трябва да бъдат значително намалени. Броят на смъртните случаи по пътищата в ЕС намаля с над 40% през периода 2001 – 2010 г. За съжаление от 2013 г. насам процентите на намаляване на смъртните случаи са в застой и са едва 3%. Вследствие на това постигането на целта на ЕС за 2020 г. за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи по пътищата в ЕС до 2020 г. спрямо базовите данни от 2010 г. ще бъде изключително трудно, ако не бъдат предприети по-нататъшни решителни действия. Според докладчика съществува неотложна необходимост от намаляване на броя на смъртните случаи и жертвите по пътищата на ЕС. Становището на докладчика е, че специално внимание следва да се обърне на защитата на пешеходците, велосипедистите и други уязвими участници в пътното движение, които през 2017 г. съставляват почти половината от жертвите на пътя.

Измененията на докладчика са в тази посока и имат за цел да повишат ефективността на регулаторната рамка за намаляване на броя на произшествията, намаляване на смъртните случаи, нараняванията и щетите чрез интегрирането на пасивни и активни елементи за безопасност в компонентите на превозните средства. Докладчикът подкрепя мерките, предложени от Комисията в членове 5 – 11. Някои от тях обаче се нуждаят от допълнителна работа и разяснения, за да е сигурно, че ще бъдат ефективни и ще бъдат възприети от ползвателите. Освен това докладчикът счита, че това дългоочаквано предложение следва да започне да се прилага по-рано, отколкото се предлага от Комисията.

Измежду многобройните мерки, предложени от докладчика, трябва да се посочат следните:

1.  Изясняване на определението за уязвими участници в пътното движение, за да се обхванат всички моторизирани потребители без защитна каросерия.

2.  Въвеждане на задължение за проектиране на всички елементи и системи с цел по-голяма удовлетвореност на ползвателите, така че да се подобри възприемането на тези елементи и системи.

3.  Въвеждане на мерки в защита на неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни на ползвателите и ефективността по отношение на устройствата за записване на данни от произшествия и усъвършенстваните системи за детектиране на отклонено внимание.

4.  Въвеждане на специфични изисквания по отношение на интелигентното регулиране на скоростта с цел повишаване на възприемането от ползвателите и на ефективността на тази система.

5.  Въвеждане на изискване, по отношение на няколко делегирани акта, да бъдат публикувани поне 12 месеца преди прилагането на всяко изискване.

6.  Ускоряване на прилагането на всички изисквания с 12 месеца.

7.  Въвеждане на задълженията във връзка с прегледа и докладването на изискванията по отношение на общата безопасност.

8.  Прилагане на санкциите съгласно рамковия Регламент (ЕО) № 2018/858 за одобрение на типа по отношение на настоящия регламент.

9.  Заличаване на две приложения по отношение на системите за предна защита и превозните средства, задвижвани с водород, както и въвеждане на делегирани актове по този въпрос с цел по-ефективно отчитане на техническия прогрес.

10.  Въвеждане на няколко изменения, гарантиращи технологична неутралност.

Освен това докладчикът внесе няколко изменения в приложение II по отношение на безопасността на заден ход, видимостта напред, безопасността на гумите, екологичните характеристики и пряката видимост на тежкотоварните превозни средства. Всички те имат за цел да отразяват по-добре действителното състояние на техническия прогрес и възможностите за задължително въвеждане на различни елементи и системи в бъдеще.

Според докладчика настоящият регламент е амбициозно предложение, което следва да доведе до значително намаляване на броя на смъртните случаи и нараняванията по пътищата в Европейския съюз в краткосрочен и средносрочен план. В допълнение към това той следва да проправи също така пътя за разработването на изцяло автоматизирани превозни средства в близко бъдеще. Автономните превозни средства ще разчитат на много от системите и елементите, предложени в настоящия регламент, и за да бъдем по-точни, те ще разчитат и на възприемането от страна на потребителите на тези елементи и системи.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (25.10.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  системи, заместващи управлението на превозното средство от водача, в т.ч. кормилна, ускорителна и спирачна уредба;

а)  системи, заместващи управлението на превозното средство от водача, в т.ч. кормилна, ускорителна и спирачна уредба, всяка от които e самостоятелно изпитана и проверена;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата

Позовавания

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ENVI

28.5.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Дата на приемане

25.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (15.1.2019)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009

(COM(2018)0286 – C8‑0194/2018 – 2018/0145(COD))

Докладчик по становище: Матейс ван Милтенбьорг

КРАТКА ОБОСНОВКА

Обща информация

Член 17 от Регламент (ЕО) № 661/2009 относно общата безопасност и член 12 от Регламент (ЕО) № 78/2009 относно защитата на пешеходците изискват от Комисията да наблюдава техническото развитие в технологиите за безопасност и впоследствие да въведе нови елементи за безопасност чрез актуализиране на законодателството на ЕС. В съответствие с тези разпоредби предложението на Комисията съдържа специални корекции с оглед на техническия напредък по отношение на елементите за безопасност на превозните средства, които да бъдат включени в Рамков регламент (ЕС) № 2018/858 за одобряването на типа. С цел опростяване предложението отменя също така вторичното законодателство относно пътната безопасност и безопасността на пешеходците (Регламент (ЕО) № 78/2009 и Регламент (ЕО) № 79/2009).

Позиция на докладчика

Въпреки че пътната безопасност се е подобрила значително през последните десетилетия, през последните пет години се наблюдава застой в намаляването на броя на смъртните случаи по пътищата, като според статистическите данни на ЕС за произшествия през 2017 г. е имало 25 300 смъртни случая по пътищата. Смъртните случаи по пътищата се дължат главно на човешки грешки и могат да бъдат предотвратени. Докладчикът е твърдо убеден, че ЕС следва да предприеме конкретни действия, за да продължи да намалява броят на смъртните случаи по пътищата. Новите елементи за безопасност на превозните средства, въведени с настоящото предложение, имат голям потенциал да обърнат тази тенденция на застой, тъй като тези елементи целят по-успешно предотвратяване на човешките грешки. По-добрата конструкция на превозното средство и например по-ниските скорости имат потенциал да намалят въздействието на произшествията.

Като цяло напредъкът на технологиите в областта на автоматизираното управление на МПС непрекъснато продължава. Според Комисията този пазар ще расте експоненциално, като очакваните икономически ползи до 2025 г. надхвърлят 620 милиарда евро за автомобилната индустрия на ЕС и 180 милиарда евро за сектора на електрониката в ЕС. Поради това докладчикът счита, че автомобилната индустрия на ЕС следва да бъде готова за бъдещето, като в най-голяма степен се възползва от новите бизнес възможности за стартиращи предприятия, малките и средни предприятия (МСП) и промишлеността, които предоставя и ще продължава да предоставя пазарът. Усъвършенстваните елементи за безопасност, посочени в предложението, със сигурност биха могли да проправят пътя за подготовка на автомобилната промишленост на ЕС за свързано и автоматизирано управление на моторни превозни средства. Това би могло също така да помогне на потребителите постепенно да свикнат с новите характеристики, което ще бъде от решаващо значение за приемането на и доверието в новите технологии от страна на потребителите.

Докладчикът счита, че предложението определя ориентирана към бъдещето, но амбициозна рамка, насочена към подобряване на защитата на участниците в движението по пътищата, и по-специално на уязвимите участници в движението по пътищата. Докладчикът отчита открития диалог и размяната на мнения, които Комисията е провела с различни заинтересовани страни, за да представи адекватни и реалистични мерки, като вземе предвид както потребителите, така и промишлеността.

Въз основа на това докладчикът желае да гарантира, че в това становище:

А.  безопасността (на автомобилите) е гарантирана с оглед на минималните експлоатационни стандарти, които следва да се прилагат за всички моторни превозни средства, независимо от вида на превозните средства;

Б.  всяко обработване на (лични) данни трябва да се извършва в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Освен това докладчикът желае да гарантира по-специфични и по-конкретни предпазни мерки;

В.  предложените мерки са доказано ефективни и икономически ефективни, без да водят до значително по-високи цени за потребителите;

Г.  срокът на въвеждане на предложените елементи за безопасност е гарантиран и изпълнението се извършва по отговорен начин, по-специално по отношение на елементите, които не е възможно да бъдат изключени, например интелигентната система за регулиране на скоростта (ISA), усъвършенстваната система за аварийно спиране, наред с други;

Д.  разпоредбите относно разработването на техническите изисквания за гумите следва да бъдат включени в предложението за допълване на тези мерки, за да се подобри безопасността на превозните средства от гледна точка на подобряване на показателите за сцеплението на гумите и за да се допринесе за намаляване на шума от гумите и за намаляване на емисиите на CO2;

Е.  производителите следва да предоставят в ръководството за експлоатация ясна и лесна за ползване от потребителите информация, за да помогнат на водачите да разберат системите за оказване на помощ при управлението на превозните средства и техните функции;

Ж.  системите за безопасност и предупрежденията, предложени за подпомагане на водачите, следва да се разбират лесно от всички водачи, включително от хората с увреждания. Когато е необходимо, системите за безопасност следва да се адаптират, за да се гарантира това;

З.  държавите членки предприемат корективни мерки за целите на прилагането, за да гарантират, че всички нови моторни превозни средства се произвеждат в съответствие с настоящия регламент.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  През изминалите десетилетия напредъкът в безопасността на превозните средства допринесе значително за общото намаляване на броя на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата. Това намаляване обаче напоследък е в застой в Съюза поради различни фактори, като например структурни и поведенчески фактори, и без нови инициативи относно общата безопасност по пътищата, въздействието на настоящия подход върху безопасността вече няма да е в състояние да компенсира последиците от нарастването на обема на трафика. Ето защо е необходимо показателите за безопасност на моторните превозни средства да бъдат подобрени допълнително като част от интегрирания подход към пътната безопасност и с оглед на по-добрата защита на уязвимите участници в движението по пътищата.

(3)  През изминалите десетилетия напредъкът в безопасността на превозните средства допринесе значително за общото намаляване на броя на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата. Въпреки това, 25 300 души са загинали през 2017 г. по пътищата на ЕС, число, което почти не се е променило за четири години. Също така, най-малко 135 000 души всяка година биват ранени сериозно в катастрофи по пътищата в ЕС. Без нови инициативи относно общата безопасност по пътищата, въздействието на настоящия подход върху безопасността вече няма да е в състояние да компенсира последиците от нарастването на обема на трафика. Ето защо е необходимо показателите за безопасност на моторните превозни средства да бъдат подобрени допълнително като част от интегрирания подход към пътната безопасност и с оглед на по-добрата защита на уязвимите и всички други участници в движението по пътищата.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Техническият напредък в областта на усъвършенстваните системи за безопасност на превозните средства предлага нови възможности за намаляване на броя на пострадалите. За да се намали броят на смъртните случаи, трябва да бъдат въведени някои подходящи нови технологии.

(4)  Техническият напредък в областта на усъвършенстваните системи за безопасност на превозните средства предлага нови възможности за намаляване на броя на пострадалите и пътнотранспортните произшествия. За да се намали броят на смъртните случаи, трябва да бъдат въведени някои подходящи нови технологии.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Системите за безопасност в настоящия регламент следва да са доказано ефективни и икономически ефективни и не следва да водят до значително по-високи цени за потребителите.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Интелигентната система за регулиране на скоростта, предупредителните системи при напускане на пътната лента, системите за наблюдение на сънливостта и вниманието на водача и за разпознаване на отклоняване на вниманието, както и за детектиране при заден ход, имат висок потенциал за значително намаляване на броя на пострадалите. Освен това тези системи се основават на технологии, които ще се използват и за въвеждането на свързани и автоматизирани превозни средства. Поради това на равнището на Съюза следва да бъдат установени хармонизирани правила и процедури за изпитване за одобряването на типа на превозните средства по отношение на тези системи и за одобряването на тези системи като отделни технически възли.

(6)  Усъвършенстваните системи за аварийно спиране, интелигентната система за регулиране на скоростта, предупредителните системи при напускане на пътната лента, подпомагане при завиване, системите за наблюдение на сънливостта и вниманието на водача и за разпознаване на отклоняване на вниманието, както и за детектиране при заден ход, имат висок потенциал за значително намаляване на броя на пострадалите. Системите за наблюдение на сънливостта и вниманието на водача и за детектиране на отклонено внимание следва да работят без никакво лицево разпознаване. Освен това тези системи се основават на технологии, които ще се използват и за въвеждането на свързани и автоматизирани превозни средства. Поради това на равнището на Съюза следва да бъдат установени хармонизирани правила и процедури за изпитване за одобряването на типа на превозните средства по отношение на тези системи и за одобряването на тези системи като отделни технически възли. Нужно е също така да се гарантира, че тези системи могат да бъдат инспектирани, и по този начин да се експлоатират безопасно, през целия жизнен цикъл на превозното средство.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въвеждането на устройства за записване на данни от инциденти (произшествия), които да съхраняват редица важни данни от превозното средство за кратък период от време преди, по време на и след активиращото го събитие (например задействането на въздушна възглавница), е важна стъпка за получаването на по-точни, подробни данни за произшествието. Следователно моторните превозни средства следва да бъдат оборудвани с такива устройства за записване. Освен това следва да има изискване тези устройства за записване да могат да записват и съхраняват данните, така че последните да могат да бъдат използвани от държавите членки за извършване на анализ на пътната безопасност и за оценяване на ефективността на предприетите специални мерки.

(7)  Въвеждането на устройства за записване на данни от инциденти (произшествия), които да съхраняват редица важни данни от превозното средство за кратък период от време преди, по време на и след активиращото го събитие (например задействането на въздушна възглавница), е важна стъпка за получаването на по-точни, подробни данни за произшествието. Следователно моторните превозни средства следва да бъдат оборудвани с такива устройства за записване. Също така, събират се и се съхраняват само анонимизирани данни, които могат да се използват за изследвания на злополуките. Освен това тези устройства за записване следва да могат да записват и съхраняват данните, така че последните да могат да бъдат използвани от държавите членки единствено за извършване на анализ на пътната безопасност и за оценяване на ефективността на предприетите специални мерки без възможност да бъде идентифициран собственикът или ползвателят на превозното средство.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Изискванията за одобрение на типа, свързани с безопасността, следва да бъдат изпитвани и гарантирани с оглед на специфичните експлоатационни стандарти, на които трябва да отговарят всички превозни средства, независимо от своя вид.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Всяко обработване на лични данни, като обработваната информация за водача в устройствата за записване на данни от инциденти (произшествия) или информацията за водача във връзка с наблюдението на сънливостта и вниманието или усъвършенстваното детектиране на отклонено внимание, следва да се извършва в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на данните, по-специално Общия регламент относно защитата на данните28. Освен това обработването на лични данни, събрани чрез бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, подлежи на специфични предпазни мерки29.

(8)  Всяко обработване на лични данни, като обработваната информация за водача в устройствата за записване на данни от инциденти (произшествия) или информацията за водача във връзка с наблюдението на сънливостта и вниманието или усъвършенстваното детектиране на отклонено внимание, следва да се извършва в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на данните, по-специално Общия регламент относно защитата на данните28. Освен това обработването на лични данни, събрани чрез устройството за записване на данни от инциденти (злополуки) и бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, подлежи на специфични предпазни мерки29.

__________________

__________________

28 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88.

28 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88.

29 Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО, ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 77.

29 Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО, ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 77.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Въвеждането на системи eCall при мотоциклетите, търговските превозни средства и автобусите е от съществено значение за подсигуряването на професионална медицинска помощ на жертви на злополуки възможно най-бързо.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  В исторически план, правилата на Съюза са ограничили общата дължина на комбинациите камион-ремарке, което доведе до проектирането на типичния модел на кабина над двигателя, тъй като той осигурява максимално товарно пространство. Въпреки това, високото място за сядане на водача доведе до увеличаване на невидимата зона и до по-лоша пряка видимост около кабината на камиона. Това е основен фактор за произшествия с товарни автомобили, свързани с уязвими участници в пътното движение. Броят на жертвите би могъл да бъде значително намален чрез подобряване на пряката видимост. Поради това следва да бъдат въведени изисквания за подобряване на пряката видимост.

(15)  В исторически план, правилата на Съюза са ограничили общата дължина на комбинациите камион-ремарке, което доведе до проектирането на типичния модел на кабина над двигателя, тъй като той осигурява максимално товарно пространство. Въпреки това, високото място за сядане на водача доведе до увеличаване на невидимата зона и до по-лоша пряка видимост около кабината на камиона. Това е основен фактор за произшествия с товарни автомобили, свързани с уязвими участници в пътното движение. Броят на жертвите би могъл да бъде значително намален чрез подобряване на пряката видимост. Поради това следва да бъдат въведени изисквания за подобряване на пряката видимост, така че да се увеличи пряката видимост от седалката на водача по отношение на уязвимите участници в пътното движение.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  Комисията следва да предложи преди края на 2019 г. в съществуващите камиони и автобуси да бъдат монтирани най-съвременните технологии за подпомагане на завиването.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Автоматизираните и свързаните превозни средства биха могли да имат огромен принос в намаляването на смъртните случаи по пътищата, тъй като в 90 процента от случаите на пътнотранспортни произшествия се счита, че причината е човешка грешка. Тъй като автоматизираните превозни средства постепенно ще изземат функциите на водача, на равнището на Съюза следва да бъдат приети хармонизирани правила и технически изисквания за системите на автоматизираните превозни средства.

(17)  Автоматизираните и свързаните превозни средства биха могли да имат огромен принос в намаляването на смъртните случаи по пътищата, тъй като в повече от 90 процента от случаите на пътнотранспортни произшествия се счита, че причината е човешка грешка или взаимодействието между човешка грешка и автомобила и/или инфраструктурата. Тъй като автоматизираните превозни средства постепенно ще изземат функциите на водача, на равнището на Съюза следва да бъдат приети хармонизирани правила и технически изисквания за системите на автоматизираните превозни средства, които да са ефикасни и подходящи.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Съюзът следва да продължи да насърчава разработването на технически изисквания за шума от гумите, съпротивлението при търкаляне и показателите за сцеплението с влажна повърхност на гумите на равнището на ООН. Това е с оглед на факта, че Правило № 117 на ООН вече съдържа тези подробни разпоредби. Процесът на адаптиране на изискванията относно гумите, така че да се отчете техническият напредък, следва да продължи на равнището на ООН, по-специално за да се гарантира, че показателите на гумите се оценяват и в края на жизнения цикъл на гумите при износено състояние, и да се популяризира идеята, че гумите следва да отговарят на изискванията през целия си жизнен цикъл, а не да бъдат преждевременно сменяни. Действащите в Регламент (ЕО) № 661/2009 изисквания във връзка с показателите на гумите следва да се заменят с еквивалентни правила на ООН.

(19)  Съюзът следва да продължи да насърчава разработването на технически изисквания за шума от гумите, съпротивлението при търкаляне и показателите за сцеплението с влажна повърхност на гумите на равнището на ООН. Това е с оглед на факта, че Правило № 117 на ООН вече съдържа тези подробни разпоредби. Процесът на адаптиране на изискванията относно гумите, така че да се отчете техническият напредък, следва да бъде продължен бързо и амбициозно на равнището на ООН, по-специално за да се гарантира, че показателите на гумите се оценяват и в края на жизнения цикъл на гумите при износено състояние, и да се популяризира идеята, че гумите следва да отговарят на изискванията през целия си жизнен цикъл, а не да бъдат преждевременно сменяни. За да се осигури покриването на строги стандарти, действащите в Регламент (ЕО) № 661/2009 изисквания във връзка с показателите на гумите следва да бъдат следени и оценявани и следва да се заменят, когато показателите на гумите могат да бъдат подобрени в рамките на Европейския съюз.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25а)  За да се гарантира съответствието с настоящия регламент, разпоредбите за корективни мерки и санкции, предвидени в Регламент (ЕС) 2018/858, се прилагат към настоящия регламент.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  за одобрение на типа на новопроизведени гуми по отношение на техните характеристики, свързани с безопасността и околната среда.

3.  за одобрение на типа на новопроизведени гуми по отношение на техните характеристики, свързани с безопасността и околната среда по отношение на намаляването на шума и замърсяването на въздуха.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „уязвим участник в движението по пътищата“ означава участник в движението чрез двуколесно моторно превозно средство или немоторизираните участници в пътното движение, като например велосипедист или пешеходец;

(1)  „уязвим участник в движението по пътищата“ означава участник в движението чрез двуколесно или триколесно моторно превозно средство, или чрез лично транспортно устройство, задвижвано от електричество, или немоторизираните участници в пътното движение, като например велосипедист или пешеходец;

Обосновка

Традиционно мотоциклетите са двуколесни, но понастоящем много са конструирани и с три колела, като продължават да са уязвими спрямо автомобилите и камионите. Също така, все по-голям брой хора използват лични транспортни средства, задвижвани от електричество (скутери, едноколесни и пр.), за придвижване в градската среда. Не трябва те да бъдат изключени от дефиницията на уязвими участници в движението.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „авариен стопсигнал“ означава бързо мигащи стоп светлини, които показват на останалите участници в движението зад превозното средство, че върху превозното средство се прилага голяма закъснителна сила по отношение на текущите пътни условия;

(7)  „авариен стопсигнал“ означава бързо мигащи стоп светлини или пътепоказателни светлини, които показват на останалите участници в движението зад превозното средство, че върху превозното средство се прилага голяма закъснителна сила по отношение на текущите пътни условия;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „детектиране при заден ход“ означава камера или наблюдение, оптична система или система за детектиране, с която водачът е осведомен за хората и предметите в задната част на превозното средство с основна цел избягване на сблъсъци при заден ход;

(8)  „детектиране при заден ход“ означава система, с която водачът е осведомен за хората и предметите в задната част на превозното средство с основна цел избягване на сблъсъци при заден ход;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „усъвършенствана система за аварийно спиране“ е система, която може автоматично да установи опасността от евентуален сблъсък с превозното средство и да задейства спирачната система за намаляване на скоростта на превозното средство с цел предотвратяване на сблъсък или смекчаване на последиците от него;

(10)  „усъвършенствана система за аварийно спиране“ е система, която може автоматично да установи опасността от евентуален сблъсък с превозното средство и автоматично да задейства спирачната система за намаляване на скоростта на превозното средство в последния възможен момент, с цел предотвратяване на сблъсък или смекчаване на последиците от него;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  „система за предупреждение при напускане на пътна лента“ означава система, която да наблюдава положението на превозното средство по отношение на границата на пътната лента, и да прилага въртящ момент на волана, или налягане на спирачките, поне когато възникне или е предстоящо възникването на напускане на пътната лента и сблъсъкът може да бъде неизбежен;

(11)  „система за предупреждение при напускане на пътна лента“ означава система, която да наблюдава положението на превозното средство по отношение на границата на пътната лента, и да прилага въртящ момент на волана и да дава предупреждение, или налягане на спирачките, поне когато възникне или е предстоящо възникването на напускане на пътната лента и сблъсъкът може да бъде предстоящ;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  „подпомагане при завиване“ означава технологично най-усъвършенствана система, която разпознава уязвими участници в движението, особено в мъртвите точки, намиращи се в пряка близост до страничната част на превозното средство и която дава предупреждение, за да се избегне сблъсък с такива уязвими участници в движението.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „записващо устройство за инциденти (злополуки)“ означава система за записване и съхраняване на критични параметри и информация, свързани със злополуки, преди, по време на и след сблъсък;

(13)  „записващо устройство за инциденти (злополуки)“ означава система за записване и съхраняване на критични параметри и информация по отношение на необходимия период от време и за не повече от пет секунди, когато възникне сблъсък;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  „система за предна защита“ означава отделна конструкция или конструкции, като буферна греда или допълнителна броня, които в допълнение към оригиналната броня са предназначени да защитят външната повърхност на превозното средство в случай на удар с обект, с изключение на конструкциите с маса, по-малка от 0,5 kg, предназначени да защитават само фаровете на превозното средство;

(14)  „система за предна защита“ означава отделна конструкция или конструкции, като буферна греда или допълнителна броня, които в допълнение към оригиналната броня са предназначени да защитят външната повърхност на превозното средство или нараняване в случай на удар с обект или животно, с изключение на конструкциите с маса, по-малка от 0,5 kg, предназначени да защитават само фаровете на превозното средство;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  „автоматизирано превозно средство“ означава моторно превозно средство, което е проектирано и конструирано да се движи самостоятелно за продължителни периоди от време без постоянен човешки надзор;

(21)  „автоматизирано превозно средство“ означава моторно превозно средство, което е проектирано и конструирано да се движи самостоятелно в съответствие с правилата за движение за продължителни периоди от време без постоянен човешки надзор;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Производителите гарантират, че превозните средства са проектирани, конструирани и монтирани така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на уязвимите участници в движението по пътищата.

4.  Производителите гарантират, че превозните средства са проектирани, конструирани и монтирани по такъв начин, че когато се използват така, както е предвидено, да се предотврати или – в случай на злополука, да се сведе до минимум рискът от смърт или нараняване на пътниците в тях и на уязвимите участници в движението по пътищата.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  пешеходците, велосипедистите, зрителното поле и видимостта;

б)  пешеходците, велосипедистите, степърите, скейтърите, зрителното поле и видимостта;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Изискванията за одобрение на типа, свързани с безопасността и предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат неутрални по отношение на технологията и да бъдат изпитвани и гарантирани с оглед на специфичните експлоатационни стандарти, на които трябва да отговарят всички превозни средства, независимо от своя вид.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Производителите предоставят в ръководството за експлоатация ясна и лесна за разбиране от потребителите информация, за да помогнат на водачите да разберат системите за оказване на помощ при управлението на превозни средства, както и техните функции.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  одобрението на типа на гумите, включително техническите изисквания относно тяхното инсталиране.

б)  одобрението на типа на гумите, включително тяхното изпитване в деградирано състояние и при различни условия на пътя, влияещи се от метеорологичните условия, включително сцеплението им на мокър път, и техническите изисквания относно тяхното инсталиране.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(ба)  въвеждането на ниво ЕС на одобрение на типа на гуми, инсталирани на превозни средства категория М1 и N1, по отношение на тяхното сцепление на мокър път в износено състояние.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  Система eCall

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  записващо устройство за инциденти (злополуки)

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Моторните превозни средства се оборудват с усъвършенствани системи за аварийно спиране, които се разработват и монтират в две фази и осигуряват:

 

a) детектиране на движещите се преводни средства и неподвижните пречки пред моторното превозно средство в първата фаза;

 

б) разширяване на капацитета за детектиране, особено при мъртвите точки, за да се включат и уязвимите участници в движението по пътищата, които се намират пред моторното превозно средство, във втората фаза;

 

Усъвършенстваните системи за аварийно спиране отговарят по-конкретно на следните изисквания:

 

a) не съществува възможност да се изключват системи;

 

б) съществува възможност да бъдат отменени автоматичните активни намеси на системата чрез нарочни действия на водача, например ускоряване;

 

в) системите са в нормално работно състояние след всяко задействане на главния ключ на превозното средство;

 

г) съществува възможност лесно да се блокират звукови предупредителни сигнали, но това действие не блокира същевременно системни функции, различни от звуковите предупреждения.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Елементите за безопасност и предупрежденията, използвани при подпомагането на водачите, следва да се разбират лесно от всички водачи, включително от по-възрастните хора и хората с увреждания.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 6 –параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Устройствата за записване на данни от инциденти (злополуки) отговарят по-специално на следните изисквания:

 

a) данните, които те са в състояние да записват и съхраняват по отношение на необходимия период от време и не повече от пет секунди, когато възникне сблъсък, включват скоростта на превозното средство, състоянието и степента на активиране на неговите системи за безопасност и всички други имащи отношение входящи параметри на активните бордови системи за безопасност и за предотвратяване на злополуки.

 

б) не е възможно дезактивирането на тези устройства.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Правила относно защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни

 

1. Настоящият регламент не засяга Регламент (ЕО) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Всяко обработване на лични данни чрез устройство за записване на данни от инциденти (злополуки), посочено в член 6, параграф 4а, отговаря на правилата за защита на личните данни, предвидени в посочения регламент.

 

2. Личните данни, обработвани от устройството за записване на данни от инциденти (злополуки), се използват само за целите на изследванията на данни за злополуки. Данните за инциденти (злополуки) се предоставят единствено на националните органи в съответствие със законодателството на Съюза или националното законодателство при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679, посредством стандартизиран интерфейс. Анонимизираните данни, които дадено устройство за записване на данни за инциденти (злополуки) е в състояние да записва и съхранява, включват тип на превозното средство, версия и вариант на превозното средство, и по-специално системите за активна безопасност и предотвратяване на злополуки, монтирани на превозното средство. Независимо от това данните не включват последните четири цифри от отличителната част на идентификационния номер на превозното средство, нито друга информация, която би позволила идентифицирането на конкретното превозно средство, на собственика му или на неговия ползвател.

 

3. Личните данни, обработвани съгласно настоящия регламент, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите на изследването на данните за злополуки, посочени в параграф 2 от настоящия член. Тези данни се заличават изцяло и веднага след като престанат да са необходими за тази цел.

 

4. Производителите гарантират, че устройство за записване на данни за инциденти (злополуки) не може да се проследява и по никакъв начин не подлежи на постоянно проследяване.

 

5. Производителите гарантират, че във вътрешната памет на устройството за записване на данни за инциденти (злополуки), данните автоматично и непрекъснато се заличават.

 

6. Тези данни не са на разположение извън устройството за записване на данни за инциденти (злополуки) за никакви субекти преди настъпването на евентуален инциденти (злополуки).

 

7. В устройството за записване на данни за инциденти (злополуки) се залагат технологии за подобряване на неприкосновеността на личния живот, за да се осигури на водачите подходящото ниво на защита на неприкосновеността на личния живот и високо равнище на ИТ сигурност, както и необходимите предпазни мерки, за да се предотврати наблюдение, манипулация от разстояние и злоупотреба, включително кибератаки.

 

8. Производителите предоставят в ръководството за употреба ясна и изчерпателна информация за обработката на данни, извършвана от устройството за записване на данни за инциденти (злополуки). Информацията се състои от:

 

a) препратка към правното основание за обработката на данни;

 

б) посочване на факта, че устройството за записване на данни за инциденти (злополуки) е задействано по подразбиране;

 

в) правилата за обработката на данни, която се извършва от устройството за записване на данни за инциденти (злополуки);

 

г) специфичната цел, за която устройството за записване на данни за инциденти (злополуки) обработва данни, която е ограничена до изследванията на данните за злополуки, посочени в член 6а, параграф 2;

 

д) видовете данни, които се събират и обработват, и получателите на тези данни;

 

е) срокът на съхраняване на данните в устройството за записване на данни за инциденти (злополуки);

 

ж) посочване на факта, че няма постоянно проследяване на превозното средство;

 

з) реда и условията за упражняването на правата на субектите на данните, както и службата за контакт, компетентна да обработва искания за достъп.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Превозните средства от категории M1 и N1 се оборудват с усъвършенствани системи за аварийно спиране, които са разработени и монтирани в две фази и осигуряват:

заличава се

a)  детектиране на движещите се преводни средства и неподвижните пречки пред моторното превозно средство в първата фаза;

 

б)  разширяване на капацитета за детектиране, за да се включат и уязвимите участници в движението по пътищата пред моторното превозно средство във втората фаза.

 

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Превозните средства от категории M1 и N1 се оборудват с предупредителна система при напускане на пътната лента.

3.  Превозните средства от категории M1 и N1 се оборудват със система за поддържане на пътната лента и предупредителна система при напускане на пътната лента. .

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Усъвършенстваните системи за аварийно спиране и предупредителните системи при напускане на пътната лента отговарят по-конкретно на следните изисквания:

4.  Системата за поддържане на пътната лента и предупредителната система при напускане на пътната лента отговарят по-конкретно на следните изисквания:

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(аа)  съществува възможност да бъдат отменени автоматичните активни намеси на системите чрез нарочни действия на водача, например използване на волана;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Превозните средства от категории M1 и N1 се оборудват с устройство за записване на данни от инциденти (произшествия). Устройствата за записване на данни от инциденти (злополуки) отговарят по-специално на следните изисквания:

заличава се

a)  данните, които те са в състояние да записват и съхраняват по отношение на периода преди, по време и след удар, включват, като минимум, скоростта на превозното средство, състоянието и степента на активиране на неговите системи за безопасност и всички други имащи отношение входящи параметри на активните бордови системи за безопасност и за предотвратяване на произшествия;

 

б)  не е възможно дезактивирането на тези устройства;

 

в)  те могат да записват и съхраняват данни по такъв начин, че данните да са защитени срещу манипулиране и могат да се предоставят на националните органи, въз основа на законодателството на Съюза и националното законодателство в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679, на стандартизиран интерфейс за целите на анализа на данни от произшествия, както и че точният тип, версия и вариант на превозното средство, и по-специално монтираните на превозното средство системи за активна безопасност и за предотвратяване на произшествия, да могат да бъдат идентифицирани.

 

Независимо от това данните, които устройството за записване на данни от инциденти (произшествия) е в състояние да записва и съхранява, не включват четирите последни цифри от отличителната част на идентификационния номер на превозното средство, нито друга информация, която би позволила идентифицирането на конкретното превозно средство.

 

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват със система за предупреждение при напускане на лентата за движение и усъвършенствана система за аварийно спиране, които отговарят на изискванията, посочени в делегираните актове, приети съгласно параграф 7.

2.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват със система за поддържане на пътната лента, система за предупреждение при напускане на пътната лента и усъвършенствана система за аварийно спиране, които отговарят на изискванията, посочени в делегираните актове, приети съгласно параграф 7.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват с усъвършенствани системи, които могат да установяват уязвими участници в пътното движение, намиращи се в непосредствена близост до предната част или страната откъм тротоара на превозното средство, и да отправят предупреждение или да избягват сблъсък с такива уязвими участници в пътното движение.

3.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват със системи за подпомагане на завиването, които съответстват на изискванията, определени в делегираните актове, приети по параграф 7.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По отношение на системите, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, те отговарят по-специално на следните изисквания:

4.  По отношение на системите, посочени в параграф 2 от настоящия член, те отговарят по-специално на следните изисквания:

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(аа)  съществува възможност да бъдат отменени автоматичните активни намеси на системите чрез нарочни действия на водача, например използване на волана;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Системата, упомената в параграф 3, не може да бъде изключвана.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се проектират и конструират по начин, който да подобрява пряката видимост на уязвими участници в пътното движение от седалката на водача.

5.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се проектират и конструират по начин, който да подобрява пряката видимост на уязвими участници в пътното движение от седалката за шофиране. Комисията следва да предложи делегиран акт относно изискванията за пряка видимост, с който да се премахне мъртвата точка отпред и от страната на водача на камионите и да се намали значително мъртвата точка от страната на камиона, която е обратна на тази на водача. Това изискване следва да се диференцира според вида камион.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Превозните средства от категории M2 и M3 с капацитет, надхвърлящ 22 пътници освен водача, конструирани с пространства за правостоящи пътници, с цел да се позволи често придвижване на пътниците, се проектират и конструират така, че да бъдат достъпни за лица с намалена подвижност, включително лица, ползващи инвалидни колички.

6.  Превозните средства от категории M2 и M3 с капацитет, надхвърлящ 22 пътници освен водача, конструирани с пространства за правостоящи пътници, с цел да се позволи често придвижване на пътниците, се проектират и конструират така, че да бъдат достъпни за лица с намалена подвижност, включително лица, ползващи инвалидни колички, и хора с увреждания.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  системи, заместващи управлението на превозното средство от водача, в т.ч. кормилна, ускорителна и спирачна уредба;

a)  системи, заместващи управлението на превозното средство от водача, в т.ч. кормилна, ускорителна и спирачна уредба, както и заместващи изискването за действие по отношение на сигнализирането.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16а

 

Преглед

 

В рамките на 3 години от влизането в сила на настоящия Регламент и на всеки три години след това, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, включващ, когато е уместно, предложения за промени на настоящия регламент или други относими правни разпоредби относно включването на допълнителни нови мерки за безопасност.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от [Служба за публикации: да се въведе датата, която е 36 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Той се прилага от [Служба за публикации: да се въведе датата, която е 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Делегираните актове, посочени в член 12, се публикуват поне 12 месеца преди тяхното прилагане.

Изменение    51

Предложение за регламент

Приложение 2 – таблица – ред 13

 

Текст, предложен от Комисията

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Задна нискоразположена защита срещу вклиняване

Правило № 58 на ИКЕ на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Изменение

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични технически изисквания

1.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Задна нискоразположена защита срещу вклиняване

Правило № 58 на ИКЕ на ООН

Превозни средства от категории N2 и N3 трябва да имат в задната си част нискоразположена защита срещу вклиняване от превозни средства, захождащи отзад със скорост до 56 км/ч.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Изменение    52

Предложение за регламент

Приложение 2 – таблица – ред 36

 

Текст, предложен от Комисията

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Усъвършенствани системи за аварийно спиране за пешеходци и велосипедисти

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични технически изисквания

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Усъвършенствани системи за аварийно спиране за пешеходци и велосипедисти

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Изменение    53

Предложение за регламент

Приложение 2 – таблица – ред 38

 

Текст, предложен от Комисията

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Информационна система за мъртвата точка

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Изменение

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични технически изисквания

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Подпомагане при завиване

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Изменение    54

Предложение за регламент

Приложение 2 – таблица – ред 49

 

Текст, предложен от Комисията

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Аварийна система за поддържане на лентата

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични технически изисквания

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Аварийна система за поддържане на лентата и система за предупреждение при напускане на лентата

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Изменение    55

Предложение за регламент

Приложение 2 – таблица – ред 61

 

Текст, предложен от Комисията

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Следене на налягането в гумите за тежкотоварни превозни средства

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Изменение

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични технически изисквания

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Следене на налягането в гумите за тежкотоварни превозни средства

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Изменение    56

Предложение за регламент

Приложение 2 – таблица – ред 72

 

Текст, предложен от Комисията

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Интелигентна система за регулиране на скоростта

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

 

 

 

Б

 

Изменение

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични технически изисквания

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Интелигентна система за регулиране на скоростта

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Изменение    57

Предложение за регламент

Приложение 2 – таблица – ред 90

 

Текст, предложен от Комисията

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Записващо устройство за инциденти (злополуки)

 

 

Б

Б5

Б5

Б

Б5

Б5

 

 

 

 

Б

 

Изменение

Предмет

Правило на ИКЕ на ООН

Допълнителни специфични технически изисквания

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Компонент

Записващо устройство за инциденти (злополуки)

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Изменение    58

Предложение за регламент

Приложение 2 – Бележки към таблицата – буква Г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Г: Дата на отказа да се предостави ЕС одобрение на типа:

Г: Дата на отказа да се предостави ЕС одобрение на типа:

[СП: да се въведе дата – 48 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

[СП: да се въведе дата – 36 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

Дата на забраната за регистрация на превозни средства, както и на пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на компоненти и отделни технически възли:

Дата на забраната за регистрация на превозни средства, както и на пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на компоненти и отделни технически възли:

[СП: да се въведе дата 84 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент]

[СП: да се въведе дата – 72 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент]

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата

Позовавания

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

28.5.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Разглеждане в комисия

21.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton‑Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата

Позовавания

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Дата на приемане

21.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Дата на внасяне

4.3.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация