Postupak : 2018/0145(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0151/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0151/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0391

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 463kWORD 251k
4.3.2019
PE 627.562v02-00 A8-0151/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009

(COM(2018) 0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica (za mišljenje): Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009

(COM(2018) 0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0286),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0194/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2018.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i Odbora za promet i turizam (A8-0151/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009

o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/858 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu kada se navodi Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.). Njezino usvajanje podrazumijeva odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Uredbom (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća24 25 utvrđuju se administrativne odredbe i tehnički zahtjevi za homologaciju novih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i kako bi se pružila visoka razina učinkovitosti u području sigurnosti i zaštite okoliša.

(1)  Uredbom (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća24 utvrđuju se administrativne odredbe i tehnički zahtjevi za homologaciju novih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i kako bi se pružila visoka razina učinkovitosti u području sigurnosti i zaštite okoliša.

__________________

__________________

24 Uredba (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredbi (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L, .., str.)

24 Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredbi (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.).

25. molimo unijeti u tekst broj Uredbe iz dokumenta PE-CONS No73/17 (2016/0014 (COD)), a u bilješku unijeti broj, datum i upućivanje na SL za tu Uredbu.

 

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Za cestovnu sigurnost u Uniji potrebna je koordinirana politika na međunarodnoj razini u okviru sporazumâ UNECE-a, a posebno u Radnoj skupini 29 (WP.29) te integrirani pristup na razini Unije i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga je potrebno koordinirati djelovanja i mjere koje poduzimaju različita tijela u ključnim komponentama cestovne sigurnosti koje obuhvaćaju vozila, ponašanje vozača, prometne znakove i infrastrukture.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Razvoj u području sigurnosti vozila u posljednjim je desetljećima znatno pridonio ukupnom smanjenju broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda na cestama. Međutim, ta su se smanjenja u Uniji u posljednje vrijeme zaustavila zbog različitih čimbenika kao što su strukturni čimbenici i čimbenici ponašanja, a bez novih inicijativa o općoj sigurnosti na cestama, učincima postojećeg pristupa u području sigurnosti više se neće moći kompenzirati učinci povećanja količine prometa. Stoga je potrebno dodatno poboljšati učinkovitost u području sigurnosti vozila u okviru integriranog pristupa sigurnosti na cestama i kako bi se bolje zaštitili nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu.

(3)  Razvoj u području sigurnosti vozila u posljednjim je desetljećima znatno pridonio ukupnom smanjenju broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda na cestama. Pa ipak, 2017. na cestama Unije poginulo je 25 300 ljudi, što je brojka koja u posljednje četiri godine stagnira. Osim toga, najmanje 135 000 ljudi svake godine bude ozbiljno ozlijeđeno u sudarima. Unija mora učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi se ta brojka drastično smanjila s ciljem ostvarivanja cilja projekta „Vision Zero”, tj. bez smrtno stradalih u prometu. Osim mjera sigurnosti kojima se želi zaštititi osobe u vozilu, potrebna je i provedba posebnih mjera za sprečavanje smrtnih slučajeva i ozljeda nezaštićenih sudionika u prometu, kao što su biciklisti i pješaci, kako bi se zaštitilo sudionike izvan vozila. Bez novih inicijativa o općoj sigurnosti na cestama, učincima postojećeg pristupa u području sigurnosti više se neće moći kompenzirati učinci povećanja količine prometa. Stoga je potrebno dodatno poboljšati učinkovitost u području sigurnosti vozila u okviru integriranog pristupa sigurnosti na cestama i kako bi se bolje zaštitili nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Definicijom nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu trebalo bi obuhvatiti motorizirane sudionike u cestovnom prometu, kao što su osobni transporteri Segway, romobili, invalidska kolica i električni bicikli.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Tehnički napredak u području naprednih sustava za sigurnost vozila nudi nove mogućnosti za smanjivanje broja stradalih. Kako bi se broj smrtnih slučajeva smanjio na najmanju moguću mjeru, potrebno je uvesti neke odgovarajuće nove tehnologije.

(4)  Tehnički napredak u području naprednih sustava za sigurnost vozila nudi nove mogućnosti za smanjivanje broja stradalih. Kako bi se broj ozbiljnih ozljeda i smrtnih slučajeva smanjio na najmanju moguću mjeru, potrebno je uvesti paket odgovarajućih novih tehnologija.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Kako bi se osigurala tehnološka neutralnost u pogledu sustava za nadzor tlaka u gumama, u okviru zahtjeva za učinkovitost trebalo bi dozvoliti i izravne i neizravne sustave za nadzor tlaka u gumama.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Predložene regulatorne mjere mogu biti učinkovite za smanjenje smrtnih slučajeva, smanjenje broja nesreća na cestama i ublažavanje ozljeda i štete samo ako ih korisnici prihvate. Stoga bi proizvođači vozila trebali u najvećoj mogućoj mjeri zajamčiti da se sustavi i karakteristike iz ove Uredbe razvijaju na način da se njima pruža potporu vozaču, da se osigura njihovo prihvaćanje od strane korisnika i poveća vjerojatnost da će ih oni rabiti. U tu svrhu trebalo bi objasniti funkcioniranje tih sustava i karakteristika, kao i njihovih ograničenja, u korisničkim uputama za motorno vozilo na jasan način prilagođen korisniku.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Inteligentni sustavi za pomoć pri kontroli brzine, sustavi za zadržavanje u prometnoj traci te sustavi za praćenje budnosti i pozornosti vozača, za detekciju odvraćanja pozornosti i za detekciju pri vožnji unatrag imaju veliki potencijal da znatno smanje broj smrtnih slučajeva. Osim toga, ti se sustavi temelje na tehnologijama koje će se upotrebljavati i za uvođenje povezanih i automatiziranih vozila. Stoga bi se na razini Unije trebala uspostaviti usklađena pravila i ispitni postupci za homologaciju vozila u pogledu tih sustava i za homologaciju tih sustava kao zasebnih tehničkih jedinica.

(6)  Napredni sustavi za kočenje u slučaju opasnosti, inteligentni sustavi za pomoć pri kontroli brzine, sustavi za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti, sustavi za upozoravanje u slučaju umora i odvraćanja pozornosti vozača, napredni sustavi za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača i sustavi za detekciju pri vožnji unatrag predstavljaju sigurnosne sustave koji imaju veliki potencijal da znatno smanje broj smrtnih slučajeva. Osim toga, neki od tih sustava predstavljaju temelj tehnologija koje će se upotrebljavati za uvođenje automatiziranih vozila. Svi takvi sigurnosni sustavi trebali bi funkcionirati bez upotrebe bilo kakvih biometrijskih podataka vozača ili putnika, uključujući prepoznavanje lica. Stoga bi se na razini Unije trebala uspostaviti usklađena pravila i ispitni postupci za homologaciju vozila u pogledu tih sustava i za homologaciju tih sustava kao zasebnih tehničkih jedinica. Tehnološki napredak tih sustava trebao bi se uzeti u obzir pri svakoj procjeni postojećeg zakonodavstva kako bi se postigla otpornost na buduće izazove, uz strogo poštovanje načela privatnosti i zaštite podataka te kako bi se potaknuo napredak prema ostvarenju cilja „Vision Zero” u vožnji. Isto je tako potrebno zajamčiti da se tijekom cijelog životnog ciklusa vozila ti sustavi mogu sigurno koristiti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Inteligentne sustave za pomoć pri kontroli brzine trebalo bi biti moguće isključiti, primjerice kada vozač dobiva lažna upozorenja ili neodgovarajuće povratne informacije zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, privremenih i proturječnih cestovnih oznaka u građevinskim zonama te zavaravajućih, neispravnih ili nepostojećih cestovnih znakova. Takva funkcija isključivanja mora biti pod kontrolom vozača, mora trajati toliko dugo koliko je potrebno i vozač mora imati mogućnost da je lako ponovo uključi. Taj bi sustav uvijek trebao biti aktivan prilikom paljenja vozila i vozaču bi uvijek trebalo biti dano na znanje je li sustav uključen ili isključen.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  Opće je poznato da je sigurnosni pojas jedna od najvažnijih i najučinkovitijih sigurnosnih karakteristika vozila. Stoga se sustavima podsjetnika na vezivanje sigurnosnim pojasom mogu dodatno spriječiti smrtni slučajevi ili ublažiti ozljede povećanjem stope korištenja sigurnosnih pojaseva u cijeloj Uniji. Zbog toga je na temelju Uredbe (EZ) br. 661/2009 sustav podsjetnika na vezivanje sigurnosnim pojasom već obvezan za vozačevo sjedalo u svim novim osobnim automobilima od 2014. To je postignuto provedbom Pravilnika UN-a br. 16, koji sadrži relevantne tehničke odredbe. Zahvaljujući prilagodbi tehničkom napretku tog pravilnika UN-a, sustav podsjetnika na vezivanje sigurnosnim pojasom za sva prednja i stražnja sjedala u vozilima kategorije M1 i N1, kao i za sva prednja sjedala u vozilima kategorije N2, N3, M2 i M3, postat će obvezan od 1. rujna 2019. za nove tipove motornih vozila i od 1. rujna 2021. za sva nova motorna vozila.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Uvođenje uređaja za snimanje podataka o događaju (nesreći) na kojima se pohranjuje niz ključnih podataka o vozilu u kratkom vremenskom okviru prije, tijekom i nakon događaja koji je pokretač (primjerice, aktiviranje zračnog jastuka) važan je korak prema dobivanju točnijih, detaljnih podataka o nesrećama. Stoga bi motorna vozila obvezno trebala biti opremljena takvim uređajuma za snimanje. Kao zahtjev bi trebalo utvrditi i sposobnost tih uređaja za snimanje da snimaju i pohranjuju podatke tako da države članice mogu upotrebljavati te podatke za provođenje analize sigurnosti na cestama i procjenjivanje djelotvornosti konkretnih mjera koje su poduzete.

(7)  Uvođenje uređaja za snimanje podataka o nesreći na kojima se pohranjuje niz ključnih anonimiziranih podataka o vozilu u kratkom vremenskom okviru malo prije, tijekom i neposredno nakon prometne nesreće (koje, primjerice, pokreće aktiviranje zračnog jastuka) važan je korak prema dobivanju točnijih, detaljnih podataka o nesrećama. Stoga bi sva motorna vozila obvezno trebala biti opremljena takvim uređajima za snimanje. Takvi uređaji za snimanje trebali bi moći snimati i pohranjivati podatke na način da države članice mogu upotrebljavati te podatke za provođenje analize sigurnosti na cestama i procjenjivanje djelotvornosti konkretnih mjera koje su poduzete, bez mogućnosti identifikacije vlasnika ili korisnika pojedinačnih vozila na temelju pohranjenih podataka.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Svaka obrada osobnih podataka, poput informacija o vozaču obrađenih u uređajima za snimanje podataka o događaju (nesreći) ili informacija o vozaču iz sustava za praćenje budnosti i pozornosti vozača i naprednih sustava za prepoznavanje odvraćanja pozornosti vozača trebala bi se provoditi u skladu sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti podataka, a posebno s Općom uredbom o zaštiti podataka28. Uz to, obrada osobnih podataka prikupljenih iz vozila putem ugrađenog sustava eCall za pozivanje broja 112 podložno je posebnim zaštitnim mjerama29.

(8)  Svaka obrada osobnih podataka, poput informacija o vozaču obrađenih u uređajima za snimanje podataka o nesreći ili informacija o umoru i manjku pozornosti vozača ili informacija iz naprednih sustava za prepoznavanje odvraćanja pozornosti vozača trebala bi se provoditi u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka, a posebno s Općom uredbom o zaštiti podataka28. Uređaji za snimanje podataka o nesreći trebali bi funkcionirati u sustavima zatvorenog kruga, u kojima se preko pohranjenih podataka bilježe novi, a identifikacija vozila ili vozača je onemogućena. Uz to, sustavi za upozoravanje u slučaju pospanosti i manjka pozornosti vozača te napredni sustavi za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača ne bi smjeli neprekidno bilježiti ili zadržavati bilo kakve podatke osim onih koji su potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni u sustavu zatvorenog kruga. Nadalje, obrada osobnih podataka prikupljenih iz vozila putem ugrađenog sustava eCall za pozivanje broja 112 podložna je posebnim zaštitnim mjerama29.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

28 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)

29 Uredba (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ, SL L 123, 19.5.2015., str. 77.

29 Uredba (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ, SL L 123, 19.5.2015., str. 77.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Uviđajući da upotreba mobilnog telefona ili drugog uređaja tijekom vožnje znatno umanjuje sposobnost upravljanja vozilom, proizvođači vozila trebali bi objaviti svoja testiranja kako bi pokazali sukladnost sa smjernicama o načelima sučelja čovjek-stroj za informacijske i komunikacijske sustave ugrađene u vozilo.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  Napredni sustavi za kočenje u slučaju opasnosti ili sustavi za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti u nekim slučajevima možda neće biti potpunosti operativni, posebno zbog manjkavosti cestovne infrastrukture. U tim bi se slučajevima ti sustavi trebali sami isključiti i vozača obavijestiti o isključivanju. Ako se ne isključe automatski, trebalo bi ih biti moguće ručno isključiti. Takvo bi isključenje trebalo biti privremeno i trajati samo u razdoblju u kojem sustav nije potpuno operativan. Vozači će isto tako možda morati poništiti napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti ili sustav za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti ako bi rad tih sustava mogao dovesti do većeg rizika ili štete. Time se osigurava da vozač u svakom trenutku ima kontrolu nad vozilom. Međutim, ti bi sustavi također mogli prepoznati situacije u kojima je vozač onesposobljen i u kojima je stoga potrebna intervencija tih sustava kako bi se spriječilo pogoršavanje prometne nesreće.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Nakon donošenja Uredbe (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća33, na razini Ujedinjenih naroda dodatno su razvijeni tehnički zahtjevi i ispitni postupci za homologaciju vozila s pogonom na vodik i vodikovih sustava i njihovih sastavnih dijelova kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak. Pravilnik UN-a br. 13434 trenutačno se isto primjenjuje u Uniji u pogledu homologacije vodikovih sustava u motornim vozilima. Osim tih zahtjeva, primjenjuju se i kriteriji za kvalitetu materijala koji se upotrebljavaju u sustavima vozila s pogonom na stlačeni vodik, ali oni su trenutačno uspostavljeni samo na razini Unije.

(13)  Nakon donošenja Uredbe (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća33, na razini Ujedinjenih naroda dodatno su razvijeni tehnički zahtjevi i ispitni postupci za homologaciju vozila s pogonom na vodik i vodikovih sustava i njihovih sastavnih dijelova kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak. Pravilnik UN-a br. 13434 trenutačno se isto primjenjuje u Uniji u pogledu homologacije vodikovih sustava u motornim vozilima. Osim tih zahtjeva, kriteriji za kvalitetu materijala i priključaka za napajanje gorivom, koji se upotrebljavaju u sustavima vozila s pogonom na vodik, trebali bi se uspostaviti na razini Unije.

__________________

__________________

33 Uredba (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik i izmjenama Direktive 2007/46/EZ, SL L 35, 4.2.2009., str. 32.

33 Uredba (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik i izmjenama Direktive 2007/46/EZ, (SL L 35, 4.2.2009., str. 32.)

34 Pravilnik UN-a br. 134 o jedinstvenim odredbama u pogledu homologacije motornih vozila i njihovih sastavnih dijelova s obzirom na učinkovitost vozila s pogonom na vodik (HFCV) koja je povezana sa sigurnošću

34 Pravilnik UN-a br. 134 o jedinstvenim odredbama u pogledu homologacije motornih vozila i njihovih sastavnih dijelova s obzirom na učinkovitost vozila s pogonom na vodik (HFCV) koja je povezana sa sigurnošću

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  S povijesnog gledišta, pravilima Unije ograničavale su se ukupne duljine kombinacija kamiona što je dovelo do uobičajenih konstrukcija s kabinom iznad motora jer se njima u najvećoj mogućoj mjeri povećava teretni prostor. Međutim, visoki položaj vozača doveo je do povećanog područja mrtvog kuta i lošije izravne vidljivosti oko kabine kamiona. To je glavni čimbenik u kamionskim nesrećama u koje su uključeni nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu. Broj stradalih mogao bi se znatno smanjiti poboljšanjem izravne vidljivosti. Stoga bi trebalo uvesti zahtjeve radi poboljšanja izravne vidljivosti.

(15)  S povijesnog gledišta, pravilima Unije ograničavale su se ukupne duljine kombinacija kamiona što je dovelo do uobičajenih konstrukcija s kabinom iznad motora jer se njima u najvećoj mogućoj mjeri povećava teretni prostor. Međutim, visoki položaj vozača doveo je do povećanog područja mrtvog kuta i lošije izravne vidljivosti oko kabine kamiona. To je glavni čimbenik u kamionskim nesrećama u koje su uključeni nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu. Broj stradalih mogao bi se znatno smanjiti poboljšanjem izravne vidljivosti. Stoga bi trebalo uvesti zahtjeve radi poboljšanja izravne vidljivosti kako bi se poboljšala izravna vidljivost pješaka, biciklista i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu s položaja vozača. Pri izradi posebnog zahtjeva za izravnu vidljivost trebalo bi uzeti u obzir posebnosti različitih tipova vozila.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  S obzirom na naglasak u propisima EU-a o sigurnosti vozila na zaštitu nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, među ostalim, osiguravanjem primjerene vidljivosti za vozače, javna i lokalna tijela ne bi trebali zahtijevati da se na prozirnu ostakljenu površinu vozilā moraju stavljati bilo kakve etikete, vinjete ili naljepnice namijenjene bilo kojoj svrsi. Štoviše, kako se ne bi smanjila učinkovitost zakonodavstva Unije o vidljivosti za vozače, nacionalna tijela trebala bi strogo provoditi pravila namijenjena tome da na vjetrobranskim i bočnim staklima nema nikakvih etiketa, vinjeta, naljepnica i bilo kojih drugih predmeta koji smanjuju vidljivost.

(16)  S obzirom na naglasak u propisima Unije o sigurnosti vozila na zaštiti nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, među ostalim, osiguravanjem primjerene vidljivosti za vozače, trebalo bi promicati vjetrobranska stakla bez etiketa, vinjeta, naljepnica, uređaja za naplatu cestarine i sličnog. Proizvođači vozila trebali bi u suradnji s nacionalnim tijelima i skupinama koje zagovaraju sigurnost u tu svrhu razmotriti utvrđivanje područja prozirne ostakljene površine vozilā koja su sigurna za postavljanje etiketa, vinjeta, uređaja za naplatu cestarine ili naljepnica, a da se pritom ne smanji sigurnost nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Automatizirana i povezana vozila mogla bi u velikoj mjeri pridonijeti smanjenju smrtnih slučajeva na cestama jer se procjenjuje da je otprilike 90 % prometnih nesreća posljedica ljudske pogreške. Kako će automatizirana vozila postupno preuzimati zadaće vozača, na razini Unije trebalo bi donijeti usklađena pravila i tehničke zahtjeve za automatizirane sustave vozila.

(17)  Automatizirana vozila mogla bi u velikoj mjeri pridonijeti smanjenju smrtnih slučajeva na cestama jer se procjenjuje da je više od 90 % prometnih nesreća posljedica određene razine ljudske pogreške. Kako će automatizirana vozila postupno preuzimati zadaće vozača, uključujući u pogledu provjerljivog sigurnosnog jamstva na temelju kojeg automatizirana vozila donose odluke, na razini Unije trebalo bi donijeti usklađena pravila i tehničke zahtjeve za automatizirane sustave vozila te ih promicati na međunarodnoj razini u okviru radne skupine UNECE-a WP.29.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Budući da je prosječna starost vozila u Uniji veća od 10 godina, naknadna ugradnja naprednih sustava za pomoć vozaču u postojeća vozila može znatno pridonijeti smanjenju broja smrtnih slučajeva na cestama u Uniji. U tom bi pogledu Unija trebala nastaviti ocjenjivati je li naknadna ugradnja naprednih sustava za pomoć vozaču u postojeća vozila, posebno autobuse i kamione, izvediva i troškovno učinkovita.

Obrazloženje

Naknadno ugrađene sigurnosne karakteristike povećavaju razinu sigurnosti postojećih vozila u uporabi i štite nezaštićene sudionike u prometu. Ova izmjena u skladu s je Komunikacijom Komisije i prethodnim izvješćima Europskog parlamenta u tom području.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18b)  Sigurnost vozila nije više ograničena samo na zaštitu od krađe vozila, već mora biti usmjerena na zaštitu cjelokupne strukture vozila, čime se sprječava gubitak ili ugrožavanje cjelovitosti sustava i sastavnih dijelova. To je potrebno kako bi se osiguralo da sukladnost vozila, sustava, zasebne tehničke jedinice, sastavnih dijelova, kao i dijelova i opreme sa zahtjevima u pogledu sigurnosti i zaštite okoliša i dalje bude djelotvorna te da rizik njihova kompromitiranja tijekom životnog ciklusa vozila bude smanjen, i to uz pomoć razumnih, ali u isto vrijeme ažurnih mjera zaštite. Povezivost i automatizacija vozila povećavaju mogućnost neovlaštenog, daljinskog pristupa podacima u vozilu te nezakonite modifikacije softvera bežičnim putem. Kako bi se u obzir uzeli predstojeći rizici koji su posljedica toga, potrebno je obavezno primijeniti pravila UN-a o sigurnosti, kibersigurnosti i bežičnom ažuriranju softvera što je prije moguće nakon njihova stupanja na snagu. Potrebno je osigurati da su vozila, njihovi sustavi, zasebne tehničke jedinice, sastavni dijelovi, dijelovi i oprema opremljeni najnovijom sigurnosnom tehnologijom kada se stavljaju na tržište i da se ta visoka razina sigurnosti održava redovitim ažuriranjem hardvera i softvera sve do kraja životnog ciklusa vozila. Međutim, te sigurnosne mjere ne bi trebale dovesti u pitanje obveze proizvođača vozila da osigura pristup sveobuhvatnim dijagnostičkim informacijama i podacima u vozilu koji su relevantni za popravak i održavanje vozila.

Obrazloženje

U skladu s konačnim izvješćem skupine o inteligentnim prometnim sustavima / automatiziranoj vožnji (ITS/AD) Konvencije Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), radnoj skupini WP29 preporučeno je da donese pravilnik UN-a o kibersigurnosti. Kibersigurnost je samo jedan stup u okviru opće sigurnosti vozila. Sigurnost mora biti zajamčena tijekom cijelog životnog ciklusa i o njoj se mora voditi računa još od prvih faza radi sigurnosti povezanog vozila, zahvaljujući čemu postaje tehnički vrlo teško i ekonomski neprivlačno neovlašteno je narušavati, bilo fizički ili daljinskim bežičnim upravljanjem.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Unija bi trebala na razini Ujedinjenih naroda nastaviti promicati razvoj tehničkih zahtjeva za učinak guma u području buke od kotrljanja, otpora kotrljanja i prianjanja na mokroj podlozi. Razlog tome je što Pravilnik UN-a br. 117 sada sadržava te detaljne odredbe. Proces prilagođavanja zahtjeva za gume radi uzimanja u obzir tehničkog napretka trebao bi se nastaviti na razini Ujedinjenih naroda, osobito kako bi se osiguralo da se učinak guma procjenjuje i na kraju radnog vijeka gume u njezinu istrošenom stanju i kako bi se promicala ideja da bi gume trebale ispunjavati te zahtjeve tijekom cijelog radnog vijeka te ih ne bi trebalo prerano zamjenjivati. Postojeće zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 661/2009 koji se odnose na učinak guma trebalo bi zamijeniti jednakovrijednim pravilnicima UN-a.

(19)  Unija bi trebala na razini Ujedinjenih naroda nastaviti promicati razvoj tehničkih zahtjeva za učinak guma u području buke od kotrljanja, otpora kotrljanja i prianjanja na mokroj podlozi. Razlog tome je što Pravilnik UN-a br. 117 sada sadržava te detaljne odredbe. Proces prilagođavanja zahtjeva za gume radi uzimanja u obzir tehničkog napretka trebao bi se brzo i ambiciozno nastaviti na razini Ujedinjenih naroda, osobito kako bi se osiguralo da se učinak guma procjenjuje i na kraju radnog vijeka gume u njezinu istrošenom stanju i kako bi se promicala ideja da bi gume trebale ispunjavati te zahtjeve tijekom cijelog radnog vijeka te ih ne bi trebalo prerano zamjenjivati. Kako bi se zajamčilo ispunjavanje strogih standarda, postojeće zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 661/2009 koji se odnose na učinak guma trebalo bi pratiti i ocjenjivati te bi ih trebalo zamijeniti kada učinak guma u Uniji bude moguće poboljšati.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Detaljni tehnički zahtjevi i posebni ispitni postupci za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica trebali bi biti propisani delegiranim aktima prije datuma početka primjene ove Uredbe. Nsdalje, proizvođačima bi trebalo dati dovoljno vremena za prilagodbu zahtjevima ove Uredbe i delegiranih akata donesenih u skladu s njome. Stoga bi primjenu ove Uredbe trebalo odgoditi,

(25)  Detaljni tehnički zahtjevi i posebni ispitni postupci za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica trebali bi biti propisani delegiranim aktima prije datuma početka primjene ove Uredbe. Nsdalje, proizvođačima bi trebalo dati dovoljno vremena za prilagodbu zahtjevima ove Uredbe i delegiranih akata donesenih u skladu s njome. Stoga bi primjenu ove Uredbe prema potrebi trebalo odgoditi.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  U cilju osiguravanja sukladnosti s ovom Uredbom, države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale provedbu odredbi o korektivnim mjerama i sankcijama utvrđenih Uredbom (EU) 2018/858.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi za:

1. Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi za:

1.  homologaciju tipa vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica konstruiranih i izrađenih za vozila s obzirom na njihove opće karakteristike i sigurnost te na zaštitu osoba u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu;

(a)  homologaciju tipa vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica konstruiranih i izrađenih za vozila s obzirom na njihove opće karakteristike i sigurnost te na zaštitu i sigurnost osoba u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu;

2.  homologaciju vozila u pogledu sustavā za nadzor tlaka u gumama, s obzirom na njihovu sigurnost, učinkovitost potrošnje goriva i emisije CO2; i

(b)  homologaciju vozila u pogledu sustavā za nadzor tlaka u gumama, s obzirom na njihovu sigurnost, učinkovitost potrošnje goriva i emisije CO2; i

3.  homologaciju novoproizvedenih guma s obzirom na njihovu učinkovitost u području sigurnosti i zaštite okoliša.

(c)  homologaciju novoproizvedenih guma s obzirom na njihovu učinkovitost u području sigurnosti i zaštite okoliša.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ova Uredba dodatno određuje i dopunjuje Uredbu (EU) 2018/858 u pogledu opće sigurnosti motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su namijenjeni za takva vozila, te u pogledu sigurnosti i zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „nezaštićeni sudionik u cestovnom prometu” znači sudionik u cestovnom prometu koji upotrebljava motorno vozilo na dva kotača ili nemotorizirani sudionik u cestovnom prometu kao što je biciklist ili pješak;

(1)  „nezaštićeni sudionik u cestovnom prometu” znači sudionik u cestovnom prometu koji upotrebljava motorno vozilo na jedan kotač ili više kotača bez zaštitne karoserije ili nemotorizirani sudionik u cestovnom prometu kao što je biciklist ili pješak;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine” znači sustav koji pomaže vozaču u poštovanju brzine primjerene okolnostima na cesti pružanjem taktilnih povratnih informacija preko papučice gasa o ograničenju brzine koje su dobivene opažanjem prometnih znakova i signala na temelju signala infrastrukture ili podataka iz elektroničke karte, ili oboje, koji su dostupni u vozilu;

(3)  „inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine” znači sustav koji pomaže vozaču u poštovanju brzine primjerene okolnostima na cesti pružanjem ciljanih i odgovarajućih povratnih informacija preko kontrole gasa, ili drugim načinima kojima se dovoljno učinkovito može privući pozornost vozača, na temelju informacija koje su dobivene opažanjem prometnih znakova i signala, na temelju signala infrastrukture ili podataka iz elektroničke karte, ili oboje, koji su dostupni u vozilu;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „sustav za praćenje budnosti i pozornosti vozača” znači sustav koji procjenjuje vozačevu budnost analizom sustava u vozilu i upozorava vozača ako je potrebno;

(5)  „sustav za upozoravanje u slučaju umora i manjka pozornosti vozača” znači sustav koji procjenjuje vozačevu budnost analizom sustava u vozilu i upozorava vozača ako je potrebno;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „napredni sustav za prepoznavanje odvraćanja pozornosti vozača” znači sustav koji može prepoznati razinu vizualne pozornosti vozača na stanje u prometu i upozoriti vozača ako je potrebno;

(6)  „napredni sustav za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača” znači sustav koji vozača upozorava u slučaju odvraćanja pozornosti ili koji ga upozorava u cilju izbjegavanja odvraćanja pozornosti;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „signal za zaustavljanje u nuždi” znači brzo bljeskanje kočnih svjetala radi ukazivanja drugim sudionicima u prometu sa stražnje strane vozila na to da na vozilo djeluje velika sila usporenja u odnosu na prevladavajuće uvjete na cesti;

(7)  „signal za zaustavljanje u nuždi” znači svjetlosna signalna funkcija s ciljem ukazivanja drugim sudionicima u prometu sa stražnje strane vozila na to da na vozilo djeluje velika sila usporenja u odnosu na prevladavajuće uvjete na cesti;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „sustav za detekciju pri vožnji unatrag” znači kamera ili zaslon, optički ili detekcijski sustav koji upozorava vozača na osobe ili predmete na stražnjoj strani vozila pri čemu je primarni cilj izbjeći sudar pri vožnji unatrag;

(8)  „sustav za detekciju pri vožnji unatrag” znači kamera i zaslon, optički ili detekcijski sustav koji upozorava vozača na osobe ili predmete na stražnjoj strani vozila pri čemu je primarni cilj izbjeći sudar pri vožnji unatrag;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti” znači sustav koji može automatski primijetiti potencijalni sudar i pokrenuti sustav kočenja na vozilu kako bi se usporilo njegovo kretanje i izbjegao ili ublažio sudar;

(10)  „napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti” znači sustav koji može automatski primijetiti potencijalni sudar i automatski pokrenuti sustav kočenja na vozilu u posljednjem trenutku kako bi se usporilo njegovo kretanje i izbjegao ili ublažio sudar;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  „sustav za zadržavanje u prometnoj traci” znači sustav koji prati položaj vozila s obzirom na granice prometne trake i primjenjuje zakretni moment na kolo upravljača, ili pritisak na kočnice, barem onda kada vozilo napusti prometnu traku ili će se to ubrzo dogoditi te postoji neposredna opasnost od sudara;

(11)  „sustav za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti” znači sustav koji pomaže vozaču da zadrži siguran položaj vozila s obzirom na granice prometne trake ili ceste, barem onda kada vozilo napusti prometnu traku ili će se to ubrzo dogoditi te postoji neposredna opasnost od sudara;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći)” znači sustav koji prije, tijekom i nakon sudara snima i pohranjuje kritične parametre i informacije povezane sa sudarom;

(13)  „uređaj za snimanje podataka o nesreći” znači sustav koji je osmišljen isključivo sa svrhom da malo prije, tijekom i neposredno nakon sudara snima i pohranjuje kritične parametre i informacije povezane sa sudarom;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  „pogonski sustav s pogonom na vodik” znači motor s unutarnjim izgaranjem ili sustav gorivnih ćelija koji se upotrebljava za pogon vozila;

(18)  „pogonski sustav s pogonom na vodik” znači pretvarač energije koji se upotrebljava za pogon vozila;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „automatizirano vozilo” znači motorno vozilo konstruirano i izrađeno kako bi se kretalo autonomno tijekom duljih vremenskih razdoblja bez stalnog ljudskog nadzora;

(21)  „automatizirano vozilo” znači motorno vozilo konstruirano i izrađeno kako bi se kretalo autonomno tijekom određenog vremenskog razdoblja bez stalnog ljudskog nadzora, ali pri čemu se intervencija vozača ipak očekuje ili je potrebna;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  „potpuno automatizirano vozilo” znači motorno vozilo konstruirano i izrađeno kako bi se kretalo autonomno bez ikakvog ljudskog nadzora;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  „kut prednjeg zaštitnog sustava” znači točka dodira prednjeg zaštitnog sustava s vertikalnom ravninom koja čini kut od 60° s uzdužnom vertikalnom ravninom vozila i tangencijalna je vanjskoj površini prednjeg zaštitnog sustava;

Briše se.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  „donja visina prednjeg zaštitnog sustava” znači, u svim poprečnim položajima, vertikalni razmak između tla i donje referentne crte prednjega zaštitnog sustava dok je vozilo u uobičajenom voznom položaju.

Briše se.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  „kibersigurnost” znači zaštita od neovlaštenih daljinskih intervencija i manipulacija koje ugrožavaju cjelovitost vozila.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Proizvođači osiguravaju da su vozila konstruirana, izrađena i sastavljena na način kojim se u najvećoj mjeri smanjuje rizik od ozljeda putnika u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

4.  Proizvođači osiguravaju da su vozila konstruirana, izrađena i sastavljena na način kojim se sprečava ili u najvećoj mjeri smanjuje rizik od ozljeda putnika u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pješake, bicikliste, vidno polje i vidljivost;

(b)  nezaštićene sudionike u cestovnom prometu, vidno polje i vidljivost;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Proizvođači također osiguravaju da su sustavi i karakteristike iz članaka od 5. do 11. razvijeni na način da se osigura prihvaćanje od strane korisnika te da korisničke upute za motorno vozilo sadržavaju jasne i sveobuhvatne informacije u pogledu funkcioniranja tih sustava i karakteristika.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kako bi osigurala postizanje visoke razine opće sigurnosti vozila i zaštite osoba u vozilu te nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 12. kojima se utvrđuju detaljna pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za homologaciju tipa vozila, sustava, sastavnih dijelova te zasebnih tehničkih jedinica s obzirom na odredbe iz Priloga II.

7.  Kako bi osigurala postizanje visoke razine opće sigurnosti vozila i zaštite osoba u vozilu te nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12. kojima se nadopunjuje ova Uredba utvrđivanjem detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za homologaciju tipa vozila, sustava, sastavnih dijelova te zasebnih tehničkih jedinica s obzirom na odredbe iz Priloga II.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 7. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ta detaljna pravila utvrđuju se i objavljuju najmanje 15 mjeseci prije relevantnih datuma iz Priloga II.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Vozila moraju biti opremljena preciznim sustavom za nadzor tlaka u gumama s mogućnošću davanja upozorenja vozaču u vozilu u slučaju pada tlaka u gumi, radi postizanja optimalne potrošnje goriva i sigurnosti na cestama u širokom rasponu uvjeta na cestama i u okolišu.

1.  Vozila moraju biti opremljena preciznim sustavom za nadzor tlaka u gumama s mogućnošću davanja upozorenja vozaču u vozilu u slučaju pada tlaka u gumi u širokom rasponu uvjeta na cestama i u okolišu.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 12. kojima se utvrđuju detaljna pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za:

4.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12. kojima se nadopunjuje ova Uredba utvrđivanjem detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za:

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  homologaciju guma, uključujući tehničke zahtjeve o njihovoj ugradnji.

(b)  homologaciju guma, uključujući u istrošenom stanju, i tehničke zahtjeve o njihovoj ugradnji.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ta detaljna pravila utvrđuju se i objavljuju najmanje 15 mjeseci prije relevantnih datuma iz Priloga II.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sustavom za praćenje budnosti i pozornosti vozača;

(c)  sustavom za upozoravanje u slučaju umora i manjka pozornosti vozača;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  naprednim sustavom za prepoznavanje odvraćanja pozornosti vozača;

(d)  naprednim sustavom za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  uređajem za snimanje podataka o nesreći.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mora biti moguće da vozač na papučici gasa osjeti da je primjenjivo ograničenje brzine dostignuto ili premašeno;

(a)  mora biti moguće vozaču pružiti ciljane i odgovarajuće povratne informacije preko kontrole gasa, ili drugim učinkovitim sredstvima, da je primjenjivo ograničenje brzine prekoračeno;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ne smije biti moguće isključiti ili onemogućiti sustav;

(b)  sustav je moguće isključiti ;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mora biti omogućeno da vozač normalnom uporabom papučice gasa bez potrebe za primjenom sile neometano poništi brzinu vozila koju postavi sustav;

(c)  mora biti omogućeno da vozač normalnom uporabom kontrole gasa neometano poništi brzinu vozila koju postavi sustav;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je uključen tempomat, inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine mora se automatski prilagoditi svakom nižem ograničenju brzine.

Briše se.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  njihovi ciljevi učinkovitosti postavljeni su tako da se izbjegne ili smanji stopa pogreške u stvarnim uvjetima vožnje;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  u normalnom su stanju rada nakon svake aktivacije glavnog kontrolnog prekidača vozila;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.  

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za motorno vozilo opremljeno naprednim sustavom za prepoznavanje odvraćanja pozornosti vozača u skladu sa stavkom 1. točkom (d) može se smatrati da ispunjava i zahtjev iz točke (c) tog stavka.

Briše se.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Sustavi za upozoravanje u slučaju umora i manjka pozornosti vozača i napredni sustavi za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača trebali bi biti tako oblikovani da ne bilježe neprekidno ni ne zadržavaju bilo kakve podatke osim onih koji su potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni u sustavu zatvorenog kruga. Nadalje, ti podaci ne smiju ni u kojem trenutku biti dostupni ili stavljeni na raspolaganje trećoj strani i odmah nakon obrade se brišu. Ti sustavi moraju isto tako biti konstruirani na način da se izbjegnu preklapanja te ne smiju vozača odvojeno i istodobno upozoravati ili ga upozoravati na zbunjujući način ako jedna radnja aktivira oba sustava.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Međutim, uređaj za snimanje podataka o nesreći ne smije moći snimati i pohranjivati posljednje četiri znamenke indikatora vozila u identifikacijskom broju vozila ni bilo koju drugu informaciju kojom bi se omogućila identifikacija samog pojedinačnog vozila, njegova vlasnika ili korisnika.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3c.  Uređaji za snimanje podataka o nesreći ispunjavaju posebno sljedeće zahtjeve:

 

(a) podaci koje oni mogu snimati i pohranjivati, a koji se odnose na razdoblje malo prije, tijekom i neposredno nakon sudara, uključuju podatke o brzini vozila, kočenju, položaju i nagibu vozila na cesti, stanju i brzini aktivacije svih njegovih sigurnosnih sustava, podatke prikupljene putem ugrađenog sustava eCall za pozivanje broja 112, aktiviranje kočnica i relevantne ulazne parametre ugrađenih sustava za aktivnu sigurnost i izbjegavanje nesreća, uz visoku razinu točnosti i zajamčenu mogućnost očuvanja podataka;

 

(b) ne smije biti moguće isključivanje tih uređaja,

 

(c) način na koji oni mogu snimati i pohranjivati podatke mora biti takav da:

 

i. djeluju u sustavu zatvorenog kruga;

 

ii. prikupljeni podaci su anonimizirani i zaštićeni od manipulacije i zlouporabe;

 

iii. može se utvrditi točan tip, izvedba i varijanta vozila te osobito sustavi za aktivnu sigurnost i izbjegavanje nesreća koji su ugrađeni u vozilo.

 

(d) podaci se mogu staviti na raspolaganje nacionalnim tijelima na temelju prava Unije ili nacionalnog prava samo u svrhu istraživanja i analize nesreća, uključujući u svrhu homologacije sustava i sastavnih dijelova te neusklađenosti s Uredbom (EU) 2016/679, putem standardiziranog sučelja.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3d.  Sigurnosni sustavi i upozorenja koji se koriste pri pomoći u vožnji moraju biti lako uočljivi svim vozačima, uključujući starije osobe i osobe s invaliditetom.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija je u skladu s člankom 12. ovlaštena donositi delegirane akte radi utvrđivanja detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za:

4.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12. kojima se nadopunjuje ova Uredba utvrđivanjem detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za:

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  homologaciju naprednih sustava u vozilu navedenih u točkama (a) i (f) tog stavka kao zasebnih tehničkih jedinica.

(b)  homologaciju naprednih sustava u vozilu navedenih u točkama (a) i (fa) stavka 1. kao zasebnih tehničkih jedinica.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ta detaljna pravila utvrđuju se i objavljuju najmanje 15 mjeseci prije relevantnih datuma iz Priloga II.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  detekcija vozila u pokretu i nepomičnih prepreka ispred motornog vozila u prvoj fazi;

(a)  detekcija vozila u pokretu i nepomičnih prepreka ispred motornog vozila u prvoj fazi i smanjenje brzine u navedenim slučajevima;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  proširenje sposobnosti detekcije radi uključivanja nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu ispred motornog vozila u drugoj fazi.

(b)  proširenje sposobnosti detekcije i smanjenja brzine radi uključivanja nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu ispred motornog vozila u drugoj fazi.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Vozila kategorija M1 i N1 opremaju se sustavom za zadržavanje u prometnoj traci.

3.  Vozila kategorija M1 i N1 opremaju se sustavom za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Napredni sustavi za kočenje u slučaju opasnosti i sustavi za zadržavanje u prometnoj traci moraju ispuniti posebno sljedeće zahtjeve:

4.  Napredni sustavi za kočenje u slučaju opasnosti i sustavi za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti moraju ispuniti posebno sljedeće zahtjeve:

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mora biti moguće isključiti sustave samo jedan po jedan, samo dok vozilo miruje i dok je aktivirana parkirna kočnica, složenim slijedom postupaka koje poduzima vozač;

(a)  mora biti moguće isključiti sustave samo jedan po jedan, samo dok vozilo miruje i dok je aktivirana parkirna kočnica;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  vozač mora moći poništiti radnje sustava;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Vozila kategorija M1 i N1 opremaju se uređajem za snimanje podataka o događaju (nesreći). Uređaji za snimanje podataka o događaju (nesreći) ispunjavaju posebno sljedeće zahtjeve:

Briše se.

(a)  podaci koje oni mogu snimati i pohranjivati s obzirom na razdoblje prije, tijekom i nakon sudara uključuju, najmanje, podatke o brzini vozila, stanju i brzini aktivacije njegovih sigurnosnih sustava i sve ostale relevantne ulazne parametre ugrađenih sustava za aktivnu sigurnost i izbjegavanje nesreća;

 

(b)  ne smije biti moguće isključivanje tih uređaja,

 

(c)  način na koji oni mogu snimati i pohranjivati podatke mora biti takav da su podaci zaštićeni od manipulacije i dostupni nacionalnim tijelima, na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679, preko standardiziranog sučelja za potrebe analize podataka o nesrećama, i takav da se mogu utvrditi točan tip, izvedba i varijanta vozila te osobito sustavi za aktivnu sigurnost i izbjegavanje nesreća koji su ugrađeni u vozilo.

 

Međutim, podaci koje uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći) može snimati i pohranjivati ne smiju sadržavati posljednje četiri znamenke indikatora vozila u identifikacijskom broju vozila ni bilo koju drugu informaciju kojom bi se omogućila identifikacija samog pojedinačnog vozila.

 

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija je u skladu s člankom 12. ovlaštena donositi delegirane akte radi utvrđivanja detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za:

7.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12. kojima se nadopunjuje ova Uredba utvrđivanjem detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za:

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 7. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  homologaciju uređaja za snimanje podataka o događaju (nesreći) kao zasebnih tehničkih jedinica.

(b)  homologaciju uređaja za snimanje podataka o nesreći kao zasebnih tehničkih jedinica.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 7. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ta detaljna pravila utvrđuju se i objavljuju najmanje 15 mjeseci prije relevantnih datuma iz Priloga II.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prednji zaštitni sustavi, koji se ugrađuju kao izvorna oprema na vozila kategorija M1 i N1 ili su dostupni na tržištu kao zasebne tehničke jedinice za ta vozila, moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 2., u Prilogu IV. i u delegiranim aktima donesenima na temelju stavka 3. ovog članka

1.  Prednji zaštitni sustavi, koji se ugrađuju kao izvorna oprema na vozila kategorija M1 i N1 ili su dostupni na tržištu kao zasebne tehničke jedinice za ta vozila, moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 2. i u delegiranim aktima iz stavka 3. ovog članka.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija je u skladu s člankom 12. ovlaštena donositi delegirane akte radi utvrđivanja detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za homologaciju prednjih zaštitnih sustava iz stavka 1. ovog članka, uključujuči tehničke zahtjeve koji se odnose na njihovu konstrukciju i ugradnju.

3.  Komisija u skladu s člankom 12. donosi delegirane akte kojima se nadopunjuje ova Uredba utvrđivanjem detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za homologaciju prednjih zaštitnih sustava iz stavka 1. ovog članka, uključujući tehničke zahtjeve koji se odnose na njihovu konstrukciju i ugradnju.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ta detaljna pravila utvrđuju se i objavljuju najmanje 15 mjeseci prije relevantnih datuma iz Priloga II.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 opremaju se naprednim sustavima koji imaju sposobnost detekcije nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu koji se nalaze u neposrednoj blizini prednje strane vozila ili strane suvozača i sposobnost upozoravanja ili izbjegavanja sudara s tim nezaštićenim sudionicima u cestovnom prometu.

3.  Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 opremaju se naprednim sustavima koji imaju sposobnost detekcije nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu koji se nalaze u neposrednoj blizini prednje strane vozila i strane suvozača i sposobnost upozoravanja ili izbjegavanja sudara s tim nezaštićenim sudionicima u cestovnom prometu.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mora biti moguće isključiti sustave samo jedan po jedan, samo dok vozilo miruje i dok je aktivirana parkirna kočnica, složenim slijedom postupaka koje poduzima vozač;

(a)  mora biti moguće isključiti sustave samo jedan po jedan, samo dok vozilo miruje i dok je aktivirana parkirna kočnica;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  vozač mora moći poništiti radnje sustava;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 konstruiraju se i izrađuju tako da se poboljša izravna vidljivost nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu iz vozačeva sjedala.

5.  Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 konstruiraju se i izrađuju tako da se poboljša izravna vidljivost nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu iz vozačeva sjedala, da se uklone mrtvi kutovi ispred vozačeva sjedala i znatno smanje mrtvi kutovi bočnih stakala. Uzimaju se u obzir posebnosti različitih tipova vozila.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija je u skladu s člankom 12. ovlaštena donositi delegirane akte radi utvrđivanja detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za:

7.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12. kojima se nadopunjuje ova Uredba utvrđivanjem detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za:

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 7. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Detaljna pravila u pogledu zahtjeva iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka utvrđuju se i objavljuju najmanje 15 mjeseci prije relevantnih datuma iz Priloga II.

 

Detaljna pravila u pogledu zahtjeva iz stavka 5. ovog članka utvrđuju se i objavljuju najmanje 36 mjeseci prije relevantnih datuma iz Priloga II.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim ostalih zahtjeva iz ove Uredbe i iz delegiranih akata donesenih u skladu s njom koji su primjenjivi i na vozila kategorija M i N, vozila s pogonom na vodik iz tih kategorija i njihovi vodikovi sustavi te sastavni dijelovi takvih sustava moraju ispuniti zahtjeve utvrđene u Prilogu V. i u delegiranim aktima donesenima na temelju stavka 3. ovog članka.

1.  Osim ostalih zahtjeva iz ove Uredbe i iz delegiranih akata donesenih u skladu s njom koji su primjenjivi i na vozila kategorija M i N, vozila s pogonom na vodik iz tih kategorija i njihovi vodikovi sustavi te sastavni dijelovi takvih sustava moraju ispuniti zahtjeve utvrđene u delegiranim aktima iz stavka 3.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija je u skladu s člankom 12. ovlaštena donositi delegirane akte radi:

3.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12. kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za homologaciju vozila s pogonom na vodik s obzirom na njihove vodikove sustave, uključujući kompatibilnost materijala i priključke za napajanje gorivom, i za homologaciju sastavnih dijelova vodikovih sustava, uključujući zahtjeve za njihovu ugradnju.

(a) utvrđivanja detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za homologaciju vozila s pogonom na vodik s obzirom na njihove vodikove sustave, uključujući usklađenost materijala i priključke za napajanje gorivom, i za homologaciju sastavnih dijelova vodikovih sustava, uključujući zahtjeve za njihovu ugradnju.

 

(b)  izmjene Priloga V. kako bi ga prilagodila tehničkom napretku.

 

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ta detaljna pravila utvrđuju se i objavljuju najmanje 15 mjeseci prije relevantnih datuma iz Priloga II.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebni zahtjevi za automatizirana vozila

Posebni zahtjevi za automatizirana vozila i potpuno automatizirana vozila

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim ostalih zahtjeva iz ove Uredbe i iz delegiranih akata donesenih u skladu s njom koji su primjenjivi na vozila odgovarajućih kategorija, automatizirana vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima iz delegiranih akata donesenih u skladu sa stavkom 2. s obzirom na:

1.  Osim ostalih zahtjeva iz ove Uredbe i iz delegiranih akata donesenih u skladu s njom koji su primjenjivi na vozila odgovarajućih kategorija, automatizirana vozila i potpuno automatizirana vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima iz delegiranih akata iz stavka 2. s obzirom na:

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sustave za zamjenu vozača u vožnji, uključujući upravljanje, ubrzavanje i kočenje;

(a)  sustave za zamjenu vozača u vožnji, uključujući signalizaciju, upravljanje, ubrzavanje i kočenje;

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sustave nadzora spremnosti vozača;

(c)  sustave za praćenje dostupnosti vozača;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  uređaje za snimanje podataka o događaju (nesreći) za automatizirana vozila;

Briše se.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Sustav za praćenje dostupnosti vozača iz stavka 1. točke (c) ne primjenjuje se na potpuno automatizirana vozila.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi osigurala siguran rad automatiziranih vozila na javnim cestama, Komisija je u skladu s člankom 12. ovlaštena donositi delegirane akte radi utvrđivanja zahtjeva za sustave i druge stavke iz stavka 1. točaka (a) do (e) ovog članka te utvrditi detaljna pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za homologaciju automatiziranih vozila s obzirom na te zahtjeve.

2.  Kako bi osigurala siguran rad automatiziranih i potpuno automatiziranih vozila na javnim cestama, Komisija u skladu s člankom 12. donosi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem zahtjeva za sustave i druge stavke iz stavka 1. točaka (a) do (e) ovog članka te utvrditi detaljna pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za homologaciju automatiziranih i potpuno automatiziranih vozila s obzirom na te zahtjeve.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Sankcije

 

Članak 84. Uredbe (EU) br. 2018/858 primjenjuje se mutatis mutandis na kršenja ove Uredbe.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Preispitivanje i izvješćivanje

 

1. Komisija do ... [četiri godine nakon datuma primjene ove Direktive], i svake tri godine nakon toga, podnosi izvješće o evaluaciji Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju svih sigurnosnih mjera i sustava, uključujući one naknadno ugrađene u postojeća vozila. Komisija procjenjuje funkcioniraju li te mjere i sustavi u skladu s ovom Uredbom, kao i njihovu stopu zastupljenosti i prihvaćanje od strane korisnika. To je izvješće po potrebi popraćeno preporukama, uključujući zakonodavni prijedlog za izmjenu zahtjeva u pogledu opće sigurnosti te zaštite i sigurnosti osoba u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, kako bi se pridonijelo ostvarivanju cilja „Vision Zero” u vožnji.

 

2. Prije svakog sastanka Svjetskog foruma UNECE-a o usklađivanju pravilnika o vozilima (WP. 29) Komisija obavještava Europski parlament o napretku u pogledu provedbe sigurnosnih standarda vozila kada je riječ o zahtjevima iz članaka od 5. do 11. i o stajalištu Unije na sastanku.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od [PO: molimo umetnite datum 36 mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Primjenjuje se od ... [1. rujna nakon 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Međutim, članak 4. stavak 7., članak 5. stavak 4., članak 6. stavak 4., članak 7. stavak 7., članak 8. stavak 3., članak 9. stavak 7., članak 10. stavak 3., članak 11. stavak 2. i članak 12. primjenjuju se od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Prilog II. – tablica

 

Zahtjevi koji se odnose na

A

SUSTAVE ZA VEZIVANJE, ISPITIVANJE SUDAROM, CJELOVITOST SUSTAVA ZA GORIVO I VISOKONAPONSKU ELEKTRIČNU SIGURNOST

A1

Unutarnja oprema vozila

Pravilnik UN-a br. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Sjedala i nasloni za glavu

Pravilnik UN-a br. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Autobusna sjedala

Pravilnik UN-a br. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Sidrišta sigurnosnih pojaseva

Pravilnik UN-a br. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Sigurnosni pojasevi i sustavi za vezivanje

Pravilnik UN-a br. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Podsjetnici na vezivanje sigurnosnim pojasom

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Pregradni sustavi

Pravilnik UN-a br. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Sidrišta za držanje djece

Pravilnik UN-a br. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Sustavi za držanje djece

Pravilnik UN-a br. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Pojačani sustavi za držanje djece

Pravilnik UN-a br. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Zaštita od prednjeg podlijetanja

Pravilnik UN-a br. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Zaštita od stražnjeg podlijetanja

Pravilnik UN-a br. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Bočna zaštita

Pravilnik UN-a br. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Sigurnost spremnika za gorivo

Pravilnik UN-a br. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Sigurnost ukapljenog naftnog plina

Pravilnik UN-a br. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Sigurnost stlačenog i ukapljenog prirodnog plina

Pravilnik UN-a br. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Sigurnost vodika

Pravilnik UN-a br. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Prikladnost materijala za vodikov sustav

 

Prilog V.

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Električna sigurnost uređaja u upotrebi

Pravilnik UN-a br. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Čelni sudar u dio prednje površine

Pravilnik UN-a br. 94

Primjenjuje se na kategorije vozila M1 i N1 s najvećom masom ≤ 2 500 kg.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Čelni sudar cijelom širinom

Pravilnik UN-a br. 137

Dopuštena je upotreba antropomorfne ispitne lutke „Hybrid III” dok se u Pravilnik UN-a ne uvede upotreba ispitnog uređaja „THOR” (test device for human occupant restraint).

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

Pravilnik UN-a br. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Zamjenski zračni jastuk

Pravilnik UN-a br. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Sudar s kabinom

Pravilnik UN-a br. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Bočni sudar

Pravilnik UN-a br. 95

Primjenjuje se na sva vozila kategorija M1 i N1, uključujući ona kod kojih je točka R najnižeg sjedala > 700 mm od razine tla.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Bočni udar u stup

Pravilnik UN-a br. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Stražnji sudar

Pravilnik UN-a br. 34

Primjenjuje se na kategorije vozila M1 i N1 s najvećom masom ≤ 3 500 kg. Mora se osigurati poštovanje zahtjeva u pogledu sigurnosti električnih uređaja nakon sudara

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjevi koji se odnose na

B

NEZAŠTIĆENE SUDIONIKE U CESTOVNOM PROMETU, VIDNO POLJE I VIDLJIVOST

B1

Zaštita glave i nogu pješaka

Pravilnik UN-a br. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Povećano područje zaštite od udarca glavom pješaka i biciklista

Pravilnik UN-a br. 127

Ispitno područje modela glave djeteta i odrasle osobe ograničeno je „razvijenom duljinom odrasle osobe” od 2 500 mm ili „stražnjom referentnom crtom vjetrobranskog stakla”, ovisno o tome što se nalazi više ispred. Dodir modela glave s prednjim držačima krova (A-pillars), gornjim držačem vjetrobranskog stakla i područjem ispred vjetrobranskog stakla vozila isključen je, ali mora se pratiti.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Prednji zaštitni sustav

 

Prilog IV.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti za pješake i bicikliste

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Upozoravanje na sudar s pješakom i biciklistom

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Sustav za obavješćivanje vozača o mrtvom kutu

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Sigurnost pri vožnji unatrag

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Prednje vidno polje

Pravilnik UN-a br. 125

Primjenjuje se na kategorije vozila M1 i N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Izravno vidno polje u teškim vozilima

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Sigurnosna stakla

Pravilnik UN-a br. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Odmrzavanje/odmagljivanje

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Brisači/naprave za pranje

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Uređaji za neizravno gledanje

Pravilnik UN-a br. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjevi koji se odnose na

C

ŠASIJU VOZILA, KOČENJE, GUME I UPRAVLJANJE

C1

Uređaj za upravljanje

Pravilnik UN-a br. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Upozoravanje o napuštanju prometne trake

Pravilnik UN-a br. 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Kočenje

Pravilnik UN-a br. 13 Pravilnik UN-a br. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Zamjenski dijelovi za kočenje

Pravilnik UN-a br. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Pomoć pri kočenju

Pravilnik UN-a br. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Nadzor stabilnosti

Pravilnik UN-a br. 13 Pravilnik UN-a br. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti u teškim vozilima

Pravilnik UN-a br. 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti u lakim vozilima

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Učinkovitost guma u području sigurnosti i zaštite okoliša

Pravilnik UN-a br. 30 Pravilnik UN-a br. 54 Pravilnik UN-a br. 117

Osiguravaju se i ispitni postupci za istrošene gume; primjenjuju se datumi iz napomene C.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Rezervni kotači i gume sa sposobnošću vožnje i ako su probušene

Pravilnik UN-a br. 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Obnovljene (protektirane) gume

Pravilnik UN-a br. 108 Pravilnik UN-a br. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Nadzor tlaka u gumama za laka vozila

Pravilnik UN-a br. 141

Primjenjuje se na kategorije vozila M1 i N1

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Nadzor tlaka u gumama za teška vozila

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Ugradnja guma

Pravilnik UN-a br. 142

Primjenjuje se na sve kategorije vozila

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Zamjenski kotači

Pravilnik UN-a br. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjevi koji se odnose na

D

INSTRUMENTE UGRAĐENE U VOZILO, ELEKTRIČNI SUSTAV, OSVJETLJENJE VOZILA I ZAŠTITU OD NEOVLAŠTENE UPOTREBE UKLJUČUJUĆI KIBERNAPADE

D1

Zvučno upozoravanje

Pravilnik UN-a br. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Radiofrekvencijske smetnje (elektromagnetska kompatibilnost)

Pravilnik UN-a br. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Zaštita od neovlaštene upotrebe, kibernapada, imobilizator i alarmni sustavi

Pravilnik UN-a br. 18 Pravilnik UN-a br. 97 Pravilnik UN-a br. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Zaštita vozila od kibernapada

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Brzinomjer

Pravilnik UN-a br. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Brojač kilometara

Pravilnik UN-a br. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Uređaji za ograničenje brzine

Pravilnik UN-a br. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljki i indikatora

Pravilnik UN-a br. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Sustavi za grijanje

Pravilnik UN-a br. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Uređaji za svjetlosnu signalizaciju

Pravilnik UN-a br. 4 Pravilnik UN-a br. 6 Pravilnik UN-a br. 7 Pravilnik UN-a br. 19 Pravilnik UN-a br. 23 Pravilnik UN-a br. 38 Pravilnik UN-a br. 77 Pravilnik UN-a br. 87 Pravilnik UN-a br. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Uređaji za osvjetljavanje ceste

Pravilnik UN-a br. 31 Pravilnik UN-a br. 98 Pravilnik UN-a br. 112 Pravilnik UN-a br. 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Katadiopteri (retroreflektirajući uređaji)

Pravilnik UN-a br. 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Izvori svjetla

Pravilnik UN-a br. 37 Pravilnik UN-a br. 99 Pravilnik UN-a br. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Ugradnja uređaja za svjetlosnu signalizaciju, osvjetljavanje ceste i katadioptera

Pravilnik UN-a br. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Signal za zaustavljanje u nuždi

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Uređaji za čišćenje glavnih svjetala

Pravilnik UN-a br. 45

 

1.

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Pokazivač promjene stupnja prijenosa

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjevi koji se odnose na

E

PONAŠANJE VOZAČA I SUSTAVA

E1

Olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Sustav za upozoravanje u slučaju umora i manjka pozornosti vozača

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Napredni sustav za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača

 

I izbjegavanje odvraćanja pozornosti vozača tehničkim sredstvima može se uzeti u obzir.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Praćenje dostupnosti vozača

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Uređaj za snimanje podataka o nesreći

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Sustavi za zamjenu vozača u vožnji

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Sustavi koji vozilu pružaju informacije o stanju vozila i njegova okruženja

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Vožnja u konvoju

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjevi koji se odnose na

F

OPĆU KONSTRUKCIJU VOZILA I KARAKTERISTIKE

F1

Mjesto za registarsku pločicu

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Vožnja unatrag

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Brave i šarke vrata

Pravilnik UN-a br. 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Stepenice za pristup vratima, rukohvati i bočne stepenice

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Vanjske izbočine

Pravilnik UN-a br. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Vanjske izbočine kabina gospodarskih vozila

Pravilnik UN-a br. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Propisana pločica i identifikacijski broj vozila

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Naprave za vuču

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Zaštita kotača

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Zaštita od prskanja ispod kotača 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Mase i dimenzije

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Mehaničke spojnice

Pravilnik UN-a br. 55 Pravilnik UN-a br. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

Pravilnik UN-a br. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Opća konstrukcija autobusa

Pravilnik UN-a br. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Čvrstoća nosive konstrukcije autobusa

Pravilnik UN-a br. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Zapaljivost u autobusima

Pravilnik UN-a br. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Napomene uz tablicu – točka D

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

D:  Datum nakon kojeg se odbija dodijeliti EU homologacija tipa:

D:  Datum nakon kojeg se odbija dodijeliti EU homologacija tipa:

[PO: molimo umetnuti datum 48 mjeseca od datuma primjene ove Uredbe]

[36 mjeseci nakon datuma primjene ove Uredbe]

Datumi nakon kojeg se zabranjuje registrirati vozilo i zabranjuje stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica:

Datumi nakon kojeg se zabranjuje registrirati vozilo i zabranjuje stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica:

[PO: molimo umetnuti datum 84 mjeseca od datuma primjene ove Uredbe]

[78 mjeseci nakon datuma primjene ove Uredbe]

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Napomene uz tablicu – točka E (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

E:  Datum nakon kojeg se odbija dodijeliti EU homologacija tipa i datum nakon kojeg se zabranjuje registrirati vozilo utvrđuje se u delegiranom aktu; datum ne smije biti raniji od datuma primjene ove Uredbe.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Napomene uz tablicu – bilješka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5 Usklađenost se zahtijeva u slučaju automatiziranih vozila.

Briše se.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

„58.

Sigurnost pješaka

Uredba (EU) 2019/…+ Pravilnik UN-a br. 127

 

A’;

Izmjena

Briše se.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 5. – podtočka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

„58.

Sigurnost pješaka

Uredba (EU) 2019/…+ Pravilnik UN-a br. 127

 

A’;

Izmjena

Briše se.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Prilog IV.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Prilog V.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Prilog VI.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Pravilnik UN-a

Posebni zahtjevi

Konačni datum za registraciju nesukladnih vozila i prodaju ili stavljanje u uporabu nesukladnih sastavnih dijelova (1)

29

Otpornost kabine gospodarskih vozila

29. siječnja 2021.

 

Vozila kategorije N moraju se uskladiti s Uredbom

 

142

Ugradnja guma

31. listopada 2018.

 

Vozila kategorija O1, O2, O3 i O4 moraju imati gume klase C1 ili C2 koje su u skladu sa zahtjevima 2. stupnja za otpor kotrljanja

 

 

Ugradnja guma

31. listopada 2020.

 

Vozila kategorija O3 i O4 moraju imati gume klase C3 koje su u skladu sa zahtjevima 2. stupnja za otpor kotrljanja

 

117

Gume s obzirom na emisije buke od kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja

30. travnja 2019.

 

Gume klase C1, C2 i C3 moraju se uskladiti sa zahtjevima 2. stupnja za emisije buke od kotrljanja

 

 

Gume s obzirom na emisije buke od kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja

30. travnja 2019.

 

Gume klase C3 moraju se uskladiti sa zahtjevima 1. stupnja za otpor kotrljanja

 

 

Gume s obzirom na emisije buke od kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja

30. travnja 2021.

 

Gume klase C1 i C2 moraju se uskladiti sa zahtjevima 2. stupnja za otpor kotrljanja

 

 

Gume s obzirom na emisije buke od kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja

30. travnja 2023.

 

Gume klase C3 moraju se uskladiti sa zahtjevima 2. stupnja za otpor kotrljanja

 

127

Učinkovitost u području sigurnosti pješaka

23. kolovoza 2019.

 

Vozila kategorije M1 s najvećom masom > 2 500 kg i kategorije N1

 

 

Izmjena

Pravilnik UN-a

Posebni zahtjevi

Konačni datum za registraciju nesukladnih vozila i prodaju ili stavljanje u uporabu nesukladnih sastavnih dijelova (1)

29

Otpornost kabine gospodarskih vozila

29. siječnja 2021.

 

Vozila kategorije N moraju se uskladiti s Uredbom

 

 

Gume s obzirom na emisije buke od kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja

30. travnja 2021.

 

Gume klase C1 i C2 moraju se uskladiti sa zahtjevima 2. stupnja za otpor kotrljanja

 

 

Gume s obzirom na emisije buke od kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja

30. travnja 2023.

 

Gume klase C3 moraju se uskladiti sa zahtjevima 2. stupnja za otpor kotrljanja

 

(1)

SL C 0, 0.0.0000, str. 0.


OBRAZLOŽENJE

Ova zakonodavna inicijativa dio je trećeg paketa za mobilnost „Europa u pokretu” te se njome predlaže revizija trenutačnog okvira (Uredba (EZ) br. 661/2009 o općoj sigurnosti vozila i Uredba (EZ) br. 78/2009 o sigurnosti pješaka) radi njegove prilagodbe promjenama u mobilnosti koje proizlaze iz društvenih trendova (npr. više biciklista i pješaka, starije društvo) i tehnološkom razvoju. Cilj joj je postaviti opće tehničke zahtjeve za homologaciju tipa vozila, sustava, sastavnih dijelova te zasebnih tehničkih jedinica na popisu područja sigurnosti. Prijedlog će se primjenjivati usporedno s najnovijom Uredbom (EU) 2018/0858 o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, koju nadopunjuje. Što se tiče njezina područja primjene, u ovom se prijedlogu zadržava predmet Uredbe o općoj sigurnosti vozila uz dodavanje upućivanja na zahtjeve za zaštitu putnika u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, proširujući ga na sve kategorije vozila (uključujući trenutačno izuzeta sportska terenska vozila i kombije). Integracija tehničkog napretka temelj je prijedloga, osobito u područjima sustavā za nadzor tlaka u gumama, inteligentnih sustava za pomoć pri kontroli brzine; sustava za praćenje budnosti i pozornosti vozača/za prepoznavanje odvraćanja pozornosti vozača; sustava za detekciju pri vožnji unatrag; sustava za olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola; uređaja za snimanje podataka o događaju (nesreći); povećanog područja zaštite od udarca glavom za nezaštićene sudionike u cestovnom prometu i prednje zaštitne sustave; sustava za detekciju i upozoravanje s obzirom na nezaštićene sudionike u cestovnom prometu koji se nalaze u neposrednoj blizini kamiona i autobusa i poboljšane vidljivosti nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu s vozačeva sjedala.

Broj smrtnih slučajeva na cestama EU-a 2017. godine dosegnuo je brojku od 25 300. Dodatnih 135 000 osoba teško je ozlijeđeno. Svi ti slučajevi i svaki od njih pojedinačno bili su udarac za obitelj, prijatelje, društvo, ali i za gospodarstvo. Izvjestiteljica smatra da je te zastrašujuće brojke potrebno znatno smanjiti. Broj smrtnih slučajeva na cestama EU-a smanjio se za više od 40 % tijekom razdoblja 2001. – 2010. Nažalost, stope smanjenja broja smrtnih slučajeva od 2013. stagniraju, uz smanjenje od samo 3 %. Kao posljedica toga, cilj EU-a da do 2020. broj smrtnih slučajeva na cestama smanji za polovinu u odnosu na broj iz 2010. vrlo će se teško postići bez poduzimanja dodatnih odlučnih mjera. Izvjestiteljica smatra da hitno treba smanjiti broj smrtnih slučajeva i stradalih na cestama EU-a. Ona smatra da bi se posebna pozornost trebala posvetiti zaštiti pješaka, biciklista i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu koji su činili gotovo polovicu žrtava stradanja na cestama 2017.

Izmjene koje predlaže izvjestiteljica idu u tom smjeru te se njima nastoji povećati učinkovitost regulatornog okvira smanjenjem broja nesreća, smrtnih slučajeva, ozljeda i štete s pomoću integracije pasivnih i aktivnih sigurnosnih karakteristika u sastavne dijelove vozila. Izvjestiteljica podupire mjere koje Komisija predlaže u člancima od 5. do 11. Međutim, neke od njih potrebno je doraditi i razjasniti kako bi se zajamčilo da će biti učinkovite te da će ih korisnici prihvatiti. Osim toga, izvjestiteljica smatra da se ovaj dugoočekivani prijedlog treba početi primjenjivati prije nego što predlaže Komisija.

Među mnogim mjerama koje predlaže izvjestiteljica, potrebno je izdvojiti sljedeće:

1.  Pojašnjenje definicije nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu kako bi se obuhvatili svi korisnici motornih vozila bez zaštitne karoserije.

2.  Uvođenje obveze prikazivanja svih karakteristika i sustava u cilju poboljšanja iskustva korisnika kako bi se povećalo prihvaćanje tih karakteristika i sustava.

3.  Uvođenje zaštitnih mjera kojima se štiti privatnost, zaštita podataka korisnika i učinkovitost u pogledu uređaja za snimanje podataka o nesreći i naprednih sustava za prepoznavanje odvraćanja pozornosti vozača.

4.  Uvođenje posebnih zahtjeva u pogledu inteligentnih sustava za pomoć pri kontroli brzine u cilju povećanja prihvaćanja korisnika i učinkovitosti tog sustava.

5.  Uvođenje zahtjeva, u pogledu nekoliko delegiranih akata, da se objave barem 12 mjeseci prije primjene svakog zahtjeva.

6.  Ubrzanje primjene svih zahtjeva za 12 mjeseci.

7.  Uvođenje obveza u pogledu preispitivanja zahtjeva koji se odnose na opću sigurnost i izvješćivanja o njima.

8.  Primjena sankcija iz Okvirne uredbe o homologaciji 2018/858 u ovoj Uredbi.

9.  Brisanje dvaju priloga o prednjim zaštitnim sustavima i vozilima s pogonom na vodik te uvođenje delegiranih akata o tom pitanju kako bi se učinkovitije uzeo u obzir tehnički napredak.

10.  Uvođenje nekoliko izmjena kojima se jamči tehnološka neutralnost.

Osim toga, izvjestiteljica je uvela nekoliko izmjena Priloga II. u pogledu sigurnosti pri vožnji unatrag, prednjeg vidnog polja, sigurnosti guma i učinkovitosti u području zaštite okoliša i izravnog vidnog polja u teškim vozilima. Njihov je cilj bolje odraziti stvarno stanje tehničkog napretka i mogućnosti obveznog uvođenja različitih karakteristika i sustava u budućnosti.

Izvjestiteljica smatra da je ova Uredba ambiciozan prijedlog koji bi za posljedicu trebao imati znatno smanjenje broja smrtnih slučajeva i ozljeda na cestama Europske unije u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju. Osim toga, njime bi se trebale otvoriti mogućnosti za razvoj u cijelosti automatizirane vožnje u bliskoj budućnosti. Autonomna vozila oslanjat će se na mnoge sustave i karakteristike predložene u ovoj Uredbi te će se, osim toga, oslanjati i na korisnikovo prihvaćanje tih karakteristika i sustava.


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (25.10.2018)

upućen Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sustave za zamjenu vozača u vožnji, uključujući upravljanje, ubrzavanje i kočenje;

(a)  sustave za zamjenu vozača u vožnji, uključujući upravljanje, ubrzavanje i kočenje, što se sve neovisno ispituje i dokazuje;

 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu

Referentni dokumenti

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

28.5.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum usvajanja

25.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM

U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam (15.1.2019)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Matthijs van Miltenburg

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Člankom 17. Uredbe o općoj sigurnosti ((EZ) br. 661/2009) i člankom 12. Uredbe o sigurnosti pješaka ((EZ) br. 78/2009) od Komisije se zahtijeva da prati tehnički razvoj u sigurnosnim tehnologijama i da po potrebi propiše nove sigurnosne karakteristike ažuriranjem zakonodavstva EU-a. U skladu s tim odredbama, prijedlog Komisije sadrži specifične prilagodbe tehničkom napretku s obzirom na sigurnosne karakteristike vozila koje će biti uključene u Okvirnu uredbu o homologaciji ((EU) 2018/858). Prijedlogom se radi pojednostavnjenja također stavlja izvan snage sekundarno zakonodavstvo u pogledu sigurnosti na cestama i sigurnosti pješaka ((EZ) No 78/2009 i (EZ) No 79/2009).

Stajalište izvjestitelja

Iako se posljednjih desetljeća sigurnost cestovnog prometa znatno poboljšala, u posljednjih je pet godina došlo do stagnacije u pogledu broja smrtnih slučajeva u cestovnom prometu, pri čemu je prema statističkim podacima o nesrećama u EU-u u cestovnom prometu 2017. zabilježeno 25 300 smrtnih slučajeva. Smrtni slučajevi u cestovnom prometu većinom su prouzročeni ljudskom pogreškom te ih je moguće spriječiti. Izvjestitelj je čvrsto uvjeren da bi EU trebao poduzeti konkretne mjere kako bi dodatno smanjio broj smrtnih slučajeva na cestama. Nove sigurnosne karakteristike vozila koje se uvode ovim prijedlogom imaju veliki potencijal za preokretanje tog trenda stagnacije, jer se njima nastoje bolje spriječiti ljudske pogreške. Bolja konstrukcija vozila i, primjerice, manje brzine mogu smanjiti utjecaj nesreća.

Općenito, tehnološki napredak u području automatizirane vožnje stalno se razvija. Komisija smatra da će to tržište iskusiti eksponencijalni rast, pri čemu će očekivana gospodarska korist do 2025. premašiti 620 milijardi EUR za automobilsku industriju EU-a i 180 milijardi EUR za elektronički sektor EU-a. Stoga izvjestitelj smatra da bi automobilska industrija EU-a trebala postati otporna na buduće promjene na način da iskoristi sve nove poslovne prilike za novoosnovana poduzeća, mala i srednja poduzeća i industriju koje tržište nudi i koje će nastaviti nuditi. Napredne sigurnosne karakteristike koje se navode u prijedlogu svakako bi mogle utrti put pripremi automobilske industrije EU-a za povezanu i automatiziranu vožnju. To bi također moglo pomoći potrošačima da se postupno priviknu na nove karakteristike, što će biti ključno kako bi potrošači prihvatili novu tehnologiju i imali povjerenja u nju.

Izvjestitelj smatra da se prijedlogom uspostavlja budućnosti okrenut, ali i ambiciozan okvir usmjeren na jačanje zaštite sudionika u cestovnom prometu i, konkretnije, nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu. Izvjestitelj u obzir uzima otvoreni dijalog i razmjenu gledišta koje je Komisija provela s različitim dionicima kako bi predstavila odgovarajuće i realistične mjere, vodeći računa i o sudionicima u prometu i o industriji.

Na temelju toga, izvjestitelj u ovome mišljenju želi osigurati sljedeće:

A.  da je zajamčena sigurnost (automobila) u svjetlu minimalnih standarda učinkovitosti, koji bi se trebali primjenjivati na sva motorna vozila, bez obzira na tip vozila;

B.  da se svaka obrada (osobnih) podataka mora provoditi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ((EU) 2016/679). osim toga, izvjestitelj želi osigurati specifičnije i konkretnije zaštitne mjere;

C.  da su predložene mjere dokazano djelotvorne i ekonomične te da ne uzrokuju znatno više cijene za potrošače;

D.  da je zajamčena zrelost predloženih sigurnosnih karakteristika i da se provedba obavlja na odgovoran način, osobito kad je riječ o karakteristikama koje nije moguće isključiti, kao što su, između ostalih, inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine i napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti;

E.  da se odredbe o razvoju tehničkih zahtjeva za gume uključe u prijedlog radi dopune tih mjera, kako bi se poboljšala sigurnost vozila u smislu boljeg prianjanja te kako bi se doprinijelo smanjenju buke koju stvaraju gume i manjim emisijama CO2;

F.  da proizvođači u vlasničkom priručniku pružaju jasne informacije prilagođene potrošačima kako bi vozači mogli bolje razumjeti sustave za pomoć u vožnji i njihove funkcije;

G.  da sigurnosni sustavi i upozorenja za pomoć vozačima budu lako uočljivi svim vozačima, uključujući i osobe s invaliditetom; po potrebi treba prilagoditi sigurnosne sustave kako bi se to osiguralo;

H.  da države članice poduzimaju korektivne mjere za potrebe provedbe kako bi se zajamčilo da se nova motorna vozila proizvode u skladu s ovom Uredbom.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Razvoj u području sigurnosti vozila u posljednjim je desetljećima znatno pridonio ukupnom smanjenju broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda na cestama. Međutim, ta su se smanjenja u Uniji u posljednje vrijeme zaustavila zbog različitih čimbenika kao što su strukturni čimbenici i čimbenici ponašanja, a bez novih inicijativa o općoj sigurnosti na cestama, učincima postojećeg pristupa u području sigurnosti više se neće moći kompenzirati učinci povećanja količine prometa. Stoga je potrebno dodatno poboljšati učinkovitost u području sigurnosti vozila u okviru integriranog pristupa sigurnosti na cestama i kako bi se bolje zaštitili nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu.

(3)  Razvoj u području sigurnosti vozila u posljednjim je desetljećima znatno pridonio ukupnom smanjenju broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda na cestama. Međutim, 2017. na cestama EU-a poginulo je 25 300 ljudi, što je brojka koja se u posljednje četiri godine neznatno promijenila. Osim toga, na cestama EU-a svake se godine u sudarima ozbiljno ozlijedi najmanje 135 000 ljudi. Bez novih inicijativa o općoj sigurnosti na cestama, učincima postojećeg pristupa u području sigurnosti više se neće moći kompenzirati učinci povećanja količine prometa. Stoga je potrebno dodatno poboljšati učinkovitost u području sigurnosti vozila u okviru integriranog pristupa sigurnosti na cestama i kako bi se bolje zaštitili nezaštićeni i svi ostali sudionici u cestovnom prometu.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Tehnički napredak u području naprednih sustava za sigurnost vozila nudi nove mogućnosti za smanjivanje broja stradalih. Kako bi se broj smrtnih slučajeva smanjio na najmanju moguću mjeru, potrebno je uvesti neke odgovarajuće nove tehnologije.

(4)  Tehnički napredak u području naprednih sustava za sigurnost vozila nudi nove mogućnosti za smanjivanje broja stradalih i broja prometnih nesreća. Kako bi se broj smrtnih slučajeva smanjio na najmanju moguću mjeru, potrebno je uvesti neke odgovarajuće nove tehnologije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 a)  Svi sigurnosni sustavi iz ove Uredbe trebali bi biti dokazano djelotvorni i ekonomični te ne bi smjeli prouzročiti znatno više cijene za potrošače.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Inteligentni sustavi za pomoć pri kontroli brzine, sustavi za zadržavanje u prometnoj traci te sustavi za praćenje budnosti i pozornosti vozača, za detekciju odvraćanja pozornosti i za detekciju pri vožnji unatrag imaju veliki potencijal da znatno smanje broj smrtnih slučajeva. Osim toga, ti se sustavi temelje na tehnologijama koje će se upotrebljavati i za uvođenje povezanih i automatiziranih vozila. Stoga bi se na razini Unije trebala uspostaviti usklađena pravila i ispitni postupci za homologaciju vozila u pogledu tih sustava i za homologaciju tih sustava kao zasebnih tehničkih jedinica.

(6)  Napredni sustavi za kočenje u slučaju opasnosti, inteligentni sustavi za pomoć pri kontroli brzine, sustavi za zadržavanje u prometnoj traci, sustavi za pomoć pri skretanju te sustavi za praćenje budnosti i pozornosti vozača, za detekciju odvraćanja pozornosti i za detekciju pri vožnji unatrag imaju veliki potencijal da znatno smanje broj smrtnih slučajeva. Sustavi za praćenje budnosti i pozornosti vozača i sustavi za detekciju odvraćanja pozornosti vozača trebali bi funkcionirati bez prepoznavanja lica. Osim toga, ti se sustavi temelje na tehnologijama koje će se upotrebljavati i za uvođenje povezanih i automatiziranih vozila. Stoga bi se na razini Unije trebala uspostaviti usklađena pravila i ispitni postupci za homologaciju vozila u pogledu tih sustava i za homologaciju tih sustava kao zasebnih tehničkih jedinica. Nadalje, potrebno je zajamčiti da se tijekom cijelog životnog ciklusa vozila ti sustavi mogu provjeravati i da se stoga njima može sigurno upravljati.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Uvođenje uređaja za snimanje podataka o događaju (nesreći) na kojima se pohranjuje niz ključnih podataka o vozilu u kratkom vremenskom okviru prije, tijekom i nakon događaja koji je pokretač (primjerice, aktiviranje zračnog jastuka) važan je korak prema dobivanju točnijih, detaljnih podataka o nesrećama. Stoga bi motorna vozila obvezno trebala biti opremljena takvim uređajima za snimanje. Kao zahtjev bi trebalo utvrditi i sposobnost tih uređaja za snimanje da snimaju i pohranjuju podatke tako da države članice mogu upotrebljavati te podatke za provođenje analize sigurnosti na cestama i procjenjivanje djelotvornosti konkretnih mjera koje su poduzete.

(7)  Uvođenje uređaja za snimanje podataka o događaju (nesreći) na kojima se pohranjuje niz ključnih podataka o vozilu u kratkom vremenskom okviru prije, tijekom i nakon događaja koji je pokretač (primjerice, aktiviranje zračnog jastuka) važan je korak prema dobivanju točnijih, detaljnih podataka o nesrećama. Stoga bi motorna vozila obvezno trebala biti opremljena takvim uređajima za snimanje. Trebalo bi snimati i pohranjivati samo takve anonimne podatke koji se mogu iskoristiti za proučavanje nesreća. Nadalje, ti uređaji za snimanje trebali bi moći snimati i pohranjivati podatke tako da države članice mogu upotrebljavati te podatke isključivo za provođenje analize sigurnosti na cestama i procjenjivanje djelotvornosti konkretnih mjera koje su poduzete, bez mogućnosti identifikacije vlasnika ili korisnika vozila.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7 a)  Zahtjevi za homologaciju tipa koji se odnose na sigurnost ispituju se i osiguravaju s obzirom na posebne standarde učinkovitosti koje moraju zadovoljavati sva vozila, neovisno o segmentu vozila.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Svaka obrada osobnih podataka, poput informacija o vozaču obrađenih u uređajima za snimanje podataka o događaju (nesreći) ili informacija o vozaču iz sustava za praćenje budnosti i pozornosti vozača i naprednih sustava za prepoznavanje odvraćanja pozornosti vozača trebala bi se provoditi u skladu sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti podataka, a posebno s Općom uredbom o zaštiti podataka28 . Uz to, obrada osobnih podataka prikupljenih iz vozila putem ugrađenog sustava eCall za pozivanje broja 112 podložno je posebnim zaštitnim mjerama29 .

(8)  Svaka obrada osobnih podataka, poput informacija o vozaču obrađenih u uređajima za snimanje podataka o događaju (nesreći) ili informacija o vozaču iz sustava za praćenje budnosti i pozornosti vozača i naprednih sustava za prepoznavanje odvraćanja pozornosti vozača trebala bi se provoditi u skladu sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti podataka, a posebno s Općom uredbom o zaštiti podataka28. Uz to, obrada osobnih podataka prikupljenih iz vozila putem uređaja za snimanje podataka o događaju (nesreći) i ugrađenog sustava eCall za pozivanje broja 112 podložno je posebnim zaštitnim mjerama29.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

28 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

Uredba (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ, SL L 123, 19.5.2015., str. 77.

Uredba (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ, SL L 123, 19.5.2015., str. 77.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Uvođenje sustava eCall za motocikle, gospodarska vozila i autobuse ključno je da se žrtvama nesreće omogući pružanje stručne medicinske pomoći što je brže moguće.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  S povijesnog gledišta, pravilima Unije ograničavale su se ukupne duljine kombinacija kamiona što je dovelo do uobičajenih konstrukcija s kabinom iznad motora jer se njima u najvećoj mogućoj mjeri povećava teretni prostor. Međutim, visoki položaj vozača doveo je do povećanog područja mrtvog kuta i lošije izravne vidljivosti oko kabine kamiona. To je glavni čimbenik u kamionskim nesrećama u koje su uključeni nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu. Broj stradalih mogao bi se znatno smanjiti poboljšanjem izravne vidljivosti. Stoga bi trebalo uvesti zahtjeve radi poboljšanja izravne vidljivosti.

(15)  S povijesnog gledišta, pravilima Unije ograničavale su se ukupne duljine kombinacija kamiona što je dovelo do uobičajenih konstrukcija s kabinom iznad motora jer se njima u najvećoj mogućoj mjeri povećava teretni prostor. Međutim, visoki položaj vozača doveo je do povećanog područja mrtvog kuta i lošije izravne vidljivosti oko kabine kamiona. To je glavni čimbenik u kamionskim nesrećama u koje su uključeni nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu. Broj stradalih mogao bi se znatno smanjiti poboljšanjem izravne vidljivosti. Stoga bi trebalo uvesti zahtjeve radi poboljšanja izravne vidljivosti kako bi se poboljšala izravna vidljivost nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu s vozačkog sjedala.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16 a)  Komisija bi prije kraja 2019. trebala predložiti da postojeći kamioni i autobusi budu nadograđeni tehnološki najnaprednijim sustavima za pomoć pri skretanju.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Automatizirana i povezana vozila mogla bi u velikoj mjeri pridonijeti smanjenju smrtnih slučajeva na cestama jer se procjenjuje da je otprilike 90 % prometnih nesreća posljedica ljudske pogreške. Kako će automatizirana vozila postupno preuzimati zadaće vozača, na razini Unije trebalo bi donijeti usklađena pravila i tehničke zahtjeve za automatizirane sustave vozila.

(17)  Automatizirana i povezana vozila mogla bi u velikoj mjeri pridonijeti smanjenju smrtnih slučajeva na cestama jer se procjenjuje da je više od 90 % prometnih nesreća posljedica ljudske pogreške ili interakcije ljudske pogreške i vozila i/ili infrastrukture. Kako će automatizirana vozila postupno preuzimati zadaće vozača, na razini Unije trebalo bi donijeti usklađena pravila i učinkovite tehničke zahtjeve primjerene za automatizirane sustave vozila.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Unija bi trebala na razini Ujedinjenih naroda nastaviti promicati razvoj tehničkih zahtjeva za učinak guma u području buke od kotrljanja, otpora kotrljanja i prianjanja na mokroj podlozi. Razlog tome je što Pravilnik UN-a br. 117 sada sadržava te detaljne odredbe. Proces prilagođavanja zahtjeva za gume radi uzimanja u obzir tehničkog napretka trebao bi se nastaviti na razini Ujedinjenih naroda, osobito kako bi se osiguralo da se učinak guma procjenjuje i na kraju radnog vijeka gume u njezinu istrošenom stanju i kako bi se promicala ideja da bi gume trebale ispunjavati te zahtjeve tijekom cijelog radnog vijeka te ih ne bi trebalo prerano zamjenjivati. Postojeće zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 661/2009 koji se odnose na učinak guma trebalo bi zamijeniti jednakovrijednim pravilnicima UN-a.

(19)  Unija bi trebala na razini Ujedinjenih naroda nastaviti promicati razvoj tehničkih zahtjeva za učinak guma u području buke od kotrljanja, otpora kotrljanja i prianjanja na mokroj podlozi. Razlog tome je što Pravilnik UN-a br. 117 sada sadržava te detaljne odredbe. Proces prilagođavanja zahtjeva za gume radi uzimanja u obzir tehničkog napretka trebao bi se brzo i ambiciozno nastaviti na razini Ujedinjenih naroda, osobito kako bi se osiguralo da se učinak guma procjenjuje i na kraju radnog vijeka gume u njezinu istrošenom stanju i kako bi se promicala ideja da bi gume trebale ispunjavati te zahtjeve tijekom cijelog radnog vijeka te ih ne bi trebalo prerano zamjenjivati. Kako bi se zajamčilo ispunjavanje strogih standarda, postojeće zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 661/2009 koji se odnose na učinak guma trebalo bi pratiti i ocjenjivati te bi ih trebalo zamijeniti kad se u Europskoj uniji učinak guma može poboljšati.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25 a)  U cilju osiguravanja sukladnosti s ovom Uredbom, odredbe o korektivnim mjerama i sankcijama iz Uredbe (EU) 2018/858 primjenjuju se i na ovu Uredbu.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  homologaciju novoproizvedenih guma s obzirom na njihovu učinkovitost u području sigurnosti i zaštite okoliša.

3.  homologaciju novoproizvedenih guma s obzirom na njihovu učinkovitost u području sigurnosti i zaštite okoliša u smislu smanjenja buke i onečišćenja zraka.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „nezaštićeni sudionik u cestovnom prometu” znači sudionik u cestovnom prometu koji upotrebljava motorno vozilo na dva kotača ili nemotorizirani sudionik u cestovnom prometu kao što je biciklist ili pješak;

(1)  „nezaštićeni sudionik u cestovnom prometu” znači sudionik u cestovnom prometu koji upotrebljava motorno vozilo na dva ili tri kotača ili električnu napravu za osobno kretanje, ili nemotorizirani sudionik u cestovnom prometu kao što je biciklist ili pješak;

Obrazloženje

Iako se motocikli tradicionalno izrađuju s dva kotača, mnogi sada imaju tri kotača, ali su i dalje nezaštićeni u odnosu na automobile i kamione. Isto tako, u urbanim područjima sve se više osoba kreće s pomoću električnih naprava za osobno kretanje (romobili, monocikli itd.). Ne treba ih isključiti iz definicije nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „signal za zaustavljanje u nuždi” znači brzo bljeskanje kočnih svjetala radi ukazivanja drugim sudionicima u prometu sa stražnje strane vozila na to da na vozilo djeluje velika sila usporenja u odnosu na prevladavajuće uvjete na cesti;

(7)  „signal za zaustavljanje u nuždi” znači brzo bljeskanje kočnih svjetala ili pokazivača smjera radi ukazivanja drugim sudionicima u prometu sa stražnje strane vozila na to da na vozilo djeluje velika sila usporenja u odnosu na prevladavajuće uvjete na cesti;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „sustav za detekciju pri vožnji unatrag” znači kamera ili zaslon, optički ili detekcijski sustav koji upozorava vozača na osobe ili predmete na stražnjoj strani vozila pri čemu je primarni cilj izbjeći sudar pri vožnji unatrag;

(8)  „sustav za detekciju pri vožnji unatrag” znači sustav koji upozorava vozača na osobe ili predmete na stražnjoj strani vozila pri čemu je primarni cilj izbjeći sudar pri vožnji unatrag;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti” znači sustav koji može automatski primijetiti potencijalni sudar i pokrenuti sustav kočenja na vozilu kako bi se usporilo njegovo kretanje i izbjegao ili ublažio sudar;

(10)  „automatizirani sustav za kočenje u slučaju opasnosti” znači sustav koji može automatski primijetiti potencijalni sudar i automatski pokrenuti sustav kočenja na vozilu u posljednjem trenutku kako bi se usporilo njegovo kretanje i izbjegao ili ublažio sudar;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  „sustav za zadržavanje u prometnoj traci” znači sustav koji prati položaj vozila s obzirom na granice prometne trake i primjenjuje zakretni moment na kolo upravljača, ili pritisak na kočnice, barem onda kada vozilo napusti prometnu traku ili će se to ubrzo dogoditi te postoji neposredna opasnost od sudara;

(11)  „sustav za zadržavanje u prometnoj traci” znači sustav koji prati položaj vozila s obzirom na granice prometne trake, primjenjuje zakretni moment na kolo upravljača i izdaje upozorenje, ili primjenjuje pritisak na kočnice, barem onda kada vozilo napusti prometnu traku ili će se to ubrzo dogoditi te postoji neposredna opasnost od sudara;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11 a)  „sustav za pomoć pri skretanju” znači napredan sustav koji ima sposobnost detekcije nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu koji se nalaze u neposrednoj blizini prednje strane vozila ili strane suvozača i sposobnost upozoravanja ili izbjegavanja sudara s tim nezaštićenim sudionicima u cestovnom prometu.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći)” znači sustav koji prije, tijekom i nakon sudara snima i pohranjuje kritične parametre i informacije povezane sa sudarom;

(13)  „uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći)” znači sustav koji prije, tijekom i nakon sudara snima i pohranjuje kritične parametre i informacije povezane sa sudarom uzimajući u obzir potrebno vrijeme i ne kasnije od pet sekundi od trenutka sudara;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  „prednji zaštitni sustav” znači zasebna struktura ili više struktura, kao što su cijevni zaštitni luk ili dodatni branik, čija je namjena da štite vanjsku površinu vozila, povrh izvorno ugrađenog branika, od oštećenja u slučaju sudara s nekim predmetom, uz iznimku struktura mase manje od 0,5 kg čija je namjena da štite samo svjetla vozila;

(14)  „prednji zaštitni sustav” znači zasebna struktura ili više struktura, kao što su cijevni zaštitni luk ili dodatni branik, čija je namjena da štite vanjsku površinu vozila, povrh izvorno ugrađenog branika, od oštećenja odnosno ozljede u slučaju sudara s nekim predmetom ili životinjom, uz iznimku struktura mase manje od 0,5 kg čija je namjena da štite samo svjetla vozila;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „automatizirano vozilo” znači motorno vozilo konstruirano i izrađeno kako bi se kretalo autonomno tijekom duljih vremenskih razdoblja bez stalnog ljudskog nadzora;

(21)  „automatizirano vozilo” znači motorno vozilo konstruirano i izrađeno kako bi se u skladu s prometnim propisima kretalo autonomno tijekom duljih vremenskih razdoblja bez stalnog ljudskog nadzora;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Proizvođači osiguravaju da su vozila konstruirana, izrađena i sastavljena na način kojim se u najvećoj mjeri smanjuje rizik od ozljeda putnika u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

4.  Proizvođači moraju osigurati da su vozila konstruirana, izrađena i sastavljena na način kojim se, kad se vozila koriste u skladu s namjenom, sprečava ili u najvećoj mjeri smanjuje rizik od smrtnog slučaja ili ozljeda putnika u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pješake, bicikliste, vidno polje i vidljivost;

(b)  pješake, bicikliste, hodače i skejtere, vidno polje i vidljivost;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Zahtjevi za homologaciju tipa koji se odnose na sigurnost utvrđeni u ovoj Uredbi moraju biti tehnološki neutralni i moraju se ispitati i osigurati s obzirom na posebne standarde učinkovitosti koje moraju zadovoljavati sva vozila, bez obzira na tip vozila.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.b  Proizvođači u vlasničkom priručniku moraju pružiti jasne informacije prilagođene potrošačima kako bi vozači mogli bolje razumjeti sustave za pomoć u vožnji i njihove funkcije.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  homologaciju guma, uključujući tehničke zahtjeve o njihovoj ugradnji.

(b)  homologaciju guma, uključujući njihovu provjeru u iskorištenom stanju i u različitim uvjetima na cesti ovisno o vremenskim prilikama, i tehničke zahtjeve o njihovoj ugradnji.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  uspostavu, na razini Europske unije, ispitivanja homologacije tipa guma na vozilima kategorija M1 i N1 u pogledu njihova prianjanja na mokroj podlozi u istrošenom stanju, nakon što se utvrdi metoda ispitivanja.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  sustav eCall

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći)

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Motorna vozila moraju se opremiti naprednim sustavima za kočenje u slučaju opasnosti koji se konstruiraju i ugrađuju u dvjema fazama i u kojima se predviđa:

 

(a) detekcija vozila u pokretu i nepomičnih prepreka ispred motornog vozila u prvoj fazi;

 

(b) proširenje sposobnosti detekcije, osobito u mrtvom kutu, radi uključivanja nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu ispred motornog vozila u drugoj fazi;

 

Napredni sustavi za kočenje u slučaju opasnosti moraju posebno ispuniti sljedeće zahtjeve:

 

(a) ne smije biti moguće isključiti sustave;

 

(b) automatizirane aktivne radnje sustava moraju se moći izmijeniti svjesnim radnjama vozača, primjerice ubrzanjem;

 

(c) sustavi se moraju nalaziti u normalnom stanju rada nakon svake aktivacije glavnog kontrolnog prekidača;

 

(d) mora se omogućiti lako onemogućavanje zvučnih upozorenja, no tim se postupkom ne smiju istodobno onemogućiti ostale funkcije sustava osim zvučnih upozorenja.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Sigurnosni sustavi i upozorenja u sklopu pomoći u vožnji moraju biti lako uočljivi svim vozačima, uključujući i starije osobe te osobe s invaliditetom.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  Uređaji za snimanje podataka o događaju (nesreći) moraju ispunjavati posebno sljedeće zahtjeve:

 

(a) podaci koje oni mogu snimati i pohranjivati uzimajući u obzir potrebno vrijeme i ne kasnije od pet sekundi od trenutka sudara moraju obuhvaćati podatke o brzini vozila, stanju i brzini aktivacije njegovih sigurnosnih sustava i sve ostale relevantne ulazne parametre ugrađenih sustava za aktivnu sigurnost i izbjegavanje nesreća;

 

(b) ne smije biti moguće isključiti te uređaje.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Pravila o privatnosti i zaštiti podataka

 

1. Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje Uredba (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Svaka obrada osobnih podataka putem uređaja za snimanje podataka o događaju (nesreći) iz članka 6. stavka 4a mora biti u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka iz te uredbe.

 

2. Osobni podaci obrađeni uređajem za snimanje podataka o događaju (nesreći) moraju se koristiti samo u svrhu analize podataka o nesreći. Podaci o događaju (nesreći) moraju se staviti na raspolaganje isključivo nacionalnim tijelima, u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom koje je sukladno s Uredbom (EU) br. 2016/679, putem standardiziranog sučelja. Anonimni podaci koje uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći) može snimati moraju uključivati tip, izvedbu i varijantu vozila te osobito sustave za aktivnu sigurnost i izbjegavanje nesreća koji su ugrađeni u vozilo. Međutim, oni ne smiju sadržavati posljednje četiri znamenke indikatora vozila u identifikacijskom broju vozila, ni bilo koju drugu informaciju kojom bi se omogućila identifikacija samog pojedinačnog vozila, vlasnika ili korisnika vozila.

 

3. Osobni podaci koji se obrađuju u skladu s ovom Uredbom ne smiju se zadržavati dulje nego što je potrebno u svrhu analize podataka o nesreći iz stavka 2. ovog članka. Takvi podaci u potpunosti se brišu čim više nisu potrebni za tu svrhu.

 

4. Proizvođači moraju osigurati da uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći) nije sljediv te da nije predmet nikakvog trajnog praćenja.

 

5. Proizvođači moraju osigurati da se u unutarnjoj memoriji uređaja za snimanje podataka o događaju (nesreći) podaci automatski i kontinuirano uklanjaju.

 

6. Ti podaci ne smiju biti dostupni izvan uređaja za snimanje podataka o događaju (nesreći) nijednom subjektu sve dok ne dođe do eventualnog događaja (nesreće).

 

7. U uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći) moraju biti ugrađene tehnologije za unapređenje zaštite privatnosti i visokom razinom informatičke zaštite kako bi se vozačima osigurala odgovarajuća razina zaštite privatnosti, kao i potrebne zaštitne mjere za sprečavanje nadzora, daljinske manipulacije i zlouporabe, uključujući kibernetičke napade.

 

8. Proizvođači u vlasničkom priručniku moraju pružati jasne i opsežne informacije o obradi podataka koja se provodi putem uređaja za snimanje podataka o događaju (nesreći). Te informacije moraju sadržavati:

 

(a) upućivanje na pravnu osnovu za obradu podataka;

 

(b) činjenicu da se uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći) aktivira automatski;

 

(c) načine obrade podataka koju provodi uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći);

 

(d) konkretnu svrhu obrade podataka o događaju (nesreći), koja je ograničena na analizu podataka o nesreći iz članka 6.a stavka 2.;

 

(e) vrste prikupljenih i obrađenih podataka te primatelje tih podataka;

 

(f) rok za čuvanje podataka u uređaju za snimanje podataka o događaju (nesreći);

 

(g) činjenicu da ne postoji stalno praćenje vozila;

 

(h) načine ostvarivanja prava ispitanika te službu za kontakt odgovornu za obradu zahtjeva za pristup.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Vozila kategorija M1 i N1 opremaju se naprednim sustavima za kočenje u slučaju opasnosti koji se konstruiraju i ugrađuju u dvjema fazama i u kojima se predviđa:

Briše se.

(a)  detekcija vozila u pokretu i nepomičnih prepreka ispred motornog vozila u prvoj fazi;

 

(b)  proširenje sposobnosti detekcije radi uključivanja nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu ispred motornog vozila u drugoj fazi.

 

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Vozila kategorija M1 i N1 opremaju se sustavom za zadržavanje u prometnoj traci.

3.  Vozila kategorija M1 i N1 moraju se opremiti sustavom za zadržavanje u prometnoj traci i sustavom za upozoravanje o napuštanju prometne trake. .

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Napredni sustavi za kočenje u slučaju opasnosti i sustavi za zadržavanje u prometnoj traci moraju ispuniti posebno sljedeće zahtjeve:

4.  Sustavi za zadržavanje u prometnoj traci ili sustavi za upozoravanje o napuštanju prometne trake moraju posebno ispuniti sljedeće zahtjeve:

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  automatizirane aktivne radnje sustava moraju se moći izmijeniti svjesnim radnjama vozača, primjerice upravljanjem;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Vozila kategorija M1 i N1 opremaju se uređajem za snimanje podataka o događaju (nesreći). Uređaji za snimanje podataka o događaju (nesreći) moraju ispunjavati posebno sljedeće zahtjeve:

Briše se.

(a)  podaci koje oni mogu snimati i pohranjivati s obzirom na razdoblje prije, tijekom i nakon sudara uključuju, najmanje, podatke o brzini vozila, stanju i brzini aktivacije njegovih sigurnosnih sustava i sve ostale relevantne ulazne parametre ugrađenih sustava za aktivnu sigurnost i izbjegavanje nesreća;

 

(b)  ne smije biti moguće isključivanje tih uređaja,

 

(c)  način na koji oni mogu snimati i pohranjivati podatke mora biti takav da su podaci zaštićeni od manipulacije i dostupni nacionalnim tijelima, na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679, preko standardiziranog sučelja za potrebe analize podataka o nesrećama, i takav da se mogu utvrditi točan tip, izvedba i varijanta vozila te osobito sustavi za aktivnu sigurnost i izbjegavanje nesreća koji su ugrađeni u vozilo.

 

Međutim, podaci koje uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći) može snimati i pohranjivati ne smiju sadržavati posljednje četiri znamenke indikatora vozila u identifikacijskom broju vozila ni bilo koju drugu informaciju kojom bi se omogućila identifikacija samog pojedinačnog vozila.

 

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 opremaju se sustavom za upozoravanje o napuštanju prometne trake i naprednim sustavom za kočenje u slučaju opasnosti, koji su usklađeni sa zahtjevima utvrđenima u delegiranim aktima donesenima na temelju stavka 7.

2.  Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 moraju se opremiti sustavom za zadržavanje u prometnoj traci, sustavom za upozoravanje o napuštanju prometne trake i naprednim sustavom za kočenje u slučaju opasnosti, koji su usklađeni sa zahtjevima utvrđenima u delegiranim aktima donesenima na temelju stavka 7.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 opremaju se naprednim sustavima koji imaju sposobnost detekcije nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu koji se nalaze u neposrednoj blizini prednje strane vozila ili strane suvozača i sposobnost upozoravanja ili izbjegavanja sudara s tim nezaštićenim sudionicima u cestovnom prometu.

3.  Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 moraju se opremiti sustavom za pomoć pri skretanju u skladu s propisima iz delegiranih akata donesenih na temelju stavka 7.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  S obzirom na sustave iz stavaka 2. i 3. ovog članka, oni moraju ispuniti posebno sljedeće zahtjeve:

4.  S obzirom na sustave iz stavka 2. ovog članka, oni moraju posebno ispuniti sljedeće zahtjeve:

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  automatizirane aktivne radnje sustava moraju se moći izmijeniti svjesnim radnjama vozača, primjerice upravljanjem;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Sustav iz stavka 3. ne smije biti moguće isključiti.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 konstruiraju se i izrađuju tako da se poboljša izravna vidljivost nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu iz vozačeva sjedala.

5.  Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 moraju se konstruirati i izraditi tako da se poboljša izravna vidljivost nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu iz vozačeva sjedala. Komisija predlaže Delegirani akt o zahtjevima za izravnu vidljivost kojim se uklanja prednji mrtvi kut i mrtvi kut na vozačevoj strani kamiona te se znatno smanjuje mrtvi kut na suvozačevoj strani. Taj će se zahtjev diferencirati ovisno o vrsti kamiona.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Vozila kategorija M2 i M3 s kapacitetom većim od 22 putnika uz vozača i izrađena sa stajaćim mjestima za putnike kako bi se omogućilo neometano kretanje putnika konstruiraju se i izrađuju tako da budu pristupačna osobama sa smanjenom mobilnošću, uključujući korisnike invalidskih kolica.

6.  Vozila kategorija M2 i M3 s kapacitetom većim od 22 putnika uz vozača i izrađena sa stajaćim mjestima za putnike kako bi se omogućilo neometano kretanje putnika moraju se konstruirati i izraditi tako da budu pristupačna osobama sa smanjenom mobilnošću, uključujući korisnike invalidskih kolica i osobe s invaliditetom.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sustave za zamjenu vozača u vožnji, uključujući upravljanje, ubrzavanje i kočenje;

(a)  sustave za zamjenu vozača u vožnji, uključujući upravljanje, ubrzavanje i kočenje, kao i za zamjenu obveze postupanja s obzirom na signalizaciju.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Preispitivanje

 

Do tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svake tri godine nakon tog datuma, Komisija mora podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uključujući, prema potrebi, i prijedloge za izmjene ove Uredbe ili drugog odgovarajućeg zakonodavstva, s obzirom na uključivanje daljnjih sigurnosnih mjera.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od [PO: molimo umetnite datum 36 mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Primjenjuje se od [PO: molimo umetnite datum 24 mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Delegirani akti iz članka 12. objavljuju se najmanje 12 mjeseca prije njihove primjene.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – tablica – redak 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Zaštita od stražnjeg podlijetanja

Pravilnik UN-a br. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Izmjena

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

1.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Zaštita od stražnjeg podlijetanja

Pravilnik UN-a br. 58

Za vozila kategorija N2 i N3 mora biti moguće spriječiti podlijetanje nadolazećih vozila koja se kreću brzinom do 56 km/h.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – tablica – redak 36.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti za pješake i bicikliste

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmjena

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti za pješake i bicikliste

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – tablica – redak 38.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Sustav za obavješćivanje vozača o mrtvom kutu

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Izmjena

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Pomoć pri skretanju

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – tablica – redak 49.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmjena

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti i upozoravanje o napuštanje prometne trake

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – tablica – redak 61.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Nadzor tlaka u gumama za teška vozila

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Izmjena

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Nadzor tlaka u gumama za teška vozila

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – tablica – redak 72.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Izmjena

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – tablica – redak 90.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći)

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Izmjena

Predmet

Pravilnici UN-a

Dodatni posebni tehnički zahtjevi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Komponenta

Uređaj za snimanje podataka o događaju (nesreći)

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – Napomene uz tablicu – točka D

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

D: Datum nakon kojeg se odbija dodijeliti EU homologacija tipa:

D: Datum nakon kojeg se odbija dodijeliti EU homologacija tipa:

[PO: molimo umetnuti datum 48 mjeseci od datuma primjene ove Uredbe]

[PO: molimo umetnuti datum 36 mjeseci od datuma primjene ove Uredbe]

Datumi nakon kojeg se zabranjuje registrirati vozilo i zabranjuje stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica:

Datumi nakon kojeg se zabranjuje registrirati vozilo i zabranjuje stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica:

[PO: molimo umetnuti datum 84 mjeseci od datuma primjene ove Uredbe]

[PO: molimo umetnuti datum 72 mjeseca od datuma primjene ove Uredbe]

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu

Referentni dokumenti

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

28.5.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Razmatranje u odboru

21.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu

Referentni dokumenti

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Datum usvajanja

21.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Datum podnošenja

4.3.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna napomena