Procedure : 2018/0145(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0151/2019

Indgivne tekster :

A8-0151/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0391

BETÆNKNING     ***I
PDF 409kWORD 180k
4.3.2019
PE 627.562v02-00 A8-0151/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0286),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0194/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Transport- og Turismeudvalget (A8-0151/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/ og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009

om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009

 

(Dette ændringsforslag finder anvendelse i hele teksten, hvor Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1) nævnes). Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/24+ fastlægges administrative bestemmelser og tekniske krav vedrørende typegodkendelsen af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder med henblik på at sikre et velfungerende indre marked og garantere et højt offentligt sikkerhedsniveau og miljøbeskyttelsesniveau.

(1)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/85824 fastlægges administrative bestemmelser og tekniske krav vedrørende typegodkendelsen af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder med henblik på at sikre et velfungerende indre marked og garantere et højt offentligt sikkerhedsniveau og miljøbeskyttelsesniveau.

__________________

__________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/ om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L af , s. ).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).

25 + PO: please insert in the text the number of the Regulation contained in document PE-CONS No73/17 (2016/0014 (COD)) and insert the number, date and OJ reference of that Regulation in the footnote.

 

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Vejsikkerhed i Unionen kræver en koordineret politik på internationalt plan inden for rammerne af UNECE-overenskomsten og navnlig i arbejdsgruppe 29 (WP.29) og en integreret tilgang på EU-plan og på nationalt, regionalt og lokalt plan. Det er derfor nødvendigt at koordinere tiltag og foranstaltninger truffet af forskellige myndigheder inden for vigtige elementer af vejsikkerhed for køretøjer, kørselsadfærd, vejskilte og infrastruktur.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I de seneste årtier har udviklingen inden for køretøjssikkerhed ydet et væsentligt bidrag til det generelle fald i antallet af trafikdræbte og alvorlige kvæstelser. Dette fald er dog gået i stå i de seneste år som følge af forskellige faktorer, herunder strukturelle og adfærdsmæssige faktorer, og uden nye initiativer vedrørende trafiksikkerhed generelt vil sikkerhedsvirkningerne af den nuværende tilgang ikke længere kunne opveje virkningerne af den stigende trafik. Køretøjers sikkerhedspræstationer skal derfor forbedres yderligere som et led i en integreret tilgang til trafiksikkerhed – også for at sikre bedre beskyttelse af bløde trafikanter.

(3)  I de seneste årtier har udviklingen inden for køretøjssikkerhed ydet et væsentligt bidrag til det generelle fald i antallet af trafikdræbte og alvorlige kvæstelser. I 2017 var der dog 25 300 trafikdræbte på Unionens veje – et tal, som har været konstant i de seneste fire år. Derudover bliver 135 000 alvorligt kvæstet i kollisioner hvert år. Unionen skal gøre sit yderste for at reducere disse tal drastisk med henblik på at nå nulvisionen om "ingen trafikdræbte". Ud over de sikkerhedsforanstaltninger, som skal beskytte køretøjspassagerer, er der behov for at gennemføre specifikke foranstaltninger, der forebygger dødsfald og kvæstelser for bløde trafikanter såsom cyklister og fodgængere for at beskytte brugere uden for køretøjet. Uden nye initiativer vedrørende trafiksikkerhed generelt vil sikkerhedsvirkningerne af den nuværende tilgang ikke længere kunne opveje virkningerne af den stigende trafik. Køretøjers sikkerhedspræstationer skal derfor forbedres yderligere som et led i en integreret tilgang til trafiksikkerhed – også for at sikre bedre beskyttelse af bløde trafikanter.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Definitionen af bløde trafikanter bør omfatte motoriserede trafikanter som f.eks. brugere af segways, løbehjul, kørestole og elcykler.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Den tekniske udvikling inden for avancerede sikkerhedssystemer til køretøjer giver nye muligheder for at nedbringe antallet af trafikofre. For at minimere antallet af trafikdræbte skal der indføres en række relevante nye teknologier.

(4)  Den tekniske udvikling inden for avancerede sikkerhedssystemer til køretøjer giver nye muligheder for at nedbringe antallet af trafikofre. For at minimere antallet af alvorlige kvæstelser og dødsfald skal der indføres en pakke af relevante nye teknologier.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  For at sikre teknologineutralitet med hensyn til dæktryksovervågningssystemer bør præstationskravet give mulighed for både direkte og indirekte dæktryksovervågningssystemer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  De foreslåede reguleringsforanstaltninger vil kun være effektive med hensyn til at reducere antallet af trafikdræbte, nedbringe antallet af trafikulykker og mindske skader, hvis de opnår brugernes accept. Køretøjsfabrikanterne bør derfor gøre deres yderste for at sikre, at de systemer og funktioner, der er fastsat i denne forordning, udvikles på en sådan måde, at de støtter føreren, sikrer brugernes accept og øger sandsynligheden for at blive anvendt. Med henblik herpå bør disse systemer og funktioner og deres begrænsninger også forklares på en klar og brugervenlig måde i motorkøretøjets brugervejledning.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Intelligent farttilpasning, vognbaneassistance, trætheds- og opmærksomhedsovervågning, distraktionsregistrering og bakdetektion har et stort potentiale for at reducere antallet af trafikdræbte markant. Disse systemer er desuden baseret på teknologier, som også vil blive anvendt til at indføre opkoblede og automatiserede køretøjer. Der bør følgelig fastlægges harmoniserede regler og testprocedurer for typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til disse systemer og for typegodkendelsen af disse systemer som separate tekniske enheder på EU-plan.

(6)  Avancerede nødbremsesystemer, intelligent farttilpasning, nødsystemer til vognbaneassistance, trætheds- og opmærksomhedsadvarsel, avanceret distraktionsadvarsel og bakdetektion er sikkerhedssystemer, der har et stort potentiale for at reducere antallet af trafikdræbte markant. Nogle af disse sikkerhedssystemer udgør desuden grundlaget for teknologier, som også vil blive anvendt til at indføre automatiserede køretøjer. Sådanne sikkerhedssystemer bør fungere uden brug af nogen form for biometriske oplysninger om førere eller passagerer, herunder ansigtsgenkendelse. Der bør følgelig fastlægges harmoniserede regler og testprocedurer for typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til disse systemer og for typegodkendelsen af disse systemer som separate tekniske enheder på EU-plan. De teknologiske fremskridt med disse systemer bør tages i betragtning ved hver evaluering af den eksisterende lovgivning, således at de er fremtidssikre, nøje overholder princippet om privatlivsbeskyttelse og databeskyttelse og støtter udviklingen i retning af nulvisionen. Det skal også sikres, at disse systemer kan anvendes sikkert i hele køretøjets livscyklus.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Det bør være muligt at frakoble den intelligente farttilpasning, f.eks. når føreren oplever falske advarsler eller forkert feedback som følge af dårligt vejr, midlertidige indbyrdes modstridende kørebaneafmærkninger i forbindelse med vejarbejde og vildledende, defekte eller manglende vejskilte. En sådan frakobling bør være under førerens kontrol og skal vare i så lang tid som nødvendig, og føreren skal let kunne tilkoble den igen. Systemet skal altid være aktivt, når tændingen aktiveres, og føreren skal altid oplyses, om systemet er til- eller frakoblet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Det er almindeligt anerkendt, at sikkerhedsselen er en af de vigtigste og mest effektive sikkerhedsforanstaltninger i køretøjer. Selealarmer kan derfor potentielt forebygge trafikdræbte eller mindske skader yderligere ved at øge brugen af sikkerhedsseler i hele Unionen. Derfor gjorde forordning (EF) nr. 661/2009 allerede selealarmer obligatoriske for førersædet i alle nye personbiler fra 2014. Dette blev opnået ved gennemførelsen af FN-regulativ nr. 16, som indeholdt de relevante tekniske bestemmelser. Takket være tilpasningen af dette FN-regulativ til det tekniske fremskridt vil det nu også blive obligatorisk at udstyre alle for- og bagsæder i køretøjer i klasse M1 og N1 samt alle forsæder i køretøjer i klasse N2, N3, M2, og M3 med selealarmer fra 1. september 2019 for nye køretøjstyper og fra 1. september 2021 for alle nye motorkøretøjer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Indførelsen af kollisionsdatarekordere, som lagrer en række vigtige køretøjsdata over en kort periode før, under og efter en udløsende hændelse (f.eks. udløsning af airbag), er et værdifuldt skridt for at indsamle EU-dækkende og detaljerede ulykkesdata. Motorkøretøjer bør derfor udstyret med sådanne rekordere. Det bør være et krav, at sådanne rekordere kan registrere og lagre data på en sådan måde, at dataene kan anvendes af medlemsstaterne til at udføre trafiksikkerhedsanalyser og vurdere effektiviteten af specifikke sikkerhedsforanstaltninger, de har iværksat.

(7)  Indførelsen af kollisionsdatarekordere, som lagrer en række vigtige anonymiserede køretøjsdata over en kort periode kort før, under og umiddelbart efter en trafikulykke (f.eks. som følge af udløsning af airbag), er et værdifuldt skridt for at indsamle EU-dækkende og detaljerede ulykkesdata. Alle motorkøretøjer bør derfor udstyret med sådanne rekordere. Sådanne rekordere bør registrere og lagre data på en sådan måde, at dataene kun kan anvendes af medlemsstaterne til at udføre trafiksikkerhedsanalyser og vurdere effektiviteten af specifikke sikkerhedsforanstaltninger, de har iværksat, uden mulighed for at identificere ejeren eller indehaveren af et bestemt køretøj på grundlag af de lagrede data.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Behandling af personoplysninger, såsom oplysninger om føreren, som behandles i kollisionsdatarekordere, eller oplysninger om føreren i forbindelse med trætheds- og opmærksomhedsovervågning eller avanceret distrationsregistrering, bør behandles i overensstemmelse med EU-lovgivningen om databeskyttelse, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse28. Desuden er behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med det køretøjsmonterede 112-baserede eCall-system underlagt særlige garantier29.

(8)  Behandling af personoplysninger såsom oplysninger om føreren, som behandles i kollisionsdatarekordere, eller oplysninger om trætheds- og opmærksomhedsadvarsel eller avanceret distraktionsadvarsel, bør ske i overensstemmelse med EU-lovgivningen om databeskyttelse, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse28. Kollisionsdatarekordere skal fungere i et lukket kredsløb, hvor de lagrede data overskrives, og som ikke gør det muligt at identificere køretøjet eller føreren. Desuden bør systemer til trætheds- og opmærksomhedsadvarsel og avanceret distraktionsadvarsel ikke til stadighed registrere eller opbevare andre data end, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller på anden måde behandles i det lukkede kredsløb. Derudover er behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med det køretøjsmonterede 112-baserede eCall-system underlagt særlige garantier29.

__________________

__________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88).

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77).

29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  I erkendelse af at kørefærdigheden forringes væsentligt ved brug af mobiltelefon eller andre anordninger, bør køretøjsfabrikanter offentliggøre deres testresultater for at vise, at de overholder principerklæringen om brugergrænseflader (menneske-maskine-grænseflade (HMI)) i køretøjsmonterede informations- og infotainmentsystemer.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  Avancerede nødbremsesystemer eller nødsystemer til vognbaneassistance kan i visse tilfælde ikke være i fuld drift, navnlig på grund af mangler i vejinfrastrukturen. I disse tilfælde bør systemerne deaktivere sig selv og give føreren oplysninger om deres deaktivering. Hvis de ikke deaktiveres automatisk, bør det være muligt at frakoble dem manuelt. Denne deaktivering skal være midlertidig og skal kun vare i den periode, hvor systemet ikke er i fuld drift. Føreren kan også blive nødt til at tilsidesætte et avanceret nødbremsesystem eller et nødsystem til vognbaneassistance, hvis systemets funktion kan medføre større risiko eller skade. Dette sikrer, at køretøjerne altid er under førerens kontrol. Ikke desto mindre kan systemerne også registrere tilfælde, hvor føreren er uden handleevne, og systemet derfor skal gribe ind for at forhindre en forværring af en ulykke.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Siden vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/200933 er de tekniske krav og testprocedurer for godkendelse af brintdrevne køretøjer og brintsystemer og -komponenter blevet videreudviklet på FN-plan for at tage hensyn til tekniske fremskridt. FN-regulativ nr. 13434 finder i øjeblikket også anvendelse i Unionen for så vidt angår typegodkendelse af brintsystemer i motorkøretøjer. Ud over disse krav finder kriterier vedrørende kvaliteten af de materialer, der anvendes i køretøjssystemer til komprimeret brint, også anvendelse, men de er på nuværende tidspunkt kun fastlagt på EU-plan.

(13)  Siden vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/200933 er de tekniske krav og testprocedurer for godkendelse af brintdrevne køretøjer og brintsystemer og -komponenter blevet videreudviklet på FN-plan for at tage hensyn til tekniske fremskridt. FN-regulativ nr. 13434 finder i øjeblikket også anvendelse i Unionen for så vidt angår typegodkendelse af brintsystemer i motorkøretøjer. Ud over disse krav bør de kriterier vedrørende kvaliteten af de materialer og brændstofbeholdere, der anvendes i køretøjssystemer til komprimeret brint, fastsættes på EU-plan.

__________________

__________________

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF, EUT L 35 af 4.2.2009, s. 32.

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF, EUT L 35 af 4.2.2009, s. 32.

34 FN-regulativ nr. 134 om ensartede bestemmelser for godkendelse af motorkøretøjer og deres komponenter med hensyn til sikkerheden ved brintdrevne køretøjer.

34 FN-regulativ nr. 134 om ensartede bestemmelser for godkendelse af motorkøretøjer og deres komponenter med hensyn til sikkerheden ved brintdrevne køretøjer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  EU-bestemmelser har tidligere begrænset den samlede længde af lastvognstog, hvilket førte til de typiske lastvogne med frembygget førerhus, fordi de maksimerer lastrummet. Førerens højtsiddende position skabte imidlertid en større blind vinkel og dårligere direkte udsyn omkring førerhuset. Dette er en væsentlig bidragende faktor til lastvognsulykker, der involverer bløde trafikanter. Antallet af ofre kunne reduceres markant ved at forbedre det direkte udsyn. Der bør derfor indføres krav om forbedring af det direkte udsyn.

(15)  EU-bestemmelser har tidligere begrænset den samlede længde af lastvognstog, hvilket førte til de typiske lastvogne med frembygget førerhus, fordi de maksimerer lastrummet. Førerens højtsiddende position skabte imidlertid en større blind vinkel og dårligere direkte udsyn omkring førerhuset. Dette er en væsentlig bidragende faktor til lastvognsulykker, der involverer bløde trafikanter. Antallet af ofre kunne reduceres markant ved at forbedre det direkte udsyn. Der bør derfor indføres krav om forbedring af det direkte udsyn for at sikre et større direkte udsyn over fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter fra førersædet. Ved udformningen af de specifikke krav til direkte udsyn bør der tages hensyn til de særlige karakteristika ved forskellige køretøjstyper.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  I lyset af den vægt, der lægges på beskyttelsen af bløde trafikanter i EU's forordninger om køretøjssikkerhed ved bl.a. at sikre tilstrækkeligt udsyn for førerne, bør offentlige og private enheder undlade at kræve, at der påsættes nogen form for mærkat, vignet eller etiket, uanset til hvilket formål, på nogen del af den gennemsigtige overflade på køretøjers ruder. Nationale myndigheder bør endvidere håndhæve, at forruder og sideruder skal holdes frie for mærkater, vignetter, etiketter og andre elementer, der reducerer udsynet, med henblik på ikke at undergrave effektiviteten af EU-bestemmelserne om udsyn for førere.

(16)  I lyset af den vægt, der lægges på beskyttelsen af bløde trafikanter i EU's forordninger om køretøjssikkerhed ved bl.a. at sikre tilstrækkeligt udsyn for førerne, bør foranstaltninger for at holde forruder fri for mærkater, vignetter, etiketter, betalingsbokse og andre genstande fremmes. Køretøjsfabrikanterne bør med henblik herpå i samarbejde med de nationale myndigheder og grupper, der arbejder for forbedret sikkerhed, overveje at præcisere, hvilke områder af den gennemsigtige overflade på køretøjers ruder, der er sikre til påføring af mærkater, vignetter, betalingsbokse eller etiketter, uden at det går ud over de bløde trafikanters sikkerhed.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Automatiserede og opkoblede køretøjer kan yde et meget stort bidrag til at reducere antallet af trafikdræbte, da omkring 90 % af alle trafikulykker anslås at skyldes menneskelige fejl. Efterhånden som automatiserede køretøjer overtager førerens opgaver, bør der vedtages harmoniserede regler og tekniske krav til automatiserede køretøjssystemer på EU-plan.

(17)  Automatiserede køretøjer kan yde et meget stort bidrag til at reducere antallet af trafikdræbte, da mere end 90 % af alle trafikulykker anslås i et vist omfang at skyldes menneskelige fejl. Efterhånden som automatiserede køretøjer overtager førerens opgaver, bør der på EU-plan vedtages harmoniserede regler og tekniske krav til automatiserede køretøjssystemer, herunder med hensyn til verificerbar sikkerhed for automatiserede køretøjer, og de bør fremmesinternationalt plan inden for rammerne af UNECE's WP.29.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Da gennemsnitsalderen for et køretøj i Unionen er over 10 år, kan det bidrage betydeligt til at reducere antallet af trafikdræbte i Unionen at eftermontere avancerede førerstøttesystemer i eksisterende køretøjer. I denne henseende bør Unionen fortsat vurdere, om det er muligt og omkostningseffektivt at eftermontere avancerede førerstøttesystemer i den eksisterende køretøjsflåde, navnlig busser og lastbiler.

Begrundelse

Eftermonterede sikkerhedsforanstaltninger forbedrer sikkerhedsniveauet i eksisterende køretøjer i brug og beskytter bløde trafikanter. Dette ændringsforslag ligger i forlængelse af Kommissionen meddelelse og Europa-Parlamentets tidligere betænkninger på dette område.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b)  Køretøjssikkerhed er ikke længere begrænset til beskyttelse mod tyveri af køretøjer, men skal målrettes beskyttelse af hele køretøjets opbygning og forhindre tab eller kompromittering af systemet og komponenternes integritet. Dette skal sikre, at et køretøj, et system, en separat teknisk enhed, komponenter samt dele og udstyr stemmer overens med sikkerheds- og miljøgodkendelseskrav og fortsat er effektive og har en reduceret risiko for at blive kompromitteret i køretøjets levetid inden for rimelige, men ajourførte beskyttelsesforanstaltninger. Konnektiviteten og automatiseringen af køretøjer øger muligheden for uautoriseret fjernadgang til køretøjsdata og ulovlig trådløs modificering af software. For at tage højde for de deraf følgende kommende risici bør FN-regulativer om sikkerhed, cybersikkerhed og trådløse opdateringer af software hurtigst muligt efter deres ikrafttrædelse gøres obligatoriske. Det bør sikres, at køretøjer, deres systemer, separate tekniske enheder, komponenter, dele og udstyr er udstyret med ajourført sikkerhedsteknologi, når de bringes i omsætning, og at dette høje sikkerhedsniveau fastholdes ved regelmæssigt at ajourføre hardware og software i hele køretøjets levetid. Disse sikkerhedsforanstaltninger bør dog ikke kompromittere køretøjsfabrikantens forpligtelser til at give adgang til omfattende diagnoseinformationer og køretøjsoplysninger, som er relevante for reparation og vedligeholdelse af et køretøj.

Begrundelse

I overensstemmelse med den endelige rapport fra UNECE's ITS/AD-gruppe blev WP.29 anbefalet at fastsætte et FN-regulativ om cybersikkerhed. Cybersikkerhed er blot én søjle i den overordnede køretøjssikkerhed. Sikkerheden skal sikres fra vugge til grav, og navnlig skal et opkoblet køretøjs sikkerhed sikres gennem design, så det bliver teknisk meget vanskeligt og økonomisk ikke særlig attraktivt at manipulere med det, hverken fysisk eller trådløst på afstand.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Unionen bør fortsat fremme udviklingen af tekniske krav vedrørende rullestøj, rullemodstand og vådgreb på FN-plan. Dette skyldes, at FN-regulativ nr. 117 nu indeholder disse detaljerede bestemmelser. Processen for tilpasning af kravene til dæk for at tage hensyn til tekniske fremskridt bør fortsættes på FN-plan, især for at sikre, at dækpræstationer også vurderes ved slutningen af dækkets levetid i slidt tilstand, og for at fremme idéen om, at dæk bør opfylde kravene i hele deres levetid og ikke udskiftes for tidligt. De nuværende krav i forordning (EF) nr. 661/2009 vedrørende dæks ydeevne bør erstattes af tilsvarende FN-regulativer.

(19)  Unionen bør fortsat fremme udviklingen af tekniske krav vedrørende rullestøj, rullemodstand og vådgreb på FN-plan. Dette skyldes, at FN-regulativ nr. 117 nu indeholder disse detaljerede bestemmelser. Processen for tilpasning af kravene til dæk for at tage hensyn til tekniske fremskridt bør fortsættes hurtigt og ambitiøst på FN-plan, især for at sikre, at dækpræstationer også vurderes ved slutningen af dækkets levetid i slidt tilstand, og for at fremme idéen om, at dæk bør opfylde kravene i hele deres levetid og ikke udskiftes for tidligt. For at sikre, at de strenge standarder overholdes, bør de nuværende krav i forordning (EF) nr. 661/2009 vedrørende dæks ydeevne overvåges og evalueres, og de bør erstattes, når dækpræstationen kan forbedres i Unionen.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Detaljerede tekniske krav og specifikke testprocedurer for typegodkendelsen af motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil samt systemer, komponenter og separate tekniske bør fastlægges i delegerede retsakter inden anvendelsesdatoen for denne forordning. Fabrikanter bør desuden gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold hertil. Anvendelsen af denne forordning bør derfor udskydes -

(25)  Detaljerede tekniske krav og specifikke testprocedurer for typegodkendelsen af motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder bør fastlægges i delegerede retsakter inden anvendelsesdatoen for denne forordning. Fabrikanter bør desuden gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold hertil. Anvendelsen af denne forordning bør derfor udskydes, hvor det er nødvendigt.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  For at sikre overholdelse af denne forordning bør medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne om korrigerende foranstaltninger og sanktioner i medfør af forordning (EU) 2018/858 gennemføres.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter krav vedrørende:

1. Denne forordning fastsætter krav vedrørende:

1.  typegodkendelsen af køretøjer samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer, med hensyn til deres generelle egenskaber og sikkerhed og med hensyn til beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter

a)  typegodkendelsen af køretøjer samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer, med hensyn til deres generelle egenskaber og sikkerhed og med hensyn til beskyttelsen af og sikkerheden for køretøjspassagerer og bløde trafikanter

2.  typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til dæktryksovervågningssystemer vedrørende deres sikkerhed, brændstoføkonomi og CO2-emissioner og

b)  typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til dæktryksovervågningssystemer vedrørende deres sikkerhed, brændstoføkonomi og CO2-emissioner og

3.  typegodkendelsen af nyfremstillede dæk med hensyn til deres sikkerheds- og miljøpræstationer.

c)  typegodkendelsen af nyfremstillede dæk med hensyn til deres sikkerheds- og miljøpræstationer.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Denne forordning beskriver og supplerer forordning (EU) 2018/858 med hensyn til den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, og for så vidt angår beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "blød trafikant": en trafikant, der benytter et tohjulet motordrevet køretøj, eller en ikkemotoriseret trafikant som f.eks. en cyklist eller en fodgænger

1)  "blød trafikant": en trafikant, der benytter et et- eller flerhjulet motordrevet køretøj uden beskyttende karosseri, eller en ikkemotoriseret trafikant som f.eks. en cyklist eller en fodgænger

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "intelligent farttilpasning": et system, der hjælper føreren med at holde den hensigtsmæssige fart i forhold til vejmiljøet ved at give haptisk feedback gennem speederen, hvor oplysninger om hastighedsgrænser indhentes ved observation af vejskilte og -signaler baseret på infrastruktursignaler og/eller elektroniske kortdata, som findes i køretøjet

3)  "intelligent farttilpasning": et system, der hjælper føreren med at holde den hensigtsmæssige fart i forhold til vejmiljøet ved at give dedikeret og hensigtsmæssig feedback gennem speederen eller på en anden måde, der er tilstrækkelig effektiv til at påkalde sig førerens opmærksom, baseret på oplysninger om hastighedsgrænser, der indhentes ved observation af vejskilte og -signaler, baseret på infrastruktursignaler og/eller elektroniske kortdata, som findes i køretøjet

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "trætheds- og opmærksomhedsovervågning": et system, der vurderer førerens opmærksomhed gennem analyse af køretøjssystemer og advarer føreren, når det er nødvendigt

5)  "trætheds- og opmærksomhedsadvarsel": et system, der vurderer førerens opmærksomhed gennem analyse af køretøjssystemer og advarer føreren, når det er nødvendigt

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "avanceret distraktionsregistrering": et system, der kan registrere førerens visuelle opmærksomhed på trafiksituationen og advare føreren, når det er nødvendigt

6)  "avanceret distraktionsadvarsel": et system, der advarer føreren , når denne distraheres, eller som påkalder sig førerens opmærksomhed med henblik på at undgå, at føreren distraheres

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "nødbremsesignal": hurtigt blinkende bremselygter for at vise andre trafikanter bag køretøjet, at køretøjet er påført en kraftig nedbremsningskraft i forhold til vejforholdene

7)  "nødbremsesignal": en lyssignalfunktion for at vise andre trafikanter bag køretøjet, at køretøjet er påført en kraftig nedbremsningskraft i forhold til vejforholdene

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "bakdetektion": et kamera eller en monitor og et optik- eller detektionssystem, som gør føreren opmærksom på mennesker og genstande bag køretøjet med det primære formål at undgå kollisioner under bakning

8)  "bakdetektion": et kamera og en monitor og et optik- eller detektionssystem, som gør føreren opmærksom på mennesker og genstande bag køretøjet med det primære formål at undgå kollisioner under bakning

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "avanceret nødbremsesystem": et system, der automatisk opdager en potentiel kollision og aktiverer køretøjets bremsesystem for at nedbremse køretøjet og således undgå eller afbøde en kollision

10)  "avanceret nødbremsesystem": et system, der automatisk opdager en potentiel kollision og automatisk aktiverer køretøjets bremsesystem i det sidst mulige øjeblik for at nedbremse køretøjet og således undgå eller afbøde en kollision

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  "vognbaneassistance": et system, der overvåger køretøjets position i forhold til afgrænsningen af vognbanen og påvirker rattet med en bevægelse eller aktiverer bremserne i det mindste ved vognbaneskift, hvor en kollision kan være forestående

11)  "nødsystem til vognbaneassistance": et system, der hjælper føreren med at holde køretøjet i en sikker position i forhold til afgrænsningen af vognbanen eller vejen, i det mindste ved vognbaneskift, hvor en kollision kan være forestående

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  "kollisionsdatarekorder": et system, der registrerer og lagrer kritiske kollisionsrelaterede parametre og oplysninger før, under og efter en kollision

13)  "kollisionsdatarekorder": et system, der udelukkende er konstrueret til at registrere og lagre kritiske kollisionsrelaterede parametre og oplysninger kort før, under og umiddelbart efter en kollision

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18)  "brintdrevet fremdriftssystem": den forbrændingsmotor eller det brændselscellesystem, der bruges til fremdrift af køretøjet

18)  "brintdrevet fremdriftssystem": den energiomformer, der bruges til fremdrift af køretøjet

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  "automatiseret køretøj": et køretøj, der er konstrueret og fremstillet til at bevæge sig selvstændigt i længere perioder uden konstant menneskelig overvågning

21)  "automatiseret køretøj": et køretøj, der er konstrueret og fremstillet til at bevæge sig selvstændigt i bestemte perioder uden konstant menneskelig overvågning, men hvor det stadig forventes eller kræves, at føreren griber ind

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 21 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

21a)  "fuldautomatisk køretøj": et køretøj, der er konstrueret og fremstillet til at bevæge sig selvstændigt uden nogen menneskelig overvågning

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

26)  "frontalbeskyttelsessystemets hjørne": frontalbeskyttelsessystemets berøringspunkt med et vertikalplan, som danner en vinkel på 60° med køretøjets langsgående vertikalplan og tangerer frontalbeskyttelsessystemets overflade

udgår

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

27)  "frontalbeskyttelsessystemets nedre højde": ved enhver tværgående position den lodrette afstand mellem jorden og frontalbeskyttelsessystemets nedre referencelinje med køretøjet i sin normale kørestilling.

udgår

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 27 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

27a)  "cybersikkerhed": beskyttelse mod fjernindgreb og manipulation, der kompromitterer køretøjets integritet.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Fabrikanten skal sikre, at køretøjer konstrueres, fremstilles og samles på en sådan måde, at risikoen for, at personer i køretøjet og bløde trafikanter kommer til skade, er mindst mulig.

4.  Fabrikanten skal sikre, at køretøjer konstrueres, fremstilles og samles på en sådan måde, at risikoen for, at personer i køretøjet og bløde trafikanter kommer til skade, forhindres eller minimeres.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fodgængere, cyklister, synsfelt og udsyn

b)  bløde trafikanter, synsfelt og udsyn

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Fabrikanten skal også sikre, at de i denne forordnings artikel 5-11 omhandlede systemer og funktioner udvikles på en sådan måde, at de sikrer brugerens accept, og at motorkøretøjets brugervejledning indeholder klare og omfattende oplysninger om disse systemer og funktioner.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Med henblik på at sikre, at der opnås et højt niveau af generel sikkerhed for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder og et højt niveau af beskyttelse af køretøjspassagerer og bløde trafikanter, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for typegodkendelsen af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med de krav, der er anført i bilag II.

7.  Med henblik på at sikre, at der opnås et højt niveau af generel sikkerhed for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder og et højt niveau af beskyttelse af køretøjspassagerer og bløde trafikanter, vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, der supplerer denne forordning ved at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for typegodkendelsen af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med de krav, der er anført i bilag II.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse detaljerede regler fastlægges og offentliggøres mindst 15 måneder inden de datoer, der er anført i bilag II.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Køretøjer skal være udstyret med et præcist dæktryksovervågningssystem, der kan advare føreren under kørslen om tab af dæktryk i et af dækkene, af hensyn til et optimalt brændstofforbrug og trafiksikkerheden under forskellige vej- og miljøforhold.

1.  Køretøjer skal være udstyret med et præcist dæktryksovervågningssystem, der kan advare føreren under kørslen om tab af dæktryk i et af dækkene under forskellige vej- og miljøforhold.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for:

4.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, der supplerer denne forordning ved at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for:

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  typegodkendelsen af dæk, herunder tekniske krav vedrørende deres montering.

b)  typegodkendelsen af dæk, herunder i slidt tilstand og tekniske krav vedrørende deres montering.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse detaljerede regler fastlægges og offentliggøres mindst 15 måneder inden de datoer, der er anført i bilag II.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  trætheds- og opmærksomhedsovervågning

c)  trætheds- og opmærksomhedsadvarsel

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  avanceret distraktionsregistrering

d)  avanceret distraktionsadvarsel

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  kollisionsdatarekorder.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  føreren skal gennem speederen kunne mærke, når den gældende hastighedsgrænse nås eller overskrides

a)  det skal være muligt at give føreren dedikeret og passende feedback gennem speederen eller på en anden effektive måde om, at den gældende hastighedsgrænse overskrides

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  det må ikke være muligt at frakoble eller tilsidesætte systemet

b)  det skal være muligt at frakoble systemet

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  føreren skal let kunne tilsidesætte systemets anbefalede køretøjshastighed ved normal betjening af speederen, uden at den skal trædes i bund

c)  føreren skal let kunne tilsidesætte systemets anbefalede køretøjshastighed ved normal betjening af speederen

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  hvis en fartpilot er tilkoblet, skal systemet til intelligent farttilpasning automatisk tilpasse sig en lavere hastighedsgrænse.

udgår

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  dets præstationsmål fastsættes med henblik på at undgå eller minimere fejlprocenten under faktiske kørselsforhold

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  det skal være i normal driftstilstand efter hver aktivering af køretøjets hovedkontakt.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Et motorkøretøj, der er udstyret med et system til avanceret distraktionsregistrering, jf. stk. 1, litra d), anses for også at opfylde kravet i stk. 1, litra c).

udgår

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Systemer til trætheds- og opmærksomhedsadvarsel og avanceret distraktionsadvarsel skal være konstrueret således, at de ikke til stadighed registrerer eller opbevarer andre data end, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller på anden måde behandles i det lukkede kredsløb. Desuden må disse data ikke på noget tidspunkt være tilgængelige for tredjemand eller stilles til rådighed for tredjemand, og de skal straks slettes efter behandlingen. Disse systemer skal også være konstrueret med henblik på at undgå overlapning, og de må ikke påkalde førerens opmærksomhed separat og samtidigt eller på en forvirrende måde, når en handling udløser begge systemer.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  En kollisionsdatarekorder må dog ikke kunne optage og lagre de sidste fire cifre i køretøjsindikatorsektionen af køretøjsidentifikationsnummeret eller andre oplysninger, som gør det muligt at identificere det enkelte køretøj, dets ejer eller indehaver.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Kollisionsdatarekordere skal navnlig opfylde følgende krav:

 

a) de data, som de optager og lagrer vedrørende perioden kort før, under og umiddelbart efter en kollision, skal omfatte køretøjets hastighed, opbremsning, position og hældning på vejen, alle dets sikkerhedssystemers tilstand og tilkobling, det køretøjsmonterede 112-baserede eCall-system, bremseaktivering samt andre relevante inputparametre for de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer, idet det sikres, at dataene er tilstrækkeligt nøjagtige og robuste

 

b) det må ikke være muligt at frakoble anordningerne

 

c) anordningernes funktion til optagelse og lagring af data skal sikre, at:

 

i) de opererer i et lukket kredsløb

 

ii) de indsamlede data er anonymiserede og beskyttet mod manipulation og misbrug

 

iii) den præcise køretøjstype, -version og -variant og navnlig de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer, som er monteret i køretøjet, kan identificeres

 

d) dataene kan stilles til rådighed for de nationale myndigheder på grundlag af EU-retten eller national ret udelukkende med henblik på ulykkesforskning og -analyse, herunder med henblik på typegodkendelse af systemer og komponenter og manglende overholdelse af forordning (EU) 2016/679, gennem en standardiseret grænseflade.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3d.  Enhver fører, herunder ældre og personer med handicap, skal let kunne forstå de sikkerhedsfunktioner og -advarsler, der anvendes i forbindelse med assisteret kørsel.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for:

4.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, der supplerer denne forordning ved at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for:

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  typegodkendelsen af de avancerede køretøjssystemer, der er anført i stk. 1, litra a)-f), som separate tekniske enheder.

b)  typegodkendelsen af de avancerede køretøjssystemer, der er anført i stk. 1, litra a)-fa), som separate tekniske enheder.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse detaljerede regler fastlægges og offentliggøres mindst 15 måneder inden de datoer, der er anført i bilag II.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  detektion af køretøjer i bevægelse og stationære genstande foran motorkøretøjet i første fase

a)  detektion og opbremsning af køretøjer i bevægelse og stationære genstande foran motorkøretøjet i første fase

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udvidelse af detektionsfunktionen til også at omfatte bløde trafikanter foran motorkøretøjet i anden fase.

b)  udvidelse af detektions- og opbremsningsfunktionen til også at omfatte bløde trafikanter foran motorkøretøjet i anden fase.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være udstyret med et system til vognbaneassistance.

3.  Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være udstyret med et nødsystem til vognbaneassistance.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Avancerede nødbremsesystemer og vognbaneassistancesystemer skal navnlig opfylde følgende krav:

4.  Avancerede nødbremsesystemer og nødsystemer til vognbaneassistance skal navnlig opfylde følgende krav:

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det skal være muligt at frakoble systemerne ét ad gangen, når køretøjet holder stille, og parkeringsbremsen er aktiveret, med en kompleks sekvens af handlinger, der udføres af føreren

a)  det skal være muligt at frakoble systemerne ét ad gangen, når køretøjet holder stille, og parkeringsbremsen er aktiveret

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  føreren skal kunne tilsidesætte systemerne.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være udstyret med en kollisionsdatarekorder. Kollisionsdatarekorderen skal navnlig opfylde følgende krav:

udgår

a)  de data, som de optager og lagrer vedrørende perioden før, under og efter en kollision, skal mindst omfatte køretøjets hastighed, sikkerhedssystemernes tilstand og tilkobling samt andre relevante inputparametre for de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer

 

b)  det må ikke være muligt at frakoble anordningerne

 

c)  anordningernes funktion til optagelse og lagring data skal sikre, at dataene er beskyttet mod manipulation og med hjemmel i EU-ret eller i forordning (EU) nr. 2016/679 kan stilles til rådighed for de nationale myndigheder via en standardiseret grænseflade med henblik på analyse af ulykkesdata, og at den præcise køretøjstype, -version og -variant og navnlig de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer, som er monteret i køretøjet, kan identificeres.

 

De data, som en kollisionsdatarekorder kan optage og lagre, må imidlertid ikke omfatte de sidste fire cifre i køretøjsindikatorsektionen af køretøjsidentifikationsnummeret eller andre oplysninger, som gør det muligt at identificere selve det enkelte køretøj.

 

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for:

7.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, der supplerer denne forordning ved at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for:

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  typegodkendelsen af kollisionsdatarekordere som separate tekniske enheder.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse detaljerede regler fastlægges og offentliggøres mindst 15 måneder inden de datoer, der er anført i bilag II.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Systemer til frontal beskyttelse, der er monteret som originalt udstyr på køretøjer i klasse M1 og N1, eller som gøres tilgængelige på markedet som separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, skal opfylde kravene i stk. 2, i bilag IV og i de delegerede retsakter, som vedtages i henhold til stk. 3.

1.  Systemer til frontal beskyttelse, der er monteret som originalt udstyr på køretøjer i klasse M1 og N1, eller som gøres tilgængelige på markedet som separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, skal opfylde kravene i stk. 2 og i de i stk. 3 omhandlede delegerede retsakter.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for typegodkendelsen af frontalbeskyttelsessystemer, jf. stk. 1, herunder tekniske krav vedrørende deres fremstilling og montering.

3.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, der supplerer denne forordning ved at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for typegodkendelsen af frontalbeskyttelsessystemer, jf. stk. 1, herunder tekniske krav vedrørende deres fremstilling og montering.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse detaljerede regler fastlægges og offentliggøres mindst 15 måneder inden de datoer, der er anført i bilag II.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være udstyret med avancerede systemer, der kan detektere bløde trafikanter i nærheden af køretøjets front og ved siden af køretøjet og give en advarsel eller forhindre kollision med sådanne bløde trafikanter.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det skal være muligt at frakoble systemerne ét ad gangen, når køretøjet holder stille, og parkeringsbremsen er aktiveret, med en kompleks sekvens af handlinger, der udføres af føreren

a)  det skal være muligt at frakoble systemerne ét ad gangen, når køretøjet holder stille, og parkeringsbremsen er aktiveret

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  føreren skal kunne tilsidesætte systemerne

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være konstrueret og fremstillet med et større direkte udsyn over bløde trafikanter fra førersædet.

5.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være konstrueret og fremstillet med et større direkte udsyn over bløde trafikanter fra førersædet med henblik på at eliminere den blinde vinkel foran førersædet og reducere den blinde vinkel gennem sideruderne betydeligt. Der skal tages hensyn til særlige karakteristika ved forskellige køretøjstyper.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for:

7.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, der supplerer denne forordning ved at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for:

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De detaljerede regler i tilknytning til de krav, der er fastlagt i denne artikels stk. 2, 3 og 4, offentliggøres mindst 15 måneder inden de datoer, der er anført i bilag II.

 

De detaljerede regler i tilknytning til de krav, der er fastlagt i denne artikels stk. 5, offentliggøres mindst 36 måneder inden de datoer, der er anført i bilag II.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som også finder anvendelse på køretøjer i klasse M og N, skal brintdrevne køretøjer i disse klasser, deres brintsystemer og komponenter af sådanne systemer overholde kravene i bilag V og i de delegerede retsakter, som vedtages i henhold til stk. 3.

1.  Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som også finder anvendelse på køretøjer i klasse M og N, skal brintdrevne køretøjer i disse klasser, deres brintsystemer og komponenter af sådanne systemer overholde kravene i de i stk. 3 omhandlede delegerede retsakter.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at:

3.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, der supplerer denne forordning ved at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for typegodkendelsen af brintdrevne køretøjer for så vidt angår deres brintsystemer, herunder deres materialekompatibilitet og brændstofbeholdere, og for typegodkendelsen af brintkomponenter, herunder krav til deres montering.

a) fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for typegodkendelsen af brintdrevne køretøjer for så vidt angår deres brintsystemer og for typegodkendelsen af brintkomponenter, herunder krav til deres montering

 

b)  ændre bilag V for at tilpasse det til den tekniske udvikling.

 

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse detaljerede regler fastlægges og offentliggøres mindst 15 måneder inden de datoer, der er anført i bilag II.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige krav vedrørende automatiserede køretøjer

Særlige krav vedrørende automatiserede køretøjer og fuldautomatiske køretøjer

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som finder anvendelse på køretøjer i de respektive klasser, skal automatiserede køretøjer opfylde kravene i de delegerede retsakter, som vedtages i henhold til stk. 2, vedrørende:

1.  Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som finder anvendelse på køretøjer i de respektive klasser, skal automatiserede køretøjer og fuldautomatiske køretøjer opfylde kravene i de i stk. 2 omhandlede delegerede retsakter vedrørende:

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  systemer, der overtager førerens kontrol over køretøjet, herunder styre-, accelerations- og bremsesystemer

a)  systemer, der overtager førerens kontrol over køretøjet, herunder signal-, styre-, accelerations- og bremsesystemer

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  driver readiness-overvågningssystemer

c)  driver availability-overvågningssystemer

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  kollisionsdatarekordere til automatiserede køretøjer

udgår

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Driver availability-overvågningssystemet, jf. stk. 1, litra c), finder ikke anvendelse på fuldautomatiske køretøjer.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på at sikre, at automatiserede køretøjer benyttes sikkert på offentlige veje, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at fastlægge krav vedrørende de systemer og andre forhold, der er anført i stk. 1, litra a)-e), og fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for typegodkendelsen af automatiserede køretøjer for så vidt angår disse krav.

2.  Med henblik på at sikre, at automatiserede og fuldautomatiske køretøjer benyttes sikkert på offentlige veje, vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, der supplerer denne forordning ved at fastlægge krav vedrørende de systemer og andre forhold, der er anført i stk. 1, litra a)-e), og fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for typegodkendelsen af automatiserede og fuldautomatiske køretøjer for så vidt angår disse krav.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Sanktioner

 

Artikel 84 i forordning (EU) 2018/858 finder tilsvarende anvendelse på overtrædelser af denne forordning.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Revision og rapportering

 

1. Senest ... [fire år efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om alle sikkerhedsfunktioner og -systemer, herunder dem, der er eftermonteret i eksisterende køretøjer. Kommissionen evaluerer, om disse funktioner og systemer fungerer i overensstemmelse med denne forordning, samt deres udbredelse og brugernes accept. Hvis det er relevant, ledsages rapporten af henstillinger, herunder et lovgivningsforslag om ændring af kravene til generel sikkerhed og beskyttelse af køretøjspassagerer og bløde trafikanter, med henblik på at støtte udviklingen i retning af nulvisionen.

 

2. Forud for hver samling i UNECE's verdensforum for harmonisering af regulativer for motorkøretøjer (WP.29) oplyser Kommissionen Europa-Parlamentet om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af køretøjssikkerhedsstandarder med hensyn til de i artikel 5-11 omhandlede krav, og om den holdning, som Kommissionen agter at indtage under samlingen.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den finder anvendelse fra den [PO: Please insert the date 36 months following the date of entry into force of this Regulation].

Den anvendes fra den [1. september 18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4, stk. 7, artikel 5, stk. 4, artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 7, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 7, artikel 10, stk. 3, artikel 11, stk. 2, og artikel 12 finder dog anvendelse fra ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Bilag II – tabel

 

Krav vedrørende

A

FASTHOLDELSESANORDNINGER, KOLLISIONSTEST, BRÆNDSTOFSYSTEMETS INTEGRITET OG ELSIKKERHED VED HØJSPÆNDING

A1

Indvendig indretning

FN-regulativ nr. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Sæder og nakkestøtter

FN-regulativ nr. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Bussæder

FN-regulativ nr. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Forankringer til sikkerhedsseler

FN-regulativ nr. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Selealarmer

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Adskillelsesanordninger

FN-regulativ nr. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Forankringer til barnefastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Barnefastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Forbedrede barnefastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Afskærmning fortil mod underkøring

FN-regulativ nr. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Afskærmning bagtil mod underkøring

FN-regulativ nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Sideafskærmning

FN-regulativ nr. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Beskyttelse af brændstofbeholder

FN-regulativ nr. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

LPG-sikkerhed

FN-regulativ nr. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

CNG- og LNG-sikkerhed

FN-regulativ nr. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Brintsikkerhed

FN-regulativ nr. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Kvalifikationskrav for materialer til brintsystemer

 

Bilag V

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Elsikkerhed under kørsel

FN-regulativ nr. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Skæv frontal kollision

FN-regulativ nr. 94

Gælder for køretøjsklasse M1 og N1 med en tilladt totalvægt ≤ 2 500 kg

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Fuld-bredde frontal kollision

FN-regulativ nr. 137

Brug af "Hybrid III"-forsøgsdukken er tilladt, indtil THOR-testanordningen er tilgængelig i FN-regulativet

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Kollisionssikret styringsapparat

FN-regulativ nr. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Erstatningsairbag

FN-regulativ nr. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Førerhuskollision

FN-regulativ nr. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Sidekollision

FN-regulativ nr. 95

Gælder for alle køretøjer i klassen M1 og N1, herunder køretøjer, hvor R-punktet for det laveste sæde befinder sig > 700 mm over jorden

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Sidekollision med pæl

FN-regulativ nr. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Påkørsel bagfra

FN-regulativ nr. 34

Gælder for køretøjsklasse M1 and N1 med en tilladt totalvægt ≤ 3 500 kg. Kravene til elektrisk sikkerhed efter kollision skal kontrolleres

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav vedrørende

B

BLØDE TRAFIKANTER, SYNSFELT OG UDSYN

B1

Beskyttelse af fodgængeres ben og hoveder

FN-regulativ nr. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Større hovedanslagsbeskyttelseszone for fodgængere og cyklister

FN-regulativ nr. 127

Prøvningsområdet for barneattraphoved og voksenattraphoved er begrænset af en "indhyllingsafstand for voksne" på 2 500 mm eller "den bageste forrudereferencelinje", afhængigt af hvilken der befinder sig længst forud. Attraphovedkontakt med A-stolper, forrudekant og hjelm er ikke omfattet, men skal overvåges.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Frontalbeskyttelsessystem

 

Bilag IV

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Avanceret nødbremsesystem for fodgængere og cyklister

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Kollisionsadvarsel for fodgængere og cyklister

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

System til information om blinde vinkler

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Baksikkerhed

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Udsyn fremad

FN-regulativ nr. 125

Gælder for køretøjsklasse M1 and N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Udsyn fremad for tunge erhvervskøretøjer

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Sikkerhedsruder

FN-regulativ nr. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Afrimning/afdugning

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Forrudevisker/-vasker

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Anordninger til indirekte udsyn

FN-regulativ nr. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav vedrørende

C

CHASSIS, BREMSER, DÆK OG STYRETØJ

C1

Styreapparat

FN-regulativ nr. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Advarsel om vognbaneskift

FN-regulativ nr. 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Vognbaneassistance

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Bremsesystem

FN-regulativ nr. 13 FN-regulativ nr. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Udskiftning af bremsedele

FN-regulativ nr. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Bremseassistent

FN-regulativ nr. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Stabilitetskontrol

FN-regulativ nr. 13 FN-regulativ nr. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Avanceret nødbremsesystem på tunge erhvervskøretøjer

FN-regulativ nr. 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Avanceret nødbremsesystem på lette erhvervskøretøjer

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Dæksikkerhed og -miljøpræstation

FN-regulativ nr. 30 FN-regulativ nr. 54 FN-regulativ nr. 117

Der skal også sikres en prøvningsprocedure for slidte dæk. Datoerne i note C finder anvendelse.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Reservehjul og run-flat-dæk

FN-regulativ nr. 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Regummierede dæk

FN-regulativ nr. 108 FN-regulativ nr. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Dæktryksovervågningssystem til lette erhvervskøretøjer

FN-regulativ nr. 141

Gælder for køretøjsklasse M1 and N1

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Dæktryksovervågningssystem til tunge erhvervskøretøjer

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Dækmontering

FN-regulativ nr. 142

Gælder for alle køretøjsklasser

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Udskiftningshjul

FN-regulativ nr. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav vedrørende

D

INSTRUMENTER I KØRETØJET, ELEKTRISK SYSTEM, KØRETØJETS LYSSYSTEMER OG BESKYTTELSE MOD UAUTORISERET BRUG, HERUNDER CYBERANGREB

D1

Lydsignalapparat

FN-regulativ nr. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet)

FN-regulativ nr. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Beskyttelse mod tyveri, cyberangreb, startspærre og alarmsystemer

FN-regulativ nr. 18 FN-regulativ nr. 97 FN-regulativ nr. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Beskyttelse af køretøjet mod cyberangreb

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Hastighedsmåler (speedometer)

FN-regulativ nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Odometer (kilometer-/miltæller)

FN-regulativ nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Hastighedsbegrænsende anordninger

FN-regulativ nr. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Intelligent farttilpasning

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer

FN-regulativ nr. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Varmeanlæg

FN-regulativ nr. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Blinklys

FN-regulativ nr. 4 FN-regulativ nr. 6 FN-regulativ nr. 7 FN-regulativ nr. 19 FN-regulativ nr. 23 FN-regulativ nr. 38 FN-regulativ nr. 77 FN-regulativ nr. 87 FN-regulativ nr. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Lygter

FN-regulativ nr. 31 FN-regulativ nr. 98 FN-regulativ nr. 112 FN-regulativ nr. 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Retroreflekterende anordninger

FN-regulativ nr. 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Lyskilder

FN-regulativ nr. 37 FN-regulativ nr. 99 FN-regulativ nr. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Montering af blinklys, lygter og retroreflektive anordninger

FN-regulativ nr. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Nødbremsesignal

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Forlygtevaskere

FN-regulativ nr. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Gearskiftindikator

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav vedrørende

E

FØRER- OG SYSTEMADFÆRD

E1

Mulighed for eftermontering af alkolås

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Trætheds- og opmærksomhedsadvarsel

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Avanceret distraktionsadvarsel

 

Distraktionsundgåelse med tekniske midler kan også overvejes.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Driver availability-overvågning

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Kollisionsdatarekorder

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Systemer, der overtager førerens kontrol

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Systemer, der giver køretøjet realtidsoplysninger om køretøjets tilstand og de umiddelbare omgivelser

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Konvojkørsel

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav vedrørende

F

KØRETØJETS GENERELLE KONSTRUKTION OG FUNKTIONER

F1

Plads til montering af nummerplade

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Bakkørsel

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Dørlåse og -hængsler

FN-regulativ nr. 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Indstigningstrin, håndgreb og trinbræt

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Udragende dele

FN-regulativ nr. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Udragende dele på førerhuse

FN-regulativ nr. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Lovpligtig fabrikationsplade og identifikationsnummer

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Slæbeanordninger

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Hjulafskærmning

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Afskærmningssystemer

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Masser og dimensioner

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Mekaniske tilkoblingsanordninger

FN-regulativ nr. 55 FN-regulativ nr. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Køretøjer til transport af farligt gods

FN-regulativ nr. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Generel buskonstruktion

FN-regulativ nr. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Overbygningens styrke

FN-regulativ nr. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Antændelighed i busser

FN-regulativ nr. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Bilag II – noter til tabel – litra D

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

D:  Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

D:  Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

[PO: Please insert the date 48 months after the date of application of this Regulation]

[36 måneder efter anvendelsesdatoen for denne forordning]

Dato for forbuddet mod registrering af køretøjer samt markedsføring og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder:

Dato for forbuddet mod registrering af køretøjer samt markedsføring og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder:

[PO: Please insert the date 84 months after the date of application of this Regulation]

[78 måneder efter anvendelsesdatoen for denne forordning]

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Bilag II – noter til tabel – litra E (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

E:  Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse og dato for forbuddet mod registrering af køretøjer i den delegerede retsakt: Datoen må ikke være tidligere end anvendelsesdatoen for denne forordning.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Bilag II – noter til tabel – fodnote 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5 Overensstemmelse kræves for automatiserede køretøjer.

udgår

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

"58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/…+ FN-regulativ nr. 127

 

A"

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 5 – litra b

 

Kommissionens forslag

"58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/…+ FN-regulativ nr. 127

 

A"

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Bilag IV

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Bilag V

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Bilag VI

 

Kommissionens forslag

FN-regulativer

Særlige krav

Sidste dato for registrering af ikkeoverensstemmende køretøjer samt salg eller ibrugtagning af ikkeoverensstemmende komponenter (1)

29

Førerhusets styrke på erhvervskøretøjer

29. januar 2021

 

Køretøjer i klasse N skal overholde denne forordning

 

142

Dækmontering

31. oktober 2018

 

Køretøjer i klasse O1, O2, O3 og O4 skal være monteret med dæk i klasse C1 eller C2, som opfylder kravene til rullemodstand i anden etape

 

 

Dækmontering

31. oktober 2020

 

Køretøjer i klasse O3 og O4 skal være monteret med dæk i klasse C3, som opfylder kravene til rullemodstand i anden etape

 

117

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand

30. april 2019

 

Dæk i klasse C1, C2 og C3 skal opfylde kravene til rullestøjsemission i anden etape

 

 

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand

30. april 2019

 

Dæk i klasse C3 skal opfylde kravene til rullemodstand i første etape

 

 

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand

30. april 2021

 

Dæk i klasse C1 og C2 skal opfylde kravene til rullemodstand i anden etape

 

 

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand

30. april 2023

 

Dæk i klasse C3 skal opfylde kravene til rullemodstand i anden etape

 

127

Sikkerhed for fodgængere

23. august 2019

 

Køretøjer i klasse M1 med en tilladt totalvægt > 2 500 kg og N1

 

 

Ændringsforslag

FN-regulativer

Særlige krav

Sidste dato for registrering af ikkeoverensstemmende køretøjer samt salg eller ibrugtagning af ikke-overensstemmende komponenter (1)

29

Førerhusets styrke på erhvervskøretøjer

29. januar 2021

 

Køretøjer i klasse N skal overholde denne forordning

 

 

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand

30. april 2021

 

Dæk i klasse C1 og C2 skal opfylde kravene til rullemodstand i anden etape

 

 

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand

30. april 2023

 

Dæk i klasse C3 skal opfylde kravene til rullemodstand i anden etape

 

(1)

EUT C 0, 0.0.0000, s. 0.


BEGRUNDELSE

Dette lovgivningsinitiativ er en del af den tredje mobilitetspakke "Et mobilt Europa" og foreslår en revision af den nuværende ramme (forordning (EF) nr. 661/2009 om den generelle sikkerhed for motorkøretøjer og forordning (EF) nr. 78/2009 om fodgængeres sikkerhed) for at tilpasse det til ændringerne i mobiliteten som følge af samfundsmæssige tendenser (f.eks. flere cyklister og fodgængere, et aldrende samfund) og den teknologiske udvikling. Det har til hensigt at fastsætte de generelle tekniske krav for typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder på en liste over sikkerhedsområder. Forslaget skal anvendes parallelt med den nyligt vedtagne forordning (EU) 2018/858 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, som det skal supplere. Hvad angår anvendelsesområdet, bibeholdes genstanden for forordningen om generel sikkerhed i dette forslag med tilføjelse af krav om beskyttelse af køretøjspassagerer og sårbare trafikanter, idet anvendelsesområdet udvides til alle kategorier af køretøjer (herunder de på nuværende tidspunkt undtagne SUV'er og varevogne). Integrationen af den tekniske udvikling sker på grundlag af forslaget, navnlig inden for dæktryksovervågningssystemer, intelligent farttilpasning, trætheds- og opmærksomhedsovervågning/distraktionsregistrering, bakdetektion, mulighed for eftermontering af alkolås, kollisionsdatarekorder, større hovedanslagsbeskyttelseszone for sårbare trafikanter og frontalbeskyttelsessystemer, system til detektion af og advarsel om bløde trafikanter i nærheden af lastbiler og busser og forbedret udsyn over bløde trafikanter fra førersædet.

I 2017 nåede antallet af trafikdræbte på vejene i EU op på 25 300. Yderligere 135 000 personer blev alvorligt kvæstet. Alle disse ulykker og den enkelte ulykke i sig selv var et chok for de pårørende, de ramtes venner, for samfundet og for økonomien. Ordføreren mener, at disse skræmmende tal skal reduceres betydeligt. Antallet af dødsulykker på vejene i EU er faldet med over 40 % i årene 2001-2010. Uheldigvis er nedgangen i antallet af trafikdræbte stagneret siden 2013 med et fald på helt ned til 3 %. Det vil derfor være yderst vanskeligt at nå EU's mål for 2020, nemlig at halvere antallet af trafikdræbte i EU inden 2020 i forhold til referenceåret 2010, hvis der ikke gribes resolut ind. Ordføreren mener, at der er et presserende behov for at nedbringe antallet af trafikdræbte og kvæstede på EU's veje. Hun mener, at der bør lægges særlig vægt på at beskytte fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter, som tegnede sig for næsten halvdelen af trafikofrene i 2017.

Ordførerens ændringsforslag går i denne retning og har til formål at øge effektiviteten af de lovgivningsmæssige rammer for at mindske antallet af ulykker, nedbringe antallet af trafikdræbte, kvæstelser og skader ved at integrere passive og aktive sikkerhedsforanstaltninger i køretøjernes komponenter. Ordføreren støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået i artikel 5-11. Nogle af dem har dog behov for yderligere arbejde og præcisering for at sikre, at de vil være effektive og blive accepteret af brugerne. Desuden bør det længe ventede forslag efter ordførerens mening finde anvendelse tidligere end Kommissionen har foreslået.

Blandt de mange foranstaltninger, som ordføreren foreslår, skal nævnes følgende:

1.  Præcisering af definitionen af bløde trafikanter med henblik på at dække alle motoriserede brugere uden beskyttende karrosseri.

2.  Indførelse af en forpligtelse til at projektere alle funktioner og systemer med det formål at forbedre brugernes oplevelse med henblik på at forbedre accepten af disse elementer og systemer.

3.  Indførelse af sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter privatlivets fred, brugernes databeskyttelse og effektiviteten i forbindelse med kollisionsdatarekordere og avanceret distraktionsregistrering.

4.  Indførelse af specifikke krav med hensyn til intelligent farttilpasning med henblik på at øge brugernes accept og effektiviteten af disse systemer.

5.  Indførelse af et krav i forbindelse med flere delegerede retsakter om, at hvert krav skal offentliggøres mindst 12 måneder før det finder anvendelse.

6.  Fremskyndelse af anvendelsen af alle krav med 12 måneder.

7.  Indførelse af forpligtelser med hensyn til revision og rapportering af kravene for så vidt angår den generelle sikkerhed.

8.  Anvendelse af sanktioner i henhold til rammeforordning (EF) nr. 2018/858 om typegodkendelse på denne forordning.

9.  Fjernelse af to bilag om frontalbeskyttelsessystemer og brintdrevne køretøjer og indførelse af delegerede retsakter på dette område for at tage hensyn til den tekniske udvikling på en mere effektiv måde.

10.  Indførelse af flere ændringsforslag, der sikrer teknologisk neutralitet.

Desuden har ordføreren fremsat adskillige ændringsforslag til bilag II for så vidt angår baksikkerhed, udsyn fremad, dæksikkerhed og miljøpræstationer og direkte udsyn fra tunge køretøjer. De har alle til formål bedre at afspejle den aktuelle tekniske udvikling og mulighederne for obligatorisk indførelse af forskellige funktioner og systemer i fremtiden.

Ordføreren mener, at denne forordning er et ambitiøst forslag, som bør resultere i et betydeligt fald i antallet af trafikdræbte og kvæstede på vejene i Den Europæiske Union på kort og mellemlang sigt. Hertil kommer, at det også bør bane vejen for udviklingen af fuldt automatiserede køretøjer i den nærmeste fremtid. Automatiserede køretøjer vil være afhængige af mange systemer og funktioner, som foreslås i denne forordning, og for at være mere præcis vil de også være afhængig af brugernes accept af disse elementer og systemer.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (25.10.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  systemer, der overtager førerens kontrol over køretøjet, herunder styre-, accelerations- og bremsesystemer

a)  systemer, der overtager førerens kontrol over køretøjet, herunder styre-, accelerations- og bremsesystemer, som alle på uafhængig vis skal prøves og dokumenteres funktionsdygtigt

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter

Referencer

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

28.5.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dato for vedtagelse

25.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (15.1.2019)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Ordfører for udtalelse: Matthijs van Miltenburg

KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

I henhold til artikel 17 i den generelle sikkerhedsforordning (forordning (EF) nr. 661/2009) og artikel 12 i forordningen om sikkerhed for fodgængere ((EF) nr. 78/2009) skal Kommissionen overvåge den tekniske udvikling inden for sikkerhedsteknologi og i sidste ende give mandat til nye sikkerhedsforanstaltninger ved at ajourføre EU-lovgivningen. I overensstemmelse med disse bestemmelser indeholder Kommissionens forslag specifikke tilpasninger til den tekniske udvikling for så vidt angår køretøjers sikkerhedsudstyr, som skal indgå i rammeforordningen for typegodkendelse ((EU) 2018/858). Forslaget ophæver også med henblik på forenkling den afledte ret hvad angår trafik- og fodgængersikkerhed ((EF) nr. 78/2009 og (EF) nr. 79/2009).

Ordførerens holdning

Selv om trafiksikkerheden er forbedret betydeligt i løbet af de seneste årtier, har der været en stagnation i reduktionen af antallet af trafikdræbte inden for de seneste fem år med 25 300 trafikdræbte i 2017 i henhold til de statistiske oplysninger om kollisioner i EU. Trafikdrab skyldes hovedsagelig menneskelige fejl og kan forebygges. Ordføreren er fuldt ud overbevist om, at EU bør træffe konkrete foranstaltninger for yderligere at nedbringe antallet af trafikdræbte. De nye køretøjssikkerhedsfunktioner, der indføres med dette forslag, har et stort potentiale for at vende denne stagnerende tendens, da disse elementer sigter mod en bedre forebyggelse af menneskelige fejl. Bedre køretøjskonstruktion og f.eks. lavere hastigheder kan mindske følgerne af ulykker.

Generelt er den teknologiske udvikling inden for automatiseret kørsel i konstant fremgang. Ifølge Kommissionen vil dette marked opleve en eksponentiel vækst med forventede økonomiske fordele på over 620 mia. EUR inden 2025 for EU's bilindustri og 180 mia. EUR for EU's elektroniske sektor. Derfor er ordføreren af den opfattelse, at EU's bilindustri bør fremtidssikres ved at udnytte de fleste nye forretningsmuligheder for nystartede virksomheder, SMV'er og industrien, som markedet skaber og vil fortsætte med at skabe. De avancerede sikkerhedselementer i forslaget vil uden tvivl bane vejen for at forberede EU's bilindustri til netforbundet og automatiseret kørsel. Det vil også kunne hjælpe forbrugerne med at vænne sig til de nye funktioner, som vil være afgørende for forbrugernes accept og tillid til den nye teknologi.

Ordføreren mener, at forslaget indeholder en fremtidsorienteret, men ambitiøs ramme, der skal øge beskyttelsen af trafikanter, og mere specifikt bløde trafikanter. Ordføreren tager hensyn til den åbne dialog og udveksling af synspunkter, som Kommissionen har ført med forskellige interessenter med henblik på at fremlægge tilstrækkelige og realistiske foranstaltninger, der tager hensyn til både forbrugere og industrien.

På grundlag heraf ønsker ordføreren i denne udtalelse at sikre sig, at:

A.  (bil-)sikkerheden sikres på grundlag af mindstenormer for ydeevne, som bør gælde for alle motorkøretøjer, uanset køretøjssegmentet

B.  enhver behandling af (person-)oplysninger skal foretages i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse ((EU) 2016/679). Ordføreren ønsker desuden at sikre mere specifikke og mere konkrete beskyttelsesforanstaltninger

C.  de foreslåede foranstaltninger har vist sig at være effektive og omkostningseffektive, uden at det fører til højere priser for forbrugerne

D.  løbetiden for de foreslåede sikkerhedsfunktioner garanteres, og gennemførelsen sker på en forsvarlig måde, navnlig hvad angår de elementer, som det ikke er muligt at slukke for, f.eks. intelligent hastighed (ISA) og avanceret nødbremsesystem

E.  bestemmelser om udarbejdelse af tekniske forskrifter for dæk bør indføres i forslaget for at supplere disse foranstaltninger med henblik på at forbedre køretøjernes sikkerhed for så vidt angår bedre vejgreb og for at bidrage til mindre støj og reduceret CO2-emission

F.  fabrikanterne skal angive klare og forbrugervenlige oplysninger i instruktionsbogen for at hjælpe førerne med at forstå de førerassisterede systemer og deres funktioner

G.  alle førere, herunder personer med handicap, skal let kunne opfatte sikkerhedssystemer og advarsler i forbindelse med assisteret kørsel. Sikkerhedssystemerne skal om nødvendigt tilpasses for at sikre dette

H.  medlemsstaterne træffer korrigerende foranstaltninger med henblik på håndhævelse for at sikre, at alle nye motorkøretøjer fremstilles i overensstemmelse med denne forordning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I de seneste årtier har udviklingen inden for køretøjssikkerhed ydet et væsentligt bidrag til det generelle fald i antallet af trafikdræbte og alvorlige kvæstelser. Dette fald er dog gået i stå i de seneste år som følge af forskellige faktorer, herunder strukturelle og adfærdsmæssige faktorer, og uden nye initiativer vedrørende trafiksikkerhed generelt vil sikkerhedsvirkningerne af den nuværende tilgang ikke længere kunne opveje virkningerne af den stigende trafik. Køretøjers sikkerhedspræstationer skal derfor forbedres yderligere som et led i en integreret tilgang til trafiksikkerhed – også for at sikre bedre beskyttelse af bløde trafikanter.

(3)  I de seneste årtier har udviklingen inden for køretøjssikkerhed ydet et væsentligt bidrag til det generelle fald i antallet af trafikdræbte og alvorlige kvæstelser. I 2017 blev der imidlertid dræbt 25 300 mennesker på vejene i EU, hvilket er et tal, der har været næsten konstant i fire år. Derudover bliver mindst 135 000 alvorligt kvæstet i sammenstød hvert år på vejene i EU. Uden nye initiativer vedrørende trafiksikkerhed generelt vil sikkerhedsvirkningerne af den nuværende tilgang ikke længere kunne opveje virkningerne af den stigende trafik. Køretøjers sikkerhedspræstationer skal derfor forbedres yderligere som et led i en integreret tilgang til trafiksikkerhed – også for at sikre bedre beskyttelse af bløde trafikanter og alle andre trafikanter.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Den tekniske udvikling inden for avancerede sikkerhedssystemer til køretøjer giver nye muligheder for at nedbringe antallet af trafikofre. For at minimere antallet af trafikdræbte skal der indføres en række relevante nye teknologier.

(4)  Den tekniske udvikling inden for avancerede sikkerhedssystemer til køretøjer giver nye muligheder for at nedbringe antallet af færdselsulykker og trafikofre. For at minimere antallet af trafikdræbte skal der indføres en række relevante nye teknologier.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Sikkerhedsordningerne i denne forordning bør alle være effektive og omkostningseffektive og må ikke føre til betydeligt højere priser for forbrugerne.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Intelligent farttilpasning, vognbaneassistance, trætheds- og opmærksomhedsovervågning, distraktionsregistrering og bakdetektion har et stort potentiale for at reducere antallet af trafikdræbte markant. Disse systemer er desuden baseret på teknologier, som også vil blive anvendt til at indføre opkoblede og automatiserede køretøjer. Der bør følgelig fastlægges harmoniserede regler og testprocedurer for typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til disse systemer og for typegodkendelsen af disse systemer som separate tekniske enheder på EU-plan.

(6)  Avancerede nødbremsesystemer, intelligent farttilpasning, vognbaneassistance, drejeassistance, trætheds- og opmærksomhedsovervågning, distraktionsregistrering og bakdetektion har et stort potentiale for at reducere antallet af trafikdræbte markant. Trætheds- og opmærksomhedsovervågningssystemer og distraktionsgenkendelsessystemer bør fungere uden ansigtsgenkendelse. Disse systemer er desuden baseret på teknologier, som også vil blive anvendt til at indføre opkoblede og automatiserede køretøjer. Der bør følgelig fastlægges harmoniserede regler og testprocedurer for typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til disse systemer og for typegodkendelsen af disse systemer som separate tekniske enheder på EU-plan. Det bør også sikres, at disse systemer kan inspiceres og dermed betjenes sikkert i hele køretøjets livscyklus.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Indførelsen af kollisionsdatarekordere, som lagrer en række vigtige køretøjsdata over en kort periode før, under og efter en udløsende hændelse (f.eks. udløsning af airbag), er et værdifuldt skridt for at indsamle EU-dækkende og detaljerede ulykkesdata. Motorkøretøjer bør derfor udstyret med sådanne rekordere. Det bør være et krav, at sådanne rekordere kan registrere og lagre data på en sådan måde, at dataene kan anvendes af medlemsstaterne til at udføre trafiksikkerhedsanalyser og vurdere effektiviteten af specifikke sikkerhedsforanstaltninger, de har iværksat.

(7)  Indførelsen af kollisionsdatarekordere, som lagrer en række vigtige køretøjsdata over en kort periode før, under og efter en udløsende hændelse (f.eks. udløsning af airbag), er et værdifuldt skridt for at indsamle EU-dækkende og detaljerede ulykkesdata. Motorkøretøjer bør derfor være udstyret med sådanne rekordere. Der bør kun ske indsamling og lagring af anonymiserede data, som kan anvendes til ulykkesforskning. Desuden bør sådanne rekordere kunne registrere og lagre data på en sådan måde, at dataene udelukkende kan anvendes af medlemsstaterne til at udføre trafiksikkerhedsanalyser og vurdere effektiviteten af specifikke sikkerhedsforanstaltninger, de har iværksat, uden mulighed for at identificere ejeren eller indehaveren af køretøjet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Kravene til typegodkendelse af sikkerheden afprøves og sikres på baggrund af de specifikke præstationsstandarder, som alle køretøjer skal opfylde, uanset køretøjssegmentet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Behandling af personoplysninger, såsom oplysninger om føreren, som behandles i kollisionsdatarekordere, eller oplysninger om føreren i forbindelse med trætheds- og opmærksomhedsovervågning eller avanceret distrationsregistrering, bør behandles i overensstemmelse med EU-lovgivningen om databeskyttelse, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse28. Desuden er behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med det køretøjsmonterede 112-baserede eCall-system underlagt særlige garantier29.

(8)  Behandling af personoplysninger, såsom oplysninger om føreren, som behandles i hændelsesdatarekordere, eller af oplysninger om føreren i forbindelse med trætheds- og opmærksomhedsovervågning eller avanceret distraktionsregistrering, bør ske i overensstemmelse med EU-lovgivningen om databeskyttelse, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse28. Desuden er behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med kollisionsdatarekorderen og det køretøjsmonterede 112-baserede eCall-system underlagt særlige garantier29.

__________________

__________________

28Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

28Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

29Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77).

29Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Det er vigtigt at indføre eCall-systemer på motorcykler, lastbiler og busser for at sikre, at ofre for ulykker hurtigst muligt kommer under professionel medicinsk behandling.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  EU-bestemmelser har tidligere begrænset den samlede længde af lastvognstog, hvilket førte til de typiske lastvogne med frembygget førerhus, fordi de maksimerer lastrummet. Førerens højtsiddende position skabte imidlertid en større blind vinkel og dårligere direkte udsyn omkring førerhuset. Dette er en væsentlig bidragende faktor til lastvognsulykker, der involverer bløde trafikanter. Antallet af ofre kunne reduceres markant ved at forbedre det direkte udsyn. Der bør derfor indføres krav om forbedring af det direkte udsyn.

(15)  EU-bestemmelser har tidligere begrænset den samlede længde af lastvognstog, hvilket førte til de typiske lastvogne med frembygget førerhus, fordi de maksimerer lastrummet. Førerens højtsiddende position skabte imidlertid en større blind vinkel og dårligere direkte udsyn omkring førerhuset. Dette er en væsentlig bidragende faktor til lastvognsulykker, der involverer bløde trafikanter. Antallet af ofre kunne reduceres markant ved at forbedre det direkte udsyn. Der bør derfor indføres krav om forbedring af det direkte udsyn for at styrke det direkte udsyn over bløde trafikanter fra førersædet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Inden udgangen af 2019 bør Kommissionen foreslå, at eksisterende lastvogne og busser skal eftermonteres med de teknologisk mest avancerede førerstøttesystemer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Automatiserede og opkoblede køretøjer kan yde et meget stort bidrag til at reducere antallet af trafikdræbte, da omkring 90 % af alle trafikulykker anslås at skyldes menneskelige fejl. Efterhånden som automatiserede køretøjer overtager førerens opgaver, bør der vedtages harmoniserede regler og tekniske krav til automatiserede køretøjssystemer på EU-plan.

(17)  Automatiserede og opkoblede køretøjer kan yde et meget stort bidrag til at reducere antallet af trafikdræbte, da over 90 % af alle trafikulykker anslås at skyldes menneskelige fejl eller interaktion mellem menneske og køretøj og/eller infrastruktur. Efterhånden som automatiserede køretøjer overtager førerens opgaver, bør der vedtages harmoniserede regler og tekniske krav, der er effektive og passer til automatiserede køretøjssystemer på EU-plan.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Unionen bør fortsat fremme udviklingen af tekniske krav vedrørende rullestøj, rullemodstand og vådgreb på FN-plan. Dette skyldes, at FN-regulativ nr. 117 nu indeholder disse detaljerede bestemmelser. Processen for tilpasning af kravene til dæk for at tage hensyn til tekniske fremskridt bør fortsættes på FN-plan, især for at sikre, at dækpræstationer også vurderes ved slutningen af dækkets levetid i slidt tilstand, og for at fremme idéen om, at dæk bør opfylde kravene i hele deres levetid og ikke udskiftes for tidligt. De nuværende krav i forordning (EF) nr. 661/2009 vedrørende dæks ydeevne bør erstattes af tilsvarende FN-regulativer.

(19)  Unionen bør fortsat fremme udviklingen af tekniske krav vedrørende rullestøj, rullemodstand og vådgreb på FN-plan. Dette skyldes, at FN-regulativ nr. 117 nu indeholder disse detaljerede bestemmelser. Processen for tilpasning af kravene til dæk for at tage hensyn til tekniske fremskridt bør fortsættes hurtigt og ambitiøst på FN-plan, især for at sikre, at dækpræstationer også vurderes ved slutningen af dækkets levetid i slidt tilstand, og for at fremme idéen om, at dæk bør opfylde kravene i hele deres levetid og ikke udskiftes for tidligt. For at sikre, at de strenge standarter opfyldes bør de nuværende krav i forordning (EF) nr. 661/2009 vedrørende dæks ydeevne overvåges og evalueres og bør erstattes, når ydeevnen kan forbedres i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  For at sikre overholdelse af denne forordning finder de korrigerende foranstaltninger og sanktionsbestemmelserne i forordning (EU) 2018/858 anvendelse på nærværende forordning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  typegodkendelsen af nyfremstillede dæk med hensyn til deres sikkerheds- og miljøpræstationer.

3.  typegodkendelsen af nyfremstillede dæk med hensyn til deres sikkerheds- og miljøpræstationer i form af reduktion af lyd- og luftforurening.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "blød trafikant": en trafikant, der benytter et tohjulet motordrevet køretøj, eller en ikkemotoriseret trafikant som f.eks. en cyklist eller en fodgænger

(1)  "blød trafikant": en trafikant, der benytter et to- eller trehjulet motordrevet køretøj, et elkøretøj til personbefordring eller en ikkemotoriseret trafikant som f.eks. en cyklist eller en fodgænger

Begrundelse

Fremover vil mange af de tohjulede motordrevne køretøjer være konstrueret med tre hjul. De vil dog fortsat være sårbare over for biler og lastbiler. Derudover findes der stadig flere personer, der i byerne kører rundt på elkøretøjer til personbefordring (scootere, solowheels osv.). Disse bør medtages i definitionen af bløde trafikanter.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "nødbremsesignal": hurtigt blinkende bremselygter for at vise andre trafikanter bag køretøjet, at køretøjet er påført en kraftig nedbremsningskraft i forhold til vejforholdene

7)  "nødbremsesignal": hurtigt blinkende bremselygter eller retningsviserblinklys for at vise andre trafikanter bag køretøjet, at køretøjet er påført en kraftig nedbremsningskraft i forhold til vejforholdene

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "bakdetektion": et kamera eller en monitor og et optik- eller detektionssystem, som gør føreren opmærksom på mennesker og genstande bag køretøjet med det primære formål at undgå kollisioner under bakning

8)  "bakdetektion": et system, som gør føreren opmærksom på mennesker og genstande bag køretøjet med det primære formål at undgå kollisioner under bakning

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "avanceret nødbremsesystem": et system, der automatisk opdager en potentiel kollision og aktiverer køretøjets bremsesystem for at nedbremse køretøjet og således undgå eller afbøde en kollision

10)  "avanceret nødbremsesystem": et system, der automatisk opdager en potentiel kollision og automatisk aktiverer køretøjets bremsesystem i det sidst mulige øjeblik for at nedbremse køretøjet og således undgå eller afbøde en kollision

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  "vognbaneassistance": et system, der overvåger køretøjets position i forhold til afgrænsningen af vognbanen og påvirker rattet med en bevægelse eller aktiverer bremserne i det mindste ved vognbaneskift, hvor en kollision kan være forestående

11)  "vognbaneassistance": et system, der overvåger køretøjets position i forhold til afgrænsningen af vognbanen og påvirker rattet med en bevægelse og udsender en advarsel eller aktiverer bremserne i det mindste ved vognbaneskift, hvor en kollision kan være forestående

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a)  "drejeassistent": teknologisk avanceret system, der detekterer bløde trafikanter, særligt i blinde vinkler i nærheden af køretøjets front og ved siden af køretøjet, og giver en advarsel med henblik på at forhindre kollision med sådanne bløde trafikanter

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  "kollisionsdatarekorder": et system, der registrerer og lagrer kritiske kollisionsrelaterede parametre og oplysninger før, under og efter en kollision

13)  "kollisionsdatarekorder": et system, der registrerer og lagrer kritiske kollisionsrelaterede parametre og oplysninger om den nødvendige periode og ikke mere end fem sekunder i forbindelse med en kollision

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14)  "frontalbeskyttelsessystem": en eller flere separate strukturer, f.eks. et safarigitter eller en supplerende kofanger, som ud over den oprindelige standardkofanger skal beskytte køretøjets ydre overflade mod skader i tilfælde af kollision med et objekt, bortset fra særskilte strukturer med en højeste masse under 0,5 kg, der kun er beregnet til at beskytte køretøjets lygter

14)  "frontalbeskyttelsessystem": en eller flere separate strukturer, f.eks. et safarigitter eller en supplerende kofanger, som ud over den oprindelige standardkofanger skal beskytte køretøjets ydre overflade mod skader i tilfælde af kollision med et objekt eller et dyr, bortset fra særskilte strukturer med en højeste masse under 0,5 kg, der kun er beregnet til at beskytte køretøjets lygter

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  "automatiseret køretøj": et køretøj, der er konstrueret og fremstillet til at bevæge sig selvstændigt i længere perioder uden konstant menneskelig overvågning

21)  "automatiseret køretøj": et køretøj, der er konstrueret og fremstillet til at bevæge sig selvstændigt i overensstemmelse med færdselsreglerne i længere perioder uden konstant menneskelig overvågning

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Fabrikanten skal sikre, at køretøjer konstrueres, fremstilles og samles på en sådan måde, at risikoen for, at personer i køretøjet og bløde trafikanter kommer til skade, er mindst mulig.

4.  Fabrikanten skal sikre, at køretøjer konstrueres, fremstilles og samles på en sådan måde, at risikoen, når det anvendes efter hensigten, for, at personer i køretøjet og bløde trafikanter omkommer eller kommer til skade, forhindres eller, i tilfælde af en ulykke, minimeres.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fodgængere, cyklister, synsfelt og udsyn

b)  fodgængere, cyklister, løbehjulsbrugere og rulleskøjteløbere, synsfelt og udsyn

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Kravene til typegodkendelse af sikkerheden som fastsat i denne forordning skal være teknologisk neutrale og afprøves og sikres på baggrund af de specifikke præstationsstandarder, som alle køretøjer skal opfylde, uanset køretøjssegmentet.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Fabrikanterne skal angive klare og forbrugervenlige oplysninger i instruktionsbogen for at hjælpe førerne med at forstå kørselsbistandssystemerne og deres funktioner.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  typegodkendelsen af dæk, herunder tekniske krav vedrørende deres montering.

b)  typegodkendelsen af dæk, herunder kontrol i brugt tilstand og under forskellige vejr- og vejforhold, herunder vådgreb, og tekniske krav vedrørende deres montering.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  iværksættelse af en typegodkendelse på EU-plan af dæk, der er monteret på køretøjer i klasse M1 og N1, i forhold til deres vådgreb i slidt tilstand

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  eCall-system

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  kollisionsdatarekorder

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Motorkøretøjer skal være udstyret med et avanceret nødbremsesystem, som konstrueres og monteres i to faser, og som muliggør:

 

a) detektion af køretøjer i bevægelse og stationære genstande foran motorkøretøjet i første fase

 

b) udvidelse af detektionsfunktionen, navnlig i blinde vinkler, til også at omfatte bløde trafikanter foran motorkøretøjet i anden fase.

 

Avancerede nødbremsesystemer skal navnlig opfylde følgende krav:

 

a) det skal ikke være muligt at frakoble systemerne

 

b) automatiske aktive indgreb fra systemernes side skal kunne tilsidesættes ved bevidste handlinger fra førerens side, f.eks. acceleration

 

c) systemerne skal være i normal driftstilstand efter hver aktivering af hovedkontakten

 

d) der skal være nem mulighed for at undertrykke lydsignaler, men andre systemfunktioner end lydsignaler må ikke undertrykkes samtidig.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Enhver fører, herunder ældre og personer med handicap, skal let kunne opfatte sikkerhedsegenskaber og advarsler i forbindelse med assisteret kørsel.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Kollisionsdatarekorderen skal navnlig opfylde følgende krav:

 

a) de data, som de registrerer og lagrer om den nødvendige periode og ikke mere end fem sekunder i forbindelse med en kollision, skal omfatte køretøjets hastighed, sikkerhedssystemernes tilstand og tilkobling samt andre relevante inputparametre for de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer

 

b) det må ikke være muligt at frakoble anordningerne.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Regler om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger

 

1. Denne forordning berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679. Enhver behandling af personoplysninger af den i artikel 6, stk. 4a, omhandlede kollisionsdatarekorder skal være i overensstemmelse med de regler for beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i nævnte forordning.

 

2. De personoplysninger, der behandles af kollisionsdatarekorderen, må kun anvendes til forskning af kollisionsdata. Kollisionsdata skal alene stilles til rådighed for de nationale myndigheder i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller national lovgivning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 via en standardiseret grænseflade. De anonymiserede data, som en kollisionsdatarekorder skal kunne registrere og lagre, skal omfatte køretøjstype, -version og -variant, og navnlig systemer til aktiv sikkerhed og forebyggelse af ulykker monteret på køretøjet. De må imidlertid ikke omfatte de sidste fire cifre i køretøjsindikatorsektionen af køretøjsidentifikationsnummeret eller andre oplysninger, som gør det muligt at identificere selve det enkelte køretøj, ejeren eller indehaveren af køretøjet.

 

3. De personoplysninger, der behandles i henhold til denne forordning, lagres ikke i længere tid end nødvendigt med henblik på forskning i de kollisionsdata, der er omhandlet i denne artikels stk. 2. Disse oplysninger slettes helt, så snart de ikke længere er nødvendige til dette formål.

 

4. Fabrikanterne sikrer, at kollisionsdatarekorderen ikke kan spores og ikke er underlagt nogen konstant sporing.

 

5. Fabrikanterne sikrer, at oplysningerne i en kollisionsdatarekorders interne hukommelse automatisk og fortløbende fjernes.

 

6. Disse oplysninger må ikke være tilgængelige uden for kollisionsdatarekorderen for nogen enheder før en eventuel kollision.

 

7. Der skal tages hensyn til teknologier til beskyttelse af privatlivets fred i kollisionsdatarekorderen med henblik på at give førerne det relevante niveau for beskyttelse af privatlivets fred og et højt niveau af It-beskyttelse samt de nødvendige garantier for at forhindre overvågning, fjernmanipulation og misbrug, herunder cyberangreb.

 

8. Fabrikanterne giver i ejerens instruktionsbog klare og omfattende oplysninger om den databehandling, der foretages af kollisionsdatarekorderen. Oplysningerne skal omfatte:

 

a) henvisning til retsgrundlaget for databehandlingen

 

b) det forhold, at kollisionsdatarekorderen aktiveres som standard

 

c) de ordninger for databehandling, som kollisionsdatarekorderen udfører

 

d) det specifikke formål med kollisionsdatarekorderens behandling, som er begrænset til den forskning i kollisionsdata, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 2

 

e) hvilke typer data der indsamles og behandles, og hvilke der modtager disse data

 

f) fristen for opbevaring af data i kollisionsdatarekorderen

 

g) den omstændighed, at der ikke er konstant sporing af køretøjet

 

h) ordningerne for udøvelsen af den registreredes rettigheder og den kontakttjeneste, der er kompetent til at behandle anmodninger om adgang.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være udstyret med et avanceret nødbremsesystem, som konstrueres og monteres i to faser, og som muliggør:

udgår

a)  detektion af køretøjer i bevægelse og stationære genstande foran motorkøretøjet i første fase

 

b)  udvidelse af detektionsfunktionen til også at omfatte bløde trafikanter foran motorkøretøjet i anden fase.

 

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være udstyret med et system til vognbaneassistance.

3.  Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være udstyret med et system til vognbaneassistance eller et system til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse. .

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Avancerede nødbremsesystemer og vognbaneassistancesystemer skal navnlig opfylde følgende krav:

4.  Vognbaneassistancesystemer eller systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse skal navnlig opfylde følgende krav:

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  automatiske aktive indgreb fra systemernes side skal kunne tilsidesættes ved bevidste handlinger fra førerens side, f.eks. styring

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være udstyret med en kollisionsdatarekorder. Kollisionsdatarekorderen skal navnlig opfylde følgende krav:

udgår

a)  de data, som de optager og lagrer vedrørende perioden før, under og efter en kollision, skal mindst omfatte køretøjets hastighed, sikkerhedssystemernes tilstand og tilkobling samt andre relevante inputparametre for de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer

 

b)  det må ikke være muligt at frakoble anordningerne

 

c)  anordningernes funktion til optagelse og lagring data skal sikre, at dataene er beskyttet mod manipulation og med hjemmel i EU-ret eller i forordning (EU) nr. 2016/679 kan stilles til rådighed for de nationale myndigheder via en standardiseret grænseflade med henblik på analyse af ulykkesdata, og at den præcise køretøjstype, -version og -variant og navnlig de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer, som er monteret i køretøjet, kan identificeres.

 

De data, som en kollisionsdatarekorder kan optage og lagre, må imidlertid ikke omfatte de sidste fire cifre i køretøjsindikatorsektionen af køretøjsidentifikationsnummeret eller andre oplysninger, som gør det muligt at identificere selve det enkelte køretøj.

 

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være udstyret med et system til advarsel om vognbaneskift og et avanceret nødbremsesystem, som opfylder kravene i de delegerede retsakter, som vedtages i henhold til stk. 7.

2.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være udstyret med et vognbaneassistancesystem og et system til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse samt et avanceret nødbremsesystem, som opfylder kravene i de delegerede retsakter, som vedtages i henhold til stk. 7.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være udstyret med avancerede systemer, der kan detektere bløde trafikanter i nærheden af køretøjets front og ved siden af køretøjet og give en advarsel eller forhindre kollision med sådanne bløde trafikanter.

3.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være udstyret med en drejeassistent, som opfylder kravene i de delegerede retsakter, som vedtages i henhold til stk. 7.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Med hensyn til systemerne omhandlet i denne artikels stk. 2 og 3, skal de navnlig opfylde følgende krav:

4.  Med hensyn til systemerne omhandlet i denne artikels stk. 2, skal de navnlig opfylde følgende krav:

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  automatiske aktive indgreb fra systemernes side skal kunne tilsidesættes ved bevidste handlinger fra førerens side, f.eks. styring

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Det i stk. 3 nævnte system kan ikke frakobles.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være konstrueret og fremstillet med et større direkte udsyn over bløde trafikanter fra førersædet.

5.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være konstrueret og fremstillet med et større direkte udsyn over bløde trafikanter fra førersædet. Kommissionen forelægger forslag til en delegeret retsakt om kravene om direkte udsyn, der eliminerer den blinde vinkel foran og i førerens side af lastvognen og reducerer den blinde vinkel betydeligt i passagersiden af lastvognen. Dette krav differentieres i henhold til lastvognstype.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Køretøjer i klasse M2 og M3, der kan medtage flere end 22 passagerer ud over føreren, og som er indrettet med ståpladser for at give mulighed for hyppig ind- og udstigning, skal være konstrueret og fremstillet, så de er tilgængelige for bevægelseshæmmede, herunder kørestolsbrugere.

6.  Køretøjer i klasse M2 og M3, der kan medtage flere end 22 passagerer ud over føreren, og som er indrettet med ståpladser for at give mulighed for hyppig ind- og udstigning, skal være konstrueret og fremstillet, så de er tilgængelige for bevægelseshæmmede, herunder kørestolsbrugere og personer med handicap.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  systemer, der overtager førerens kontrol over køretøjet, herunder styre-, accelerations- og bremsesystemer

a)  systemer, der overtager førerens kontrol over køretøjet, herunder styre-, accelerations- og bremsesystemer, samt systemer, der overtager handlingsforpligtelsen med hensyn til signalgivning.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Gennemgang

 

Senest tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og hvert tredje år derefter forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, herunder, hvis det er hensigtsmæssigt, forslag om ændringer af denne forordning eller andre relevante fællesskabsretsakter vedrørende indføjelse af yderligere nye sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den finder anvendelse fra den [PO: Please insert the date 36 months following the date of entry into force of this Regulation].

Den finder anvendelse fra den [PO: Please insert the date 24 months following the date of entry into force of this Regulation]. De delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 12, skal offentliggøres mindst 12 måneder før deres anvendelse.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Bilag II – tabel – række 13

 

Kommissionens forslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Afskærmning bagtil mod underkøring

FN-regulativ nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Ændringsforslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Afskærmning bagtil mod underkøring

FN-regulativ nr. 58

For køretøjer i klasse N2 og N3 skal det være muligt at forhindre underkørsel bagfra af køretøjer på op til 56 km/h.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Bilag II – tabel – række 36

 

Kommissionens forslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Avanceret nødbremsesystem for fodgængere og cyklister

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Avanceret nødbremsesystem for fodgængere og cyklister

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Bilag II – tabel – række 38

 

Kommissionens forslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

System til information om blinde vinkler

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Ændringsforslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Drejeassistent

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Bilag II – tabel – række 49

 

Kommissionens forslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Vognbaneassistance

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Vognbaneassistance og advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Bilag II – tabel – række 61

 

Kommissionens forslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Dæktryksovervågningssystem til tunge erhvervskøretøjer

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Ændringsforslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Dæktryksovervågningssystem til tunge erhvervskøretøjer

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Bilag II – tabel – række 72

 

Kommissionens forslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Intelligent farttilpasning

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Ændringsforslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Intelligent farttilpasning

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Bilag II – tabel – række 90

 

Kommissionens forslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Kollisionsdatarekorder

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Ændringsforslag

Emne

FN-regulativer

Yderligere specifikke tekniske krav

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Kollisionsdatarekorder

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Bilag II – noter til tabel – punkt D

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

D: Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

D: Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

[PO: Please insert the date 48 months after the date of application of this Regulation]

[PO: Please insert the date 36 months after the date of application of this Regulation]

Dato for forbuddet mod registrering af køretøjer samt markedsføring og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder:

Dato for forbuddet mod registrering af køretøjer samt markedsføring og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder:

[PO: Please insert the date 84 months after the date of application of this Regulation]

[PO: Please insert the date 72 months after the date of application of this Regulation]

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter

Referencer

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

28.5.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Behandling i udvalg

21.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter

Referencer

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Dato for høring af EP

17.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Dato for vedtagelse

21.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Dato for indgivelse

4.3.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse