Menetlus : 2018/0145(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0151/2019

Esitatud tekstid :

A8-0151/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0391

RAPORT     ***I
PDF 427kWORD 237k
4.3.2019
PE 627.562v02-00 A8-0151/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/... ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/... ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0286),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0194/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2018. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A8-0151/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/... ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009

mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/858 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kõikjal, kus tekstis mainitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/858, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitust ja turujärelevalvet ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1). Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/…24 25 kehtestatakse uute sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse haldusnormid ja tehnilised nõuded, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine ning sõidukite kõrgetasemeline ohutus ja keskkonnatoime.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/85824 kehtestatakse uute sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse haldusnormid ja tehnilised nõuded, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine ning sõidukite kõrgetasemeline ohutus ja keskkonnatoime.

__________________

__________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitust ja turujärelevalvet ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L …, ….., lk …).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/858, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitust ja turujärelevalvet ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1).

25 + Väljaannete talitus: lisada teksti dokumendis PE-CONS nr 73/17 (2016/0014 (COD)) sisalduva määruse number ning joonealusesse märkusesse kõnealuse määruse number, kuupäev ja ELT avaldamisviide.

 

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Liiklusohutus liidus nõuab rahvusvahelisel tasandil koordineeritud poliitikat ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) kokkulepete raamistikus ja eriti artikli 29 töörühmas ning terviklikku lähenemisviisi liidu, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Seepärast on vaja koordineerida eri ametiasutuste võetud meetmeid liiklusohutuse põhikomponentide raames, mis hõlmavad sõidukeid, liikluskäitumist ja liiklusmärke ning taristut.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Viimastel kümnenditel on sõidukite ohutuse valdkonnas tehtud edusammud aidanud oluliselt kaasa liiklussurmade ja raskete vigastuste arvu üldisele vähenemisele. Selline vähenemine on viimasel ajal siiski eri põhjustel, nagu struktuurilised ja käitumuslikud tegurid, peatunud ning ilma uute üldise liiklusohutuse valdkonnas ette võetavate algatusteta ei võimalda praegune käsitlusviis enam tasakaalustada suureneva liiklusmahu mõju. Seega tuleb sõidukite ohutust osana terviklikust liiklusohutuse käsitlusest veelgi parandada, et vähekaitstud liiklejaid paremini kaitsta.

(3)  Viimastel kümnenditel on sõidukite ohutuse valdkonnas tehtud edusammud aidanud oluliselt kaasa liiklussurmade ja raskete vigastuste arvu üldisele vähenemisele. Liidu teedel sai 2017. aastal surma siiski 25 300 inimest – see arv on püsinud viimasel neljal aastal samal tasemel. Lisaks saab kokkupõrgetes igal aastal raskelt vigastada 135 000 inimest. Liit peab tegema kõik endast oleneva, et neid arve oluliselt vähendada, võttes eesmärgiks viia liiklussurmade arv nullini. Lisaks ohutusmeetmetele sõitjate kaitsmiseks on väljaspool sõidukit viibivate liiklejate kaitsmiseks vaja rakendada konkreetseid meetmeid, et vältida liiklussurmasid ja vähekaitstud liiklejate, nagu jalgratturid ja jalakäijad, vigastusi. Ilma uute üldise liiklusohutuse valdkonnas ette võetavate algatusteta ei võimalda praegune käsitlusviis enam tasakaalustada suureneva liiklusmahu mõju. Seega tuleb sõidukite ohutust osana terviklikust liiklusohutuse käsitlusest veelgi parandada, et vähekaitstud liiklejaid paremini kaitsta.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Vähekaitstud liikleja mõiste peaks hõlmama ka selliste mootorsõidukite kasutajaid nagu segway’d ning elektrilised tõukerattad, ratastoolid ja jalgrattad.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Tehnilised edusammud sõidukite kõrgtehnoloogiliste ohutussüsteemide valdkonnas pakuvad liiklusohvrite vähendamiseks uusi võimalusi. Et hoida liiklusohvrite arv võimalikult väiksena, on vaja kasutusele võtta mõned asjakohased uued tehnoloogiad.

(4)  Tehnilised edusammud sõidukite kõrgtehnoloogiliste ohutussüsteemide valdkonnas pakuvad liiklusohvrite vähendamiseks uusi võimalusi. Et hoida raskete vigastuste ja liiklusohvrite arv võimalikult väiksena, on vaja kasutusele võtta asjakohaste uute tehnoloogiate pakett.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Et tagada rehvirõhu jälgimise süsteemide tehnoloogianeutraalsus, peaks toimivusnõue võimaldama nii rehvirõhu otsese kui ka kaudse jälgimise süsteemide kasutamist.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Kavandatud reguleerivad meetmed võivad olla liiklussurmade ja liiklusõnnetuste arvu vähendamisel ning vigastuste ja kahjude leevendamisel tulemuslikud vaid juhul, kui kasutajad neid aktsepteerivad. Seepärast peaksid sõidukitootjad tegema kõik endast oleneva, et tagada käesolevas määruses sätestatud süsteemide ja elementide väljatöötamine nii, et need toetaksid juhti ning tagaksid kasutajate heakskiidu ja nende kasutamise tõenäosuse. Selleks tuleks nende süsteemide ja elementide toimimist ja piiranguid selgitada selgelt ja tarbijasõbralikult ka mootorsõidukite kasutusjuhendites.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Arukas kiirusekontrollisüsteem, sõiduraja hoidmise süsteem, juhi unisuse ja tähelepanu jälgimise ning tähelepanu hajumise tuvastamise süsteem ning tagurdamise abisüsteem võivad oluliselt vähendada liiklusõnnetustes kannatanute arvu. Peale selle põhinevad need süsteemid tehnoloogiatel, mida hakatakse kasutama andmesideühendusega ja automatiseeritud sõidukitel. Seetõttu tuleks liidu tasandil kehtestada ühtlustatud eeskirjad ja katsemenetlused sõidukite tüübikinnitusele seoses nimetatud süsteemidega ning nende süsteemide kui eraldi seadmestike tüübikinnitusele.

(6)  Kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem, arukas kiirusekontrollisüsteem, hädaolukorras sõiduraja hoidmise süsteem, juhi unisuse ja tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem, kõrgtehnoloogiline juhi tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem ning tagurdamise abisüsteem on turvasüsteemid, mis võivad oluliselt vähendada liiklusõnnetustes kannatanute arvu. Peale selle on mõned neist turvasüsteemidest aluseks tehnoloogiatele, mida hakatakse kasutama automatiseeritud sõidukite kasutuselevõtuks. Kõik sellised süsteemid peaksid toimima ilma juhtide või sõitjate mis tahes biomeetrilisi andmeid – sealhulgas näotuvastust – kasutamata. Seetõttu tuleks liidu tasandil kehtestada ühtlustatud eeskirjad ja katsemenetlused sõidukite tüübikinnitusele seoses nimetatud süsteemidega ning nende süsteemide kui eraldi seadmestike tüübikinnitusele. Igal kehtivate õigusaktide hindamisel tuleks võtta arvesse nende süsteemide tehnoloogilist arengut, et see oleks tulevikukindel, järgiks rangelt eraelu puutumatuse ja andmekaitse põhimõtet ning toetaks arendustegevust eesmärgiga saavutada liiklussurmade arvu nullini viimine. Samuti on vaja tagada, et neid süsteeme on võimalik ohutult kasutada kogu sõiduki olelusringi jooksul.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Arukas kiirusekontrollisüsteem peaks olema võimalik välja lülitada näiteks juhul, kui juht saab karmidest ilmastikutingimustest, vastuolulisest ajutisest teemärgistusest teetööde aladel või eksitavatest, defektsetest või puuduvatest liiklusmärkidest tulenevalt valehoiatusi või ebakohast tagasisidet. Selline väljalülitamise funktsioon peaks olema juhi kontrolli all, kestma nii kaua, kui vajalik, ja võimaldama juhil süsteem hõlpsasti sisse lülitada. Süüte sisselülitamisel peaks süsteem olema alati aktiivne ja juhile tuleks anda alati märku sellest, kas süsteem on sisse või välja lülitatud.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b)  Laialdaselt on tunnustatud, et turvavöö on üks olulisimaid ja mõjusamaid sõiduki turvaelemente. Turvavöö kinnitamise meeldetuletuse süsteemidel on seepärast potentsiaal vältida veelgi tõhusamalt liiklussurmasid või leevendada vigastusi turvavöö kandmise määrade suurendamise abil kogu liidus. Seetõttu muudeti määrusega (EÜ) nr 661/2009 juba alates 2014. aastast kõigi uute sõiduautode puhul kohustuslikuks turvavöö kinnitamise meeldetuletuse süsteem juhiistmel. See saavutati asjakohaseid tehnilisi sätteid sisaldava ÜRO eeskirja nr 16 rakendamise abil. Tänu nimetatud ÜRO eeskirja kohandamisele tehnika arenguga muutub nüüd alates 1. septembrist 2019 uute tüüpide puhul ja alates 1. septembrist 2021 kõigi uute mootorsõidukite puhul kohustuslikuks turvavöö kinnitamise meeldetuletuse süsteemide paigaldamine ka kõigile M1- ja N1-kategooria sõidukite esi- ja tagaistmetele ning kõigile N2-, N3-, M2- ja M3-kategooria sõidukite esiistmetele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Sündmuste (õnnetuste) salvestite, milles säilitatakse sõiduki kohta mitmesuguseid olulisi andmeid veidi enne ja pärast käivitavat sündmust ning selle ajal (näiteks turvapadja avanemine), kasutuselevõtt on suur edusamm õnnetuste kohta täpsemate ja põhjalikumate andmete kogumisel. Seega peaksid mootorsõidukid olema varustatud sellise salvestiga. Samuti tuleks kehtestada nõue, et selliste salvestite abil peab olema võimalik salvestada ja säilitada andmeid nii, et liikmesriigid saaksid neid kasutada liiklusohutuse analüüsimiseks ja konkreetsete meetmete tõhususe hindamiseks.

(7)  Õnnetuste salvestite, milles säilitatakse sõiduki kohta mitmesuguseid olulisi anonüümseks muudetud andmeid veidi enne ja vahetult pärast liiklusõnnetust ning selle ajal (näiteks käivitab selle turvapadja avanemine), kasutuselevõtt on suur edusamm õnnetuste kohta täpsemate ja põhjalikumate andmete kogumisel. Seetõttu peaksid kõik mootorsõidukid olema varustatud sellise salvestiga. Kõnealuste salvestite abil peaks olema võimalik salvestada ja säilitada andmeid nii, et liikmesriigid saaksid neid kasutada liiklusohutuse analüüsimiseks ja konkreetsete meetmete tõhususe hindamiseks, ilma et salvestatud andmete alusel oleks võimalik tuvastada konkreetse sõiduki omanikku või valdajat.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Isikuandmeid, nagu sündmuste (õnnetuste) salvestis töödeldavaid sõidukijuhi andmeid või andmeid juhi unisuse ja tähelepanu jälgimise ning tähelepanu hajumise tuvastamise kohta, tuleks töödelda kooskõlas andmekaitset käsitlevate liidu õigusaktidega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusega28. Lisaks kohaldatakse hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall süsteemi abil kogutud isikuandmete töötlemisel erikaitsemeetmeid29.

(8)  Isikuandmeid, nagu õnnetuste salvestis töödeldavaid sõidukijuhi andmeid või andmeid juhi unisuse ja tähelepanu kohta või kõrgtehnoloogilise juhi tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteemi andmeid, tuleks töödelda kooskõlas andmekaitset käsitlevate liidu õigusaktidega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusega28. Õnnetuste salvestid peaksid toimima suletud ahela süsteemis, mille puhul salvestatud andmed üle kirjutatakse ja mis ei võimalda sõidukit ega selle juhti tuvastada. Peale selle ei tohiks juhi unisuse ja tähelepanu hoiatussüsteem ja kõrgtehnoloogiline juhi tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem pidevalt salvestada ega säilitada muid andmeid, kui need, mida on vaja seoses eesmärgiga, milleks neid koguti või suletud ahela süsteemis muul viisil töödeldi. Lisaks kohaldatakse hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall süsteemi abil kogutud isikuandmete töötlemisel erikaitsemeetmeid29.

__________________

__________________

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/758, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, lk 77).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/758, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, lk 77).

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Tunnistades, et mobiiltelefoni või muu seadme kasutamine sõiduki juhtimise ajal piirab oluliselt juhtimisvõimet, peaksid sõidukitootjad avaldama oma katsete tulemused, et näidata, et nad järgivad sõidukisse paigaldatud teabe- ja meelelahutussüsteeme käsitlevaid juhtpõhimõtteid inimene-masin liidese (HMI) kohta.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b)  Mõningatel juhtudel ei pruugi kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem või hädaolukorras sõiduraja hoidmise süsteem täielikult toimida, seda eelkõige puuduste tõttu maanteetaristus. Sellistel juhtudel peaksid süsteemid ise välja lülituma ja andma juhile väljalülitumise kohta teavet. Kui need automaatselt välja ei lülitu, peaks olema võimalik neid käsitsi välja lülitada. Selline väljalülitumine peaks olema ajutine ja kestma üksnes nii kaua, kuni süsteem ei toimi täielikult. Juhil võib olla vaja kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem või hädaolukorras sõiduraja hoidmise süsteem alistada, kui süsteemi toimimine võiks tuua kaasa suurema riski või kahju. See tagab, et sõiduk on igal ajal juhi kontrolli all. Sellest hoolimata peaksid süsteemid tundma ära ka juhud, kus juht on juhtimisvõimetu ja seetõttu on vajalik süsteemi sekkumine, et hoida ära õnnetuse rängemad tagajärjed.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 79/200933 vastuvõtmisest on ÜRO tasandil täiendatud vesinikkütusega mootorsõidukite ning vesinikusüsteemide ning nende osade tehnilisi nõudeid ja katsemenetlusi, et võtta arvesse tehnika arengut. ÜRO eeskiri nr 13434 kehtib praegu ka liidus vesinikusüsteemide tüübikinnituse suhtes. Lisaks neile nõuetele kehtivad ka sõidukite suruvesinikusüsteemides kasutatavate materjalide kvaliteedikriteeriumid, kuid need on praegu kehtestatud ainult liidu tasandil.

(13)  Alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 79/200933 vastuvõtmisest on ÜRO tasandil täiendatud vesinikkütusega mootorsõidukite ning vesinikusüsteemide ning nende osade tehnilisi nõudeid ja katsemenetlusi, et võtta arvesse tehnika arengut. ÜRO eeskiri nr 13434 kehtib praegu ka liidus vesinikusüsteemide tüübikinnituse suhtes. Lisaks neile nõuetele tuleks liidu tasandil kehtestada ka sõidukite vesinikusüsteemides kasutatavate materjalide ja kütusemahutite kvaliteedikriteeriumid.

__________________

__________________

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) 79/2009, mis käsitleb vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 35, 4.2.2009, lk 32);

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) 79/2009, mis käsitleb vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 35, 4.2.2009, lk 32);

34 ÜRO eeskiri nr 134, millega kehtestatakse ühtsed sätted mootorsõidukite ja nende osade tüübikinnituse kohta seoses vesinikkütuseelemendiga sõidukite ohutusega.

34 ÜRO eeskiri nr 134, millega kehtestatakse ühtsed sätted mootorsõidukite ja nende osade tüübikinnituse kohta seoses vesinikkütuseelemendiga sõidukite ohutusega.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Varem on liidu õigusnormidega piiratud autorongide üldist pikkust, mille tõttu on hakatud kasutama buldogkabiiniga sõidukile iseloomulikku konstruktsiooni, et maksimaalselt suurendada kaubaruumi. Kuna aga sellise sõiduki juht asub kõrgemal, on suurenenud pimeala ja veoki kabiini ümbrus on juhile halvemini vahetult nähtav. See on üks vähekaitstud liiklejatega toimunud veokiõnnetuste peamisi põhjusi. Vahetu nägemisulatuse parandamine vähendaks oluliselt kannatanute arvu. Seega tuleks sätestada vahetu nägemisulatuse parandamise nõue.

(15)  Varem on liidu õigusnormidega piiratud autorongide üldist pikkust, mille tõttu on hakatud kasutama buldogkabiiniga sõidukile iseloomulikku konstruktsiooni, et maksimaalselt suurendada kaubaruumi. Kuna aga sellise sõiduki juht asub kõrgemal, on suurenenud pimeala ja veoki kabiini ümbrus on juhile halvemini vahetult nähtav. See on üks vähekaitstud liiklejatega toimunud veokiõnnetuste peamisi põhjusi. Vahetu nägemisulatuse parandamine vähendaks oluliselt kannatanute arvu. Seega tuleks sätestada vahetu nägemisulatuse parandamise nõue, et jalakäijad, jalgratturid ja teised vähekaitstud liiklejad oleksid juhiistmelt paremini vahetult nähtavad. Vahetu nägemisulatuse kohta erinõuete koostamisel tuleks võtta arvesse eri sõidukiliikide eripärasid.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Võttes arvesse seda, et sõidukite ohutust käsitlevates ELi õigusaktides pööratakse erilist tähelepanu vähekaitstud liiklejate kaitsele, tagades muu hulgas juhtidele piisava nähtavuse, peaksid avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud üksused hoiduma nõudest kinnitada mis tahes eesmärgil sõiduki läbipaistvate pindade mis tahes osale mis tahes märgis, pilt või kleebis. Lisaks peaksid riiklikud ametiasutused tõepoolest keelama märgiste, piltide ja kleebiste ning muude nähtavust piiravate esemete kasutamise tuuleklaasidel ja küljeakendel, et mitte vähendada juhtide vaatevälja käsitlevate liidu õigusaktide tõhusust.

(16)  Kuna sõidukite ohutust käsitlevates liidu eeskirjades pööratakse erilist tähelepanu vähekaitstud liiklejate kaitsele, tagades muu hulgas juhtidele piisava nähtavuse, tuleks propageerida ka keeldu paigaldada tuuleklaasile märgiseid, teemaksu- jm kleebiseid, teemaksuseadmeid (toll box) ja muid objekte. Selleks peaksid sõidukitootjad koostöös riiklike ametiasutuste ja liiklusohutusega tegelevate organisatsioonidega kaaluma selle kindlaksmääramist, millistele sõidukikabiini läbipaistvatele klaaspindadele on ohutu kinnitada märgiseid, teemaksu- jm kleebiseid või teemaksuseadmeid, nii et see ei vähenda vähekaitstud liiklejate ohutust.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Automatiseeritud ja andmesideühendusega sõidukid võivad aidata oluliselt vähendada liiklussurmade arvu, sest hinnanguliselt toimub umbes 90 % liiklusõnnetustest inimeksimuste tagajärjel. Kuna automatiseeritud sõidukid võtavad järk-järgult üle sõidukijuhi ülesanded, tuleks liidu tasandil kehtestada sõidukite automatiseeritud süsteeme käsitlevad ühtlustatud õigusnormid ja tehnilised nõuded.

(17)  Automatiseeritud sõidukid võivad aidata oluliselt vähendada liiklussurmade arvu, sest hinnanguliselt toimub enam kui 90 % liiklusõnnetustest mingil tasemel inimeksimuste tagajärjel. Kuna automatiseeritud sõidukid võtavad järk-järgult üle sõidukijuhi ülesanded, tuleks liidu tasandil kehtestada sõidukite automatiseeritud süsteeme käsitlevad ühtlustatud õigusnormid ja tehnilised nõuded, sealhulgas seoses kontrollitava ohutuse tagamisega automatiseeritud sõidukite otsustamisprotsessi puhul, ning edendada neid rahvusvahelisel tasandil UNECE artikli 29 töörühma raames.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Kuna sõiduki keskmine vanus liidus on üle 10 aasta, võib olemasolevate sõidukite moderniseerimine kõrgtehnoloogiliste juhiabisüsteemidega aidata oluliselt vähendada liiklussurmade arvu liidus. Seoses sellega peaks liit jätkama hindamist, kas olemasoleva sõidukipargi, eelkõige busside ja veokite moderniseerimine kõrgtehnoloogiliste juhiabisüsteemidega on teostatav ja kulutõhus.

Selgitus

Hiljem paigaldatud turvaelemendid parandavad juba kasutuses olevate sõidukite ohutuse taset ja kaitsevad vähekaitstud liiklejaid. Muudatusettepanek on kooskõlas komisjoni teatise ja Euroopa Parlamendi varasemate raportitega selles valdkonnas.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 b)  Sõiduki turvalisus ei piirdu enam kaitsega sõiduki varguse vastu, vaid selle eesmärk peab olema kaitsta kõiki sõiduki komponente, vältides süsteemi ja osade terviklikkuse kadu või kahjustamist. See on vajalik tagamaks, et sõiduki, süsteemi, eraldi seadmestiku, osade ning tarvikute ja lisaseadmete vastavus ohutus- ja keskkonnaalastele tüübikinnitusnõuetele oleks püsiv ja et nende kahjustamise risk sõiduki kasutusaja jooksul oleks väiksem, rakendades mõistlikke, ent ajakohaseid kaitsemeetmeid. Sõidukite andmesideühenduvus ja automatiseerimine suurendab sõidukisisestele andmetele omavolilise kaugjuurdepääsu ja ebaseaduslike traadita tarkvaramuudatuste tegemise võimalust. Et võtta arvesse sellest tulenevaid ohte, tuleks ÜRO turvalisuse, küberturvalisuse ja traadita tarkvarauuenduste alaseid eeskirju kohustuslikult kohaldada võimalikult kiiresti pärast nende jõustumist. Tuleks tagada, et sõidukid, nende süsteemid, eraldi seadmestikud, osad, tarvikud ja lisaseadmed oleksid turule laskmisel varustatud ajakohase turvatehnoloogiaga ja et turvalisuse kõrge tase säiliks riist- ja tarkvara korrapärase ajakohastamisega kuni sõiduki kasutuselt kõrvaldamiseni. Siiski ei tohiks need turvameetmed ohustada sõidukitootja kohustusi tagada juurdepääs terviklikule diagnostikateabele ja sõiduksisestele andmetele, mis on olulised sõiduki remondi ja hoolduse seisukohast.

Selgitus

Kookõlas UNECE intelligentseid transpordisüsteeme ja automatiseeritud sõidukijuhtimist käsitleva rühma lõpparuandega soovitati artikli 29 töörühmal töötada välja küberturvalisust käsitlev ÜRO eeskiri. Küberturvalisus on vaid sõiduki üldise turvalisuse üks sammas. Turvalisus tuleb tagada kogu olelusringi jooksul ja selle peab tagama andmesideühendusega sõiduki selline sisseprojekteeritud turve, mis teeb selle muutmise tehniliselt väga raskeks ja majanduslikult ebaatraktiivseks, olenemata sellest, kas seda tehakse füüsiliselt või traadita ühendusega kaugjuhtimise teel.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Liit peaks jätkuvalt toetama rehvimüra ning rehvide veeretakistusjõu ja märghaardumise tehniliste nõuete väljatöötamist ÜRO tasandil. Seda seetõttu, et ÜRO eeskiri nr 117 sisaldab nüüd neid üksikasjalikke sätteid. ÜRO tasandil peaks jätkuma rehve käsitlevate nõuete tehnika arengule kohandamise protsess, eelkõige selleks, et tagada kulunud rehvide toimimise hindamine rehvide kasutusaja lõppedes ning propageerida mõtteviisi, et rehvid peaksid vastama nõuetele kogu nende kasutusaja jooksul ning et neid ei tohiks asendada enneaegselt. Kehtivad, määruses (EÜ) nr 661/2009 sätestatud rehvide toimimist käsitlevad nõuded tuleks asendada samaväärsete ÜRO eeskirjadega.

(19)  Liit peaks jätkuvalt toetama rehvimüra ning rehvide veeretakistusjõu ja märghaardumise tehniliste nõuete väljatöötamist ÜRO tasandil. Seda seetõttu, et ÜRO eeskiri nr 117 sisaldab nüüd neid üksikasjalikke sätteid. ÜRO tasandil tuleks kiiresti ja ambitsioonikalt jätkata rehve käsitlevate nõuete tehnika arengule kohandamise protsessi, eelkõige selleks, et tagada kulunud seisukorras rehvide toimimise hindamine rehvide kasutusaja lõppedes ning propageerida mõtteviisi, et rehvid peaksid vastama nõuetele kogu nende kasutusaja jooksul ning et neid ei tohiks asendada enneaegselt. Rangete standardite järgmise tagamiseks tuleks jälgida ja hinnata kehtivaid, määruses (EÜ) nr 661/2009 sätestatud rehvide toimimist käsitlevaid nõudeid ning need tuleks asendada, kui rehvide toimimist on võimalik liidus paremaks muuta.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva tuleks delegeeritud õigusaktides kehtestada üksikasjalikud mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse tehnilised nõuded ja konkreetsed katsemenetlused. Lisaks tuleks tootjatele anda piisavalt aega käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide nõuetega kohanemiseks. Seega tuleks käesoleva määruse kohaldamine edasi lükata,

(25)  Enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva tuleks delegeeritud õigusaktides kehtestada üksikasjalikud mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse tehnilised nõuded ja konkreetsed katsemenetlused. Lisaks tuleks tootjatele anda piisavalt aega käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide nõuetega kohanemiseks. Seega tuleks käesoleva määruse kohaldamine vajaduse korral edasi lükata.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Selleks, et tagada käesoleva määruse järgimine, peaksid liikmesriigid võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et määruses (EL) 2018/858 sätestatud parandusmeetmeid ja karistusi käsitlevaid sätteid rakendatakse.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmised nõuded:

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmised nõuded:

1.  sõidukite ning selliste sõidukite jaoks konstrueeritud ja ehitatud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõuded seoses nende üldiste omaduste ja ohutusega ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega;

a)  sõidukite ning selliste sõidukite jaoks konstrueeritud ja ehitatud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõuded seoses nende üldiste omaduste ja ohutusega ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitse ja ohutusega;

2.  sõidukite tüübikinnituse nõuded seoses rehvirõhu jälgimise süsteemidega, võttes arvesse sõidukite ohutust, kütusesäästlikkust ja süsinikdioksiidi heitkoguseid; ning

b)  sõidukite tüübikinnituse nõuded seoses rehvirõhu jälgimise süsteemidega, võttes arvesse sõidukite ohutust, kütusesäästlikkust ja süsinikdioksiidi heitkoguseid; ning

3.  uute rehvide tüübikinnituse nõuded seoses nende ohutuse ja keskkonnatoimega.

c)  uute rehvide tüübikinnituse nõuded seoses nende ohutuse ja keskkonnatoimega.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Käesoleva määrusega täpsustatakse ja täiendatakse määrust (EL) 2018/858 seoses mootorsõidukite ja nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike üldise ohutusega ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitse ja ohutusega.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „vähekaitstud liikleja“ – kaherattalisel mootorsõidukil liikleja või kergliikleja, nagu jalgrattur või jalakäija;

(1)  „vähekaitstud liikleja“ – ühe- või mitmerattalisel mootorsõidukil liikleja, kellel ei ole kaitsevarustust, või kergliikleja, nagu jalgrattur või jalakäija;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „arukas kiirusekontrollisüsteem“ – süsteem, mis aitab juhil säilitada teeoludele vastava kiiruse, andes gaasipedaali kaudu haptilist tagasisidet, kusjuures teave kiirusepiirangute kohta saadakse liiklusmärkide ja märgistuse jälgimisega, taristumärgistuse või elektrooniliste kaardiandmete alusel või mõlemat sõidukisisest süsteemi kasutades;

(3)  „arukas kiirusekontrollisüsteem“ – süsteem, mis abistab juhti teeoludele vastava kiiruse säilitamisel, andes gaasipedaali või muude juhi teadlikkuse suurendamiseks piisavalt mõjusate vahendite kaudu sihtotstarbelist ja asjakohast tagasisidet, lähtudes kiirusepiiranguid puudutavast teabest, mis saadakse liiklusmärkide ja märgistuse jälgimisega, taristumärgistuse või elektrooniliste kaardiandmete alusel või mõlemat sõidukisisest süsteemi kasutades;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „juhi unisuse ja tähelepanu jälgimise süsteem“ – süsteem, mis hindab juhi valvsust, analüüsides sõiduki süsteeme, ja hoiatab vajaduse korral juhti;

(5)  „juhi unisuse ja tähelepanu hoiatussüsteem“ – süsteem, mis hindab juhi valvsust, analüüsides sõiduki süsteeme, ja hoiatab vajaduse korral juhti;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „kõrgtehnoloogiline tähelepanu hajumise tuvastamise süsteem“ – süsteem, mis suudab tuvastada juhi visuaalse tähelepanu taseme liikluses ja vajaduse korral juhti hoiatada;

(6)  „kõrgtehnoloogiline juhi tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem“ – süsteem, mis hoiatab juhti, kui juhi tähelepanu on hajunud, või ergutab tähelepanu hajumist vältima;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „hädapidurdustuli“ – kiiresti vilkuv pidurituli, millega antakse sõiduki taga asuvatele liiklejatele märku, et sõiduki suhtes on rakendatud valitsevaid teeolusid arvestades suurt pidurdusjõudu;

(7)  „hädapidurdustuli“ – valgussignaalfunktsioon, millega antakse sõiduki taga asuvatele liiklejatele märku, et sõiduki suhtes on rakendatud valitsevaid teeolusid arvestades suurt pidurdusjõudu;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  „tagurdamise abisüsteem“ – kaamera või seire-, optiline või tuvastussüsteem, mis annab juhile märku sõiduki taga asuvatest inimestest ja objektidest ja mille peamine eesmärk on vältida tagurdamisel kokkupõrget;

(8)  „tagurdamise abisüsteem“ – kaamera ja seire-, optiline või tuvastussüsteem, mis annab juhile märku sõiduki taga asuvatest inimestest ja objektidest ja mille peamine eesmärk on vältida tagurdamisel kokkupõrget;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  „kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem“ – süsteem, mis võimaldab tuvastada automaatselt võimaliku kokkupõrke ning käivitada sõiduki pidurdussüsteemi, et vähendada sõiduki kiirust kokkupõrke vältimiseks või leevendamiseks;

(10)  „kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem“ – süsteem, mis võimaldab tuvastada automaatselt võimaliku kokkupõrke ning käivitada automaatselt sõiduki pidurdussüsteemi viimasel võimalikul hetkel, et vähendada sõiduki kiirust kokkupõrke vältimiseks või leevendamiseks;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  „sõiduraja hoidmise süsteem“ – süsteem, mis jälgib sõiduki asendit sõiduraja piires, keerates rooli tagasi või avaldades survet piduritele vähemalt siis, kui sõiduk kaldub või on kaldumas sõidurajalt kõrvale ning võib toimuda kokkupõrge;

(11)  „hädaolukorras sõiduraja hoidmise süsteem“ – süsteem, mis aitab juhil hoida sõiduki sõiduraja või tee piires ohutus asendis vähemalt siis, kui sõiduk kaldub või on kaldumas sõidurajalt kõrvale ning võib toimuda kokkupõrge;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  „sündmuste (õnnetuste) salvesti“ – süsteem, mis salvestab ja säilitab avariiga seotud olulised parameetrid ja teabe enne ja pärast kokkupõrget ning selle ajal;

(13)  „õnnetuste salvesti“ – süsteem, mis ette nähtud üksnes avariiga seotud oluliste parameetrite ja teabe salvestamiseks ja säilitamiseks veidi enne ja vahetult pärast kokkupõrget ning selle ajal;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  „vesinikkütusel töötav jõuallikas“ – sisepõlemismootor või kütuseelementidel töötav seade, mida kasutatakse sõiduki liikumapanemiseks;

(18)  „vesinikkütusel töötav jõuallikas“ – energiamuundur, mida kasutatakse sõiduki liikumapanemiseks;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  „automatiseeritud sõiduk“ – mootorsõiduk, mis on konstrueeritud ja ehitatud sõitma pikema aja jooksul iseseisvalt inimese järelevalveta;

(21)  „automatiseeritud sõiduk“ – mootorsõiduk, mis on konstrueeritud ja ehitatud sõitma teatava aja jooksul iseseisvalt inimese järelevalveta, ent mille puhul on juhi sekkumine siiski eeldatav või nõutav;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  „täielikult automatiseeritud sõiduk“ – mootorsõiduk, mis on konstrueeritud ja ehitatud sõitma iseseisvalt ilma inimese mis tahes järelevalveta;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  „esikaitsesüsteemi nurk“ – esikaitsesüsteemi kokkupuutepunkt vertikaaltasandiga, mis moodustab sõiduki vertikaalse pikitasandiga 60° nurga ning on esikaitsesüsteemi välispinnaga kokkupuutes;

välja jäetud

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  „esikaitsesüsteemi alumine kõrgus“ – ükskõik millises ristsuunas vertikaalne kaugus maapinna ja esikaitsesüsteemi alumise võrdlusjoone vahel, kui sõiduk on tavalises sõiduasendis.

välja jäetud

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  „küberturvalisus“ – kaitse andmete kaugside abil omavolilise muutmise ja sõiduki terviklikkust ohustavate manipulatsioonide vastu.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tootjad tagavad, et sõidukid konstrueeritakse, ehitatakse ja monteeritakse nii, et sõitjate ja vähekaitstud liiklejate vigastusoht oleks võimalikult väike.

4.  Tootjad tagavad, et sõidukid konstrueeritakse, ehitatakse ja monteeritakse nii, et sõitjate ja vähekaitstud liiklejate vigastusohtu vältida või et see oleks võimalikult väike.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  jalakäijad, jalgratturid, vaateväli ja nähtavus;

(b)  vähekaitstud liiklejad, vaateväli ja nähtavus;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Tootjad tagavad ka, et artiklites 5–11 osutatud süsteemid ja elemendid töötatakse välja nii, et tagada kasutajate heakskiit, ning et mootorsõidukite kasutusjuhendites esitatakse selge ja üksikasjalik teave nende süsteemide ja elementide toimimise kohta.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Selleks et tagada sõidukite kõrgetasemelise üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kõrgetasemelise kaitse eesmärgi saavutamine, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada üksikasjalikud eeskirjad sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta seoses II lisas loetletud nõuetega.

7.  Selleks et tagada sõidukite kõrgetasemelise üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kõrgetasemelise kaitse eesmärgi saavutamine, võtab komisjon kooskõlas artikliga 12 vastu käesolevat määrtust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta seoses II lisas loetletud nõuetega.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nimetatud üksikasjalikud eeskirjad sätestatakse ja avaldatakse vähemalt 15 kuud enne II lisas esitatud asjaomaseid kuupäevi.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Sõidukid varustatakse täpse rehvirõhu jälgimise süsteemiga, mis võimaldab vajaduse korral juhti sõidukis hoiatada rõhu alanemisest rehvis, millest on kasu optimaalse kütusetarbimise ja liiklusohutuse tagamisel paljude tee- ja keskkonnaolude puhul.

1.  Sõidukid varustatakse täpse rehvirõhu jälgimise süsteemiga, mis võimaldab vajaduse korral juhti sõidukis hoiatada rõhu alanemisest rehvis paljude tee- ja keskkonnaolude puhul.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada üksikasjalikud eeskirjad konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta, mis käsitlevad järgmist:

4.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 12 vastu käesolevat määrtust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta, mis käsitlevad järgmist:

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  rehvide tüübikinnitus, sealhulgas nende paigaldamist käsitlevad tehnilised nõuded.

(b)  rehvide tüübikinnitus, sealhulgas kulunud seisukorra puhul ja nende paigaldamist käsitlevad tehnilised nõuded.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nimetatud üksikasjalikud eeskirjad sätestatakse ja avaldatakse vähemalt 15 kuud enne II lisas esitatud asjaomaseid kuupäevi.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  juhi unisuse ja tähelepanu jälgimise süsteem,

(c)  juhi unisuse ja tähelepanu hoiatussüsteem,

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  kõrgtehnoloogiline tähelepanu hajumise tuvastamise süsteem,

(d)  kõrgtehnoloogiline juhi tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem,

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  õnnetuste salvesti.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  võimaldab juhil gaasipedaali kaudu tajuda, et lubatud sõidukiirus on saavutatud või ületatud;

a)  võimaldab anda juhile gaasipedaali või muude mõjusate vahendite kaudu sihtotstarbelist ja asjakohast tagasisidet, et lubatud sõidukiirus on ületatud;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  süsteemi ei ole võimalik välja lülitada või tõkestada;

b)  süsteem on võimalik välja lülitada;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  juht saab gaasipedaali tavapärasel kasutamisel süsteemi pakutud kiiruse sujuvalt ületada, ilma et oleks vaja pedaali lõpuni alla vajutada;

c)  juht saab gaasipedaali tavapärasel kasutamisel süsteemi pakutud kiiruse sujuvalt ületada;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  kui kiirusekontrollisüsteem on sisse lülitatud, kohandub arukas kiirusekontrollisüsteem automaatselt väiksemale kiirusepiirangule.

välja jäetud

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  selle tulemusnäitajad seadistatakse nii, et vältida veamäära tegelikes sõidutingimustes või minimeerida see;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b)  sõiduki pealüliti iga aktiveerimise järel on see tavalisel töörežiimil.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3  

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Mootorsõidukit, mis kooskõlas lõike 1 punktiga d on varustatud kõrgtehnoloogilise tähelepanu hajumise tuvastamise süsteemiga, saab pidada ka kõnealuse lõike punktis c sätestatud nõudele vastavaks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Juhi unisuse ja tähelepanu hoiatussüsteem ja kõrgtehnoloogiline juhi tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem konstrueeritakse selliselt, et need süsteemid ei salvesta pidevalt ega säilita muid andmeid, kui need, mida on vaja seoses eesmärgiga, milleks neid koguti või suletud ahela süsteemis muul viisil töödeldi. Lisaks ei ole need andmed juurdepääsetavad ega tehta neid mingil ajal kättesaadavaks kolmandatele isikutele ja kohe pärast töötlemist need kustutatakse. Samuti konstrueeritakse need süsteemid nii, et vältida kattumist, ning need ei anna juhile eraldi ja konkureerivaid või segadusseajavaid teateid juhul, kui üks toiming käivitab mõlemad süsteemid.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Õnnetuste salvestite abil ei tohi siiski olla võimalik salvestada ja säilitada sõiduki VIN-koodi identifitseerimisandmete jaotise nelja viimast numbrit ega mis tahes muud teavet, mis võimaldaks tuvastada konkreetse sõiduki või selle omaniku või valdaja.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c.  Õnnetuste salvestid vastavad eelkõige järgmistele nõuetele:

 

a) veidi enne ja vahetult pärast kokkupõrget ning selle ajal salvestatakse ja säilitatakse neis järgmised andmed: sõiduki kiirus, pidurdamine, sõiduki asend ja kalle teel, kõigi sõiduki ohutussüsteemide seisund ja rakendamise määr, hädaabinumbri 112 teenusel põhinev sõidukisisene eCall süsteem, piduri aktiveerimine ning asjakohased sõidukisiseste aktiveeritud ohutussüsteemide ja õnnetuste vältimise süsteemide sisendparameetrid; andmed peavad olema täpsed ja nende säilimine peab olema tagatud;

 

b) seadmeid ei ole võimalik välja lülitada;

 

c) need salvestavad ja säilitavad andmeid nii, et:

 

i) need toimivad suletud ahela süsteemis;

 

ii) kogutud andmed muudetakse anonüümseks ning need on kaitstud manipuleerimise ja väärkasutamise eest;

 

iii) saab kindlaks teha sõiduki tüübi, versiooni ja variandi ning eelkõige sellele paigaldatud aktiivsed ohutus- ja õnnetuste vältimise süsteemid;

 

d) andmed saab liidu või siseriikliku õiguse alusel teha standardliidese abil kättesaadavaks üksnes riiklikele ametiasutustele õnnetuste uurimiseks ja analüüsimiseks, sealhulgas süsteemide ja osade tüübikinnituse otstarbel ning kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 d.  Juhtimise abistamiseks kasutatavad turvaelemendid ja hoiatused on iga autojuhi, kaasa arvatud eakate ja puuetega isikute jaoks kergesti tajutavad.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada konkreetsed katsemenetlused ja tehnilised nõuded, mis käsitlevad järgmist:

4.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 12 vastu käesolevat määrtust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta, mis käsitlevad järgmist:

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(o)  kõnealuse lõike punktides a ja f eraldi seadmestikena loetletud kõrgtehnoloogiliste sõidukisüsteemide tüübikinnitus.

(b)  lõike 1 punktides a ja f a eraldi seadmestikena loetletud kõrgtehnoloogiliste sõidukisüsteemide tüübikinnitus.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nimetatud üksikasjalikud eeskirjad sätestatakse ja avaldatakse vähemalt 15 kuud enne II lisas esitatud asjaomaseid kuupäevi.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(q)  esimeses etapis tuvastada mootorsõiduki ees liikuvad sõidukid ja selle ees olevad liikumatud takistused;

a)  esimeses etapis tuvastada mootorsõiduki ees liikuvad sõidukid ja selle ees olevad liikumatud takistused ning nende puhul liikumist aeglustada;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(r)  teises etapis laiendada tuvastussuutlikkust ka mootorsõiduki ees asuvatele vähekaitstud liiklejatele.

b)  teises etapis laiendada tuvastus- ja aeglustussuutlikkust ka mootorsõiduki ees asuvatele vähekaitstud liiklejatele.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  M1- ja N1-kategooria sõidukid varustatakse sõiduraja hoidmise süsteemiga.

3.  M1- ja N1-kategooria sõidukid varustatakse hädaolukorras sõiduraja hoidmise süsteemiga.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem ja sõiduraja hoidmise süsteem peavad eelkõige vastama järgmistele nõuetele:

4.  Kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem ja hädaolukorras sõiduraja hoidmise süsteem peavad eelkõige vastama järgmistele nõuetele:

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  süsteeme on võimalik välja lülitada ainult ükshaaval ja kui sõiduk seisab paigal ja seisupidur on rakendatud ning juht kasutab selleks kompleksseid järjestikuseid toiminguid;

a)  süsteeme on võimalik välja lülitada ainult ükshaaval ja kui sõiduk seisab paigal ja seisupidur on rakendatud;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  juhil on võimalik süsteemid alistada.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  M1- ja N1-kategooria sõidukid varustatakse sündmuse (õnnetuse) salvestiga. Sündmuse (õnnetuse) salvestusseadmed peavad vastama eelkõige järgmistele nõuetele:

välja jäetud

a)  enne ja pärast kokkupõrget ning kokkupõrke ajal salvestatakse ja säilitatakse neis vähemalt järgmised andmed: sõiduki kiirus, ohutussüsteemide seisukord ja rakendamise määr ning muud asjakohased sõidukisiseste aktiveeritud ohutussüsteemide ja õnnetuste vältimise süsteemide sisendparameetrid;

 

b)  seadet ei ole võimalik välja lülitada;

 

c)  see salvestab ja säilitab andmeid nii, et need on kaitstud manipuleerimise eest ning neid saab liidu või siseriiklike õigusaktide alusel kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/679 standardliidese abil edastada riiklikele ametiasutustele õnnetuste andmete analüüsiks ning selle abil tuvastada sõiduki täpse tüübi, versiooni ja variandi ja eelkõige selle, millised ohutussüsteemid ja õnnetuste vältimise süsteemid on sõidukisse paigaldatud ja aktiveeritud.

 

Sündmuse (õnnetuse) salvestis salvestatavad ja säilitatavad andmed ei hõlma siiski sõiduki VIN-koodi identifitseerimisandmete jaotise nelja viimast numbrit ega mis tahes muud teavet, mis võimaldab tuvastada konkreetse sõiduki.

 

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada konkreetsed katsemenetlused ja tehnilised nõuded, mis käsitlevad järgmist:

7.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 12 vastu käesolevat määrtust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta, mis käsitlevad järgmist:

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(w)  eraldi seadmestikena käsitatavate sündmuse (õnnetuse) salvestite tüübikinnitus.

b)  eraldi seadmestikena käsitatavate õnnetuste salvestite tüübikinnitus.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nimetatud üksikasjalikud eeskirjad sätestatakse ja avaldatakse vähemalt 15 kuud enne II lisas esitatud asjaomaseid kuupäevi.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Esikaitsesüsteemid, mis on paigaldatud M1- ja N1-kategooria sõidukitele originaalvarustusena või mida turustatakse sellistele sõidukitele ette nähtud eraldi seadmestikena, peavad vastama IV lisa lõikes 2 ja käesoleva artikli lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele.

1.  Esikaitsesüsteemid, mis on paigaldatud M1- ja N1-kategooria sõidukitele originaalvarustusena või mida turustatakse sellistele sõidukitele ette nähtud eraldi seadmestikena, peavad vastama lõikes 2 sätestatud ning lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud esikaitsesüsteemide tüübikinnituse konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta, sealhulgas nende valmistamist ja paigaldamist käsitlevad tehnilised nõuded.

3.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 12 vastu käesolevat määrtust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta, mis käsitlevad käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud esikaitsesüsteemide tüübikinnitust, sealhulgas nende valmistamist ja paigaldamist käsitlevad tehnilised nõuded.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nimetatud üksikasjalikud eeskirjad sätestatakse ja avaldatakse vähemalt 15 kuud enne II lisas esitatud asjaomaseid kuupäevi.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid peavad olema varustatud kõrgtehnoloogiliste süsteemidega, mille abil saab tuvastada sõiduki ees või läheduses asuvad vähekaitstud liiklejaid ning hoiatada juhti või vältida kokkupõrget selliste vähekaitstud liiklejatega.

3.  M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid peavad olema varustatud kõrgtehnoloogiliste süsteemidega, mille abil saab tuvastada sõiduki ees ja läheduses asuvad vähekaitstud liiklejaid ning hoiatada juhti või vältida kokkupõrget selliste vähekaitstud liiklejatega.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  süsteeme on võimalik välja lülitada ainult ükshaaval ja kui sõiduk seisab paigal ja seisupidur on rakendatud ning juht kasutab selleks kompleksseid järjestikuseid toiminguid;

a)  süsteeme on võimalik välja lülitada ainult ükshaaval ja kui sõiduk seisab paigal ja seisupidur on rakendatud;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  juhil on võimalik süsteemid alistada;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid konstrueeritakse ja ehitatakse nii, et vähekaitstud liiklejad oleksid juhiistmelt paremini nähtavad.

5.  M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid konstrueeritakse ja ehitatakse nii, et vähekaitstud liiklejad oleksid juhiistmelt paremini nähtavad, et kaoks juhiistme ette jääv pimeala ja et oluliselt väheneks pimeala läbi küljeakende. Arvesse võetakse eri sõidukiliikide eripärasid.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada konkreetsed katsemenetlused ja tehnilised nõuded, mis käsitlevad järgmist:

7.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 12 vastu käesolevat määrtust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta, mis käsitlevad järgmist:

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Üksikasjalikud eeskirjad seoses käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud nõuetega sätestatakse ja avaldatakse vähemalt 15 kuud enne II lisas esitatud asjaomaseid kuupäevi.

 

Üksikasjalikud eeskirjad seoses käesoleva artikli lõikes 5 sätestatud nõuetega sätestatakse ja avaldatakse vähemalt 36 kuud enne II lisas esitatud asjaomaseid kuupäevi.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lisaks muudele käesolevas määruses ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele, mida kohaldatakse ka M- ja N-kategooria sõidukite suhtes, peavad nendesse kategooriatesse kuuluvad vesinikkütusega sõidukid vastama V lisas ja käesoleva artikli lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele.

1.  Lisaks muudele käesolevas määruses ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele, mida kohaldatakse ka M- ja N-kategooria sõidukite suhtes, peavad nendesse kategooriatesse kuuluvad vesinikkütusega sõidukid vastama lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et:

3.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 12 vastu käesolevat määrtust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta, mis käsitlevad vesinikkütusega sõidukite tüübikinnitust seoses nende vesinikusüsteemidega, sealhulgas materjalide sobivuse ja kütusemahutitega, ning vesinikusüsteemi osade tüübikinnitust, sealhulgas nende paigaldamise suhtes kohaldatavaid nõudeid.

(z) kehtestada üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad konkreetseid katsemenetlusi ja tehnilisi nõudeid vesinikkütusega sõidukite tüübikinnitusel seoses vesinikusüsteemidega, sealhulgas nende materjalide sobivust ja kütusemahuteid, ja vesinikusüsteemi osade tüübikinnitusel, sealhulgas nende paigaldamise suhtes kohaldatavaid nõudeid.

 

(aa)  muuta V lisa, et kohandada seda vastavalt tehnika arengule.

 

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nimetatud üksikasjalikud eeskirjad sätestatakse ja avaldatakse vähemalt 15 kuud enne II lisas esitatud asjaomaseid kuupäevi.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Automatiseeritud sõidukitele esitatavad erinõuded

Automatiseeritud sõidukitele ja täielikult automatiseeritud sõidukitele esitatavad erinõuded

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lisaks muudele käesolevas määruses ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele, mida kohaldatakse vastavate kategooriate sõidukite suhtes, peavad automatiseeritud sõidukid vastama lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele, mis käsitlevad järgmist:

1.  Lisaks muudele käesolevas määruses ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele, mida kohaldatakse vastavate kategooriate sõidukite suhtes, peavad automatiseeritud sõidukid ja täielikult automatiseeritud sõidukid vastama lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele, mis käsitlevad järgmist:

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(bb)  sõiduki juhtimisel juhti asendavad süsteemid, sealhulgas roolimis-, kiirendus- ja pidurdussüsteemid;

a)  sõiduki juhtimisel juhti asendavad süsteemid, sealhulgas signaalimis-, roolimis-, kiirendus- ja pidurdussüsteemid;

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(dd)  juhi valmisoleku jälgimise süsteemid;

c)  juhi kohalolu jälgimise süsteemid;

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(ee)  automatiseeritud sõidukite sündmuste (õnnetuste) salvestid;

välja jäetud

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Lõike 1 punktis c osutatud juhi kohalolu jälgimise süsteemi ei kohaldata täielikult automatiseeritud sõidukite korral.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Selleks et tagada automatiseeritud sõidukite ohutu toimimine avalikel teedel, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada käesoleva artikli lõike 1 punktides a–e loetletud süsteemide ja muude seadistega seotud nõuded ning üksikasjalikud eeskirjad automatiseeritud sõidukite tüübikinnituse konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta seoses nimetatud nõuetega.

2.  Selleks et tagada automatiseeritud ja täielikult automatiseeritud sõidukite ohutu toimimine avalikel teedel, võtab komisjon kooskõlas artikliga 12 vastu käesolevat määrtust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega sätestatakse käesoleva artikli lõike 1 punktides a–e loetletud süsteemide ja muude seadistega seotud nõuded ning üksikasjalikud eeskirjad automatiseeritud ja täielikult automatiseeritud sõidukite tüübikinnituse konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta seoses nimetatud nõuetega.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 14 a

 

Karistused

 

Käesoleva määruse nõuete rikkumise korral kohaldatakse vajalike muudatustega määruse (EL) 2018/858 artiklit 84.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 16 a

 

Läbivaatamine ja aruandlus

 

1. Hiljemalt ... [neli aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] ja seejärel iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande, milles käsitletakse kõigi ohutusmeetmete ja -süsteemide, sealhulgas olemasolevatele sõidukitele hiljem paigaldatud ohutusmeetmete ja -süsteemide toimimist. Komisjon hindab, kas nimetatud meetmed ja süsteemid toimivad käesoleva määruse nõuete kohaselt, samuti nende turuosa ja kasutajatepoolset omaksvõttu. Vajaduse korral lisatakse aruandele soovitused, sealhulgas seadusandlik ettepanek üldohutusnõuete ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitse ja ohutuse nõuete muutmiseks, et toetada arendustegevust eesmärgiga saavutada liiklussurmade arvu nullini viimine.

 

2. Enne ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi (artikli 29 töörühm) iga istungit teavitab komisjon Euroopa Parlamenti sõidukite ohutusstandardite rakendamisel tehtud edusammudest seoses artiklites 5–11 osutatud nõuetega ning liidu seisukohast sellel istungil.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates [väljaannete talitus: lisada kuupäev, mis saabub 36 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Käesolevat määrust kohaldatakse alates [1. septembrist, mis järgneb 18 kuule pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikli 4 lõiget 7, artikli 5 lõiget 4, artikli 6 lõiget 4, artikli 7 lõiget 7, artikli 8 lõiget 3, artikli 9 lõiget 7, artikli 10 lõiget 3, artikli 11 lõiget 2 ja artiklit 12 kohaldatakse siiski alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel

 

Nõuded seoses

A

TURVASÜSTEEMIDE, KOKKUPÕRKEKATSETE, TOITESÜSTEEMI TERVIKLIKKUSE JA ELEKTRIOHUTUSEGA KÕRGEPINGE PUHUL

A1

Sisustus

ÜRO eeskiri nr 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Istmed ja peatoed

ÜRO eeskiri nr 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Bussiistmed

ÜRO eeskiri nr 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Turvavöö kinnituspunktid

ÜRO eeskiri nr 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Turvavööd ja muud turvasüsteemid

ÜRO eeskiri nr 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Turvavöö kinnitamise meeldetuletused

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Eraldussüsteemid

ÜRO eeskiri nr 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Lapse turvasüsteemide kinnituspunktid

ÜRO eeskiri nr 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Lapse turvasüsteemid

ÜRO eeskiri nr 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Täiustatud lapse turvasüsteemid

ÜRO eeskiri nr 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Eesmised allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Tagumised allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Külgmised allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Kütusepaakide ohutus

ÜRO eeskiri nr 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Vedelgaasi ohutus

ÜRO eeskiri nr 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Surumaagaasi ja veeldatud maagaasi ohutus

ÜRO eeskiri nr 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Vesiniku ohutus

ÜRO eeskiri nr 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Vesinikusüsteemi materjali kvalifitseerumine

 

V lisa

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Sõiduki elektriohutus

ÜRO eeskiri nr 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Osaline laupkokkupõrge

ÜRO eeskiri nr 94

Kohaldatakse M1- ja N1-kategooria sõidukitele, mille täismass on kuni 2 500 kg

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Täielik laupkokkupõrge

ÜRO eeskiri nr 137

Inimesekujulise katseseadme Hybrid III mannekeeni kasutamine on lubatud, kuni ÜRO eeskirjadega on kättesaadav inimesekujuline turvasüsteemi katseseade THOR

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Kaitsemehhanismiga rooliseade

ÜRO eeskiri nr 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Varuturvapadi

ÜRO eeskiri nr 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Kabiini kokkupõrge

ÜRO eeskiri nr 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Külgkokkupõrge

ÜRO eeskiri nr 95

Kohaldatakse M1- ja N1-kategooria sõidukitele, sealhulgas nendele, mille madalaima istme R-punkt on maapinnast kõrgemal kui 700 mm

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Postiga külgkokkupõrge

ÜRO eeskiri nr 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Tagantlöök

ÜRO eeskiri nr 34

Kohaldatakse M1- ja N1-kategooria sõidukitele, mille täismass on kuni 3 500 kg. Pärast kokkupõrget tuleb tagada elektriohutusnõuete järgimine.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõuded seoses

B

VÄHEKAITSTUD LIIKLEJATE, VAATEVÄLJA JA NÄHTAVUSEGA

B1

Jalakäijate jala- ja peakaitsmed

ÜRO eeskiri nr 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Suurem jalakäijate ja ratturite peaga kokkupõrke tsoon

ÜRO eeskiri nr 127

Lapse ja täiskasvanu peamudeli katsepiirkond on piiritletud täiskasvanu 2 500 mm pikkuse ümbritseva kaugusega või tuuleklaasi tagumise võrdlusjoonega, olenevalt sellest, kumb on lähemal. Peamudeli kontakt A-piilarite, tuuleklaasi ülaserva ja kapotiga on välistatud, kuid seda tuleb kontrollida.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Esikaitsesüsteem

 

IV lisa

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Jalakäijate ja ratturite puhul rakendatav kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Jalakäijate ja ratturitega kokkupõrke hoiatus

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Pimeala infosüsteem

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Ohutus tagurdamisel

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Eesmine vaateväli

ÜRO eeskiri nr 125

Kohaldatakse M1- ja N1-kategooria sõidukitele

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Raskeveokijuhi otsene vaateväli

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Ohutud klaaspinnad

ÜRO eeskiri nr 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Jäite/niiskuse eemaldamise seadmed

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Klaasipesur/-puhasti

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Kaudse nähtavuse seadmed

ÜRO eeskiri nr 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõuded seoses

C

SÕIDUKI ŠASSII, PIDURISÜSTEEMI, REHVIDE JA JUHTIMISSÜSTEEMIGA

C1

Juhtimisseadmestik

ÜRO eeskiri nr 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem

ÜRO eeskiri nr 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Sõiduraja hoidmise hädaabisüsteem

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Pidurisüsteem

ÜRO eeskiri nr 13 ÜRO eeskiri nr 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Pidurite varuosad

ÜRO eeskiri nr 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Pidurivõimendi

ÜRO eeskiri nr 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Stabiilsuskontroll

ÜRO eeskiri nr 13 ÜRO eeskiri nr 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Raskeveokite kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem

ÜRO eeskiri nr 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Kergsõidukite kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Rehvide ohutus ja keskkonnasäästlikkus

ÜRO eeskiri nr 30 ÜRO eeskiri nr 54 ÜRO eeskiri nr 117

Tagatakse ka kulunud rehvide katsemenetlus; kohaldatakse märkuses C nimetatud kuupäevi.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Tagavararattad ja mobiilrehvide süsteemid

ÜRO eeskiri nr 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Protekteeritud rehvid

ÜRO eeskiri nr 108 ÜRO eeskiri nr 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Kergsõidukite rehvirõhu jälgimise süsteem

ÜRO eeskiri nr 141

Kohaldatakse M1- ja N1-kategooria sõidukitele

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Raskeveokite rehvirõhu jälgimise süsteem

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Rehvide paigaldamine

ÜRO eeskiri nr 142

Kohaldatakse kõigi kategooriate sõidukitele

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Varuveljed

ÜRO eeskiri nr 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõuded seoses

D

SÕIDUKI PARDASEADMETE, ELEKTRISÜSTEEMI, VALGUSTUSSEADMETE JA KAITSEGA OMAVOLILISE KASUTAMISE, SEALHULGAS KÜBERRÜNNETE EEST

D1

Helisignaal

ÜRO eeskiri nr 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Raadiohäired (elektromagnetiline ühilduvus)

ÜRO eeskiri nr 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Kaitse sõiduki omavolilise kasutamise ja küberrünnete eest, kasutustõkis ja alarmsüsteemid

ÜRO eeskiri nr 18 ÜRO eeskiri nr 97 ÜRO eeskiri nr 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Sõiduki kaitse küberrünnete eest

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Kiirusmõõdik

ÜRO eeskiri nr 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Läbisõidumõõdik

ÜRO eeskiri nr 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Kiiruspiirikud

ÜRO eeskiri nr 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Arukad kiirusekontrollisüsteemid

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Juhtseadiste, märgutulede ja näidikute tähistus

ÜRO eeskiri nr 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Küttesüsteemid

ÜRO eeskiri nr 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Valgussignaalseadmed

ÜRO eeskiri nr 4 ÜRO eeskiri nr 6 ÜRO eeskiri nr 7 ÜRO eeskiri nr 19 ÜRO eeskiri nr 23 ÜRO eeskiri nr 38 ÜRO eeskiri nr 77 ÜRO eeskiri nr 87 ÜRO eeskiri nr 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Tee valgustusseadmed

ÜRO eeskiri nr 31 ÜRO eeskiri nr 98 ÜRO eeskiri nr 112 ÜRO eeskiri nr 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Helkurseadmed

ÜRO eeskiri nr 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Valgusallikad

ÜRO eeskiri nr 37 ÜRO eeskiri nr 99 ÜRO eeskiri nr 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Valgussignaalseadmete, tee valgustusseadmete ja helkurseadmete paigaldamine

ÜRO eeskiri nr 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Hädapidurdustuli

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Esilaternate puhastusseadmed

ÜRO eeskiri nr 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Käiguvahetuse näidik

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõuded seoses

E

JUHI JA SÜSTEEMI KÄITUMISEGA

E1

Alkoluku paigaldamise võimalus

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Juhi unisuse ja tähelepanu hoiatussüsteem

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Kõrgtehnoloogiline juhi tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem

 

Võib kaaluda ka tähelepanu hajumise vältimist tehniliste vahenditega.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Juhi kohalolu jälgimise süsteemid

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Õnnetuste salvesti

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Juhti asendavad süsteemid

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Juhile sõiduki seisukorra ja ümbruse kohta reaalajas teavet andvad süsteemid

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Kolonnis sõit

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõuded seoses

F

SÕIDUKITE ÜLDISE EHITUSE JA OMADUSTEGA

F1

Tagumise registreerimismärgi paigalduskoht

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Tagurdamine

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Uksesulgurid ja hinged

ÜRO eeskiri nr 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Astmed, käepidemed ja astmelauad

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Väljaulatuvad osad

ÜRO eeskiri nr 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Tarbesõidukite kabiinide väljaulatuvad osad

ÜRO eeskiri nr 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Andmesilt ja valmistajatehase tähis

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Pukseerimisseadmed

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Porikaitsmed

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Porikaitsesüsteemid

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Massid ja mõõtmed

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Mehaanilised haakeseadised

ÜRO eeskiri nr 55 ÜRO eeskiri nr 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Ohtlike kaupade veoks ette nähtud sõidukid

ÜRO eeskiri nr 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Busside üldine konstruktsioon

ÜRO eeskiri nr 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Busside pealisehituse tugevus

ÜRO eeskiri nr 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Busside süttivus

ÜRO eeskiri nr 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – Märkused tabeli kohta – punkt D

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

D:  ELi tüübikinnituse andmata jätmise kuupäev:

D:  ELi tüübikinnituse andmata jätmise kuupäev:

[Väljaannete talitus: lisada käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäevast 48 kuud hilisem kuupäev.]

[36 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäeva]

sõidukite registreerimise ning osade ja eraldi seadmestike turule laskmise ja kasutuselevõtu keelustamise kuupäev:

sõidukite registreerimise ning osade ja eraldi seadmestike turule laskmise ja kasutuselevõtu keelustamise kuupäev:

[Väljaannete talitus: lisada käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäevast 84 kuud hilisem kuupäev.]

[78 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäeva]

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – Märkused tabeli kohta – punkt E (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

E:  ELi tüübikinnituse andmata jätmise kuupäev ja sõidukite registreerimise keelustamise kuupäev määratakse kindlaks delegeeritud õigusaktis; see kuupäev ei ole varasem kui käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäev.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – Märkused tabeli kohta – allmärkus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5 Nõuded peavad olema täidetud automatiseeritud sõidukite puhul.

välja jäetud

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt b

 

Komisjoni ettepanek

„58

Jalakäijate kaitse

Määrus (EL) 2019/…+ ÜRO eeskiri nr 127

 

A“;

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 5 – alapunkt b

 

Komisjoni ettepanek

„58

Jalakäijate kaitse

Määrus (EL) 2019/…+ ÜRO eeskiri nr 127

 

A“;

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

VI lisa

 

Komisjoni ettepanek

ÜRO eeskiri

Erinõuded

Mittevastavate sõidukite registreerimise ning mittevastavate osade müügi ja kasutuselevõtu lõpptähtpäev(1)

29

Tarbesõidukite kabiini tugevus

29. jaanuar 2021

 

Määrusele peavad vastama N-kategooria sõidukid

 

142

Rehvide paigaldamine

31. oktoober 2018

 

O1-, O2-, O3- ja O4-kategooria sõidukitel peavad olema C1- või C2-klassi rehvid, mis vastavad 2. etapi nõuetele veeretakistuse kohta

 

 

Rehvide paigaldamine

31. oktoober 2020

 

O3- ja O4-kategooria sõidukitel peavad olema C3-klassi rehvid, mis vastavad 2. etapi nõuetele veeretakistuse kohta

 

117

Rehvid seoses veeremismüra, märghaarduvuse ja veeretakistusjõuga

30. aprill 2019

 

C1-, C2- ja C3-klassi rehvid peavad vastama 2. etapi nõuetele veeremismüra kohta

 

 

Rehvid seoses veeremismüra, märghaarduvuse ja veeretakistusjõuga

30. aprill 2019

 

C3-klassi rehvid peavad vastama 1. etapi nõuetele veeretakistuse kohta

 

 

Rehvid seoses veeremismüra, märghaarduvuse ja veeretakistusjõuga

30. aprill 2021

 

C1- ja C2-klassi rehvid peavad vastama 2. etapi nõuetele veeretakistuse kohta

 

 

Rehvid seoses veeremismüra, märghaarduvuse ja veeretakistusjõuga

30. aprill 2023

 

C3-klassi rehvid peavad vastama 2. etapi nõuetele veeretakistuse kohta

 

127

Jalakäijate ohutustase

23. august 2019

 

M1-kategooria sõidukid, mille täismass on alla 2 500 kg ja N1-kategooria sõidukid

 

 

Muudatusettepanek

ÜRO eeskiri

Erinõuded

Mittevastavate sõidukite registreerimise ning mittevastavate osade müügi ja kasutuselevõtu lõpptähtpäev(1)

29

Tarbesõidukite kabiini tugevus

29. jaanuar 2021

 

Määrusele peavad vastama N-kategooria sõidukid

 

 

Rehvid seoses veeremismüra, märghaarduvuse ja veeretakistusjõuga

30. aprill 2021

 

C1- ja C2-klassi rehvid peavad vastama 2. etapi nõuetele veeretakistuse kohta

 

 

Rehvid seoses veeremismüra, märghaarduvuse ja veeretakistusjõuga

30. aprill 2023

 

C3-klassi rehvid peavad vastama 2. etapi nõuetele veeretakistuse kohta

 

(1)

ELT C 440, 6.12.2018, lk 90.


SELETUSKIRI

Käesolev seadusandlik algatus on osa kolmandast liikuvuspaketist „Liikuvus Euroopas“ ja selles tehakse ettepanek kehtiva raamistiku (üldine ohutusmäärus (EÜ) nr 661/2009 ja jalakäijate ohutuse määrus (EÜ) nr 78/2009) läbivaatamiseks ja kohandamiseks ühiskonnas valitsevatest suundumustest (nt rohkem jalgrattureid ja jalakäijaid, vananev ühiskond) tulenevate muutustega liikuvuses ja tehnoloogia arenguga. Eesmärk on kehtestada sõidukite ja nende süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse üldised tehnilised nõuded reas loetletud ohutusvaldkondades. Kavas on kohaldada seda ettepanekut samaaegselt hiljutise määrusega (EL) 2018/0858 mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, mida see täiendab. Käesolevas ettepanekus on säilitatud üldise ohutusmääruse reguleerimisese, millele lisanduvad sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsmise nõuded, ning selle kohaldamisala laiendatakse kõigile sõidukikategooriatele (kaasa arvatud seni välja jäetud sportmaasturid ja kaubikud). Tehnika arengu arvessevõtmine toimub ettepaneku kohaselt, kusjuures esmatähtsad küsimused on: rehvirõhu jälgimise süsteemid; arukas kiirusekontrollisüsteem; juhi unisuse ja tähelepanu jälgimise / tähelepanu hajumise tuvastamise süsteemid; tagurdamise abisüsteem; alkoluku paigaldamise võimalus, sündmuste (õnnetuste) salvesti; suurem vähekaitstud liiklejaid peatraumade eest kaitsev piirkond ja esikaitsesüsteemid; veokite ja busside läheduses asuvate vähekaitstud liiklejate avastamise ja nende eest hoiatamise süsteem ning vähekaitstud liiklejate juhiistmelt nähtavuse parandamine.

2017. aastal hukkus ELi teedel ligi 25 300 inimest. Veel 135 000 inimest sai tõsiselt vigastada. Kõik need juhtumid kokku ja iga õnnetus eraldi oli raske löök ohvrite sugulastele ja sõpradele ning ka kogu ühiskonnale ja majandusele. Raportööri arvates peavad need hirmutavad arvud tublisti vähenema. Aastatel 2001–2010 vähenes ELi teedel hukkunute arv enam kui 40%. Kahjuks on alates 2013. aastast surmajuhtude kahanemise kiirus vähenenud ja jäänud pidama 3%-le aastas. See tähendab, et ilma otsustavaid lisameetmeid võtmata on väga raske saavutada eesmärki vähendada 2020. aastaks ELis maanteesurmade arvu 2010. aastaga võrreldes poole võrra. Raportööri arvates tuleb ELi teedel hukkunute ja vigastatute arvu tingimata vähendada. Ta peab eriti vajalikuks kaitsta jalakäijaid, jalgrattureid ja teisi vähekaitstud liiklejaid, kes moodustasid 2017. aastal ligi poole liiklusõnnetuste ohvritest.

Raportööri muudatusettepanekud järgivad seda suunda ja nendega püütakse parandada reguleeriva raamistiku tulemuslikkust õnnetuste, hukkunute, vigastatute ja kahjustuste arvu vähendamisel passiivsete ja aktiivsete turvaelementide lõimimisega sõidukite osadesse. Raportöör toetab komisjoni poolt artiklites 5–11 pakutud meetmeid. Mõningaid neist tuleb aga täiustada ja selgemaks muuta, et need annaksid tulemusi ja et kasutajad neid aktsepteeriksid. Veel leiab raportöör, et käesolevat kauaoodatud ettepanekut tuleks hakata kohaldama komisjoni kavandatust varem.

Arvukatest raportööri väljapakutud meetmetest tuleks nimetada järgmisi:

1.  vähekaitstud liikleja mõiste selgemaks muutmine, nii et see hõlmaks kõiki mootorsõidukite kasutajaid, kellel puudub kaitsevarustus;

2.  kohustus kavandada kõik elemendid ja süsteemid võimalikult kasutajasõbralikud, nii et need oleksid kasutajale vastuvõetavamad;

3.  eraelu puutumatust, kasutajate andmete kaitset ning tulemuslikkust parandavate kaitsemeetmete kasutuselevõtt õnnetuste salvestite ja kõrgtehnoloogiliste tähelepanu hajumise tuvastamise süsteemide puhul;

4.  erinõuete kehtestamine arukatele kiirusekontrollisüsteemidele, et suurendada nende vastuvõetavust kasutajatele ja tulemuslikkust;

5.  mitmete delegeeritud õigusaktide puhul nõude kehtestamine nende avaldamiseks vähemalt 12 kuud enne iga nõude kohaldamist;

6.  kõigi nõuete kohaldamise algustähtaja 12 kuu võrra ettepoole toomine;

7.  üldiste ohutusnõuete läbivaatamise ja nende täitmisest aruandmise kohustuse kehtestamine;

8.  tüübikinnituse raammääruses (EL) 2018/858 sätestatud karistuste kohaldamine käesoleva määruse suhtes;

9.  tehnika arengu tulemuslikumaks arvessevõtmiseks kahe lisa (käsitlevad esikaitsesüsteeme ja vesinikkütusega sõidukeid) väljajätmine ja asendamine delegeeritud õigusaktidega;

10.  mitmete tehnoloogianeutraalsust tagavate muudatuste tegemine.

Lisaks esitas raportöör mitmed II lisa muudatusettepanekud, mis puudutavad ohutust tagurdamisel, eesmist vaatevälja, rehvide ohutust ja keskkonnanäitajaid ning raskeveokijuhi otsest vaatevälja. Kõigi nende eesmärk on paremini kajastada tehnika arengu hetkeseisu ja võimalusi muuta mitmed elemendid ja süsteemid edaspidi kohustuslikuks.

Raportööri arvates on käesoleval määruse ettepanekul kaugeleulatuvad eesmärgid, mille täitmise tulemusena peaks surmaga ja vigastustega lõppevate liiklusõnnetuste arv Euroopa Liidu teedel lähi- ja keskmises perspektiivis oluliselt vähenema. Lisaks peaks see soodustama täisautomaatsete (isejuhtivate) sõidukite väljatöötamist juba lähitulevikus. Isejuhtivad sõidukid tuginevad paljudele käesolevas määruses pakutud süsteemidele ja elementidele ning täpsemalt väljendudes sõltuvad nad ka sellest, kuidas kasutajad neid elemente ja süsteeme aktsepteerivad.


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (25.10.2018)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/... ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(bb)  sõiduki juhtimisel juhti asendavad süsteemid, sealhulgas roolimis-, kiirendus- ja pidurdussüsteemid;

a)  sõiduki juhtimisel juhti asendavad süsteemid, sealhulgas roolimis-, kiirendus- ja pidurdussüsteemid, mis kõik peavad olema sõltumatult katsetatud ja end tõestanud;

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõuded seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega

Viited

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

28.5.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Vastuvõtmise kuupäev

25.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS (15.1.2019)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/... ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Arvamuse koostaja: Matthijs van Miltenburg

LÜHISELGITUS

Taust

Üldise ohutuse määruse ((EÜ) nr 661/2009) artiklis 17 ja jalakäijate ohutuse määruse ((EÜ) nr 78/2009) artiklis 12 nõutakse, et komisjon jälgiks ohutustehnoloogiate tehnilisi arenguid ning vajaduse korral näeks ELi õigusaktide ajakohastamise kaudu ette uued ohutusseadised. Kooskõlas nende sätetega sisaldab komisjoni ettepanek sõidukite ohutusseadiste puhul tehnika arengule vastavaid konkreetseid kohandusi, mis tuleb lisada tüübikinnituse raammäärusesse ((EL) 2018/858). Samuti tunnistatakse ettepanekuga lihtsustamise eesmärgil kehtetuks liiklus- ja jalakäijate ohutust käsitlevad teisesed õigusaktid ((EÜ) nr 78/2009 ja (EÜ) nr 79/2009).

Arvamuse koostaja seisukoht

Kuigi liiklusohutus on viimastel kümnenditel märkimisväärselt paranenud, on liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähenemine viimasel viiel aastal peatunud – 2017. aastal toimus ELi statistiliste andmete kohaselt 25 300 surmaga lõppenud liiklusõnnetust. Surmaga lõppenud liiklusõnnetused tulenevad peamiselt inimeksimustest ja neid on võimalik ära hoida. Arvamuse koostaja on kindlalt veendunud, et EL peaks võtma konkreetseid meetmeid, et liiklussurmade arvu veelgi vähendada. Käesolevas ettepanekus esitatud uute sõidukite ohutusseadiste abil on suur võimalus sellest surnud punktist üle saada, sest nende seadistega püütakse inimeksimusi paremini ära hoida. Sõidukite parem konstruktsioon ja näiteks väiksemad kiirused võimaldavad vähendada õnnetuste mõju.

Üldiselt areneb tehnoloogia automatiseeritud juhtimise valdkonnas pidevalt. Komisjoni hinnangul kasvab see uus turg hüppeliselt ning eelduste kohaselt ületab majanduslik kasu ELi autotööstuse jaoks 2025. aastaks 620 miljardi euro ja ELi elektroonikasektori jaoks 180 miljardi euro piiri. Seetõttu on arvamuse koostaja seisukohal, et ELi autotööstus peaks muutuma tulevikukindlaks, kasutades maksimaalselt ära uued ärivõimalused, mida turg idufirmadele, VKEdele ja tööstusele praegu ja tulevikus pakub. Ettepanekus sisalduvad kõrgetasemelised ohutusseadised võivad sillutada teed ELi autotööstuse ettevalmistamiseks ühendatud ja automatiseeritud juhtimise jaoks. Samuti võib see aidata tarbijatel uute omadustega järk-järgult kohaneda, mis on otsustava tähtsusega selleks, et tarbijad uue tehnoloogia omaks võtaksid ja seda usaldaksid.

Arvamuse koostaja leiab, et ettepanekus on esitatud tulevikku suunatud, kuid siiski ambitsioonikas raamistik, mille eesmärk on tõhustada liiklejate ja konkreetsemalt vähekaitstud liiklejate kaitset. Arvamuse koostaja võtab arvesse avatud dialoogi ja arvamuste vahetust, mille komisjon korraldas erinevate sidusrühmadega, et esitleda asjakohaseid ja realistlikke meetmeid, võttes arvesse nii tarbijaid kui ka tööstust.

Eeltoodust lähtudes soovib arvamuse koostaja käesolevas arvamuses tagada järgmist:

A.  (auto) turvalisus tagatakse tulemuslikkuse miinimumstandardite kohaselt, mida tuleks kohaldada kõigi mootorsõidukite suhtes olenemata sõidukisegmendist;

B.  igasugune (isiku)andmete töötlemine peab toimuma vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ((EL) 2016/679). Peale selle soovib arvamuse koostaja tagada spetsiifilisemad ja konkreetsemad kaitsemeetmed;

C.  kavandatud meetmed on tõestatult tulemuslikud ja kulutõhusad, toomata tarbijate jaoks kaasa oluliselt kõrgemaid hindu;

D.  kavandatud ohutusseadiste küpsus on tagatud ja rakendamine toimub vastutustundlikult, eelkõige selliste omaduste osas, mida ei ole võimalik välja lülitada, nagu näiteks intelligentne kiirusekontroll ja kõrgetasemeline hädapidurdussüsteem;

E.  nende meetmete täiendamiseks tuleks ettepanekusse lisada sätted tehniliste nõuete väljatöötamise kohta rehvidele, et parandada sõidukite ohutust parema haardumisega ning vähendada rehvimüra ja CO2-heidet;

F.  tootjad peaksid esitama sõiduki kasutusjuhendis selge ja kasutajasõbraliku teabe, et aidata autojuhtidel juhiabisüsteemidest ja nende funktsioonidest aru saada;

G.  juhtide abistamiseks mõeldud ohutussüsteemid ja -hoiatused peavad olema kõigi autojuhtide, kaasa arvatud puuetega inimeste jaoks kergesti tajutavad. Selle tagamiseks tuleb ohutussüsteeme vajaduse korral kohandada;

H.  liikmesriigid võtavad jõustamiseks parandusmeetmeid, et tagada kõigi uute mootorsõidukite tootmine kooskõlas käesoleva määrusega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Viimastel kümnenditel on sõidukite ohutuse valdkonnas tehtud edusammud aidanud oluliselt kaasa liiklussurmade ja raskete vigastuste arvu üldisele vähenemisele. Selline vähenemine on viimasel ajal siiski eri põhjustel, nagu struktuurilised ja käitumuslikud tegurid, peatunud ning ilma uute üldise liiklusohutuse valdkonnas ette võetavate algatusteta ei võimalda praegune käsitlusviis enam tasakaalustada suureneva liiklusmahu mõju. Seega tuleb sõidukite ohutust osana terviklikust liiklusohutuse käsitlusest veelgi parandada, et vähekaitstud liiklejaid paremini kaitsta.

(3)  Viimastel kümnenditel on sõidukite ohutuse valdkonnas tehtud edusammud aidanud oluliselt kaasa liiklussurmade ja raskete vigastuste arvu üldisele vähenemisele. Siiski suri ELi teedel 2017. aastal 25 300 inimest, mille puhul on tegemist näitajaga, mis ei ole nelja aasta jooksul eriti muutunud. Lisaks sellele saavad vähemalt 135 000 inimest igal aastal ELi teedel kokkupõrgetes tõsiselt vigastada. Ilma uute üldise liiklusohutuse valdkonnas ette võetavate algatusteta ei võimalda praegune käsitlusviis enam tasakaalustada suureneva liiklusmahu mõju. Seega tuleb sõidukite ohutust osana terviklikust liiklusohutuse käsitlusest veelgi parandada, et vähekaitstud ja kõiki teisi liiklejaid paremini kaitsta.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Tehnilised edusammud sõidukite kõrgtehnoloogiliste ohutussüsteemide valdkonnas pakuvad liiklusohvrite vähendamiseks uusi võimalusi. Et hoida liiklusohvrite arv võimalikult väiksena, on vaja kasutusele võtta mõned asjakohased uued tehnoloogiad.

(4)  Tehnilised edusammud sõidukite kõrgtehnoloogiliste ohutussüsteemide valdkonnas pakuvad liiklusohvrite ja liiklusõnnetuste vähendamiseks uusi võimalusi. Et hoida liiklusohvrite arv võimalikult väiksena, on vaja kasutusele võtta mõned asjakohased uued tehnoloogiad.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Kõik käesoleva määruse kohased ohutussüsteemid peaksid olema tõestatult tulemuslikud ja kulutõhusad ning ei tohiks tarbijate jaoks kaasa tuua oluliselt kõrgemaid hindu.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Arukas kiirusekontrollisüsteem, sõiduraja hoidmise süsteem, juhi unisuse ja tähelepanu jälgimise ning tähelepanu hajumise tuvastamise süsteem ning tagurdamise abisüsteem võivad oluliselt vähendada liiklusõnnetustes kannatanute arvu. Peale selle põhinevad need süsteemid tehnoloogiatel, mida hakatakse kasutama andmesideühendusega ja automatiseeritud sõidukitel. Seetõttu tuleks liidu tasandil kehtestada ühtlustatud eeskirjad ja katsemenetlused sõidukite tüübikinnitusele seoses nimetatud süsteemidega ning nende süsteemide kui eraldi seadmestike tüübikinnitusele.

(6)  Kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem, arukas kiirusekontrollisüsteem, sõiduraja hoidmise süsteem, pööramisabi süsteem, juhi unisuse ja tähelepanu jälgimise ning tähelepanu hajumise tuvastamise süsteem ning tagurdamise abisüsteem võivad oluliselt vähendada liiklusõnnetustes kannatanute arvu. Juhi unisuse ja tähelepanu jälgimise ning tähelepanu hajumise tuvastamise süsteem peaks töötama ilma näotuvastuseta. Peale selle põhinevad need süsteemid tehnoloogiatel, mida hakatakse kasutama andmesideühendusega ja automatiseeritud sõidukitel. Seetõttu tuleks liidu tasandil kehtestada ühtlustatud eeskirjad ja katsemenetlused sõidukite tüübikinnitusele seoses nimetatud süsteemidega ning nende süsteemide kui eraldi seadmestike tüübikinnitusele. Samuti tuleks tagada, et neid süsteeme on võimalik kontrollida ja seega ohutult käitada kogu sõiduki olelusringi jooksul.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Sündmuste (õnnetuste) salvestite, milles säilitatakse sõiduki kohta mitmesuguseid olulisi andmeid veidi enne ja pärast käivitavat sündmust ning selle ajal (näiteks turvapadja avanemine), kasutuselevõtt on suur edusamm õnnetuste kohta täpsemate ja põhjalikumate andmete kogumisel. Seega peaksid mootorsõidukid olema varustatud sellise salvestiga. Samuti tuleks kehtestada nõue, et selliste salvestite abil peab olema võimalik salvestada ja säilitada andmeid nii, et liikmesriigid saaksid neid kasutada liiklusohutuse analüüsimiseks ja konkreetsete meetmete tõhususe hindamiseks.

(7)  Sündmuste (õnnetuste) salvestite, milles säilitatakse sõiduki kohta mitmesuguseid olulisi andmeid veidi enne ja pärast käivitavat sündmust ning selle ajal (näiteks turvapadja avanemine), kasutuselevõtt on suur edusamm õnnetuste kohta täpsemate ja põhjalikumate andmete kogumisel. Seega peaksid mootorsõidukid olema varustatud sellise salvestiga. Lisaks sellele tuleks koguda ja säilitada ainult anonüümseks muudetud andmeid, mida saab kasutada liiklusõnnetuste uurimisel. Samuti peaks selliste salvestiste abil olema võimalik salvestada ja säilitada andmeid nii, et ainult liikmesriigid saaksid neid kasutada liiklusohutuse analüüsimiseks ja konkreetsete meetmete tõhususe hindamiseks, ilma et oleks võimalik tuvastada sõiduki omanikku või valdajat.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Ohutusalaseid tüübikinnitusnõudeid katsetatakse ja neile vastavus tagatakse konkreetsete tulemuslikkusstandardite kohaselt, millele peavad vastama kõik sõidukid olenemata sõidukisegmendist.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Isikuandmeid, nagu sündmuste (õnnetuste) salvestis töödeldavaid sõidukijuhi andmeid või andmeid juhi unisuse ja tähelepanu jälgimise ning tähelepanu hajumise tuvastamise kohta, tuleks töödelda kooskõlas andmekaitset käsitlevate liidu õigusaktidega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusega28. Lisaks kohaldatakse hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall süsteemi abil kogutud isikuandmete töötlemisel erikaitsemeetmeid29.

(8)  Isikuandmeid, nagu sündmuste (õnnetuste) salvestis töödeldavaid sõidukijuhi andmeid või andmeid juhi unisuse ja tähelepanu jälgimise ning tähelepanu hajumise tuvastamise kohta, tuleks töödelda kooskõlas andmekaitset käsitlevate liidu õigusaktidega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusega28. Lisaks kohaldatakse sündmuste (õnnetuste) salvesti ja hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi abil kogutud isikuandmete töötlemisel erikaitsemeetmeid29.

__________________

__________________

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/758, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, lk 77).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/758, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, lk 77).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Mootorrataste, tarbesõidukite ja busside puhul on eCall-süsteemi kasutuselevõtmine oluline selleks, et tagada liiklusõnnetuse ohvritele võimalikult kiiresti professionaalne meditsiiniabi.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Varem on liidu õigusnormidega piiratud autorongide üldist pikkust, mille tõttu on hakatud kasutama buldogkabiiniga sõidukile iseloomulikku konstruktsiooni, et maksimaalselt suurendada kaubaruumi. Kuna aga sellise sõiduki juht asub kõrgemal, on suurenenud pimeala ja veoki kabiini ümbrus on juhile halvemini vahetult nähtav. See on üks vähekaitstud liiklejatega toimunud veokiõnnetuste peamisi põhjusi. Vahetu nägemisulatuse parandamine vähendaks oluliselt kannatanute arvu. Seega tuleks sätestada vahetu nägemisulatuse parandamise nõue.

(15)  Varem on liidu õigusnormidega piiratud autorongide üldist pikkust, mille tõttu on hakatud kasutama buldogkabiiniga sõidukile iseloomulikku konstruktsiooni, et maksimaalselt suurendada kaubaruumi. Kuna aga sellise sõiduki juht asub kõrgemal, on suurenenud pimeala ja veoki kabiini ümbrus on juhile halvemini vahetult nähtav. See on üks vähekaitstud liiklejatega toimunud veokiõnnetuste peamisi põhjusi. Vahetu nägemisulatuse parandamine vähendaks oluliselt kannatanute arvu. Seega tuleks sätestada vahetu nägemisulatuse parandamise nõue, et vähekaitstud liiklejad oleksid juhiistmelt paremini vahetult nähtavad.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Komisjon peaks esitama enne 2019. aasta lõppu ettepaneku selle kohta, et olemasolevad veokid ja bussid varustataks tehnoloogiliselt kõige arenenumate pööramisabi süsteemidega.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Automatiseeritud ja andmesideühendusega sõidukid võivad aidata oluliselt vähendada liiklussurmade arvu, sest hinnanguliselt toimub umbes 90 % liiklusõnnetustest inimeksimuste tagajärjel. Kuna automatiseeritud sõidukid võtavad järk-järgult üle sõidukijuhi ülesanded, tuleks liidu tasandil kehtestada sõidukite automatiseeritud süsteeme käsitlevad ühtlustatud õigusnormid ja tehnilised nõuded.

(17)  Automatiseeritud ja andmesideühendusega sõidukid võivad aidata oluliselt vähendada liiklussurmade arvu, sest hinnanguliselt toimub rohkem kui 90 % liiklusõnnetustest inimeksimuste või inimeksimuste ja sõiduki ja/või taristu vastastikuse toime tagajärjel. Kuna automatiseeritud sõidukid võtavad järk-järgult üle sõidukijuhi ülesanded, tuleks liidu tasandil kehtestada sõidukite automatiseeritud süsteeme käsitlevad ühtlustatud õigusnormid ja tehnilised nõuded, mis on tõhusad ja neile sobivad.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Liit peaks jätkuvalt toetama rehvimüra ning rehvide veeretakistusjõu ja märghaardumise tehniliste nõuete väljatöötamist ÜRO tasandil. Seda seetõttu, et ÜRO eeskiri nr 117 sisaldab nüüd neid üksikasjalikke sätteid. ÜRO tasandil peaks jätkuma rehve käsitlevate nõuete tehnika arengule kohandamise protsess, eelkõige selleks, et tagada kulunud rehvide toimimise hindamine rehvide kasutusaja lõppedes ning propageerida mõtteviisi, et rehvid peaksid vastama nõuetele kogu nende kasutusaja jooksul ning et neid ei tohiks asendada enneaegselt. Kehtivad, määruses (EÜ) nr 661/2009 sätestatud rehvide toimimist käsitlevad nõuded tuleks asendada samaväärsete ÜRO eeskirjadega.

(19)  Liit peaks jätkuvalt toetama rehvimüra ning rehvide veeretakistusjõu ja märghaardumise tehniliste nõuete väljatöötamist ÜRO tasandil. Seda seetõttu, et ÜRO eeskiri nr 117 sisaldab nüüd neid üksikasjalikke sätteid. ÜRO tasandil tuleks kiiresti ja ambitsioonikalt jätkata rehve käsitlevate nõuete tehnika arengule kohandamise protsessi, eelkõige selleks, et tagada kulunud rehvide toimimise hindamine rehvide kasutusaja lõppedes ning propageerida mõtteviisi, et rehvid peaksid vastama nõuetele kogu nende kasutusaja jooksul ning et neid ei tohiks asendada enneaegselt. Rangete standardite järgmise tagamiseks tuleks jälgida ja hinnata kehtivaid, määruses (EÜ) nr 661/2009 sätestatud rehvide toimimist käsitlevaid nõudeid ning need tuleks asendada, kui rehvide toimimist on võimalik Euroopa Liidus paremaks muuta.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks kohaldatakse käesoleva määruse suhtes määruses (EL) 2018/858 sätestatud parandusmeetmeid ja karistusi puudutavaid sätteid.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  uute rehvide tüübikinnituse nõuded seoses nende ohutuse ja keskkonnatoimega.

3.  uute rehvide tüübikinnituse nõuded seoses nende ohutuse ja keskkonnatoimega müra- ja õhusaaste vähendamise mõistes.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „vähekaitstud liikleja“ – kaherattalisel mootorsõidukil liikleja või kergliikleja, nagu jalgrattur või jalakäija;

(1)  „vähekaitstud liikleja“ – kahe- või kolmerattalisel mootorsõidukil või elektri jõul töötaval isiklikul transpordivahendil liikleja või kergliikleja, nagu jalgrattur või jalakäija;

Selgitus

Kuigi traditsiooniliselt on mootorrattad konstrueeritud kahe rattaga, on nüüd neist paljudel kolm ratast, aga nad on endiselt autode ja veokite suhtes kaitsetud. Lisaks kasutab üha rohkem inimesi linnapiirkondades liiklemiseks elektri jõul töötavaid isiklikke transpordivahendeid (skuutrid, monorattad jne). Neid ei tohiks vähekaitstud liiklejate määratlusest välja jätta.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „hädapidurdustuli“ – kiiresti vilkuv pidurituli, millega antakse sõiduki taga asuvatele liiklejatele märku, et sõiduki suhtes on rakendatud valitsevaid teeolusid arvestades suurt pidurdusjõudu;

(7)  „hädapidurdustuli“ – kiiresti vilkuv pidurituli või suunatulelatern, millega antakse sõiduki taga asuvatele liiklejatele märku, et sõiduki suhtes on rakendatud valitsevaid teeolusid arvestades suurt pidurdusjõudu;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  „tagurdamise abisüsteem“ – kaamera või seire-, optiline või tuvastussüsteem, mis annab juhile märku sõiduki taga asuvatest inimestest ja objektidest ja mille peamine eesmärk on vältida tagurdamisel kokkupõrget;

(8)  „tagurdamise abisüsteem“ – süsteem, mis annab juhile märku sõiduki taga asuvatest inimestest ja objektidest ja mille peamine eesmärk on vältida tagurdamisel kokkupõrget;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  „kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem“ – süsteem, mis võimaldab tuvastada automaatselt võimaliku kokkupõrke ning käivitada sõiduki pidurdussüsteemi, et vähendada sõiduki kiirust kokkupõrke vältimiseks või leevendamiseks;

(10)  „kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem“ – süsteem, mis võimaldab tuvastada automaatselt võimaliku kokkupõrke ning käivitada automaatselt sõiduki pidurdussüsteemi viimasel võimalikul hetkel, et vähendada sõiduki kiirust kokkupõrke vältimiseks või leevendamiseks;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  „sõiduraja hoidmise süsteem“ – süsteem, mis jälgib sõiduki asendit sõiduraja piires, keerates rooli tagasi või avaldades survet piduritele vähemalt siis, kui sõiduk kaldub või on kaldumas sõidurajalt kõrvale ning võib toimuda kokkupõrge;

(11)  „sõiduraja hoidmise süsteem“ – süsteem, mis jälgib sõiduki asendit sõiduraja piires, keerates rooli tagasi ja andes hoiatuse või avaldades survet piduritele vähemalt siis, kui sõiduk kaldub või on kaldumas sõidurajalt kõrvale ning võib toimuda kokkupõrge;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  „pööramisabi süsteem“ – tehnoloogiliselt kõige arenenum süsteem, mis tuvastab vähekaitstud liiklejad, kes asuvad eelkõige pimealades sõiduki esikülje lähedal ning annab hoiatuse, et vältida kokkupõrget selliste vähekaitstud liiklejatega;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  „sündmuste (õnnetuste) salvesti“ – süsteem, mis salvestab ja säilitab avariiga seotud olulised parameetrid ja teabe enne ja pärast kokkupõrget ning selle ajal;

(13)  „sündmuste (õnnetuste) salvesti“ – süsteem, mis salvestab ja säilitab avariiga seotud olulised parameetrid ja teabe vajaliku ajavahemiku kohta ja mitte rohkem kui viis sekundit kokkupõrke korral;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  „esikaitsesüsteem“ – eraldiseisev konstruktsioon või konstruktsioonid, nagu kängururaud või lisakaitseraud, mis on lisaks originaalvarustusse kuuluvale kaitserauale ette nähtud sõiduki välispinna kaitsmiseks mingi objektiga kokkupõrke korral, välja arvatud üksnes laternate kaitseks ette nähtud konstruktsioonid, mille mass on alla 0,5 kg;

(14)  „esikaitsesüsteem“ – eraldiseisev konstruktsioon või konstruktsioonid, nagu kängururaud või lisakaitseraud, mis on lisaks originaalvarustusse kuuluvale kaitserauale ette nähtud sõiduki välispinna kaitsmiseks või kehavigastuse eest kaitsmiseks mingi objekti või loomaga kokkupõrke korral, välja arvatud üksnes laternate kaitseks ette nähtud konstruktsioonid, mille mass on alla 0,5 kg;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  „automatiseeritud sõiduk“ – mootorsõiduk, mis on konstrueeritud ja ehitatud sõitma pikema aja jooksul iseseisvalt inimese järelevalveta;

(21)  „automatiseeritud sõiduk“ – mootorsõiduk, mis on konstrueeritud ja ehitatud sõitma pikema aja jooksul iseseisvalt inimese järelevalveta kooskõlas liikluseeskirjadega;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tootjad tagavad, et sõidukid konstrueeritakse, ehitatakse ja monteeritakse nii, et sõitjate ja vähekaitstud liiklejate vigastusoht oleks võimalikult väike.

4.  Tootjad tagavad, et sõidukid konstrueeritakse, ehitatakse ja monteeritakse selliselt, et ettenähtud viisil kasutamise korral välditakse sõitjate ja vähekaitstud liiklejate surma- või vigastusohtu või et õnnetuse korral oleks see võimalikult väike.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  jalakäijad, jalgratturid, vaateväli ja nähtavus;

(b)  jalakäijad, jalgratturid, stepperite kasutajad, rulluisutajad, vaateväli ja nähtavus;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Käesolevas määruses sätestatud ohutusalased tüübikinnitusnõuded on tehnoloogianeutraalsed ning neid katsetatakse ja need tagatakse konkreetsete tulemuslikkusstandardite kohaselt, millele peavad vastama kõik sõidukid olenemata sõidukisegmendist.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b.  Tootjad esitavad sõiduki kasutusjuhendis selge ja kasutajasõbraliku teabe, et aidata autojuhtidel juhiabisüsteemidest ja nende funktsioonidest aru saada.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  rehvide tüübikinnitus, sealhulgas nende paigaldamist käsitlevad tehnilised nõuded.

(b)  rehvide tüübikinnitus, sealhulgas nende katsetamine halvenenud tingimustes ja erinevates ilmastikust mõjutatud teetingimustes, sealhulgas märghaardumine, ja nende paigaldamist käsitlevad tehnilised nõuded.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  ELi tasandil tüübikinnituse kasutusele võtmine M1- ja N1-kategooria sõidukitele paigaldatud rehvide puhul seoses nende märghaardumisega kulumise korral.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  eCall-süsteem,

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f b)  sündmuse (õnnetuse) salvesti.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Mootorsõidukid varustatakse kõrgtehnoloogilise hädapidurdussüsteemiga, mis konstrueeritakse ja paigaldatakse kahes etapis nii, et see võimaldab:

 

(a) esimeses etapis tuvastada mootorsõiduki ees liikuvad sõidukid ja selle ees olevad liikumatud takistused;

 

(b) teises etapis laiendada tuvastussuutlikkust, eelkõige pimealade puhul, ka mootorsõiduki ees asuvatele vähekaitstud liiklejatele.

 

Kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem peab eelkõige vastama järgmistele nõuetele:

 

(a) süsteemi ei ole võimalik välja lülitada;

 

(b) süsteemipoolseid automaatseid sekkumisi on võimalik tühistada juhi tahtliku tegevuse, näiteks kiirendamise kaudu;

 

(c) sõiduki pealüliti aktiveerimisel lülitub süsteem tavalisele töörežiimile;

 

(d) helisignaalid on võimalik hõlpsalt välja lülitada, kuid sellega lülitatakse välja ainult helisignaal, mitte süsteemi enda funktsioonid.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Juhtimise abistamiseks kasutatavad ohutusseadised ja -hoiatused on iga autojuhi, kaasa arvatud eakate ja puuetega inimeste jaoks kergesti tajutavad.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c.  Sündmuse (õnnetuse) salvestusseadmed peavad vastama eelkõige järgmistele nõuetele:

 

(a) vajaliku ajavahemiku kohta ja mitte rohkem kui viis sekundit kokkupõrke korral salvestatakse ja säilitatakse neis järgmised andmed: sõiduki kiirus, ohutussüsteemide seisukord ja rakendamise määr ning muud asjakohased sõidukisiseste aktiveeritud ohutussüsteemide ja õnnetuste vältimise süsteemide sisendparameetrid;

 

(b) seadmeid ei ole võimalik välja lülitada.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Eraelu puutumatuse ja andmekaitse eeskirjad

 

1. Käesolev määrus ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 kohaldamist. Mis tahes isikuandmete töötlemisel artikli 6 lõikes 4a osutatud sündmuste (õnnetuste) salvesti kaudu järgitakse nimetatud määruses sätestatud isikuandmete kaitse eeskirju.

 

2. Sündmuste (õnnetuste) salvesti töödeldud isikuandmeid kasutatakse üksnes õnnetuste andmete uurimisel. Sündmuste (õnnetuste) andmed tehakse liidu või siseriiklike õigusaktide alusel kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/679 standardliidese abil kättesaadavaks ainult riiklikele ametiasutustele. Anonüümseks muudetud andmed, mida sündmuste (õnnetuste) salvesti on võimeline salvestama ja säilitama, hõlmavad sõiduki tüüpi, versiooni ja varianti ning eelkõige seda, millised aktiveeritud ohutussüsteemid ja õnnetuste vältimise süsteemid on sõidukisse paigaldatud. Need ei hõlma siiski sõiduki VIN-koodi identifitseerimisandmete jaotise nelja viimast numbrit ega mis tahes muud teavet, mis võimaldaks tuvastada konkreetse sõiduki, sõiduki omaniku või valdaja.

 

3. Käesoleva määruse kohaselt töödeldavaid isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vaja käesoleva artikli lõikes 2 osutatud õnnetuste andmete uurimiseks. Sellised andmed kustutatakse täielikult kohe, kui neid ei ole sel eesmärgil enam vaja.

 

4. Tootjad tagavad, et sündmuste (õnnetuste) salvesti ei oleks jälgitav ja seda ei seirataks pidevalt.

 

5. Tootjad tagavad, et sündmuste (õnnetuste) salvesti sisemälust kustutatakse andmeid automaatselt ja pidevalt.

 

6. Need andmed ei ole kättesaadavad väljaspool sündmuste (õnnetuste) salvestit ühelegi üksusele, enne kui konkreetne sündmus (õnnetus) on toimunud.

 

7. Sündmuste (õnnetuste) salvestisse integreeritakse eraelu puutumatust soodustavad tehnoloogiad, et tagada autojuhtidele eraelu puutumatuse kaitse asjakohane tase ja kõrgel tasemel IT-turve, ning vajalikud kaitsemeetmed, et takistada jälgimist, kaugmanipuleerimist ja kuritarvitamist, sealhulgas küberrünnakuid.

 

8. Tootjad esitavad sõiduki kasutusjuhendis selge ja ulatusliku teabe sündmuste (õnnetuste) salvestis toimuva andmetöötluse kohta. Teave sisaldab järgmisi andmeid:

 

(a) viide andmete töötlemise õiguslikule alusele;

 

(b) asjaolu, et sündmuste (õnnetuste) salvesti on vaikimisi aktiveeritud olekus;

 

(c) sündmuste (õnnetuste) salvestis andmete töötlemise kord;

 

(d) sündmuste (õnnetuste) salvestis andmete töötlemise konkreetne eesmärk, mis peab piirduma artikli 6a lõikes 2 osutatud õnnetuste andmete uurimisega;

 

(e) kogutud ja töödeldud andmete tüübid ning nende andmete saajad;

 

(f) andmete sündmuste (õnnetuste) salvestis säilitamise tähtaeg;

 

(g) asjaolu, et sõidukit ei seirata pidevalt;

 

(h) andmesubjekti õiguste kasutamise kord ja juurdepääsutaotluste menetlemise eest vastutav kontakttalitus.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  M1- ja N1-kategooria sõidukid varustatakse kõrgtehnoloogilise hädapidurdussüsteemiga, mis konstrueeritakse ja paigaldatakse kahes etapis nii, et see võimaldab:

välja jäetud

(q)  esimeses etapis tuvastada mootorsõiduki ees liikuvad sõidukid ja selle ees olevad liikumatud takistused;

 

(r)  teises etapis laiendada tuvastussuutlikkust ka mootorsõiduki ees asuvatele vähekaitstud liiklejatele.

 

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  M1- ja N1-kategooria sõidukid varustatakse sõiduraja hoidmise süsteemiga.

3.  M1- ja N1-kategooria sõidukid varustatakse sõiduraja hoidmise süsteemiga ja sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemiga. .

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem ja sõiduraja hoidmise süsteem peavad eelkõige vastama järgmistele nõuetele:

4.  Sõiduraja hoidmise süsteem ja sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem peavad eelkõige vastama järgmistele nõuetele:

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  tühistada süsteemipoolseid automaatseid sekkumisi juhi tahtliku tegevuse, näiteks roolimise kaudu;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  M1- ja N1-kategooria sõidukid varustatakse sündmuse (õnnetuse) salvestiga. Sündmuse (õnnetuse) salvestusseadmed peavad vastama eelkõige järgmistele nõuetele:

välja jäetud

(s)  enne ja pärast kokkupõrget ning kokkupõrke ajal salvestatakse ja säilitatakse neis vähemalt järgmised andmed: sõiduki kiirus, ohutussüsteemide seisukord ja rakendamise määr ning muud asjakohased sõidukisiseste aktiveeritud ohutussüsteemide ja õnnetuste vältimise süsteemide sisendparameetrid;

 

(t)  seadet ei ole võimalik välja lülitada;

 

(u)  see salvestab ja säilitab andmeid nii, et need on kaitstud manipuleerimise eest ning neid saab liidu või siseriiklike õigusaktide alusel kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/679 standardliidese abil edastada riiklikele ametiasutustele õnnetuste andmete analüüsiks ning selle abil tuvastada sõiduki täpse tüübi, versiooni ja variandi ja eelkõige selle, millised ohutussüsteemid ja õnnetuste vältimise süsteemid on sõidukisse paigaldatud ja aktiveeritud.

 

Sündmuse (õnnetuse) salvestis salvestatavad ja säilitatavad andmed ei hõlma siiski sõiduki VIN-koodi identifitseerimisandmete jaotise nelja viimast numbrit ega mis tahes muud teavet, mis võimaldab tuvastada konkreetse sõiduki.

 

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid peavad olema varustatud sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemiga ja kõrgtehnoloogilise hädapidurdussüsteemiga, mis peavad vastama lõike 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele.

2.  M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid peavad olema varustatud sõiduraja hoidmise ja sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemiga ja kõrgtehnoloogilise hädapidurdussüsteemiga, mis peavad vastama lõike 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid peavad olema varustatud kõrgtehnoloogiliste süsteemidega, mille abil saab tuvastada sõiduki ees või läheduses asuvad vähekaitstud liiklejaid ning hoiatada juhti või vältida kokkupõrget selliste vähekaitstud liiklejatega.

3.  M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid peavad olema varustatud pööramisabi süsteemiga, mis vastab lõike 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 nimetatud süsteemid peavad eelkõige vastama järgmistele nõuetele:

4.  Käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud süsteemid peavad eelkõige vastama järgmistele nõuetele:

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  süsteemipoolseid automaatseid sekkumisi on võimalik tühistada juhi tahtliku tegevuse, näiteks roolimise kaudu;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Lõikes 3 viidatud süsteemi ei saa välja lülitada.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid konstrueeritakse ja ehitatakse nii, et vähekaitstud liiklejad oleksid juhiistmelt paremini nähtavad.

5.  M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid konstrueeritakse ja ehitatakse nii, et vähekaitstud liiklejad oleksid juhiistmelt paremini nähtavad. Komisjon esitab delegeeritud õigusakti vahetu nägemisulatuse nõuete kohta, milles kõrvaldatakse pimeala veokite ees ja juhipoolsel küljel ning vähendatakse märkimisväärselt pimeala veoki esiosas. Seda nõuet eristatakse vastavalt veoki tüübile.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  M2- või M3-kategooria sõiduk, mille mahtuvus on lisaks juhile üle 22 reisija ning mis on ehitatud seisukohtadega reisijatele, et võimaldada reisijate sagedast liikumist, konstrueeritakse ja ehitatakse nii, et oleks tagatud juurdepääs piiratud liikumisvõimega isikutele, sealhulgas ratastooli kasutajatele.

6.  M2- või M3-kategooria sõiduk, mille mahtuvus on lisaks juhile üle 22 reisija ning mis on ehitatud seisukohtadega reisijatele, et võimaldada reisijate sagedast liikumist, konstrueeritakse ja ehitatakse nii, et oleks tagatud juurdepääs piiratud liikumisvõimega isikutele, sealhulgas ratastooli kasutajatele ja puudega inimestele.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(bb)  sõiduki juhtimisel juhti asendavad süsteemid, sealhulgas roolimis-, kiirendus- ja pidurdussüsteemid;

(a)  sõiduki juhtimisel juhti asendavad süsteemid, sealhulgas roolimis-, kiirendus- ja pidurdussüsteemid, ning süsteemid, millega asendatakse signaliseerimisega seotud tegutsemise nõue;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 16 a

 

Läbivaatamine

 

Komisjon esitab 3 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ja pärast seda iga kolme aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis sisaldab vajaduse korral käesoleva määruse või teiste asjaomaste õigusaktide muutmise ettepanekuid, mis on seotud täiendavate uute ohutusmeetmete kasutuselevõtmisega.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates [väljaannete talitus: lisada kuupäev, mis saabub 36 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Käesolevat määrust kohaldatakse alates [väljaannete talitus: lisada kuupäev, mis saabub 24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva]. Artiklis 12 viidatud delegeeritud õigusaktid tuleb avaldada vähemalt 12 kuud enne nende kohaldamist.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel – rida 13

 

Komisjoni ettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Tagumised allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Muudatusettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Tagumised allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 58

N2- ja N3-kategooria sõidukitel peab olema kaitse selliste sõidukite allasõidu eest, mis kokkupõrkel liiguvad kiirusel kuni 56 km/h.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel – rida 36

 

Komisjoni ettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Jalakäijate ja ratturite puhul rakendatav kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Jalakäijate ja ratturite puhul rakendatav kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel – rida 38

 

Komisjoni ettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Pimeala infosüsteem

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Muudatusettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Pööramisabi süsteem

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel – rida 49

 

Komisjoni ettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Sõiduraja hoidmise hädaabisüsteem

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Sõiduraja hoidmise hädaabisüsteem ja sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel – rida 61

 

Komisjoni ettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Raskeveokite rehvirõhu jälgimise süsteem

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Muudatusettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Raskeveokite rehvirõhu jälgimise süsteem

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel – rida 72

 

Komisjoni ettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Arukad kiirusekontrollisüsteemid

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Muudatusettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Arukad kiirusekontrollisüsteemid

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel – rida 90

 

Komisjoni ettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Sündmuse (õnnetuse) salvesti

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Muudatusettepanek

Teema

ÜRO eeskiri

Täiendavad tehnilised erinõuded

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Eraldi tehniline seadmestik

Osa

Sündmuse (õnnetuse) salvesti

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – märkused tabeli kohta – punkt D

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

D: ELi tüübikinnituse andmata jätmise kuupäev:

D: ELi tüübikinnituse andmata jätmise kuupäev:

[väljaannete talitus: lisada käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäevast 48 kuud hilisem kuupäev.]

[väljaannete talitus: lisada käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäevast 36 kuud hilisem kuupäev.]

sõidukite registreerimise ning osade ja eraldi seadmestike turule laskmise ja kasutuselevõtu keelustamise kuupäev:

sõidukite registreerimise ning osade ja eraldi seadmestike turule laskmise ja kasutuselevõtu keelustamise kuupäev:

[väljaannete talitus: lisada käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäevast 84 kuud hilisem kuupäev.]

[väljaannete talitus: lisada käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäevast 72 kuud hilisem kuupäev.]

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõuded seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega

Viited

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

TRAN

28.5.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõuded seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega

Viited

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Esitamise kuupäev

4.3.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusalane teave