Procedūra : 2018/0145(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0151/2019

Pateikti tekstai :

A8-0151/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0391

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 491kWORD 245k
4.3.2019
PE 627.562v02-00 A8-0151/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0286),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0194/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A8-0151/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009

dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/858 ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009

 

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste, kai minimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 ir panaikinantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1). Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/… 24 + nustatomos naujų transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo administracinės nuostatos ir techniniai reikalavimai, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio saugą bei aplinkosauginį veiksmingumą;

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/85824 nustatomos naujų transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo administracinės nuostatos ir techniniai reikalavimai, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio saugą bei aplinkosauginį veiksmingumą;

__________________

__________________

24 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/ variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 ir panaikinantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L , ….., p.)

24 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 ir panaikinantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).

25 + LB: įrašykite tekste reglamento numerį, nurodytą dokumente PE-CONS Nr. 73/17 (2016/0014 (COD)) ir įrašykite reglamento numerį, datą ir OL nuorodą išnašose.

 

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  kad būtų užtikrinta kelių eismo sauga Sąjungoje, reikia koordinuotos politikos tarptautinių lygmeniu pagal UNECE susitarimus ir visų pirma 29-oje darbo grupėje (WP.29) bei integruoto požiūrio Sąjungos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Todėl būtina koordinuoti veiksmus ir priemones, kurių imasi įvairios institucijos pagrindinių kelių eismo saugos sudedamųjų dalių, apimančių transporto priemones, elgseną vairuojant, kelio ženklus ir infrastruktūrą, srityje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  per pastaruosius dešimtmečius transporto priemonių saugos tobulinimas reikšmingai prisidėjo prie bendro žūčių ir sunkių sužalojimų keliuose skaičiaus mažinimo. Tačiau pastaraisiais metais mažinimo pažanga Sąjungoje nepasistūmėjo dėl įvairių veiksnių, pavyzdžiui, struktūrinių ir elgsenos veiksnių. Be naujų bendrosios kelių eismo saugos iniciatyvų dabartinis požiūris nepadės užtikrinti saugos didėjant eismo intensyvumui. Todėl transporto priemonių sauga turi būti toliau tobulinama taikant integruotą požiūrį į kelių eismo saugą ir siekiant geriau apsaugoti pažeidžiamus eismo dalyvius;

(3)  per pastaruosius dešimtmečius transporto priemonių saugos tobulinimas reikšmingai prisidėjo prie bendro žūčių ir sunkių sužalojimų keliuose skaičiaus mažinimo. Tačiau, 2017 m. Sąjungos keliuose žuvo 25 300 žmonių – tai skaičius, kuris pastaruosius ketverius metus nesikeitė. Be to, kiekvienais metais per susidūrimus sunkiai sužalojama apie 135 000 asmenų. Sąjunga deda visas pastangas, kad šie skaičiai būtų kuo labiau sumažinti siekiant tikslo „Vision Zero“ – jokių mirtinų sužalojimų. Kartu su saugos priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti transporto priemonių keleivius, siekiant apsaugoti ne transporto priemonėse esančius eismo dalyvius, taip pat būtina įgyvendinti konkrečias priemones, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią pažeidžiamų eismo dalyvių, pavyzdžiui, dviratininkų ir pėsčiųjų, žūtims ir sužeidimams. Be naujų bendrosios kelių eismo saugos iniciatyvų dabartinis požiūris nepadės užtikrinti saugos didėjant eismo intensyvumui. Todėl transporto priemonių sauga turi būti toliau tobulinama taikant integruotą požiūrį į kelių eismo saugą ir siekiant geriau apsaugoti pažeidžiamus eismo dalyvius;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  į pažeidžiamų eismo dalyvių apibrėžtį turėtų būti įtraukiami variklinių transporto priemonių eismo dalyviai, kaip antai riedžių, motorolerių, neįgaliųjų vežimėlių ir elektrinių dviračių naudotojai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pažangiųjų transporto priemonių saugos sistemų technikos pažanga suteikia daugiau galimybių mažinti eismo įvykių aukų skaičių. Siekiant kuo labiau sumažinti žūčių skaičių, reikia įdiegti tam tikras svarbias naujas technologijas;

(4)  pažangiųjų transporto priemonių saugos sistemų technikos pažanga suteikia daugiau galimybių mažinti eismo įvykių aukų skaičių. Siekiant kuo labiau sumažinti sunkių sužalojimų ir žūčių skaičių, reikia įdiegti tam tikrų svarbių naujų technologijų paketą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekiant užtikrinti technologinį neutralumą padangų oro slėgio stebėjimo sistemose, turėtų būti leidžiamos tiek tiesioginio, tiek ir netiesioginio padangų oro slėgio stebėjimo sistemos.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  siūlomos reguliavimo priemonės mažinant žūčių, nelaimingų atsitikimų keliuose ir sužalojimų ir pažeidimų skaičių gali būti veiksmingos tik tuo atveju, jei eismo dalyviai jas pripažins. Todėl transporto priemonių gamintojai turėtų dėti visas pastangas, siekdami užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos sistemos ir funkcijos būtų tobulinamos taip, kad būtų padedama vairuotojui, būtų užtikrinama, kad naudotojas jas pripažintų, ir padidėtų tikimybė, kad jos bus naudojamos. Šiuo tikslu variklinių transporto priemonių naudojimo instrukcijose taip pat turėtų būti aiškiai ir vartotojams patogiu būdu paaiškinta apie šių sistemų ir funkcijų veikimą ir jų trūkumus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema, kelio juostos sekimo sistema, vairuotojo mieguistumo ir dėmesio stebėjimo / atitraukimo atpažinimo ir atbulinės eigos aptikimo sistemos turi didelį potencialą gerokai sumažinti eismo įvykių aukų skaičių. Be to, šios sistemos yra pagrįstos technologijomis, kurios taip pat bus naudojamos įdiegiant susietąsias ir automatizuotas transporto priemones. Todėl Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos suderintos transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su tokiomis sistemomis, ir tokių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo taisyklės ir bandymo procedūros;

(6)  pažangiosios avarinio stabdymo sistemos, išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema, avarinė kelio juostos sekimo sistema, vairuotojo mieguistumo ir dėmesio atitraukimo įspėjimo, pažangi vairuotojo dėmesio atitraukimo įspėjimo ir atbulinės eigos aptikimo sistemos yra saugos sistemos, kurios turi didelį potencialą gerokai sumažinti eismo įvykių aukų skaičių. Be to, kai kurios šių saugos sistemų yra sudaro pagrindą technologijomis, kurios taip pat bus naudojamos įdiegiant susietąsias ir automatizuotas transporto priemones. Bet kuri tokia saugos sistema turėtų veikti nesinaudodama jokia vairuotojų ar keleivių biometrine informacija, įskaitant veido atpažinimą . Todėl Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos suderintos transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su tokiomis sistemomis, ir tokių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo taisyklės ir bandymo procedūros; Atliekant kiekvieną galiojančių teisės aktų vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į tų sistemų technologinę pažangą siekiant, kad jos būtų perspektyvios, griežtai atitinkančios privatumo ir duomenų apsaugos principus bei norint remti jų plėtojimą visiškai saugaus eismo vizijos kryptimi; Taip pat būtina užtikrinti, kad šias sistemas galima naudoti saugiai viso transporto priemonės gyvavimo ciklo metu.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  Turėtų būti įmanoma išjungti pažangiąją greičio palaikymo sistemą, pavyzdžiui, kai vairuotojas gauna klaidingų įspėjimų ar klaidingos informacijos dėl nepalankių oro sąlygų, laikinai prieštaringų kelio ženklų statybos zonose ir klaidinančių, defektų turinčių ar trūkstamų kelio ženklų. Toks išjungimo savybė turėtų būti valdoma vairuotojo, trukti tiek kiek reikia, o ją vairuotojas turėtų galėti lengvai įjungti. Sistema visada turėtų veikti tada, kai yra įjungiamas degimas, o vairuotojas visada turėtų žinoti, ar sistema yra įjungta, ar išjungta.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  Plačiai pripažinta, kad saugos diržas yra vienas iš svarbiausių ir veiksmingiausių transporto priemonės saugos elementų. Todėl priminimo prisisegti saugos diržus įtaisai turi potencialą toliau mažinti žūčių skaičių arba mažinti sužalojimus, nes dėl jų visoje Sąjungoje didėja užsisegusių saugos diržą asmenų procentas. Dėl šios priežasties Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyta priminimo prisisegti saugos diržus sistema, kuri nuo 2014 m. yra privaloma vairuotojo vietoje visuose naujuose automobiliuose. To buvo pasiekta įgyvendinant JT taisyklę Nr. 16, kurioje buvo numatytos atitinkamos techninės nuostatos. Atsižvelgiant į JT taisyklės pritaikymą prie technikos pažangos, dabar ji taip pat taps privaloma visose M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių priekinėse ir galinėse sėdynėse, taip pat visose priekinėse N2, N3, M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių su priminimo prisisegti saugos diržus sistemomis sėdynėse nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 1 d. visoms naujoms variklinėms transporto priemonėms.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašį, kuriame per trumpą laiką išsaugomi svarbiausi transporto priemonės duomenys prieš eismo įvykį, jo metu ir po jo (dažniausiai aktyvavus oro pagalvę), įvedimas yra svarbus žingsnis, siekiant gauti išsamius eismo įvykių duomenis. Todėl variklinėse transporto priemonėse turi būti įrengti tokie savirašiai. Taip pat turėtų būti reikalavimas, kad tokie savirašiai galėtų įrašyti ir saugoti duomenis taip, kad valstybės narės galėtų naudoti duomenis kelių eismo saugos analizei atlikti ir konkrečių priemonių veiksmingumui įvertinti;

(7)  avarijos duomenų savirašio, kuriame per trumpą laiką išsaugomi svarbiausi nuasmeninti transporto priemonės duomenys prieš pat eismo įvykį, jo metu ir iškart po jo (pvz., aktyvavus oro pagalvę), įrengimas yra svarbus žingsnis, siekiant gauti išsamius eismo įvykių duomenis. Todėl visose variklinėse transporto priemonėse turi būti įrengti tokie savirašiai. Tokie savirašiai turėtų galėti įrašyti ir saugoti duomenis taip, kad įrašyti ir saugoti duomenis taip, kad valstybės narės galėtų naudoti duomenis kelių eismo saugos analizei atlikti ir konkrečių priemonių veiksmingumui įvertinti be galimybės nustatyti konkrečios transporto priemonės savininką arba turėtoją remiantis užfiksuotais duomenimis.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  bet koks asmens duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, informacijos apie vairuotoją, apdorotos įvykių (avarijų) duomenų savirašiu, arba informacijos apie vairuotojo mieguistumą ir dėmesį stebėsena arba pažangus dėmesio atitraukimo atpažinimas, turėtų būti atliekamas pagal ES teisės aktus dėl duomenų apsaugos, visų pirma Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą28. Be to, asmens duomenų, surinktų per transporto priemonėje įrengtą numeriu 112 grindžiamos iškvietos sistemą „ecall“, tvarkymui taikomos specialios apsaugos sąlygos29.

(8)  bet koks asmens duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, informacijos apie vairuotoją, apdorotos avarijų duomenų savirašiu, arba informacijos apie vairuotojo mieguistumą ir dėmesį arba pažangų vairuotojo dėmesio atitraukimą, turėtų būti atliekamas pagal Sąjungos teisės aktus dėl duomenų apsaugos, visų pirma Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 28. Avarijos duomenų savirašiai turėtų veikti uždaro ciklo sistemoje, kurioje saugomi duomenys yra perrašomi ir todėl transporto priemonės ar vairuotojo negalima identifikuoti. Be to, vairuotojo mieguistumo ir dėmesio įspėjimo bei pažangi vairuotojo dėmesio atitraukimo įspėjimo sistemos neturėtų nuolat registruoti arba saugoti jokių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai jie reikalingi tiems tikslams, kuriais remiantis jie buvo surinkti ar kitaip apdoroti uždarojo kontūro sistemoje. Be to, asmens duomenų, surinktų per transporto priemonėje įrengtą numeriu 112 grindžiamos iškvietos sistemą „ecall“, tvarkymui taikomos specialios apsaugos sąlygos29.

__________________

__________________

28 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

28 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

29 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB, OL L 123, 2015 5 19 p. 77.

29 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (OL L 123, 2015 5 19, p. 77).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  pripažįstami, kad naudojimas mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu vairuojant labai kenkia vairavimo savybėms, transporto priemonių gamintojai turėtų paskelbti savo bandymus, kad įrodytų atitiktį Europos transporto priemonėse esančių informacijos ir informacinių pramoginių sistemų žmogaus ir mašinos sąsajos principų deklaracijai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  Trumpalaikės avarinio stabdymo arba avarinės kelio juostos sekimo sistemos kai kuriais atvejais gali būti nevisiškai veiksmingos, ypač dėl kelių infrastruktūros trūkumų. Tokiais atvejais sistemos turėtų pačios išsijungti ir apie tai informuoti vairuotoją. Jeigu jos automatiškai neišsijungia, jas turėtų būti galima išjungti rankiniu būdu. Toks išjungimas turėtų būti laikinas ir trukti tik tol, kol sistema nėra visiškai veikianti; Vairuotojams taip pat gali reikėti perimti pažangiąją avarinio stabdymo sistemą arba kelio juostos sekimo sistemą, kai dėl tokios sistemos veikimo galėtų kilti didesnė rizika ar žala. Taip užtikrinama, kad transporto priemonės visą laiką būtų valdomos vairuotojo. Vis dėlto sistemos taip pat galėtų atpažinti atvejus, kai vairuotojas yra neveiksnus, todėl siekiant išvengti situacijos pasunkėjimo yra būtinas sistemos įsikišimas.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  po to, kai buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/200933, vandenilinių transporto priemonių ir vandenilio sistemų bei sudėtinių dalių patvirtinimo techniniai reikalavimai ir bandymo procedūros buvo toliau plėtojami Jungtinių Tautų lygmeniu, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą. JT taisyklė Nr. 13434 šiuo metu taip pat įtraukta į Sąjungos variklinių transporto priemonių vandenilio sistemų tipo patvirtinimo procedūrą. Be šių reikalavimų, taip pat taikomi medžiagų, naudojamų suslėgtose vandenilinių transporto priemonių sistemose, kokybės kriterijai, tačiau šiuo metu jie nustatomi tik Sąjungos lygmeniu;

(13)  po to, kai buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/200933, vandenilinių transporto priemonių ir vandenilio sistemų bei sudėtinių dalių patvirtinimo techniniai reikalavimai ir bandymo procedūros buvo toliau plėtojami Jungtinių Tautų lygmeniu, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą. JT taisyklė Nr. 13434 šiuo metu taip pat įtraukta į Sąjungos variklinių transporto priemonių vandenilio sistemų tipo patvirtinimo procedūrą. Be šių reikalavimų, medžiagų ir degalų pildymo įrangos, naudojamų vandenilinių transporto priemonių sistemose, kokybės kriterijai turėtų būti nustatomi Sąjungos lygmeniu;

__________________

__________________

33 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB, OL L 35, 2009 2 4, p. 32.

33 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB, OL L 35, 2009 2 4, p. 32.

34 JT taisyklė Nr. 134 dėl vienodų variklinių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių patvirtinimo atsižvelgiant į vandeniliu varomų transporto priemonių (angl. santrumpa – HFCV) saugą.

34 JT taisyklė Nr. 134 dėl vienodų variklinių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių patvirtinimo atsižvelgiant į vandeniliu varomų transporto priemonių (angl. santrumpa – HFCV) saugą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  istoriškai Sąjungos taisyklėmis buvo ribojamas bendras sunkvežimių derinių – transporto priemonių su kabina virš variklio, ilgis, nes jie maksimaliai padidina krovinio talpyklą. Tačiau dėl aukštos vairuotojo sėdimosios padėties padidėjo neapžvelgiamų zonų plotas ir suprastėjo tiesioginis matomumas aplink kabiną. Dėl to kyla daugiausiai eismo įvykių, susijusių su sunkvežimiais ir pažeidžiamais eismo dalyviais. Eismo įvykių aukų skaičių galima reikšmingai sumažinti, pagerinus tiesioginį matomumą. Todėl turėtų būti nustatyti tiesioginio matomumo gerinimo reikalavimai;

(15)  istoriškai Sąjungos taisyklėmis buvo ribojamas bendras sunkvežimių derinių – transporto priemonių su kabina virš variklio, ilgis, nes jie maksimaliai padidina krovinio talpyklą. Tačiau dėl aukštos vairuotojo sėdimosios padėties padidėjo neapžvelgiamų zonų plotas ir suprastėjo tiesioginis matomumas aplink kabiną. Dėl to kyla daugiausiai eismo įvykių, susijusių su sunkvežimiais ir pažeidžiamais eismo dalyviais. Eismo įvykių aukų skaičių galima reikšmingai sumažinti, pagerinus tiesioginį matomumą. Todėl turėtų būti nustatyti tiesioginio matomumo gerinimo reikalavimai, taip siekiant padidinti pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų pažeidžiamų kelių eismo dalyvių tiesioginį matomumą iš vairuotojo pusės; Rengiant konkretų tiesioginio matomumo reikalavimą, reikėtų atsižvelgti į įvairių transporto priemonių tipų ypatumus.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  atsižvelgiant į ES transporto priemonių saugos taisyklių svarbą siekiant apsaugoti pažeidžiamus eismo dalyvius, be kita ko, užtikrinant tinkamą vairuotojų matomumą, viešieji ir privatieji subjektai turėtų atsisakyti reikalavimo klijuoti bet kokios paskirties etiketę, vinjetę ar lipduką bet kurioje vietoje ant transporto priemonių stiklo skaidraus paviršiaus. Be to, nacionalinės valdžios institucijos turėtų užtikrinti, kad ant priekinių stiklų ir šoninių langų iš tikrųjų nebūtų klijuojamos etiketės, vinjetės, lipdukai ir bet kokie kiti matomumą bloginantys objektai, kad nebūtų pakenkta Sąjungos teisės aktų dėl vairuotojų matomumo veiksmingumui;

(16)  atsižvelgiant į Sąjungos transporto priemonių saugos taisyklių svarbą siekiant apsaugoti pažeidžiamus eismo dalyvius, be kita ko, užtikrinant tinkamą vairuotojų matomumą, reikėtų skatinti ant priekinio stiklo neklijuoti etikečių, vinječių, lipdukų, rinkliavų fiksavimo blokų ir kitų objektų. Transporto priemonių gamintojai, bendradarbiaudami su nacionalinės valdžios institucijomis ir tarpininkavimo saugos srityje grupėmis, tuo tikslu turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti, kurios transporto priemonių stiklo skaidraus paviršiaus sritys saugios naudoti priklijuojant bet kokią etiketę, vinjetę, rinkliavų fiksavimo bloką ar lipduką, nemažinant pažeidžiamų kelių eismo dalyvių saugos;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  automatizuotos ir susietosios transporto priemonės gali labai prisidėti mažinant eismo įvykius keliuose, nes apskaičiuota, kad 90 % eismo įvykių keliuose kyla dėl žmogaus klaidų. Kadangi automatizuotos transporto priemonės palaipsniui perims vairuotojo užduotis, Sąjungos lygmeniu turėtų būti priimamos suderintos taisyklės ir techniniai reikalavimai automatizuotoms transporto priemonių sistemoms;

(17)  automatizuotos ir susietosios transporto priemonės gali labai prisidėti mažinant eismo įvykius keliuose, nes apskaičiuota, kad daugiau nei 90 % eismo įvykių keliuose kyla dėl tam tikrų žmogaus klaidų. Kadangi automatizuotos transporto priemonės palaipsniui perims vairuotojo užduotis, Sąjungos lygmeniu turėtų būti priimamos suderintos taisyklės ir techniniai reikalavimai automatizuotoms transporto priemonių sistemoms, įskaitant su patikrinamomis automatizuotų transporto priemonių naudojimo saugumo užtikrinimo sistemomis ir jos skatinamos tarptautiniu JT EEK WP 29 (Pasaulinio transporto priemonių taisyklių derinimo forumas) lygmeniu.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  kadangi vidutinis transporto priemonių amžius Sąjungoje yra ilgesnis kaip 10 metų, esamų transporto priemonių modifikavimas jose įrengiant pažangiąsias pagalbos vairuotojui sistemas galėtų labai padėti sumažinti žūčių kelyje skaičių Sąjungoje. Atsižvelgdama į tai Sąjunga turėtų toliau vertinti, ar esamo transporto priemonių parko, visų pirma autobusų ir sunkvežimių, modernizavimas juose įrengiant pažangiąsias pagalbos vairuotojui sistemas, būtų įmanomas ir ekonomiškai efektyvus;

Pagrindimas

Modernizavus esamų eksploatuojamų transporto priemonių saugos elementus pakiltų šių transporto priemonių saugos lygis ir būtų apsaugoti pažeidžiami kelių eismo dalyviai. Šiuo pakeitimu dokumentas suderinamas su Komisijos komunikatu ir ankstesniais Europos Parlamento pranešimais šioje srityje.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b)  transporto priemonės saugumas nebėra tik apsauga nuo transporto priemonės vagystės, bet ir būtinybė tikslingai apsaugoti visą transporto priemonės struktūrą, užkertant kelią sistemos ir sudedamųjų dalių vientisumo praradimui arba grėsmės jam kėlimui. Tuo siekiama užtikrinti, kad transporto priemonės, atskiro techninio mazgo, komponento, taip pat dalių ir įrangos, atitiktis saugos ir aplinkosaugos patvirtinimo reikalavimams išliktų veiksminga ir būtų mažesnė rizika ją prarasti per transporto priemonės gyvavimo ciklą, taikant pagrįstas, bet naujausias apsaugos priemones. Dėl transporto priemonių junglumo ir automatizavimo padidėja neteisėtos nuotolinės prieigos prie transporto priemonės duomenų ir neteisėto programinės įrangos modifikavimo belaidžiu būdu galimybės. Siekiant atsižvelgti į dėl to ateityje galinčią kilti riziką, su saugumo, kibernetiniu saugumu programinės įrangos atnaujinimu belaidžiu būdu susijusios JT taisyklės po jų įsigaliojimo turėtų būti pradėtos privalomai taikyti kuo greičiau. Turėtų būti užtikrinama, kad į rinką pateikiant transporto priemones, jų sistemas, atskirus techninius mazgus, komponentus, dalis ir įrangą, juose būtų įdiegtos duomenų apsaugos technologijos ir kad toks aukštas saugos lygis būtų išsaugotas reguliariai atnaujinant techninę ir programinę įrangą iki transporto priemonių eksploatacijos pabaigos. Tačiau šioms apsaugos priemonėms neturėtų kelti pavojaus transporto priemonių gamintojo įsipareigojimai suteikti prieigą prie išsamios diagnostikos informacijos ir transporto priemonės duomenų, svarbių remontuojant ir techniškai prižiūrint transporto priemonę;

Pagrindimas

Remdamasis galutine UNECE Pažangiųjų transporto sistemų ir automatizuoto vairavimo grupės (ITS/AD) ataskaita, Pasaulinis forumas transporto priemonių reglamentavimui suderinti (WP29) rekomendavo nustatyti JT taisykles dėl kibernetinio saugumo. Kibernetinis saugumas yra vienas iš bendro transporto priemonių saugumo ramsčių. Saugumas turi būti užtikrinamas nuo eksploatavimo pradžios iki pabaigos ir į jį turi būti atsižvelgiama projektuojant susietosios transporto priemonės saugumą taip, kad būtų techniškai labai sunku ir ekonomiškai nepatrauklu į ją įsilaužti – ar tai būtų daroma fiziškai, ar nuotoliniu belaidžiu būdu.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Sąjunga turėtų toliau skatinti kurti padangų triukšmo, riedėjimo varžos ir padangų sukibimo su šlapia danga techninius reikalavimus Jungtinių Tautų lygmeniu. JT taisyklėje Nr. 117 dabar numatytos šios išsamios nuostatos. Jungtinių Tautų lygmeniu turėtų būti tęsiamas reikalavimų dėl padangų pritaikymas atsižvelgiant į technikos pažangą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad padangų eksploatacinės charakteristikos būtų vertinamos ir pasibaigus padangų eksploatavimo laikotarpiui, ir skatinti idėją, kad padangos atitiktų reikalavimus visu savo tarnavimo laikotarpiu ir nebūtų pakeistos per anksti. Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti reikalavimai, susiję su padangų eksploatacinėmis charakteristikomis, turėtų būti pakeisti lygiavertėmis JT taisyklėmis;

(19)  Sąjunga turėtų toliau skatinti kurti padangų triukšmo, riedėjimo varžos ir padangų sukibimo su šlapia danga techninius reikalavimus Jungtinių Tautų lygmeniu. JT taisyklėje Nr. 117 dabar numatytos šios išsamios nuostatos. Jungtinių Tautų lygmeniu turėtų būti skubiai ir su plačiu užmoju tęsiamas reikalavimų dėl padangų pritaikymas atsižvelgiant į technikos pažangą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad padangų eksploatacinės charakteristikos būtų vertinamos ir pasibaigus padangų eksploatavimo laikotarpiui (dėvėtos būsenos vertinimas) ir skatinti idėją, kad padangos atitiktų reikalavimus visu savo tarnavimo laikotarpiu ir nebūtų pakeistos per anksti. Siekiant užtikrinti griežtus standartus, Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti reikalavimai, susiję su padangų eksploatacinėmis charakteristikomis, turėtų būti stebimi bei vertinami ir turėtų būti pakeisti kai Sąjungoje bus galima pagerinti padangų eksploatacines charakteristikas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  prieš šio reglamento taikymo pradžios datą deleguotuosiuose aktuose turėtų būti nustatyti išsamūs techniniai reikalavimai ir specialiosios bandymo procedūros, taikomos variklinių transporto priemonių ir jų priekabų, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui. Be to, gamintojams turėtų būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų teisės aktų reikalavimų. Todėl šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas,

(25)  prieš šio reglamento taikymo pradžios datą deleguotuosiuose aktuose turėtų būti nustatyti išsamūs techniniai reikalavimai ir specialiosios bandymo procedūros, taikomos variklinių transporto priemonių ir jų priekabų, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui. Be to, gamintojams turėtų būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų teisės aktų reikalavimų. Todėl šio reglamento taikymas, kai reikia, turėtų būti atidėtas.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  siekdamos užtikrinti šio reglamento laikymąsi, valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad būtų įgyvendintos nuostatos dėl taisomųjų priemonių ir nuobaudų, nustatytų Reglamente (ES) 2018/858;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomi:

1. Šiuo reglamentu nustatomi:

1.  variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėje esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimai;

a)  variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėje esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą ir saugumą, reikalavimai;

2.  variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su padangų oro slėgio stebėjimo sistemomis, dėl jų saugos, degalų vartojimo veiksmingumo ir išmetamo CO2 kiekio, ir

b)  variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su padangų oro slėgio stebėjimo sistemomis, dėl jų saugos, degalų vartojimo veiksmingumo ir išmetamo CO2 kiekio, ir

3.  naujai pagamintų padangų tipo patvirtinimo reikalavimai dėl jų saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo.

c)  naujai pagamintų padangų tipo patvirtinimo reikalavimai dėl jų saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Šiuo reglamentu apibrėžiamos ir papildomos Reglamento (ES) 2018/858 nuostatos atsižvelgiant į bendrą variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudedamųjų dalių bei atskirų techninių mazgų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą ir saugą.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  pažeidžiamas eismo dalyvis – eismo dalyvis, važiuojantis dvirate transporto priemone ar nevarikline transporto priemone, pavyzdžiui, dviratininkas arba nevažiuojantis eismo dalyvis – pėstysis;

1)  pažeidžiamas eismo dalyvis – eismo dalyvis, važiuojantis vienrate ar daugiarate transporto priemone be apsauginio kėbulo ar nevarikline transporto priemone, pavyzdžiui, dviratininkas arba nevažiuojantis eismo dalyvis – pėstysis;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema – sistema, padedanti vairuotojui palaikyti tinkamą greitį pagal eismo padėtį, siųsdama juntamą signalą per akceleratoriaus pedalą, aptikus informaciją apie kelio ženklais ar įspėjimais ribojamą greitį, remiantis infrastruktūros signalais ar elektroninio žemėlapio duomenimis arba abiem šaltiniais, kurie yra transporto priemonės salone;

3)  išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema – sistema, padedanti vairuotojui palaikyti tinkamą greitį pagal eismo padėtį, siųsdama tam skirtą ir atitinkamą signalą per akceleratoriaus valdiklį arba kitais būdais, kurie yra pakankamai veiksmingi informuoti vairuotoją, pasiremiant informacija apie kelio ženklais ar įspėjimais ribojamą greitį, remiantis infrastruktūros signalais ar elektroninio žemėlapio duomenimis arba abiem šaltiniais, kurie yra transporto priemonės salone;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  vairuotojo mieguistumo ir dėmesio stebėjimas – sistema, įvertinanti vairuotojo budrumą naudojant transporto priemonių sistemų analizės duomenis ir, prireikus, įspėjanti vairuotoją;

5)  vairuotojo mieguistumo ir dėmesio atitraukimo įspėjimas – sistema, įvertinanti vairuotojo budrumą naudojant transporto priemonių sistemų analizės duomenis ir, prireikus, įspėjanti vairuotoją;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  pažangus dėmesio atitraukimo atpažinimas – sistema, galinti atpažinti vairuotojo dėmesio sutelktumo į eismo situaciją lygį ir, prireikus, įspėjanti vairuotoją;

6)  pažangus įspėjimas apie vairuotojo dėmesio atitraukimą – sistema, įspėjanti vairuotoją, kai vairuotojas yra išsiblaškęs arba skatinanti išvengti dėmesio blaškymo;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  avarinio stabdymo signalas dažnai mirksintis stabdymo žibintų signalas kitiems už transporto priemonės esantiems eismo dalyviams parodantis, kad transporto priemonę veikia didelė stabdymo jėga, atsižvelgiant į esamas eismo sąlygas;

7)  avarinio stabdymo signalas šviesos signalo funkcija, skirta kitiems už transporto priemonės esantiems eismo dalyviams parodyti, kad transporto priemonę veikia didelė stabdymo jėga, atsižvelgiant į esamas eismo sąlygas;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  atbulinės eigos aptikimas – kamera ar monitorius, optinė ar aptikimo sistema, kad vairuotojas galėtų pastebėti žmones ir objektus, esančius už transporto priemonės, siekiant išvengti susidūrimų judant atbulinės eiga;

8)  atbulinės eigos aptikimas – kamera ir monitorius, optinė ar aptikimo sistema, kad vairuotojas galėtų pastebėti žmones ir objektus, esančius už transporto priemonės, siekiant išvengti susidūrimų judant atbulinės eiga;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  pažangioji avarinio stabdymo sistema – sistema, galinti automatiškai nustatyti galimą susidūrimą ir įjungti transporto priemonės stabdymo sistemą, kad sulėtintų transporto priemonę ir kad būtų išvengta susidūrimo arba jis būtų sušvelnintas;

10)  pažangioji avarinio stabdymo sistema – sistema, galinti automatiškai nustatyti galimą susidūrimą ir automatiškai paskutiniu momentu įjungti transporto priemonės stabdymo sistemą, kad sulėtintų transporto priemonę ir kad būtų išvengta susidūrimo arba jis būtų sušvelnintas;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  kelio juostos sekimo sistema – sistema, kuri stebi transporto priemonės padėtį atsižvelgiant į kelio juostos ribą ir pritaiko vairo sukimo momentą arba aktyvina stabdžius, kai transporto priemonė išvažiuoja iš kelio juostos ar artėja prie jos ribos ir gali būti neišvengiamas susidūrimas;

11)  avarinė kelio juostos sekimo sistema – sistema, padedanti vairuotojui palaikyti saugią transporto priemonės padėtį kelio juostos arba kelio ribos atžvilgiu, bent tada, kai transporto priemonė nukrypo arba nukrypsta nuo kelio juostos, ir gali būti neišvengiamas susidūrimas;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13)  eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašis – sistema, kurioje registruojami ir saugomi kritiniai su eismo įvykiu susiję parametrai ir informacija prieš susidūrimą, jo metu ir po jo;

13)  avarijos duomenų savirašis – sistema, skirta tik registruoti ir saugoti kritinius su eismo įvykiu susijusius parametrus ir informaciją prieš pat susidūrimą, jo metu ir netrukus po jo;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18)  vandeniliu varoma sistema vidaus degimo variklio ar kuro elementų sistema transporto priemonei varyti;

18)  vandeniliu varoma sistema energijos keitiklis transporto priemonei varyti;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21)  automatizuota transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, sukurta ir pritaikyta ilgai važiuoti autonomiškai, be nuolatinės žmogaus priežiūros;

21)  automatizuota transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, sukurta ir pritaikyta tam tikrą laiką važiuoti autonomiškai, be nuolatinės žmogaus priežiūros, tačiau vis dar tikimasi arba reikia vairuotojo įsikišimo;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  visiškai automatizuota transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, sukurta ir pritaikyta važiuoti autonomiškai, be jokios žmogaus priežiūros;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26)  priekinės apsauginės konstrukcijos kampas – priekinės apsauginės konstrukcijos sąlyčio taško kampas su vertikalia plokštuma, su išilgine transporto priemonės plokštuma sudarančia 600 kampą ir liečiančia išorinį priekinės apsauginės konstrukcijos paviršių;

Išbraukta.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27)  žemutinis priekinės apsauginės konstrukcijos aukštis – vertikalusis atstumas nuo žemės iki žemutinės priekinės apsauginės konstrukcijos atskaitos linijos bet kurioje skersinėje padėtyje, kai transporto priemonės padėtis yra įprasta važiavimo padėtis.

Išbraukta.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  kibernetinė apsauga – apsauga nuo nuotolinio įsilaužimo ir transporto priemonių vientisumui pavojų keliančių manipuliacijų.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir renkamos siekiant kuo labiau sumažinti transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų kelių eismo dalyvių sužeidimo riziką.

4.  Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir renkamos siekiant užkirsti kelią transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų kelių eismo dalyvių sužeidimo rizikai arba kuo labiau ją sumažinti.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pėsčiųjų, dviratininkų, vaizdo ir matomumo;

b)  pažeidžiamų eismo dalyvių, vaizdo ir matomumo;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Gamintojai taip pat užtikrina, kad 5–11 straipsniuose nurodytos sistemos ir funkcijos būtų sukurtos taip, kad jas naudotojai palankiai vertintų, o variklinių transporto priemonių naudojimo instrukcijose pateikiama aiški ir išsami informacija apie šių sistemų ir funkcijų veikimą.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Siekiant užtikrinti aukštą transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų bendrosios saugos lygį ir aukštą transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos lygį, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų, atsižvelgiant į II priede išvardytus reikalavimus.

7.  Siekiant užtikrinti aukštą transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų bendrosios saugos lygį ir aukštą transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos lygį, Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant išsamias taisykles dėl transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų, atsižvelgiant į II priede išvardytus reikalavimus.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šios išsamios taisyklės nustatomos ir paskelbiamos likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Transporto priemonėse turi būti įrengta tiksli padangų oro slėgio stebėjimo sistema, galinti transporto priemonės salone įspėti vairuotoją apie bet kurios padangos slėgio sumažėjimą, siekiant optimalaus degalų vartojimo ir kelių eismo saugos, neatsižvelgiant į kelių pobūdį ir aplinkos sąlygas.

1.  Transporto priemonėse turi būti įrengta tiksli padangų oro slėgio stebėjimo sistema, galinti transporto priemonės salone įspėti vairuotoją apie bet kurios padangos slėgio sumažėjimą, neatsižvelgiant į kelių pobūdį ir aplinkos sąlygas.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų:

4.  Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant išsamias taisykles dėl specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų:

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  padangų tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, susiję su jų montavimu.

b)  padangų, įskaitant nusidėvėjusias padangas, tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, susiję su jų montavimu.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šios išsamios taisyklės nustatomos ir paskelbiamos likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vairuotojo mieguistumo ir dėmesio stebėjimas;

c)  įspėjimas dėl vairuotojo mieguistumo ir dėmesio;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pažangus dėmesio atitraukimo atpažinimas;

d)  pažangus įspėjimas dėl vairuotojo dėmesio atitraukimo;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  avarijos duomenų savirašis.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  paspaudęs akceleratoriaus pedalą, vairuotojas turi jausti, kad pasiektas arba viršytas taikytinas greičio apribojimas;

a)  vairuotojui turi būti pateikiamas specialus ir tinkamas akceleratoriaus valdiklio signalas arba kitomis veiksmingomis priemonėmis pranešama, kad pasiektas arba viršytas taikytinas greičio apribojimas;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  sistemos neįmanoma išjungti arba slopinti;

b)  sistemą įmanoma išjungti;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vairuotojas gali sklandžiai pakeisti sistemos nustatytą transporto priemonės greitį, paspausdamas akceleratoriaus pedalą, be poreikio įjungti žemesnę pavarą;

c)  vairuotojas gali sklandžiai pakeisti sistemos nustatytą transporto priemonės greitį, pasinaudodamas akceleratoriaus valdikliu;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  įjungus automatinę greičio palaikymo funkciją, išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema turi automatiškai prisitaikyti prie mažesnio greičio ribos.

Išbraukta.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  jos veiksmingumo tikslai turi būti nustatyti siekiant išvengti arba sumažinti klaidų lygį realiomis važiavimo sąlygomis.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  ji turi veikti įprastu režimu po kiekvieno transporto priemonės pagrindinio valdymo jungiklio įjungimo.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis  

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Variklinė transporto priemonė, kurioje įrengta pažangus dėmesio atitraukimo atpažinimo sistema pagal 1 dalies d punktą, gali būti laikoma atitinkanti ir šios dalies c punkto reikalavimus.

Išbraukta.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Vairuotojo mieguistumo bei dėmesio įspėjimo ir pažangi vairuotojo dėmesio atitraukimo įspėjimo sistemos turi būti sukurtos taip, kad nuolat neregistruotų ir nesaugotų jokių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai jie reikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar kitaip apdoroti uždarojo ciklo sistemoje. Be to, šie duomenys negali būti prieinami ar pateikiami trečiajai šaliai bet kuriuo metu ir turi būti nedelsiant pašalinti po apdorojimo. Tos sistemos taip pat turi būti suprojektuotos taip, kad būtų išvengta dubliavimo, ir neturi raginti vairuotojo atskirai ir vienu metu arba kelti sąmyšį, jei dėl vieno veiksmo suveiktų abi sistemos.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Tačiau duomenys, kuriuos avarijos duomenų savirašis neturi galėti įrašyti ir saugoti transporto priemonės identifikavimo numerio transporto priemonės nurodomosios dalies paskutinių keturių skaitmenų ar jokios kitos informacijos, leidžiančios identifikuoti konkrečią transporto priemonę, jos savininką ar turėtoją.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Avarijos duomenų savirašiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

a) duomenys, kuriuos jie gali įrašyti ir saugoti prieš susidūrimą, susidūrimo metu ir po jo, turi apimti bent jau transporto priemonės važiavimo greitį, stabdymą, padėtį ir transporto priemonės pasvirimą kelyje, visų jos saugos sistemų aktyvinimo būseną ir greitį, transporto priemonėse montuojamą numeriu 112 grindžiamą „eCall“ iškvietos sistemą, stabdžių įjungimą ir svarbius transporto priemonėje veikiančių saugos ir avarijų prevencijos sistemų parametrus, ir turi būti labai tikslūs, taip pat turi būti užtikrintas duomenų išliekamumas;

 

b) prietaisų neįmanoma išjungti;

 

c) duomenys turi būti įrašomi ir saugojami taip, kad:

 

i) jie veiktų uždaro ciklo sistemoje;

 

ii) surinkti duomenys būtų anoniminti ir apsaugoti nuo manipuliavimo ir netinkamo naudojimo;

 

iii) būtų nurodomas tikslus transporto priemonės tipas, versija ir variantas, visų pirma transporto priemonėje įrengtos aktyvios saugos ir avarijų prevencijos sistemos.

 

d) remiantis Sąjungos arba nacionaline teise, duomenimis nacionalinės valdžios institucijos gali naudotis naudojant standartinę sąsają tik avarijų tyrimo ir analizės tikslais, įskaitant sistemų ir komponentų tipo patvirtinimo tikslus ir atvejus, kai nesilaikoma Reglamento (ES) 2016/679.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d.  Visi vairuotojai, įskaitant vyresnio amžiaus asmenis ir neįgaliuosius, turi lengvai suvokti pagalbinėse vairavimo sistemose naudojamas saugos savybes ir įspėjimus.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su specialiosiomis bandymo procedūromis ir techniniais reikalavimais dėl:

4.  Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant išsamias taisykles dėl specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų dėl:

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  šios dalies a ir f punktuose išvardytų pažangiųjų transporto priemonių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo.

b)  1 dalies a ir fa punktuose išvardytų pažangiųjų transporto priemonių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šios išsamios taisyklės nustatomos ir paskelbiamos likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  judančių transporto priemonių ir stacionarių kliūčių, esančių prieš variklinę transporto priemonę, nustatymą pirmuoju etapu;

a)  judančių transporto priemonių ir stacionarių kliūčių, esančių prieš variklinę transporto priemonę, nustatymą ir lėtėjimą pirmuoju etapu;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  aptikimo pajėgumo išplėtimą antruoju etapu, taip pat įtraukiant pažeidžiamus eismo dalyvius, esančius prieš transporto priemonę.

b)  aptikimo pajėgumo išplėtimą ir lėtėjimą antruoju etapu, taip pat įtraukiant pažeidžiamus eismo dalyvius, esančius prieš transporto priemonę.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengta kelio juostos sekimo sistema.

3.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengta avarinė kelio juostos sekimo sistema.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pažangios avarinio stabdymo sistemos ir kelio juostos sekimo sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.  Pažangiosios avarinio stabdymo sistemos ir avarinės kelio juostos sekimo sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus:

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sistemas galima išjungti tik kiekvieną atskirai ir tik transporto priemonei stovint, kai įjungtas stovėjimo stabdys, vairuotojui atlikus sudėtingą veiksmų seką;

a)  sistemas galima išjungti tik kiekvieną atskirai ir tik transporto priemonei stovint, kai įjungtas stovėjimo stabdys;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  vairuotojas gali nepaisyti sistemų;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengtas eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašis. Eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

Išbraukta.

a)  duomenys, kuriuos jie gali įrašyti ir saugoti prieš susidūrimą, susidūrimo metu ir po jo, turi apimti bent jau transporto priemonės važiavimo greitį, saugos sistemų aktyvinimo būseną ir greitį bei visus kitus svarbius transporto priemonėje veikiančių saugos ir avarijų prevencijos sistemų parametrus;

 

b)  prietaisų neįmanoma išjungti;

 

c)  duomenys turi būti įrašomi ir saugojami taip, kad duomenys būtų apsaugoti nuo manipuliavimo ir nacionalinės valdžios institucijos, laikydamosi Sąjungos ar nacionalinių teisės aktų, atitinkančių Reglamentą (ES) Nr. 2016/679, galėtų su jais susipažinti per standartizuotą sąsają, atlikdamos eismo įvykių duomenų analizę, ir kad būtų nurodomas tikslus transporto priemonės tipas, versija ir variantas, visų pirma transporto priemonėje įrengtos aktyvios saugos ir avarijų prevencijos sistemos.

 

Tačiau duomenys, kuriuos įvykio (avarijos) duomenų savirašis sugeba įrašyti ir saugoti, neapima transporto priemonės informacinio numerio transporto priemonės nurodomosios dalies paskutinių keturių skaitmenų ar jokios kitos informacijos, leidžiančios identifikuoti konkrečią transporto priemonę.

 

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su specialiosiomis bandymo procedūromis ir techniniais reikalavimais dėl:

7.  Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant išsamias taisykles dėl specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų dėl:

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašių, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo.

b)  avarijos duomenų savirašių, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šios išsamios taisyklės nustatomos ir paskelbiamos likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priekinės apsaugos sistemos, kurios sumontuotos kaip M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių originali įranga ar pateiktos rinkai kaip tokių transporto priemonių atskiri techniniai mazgai, turi atitikti 2 dalyje, IV priede ir deleguotuosiuose aktuose, kurie priimti pagal šio straipsnio 3 dalį, nurodytus reikalavimus.

1.  Priekinės apsaugos sistemos, kurios sumontuotos kaip M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių originali įranga ar pateiktos rinkai kaip tokių transporto priemonių atskiri techniniai mazgai, turi atitikti 2 dalyje ir deleguotuosiuose aktuose, kurie nurodyti 3 dalyje, nurodytus reikalavimus.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais nustatomos taisyklės, susijusios su specialiosiomis bandymo procedūromis ir techniniais reikalavimais dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priekinių apsaugos sistemų tipo patvirtinimo, įskaitant jų konstrukcijos ir montavimo techninius reikalavimus.

3.  Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant išsamias taisykles, susijusias su specialiosiomis bandymo procedūromis ir techniniais reikalavimais dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priekinių apsaugos sistemų tipo patvirtinimo, įskaitant jų konstrukcijos ir montavimo techninius reikalavimus.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šios išsamios taisyklės nustatomos ir paskelbiamos likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengtos pažangios sistemos, galinčios aptikti pažeidžiamus eismo dalyvius, esančius netoli transporto priemonės priekio ir pusės į kelkraštį, ir įjungti įspėjimo signalą arba išvengti susidūrimo su tokiais pažeidžiamais eismo dalyviais.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sistemas galima išjungti tik kiekvieną atskirai ir tik transporto priemonei stovint, kai įjungtas stovėjimo stabdys, vairuotojui atlikus sudėtingą veiksmų seką;

a)  sistemas galima išjungti tik kiekvieną atskirai ir tik transporto priemonei stovint, kai įjungtas stovėjimo stabdys;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  vairuotojas gali nepaisyti sistemų;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad vairuotojas greičiau pastebėtų pažeidžiamus eismo dalyvius.

5.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad vairuotojas greičiau pastebėtų pažeidžiamus eismo dalyvius, būtų pašalinta neapžvelgiama zona prieš vairuotoją ir gerokai sumažinta neapžvelgiama zona pro šoninius langus. Reikėtų atsižvelgti į įvairių transporto priemonių tipų ypatumus.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su specialiosiomis bandymo procedūromis ir techniniais reikalavimais dėl:

7.  Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant išsamias taisykles dėl specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų dėl:

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šios išsamios taisyklės, susijusios su šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytais reikalavimais, nustatomos ir paskelbiamos likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

 

Šios išsamios taisyklės, susijusios su šio straipsnio 5 dalyje nustatytais reikalavimais, nustatomos ir paskelbiamos likus bent 36 mėnesiams iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų teisės aktų reikalavimų, kurie taip pat taikomi M ir N kategorijų transporto priemonėms, vandenilinės transporto priemonės, vandenilio sistemos ir vandenilio sudėtinės dalys turi atitikti V priedo reikalavimus ir reikalavimus, nustatytus pagal šio straipsnio 3 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

1.  Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų teisės aktų reikalavimų, kurie taip pat taikomi M ir N kategorijų transporto priemonėms, vandenilinės transporto priemonės, vandenilio sistemos ir vandenilio sudėtinės dalys turi atitikti deleguotuosiuose aktuose, kurie nurodyti 3 dalyje, nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais:

3.  Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant išsamias taisykles dėl vandenilinių transporto priemonių tipo patvirtinimo specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų, susijusių su jų vandenilio sistemomis, įskaitant medžiagų suderinamumo ir degalų pildymo įrangos reikalavimus, ir dėl vandenilio sudėtinių dalių tipo patvirtinimo specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų, įskaitant jų montavimo reikalavimus.

a) nustatomos išsamios taisyklės dėl vandenilinių transporto priemonių tipo patvirtinimo specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų, susijusių su jų vandenilio sistemomis, įskaitant medžiagų suderinamumo ir degalų pildymo įrangos reikalavimus, ir dėl vandenilio sudėtinių dalių tipo patvirtinimo specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų, įskaitant jų montavimo reikalavimus;

 

b)  keičiamas V priedas, siekiant prisitaikyti prie technikos pažangos.

 

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šios išsamios taisyklės nustatomos ir paskelbiamos likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialieji reikalavimai, susiję su automatizuotomis transporto priemonėmis

Specialieji reikalavimai, susiję su automatizuotomis transporto priemonėmis ir visiškai automatizuotomis transporto priemonėmis

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų teisės aktų reikalavimų, kurie taikomi atitinkamų kategorijų transporto priemonėms, automatizuotos transporto priemonės turi atitikti reikalavimus, nustatytus pagal 2 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose, dėl:

1.  Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų teisės aktų reikalavimų, kurie taikomi atitinkamų kategorijų transporto priemonėms, automatizuotos transporto priemonės ir visiškai automatizuotos transporto priemonės turi atitikti reikalavimus, nustatytus 2 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose, dėl:

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sistemų, perimančių transporto priemonės valdymą, įskaitant vairavimo, greitėjimo ir stabdymo sistemas;

a)  sistemų, perimančių transporto priemonės valdymą, įskaitant signalizavimo, vairavimo, greitėjimo ir stabdymo sistemas;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vairuotojo parengties stebėsenos sistemų;

c)  vairuotojo prieinamumo stebėsenos sistemų;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  automatizuotų transporto priemonių eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašių;

Išbraukta.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  1 dalies c punkte nurodyta vairuotojo prieinamumo stebėsenos sistema netaikoma visiškai automatizuotoms transporto priemonėms.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiant užtikrinti automatizuotų transporto priemonių naudojimą viešo naudojimo keliuose, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais nustatomi reikalavimai, susiję su sistemomis ir kitomis dalimis, išvardytomis šio straipsnio 1 dalies a – e punktuose, ir nustatomos išsamios taisyklės dėl automatizuotų transporto priemonių tipo patvirtinimo specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų, susijusių su tais reikalavimais.

2.  Siekiant užtikrinti automatizuotų ir visiškai automatizuotų transporto priemonių naudojimą viešo naudojimo keliuose, Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 12 straipsnį, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant reikalavimus, susijusius su sistemomis ir kitomis dalimis, išvardytomis šio straipsnio 1 dalies a – e punktuose, ir nustatomos išsamios taisyklės dėl automatizuotų ir visiškai automatizuotų transporto priemonių tipo patvirtinimo specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų, susijusių su tais reikalavimais.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Sankcijos

 

Reglamento (ES) 2018/858 84 straipsnis taikomas mutatis mutandis šio reglamento pažeidimų atveju.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Peržiūra ir ataskaitos pateikimas

 

1. Ne vėliau kaip ... [ketveri metai nuo šio reglamento taikymo pradžios] ir po to kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo ataskaitą dėl visų kelių eismo saugumo priemonių ir sistemų, įskaitant montuojamas esamose transporto priemonėse, veikimo. Komisija įvertina, ar šios priemonės ir sistemos veikia pagal šį reglamentą, taip pat jų skverbties lygį ir tai, ar jas pripažįsta naudotojai. Kai taikoma, ta prie ataskaitos pridedamos rekomendacijos, įskaitant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiami reikalavimai, susiję su bendra sauga ir transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga ir saugumu, siekiant remti jų plėtojimą visiškai saugaus eismo kryptimi.

 

2. Prieš kiekvieną JT EEK Pasaulinio transporto priemonių taisyklių derinimo forumo sesiją (WP29) Komisija praneša Europos Parlamentui apie pažangą, padarytą įgyvendinant transporto priemonių saugos standartus atsižvelgiant į 5–11 straipsniuose nurodytus reikalavimus, ir apie Sąjungos poziciją, kurios bus laikomasi sesijoje.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo [LB: įrašykite datą praėjus 36 mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo datos].

Jis taikomas nuo [rugsėjo 1 d. praėjus 18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tačiau 4 straipsnio 7 dalis, 5 straipsnio 4 dalis, 6 straipsnio 4 dalis, 7 straipsnio 7 dalis, 8 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnio 7 dalis, 10 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnis taikomi nuo... [Šio reglamento įsigaliojimo diena].

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo lentelė

 

Reikalavimai dėl

A

KELEIVIŲ APSAUGOS SISTEMŲ, SUSIDŪRIMO BANDYMO, DEGALŲ SISTEMOS VIENTISUMO IR AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS SAUGOS

A1

Vidaus įranga

JT taisyklė Nr. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Sėdynės ir galvos atramos

JT taisyklė Nr. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Autobuso sėdynės

JT taisyklė Nr. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

JT taisyklė Nr. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Saugos diržai ir apsaugos sistemos

JT taisyklė Nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Priminimo prisisegti saugos diržus įtaisai

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Atribojimo sistemos

JT taisyklė Nr. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Vaiko apsaugos tvirtinimo įtaisai

JT taisyklė Nr. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Vaiko apsaugos sistemos

JT taisyklė Nr. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Pažangios vaiko apsaugos priemonės

JT taisyklė Nr. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Priekinė apsauga nuo palindimo

JT taisyklė Nr. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Galinė apsauga nuo palindimo

JT taisyklė Nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Šoninės apsaugos priemonės

JT taisyklė Nr. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Kuro bako sauga

JT taisyklė Nr. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Suskystintų naftos dujų sauga

JT taisyklė Nr. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Suslėgtų gamtines dujų ir suskystintų gamtinių dujų sauga

JT taisyklė Nr. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Vandenilio sauga

JT taisyklė Nr. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Vandenilio sistemos medžiagų apibūdinimas

 

V priedas

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Naudojama elektros sauga

JT taisyklė Nr. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Priekinės iškyšos smūgis

JT taisyklė Nr. 94

Taikoma M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, kurių didžiausia galima masė ≤ 2 500 kg.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Viso pločio priekinis smūgis

JT taisyklė Nr. 137

Antropomorfinio bandymo įtaiso „Hybrid III“ susidūrimo manekeno naudojimas leidžiamas, kol JT taisyklėje numatytas žmogaus apsaugos sistemos bandymo įtaisas „THOR“

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu

JT taisyklė Nr. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Keičiamosios oro pagalvės

JT taisyklė Nr. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Kabinos smūgis

JT taisyklė Nr. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Šoninis smūgis

JT taisyklė Nr. 95

Taikoma visoms M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, kurių žemiausios sėdynės R taškas yra > 700 mm nuo žemės paviršiaus lygio.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Atramos šoninis smūgis

JT taisyklė Nr. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Galinis susidūrimas

JT taisyklė Nr. 34

Taikoma M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, kurių didžiausia galima masė ≤ 3 500 kg. Būtina užtikrinti elektros saugos reikalavimus po susidūrimo

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikalavimai dėl

B

PAŽEIDŽIAMŲ EISMO DALYVIŲ, VAIZDO IR MATOMUMO

B1

Pėsčiųjų kojų ir galvos apsauga

JT taisyklė Nr. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Pėsčiųjų ir dviratininkų didesnė galvos apsaugos dalis, esanti smūgio zonoje

JT taisyklė Nr. 127

Vaikų ir suaugusiųjų galvos modelio bandymų zoną riboja 2 500 mm „suaugusiųjų apgaubiamasis atstumas“ arba „galinė priekinio stiklo atskaitos linija“, priklausomai nuo to, kas yra toliau. Galvos modelio kontaktas su priekiniais statramsčiais, priekinio stiklo viršutine riba ir gaubtu išbraukiamas, tačiau jį būtina stebėti.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Priekinės apsaugos sistema

 

IV priedas

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Pažangi avarinio stabdymo sistema pėstiesiems ir dviratininkams

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Įspėjimas apie susidūrimą su pėsčiuoju ar dviratininku

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Aklosios zonos informacijos sistema

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Atbulinės eigos sauga

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Priekinis matomumas

JT taisyklė Nr. 125

Taikoma M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų tiesioginis matomumas

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Saugusis stiklas

JT taisyklė Nr. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Atšildymas / aprasojimo pašalinimas

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Apliejiklis / valytuvas

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Netiesioginio matymo įtaisai

JT taisyklė Nr. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikalavimai dėl

C

TRANSPORTO PRIEMONĖS VAŽIUOKLĖS, STABDYMO, PADANGŲ IR VAIRO

C1

Vairo mechanizmas

JT taisyklė Nr. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Įspėjimas apie nukrypimą nuo kelio juostos

JT taisyklė Nr. 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Avarinė kelio juosto sekimo sistema

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Stabdžiai

JT taisyklė Nr. 13JT taisyklė Nr. 13–H

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Atsarginės stabdžių dalys

JT taisyklė Nr. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Pagalbinė stabdymo sistema

JT taisyklė Nr. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Stabilumo kontrolė

JT taisyklė Nr. 13 JT taisyklė Nr. 140

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Pažangi sunkiasvorių automobilių avarinio stabdymo sistema

JT taisyklė Nr. 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Pažangi lengvųjų transporto priemonių avarinio stabdymo sistema

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Padangų sauga ir aplinkosauginis veiksmingumas

JT taisyklė Nr. 30 JT taisyklė Nr. 54 JT taisyklė Nr. 117

 

Taip pat turi būti užtikrinama naudotų padangų bandymo procedūra; taikomos C pastabos datos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Atsarginiai ratai ir važiavimo nebliūkštančiosiomis padangomis sistema

JT taisyklė Nr. 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Restauruotos padangos

JT taisyklė Nr. 108 JT taisyklė Nr. 109

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Lengvųjų transporto priemonių padangų slėgio stebėjimas

JT taisyklė Nr. 141

Taikoma M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Sunkiasvorių transporto priemonių padangų slėgio stebėjimas

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Padangų montavimas

JT taisyklė Nr. 142

Taikoma visų kategorijų transporto priemonėms

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Atsarginiai ratai

JT taisyklė Nr. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikalavimai dėl

D

TRANSPORTO PRIEMONĖS VALDYMO, ELEKTROS SISTEMOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ APŠVIETIMO IR APSAUGOS NUO NETEISĖTO NAUDOJIMO, ĮSKAITANT KIBERNETINES ATAKAS

D1

Garso signalas

JT taisyklė Nr. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Radijo trukdžiai (elektromagnetinis suderinamumas)

JT taisyklė Nr. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo, kibernetinių atakų, imobilizatorius ir signalizacija

JT taisyklė Nr. 18 JT taisyklė Nr. 97

JT taisyklė Nr. 116

 

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Transporto priemonės apsauga nuo kibernetinių atakų

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Spidometras

JT taisyklė Nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Odometras

JT taisyklė Nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Greičio ribotuvai

JT taisyklė Nr. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių identifikavimas

JT taisyklė Nr. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Šildymo sistemos

JT taisyklė Nr. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Šviesos signaliniai įtaisai

JT taisyklė Nr. 4JT taisyklė Nr. 6

JT taisyklė Nr. 7

JT taisyklė Nr. 19

JT taisyklė Nr. 23

JT taisyklė Nr. 38

JT taisyklė Nr. 77

JT taisyklė Nr. 87

JT taisyklė Nr. 91

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Kelio apšvietimo įtaisai

JT taisyklė Nr. 31 JT taisyklė Nr. 98

JT taisyklė Nr. 112

JT taisyklė Nr. 123

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Šviesogrąžiai prietaisai

JT taisyklė Nr. 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Šviesos šaltiniai

JT taisyklė Nr. 37 JT taisyklė Nr. 99

JT taisyklė Nr. 128

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Šviesos signalinių, kelio apšvietimo ir šviesogrąžių prietaisų montavimas

JT taisyklė Nr. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Avarinio stabdymo signalas

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Priekinių žibintų valytuvai

JT taisyklė Nr. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Pavarų perjungimo svirties rodytuvas

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikalavimai dėl

E

VAIRUOTOJO IR SISTEMOS ELGSENOS

E1

Antialkoholinio variklio užrakto sąsaja

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Įspėjimas dėl vairuotojo mieguistumo ir dėmesio

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Pažangus įspėjimas dėl vairuotojo dėmesio atitraukimo

 

Dėmesio atitraukimo prevencija, naudojant technines priemones taip pat gali būti naudojama.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Vairuotojo prieinamumo stebėsena

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Avarijos duomenų savirašis

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Sistemos, perimsiančios vairuotojo valdymą

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Sistemos, pateikiančios informaciją apie transporto priemonės būklę ir aplinką

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Vilkstinė

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikalavimai dėl

F

BENDROS TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS IR SAVYBIŲ

F1

Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Atbulinė eiga

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Durų skląsčiai ir vyriai

JT taisyklė Nr. 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Durų įlipimo laipteliai, laikymosi rankenos, paminos

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Išorinės iškyšos

JT taisyklė Nr. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Komercinių transporto priemonių kabinų išorinės iškyšos

JT taisyklė Nr. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Identifikavimo plokštelė ir transporto priemonės identifikavimo numeris

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Vilktys

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Ratų apsauga

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Purslasaugių sistemos

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Masė ir matmenys

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Mechaniniai sukabintuvai

JT taisyklė Nr. 55JT taisyklė Nr. 102

 

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti

JT taisyklė Nr. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Bendroji autobusų konstrukcija

JT taisyklė Nr. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Autobuso viršutinės kėbulo dalies tvirtumas

JT taisyklė Nr. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Autobusų gaisringumas

JT taisyklė Nr. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo Pastabų dėl lentelės D punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

D:  EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

D:  EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

[LB: prašom įrašyti datą – 48 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios dienos]

[36 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemones, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus:

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemones, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus:

[LB: prašom įrašyti datą – 84 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios dienos]

[78 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo Pastabų dėl lentelės E punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

E:  ES tipo patvirtinimo atsisakymo data ir draudimo registruoti transporto priemones data nustatoma deleguotajame akte; ta data negali būti ankstesnė nei šio reglamento taikymo pradžios data.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo Pastabų dėl lentelės 5 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 Automatizuotoms transporto priemonėms atitiktis yra privaloma.

Išbraukta.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 punkto b papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

„58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (ES) 2019/…+ JT taisyklė Nr. 127

 

A“;

Pakeitimas

Išbraukta.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 5 punkto b papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

„58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (ES) 2019/…+ JT taisyklė Nr. 127

 

A“;

Pakeitimas

Išbraukta.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

JT taisyklė

Specialieji reikalavimai

Galutinė reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių registracijos data, taip pat reikalavimų neatitinkančių sudėtinių dalių pardavimo ar eksploatavimo pradžios data (1)

29

Komercinių transporto priemonių kabinų tvirtumas

2021 m. sausio 29 d.

 

N kategorijos transporto priemonės turi atitikti reglamentą.

 

142

Padangų montavimas

2018 m. spalio 31 d.

 

O1, O2, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėse turi būti montuojamos C1 ar C2 klasės padangos, atitinkančios 2 etapo reikalavimus dėl riedėjimo varžos.

 

 

Padangų montavimas

2020 m. spalio 31 d.

 

O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėse turi būti montuojamos C3 klasės padangos, atitinkančios 2 etapo reikalavimus dėl riedėjimo varžos.

 

117

Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo varžą.

2019 m. balandžio 30 d.

 

C1, C2 ir C3 klasių padangos turo atitikti 2 etapo reikalavimus dėl skleidžiamo riedėjimo triukšmo.

 

 

Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo varžą.

2019 m. balandžio 30 d.

 

C3 klasės padangos turo atitikti 1 etapo reikalavimus dėl riedėjimo varžos.

 

 

Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo varžą.

2021 m. balandžio 30 d.

 

C1 ir C2 klasių padangos turo atitikti 2 etapo reikalavimus dėl riedėjimo varžos.

 

 

Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo varžą.

2023 m. balandžio 30 d.

 

C3 klasės padangos turo atitikti 2 etapo reikalavimus dėl riedėjimo varžos.

 

127

Pėsčiųjų sauga

2019 m. rugpjūčio 23 d.

 

M1 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia galima masė ≤ 2 500 kg.

 

 

Pakeitimas

JT taisyklė

Specialieji reikalavimai

Galutinė reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių registracijos data, taip pat reikalavimų neatitinkančių sudėtinių dalių pardavimo ar eksploatavimo pradžios data (1)

29

Komercinių transporto priemonių kabinų tvirtumas

2021 m. sausio 29 d.

 

N kategorijos transporto priemonės turi atitikti reglamentą.

 

 

Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo varžą.

2021 m. balandžio 30 d.

 

C1 ir C2 klasių padangos turo atitikti 2 etapo reikalavimus dėl riedėjimo varžos.

 

 

Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo varžą.

2023 m. balandžio 30 d.

 

C3 klasės padangos turo atitikti 2 etapo reikalavimus dėl riedėjimo varžos.

 

(1)

OL C 0, 0000 00 00, p. 0.


AIŠKINAMOJI DALIS

Ši teisėkūros iniciatyva yra Trečiojo judumo dokumentų rinkinio „Europa kelyje“ dalis ir ja siūloma peržiūrėti dabartinę sistemą (Bendrosios saugos reglamentą (EB) Nr. 661/2009 ir Pėsčiųjų saugumo reglamentą (EB) Nr. 78/2009), kad ji būtų pritaikyta prie judumo pokyčių, atsirandančių dėl visuomeninių tendencijų (pvz., daugiau dviratininkų ir pėsčiųjų, senėjančios visuomenės) ir technologinių pokyčių. Ja ketinama nustatyti bendruosius transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo techninius reikalavimus tam tikrose saugos srityse. Pasiūlymą ketinama taikyti kartu su naujausiu Reglamentu (ES) Nr. 2018/0858 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuris jį papildo. Kalbant apie jo taikymo sritį, šiame pasiūlyme išlaikomas Bendrosios saugos reglamento dalykas ir papildoma reikalavimais dėl transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos, išplečiant jį iki visų transporto priemonių kategorijų (įskaitant dabartines su visureigiais ir furgonais susijusias išimtis). Pasiūlymo pagrindas – technologijų pažangos integravimas visų pirma šiose srityse: padangų oro slėgio stebėjimo sistemų, išmaniosios greičio palaikymo pagalbinės sistemos; vairuotojų mieguistumo ir dėmesio stebėjimo atpažinimo ir (arba) dėmesio atitraukimo atpažinimo sistemų; atbulinės eigos aptikimo; antialkoholinio variklio užrakto sąsaja; eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašio; didesnės galvos apsaugos dalies, esančios smūgio zonoje, skirtos pažeidžiamiems eismo dalyviams ir priekinių apsaugos sistemų; netoli sunkvežimių ir autobusų esančių pažeidžiamų eismo dalyvių aptikimo ir įspėjimo sistemų bei užtikrinimo, kad vairuotojai lengviau pastebėtų pažeidžiamus eismo dalyvius, srityse.

2017 m. ES keliuose žuvo 25 300 žmonių. Dar 135 000 žmonių buvo sunkiai sužeisti. Visi šie atvejai ir kiekvienas atskirai buvo sukrėtimas giminaičiams, jų draugams, visuomenei, taip pat ekonomikai. Pranešėjos nuomone, šiuos bauginančius skaičius reikia reikšmingai mažinti. 2001–2010 m. eismo įvykių ES keliuose sumažėjo daugiau nei 40 proc. Deja, nuo 2013 m. žūčių keliuose mažėjimo rodikliai buvo stabilūs, jų mažėjimo lygis tesiekė 3 proc. Todėl, jei nebus imtasi tolesnių ryžtingų veiksmų, pasiekti ES tikslą nuo 2010 m. iki 2020 m. ES perpus sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių bus labai sunku. Pranešėjos nuomone, būtina skubiai mažinti žuvusiųjų ir sužeistų ES keliuose skaičių. Ji mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių, kurie 2017 m. sudarė beveik pusę aukų keliuose, apsaugai.

Pranešėjos siūlomais pakeitimais siekiama šių tikslų ir ketinama didinti reguliavimo sistemos veiksmingumą, į transporto priemonių sudėtines dalis integruojant pasyvias ir aktyvias saugos funkcijas, mažinti avarijų, žūčių keliuose, sužalojimų ir pažeidimų skaičių. Pranešėja pritaria Komisijos 5–11 straipsniuose siūlomoms priemonėms. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad jos bus veiksmingos ir vartotojai jas pripažins, kai kurias priemones reikia toliau tobulinti ir patikslinti. Be to, pranešėjos nuomone, šis ilgai lauktas pasiūlymas, kaip siūlė Komisija, turėtų būti pradėtas taikyti greičiau.

Be daugelio pranešėjos siūlytų priemonių reikia paminėti šias:

1.  patikslinti pažeidžiamų eismo dalyvių apibrėžtis, kad būtų apimti visi variklinių transporto priemonių naudotojai be apsauginio kėbulo;

2.  nustatyti įsipareigojimą projektuoti visas funkcijas ir sistemas su tikslu pagerinti vartotojų patirtį, siekiant, kad šios sistemos ir funkcijos būtų labiau pripažįstamos;

3.  diegti privatumo apsaugos, eismo dalyvių duomenų apsaugos ir veiksmingumo, susijusio su nelaimingų atsitikimų duomenų savirašiais ir pažangaus dėmesio atitraukimo atpažinimo sistemomis, apsaugos priemones;

4.  nustatyti specialiuosius reikalavimus dėl išmaniosios greičio palaikymo pagalbinės sistemos, siekiant vartotojų pripažinimo ir šios sistemos veiksmingumo;

5.  nustatyti reikalavimą, susijusį su keliais deleguotaisiais aktais, kurį reikia paskelbti likus bent 12 mėn. iki kiekvieno reikalavimo taikymo;

6.  visų reikalavimų taikymą paspartinti 12 mėnesių;

7.  nustatyti įsipareigojimus, susijusius su bendrosios saugos reikalavimų peržiūra ir ataskaitų teikimu;

8.  įgyvendinant šį reglamentą taikyti sankcijas, nustatytas Tipo patvirtinimo pagrindų reglamente Nr. 2018/858;

9.  išbraukti du priedus, susijusius su priekinėmis apsaugos sistemomis ir vandenilinėmis transporto priemonėmis, ir pradėti taikyti deleguotuosius aktus šiuo klausimu, siekiant veiksmingiau atsižvelgti į technikos pažangą;

10.  padaryti kelis pakeitimus, kuriais užtikrinamas technologinis neutralumas.

Be to, pranešėja pateikė kelis II priedo pakeitimus, susijusius su atbulinės eigos sauga, priekiniu matomumu, padangų sauga ir aplinkosauginiu veiksmingumu bei sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų tiesioginiu matomumu. Visais pakeitimais siekiama geriau perteikti realią techninės pažangos padėtį ir galimybes ateityje privalomai nustatyti įvairias funkcijas ir sistemas.

Pranešėjos nuomone, šis reglamentas – plataus užmojo pasiūlymas, dėl kurio turėtų gerokai sumažėti žūčių ir sužalojimų Europos Sąjungos keliuose skaičius trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiais. Be to, remiantis šiuo reglamentu, artimiausioje ateityje taip pat turėtų būti praskintas kelias visiškai automatizuoto vairavimo transporto priemonėms tobulinti. Autonominės transporto priemonės priklausys nuo daugelio šiame reglamente pasiūlytų sistemų ir funkcijų ir, konkrečiau kalbant, jos taip pat priklausys nuo to, kaip šias funkcijas ir sistemas pripažins vartotojai.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (25.10.2018)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiančio Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinančio Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sistemų, perimančių transporto priemonės valdymą, įskaitant vairavimo, greitėjimo ir stabdymo sistemas;

a)  sistemų, perimančių transporto priemonės valdymą, įskaitant vairavimo, greitėjimo ir stabdymo sistemas, kurios visos turi būti nepriklausomų testuotojų išbandytos ir patvirtintos;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimai

Nuorodos

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

28.5.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Priėmimo data

25.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (15.1.2019)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Nuomonės referentas: Matthijs van Miltenburg

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendra informacija

Bendrosios saugos reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 661/2009) 17 straipsnyje ir Pėsčiųjų saugos reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 78/2009) 12 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija stebėtų techninę saugos technologijų plėtrą ir prireikus įgaliotų sukurti naujus saugos elementus, atnaujinant ES teisės aktus. Laikantis šių nuostatų Komisijos pasiūlyme pateikiami konkretūs prisitaikymo prie technikos pažangos siūlymai, atsižvelgiant į transporto priemonių saugos charakteristikas, kurias reikia įtraukti į tipo patvirtinimo pagrindų reglamentą (Reglamentą (ES) 2018/858). Pasiūlyme taip pat siūloma supaprastinimo tikslais panaikinti antrinės teisės aktus, susijusius su kelių eismo ir pėsčiųjų sauga (Reglamentas (EB) Nr. 78/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 79/2009).

Nuomonės referento pozicija

Nors per pastaruosius dešimtmečius kelių eismo sauga labai padidėjo, per pastaruosius penkerius metus jaučiamas žuvusiųjų keliuose skaičiaus mažinimo sąstingis; remiantis ES statistiniais duomenimis apie eismo nelaimes, 2017 m. keliuose žuvo 25 300 žmonių. Žmonės keliuose žūsta daugiausia dėl žmogiškųjų klaidų, ir galima išvengti šių žūčių. Nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad ES turėtų imtis konkrečių veiksmų siekdama toliau mažinti keliuose žūstančiųjų skaičių. Naujos transporto priemonių saugos charakteristikos, nustatytos šiame pasiūlyme, teikia didelių galimybių įveikti šį sąstingį, nes jomis siekiama geriau užkirsti kelią žmogiškosioms klaidoms. Geresnės konstrukcijos transporto priemonės ir, pavyzdžiui, mažesnis greitis gali sumažinti eismo nelaimių padarinius.

Iš viso, nuolat vyksta technologinė plėtra automatinio vairavimo srityje. Remiantis Komisijos duomenimis, šioje rinkoje pastebimas eksponentinis augimas, tikimasi, kad jis iki 2025 m. ES automobilių sektoriui atneš didesnės nei 620 mlrd. EUR naudos, o ES elektronikos sektoriui – 180 mlrd. EUR naudos. Todėl nuomonės referentas mano, jog ES automobilių pramonę reikėtų pritaikyti prie ateities, pasinaudojant daugeliu naujų verslo galimybių startuoliams, MVĮ ir pramonei, kurias ši rinka teikia ir toliau teiks. Pasiūlyme aptartos pažangiosios saugos charakteristikos galėtų iš tiesų padėti parengti ES automobilių pramonę susietajam ir automatizuotam vairavimui. Tai taip pat galėtų padėti vartotojams palaipsniui prisitaikyti prie naujų charakteristikų, o tai turės lemiamą reikšmę vartotojų priėmimui ir pasitikėjimui nauja technologija.

Nuomonės referentas mano, kad pasiūlyme nustatyta į ateitį orientuota, tačiau plataus užmojo sistema, kuria siekiama didinti kelių eismo dalyvių, kalbant konkrečiau – pažeidžiamų kelių eismo dalyvių, apsaugą. Nuomonės referentas atsižvelgia į atvirą dialogą ir keitimąsi nuomonėmis, kuriuos Komisija surengė su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais siekdama pristatyti tinkamas ir realistiškas priemones, atsižvelgdama tiek į vartotojus, tiek į pramonę.

Remdamasis išdėstyta informacija, nuomonės referentas norėtų užtikrinti, kad šioje nuomonėje:

A.  (automobilių) sauga yra užtikrinama vadovaujantis minimaliosiomis eksploatacinėmis normomis, kurios turėtų būti taikomos visoms motorinėms transporto priemonėms nepriklausomai nuo transporto priemonės segmento;

B.  bet koks (asmens) duomenų tvarkymas turi būti atliekamas laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679). Be to, nuomonės referentas pageidauja užtikrinti specialesnes ir konkretesnes garantijas;

C.  reikia įrodyti, kad pasiūlytos priemonės yra veiksmingos ir ekonomiškai efektyvios ir jos nelemia gerokai didesnių kainų vartotojams;

D.  pasiūlytų saugos charakteristikų reikalingumas užtikrinamas ir jos vykdomos atsakingai, ypač atsižvelgiant į charakteristikas, kurių negalima išjungti, pavyzdžiui, išmaniąją greičio palaikymo pagalbinę sistemą, pažangiąją avarinio stabdymo sistemą ir kitas sistemas;

E.  į pasiūlymą reikėtų įtraukti nuostatas dėl padangų techninių reikalavimų rengimo, siekiant papildyti šias priemones, kad būtų galima pagerinti transporto priemonių saugą geresnio sukibimo su danga srityje, taip pat padėti mažinti padangų keliamą triukšmą ir sumažinti išmetamą CO2 kiekį;

F.  naudotojo vadove gamintojai pateikia aiškią ir vartotojui suprantamą informaciją, kad vairuotojai galėtų suvokti pagalbines vairavimo sistemas ir jų savybes;

G.  visi vairuotojai, įskaitant neįgaliuosius, turi lengvai suvokti saugos sistemas ir įspėjimus, kurie siūlomi kaip pagalba vairuotojams. Siekiant užtikrinti, jog to būtų laikomasi, reikia pritaikyti saugos sistemas;

H.  valstybės narės imasi taisomųjų priemonių teisės aktų vykdymo tikslu, taip siekiant užtikrinti, kad visos naujos motorinės transporto priemonės būtų gaminamos laikantis šio reglamento.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  per pastaruosius dešimtmečius transporto priemonių saugos tobulinimas reikšmingai prisidėjo prie bendro žūčių ir sunkių sužalojimų keliuose skaičiaus mažinimo. Tačiau pastaraisiais metais mažinimo pažanga Sąjungoje nepasistūmėjo dėl įvairių veiksnių, pavyzdžiui, struktūrinių ir elgsenos veiksnių. Be naujų bendrosios kelių eismo saugos iniciatyvų dabartinis požiūris nepadės užtikrinti saugos didėjant eismo intensyvumui. Todėl transporto priemonių sauga turi būti toliau tobulinama taikant integruotą požiūrį į kelių eismo saugą ir siekiant geriau apsaugoti pažeidžiamus eismo dalyvius;

(3)  per pastaruosius dešimtmečius transporto priemonių saugos tobulinimas reikšmingai prisidėjo prie bendro žūčių ir sunkių sužalojimų keliuose skaičiaus mažinimo. Tačiau 2017 m. ES keliuose žuvo 25 300 žmonių – šis skaičius per ketverius metus praktiškai nepasikeitė. Be to, kiekvienais metais ES keliuose per susidūrimus sunkiai sužalojama 135 000 žmonių. Be naujų bendrosios kelių eismo saugos iniciatyvų dabartinis požiūris nepadės užtikrinti saugos didėjant eismo intensyvumui. Todėl transporto priemonių sauga turi būti toliau tobulinama taikant integruotą požiūrį į kelių eismo saugą ir siekiant geriau apsaugoti pažeidžiamus ir visus kitus eismo dalyvius;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pažangiųjų transporto priemonių saugos sistemų technikos pažanga suteikia daugiau galimybių mažinti eismo įvykių aukų skaičių. Siekiant kuo labiau sumažinti žūčių skaičių, reikia įdiegti tam tikras svarbias naujas technologijas;

(4)  pažangiųjų transporto priemonių saugos sistemų technikos pažanga suteikia daugiau galimybių mažinti eismo įvykių aukų ir pačių įvykių keliuose skaičių. Siekiant kuo labiau sumažinti žūčių skaičių, reikia įdiegti tam tikras svarbias naujas technologijas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  reikėtų įrodyti, kad visos saugos sistemos šiame reglamente yra veiksmingos ir ekonomiškai efektyvios ir jos neturėtų lemti gerokai didesnių kainų vartotojams;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema, kelio juostos sekimo sistema, vairuotojo mieguistumo ir dėmesio stebėjimo / atitraukimo atpažinimo ir atbulinės eigos aptikimo sistemos turi didelį potencialą gerokai sumažinti eismo įvykių aukų skaičių. Be to, šios sistemos yra pagrįstos technologijomis, kurios taip pat bus naudojamos įdiegiant susietąsias ir automatizuotas transporto priemones. Todėl Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos suderintos transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su tokiomis sistemomis, ir tokių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo taisyklės ir bandymo procedūros;

(6)  automatinė avarinio stabdymo sistema, išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema, kelio juostos sekimo sistema, posūkių pagalbinė sistema, vairuotojo mieguistumo ir dėmesio stebėjimo / atitraukimo atpažinimo ir atbulinės eigos aptikimo sistemos turi didelį potencialą gerokai sumažinti eismo įvykių aukų skaičių. Vairuotojo mieguistumo ir dėmesio stebėjimo bei atitraukimo atpažinimo sistemos turėtų veikti be veido atpažinimo. Be to, šios sistemos yra pagrįstos technologijomis, kurios taip pat bus naudojamos įdiegiant susietąsias ir automatizuotas transporto priemones. Todėl Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos suderintos transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su tokiomis sistemomis, ir tokių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo taisyklės ir bandymo procedūros; Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad šias sistemas būtų galima tikrinti, taigi ir saugiai valdyti visą transporto priemonės gyvavimo ciklą.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašį, kuriame per trumpą laiką išsaugomi svarbiausi transporto priemonės duomenys prieš eismo įvykį, jo metu ir po jo (dažniausiai aktyvavus oro pagalvę), įvedimas yra svarbus žingsnis, siekiant gauti išsamius eismo įvykių duomenis. Todėl variklinėse transporto priemonėse turi būti įrengti tokie savirašiai. Taip pat turėtų būti reikalavimas, kad tokie savirašiai galėtų įrašyti ir saugoti duomenis taip, kad valstybės narės galėtų naudoti duomenis kelių eismo saugos analizei atlikti ir konkrečių priemonių veiksmingumui įvertinti;

(7)  eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašį, kuriame per trumpą laiką išsaugomi svarbiausi transporto priemonės duomenys prieš eismo įvykį, jo metu ir po jo (dažniausiai aktyvavus oro pagalvę), įvedimas yra svarbus žingsnis, siekiant gauti išsamius eismo įvykių duomenis. Todėl variklinėse transporto priemonėse turi būti įrengti tokie savirašiai. Be to, turėtų būti renkami ir saugomi tik nuasmeninti duomenys, kurie gali būti naudojami avarijų tyrimams. Be to, tokie savirašiai turėtų galėti įrašyti ir saugoti duomenis taip, kad valstybės narės galėtų naudoti duomenis tik kelių eismo saugos analizei atlikti ir konkrečių priemonių veiksmingumui įvertinti, be galimybės nustatyti transporto priemonės savininką arba turėtoją;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  su sauga susiję tipo patvirtinimo reikalavimai turi būti išbandomi ir užtikrinami laikantis specialiųjų eksploatacinių charakteristikų normų, kurias turi atitikti visos transporto priemonės nepriklausomai nuo transporto priemonės segmento;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  bet koks asmens duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, informacijos apie vairuotoją, apdorotos įvykių (avarijų) duomenų savirašiu, arba informacijos apie vairuotojo mieguistumą ir dėmesį stebėsena arba pažangus dėmesio atitraukimo atpažinimas, turėtų būti atliekamas pagal ES teisės aktus dėl duomenų apsaugos, visų pirma Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą28. Be to, asmens duomenų, surinktų per transporto priemonėje įrengtą numeriu 112 grindžiamos iškvietos sistemą „ecall“, tvarkymui taikomos specialios apsaugos sąlygos29.

(8)  bet koks asmens duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, informacijos apie vairuotoją, apdorotos įvykių (avarijų) duomenų savirašiu, arba informacijos apie vairuotojo mieguistumą ir dėmesį stebėsena arba pažangus dėmesio atitraukimo atpažinimas, turėtų būti atliekamas pagal ES teisės aktus dėl duomenų apsaugos, visų pirma Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą28. Be to, asmens duomenų, surinktų per transporto priemonėje įvykio (avarijos) duomenų savirašį ir įrengtą numeriu 112 grindžiamos iškvietos sistemą „ecall“, tvarkymui taikomos specialios apsaugos sąlygos 29.

__________________

__________________

28 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88).

28 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88).

29 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB, OL L 123, 2015 5 19 p. 77.

29 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB, OL L 123, 2015 5 19 p. 77.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  „eCall“ sistemų diegimas motocikluose, komercinėse transporto priemonėse ir autobusuose yra labai svarbus siekiant kuo greičiau teikti profesionalią medicinos pagalbą nelaimingų atsitikimų aukoms.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  istoriškai Sąjungos taisyklėmis buvo ribojamas bendras sunkvežimių derinių – transporto priemonių su kabina virš variklio, ilgis, nes jie maksimaliai padidina krovinio talpyklą. Tačiau dėl aukštos vairuotojo sėdimosios padėties padidėjo neapžvelgiamų zonų plotas ir suprastėjo tiesioginis matomumas aplink kabiną. Dėl to kyla daugiausiai eismo įvykių, susijusių su sunkvežimiais ir pažeidžiamais eismo dalyviais. Eismo įvykių aukų skaičių galima reikšmingai sumažinti, pagerinus tiesioginį matomumą. Todėl turėtų būti nustatyti tiesioginio matomumo gerinimo reikalavimai;

(15)  istoriškai Sąjungos taisyklėmis buvo ribojamas bendras sunkvežimių derinių – transporto priemonių su kabina virš variklio, ilgis, nes jie maksimaliai padidina krovinio talpyklą. Tačiau dėl aukštos vairuotojo sėdimosios padėties padidėjo neapžvelgiamų zonų plotas ir suprastėjo tiesioginis matomumas aplink kabiną. Dėl to kyla daugiausiai eismo įvykių, susijusių su sunkvežimiais ir pažeidžiamais eismo dalyviais. Eismo įvykių aukų skaičių galima reikšmingai sumažinti, pagerinus tiesioginį matomumą. Todėl turėtų būti nustatyti tiesioginio matomumo gerinimo reikalavimai, taip siekiant padidinti pažeidžiamų kelių eismo dalyvių tiesioginį matomumą iš vairuotojo pusės.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  Komisija iki 2019 m. pabaigos turėtų pasiūlyti, kad esamiems sunkvežimiams ir autobusams būtų vėliau juos modifikuojant įdiegtos pažangiausios pagalbinės posūkių valdymo sistemos;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  automatizuotos ir susietosios transporto priemonės gali labai prisidėti mažinant eismo įvykius keliuose, nes apskaičiuota, kad 90 % eismo įvykių keliuose kyla dėl žmogaus klaidų. Kadangi automatizuotos transporto priemonės palaipsniui perims vairuotojo užduotis, Sąjungos lygmeniu turėtų būti priimamos suderintos taisyklės ir techniniai reikalavimai automatizuotoms transporto priemonių sistemoms;

(17)  automatizuotos ir susietosios transporto priemonės gali labai prisidėti mažinant eismo įvykius keliuose, nes apskaičiuota, kad daugiau kaip 90 proc. eismo įvykių keliuose kyla dėl žmogaus klaidų arba dėl žmogaus klaidos ir transporto priemonės ir (arba) infrastruktūros sąveikos. Kadangi automatizuotos transporto priemonės palaipsniui perims vairuotojo užduotis, Sąjungos lygmeniu turėtų būti priimamos suderintos taisyklės ir veiksmingi techniniai reikalavimai, tinkantys automatizuotoms transporto priemonių sistemoms.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Sąjunga turėtų toliau skatinti kurti padangų triukšmo, riedėjimo varžos ir padangų sukibimo su šlapia danga techninius reikalavimus Jungtinių Tautų lygmeniu. JT taisyklėje Nr. 117 dabar numatytos šios išsamios nuostatos. Jungtinių Tautų lygmeniu turėtų būti tęsiamas reikalavimų dėl padangų pritaikymas atsižvelgiant į technikos pažangą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad padangų eksploatacinės charakteristikos būtų vertinamos ir pasibaigus padangų eksploatavimo laikotarpiui, ir skatinti idėją, kad padangos atitiktų reikalavimus visu savo tarnavimo laikotarpiu ir nebūtų pakeistos per anksti. Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti reikalavimai, susiję su padangų eksploatacinėmis charakteristikomis, turėtų būti pakeisti lygiavertėmis JT taisyklėmis;

(19)  Sąjunga turėtų toliau skatinti kurti padangų triukšmo, riedėjimo varžos ir padangų sukibimo su šlapia danga techninius reikalavimus Jungtinių Tautų lygmeniu. JT taisyklėje Nr. 117 dabar numatytos šios išsamios nuostatos. Jungtinių Tautų lygmeniu turėtų būti skubiai ir su plačiu užmoju tęsiamas reikalavimų dėl padangų pritaikymas atsižvelgiant į technikos pažangą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad padangų eksploatacinės charakteristikos būtų vertinamos ir pasibaigus padangų eksploatavimo laikotarpiui, ir skatinti idėją, kad padangos atitiktų reikalavimus visu savo tarnavimo laikotarpiu ir nebūtų pakeistos per anksti. Siekiant užtikrinti griežtus standartus, Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti reikalavimai, susiję su padangų eksploatacinėmis charakteristikomis, turėtų būti stebimi bei vertinami ir turėtų būti pakeisti kai Europos Sąjungoje bus galima pagerinti padangų eksploatacines charakteristikas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  siekiant užtikrinti derėjimą šiam reglamentui, jame taikomos Reglamente (ES) 2018/858 nustatytos taisomosios priemonės ir sankcijos;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  naujai pagamintų padangų tipo patvirtinimo reikalavimai dėl jų saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo.

3.  naujai pagamintų padangų tipo patvirtinimo reikalavimai dėl jų saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo kalbant apie oro ir triukšmo taršos mažinimą.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  pažeidžiamas eismo dalyvis – eismo dalyvis, važiuojantis dvirate transporto priemone ar nevarikline transporto priemone, pavyzdžiui, dviratininkas arba nevažiuojantis eismo dalyvis – pėstysis;

(1)  pažeidžiamas eismo dalyvis – eismo dalyvis, važiuojantis dvirate ar trirate transporto priemone (nevarikline transporto priemone ar elektra varoma asmeninio naudojimo priemone), pavyzdžiui, dviratininkas arba pėstysis;

Pagrindimas

Motociklai tradiciškai yra dviratės transporto priemonės, bet dabar dalis jų turi tris ratus, tačiau jie vis dar yra pažeidžiami lengvųjų automobilių ir sunkvežimių atžvilgiu. Be to, vis daugiau žmonių naudojasi elektra varomomis asmeninėmis transporto priemonėmis (paspirtukais, riedžiais ir kt.), skirtomis kelionėms miesto zonose. Jie neturėtų būti išbraukti iš pažeidžiamų kelių eismo dalyvių apibrėžties.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  avarinio stabdymo signalas – dažnai mirksintis stabdymo žibintų signalas kitiems už transporto priemonės esantiems eismo dalyviams parodantis, kad transporto priemonę veikia didelė stabdymo jėga, atsižvelgiant į esamas eismo sąlygas;

(7)  avarinio stabdymo signalas – dažnai mirksintis stabdymo žibintų arba posūkio rodiklių žibintų signalas kitiems už transporto priemonės esantiems eismo dalyviams parodantis, kad transporto priemonę veikia didelė stabdymo jėga, atsižvelgiant į esamas eismo sąlygas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  atbulinės eigos aptikimas – kamera ar monitorius, optinė ar aptikimo sistema, kad vairuotojas galėtų pastebėti žmones ir objektus, esančius už transporto priemonės, siekiant išvengti susidūrimų judant atbulinės eiga;

(8)  atbulinės eigos aptikimas – sistema, kad vairuotojas galėtų pastebėti žmones ir objektus, esančius už transporto priemonės, siekiant išvengti susidūrimų judant atbuline eiga;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  pažangioji avarinio stabdymo sistema – sistema, galinti automatiškai nustatyti galimą susidūrimą iš ir įjungti transporto priemonės stabdymo sistemą, kad sulėtintų transporto priemonę ir kad būtų išvengta susidūrimo arba jis būtų sušvelnintas;

(10)  automatinė avarinio stabdymo sistema – sistema, galinti automatiškai nustatyti galimą susidūrimą iš ir paskutiniu momentu automatiškai įjungti transporto priemonės stabdymo sistemą, kad sulėtintų transporto priemonę ir kad būtų išvengta susidūrimo arba jis būtų sušvelnintas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kelio juostos sekimo sistema – sistema, kuri stebi transporto priemonės padėtį atsižvelgiant į kelio juostos ribą ir pritaiko vairo sukimo momentą arba aktyvina stabdžius, kai transporto priemonė išvažiuoja iš kelio juostos ar artėja prie jos ribos ir gali būti neišvengiamas susidūrimas;

(11)  kelio juostos sekimo sistema – sistema, kuri stebi transporto priemonės padėtį atsižvelgiant į kelio juostos ribą ir pritaiko vairo sukimo momentą ir įspėja arba aktyvina stabdžius, kai transporto priemonė išvažiuoja iš kelio juostos ar artėja prie jos ribos ir gali būti neišvengiamas susidūrimas;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipos 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  posūkių pagalbinė sistema - technologiškai pažangiausia sistema, galinti aptikti pažeidžiamus eismo dalyvius, ypač esančius neapžvelgiamosiose zonose netoli transporto priemonės ir įjungti įspėjimo signalą, siekiant išvengti susidūrimo su tokiais pažeidžiamais eismo dalyviais.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašis – sistema, kurioje registruojami ir saugomi kritiniai su eismo įvykiu susiję parametrai ir informacija prieš susidūrimą, jo metu ir po jo;

(13)  eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašis – sistema, kurioje registruojami ir saugomi kritiniai su eismo įvykiu susiję parametrai ir informacija, susijusi su reikalingu laikotarpiu ir ne daugiau kaip penkias sekundes prieš susidūrimą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  priekinės apsaugos sistema – atskira konstrukcija ar konstrukcijos, pvz., apsauginis rėmas ar papildomas buferis, skirtos apsaugoti išorinį transporto priemonės paviršių, papildantis gamintojo įmontuotą buferį, transporto priemonei susidūrus su objektu, išskyrus konstrukcijas, kurių masė yra mažesnė nei 0,5 kg ir kurios skirtos apsaugoti tik transporto priemonės žibintus;

(14)  priekinės apsaugos sistema – atskira konstrukcija ar konstrukcijos, pvz., apsauginis rėmas ar papildomas buferis, skirtos apsaugoti išorinį transporto priemonės paviršių arba išvengti sužeidimo, papildantis gamintojo įmontuotą buferį, transporto priemonei susidūrus su objektu arba gyvūnu, išskyrus konstrukcijas, kurių masė yra mažesnė nei 0,5 kg ir kurios skirtos apsaugoti tik transporto priemonės žibintus;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipos 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  automatizuota transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, sukurta ir pritaikyta ilgai važiuoti autonomiškai, be nuolatinės žmogaus priežiūros;

(21)  automatizuota transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, sukurta ir pritaikyta ilgai važiuoti autonomiškai, laikantis kelių eismo taisyklių ir be nuolatinės žmogaus priežiūros;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir renkamos siekiant kuo labiau sumažinti transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų kelių eismo dalyvių sužeidimo riziką.

4.  Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir surenkamos tokiu būdu, kad jas naudojant kaip numatyta, transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų kelių eismo dalyvių mirties ar sužeidimo rizikos būtų išvengta arba, įvykio atveju, ji būtų sumažinta.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pėsčiųjų, dviratininkų, vaizdo ir matomumo;

b)  pėsčiųjų, dviratininkų, paspirtukininkų ir riedlentininkų vaizdo ir matomumo;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Šiame reglamente nustatyti su sauga susiję tipo patvirtinimo reikalavimai yra technologiniu požiūriu neutralūs ir išbandomi ir užtikrinami laikantis specialiųjų eksploatacinių charakteristikų normų, kurias turi atitikti visos transporto priemonės nepriklausomai nuo transporto priemonės segmento.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 b.  Naudotojo vadove gamintojai pateikia aiškią ir vartotojui suprantamą informaciją, kad vairuotojai galėtų suvokti pagalbines vairavimo sistemas ir jų savybes.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  padangų tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, susiję su jų montavimu.

b)  padangų tipo patvirtinimą, įskaitant jų bandymą suprastėjusiomis sąlygomis ir esant skirtingoms oro sąlygoms kelyje, įskaitant sukibimą su šlapia kelio danga bei surinkimui taikomus techninius reikalavimus.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse sumontuotų padangų, atsižvelgiant į nusidėvėjusių padangų sukibimą su šlapia kelio danga, tipo patvirtinimo nustatymas ES lygmeniu.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  „eCall“ sistema

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  Eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašis

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3 a.  Motorinėse transporto priemonėse turi būti įrengtos pažangios avarinio stabdymo sistemos, suprojektuotas ir sumontuotos dviem etapais, užtikrinant:

 

a) judančių transporto priemonių ir stacionarių kliūčių, esančių prieš variklinę transporto priemonę, nustatymą pirmuoju etapu;

 

b) aptikimo pajėgumo išplėtimą antruoju etapu, ypač aklosiose zonose, taip pat įtraukiant pažeidžiamus eismo dalyvius, esančius prieš transporto priemonę.

 

Pažangios avarinio stabdymo sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

a) sistemų neįmanoma išjungti;

 

b) automatinis aktyvus sistemų įsikišimo perėmimas vyksta sąmoningų vairuotojo veiksmų pagrindu, pvz. greičio didinimo veiksmais.

 

c) kiekviena transporto priemonės pagrindinio valdymo jungiklio įjungimo sistema turi veikti įprastu režimu;

 

d) garsinius įspėjimai gali būti paprastai išjungiami, tačiau taip negali būti slopinamos kitos funkcijos, išskyrus garsinius įspėjimus.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Visi vairuotojai, įskaitant vyresnio amžiaus asmenis ir neįgaliuosius, turi lengvai suvokti pagalbinėse vairavimo sistemose naudojamas saugos savybes ir įspėjimus.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

a) duomenys, kuriuos jie gali įrašyti ir saugoti reikalingu laikotarpiu ir ne daugiau kaip penkias sekundes prieš susidūrimą, apima transporto priemonės važiavimo greitį, saugos sistemų aktyvinimo būseną ir greitį bei visus kitus svarbius transporto priemonėje veikiančių saugos ir avarijų prevencijos sistemų parametrus;

 

b) prietaisų neįmanoma išjungti;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6 a straipsnis

 

Privatumo ir duomenų apsaugos taisyklės

 

1. Šis reglamentas nedaro poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679. Bet koks asmens duomenų, surinktų transporto priemonėje įvykio (avarijos) duomenų savirašio, kaip nurodyta 6 straipsnio 4a dalyje, tvarkymas vykdomas laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių, numatytų tame reglamente.

 

2. Asmens duomenys, tvarkomi transporto priemonėje įvykio (avarijos) duomenų savirašio, naudojami tik avarijos duomenų tyrimo tikslu. Per įvykį (avariją) surinkti duomenys, naudojant standartizuotą sąsają, pateikiami tik nacionalinėms institucijoms, laikantis Sąjungos ar nacionalinių teisės aktų pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Nuasmeninti duomenys, kuriuos įvykio (avarijos) metu gali įrašyti ir saugoti duomenų savirašis, apima transporto priemonės tipą, seriją ir modelį, ir ypač aktyvias saugos ir eismo įvykių išvengimo sistemas, kurios įdiegtos transporto priemonėje. Tačiau duomenys neapima transporto priemonės informacinio numerio transporto priemonės nurodomosios dalies paskutinių keturių skaitmenų ar jokios kitos informacijos, leidžiančios identifikuoti konkrečią transporto priemonę arba transporto priemonės savininką.

 

3. Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys nėra saugomi ilgiau, nei tai yra būtina avarijos duomenų tyrimo tikslu, kaip nurodyta šio straipsnio antroje dalyje. Kai tik tie duomenys nebėra reikalingi šiuo tikslu, jie yra visiškai ištrinami.

 

4. Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėje montuojamo įvykio (avarijos) duomenų savirašio nebūtų galima atsekti ir jis nebūtų nuolat sekamas.

 

5. Gamintojai užtikrina, kad iš montuojamo įvykio (avarijos) duomenų savirašio vidinės atminties duomenys būtų automatiškai nuolat šalinami.

 

6. Prieš įvykstant galimam įvykiui (galimai avarijai) tie duomenys neperduodami jokiems subjektams, išskyrus įvykio (avarijos) duomenų savirašį.

 

7. Įvykio (avarijos) savirašyje įdiegiamos privatumo didinimo technologijos, taip siekiant užtikrinti vairuotojams tinkamo lygmens privatumo apsaugą ir aukšto lygio IT saugumą, taip pat reikalingas garantijas, kurių reikia siekiant užkirsti kelią stebėjimui, nuotolinei manipuliacijai ir netinkamam naudojimui, įskaitant kibernetinius išpuolius.

 

8. Gamintojai savininkui skirtame naudojimo vadove pateikia aiškią ir išsamią informaciją apie įvykio (avarijos) duomenų savirašio atliekamą duomenų tvarkymą. Tą informaciją sudaro:

 

a) nuoroda į duomenų tvarkymo teisinį pagrindą;

 

b) informacija apie tai, kad įvykio (avarijos) duomenų savirašis aktyvuojamas standartiškai;

 

c) duomenų tvarkymo, kurį atlieka įvykio (avarijos) duomenų savirašis, tvarka;

 

d) specialus įvykio (avarijos) duomenų savirašio atliekamo duomenų tvarkymo tikslas, kurį riboja avarijos duomenų tyrimas, kaip nurodyta 6a straipsnio 2 dalyje;

 

e) renkamų ir tvarkomų duomenų rūšys ir tų duomenų gavėjai;

 

f) duomenų saugojimo įvykio (avarijos) duomenų savirašyje laikotarpis;

 

g) informacija apie tai, kad transporto priemonė nėra nuolat sekama;

 

h) naudojimosi duomenų subjektų teisėmis tvarka ir informacija apie kontaktinę tarnybą, atsakingą už prieigos prašymų tvarkymą.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengtos pažangios avarinio stabdymo sistemos, suprojektuotas ir sumontuotos dviem etapais, užtikrinant:

Išbraukta.

a)  judančių transporto priemonių ir stacionarių kliūčių, esančių prieš variklinę transporto priemonę, nustatymą pirmuoju etapu;

 

b)  aptikimo pajėgumo išplėtimą antruoju etapu, taip pat įtraukiant pažeidžiamus eismo dalyvius, esančius prieš transporto priemonę.

 

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengta kelio juostos sekimo sistema.

3.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengta kelio juostos sekimo sistema arba įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema. .

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pažangios avarinio stabdymo sistemos ir kelio juostos sekimo sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.  Kelio juostos sekimo ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemos visų pirma turi atitikti šiuos reikalavimus:

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  automatinis aktyvus sistemų įsikišimo perėmimas vyksta sąmoningų vairuotojo veiksmų pagrindu, pvz. posūkio veiksmais.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengtas eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašis. Eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

Išbraukta.

a)  duomenys, kuriuos jie gali įrašyti ir saugoti prieš susidūrimą, susidūrimo metu ir po jo, turi apimti bent jau transporto priemonės važiavimo greitį, saugos sistemų aktyvinimo būseną ir greitį bei visus kitus svarbius transporto priemonėje veikiančių saugos ir avarijų prevencijos sistemų parametrus;

 

b)  prietaisų neįmanoma išjungti;

 

c)  duomenys turi būti įrašomi ir saugojami taip, kad duomenys būtų apsaugoti nuo manipuliavimo ir nacionalinės valdžios institucijos, laikydamosi Sąjungos ar nacionalinių teisės aktų, atitinkančių Reglamentą (ES) Nr. 2016/679, galėtų su jais susipažinti per standartizuotą sąsają, atlikdamos eismo įvykių duomenų analizę, ir kad būtų nurodomas tikslus transporto priemonės tipas, versija ir variantas, visų pirma transporto priemonėje įrengtos aktyvios saugos ir avarijų prevencijos sistemos.

 

Tačiau duomenys, kuriuos įvykio (avarijos) duomenų savirašis sugeba įrašyti ir saugoti, neapima transporto priemonės informacinio numerio transporto priemonės nurodomosios dalies paskutinių keturių skaitmenų ar jokios kitos informacijos, leidžiančios identifikuoti konkrečią transporto priemonę.

 

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengta įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema ir pažangi avarinio stabdymo sistema, atitinkančios reikalavimus, nustatytus pagal 7 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

2.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengta kelio juostos sekimo ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema ir pažangi avarinio stabdymo sistema, atitinkančios reikalavimus, nustatytus pagal 7 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengtos pažangios sistemos, galinčios aptikti pažeidžiamus eismo dalyvius, esančius netoli transporto priemonės priekio ir pusės į kelkraštį, ir įjungti įspėjimo signalą arba išvengti susidūrimo su tokiais pažeidžiamais eismo dalyviais.

3.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengta posūkių pagalbinė sistema, atitinkanti reikalavimus, nustatytus pagal 7 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas sistemas, jos visų pirma turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.  Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas sistemas, jos visų pirma turi atitikti šiuos reikalavimus:

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  automatinis aktyvus sistemų įsikišimo perėmimas vyksta sąmoningų vairuotojo veiksmų pagrindu, pvz. posūkio veiksmais.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  3 dalyje minimos sistemos išjungti negalima.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad vairuotojas greičiau pastebėtų pažeidžiamus eismo dalyvius.

5.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad iš vairuotojo pusės būtų geriau tiesiogiai matomi pažeidžiami eismo dalyviai. Komisija pateikia deleguotąjį aktą dėl tiesioginio matomumo reikalavimų, kuris pašalina neapžvelgiamą zoną priekyje ir iš sunkvežimių vairuotojo pusės bei žymiai sumažina akląją zoną netoli sunkvežimio pusės į kelkraštį. Šis reikalavimas bus diferencijuojamas pagal sunkvežimio tipą.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės, kuriose telpa daugiau nei 22 keleiviai be vairuotojo ir įrengtos stovinčių keleivių vietos, leidžiančios keleiviams dažnai judėti, turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad jomis galėtų naudotis riboto judumo asmenys, įskaitant neįgaliuosius, judančius specialiais vežimėliais.

6.  M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės, kuriose telpa daugiau nei 22 keleiviai be vairuotojo ir įrengtos stovinčių keleivių vietos, leidžiančios keleiviams dažnai judėti, turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad jomis galėtų naudotis riboto judumo asmenys, įskaitant neįgaliuosius, judančius specialiais vežimėliais ir neįgalius asmenis.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sistemų, perimančių transporto priemonės valdymą, įskaitant vairavimo, greitėjimo ir stabdymo sistemas;

a)  sistemų, perimančių transporto priemonės valdymą, įskaitant vairavimo, greitėjimo ir stabdymo sistemas ir sistemų, perimančių reikalavimą duoti perspėjimo signalą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16 a straipsnis

 

Peržiūra

 

Ne vėliau kaip praėjus 3 metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – kas trejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, ir, jei reikia, kartu teikia pasiūlymus dėl šio reglamento pakeitimų ar kitų susijusių Bendrijos teisės aktų, siekiant įtraukti kitas naujus saugos priemones.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo [LB: įrašykite datą praėjus 36 mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo datos].

Jis taikomas nuo [LB: įrašykite datą praėjus 24 mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo datos]. 12 straipsnyje nurodyti deleguotieji aktai privalo būti skelbiami ne vėliau kaip likus 12 mėnesiams iki jų taikymo pradžios.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo lentelės 13 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Galinė apsauga nuo palindimo

JT taisyklė Nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pakeitimas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

1.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Galinė apsauga nuo palindimo

JT taisyklė Nr. 58

N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse turi būti apsauga nuo palindimo, kai į jas transporto priemonės važiuoja 56 km/h greičiu.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo lentelės 36 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Pažangi avarinio stabdymo sistema pėstiesiems ir dviratininkams

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Pažangi avarinio stabdymo sistema pėstiesiems ir dviratininkams

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo lentelės 38 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Aklosios zonos informacijos sistema

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Pakeitimas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Posūkių valdymo sistema

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo lentelės 49 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Avarinė kelio juosto sekimo sistema

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Avarinė kelio juosto sekimo ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo lentelės 61 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Sunkiasvorių transporto priemonių padangų slėgio stebėjimas

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Pakeitimas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Sunkiasvorių transporto priemonių padangų slėgio stebėjimas

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo lentelės 72 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Pakeitimas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo lentelės 90 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašis

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Pakeitimas

Dalykas

JT taisyklės

Papildomi specialieji techniniai reikalavimai

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sudėtinė dalis

Eismo įvykio (avarijos) duomenų savirašis

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo Pastabos dėl lentelės D punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

D: EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

D: EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

[LB: prašome įrašyti datą – 48 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios dienos]

[LB: prašome įrašyti datą – 36 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios dienos]

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemones, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus:

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemones, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus:

[LB: prašome įrašyti datą – 84 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios dienos]

[LB: prašome įrašyti datą – 72 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios dienos]

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimai

Nuorodos

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

28.5.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Svarstymas komitete

21.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimai

Nuorodos

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Priėmimo data

21.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Pateikimo data

4.3.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas