Procedūra : 2018/0145(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0151/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0151/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0391

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 498kWORD 247k
4.3.2019
PE 627.562v02-00 A8-0151/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS
 Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0286),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0194/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A8-0151/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009

par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu, kur tiek minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.). Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/24 25 nosaka administratīvus noteikumus un tehniskas prasības jaunu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai nolūkā nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību un augstu drošības līmeni un ekoloģisko veiktspēju;

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/85824 nosaka administratīvus noteikumus un tehniskas prasības jaunu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai nolūkā nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību un augstu drošības līmeni un ekoloģisko veiktspēju.

__________________

__________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/ par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L ..., ..., … lpp.);

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.)

25 + PB: lūdzu ievietot tekstā numuru regulai, ko satur dokuments PE-CONS No73/17 (2016/0014 (COD)), un ievietot zemsvītras piezīmē minētās regulas numuru, datumu un atsauci uz OV.

 

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Ceļu satiksmes drošībai Savienībā ir vajadzīga koordinēta politika starptautiskā līmenī saskaņā ar ANO EEK līgumiem un jo īpaši 29. panta darba grupu (WP.29), un integrēta pieeja Savienības, dalībvalstu, reģionālā un vietējā līmenī. Tādēļ ir nepieciešams koordinēt dažādu iestāžu veiktās darbības un pasākumus ceļu satiksmes drošības galveno elementu jomā attiecībā uz transportlīdzekļiem, braukšanas paradumiem, kā arī ceļa zīmēm un infrastruktūru.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pēdējās desmitgadēs transportlīdzekļu drošības attīstība būtiski veicinājusi ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagus miesas bojājumus guvušo skaita samazināšanos. Tomēr vairāku tādu faktoru dēļ kā strukturāli un uzvedības faktori šie samazinājumi Savienībā nesen ir apstājušies, un bez jaunām iniciatīvām vispārīgajā drošībā uz ceļiem esošās pieejas drošības efekti vairs nespēs atsvērt pieaugošā satiksmes apjoma ietekmi. Tāpēc transportlīdzekļu drošības veiktspēja jāturpina uzlabot kā daļa no integrētās pieejas ceļu drošībai un lai labāk aizsargātu neaizsargātos satiksmes dalībniekus.

(3)  Pēdējās desmitgadēs transportlīdzekļu drošības attīstība būtiski veicinājusi ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagus miesas bojājumus guvušo skaita samazināšanos. Tomēr 2017. gadā uz ES ceļiem gājuši bojā 25 300 cilvēki — bojāgājušo skaita samazināšanās pēdējos četros gados vairs nav vērojama. Turklāt katru gadu ceļu satiksmes sadursmēs smagus miesas bojājumus gūst 135 00 cilvēku. Savienībai būtu jādara viss iespējamais, lai šos rādītājus būtiski samazinātu nolūkā sasniegt “nulles vīzijas” mērķi, proti, ceļu satiksmi bez nāves gadījumiem. Papildus drošības pasākumiem, lai aizsargātu transportlīdzekļu pasažierus, ir jāīsteno īpaši pasākumi, lai novērstu neaizsargātu satiksmes dalībnieku, piemēram, velosipēdistu un gājēju, nāves gadījumus un ievainojumus un aizsargātu satiksmes dalībniekus ārpus transportlīdzekļiem. Bez jaunām iniciatīvām vispārīgajā drošībā uz ceļiem esošās pieejas drošības efekti vairs nespēs atsvērt pieaugošā satiksmes apjoma ietekmi. Tāpēc transportlīdzekļu drošības veiktspēja jāturpina uzlabot kā daļa no integrētās pieejas ceļu drošībai un lai labāk aizsargātu neaizsargātos satiksmes dalībniekus.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Neaizsargāto satiksmes dalībnieku definīcijā būtu jāiekļauj dalībnieki, kas izmanto tādus motorizētus transportlīdzekļus kā segveji, skrejriteņi, ratiņkrēsli un e-velosipēdi.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tehniskie sasniegumi transportlīdzekļu uzlaboto drošības sistēmu jomā sniedz jaunas iespējas negadījumu seku mazināšanā. Lai samazinātu bojāgājušo skaitu, jāievieš dažas no piemērotām jaunajām tehnoloģijām.

(4)  Tehniskie sasniegumi transportlīdzekļu uzlaboto drošības sistēmu jomā sniedz jaunas iespējas negadījumu seku mazināšanā. Lai samazinātu smagu miesas bojājumu un bojāgājušo gadījumu skaitu, būtu jāievieš piemērotu jauno tehnoloģiju pakete.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Lai nodrošinātu tehnoloģiju neitralitāti attiecībā uz riepu spiediena kontroles sistēmām, veiktspējas prasībai būtu jāparedz gan tiešo, gan netiešo riepu spiediena kontroles sistēmu izmantošana.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Ierosinātie reglamentējošie pasākumi var būt efektīvi bojāgājušo un ceļu satiksmes negadījumu skaita samazināšanā un ievainojumu un bojājumu smaguma mazināšanā tikai tad, ja tie būs lietotājiem pieņemami. Tādēļ transportlīdzekļu ražotājiem būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šajā regulā noteiktās sistēmas un elementi ir izstrādāti tā, lai palīdzētu vadītājam, nodrošinātu to pieņemamību lietotājiem un palielinātu iespējamību, ka tie tiks izmantoti. Šā iemesla dēļ mehāniskā transportlīdzekļa lietotāja norādījumos arī būtu skaidrā un lietotājam viegli saprotamā veidā jāizskaidro šo sistēmu un elementu darbība un ierobežojumi.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Intelektiskai ātruma pielāgošanai, joslas ievērošanas sistēmām, vadītāja miegainības un uzmanības kontroles un novēršanas uzraudzībai, un atpakaļgaitas kontrolsistēmām ir liels potenciāls būtiski samazināt cietušo skaitu. Turklāt šo sistēmu pamatā ir tehnoloģijas, kuras tiks izmantotas arī savienotu un automatizētu transportlīdzekļu lietošanā. Tādēļ harmonizēti transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas noteikumi un testa procedūras attiecībā uz minētajām sistēmām un uz to kā atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanu būtu jānosaka Savienības līmenī.

(6)  Uzlabotās avārijas bremzēšanas sistēmas, intelektiskās ātruma pielāgošanas ierīces, avārijas joslas ievērošanas sistēmas, brīdinājuma par vadītāja miegainību un uzmanību sistēmas, uzlabotās brīdinājuma par novērstu vadītāja uzmanību sistēmas un atpakaļgaitas kontrolsistēmas ir drošības sistēmas, kam ir liels potenciāls samazināt cietušo skaitu. Turklāt dažas no šīm drošības sistēmām veido pamatu tehnoloģijām, kuras tiks izmantotas arī savienotu un automatizētu transportlīdzekļu lietošanā. Jebkurai šādai drošības sistēmai būtu jādarbojas bez jebkādas biometriskās informācijas par transportlīdzekļa vadītāju vai pasažieriem, tostarp bez sejas atpazīšanas funkcijas. Tādēļ harmonizēti transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas noteikumi un testa procedūras attiecībā uz minētajām sistēmām un uz to kā atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanu būtu jānosaka Savienības līmenī. Katrā spēkā esošo tiesību aktu novērtējumā būtu jāņem vērā šo sistēmu tehniskie sasniegumi, lai, stingri ievērojot privātuma un datu aizsardzības principu, tās padarītu par nākotnes vajadzībām atbilstošām un lai sekmētu virzību uz nulles vīzijai atbilstošu braukšanu. Turklāt ir jānodrošina arī tas, ka šīs sistēmas ir iespējams droši izmantot visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Ir jābūt iespējai atslēgt intelektiskās ātruma pielāgošanas funkciju, piemēram, kad vadītājs saņem nepatiesus brīdinājumus vai nepiemērotas atsauksmes, kas izriet no sliktiem laika apstākļiem, īslaicīgi nesaderīgiem ceļu marķējumiem ceļubūves vietās un maldinošām, bojātām vai trūkstošām ceļazīmēm. Šādai atslēgšanas funkcijai vajadzētu būt vadītāja kontrolē, tās izmantošanas ilgumam — pēc vajadzības, un vadītājam vajadzētu varēt to viegli iedarbināt. Sistēmai vienmēr vajadzētu būt aktīvizētai, ieslēdzot aizdedzi, un vadītājam vienmēr būtu jāzina, vai sistēma ir ieslēgta vai izslēgta.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Ir plaši atzīts, ka drošības jostas ir viens no svarīgākajiem un efektīvākajiem transportlīdzekļa drošības elementiem. Tāpēc drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmas palielina drošības jostu lietošanas biežumu visā Savienībā un tādā veidā var palīdzēt vēl lielākā mērā novērst nāves gadījumus un mazināt traumas. Šā iemesla dēļ ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmu jau kopš 2014. gada ir padarīta par obligātu attiecībā uz autovadītāja sēdekli visos jaunajos vieglajos automobiļos. To panāca, īstenojot ANO Noteikumus Nr. 16, kuros bija iekļauti attiecīgie tehniskie noteikumi. Pateicoties šīs ANO regulas pielāgošanai tehniskajiem sasniegumiem, tagad drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēma būs obligāti jāuzstāda arī visos M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu priekšējos un aizmugurējos sēdekļos, kā arī N2, N3, M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu visos priekšējos sēdekļos, un tas attieksies uz visiem jauna tipa transportlīdzekļiem no 2019. gada 1. septembra un uz visiem jaunajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem no 2021. gada 1. septembra.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Notikuma (negadījuma) datu reģistratoru, kas uzglabā virkni būtisku transportlīdzekļa datu par īsu laikposmu pirms notikuma, notikuma laikā un pēc notikuma (piemēram, gaisa spilvena nostrādes), ieviešana ir vērtīgs solis ceļā uz precīzāku padziļinātu negadījuma datu iegūšanu. Tādēļ būtu jāpieprasa mehānisko transportlīdzekļu aprīkošana ar šādiem reģistratoriem. Vajadzētu būt arī prasībai, ka šādiem reģistratoriem jāspēj reģistrēt un uzglabāt datus tādā veidā, ka dalībvalstis var izmantot datus ceļu drošības analīzei un novērtēt specifisko veikto pasākumu efektivitāti.

(7)  Negadījuma datu reģistratoru, kas uzglabā virkni būtisku anonimizētu transportlīdzekļa datu par īsu laikposmu īsi pirms ceļu satiksmes negadījuma, laikā un uzreiz pēc (piemēram, saistībā ar gaisa spilvena izplešanos), ieviešana ir vērtīgs solis ceļā uz precīzāku padziļinātu negadījuma datu iegūšanu. Tādēļ būtu jāpieprasa visu mehānisko transportlīdzekļu aprīkošana ar šādiem reģistratoriem. Šādiem reģistratoriem būtu jāspēj reģistrēt un uzglabāt datus tādā veidā, ka dalībvalstis var tos izmantot ceļu drošības analīzei un novērtēt konkrēto pasākumu efektivitāti, bet, pamatojoties uz saglabātajiem datiem, nevar identificēt attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Jebkādu tādu personas datu apstrādi kā informācija par vadītāju, kas apstrādāta notikuma (negadījuma) datu reģistratoros, vai informācija par vadītāju saistībā ar miegainību un uzmanības kontroli vai traucēkļa uzlabotu atpazīšanu, veic saskaņā ar ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, jo īpaši ar Vispārīgo datu aizsardzības regulua28. Turklāt tādu personas datu apstrāde, kas iegūti caur “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, ir pakļauta specifiskiem drošības pasākumiema29.

(8)  Jebkādu tādu personas datu apstrādi kā informācija par vadītāju, kas apstrādāta negadījuma datu reģistratoros, vai informācija saistībā ar vadītāja miegainību un uzmanību vai uzlabota informācija par novērstu vadītāja uzmanību, veic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību, jo īpaši ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu28. Negadījuma datu reģistratoriem būtu jādarbojas noslēgta cikla sistēmā, kurā uzglabātie dati ik pēc dažām sekundēm tiek pārrakstīti un kas neļauj identificēt transportlīdzekli vai vadītāju. Turklāt brīdinājuma par vadītāja miegainību un uzmanību sistēmām un uzlabotām brīdinājuma par novērstu vadītāja uzmanību sistēmām nevajadzētu pastāvīgi reģistrēt vai saglabāt datus, kas nav vajadzīgi saistībā ar nolūkiem, kādiem tie savākti vai citādi apstrādāti noslēgtā cikla sistēmā. Turklāt tādu personas datu apstrāde, kas iegūti caur “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, ir pakļauta specifiskiem drošības pasākumiem29.

__________________

__________________

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma 112 bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77. lpp.).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Atzīstot to, ka mobilo telefonu vai citu ierīču lietošana, vadot automobili, ievērojami mazina autovadīšanas spēju, transportlīdzekļu ražotājiem būtu jāpublisko informācija par veiktajām pārbaudēm, lai parādītu atbilstību paziņojuma par cilvēka un mašīnas saskarnes (HMI) principiem attiecībā uz transportlīdzekļu informācijas un sakaru sistēmām.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  Dažādas avārijas bremzēšanas vai avārijas joslas ievērošanas sistēmas dažos gadījumos, jo īpaši ceļu infrastruktūras nepilnību dēļ, var nebūt pilnībā darbspējīgas. Šādos gadījumos sistēmām vajadzētu pašām atslēgties un sniegt vadītājam informāciju par atslēgšanos. Gadījumos, kad sistēmas neatslēdzas automātiski, vajadzētu būt iespējai tās atslēgt manuāli. Šādai atslēgšanai vajadzētu būt īslaicīgai un tikai uz laiku, kamēr sistēma nav pilnībā darbspējīga. Vadītājiem var arī būt nepieciešams ignorēt uzlaboto avārijas bremzēšanas sistēmu vai avārijas joslu ievērošanas sistēmu norādes, ja sistēmas darbība varētu radīt lielāku risku vai kaitējumu. Tas nodrošina, ka transportlīdzeklis visu laiku atrodas vadītāja kontrolē. Tomēr sistēmas varētu arī atpazīt gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājs ir rīcībnespējīgs un tādēļ sistēmas iejaukšanās ir vajadzīga, lai novērstu satiksmes negadījuma situācijas pasliktināšanos.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 79/200933 pieņemšanas Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī turpinājusies ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu un ūdeņraža sistēmu un sastāvdaļu apstiprināšanas tehnisko prasību un testa procedūru attīstība, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību. ANO Noteikumi Nr. 13434 arī pašlaik Savienībā tiek piemēroti mehāniskos transportlīdzekļos esošu ūdeņraža sistēmu tipa apstiprināšanai. Papildus minētajām prasībām piemēro arī saspiesta ūdeņraža transportlīdzekļu sistēmu materiālu kvalitātes kritērijus, taču tie ir pieņemti tikai Savienības līmenī.

(13)  Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 79/200933 pieņemšanas Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī turpinājusies ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu un ūdeņraža sistēmu un sastāvdaļu apstiprināšanas tehnisko prasību un testa procedūru attīstība, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību. ANO Noteikumi Nr. 13434 arī pašlaik Savienībā tiek piemēroti mehāniskos transportlīdzekļos esošu ūdeņraža sistēmu tipa apstiprināšanai. Papildus minētajām prasībām Savienības līmenī būtu jānosaka arī ūdeņraža transportlīdzekļu sistēmu materiālu un degvielas uzpildes tilpņu kvalitātes kritēriji.

__________________

__________________

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 35, 4.2.2009., 32. lpp.).

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 35, 4.2.2009., 32. lpp.).

34 ANO Noteikumi Nr. 134, kas nosaka vienotus noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu un to sastāvdaļu apstiprināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu, kuri darbināmi ar ūdeņradi, ar drošību saistīto veiktspēju.

34 ANO Noteikumi Nr. 134, kas nosaka vienotus noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu un to sastāvdaļu apstiprināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu, kuri darbināmi ar ūdeņradi, ar drošību saistīto veiktspēju.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Vēsturiski Savienības noteikumi ir ierobežojuši kravas automobiļu sastāvu kopējo garumu, kā rezultātā par tipisku kļuva virs motora novietota kabīne, jo tā tiek maksimāli palielināta kravas telpa. Tomēr vadītāja augstā atrašanās vieta palielinājusi aklo zonu un samazinājusi tiešo redzamību ap kravas automobiļa kabīni. Tas ir galvenais faktors satiksmes negadījumos, kur iesaistīti kravas automobiļi un neaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Uzlabojot tiešo redzamību, varētu būtiski samazināt cietušo skaitu. Tāpēc būtu jāievieš prasības tiešās redzamības uzlabošanai.

(15)  Vēsturiski Savienības noteikumi ir ierobežojuši kravas automobiļu sastāvu kopējo garumu, kā rezultātā par tipisku kļuva virs motora novietota kabīne, jo tā tiek maksimāli palielināta kravas telpa. Tomēr vadītāja augstā atrašanās vieta palielinājusi aklo zonu un samazinājusi tiešo redzamību ap kravas automobiļa kabīni. Tas ir galvenais faktors satiksmes negadījumos, kur iesaistīti kravas automobiļi un neaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Uzlabojot tiešo redzamību, varētu būtiski samazināt cietušo skaitu. Tāpēc būtu jāievieš prasības tiešās redzamības uzlabošanai, lai uzlabotu gājēju, riteņbraucēju un citu neaizsargāto satiksmes dalībnieku tiešo redzamību no vadītāja vietas. Izstrādājot īpašas prasības attiecībā uz tiešo redzamību, jāņem vērā dažādu transportlīdzekļu veidu īpatnības.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Ņemot vērā ES transportlīdzekļu drošības noteikumu uzsvaru uz neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, cita starpā nodrošinot adekvātu redzamību vadītājiem, publiskām un privātām struktūrām būtu jāatturas no prasības stiprināt jebkāda veida un jebkādam nolūkam paredzētas birkas, vinjetes vai uzlīmes uz transportlīdzekļa stiklojuma caurspīdīgās daļas. Turklāt valsts iestādēm būtu jānodrošina, lai uz vējstikliem un sānu logiem nudien nebūtu birku, vinješu, uzlīmju vai citu redzamību ierobežojošu priekšmetu, kas mazinātu Savienības tiesību aktu par redzamību vadītājiem efektivitāti.

(16)  Ņemot vērā Savienības transportlīdzekļu drošības noteikumu uzsvaru uz neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, cita starpā nodrošinot adekvātu redzamību vadītājiem, būtu jāveicina tas, lai vējstiklu neaizsegtu birkas, vinjetes, uzlīmes, ceļu nodevu apmaksas ierīce vai citi priekšmeti. Šā iemesla dēļ transportlīdzekļu ražotājiem sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm un drošības konsultantu grupām būtu jāizskata iespēja precizēt, kuras transportlīdzekļa stiklojuma caurspīdīgās daļas var droši izmantot jebkādas birkas, vinjetes, ceļu nodevu apmaksas ierīces vai uzlīmes piestiprināšanai, nemazinot neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Automatizēti un savienoti transportlīdzekļi varētu būt spējīgi dot nozīmīgu ieguldījumu uz ceļiem bojā gājušo skaita mazināšanā, jo tiek lēsts, ka apmēram 90 procenti ceļu satiksmes negadījumu izraisa cilvēka kļūda. Tā kā automatizēti transportlīdzekļi pakāpeniski pārņems vadītāja uzdevumus, Savienības līmenī būtu jāpieņem harmonizēti noteikumi un tehniskās prasības automatizēta transportlīdzekļa sistēmām.

(17)  Automatizēti transportlīdzekļi varētu būt spējīgi dot nozīmīgu ieguldījumu uz ceļiem bojā gājušo skaita mazināšanā, jo tiek lēsts, ka vairāk nekā 90 procentus ceļu satiksmes negadījumu kaut kādā līmenī izraisa cilvēka kļūda. Tā kā automatizēti transportlīdzekļi pakāpeniski pārņems vadītāja uzdevumus, Savienības līmenī būtu jāpieņem un starptautiskā līmenī 29. panta darba grupas ietvaros jāveicina saskaņoti noteikumi un tehniskās prasības automatizēta transportlīdzekļa sistēmām, tostarp attiecībā uz pārbaudāmām drošības garantijām automatizētu transportlīdzekļu lēmumu pieņemšanai.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  Tā kā transportlīdzekļu vidējais vecums Savienībā ir vairāk nekā 10 gadi, esošo transportlīdzekļu modernizēšana ar uzlabotām transportlīdzekļa vadītāja palīgsistēmām var būtiski palīdzēt samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu Savienībā. Šajā saistībā Savienībai būtu jāturpina novērtēt, vai esošā autoparka, jo īpaši autobusu un kravas automobiļu, modernizēšana ar uzlabotām vadītāja palīgsistēmām ir iespējama un rentabla.

Pamatojums

Modernizācija ar drošības elementiem uzlabo esošo transportlīdzekļu drošības līmeni un aizsargā neaizsargātos satiksmes dalībniekus. Šis grozījums saskan ar Komisijas paziņojumiem un iepriekšējiem Eiropas Parlamenta ziņojumiem šajā jomā.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18b)  Transportlīdzekļu drošība vairs neattiecas tikai uz aizsardzību pret transportlīdzekļa zādzībām, bet ir jāattiecina uz visas transportlīdzekļa konstrukcijas aizsardzību, novēršot sistēmas un sastāvdaļu integritātes zudumu vai apšaubīšanu. Tas jāveic, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļa, sistēmu, atsevišķu tehnisku vienību, sastāvdaļu, kā arī detaļu un aprīkojuma atbilstība drošības un vides apstiprināšanas prasībām nezūd un nepastāv risks, ka tā varētu pazemināties transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā, ievērojot samērīgus, taču atjauninātus aizsardzības pasākumus. Transportlīdzekļu savienojamība un automatizēšana palielina iespējas neautorizētai, attālinātai piekļuvei transportlīdzekļa datiem un nelikumīgai programmatūras pārveidei. Ņemot vērā tā rezultātā paredzamos riskus, ANO noteikumi par drošību, kiberdrošību un attālinātu programmatūras atjaunināšanu būtu jāpiemēro obligāti, cik drīz vien drīz iespējams pēc to stāšanās spēkā. Būtu jānodrošina, ka transportlīdzekļi, to sistēmas, atsevišķas tehniskas vienības, sastāvdaļas, detaļas un aprīkojums ir aprīkoti ar atjauninātu drošības tehnoloģiju, kad tos laiž tirgū, un ka šis augstais drošības līmenis tiek saglabāts, regulāri atjauninot aparatūru un programmatūru līdz transportlīdzekļa ekspluatācijas beigām. Tomēr šiem drošības pasākumiem nevajadzētu negatīvi ietekmēt transportlīdzekļa ražotāja pienākumu nodrošināt piekļuvi visaptverošai diagnostikas informācijai un transportlīdzeklī integrētiem datiem, kas attiecas uz transportlīdzekļa remontu un uzturēšanu.

Pamatojums

Saskaņā ar ANO EEK ITS/AD grupas gala ziņojumu, 29. panta darba grupai (WP.29) ieteikts izveidot ANO kiberdrošības noteikumus. Kiberdrošība ir tikai viens no kopējās transportlīdzekļu drošības stūrakmeņiem. Drošība ir jānodrošina visā transportlīdzekļa dzīves ciklā un jāpanāk, projektējot savienota transportlīdzekļa drošību tā, lai padarītu tā pārveidošanu tehniski ļoti sarežģītu un ekonomiski nepievilcīgu, neatkarīgi no tā, vai tas notiek klātienē vai attālināti.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Savienībai būtu jāturpina veicināt tehnisko prasību izstrādāšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī attiecībā uz riepu troksni, rites pretestību un riepu saķeri uz slapja ceļa. Tieši tāpēc ANO Noteikumi Nr. 117 tagad satur šos detalizētos nosacījumus. Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī būtu jāturpina process, kurā riepu prasības tiek pielāgotas, ņemot vērā tehnikas attīstību, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka riepas veiktspēja tiek novērtēta arī riepas darbmūža beigās nodilušā stāvoklī, un popularizētu ideju, ka riepām būtu jāatbilst prasībām visu darbmūžu un nebūtu jāmaina priekšlaicīgi. Regulas (EK) Nr. 661/2009 esošās prasības attiecībā uz riepu veiktspēju būtu jāaizstāj ar ekvivalentiem ANO noteikumiem.

(19)  Savienībai būtu jāturpina veicināt tehnisko prasību izstrādāšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī attiecībā uz riepu troksni, rites pretestību un riepu saķeri uz slapja ceļa. Tieši tāpēc ANO Noteikumi Nr. 117 tagad satur šos detalizētos nosacījumus. Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī būtu nevilcinoties un vērienīgi jāturpina process, kurā riepu prasības tiek pielāgotas, ņemot vērā tehnikas attīstību, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka riepas veiktspēja tiek novērtēta arī riepas darbmūža beigās nodilušā stāvoklī, un popularizētu ideju, ka riepām būtu jāatbilst prasībām visu darbmūžu un nebūtu jāmaina priekšlaicīgi. Lai nodrošinātu stingro standartu ievērošanu, Regulas (EK) Nr. 661/2009 esošo prasību izpilde attiecībā uz riepu veiktspēju būtu jāuzrauga un jāizvērtē, un attiecīgās prasības būtu jāaizstāj ar jaunām, ja riepu veiktspēju Savienībā ir iespējams uzlabot.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, un sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanas detalizētas tehniskās prasības un specifiskas testa procedūras būtu jānosaka ar deleģētajiem aktiem pirms šīs regulas piemērošanas dienas. Turklāt ražotājiem būtu jādod pietiekami daudz laika pielāgoties šīs regulas prasībām un deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar to. Līdz ar to šīs regulas piemērošana būtu jāatliek,

(25)  Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, un sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanas detalizētas tehniskās prasības un specifiskas testa procedūras būtu jānosaka ar deleģētajiem aktiem pirms šīs regulas piemērošanas dienas. Turklāt ražotājiem būtu jādod pietiekami daudz laika pielāgoties šīs regulas prasībām un deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar to. Līdz ar to, ja vajadzīgs, šīs regulas piemērošana būtu jāatliek,

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, ar kuriem nodrošina, ka tiek īstenoti Regulā (ES) 2018/858 paredzētie noteikumi par korektīvajiem pasākumiem un sodiem.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā noteiktas prasības:

1. Šajā regulā noteiktas prasības:

1.  transportlīdzekļu un sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību, kas konstruētas un izgatavotas transportlīdzekļiem, tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgajiem raksturlielumiem un drošību un attiecībā uz transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību;

(a)  transportlīdzekļu un sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību, kas konstruētas un izgatavotas transportlīdzekļiem, tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgajiem raksturlielumiem un drošību un attiecībā uz transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību un drošību;

2.  transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz riepu spiediena kontroles sistēmām saistībā ar to drošību, degvielas patēriņa efektivitāti un CO2 emisijām un

(b)  transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz riepu spiediena kontroles sistēmām saistībā ar to drošību, degvielas patēriņa efektivitāti un CO2 emisijām un

3.  jaunražotu riepu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to drošību un ekoloģisko veiktspēju.

(c)  jaunražotu riepu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to drošību un ekoloģisko veiktspēju.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Šī regula precizē un papildina Regulu (ES) 2018/858 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību vispārējo drošību un attiecībā uz transportlīdzeklī esošo personu un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību un drošību.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “neaizsargāts satiksmes dalībnieks” ir satiksmes dalībnieks, kas izmanto divu riteņu motorizētu transportlīdzekli, vai nemotorizēts satiksmes dalībnieks, piemēram, velosipēdists vai gājējs;

(1)  “neaizsargāts satiksmes dalībnieks” ir satiksmes dalībnieks, kas izmanto viena vai vairāku riteņu motorizētu transportlīdzekli bez aizsargkorpusa, vai nemotorizēts satiksmes dalībnieks, piemēram, velosipēdists vai gājējs;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “intelektiska ātruma pielāgošana” ir sistēma, kas palīdz transportlīdzekļa vadītājam ievērot ceļa videi piemērotu ātrumu, nodrošinot haptisku atgriezenisko saiti caur akseleratora pedāli, vadoties pēc ātruma ierobežojuma informācijas, kas iegūta ceļa zīmju un signālu ievērošanas gaitā, balstoties uz infrastruktūras signāliem vai elektronisku karšu datiem, vai uz abiem, kas pieejami transportlīdzeklī;

(3)  “intelektiska ātruma pielāgošana” ir sistēma, kas palīdz transportlīdzekļa vadītājam ievērot ceļa videi piemērotu ātrumu, nodrošinot īpašu un atbilstošu atgriezenisko saiti ar akseleratora vadības kontroles ierīci vai ar citiem līdzekļiem, kas ir pietiekami efektīvi vadītāja uzmanības pievēršanai, pamatojoties uz ātruma ierobežojuma informāciju, kas iegūta ceļa zīmju un signālu ievērošanas gaitā, balstoties uz infrastruktūras signāliem vai elektronisku karšu datiem, vai uz abiem, kas pieejami transportlīdzeklī;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

3 pants – 2. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  “vadītāja miegainības un uzmanības kontrole” ir sistēma, kas novērtē vadītāja modrību transportlīdzekļa sistēmu analīzes ceļā un brīdina vadītāju, ja tas vajadzīgs;

(5)  “brīdinājums par vadītāja miegainību un uzmanību” ir sistēma, kas novērtē vadītāja modrību transportlīdzekļa sistēmu analīzes ceļā un brīdina vadītāju, ja tas vajadzīgs;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “traucēkļu uzlabota atpazīšana” ir sistēma, kas spēj atpazīt vadītāja vizuālās uzmanības līmeni satiksmes situācijai un brīdina vadītāju, ja tas vajadzīgs;

(6)  “uzlabots brīdinājums par novērstu vadītāja uzmanību” ir sistēma, kas brīdina vadītāju, kad viņš ir novērsis uzmanību vai sliecas novērt uzmanību;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

3 pants – 2. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  “avārijas apstāšanās signāls” ir ātri mirgojoši bremžu lukturi, kas aiz transportlīdzekļa aizmugures esošajiem citiem satiksmes dalībniekiem norāda par liela palēninājuma spēka pielikšanu transportlīdzeklim attiecībā pret dominējošiem ceļa apstākļiem ;

(7)  “avārijas apstāšanās signāls” ir gaismas signāla funkcija, kas aiz transportlīdzekļa aizmugures esošajiem citiem satiksmes dalībniekiem norāda par liela palēninājuma spēka pielikšanu transportlīdzeklim attiecībā pret dominējošiem ceļa apstākļiem;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  “atpakaļgaitas kontrole” ir kamera vai monitors, optiska vai detektēšanas sistēma, kas brīdina vadītāju par personām un objektiem transportlīdzekļa aizmugurē ar primāro mērķi izvairīties no sadursmēm pārvietojoties atpakaļgaitā;

(8)  “atpakaļgaitas kontrole” ir kamera un monitors, optiska vai detektēšanas sistēma, kas brīdina vadītāju par personām un objektiem transportlīdzekļa aizmugurē ar primāro mērķi izvairīties no sadursmēm pārvietojoties atpakaļgaitā;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

3 pants – 2. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  “uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma” ir sistēma, kas var automātiski noteikt potenciālu sadursmi un aktivizē transportlīdzekļa bremžu sistēmu, lai palēninātu transportlīdzekļa gaitu nolūkā nepieļaut sadursmi vai mazināt tās smagumu;

(10)  “uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma” ir sistēma, kas var automātiski noteikt potenciālu sadursmi un pēdējā iespējamā mirklī automātiski aktivizē transportlīdzekļa bremžu sistēmu, lai palēninātu transportlīdzekļa gaitu nolūkā nepieļaut sadursmi vai mazināt tās smagumu;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  “joslas saglabāšanas sistēma” ir sistēma, kas kontrolē transportlīdzekļa pozīciju attiecībā pret joslas robežām un pieliek griezes momentu stūres ratam vai spiedienu bremzēm vismaz tad, kad notiek vai var notikt novirzīšanās no joslas un varētu notikt neizbēgama sadursme;

(11)  “avārijas joslas saglabāšanas sistēma” ir sistēma, kas palīdz vadītājam saglabāt drošu transportlīdzekļa pozīciju attiecībā pret joslas vai ceļa robežām vismaz tad, kad notiek vai var notikt novirzīšanās no joslas un varētu notikt neizbēgama sadursme;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  “Notikuma (negadījuma) datu reģistrators” ir sistēma, kas reģistrē un uzglabā svarīgus, ar sadursmi saistītus parametrus un informāciju pirms sadursmes, tās laikā un pēc tās;

(13)  negadījuma datu reģistrators” ir sistēma, kas ir izstrādāta ar vienīgo mērķi reģistrēt un uzglabāt svarīgus, ar sadursmi saistītus parametrus un informāciju īsi pirms sadursmes, tās laikā un uzreiz pēc tās;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  “ar ūdeņradi darbināma spēka sistēma” ir iekšdedzes motors vai degvielas elementa sistēma, ko izmanto transportlīdzekļa darbināšanai;

(18)  “ar ūdeņradi darbināma spēka sistēma” ir enerģijas pārveidotājs, ko izmanto transportlīdzekļa darbināšanai;

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

3 pants – 2. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  “automatizēts transportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis, kas konstruēts un izgatavots, lai ilgstoši autonomi pārvietotos bez pastāvīgas cilvēka uzraudzības;

(21)  “automatizēts transportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis, kurš konstruēts un izgatavots, lai noteiktus laika periodus autonomi pārvietotos bez pastāvīgas cilvēka uzraudzības, bet kuram joprojām ir vēlama vai nepieciešama transportlīdzekļa vadītāja līdzdalība;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

3 pants – 2. daļa – 21.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  “pilnībā automatizēts transportlīdzeklis” ir mehāniskais transportlīdzeklis, kas konstruēts un izgatavots, lai autonomi pārvietotos bez jebkādas cilvēka uzraudzības;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 26. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  “frontālās aizsardzības sistēmas stūris” ir frontālās aizsardzības sistēmas saskares punkts ar vertikālu plakni, kas veido 60° leņķi ar automobiļa vertikālo garenplakni un kas ir tangenciāla frontālās aizsardzības sistēmas ārējai virsmai;

svītrots

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  “frontālās aizsardzības sistēmas apakšdaļas augstums” ir - jebkurā šķērspozīcijā - attālums pa vertikāli starp zemi un frontālās aizsardzības sistēmas apakšējo atskaites līniju, ja transportlīdzeklis ir novietots normālā braukšanas pozīcijā.

svītrots

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 27.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  “kiberdrošība” ir aizsardzība pret attālinātu nelikumīgu piekļuvi un manipulācijām, kas grauj transportlīdzekļa integritāti;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ražotāji nodrošina, ka transportlīdzekļi ir konstruēti, izgatavoti un montēti tā, lai samazinātu transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku ievainojumu risku.

4.  Ražotāji nodrošina, ka transportlīdzekļi ir konstruēti, izgatavoti un montēti tā, lai nepieļautu vai samazinātu transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku ievainojumu risku.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  gājējiem, riteņbraucējiem, skata lauku un redzamību;

(b)  neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem skata lauku un redzamību;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Ražotāji arī nodrošina, ka 5.–11. pantā minētās sistēmas un elementi ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu to pieņemamību lietotājiem, un ka mehāniskā transportlīdzekļa norādījumi lietotājam ietver skaidru un viegli saprotamu informāciju par minēto sistēmu un elementu darbību.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Lai nodrošinātu transportlīdzekļu vispārīgās drošības un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzības augstu līmeni, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai noteiktu detalizētus noteikumus par specifiskām testa procedūrām un tehniskās prasības transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz II pielikumā noteiktajām prasībām.

7.  Lai nodrošinātu transportlīdzekļu vispārīgās drošības un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzības augstu līmeni, Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot detalizētus noteikumus par specifiskām testa procedūrām un tehniskās prasības transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz II pielikumā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

4. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šos detalizētos noteikumus nosaka un publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Transportlīdzekļi ir aprīkoti ar precīzu riepu spiediena kontroles sistēmu, kas transportlīdzekļa iekšpusē spēj dot vadītājam brīdinājumu par spiediena samazināšanos kādā riepā, lai nodrošinātu optimālu degvielas patēriņu un satiksmes drošību plašā ceļa un vides apstākļu diapazonā.

1.  Transportlīdzekļi ir aprīkoti ar precīzu riepu spiediena kontroles sistēmu, kas transportlīdzekļa iekšpusē spēj dot vadītājam brīdinājumu par spiediena samazināšanos kādā riepā plašā ceļa un vides apstākļu diapazonā.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai noteiktu specifiskas testa procedūras un tehniskās prasības saistībā ar:

4.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot specifiskas testa procedūras un tehniskās prasības saistībā ar:

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  riepu tipa apstiprināšanu, ieskaitot tehniskas prasības to uzstādīšanai.

(b)  riepu tipa apstiprināšanu, ieskaitot nodilušā stāvoklī, un tehniskas prasības to uzstādīšanai.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šos detalizētos noteikumus nosaka un publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vadītāja miegainības un uzmanības kontrole;

(c)  brīdinājums par vadītāja miegainību un uzmanību;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  traucēkļu uzlabota atpazīšana;

(d)  uzlabots brīdinājums par novērstu vadītāja uzmanību;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  negadījuma datu reģistrators

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vadītājs caur akseleratora pedāli spēj sajust, ka noteiktais ātruma ierobežojums ir sasniegts vai pārsniegts;

(a)  ir iespējams nodrošināt vadītājam speciālu un atbilstošu atgriezenisko saiti par akseleratora vadības ierīci vai, izmantojot citus efektīvus līdzekļus, par to, ka noteiktais ātruma ierobežojums ir pārsniegts;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nedrīkst būt iespēja sistēmu izslēgt vai slāpēt;

(b)  ir iespējams sistēmu atslēgt;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vadītājs spēj netraucēti pārsniegt ātrumu, par kuru sistēma brīdinājusi, normāli darbinot akseleratora pedāli bez nepieciešamības to izspiest līdz galam;

(c)  vadītājs spēj netraucēti pārsniegt ātrumu, par kuru sistēma brīdinājusi, normāli darbinot akseleratora vadības ierīci;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  ja darbojas ātrumtures sistēma, intelektiskā ātruma pielāgošanas sistēma spēj automātiski pielāgoties jebkādam zemākam ātruma ierobežojumam.

svītrots

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  tās veiktspējas mērķus nosaka, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kļūdu īpatsvaru reālos braukšanas apstākļos;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  tā ir normālā darba režīmā pēc katras transportlīdzekļa galvenā vadības slēdža aktivizācijas;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts  

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Transportlīdzekli, kas saskaņā ar 1. punkta d) apakšpunktu aprīkots ar traucēkļu uzlabotu atpazīšanas sistēmu, var uzskatīt par atbilstošu arī minētā punkta c) apakšpunktam.

svītrots

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Turklāt brīdinājuma par vadītāja miegainību un uzmanību sistēma un uzlabotā brīdinājuma par novērstu vadītāja uzmanību sistēma ir izstrādātas tā, ka tās pastāvīgi nereģistrē, ne arī saglabā datus, kas nav vajadzīgi saistībā ar nolūkiem, kādiem tie savākti vai citādi apstrādāti noslēgtā cikla sistēmā. Turklāt dati nekad nav ne pieejami, ne arī tiek darīti pieejami trešai personai, un tūlīt pēc apstrādes tie tiek dzēsti. Šīs sistēmas ir arī izstrādātas tā, lai izvairītos no pārklāšanās, un tās vadītāju neinformēt atsevišķi un vienlaicīgi vai mulsinošā veidā gadījumā, ja viena darbība iedarbina abas sistēmas.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Tomēr negadījuma datu reģistrators nespēj reģistrēt un glabāt nedz transportlīdzekļa identifikācijas numura transportlīdzekļa indikatora sekcijas pēdējos četrus ciparus, nedz arī jebkādu citu informāciju, kas varētu ļaut identificēt konkrēto transportlīdzekli vai tā īpašnieku vai turētāju.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.c  Negadījuma datu reģistratori atbilst jo īpaši šādām prasībām:

 

(a) dati, ko tie spēj reģistrēt un uzglabāt par laikposmu īsi pirms sadursmes, tās laikā un uzreiz pēc tās, ietver vismaz transportlīdzekļa ātrumu, bremzēšanu, pozīciju un slīpumu uz ceļa, tā visu drošība sistēmu un “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas stāvokli un aktivizācijas statusu, bremžu aktivizēšanu un citus atbilstošos iebūvētās aktīvās drošības un negadījumu novēršanas sistēmu ievades parametrus, nodrošinot augstu datu precizitātes līmeni un saglabāšanas spēju;

 

(b) ierīces nedrīkst būt atslēdzamas;

 

(c) veids, kādā tie spēj reģistrēt un uzglabāt datus, ir tāds, ka:

 

(i) tie darbojas noslēgta cikla sistēmā;

 

(ii) savāktie dati ir anonimizēti un aizsargāti pret manipulācijām un ļaunprātīgu izmantošanu;

 

(iii) precīzi var identificēt transportlīdzekļa tipu, versiju un variantu un jo īpaši transportlīdzeklī uzstādītās aktīvās drošības un sadursmju novēršanas sistēmas.

 

(d) datus var darīt pieejamus dalībvalstu iestādēm, pamatojoties uz Savienības vai valsts tiesību aktiem tikai, lai veiktu negadījumu izpēti un analīzi, tostarp sistēmu un sastāvdaļu tipa apstiprināšanas vajadzībām, un saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, izmantojot standartizētu saskarni.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.d  Drošības sistēmas un brīdinājumi, ko izmanto, lai palīdzētu vadīt transportlīdzekli, ir viegli saprotami ikvienam vadītājam, tostarp vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai noteiktu detalizētus noteikumus saistībā ar specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām:

4.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo Regulu, nosakot specifiskas testa procedūras un tehniskās prasības saistībā ar:

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  minētā punkta a) un f) apakšpunktā uzskaitīto uzlaboto transportlīdzekļa sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai.

(b)  šī panta 1. punkta a) un fa) apakšpunktā uzskaitīto uzlaboto transportlīdzekļa sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šos detalizētos noteikumus nosaka un publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

7 pants – 2. punkts – a. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  kustībā esošu transportlīdzekļu un nekustīgu objektu detektēšanu;

(a)  kustībā esošu transportlīdzekļu un nekustīgu objektu detektēšanu un bremzēšanu pirmajā fāzē;

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  detektēšanas spējas paplašināšanu otrajā fāzē, ietverot arī neaizsargātos satiksmes dalībniekus transportlīdzekļa priekšā.

(b)  detektēšanas un bremzēšanas spējas paplašināšanu otrajā fāzē, ietverot arī neaizsargātos satiksmes dalībniekus transportlīdzekļa priekšā.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar joslas kontroles sistēmu.

3.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar avārijas joslas kontroles sistēmu.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Uzlabotās avārijas bremzēšanas sistēmas un joslas kontroles sistēmas atbilst jo īpaši šādām prasībām:

4.  Uzlabotās avārijas bremzēšanas sistēmas un avārijas joslas kontroles sistēmas atbilst jo īpaši šādām prasībām:

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sistēmas ir iespējams atslēgt tikai pa vienai un tikai tad, kad transportlīdzeklis ir nekustīgs, ar iedarbinātu stāvbremzi, vadītājam veicot sarežģītu darbību secību;

(a)  sistēmas ir iespējams atslēgt tikai pa vienai un tikai tad, kad transportlīdzeklis ir nekustīgs, ar iedarbinātu stāvbremzi;

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  vadītājam ir iespēja ignorēt sistēmas norādes;

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar notikuma (negadījuma) datu reģistratoru. Notikuma (negadījuma) datu reģistratori atbilst jo īpaši šādām prasībām:

svītrots

(a)  dati, ko tie spēj reģistrēt un uzglabāt par laikposmu pirms sadursmes, tās laikā un pēc tās, ietver vismaz transportlīdzekļa ātrumu, tā drošības sistēmu stāvokli un aktivizācijas statusu un citus atbilstošos iebūvētās aktīvās drošības un negadījumu novēršanas sistēmu ievades parametrus;

 

(b)  ierīces nedrīkst būt atslēdzamas;

 

(c)  veids, kādā tie spēj reģistrēt un uzglabāt datus, ir tāds, ka dati ir pasargāti no manipulēšanas un var būt darīti pieejami nacionālajām iestādēm, balstoties uz Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 2016/679, izmantojot standartizētu saskarni, negadījumu datu analīzes nolūkā, un tāds, ka var precīzi identificēt transportlīdzekļa tipu, versiju un variantu un, jo īpaši transportlīdzeklī uzstādītās aktīvās drošības un sadursmju novēršanas sistēmas.

 

Tomēr dati, ko gadījuma (negadījuma) datu reģistrators spēj reģistrēt un glabāt, nedrīkst saturēt transportlīdzekļa informācijas numura transportlīdzekļa indikatora sekcijas pēdējos četrus ciparus, nedz arī jebkādu citu informāciju, kas varētu ļaut identificēt konkrēto transportlīdzekli.

 

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

7. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai noteiktu detalizētus noteikumus saistībā ar specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām:

7.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo Regulu, nosakot specifiskas testa procedūras un tehniskās prasības saistībā ar:

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

7. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  gadījuma (negadījuma) datu reģistratoru kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai.

(b)  negadījuma datu reģistratoru kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

7. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šos detalizētos noteikumus nosaka un publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Frontālās aizsardzības sistēmas, kas M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļos uzstādītas vai nu kā oriģinālais aprīkojums, vai kas pieejamas tirgū kā atsevišķas tehniskās vienības, atbilst 2. punktā, IV pielikumā un atbilstoši šī panta 3. punktam pieņemtajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām.

1.  Frontālās aizsardzības sistēmas, kas M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļos uzstādītas vai nu kā oriģinālais aprīkojums, vai kas pieejamas tirgū kā atsevišķas tehniskās vienības, atbilst 2. punktā un 3. punktā minētajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai noteiktu detalizētus noteikumus attiecībā uz specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām šī panta 1. punktā minēto frontālās aizsardzības sistēmu tipa apstiprināšanai, ieskaitot tehniskās prasības attiecībā uz to uzbūvi un uzstādīšanu.

3.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot detalizētus noteikumus attiecībā uz specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām šī panta 1. punktā minēto frontālās aizsardzības sistēmu tipa apstiprināšanai, ieskaitot tehniskās prasības attiecībā uz to uzbūvi un uzstādīšanu.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šos detalizētos noteikumus nosaka un publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar uzlabotām sistēmām, kas spēj detektēt neaizsargātos satiksmes dalībniekus, kuri atrodas tuvu transportlīdzekļa priekšai vai sāniem, un brīdināt par tiem vai izvairīties no sadursmes ar šādiem neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem.

3.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar uzlabotām sistēmām, kas spēj detektēt neaizsargātos satiksmes dalībniekus, kuri atrodas tuvu transportlīdzekļa priekšai vai sāniem, un brīdināt par tiem un izvairīties no sadursmes ar šādiem neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sistēmas ir iespējams atslēgt tikai pa vienai un tikai tad, kad transportlīdzeklis ir nekustīgs, ar iedarbinātu stāvbremzi, vadītājam veicot sarežģītu darbību secību;

(a)  sistēmas ir iespējams atslēgt tikai pa vienai un tikai tad, kad transportlīdzeklis ir nekustīgs, ar iedarbinātu stāvbremzi;

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  vadītājam ir iespēja ignorēt sistēmas norādes;

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus konstruē un izgatavo tā, lai uzlabotu neaizsargāto satiksmes dalībnieku redzamību no vadītāja sēdekļa.

5.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus konstruē un izgatavo tā, lai uzlabotu neaizsargāto satiksmes dalībnieku redzamību no vadītāja sēdekļa, novērstu aklās zonas vadītāja sēdekļa priekšā un būtiski samazinātu aklās zonas, kas veidojas pa sānu logiem. Ņem vērā dažāda veida transportlīdzekļu specifiku.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

9. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai noteiktu detalizētus noteikumus saistībā ar specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām:

7.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo Regulu, nosakot specifiskas testa procedūras un tehniskās prasības saistībā ar:

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

9. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz šā panta 2., 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām nosaka un publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā noteiktajiem attiecīgajiem datumiem.

 

Sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz šā panta 5. punktā noteiktajām prasībām nosaka un publicē vismaz 36 mēnešus pirms II pielikumā noteiktajiem attiecīgajiem datumiem.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu prasībām, ko piemēro M un N kategorijas transportlīdzekļiem, šo kategoriju ar ūdeņradi darbināmie transportlīdzekļi, to ūdeņraža sistēmas un šādu sistēmu sastāvdaļas atbilst V pielikumā un saskaņā ar šī panta 3. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām.

1.  Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu prasībām, ko piemēro M un N kategorijas transportlīdzekļiem, šo kategoriju ar ūdeņradi darbināmie transportlīdzekļi, to ūdeņraža sistēmas un šādu sistēmu sastāvdaļas atbilst 3. punktā minētajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai:

3.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot detalizētus noteikumus attiecībā uz specifiskām testēšanas procedūrām un tehniskām prasībām ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to ūdeņraža sistēmām, tostarp materiālu saderību un degvielas uzpildes tvertnēm, un ūdeņraža sastāvdaļu tipa apstiprināšanai, ieskaitot prasības to uzstādīšanai;

(a) noteiktu detalizētus noteikumus attiecībā uz specifiskām testēšanas procedūrām un tehniskām prasībām ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to ūdeņraža sistēmām, tostarp materiālu saderību un degvielas uzpildes tvertnēm, un ūdeņraža sastāvdaļu tipa apstiprināšanai, ieskaitot prasības to uzstādīšanai;

 

(b)  izdarītu grozījumus V pielikumā, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai.

 

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šos detalizētos noteikumus nosaka un publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Specifiskas prasības attiecībā uz automatizētiem transportlīdzekļiem

Specifiskas prasības attiecībā uz automatizētiem un pilnībā automatizētiem transportlīdzekļiem

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu prasībām, ko piemēro attiecīgas kategorijas transportlīdzekļiem, automatizētie transportlīdzekļi atbilst saskaņā ar 2. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz:

1.  Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu prasībām, ko piemēro attiecīgas kategorijas transportlīdzekļiem, automatizētie un pilnībā automatizētie transportlīdzekļi atbilst saskaņā ar 2. punktu minētajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz:

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sistēmām, kas aizstāj vadītāja kontroli pār transportlīdzekli, ieskaitot stūrēšanu, paātrināšanos un bremzēšanu;

(a)  sistēmām, kas aizstāj vadītāja kontroli pār transportlīdzekli, ieskaitot signalizēšanu, stūrēšanu, paātrināšanos un bremzēšanu;

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vadītāja gatavības uzraudzības sistēmām;

(c)  vadītāja pieejamības uzraudzības sistēmām;

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  automatizētu transportlīdzekļu gadījumu (negadījumu) datu reģistratoriem;

svītrots

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Vadītāja pieejamības uzraudzības sistēma, kas minēta 1. punkta c) apakšpunktā, nepiemēro pilnībā automatizētiem transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai nodrošinātu automatizēto transportlīdzekļu drošu ekspluatāciju uz koplietošanas ceļiem, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai noteiktu prasības attiecībā uz šī panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktos uzskaitītajām sistēmām un citām pozīcijām un lai noteiktu detalizētas prasības attiecībā uz specifiskām testa procedūrām un tehniskām prasībām automatizētu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz šīm prasībām.

2.  Lai nodrošinātu automatizētu un pilnībā automatizētu transportlīdzekļu drošu ekspluatāciju uz koplietošanas ceļiem, Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot prasības attiecībā uz šī panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktos uzskaitītajām sistēmām un citām pozīcijām un lai noteiktu detalizētas prasības attiecībā uz specifiskām testa procedūrām un tehniskām prasībām automatizētu un pilnībā automatizētu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz šīm prasībām.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a pants

 

Sankcijas

 

Regulas (ES) 2018/858 84. pantu piemēro mutatis mutandis šajā regulā noteiktajiem pārkāpumiem.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

16.a pants

 

Izskatīšana un ziņošana

 

1. Līdz ... [četri gadi pēc šīs regulas piemērošanas datuma] un pēc tam reizi trijos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par visu drošības pasākumu un sistēmu darbību, tostarp esošo transportlīdzekļu aprīkošanu ar tiem. Komisija novērtē, vai šie pasākumi un sistēmas darbojas saskaņā ar šo regulu, kā arī to izplatības līmeni un to pieņemamību lietotājiem. Vajadzības gadījumā šim ziņojumam pievieno ieteikumus, tostarp tiesību akta priekšlikumu par prasību grozīšanu attiecībā uz vispārīgo drošību un transportlīdzekļa pasažieru un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību un drošību, lai atbalstītu virzību uz nulles vīzijai atbilstošu braukšanu.

 

2. Komisija pirms katras ANO/EEK Transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanas pasaules foruma (WP.29) sesijas sniedz informāciju Eiropas Parlamentam par panākto progresu transportlīdzekļu drošības standartu īstenošanā attiecībā uz 5.–11. pantā minētajām prasībām un par Savienības nostāju sesijā.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no [PB: Lūdzu ierakstīt datumu 36 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma].

To piemēro no ... [1. septembra, kas ir 18 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma].

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

17. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tomēr 4. panta 7. punktu, 5. panta 4. punktu, 6. panta 4. punktu, 7. panta 7. punktu, 8. panta 3. punktu, 9. panta 7. punktu, 10. panta 3. punktu, 11. panta 2. punktu un 12. pantu piemēro no ... [šīs regulas spēkā stāšanās datums].

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

II pielikums – tabula

 

Prasības attiecībā uz

A

IEROBEŽOTĀJSISTĒMĀM, SADURSMES TESTIEM, BAROŠANAS SISTĒMAS INTEGRITĀTI UN AUGSTSPRIEGUMA ELEKTRODROŠĪBU

A1

Iekšējais aprīkojums

ANO Noteikumi Nr. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Sēdekļi un pagalvji

ANO Noteikumi Nr. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Autobusa sēdekļi

ANO Noteikumi Nr. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Drošības jostu stiprinājumi

ANO Noteikumi Nr. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas

ANO Noteikumi Nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmas

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Starpsienu sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Bērnu ierobežotājsistēmas stiprinājumi

ANO Noteikumi Nr. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Bērnu ierobežotājsistēmas

ANO Noteikumi Nr. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Bērnu uzlabotās ierobežotājsistēmas

ANO Noteikumi Nr. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Priekšējā drošības konstrukcija

ANO Noteikumi Nr. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Aizmugurējā drošības konstrukcija

ANO Noteikumi Nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Sānu drošības konstrukcija

ANO Noteikumi Nr. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Degvielas tvertnes drošība

ANO Noteikumi Nr. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Sašķidrinātas naftas gāzes drošība

ANO Noteikumi Nr. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Saspiestas un sašķidrinātas dabasgāzes drošība

ANO Noteikumi Nr. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Ūdeņraža drošība

ANO Noteikumi Nr. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Ūdeņraža sistēmas materiāla kvalifikācija

 

V pielikums

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Elektrodrošība lietošanā

ANO Noteikumi Nr. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Daļēja frontāla sadursme

ANO Noteikumi Nr. 94

Piemēro M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 2500 kg

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Frontāla sadursme pilnā platumā

ANO Noteikumi Nr. 137

Antropomorfas sadursmes testa ierīces "Hybrid III" manekena izmantošana ir atļauta līdz tam, kad ANO noteikumos būs pieejama braucēja-cilvēka ierobežotājsistēmas "THOR" testa ierīce.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Trieciendroša stūres iekārta

ANO Noteikumi Nr. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Maiņas drošības gaisa spilvens

ANO Noteikumi Nr. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Trieciens pa kabīni

ANO Noteikumi Nr. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Trieciens pa sāniem

ANO Noteikumi Nr. 95

Piemēro visiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, ieskaitot tos, kam zemākā sēdekļa R punkts > 700 mm virs zemes līmeņa

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

ANO Noteikumi Nr. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Trieciens no aizmugures

ANO Noteikumi Nr. 34

Piemēro M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 3500 kg Jānodrošina atbilstība elektrodrošības prasībām pēc sadursmes.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz

B

NEAIZSARGĀTIEM SATIKSMES DALĪBNIEKIEM, SKATA LAUKU UN REDZAMĪBU

B1

Gājēja kāju un galvas aizsardzība

ANO Noteikumi Nr. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Gājēja un riteņbraucēja palielināta galvas trieciena zona

ANO Noteikumi Nr. 127

Bērna un pieaugušā galvas formas testa laukumu ierobežo "pieaugušā apliekšanās attālums" 2500 mm vai "vējstikla aizmugurējā atskaites līnija", vadoties pēc tā, kas vairāk izvirzīta uz priekšu. Galvas formas kontakts ar A-statnēm, vējstikla augšējās daļas zonu un pārsegu nav ietverts, bet jākontrolē.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Priekšējā aizsardzības sistēma

 

IV pielikums

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Uzlabota avārijas bremzēšanas gājēja un riteņbraucēja gadījumā

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Sadursmes ar gājēju un riteņbraucēju brīdinājums

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Aklās zonas informācijas sistēma

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Drošība atpakaļgaitā

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Priekšējais skata lauks

ANO Noteikumi Nr. 125

Piemēro M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Lielas noslodzes tiešā redzamība

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Drošības stiklojums

ANO Noteikumi Nr. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Apskalotāji/tīrītāji

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Netiešās redzamības ierīces

ANO Noteikumi Nr. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz

C

TRANSPORTLĪDZEKĻA ŠASIJU, BREMZĒŠANU, RIEPĀM UN STŪRĒŠANU

C1

Stūres iekārta

ANO Noteikumi Nr. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Joslas pamešanas brīdinājums

ANO Noteikumi Nr. 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Avārijas joslas saglabāšana

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Bremzēšana

ANO Noteikumi Nr. 13 ANO Noteikumi Nr. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Bremžu maiņas daļas

ANO Noteikumi Nr. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Bremžu palīgsistēma

ANO Noteikumi Nr. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Stabilitātes vadība

ANO Noteikumi Nr. 13 ANO Noteikumi Nr. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Lielas noslodzes transportlīdzekļu uzlabota avārijas bremzēšana

ANO Noteikumi Nr. 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Mazas noslodzes transportlīdzekļu uzlabota avārijas bremzēšana

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Riepu drošība un vides raksturlielumi

ANO Noteikumi Nr. 30 ANO Noteikumi Nr. 54 ANO Noteikumi Nr. 117

Nodrošina arī nolietotu riepu testa procedūru; tiek piemēroti C piezīmē minētie datumi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Rezerves riteņi un nulles spiediena sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Atjaunotās riepas

ANO Noteikumi Nr. 108 ANO Noteikumi Nr. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Riepu spiediena kontrole mazas noslodzes transportlīdzekļos

ANO Noteikumi Nr. 141

Piemēro M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Riepu spiediena kontrole lielas noslodzes transportlīdzekļos

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Riepu uzstādīšana

ANO Noteikumi Nr. 142

Piemēro visu kategoriju transportlīdzekļiem

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Maiņas riteņi

ANO Noteikumi Nr. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz

D

IEBŪVĒTAJIEM MĒRINSTRUMENTIEM, ELEKTROIEKĀRTU, TRANSPORTLĪDZEKĻA APGAISMES IERĪCĒM UN AIZSARDZĪBU PRET NEATĻAUTU LIETOŠANU, IESKAITOT KIBERUZBRUKUMUS

D1

Skaņas signālierīce

ANO Noteikumi Nr. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

ANO Noteikumi Nr. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Aizsardzība pret neatļautu lietošanu, kiberuzbrukumiem, imobilaizera un signalizācijas sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 18 ANO Noteikumi Nr. 97 ANO Noteikumi Nr. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Transportlīdzekļa aizsardzība pret kiberuzbrukumiem

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Spidometrs

ANO Noteikumi Nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Odometrs

ANO Noteikumi Nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Ātruma ierobežošanas ierīces

ANO Noteikumi Nr. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Intelektiska ātruma pielāgošana

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija

ANO Noteikumi Nr. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Apsildes sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Gaismas signālierīces

ANO Noteikumi Nr. 4 ANO Noteikumi Nr. 6 ANO Noteikumi Nr. 7 ANO Noteikumi Nr. 19 ANO Noteikumi Nr. 23 ANO Noteikumi Nr. 38 ANO Noteikumi Nr. 77 ANO Noteikumi Nr. 87 ANO Noteikumi Nr. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Ceļa apgaismes iekārtas

ANO Noteikumi Nr. 31 ANO Noteikumi Nr. 98 ANO Noteikumi Nr. 112 ANO Noteikumi Nr. 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Atstarojošas ierīces

ANO Noteikumi Nr. 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Gaismas avoti

ANO Noteikumi Nr. 37 ANO Noteikumi Nr. 99 ANO Noteikumi Nr. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Gaismas signālierīču, ceļa apgaismes un atstarojošo ierīču uzstādīšana

ANO Noteikumi Nr. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Avārijas bremzēšanas signāls

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Galveno lukturu tīrītāji

ANO Noteikumi Nr. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Pārnesumu pārslēgšanas indikators

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz

E

VADĪTĀJA UN SISTĒMAS DARBĪBU

E1

Alkometriskas autobloķēšanas uzstādīšanas atvieglošana

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Brīdinājums par vadītāja miegainību un uzmanību

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Uzlabots brīdinājums par novērstu vadītāja uzmanību

 

Izvairīšanos no traucēkļiem ar tehnisko līdzekļu palīdzību arī drīkst ņemt vērā.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Vadītāja pieejamības uzraudzība

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Negadījuma datu reģistrators

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Vadītāja kontroles aizstāšanas sistēmas

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Sistēmas transportlīdzekļa nodrošināšanai ar informāciju par transportlīdzekļa un apkārtnes stāvokli

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Saistītā kolonna

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz

F

TRANSPORTLĪDZEKĻA VISPĀRĪGO UZBŪVI UN ĪPAŠĪBĀM

F1

Reģistrācijas numura zīmes telpa

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Atpakaļgaita

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Durvju slēgmehānismi un viras

ANO Noteikumi Nr. 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Ieejas durvju pakāpieni, rokturi un kāpšļi

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Ārējie izvirzījumi

ANO Noteikumi Nr. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Komerciālo transportlīdzekļu kabīņu ārējie izvirzījumi

ANO Noteikumi Nr. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Obligātā izgatavotāja plāksnīte un transportlīdzekļa identifikācijas numurs

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Vilkšanas ierīces

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Dubļusargi

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Pretšļakatu sistēmas 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Masas un gabarīti

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Mehāniskās sakabes

ANO Noteikumi Nr. 55 ANO Noteikumi Nr. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Transportlīdzekļi bīstamu kravu pārvadāšanai

ANO Noteikumi Nr. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Autobusu vispārīgā uzbūve

ANO Noteikumi Nr. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Autobusu virsbūves stiprība

ANO Noteikumi Nr. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Ugunsizturība autobusos

ANO Noteikumi Nr. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

II pielikums – Piezīmes tabulā – D punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

D:  ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

D:  ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

[PB: [Lūdzu ierakstīt datumu 48 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

[36 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

[PB: Lūdzu ierakstīt datumu 84 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

[78 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

II pielikums – Piezīmes tabulā – E punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

E:  datums, kurā atteikts piešķirt ES tipa apstiprinājumu, un datums, kurā noteikts aizliegums reģistrēt transportlīdzekļus, par ko jāpieņem lēmums deleģētajā aktā; minētais datums nav agrāk nekā šīs regulas piemērošanas datums.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

II. pielikums – Piezīmes tabulā – 5. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5 Atbilstība vajadzīga automatizētu transportlīdzekļu gadījumā.

svītrots

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

‘58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/…+ ANO Noteikumi Nr. 127

 

A’;

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

III pielikums – 5. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

‘58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/…+ ANO Noteikumi Nr. 127

 

A’;

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

VI pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

ANO noteikumi

Specifiskas prasības

Neatbilstošu transportlīdzekļu reģistrēšanas un neatbilstošu sastāvdaļu pārdošanas vai ekspluatācijas uzsākšanas pēdējais datums (1)

29

Komerciālo transportlīdzekļu kabīnes izturība

2021. gada 29. janvāris

 

N kategorijas transportlīdzekļiem jāatbilst šai regulai.

 

142

Riepu uzstādīšana

2018. gada 31. oktobris

 

O1, O2, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem jābūt C1 vai C2 klases riepām, kas atbilst 2. posma rites pretestības prasībām

 

 

Riepu uzstādīšana

2020. gada 31. oktobris

 

O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem jābūt C3 klases riepām, kas atbilst 2. posma rites pretestības prasībām

 

117

Riepas attiecībā uz rites skaņas emisijām, saķeri ar slapjām virsmām un rites pretestību

2019. gada 30. aprīlis

 

C1, C2 un C3 klases riepām jāatbilst 2. posma rites pretestības prasībām

 

 

Riepas attiecībā uz rites skaņas emisijām, saķeri ar slapjām virsmām un rites pretestību

2019. gada 30. aprīlis

 

C3 klases riepām jāatbilst 1. posma rites pretestības prasībām

 

 

Riepas attiecībā uz rites skaņas emisijām, saķeri ar slapjām virsmām un rites pretestību

2021. gada 30. aprīlis

 

C1 un C2 klases riepām jāatbilst 2. posma rites pretestības prasībām

 

 

Riepas attiecībā uz rites skaņas emisijām, saķeri ar slapjām virsmām un rites pretestību

2023. gada 30. aprīlis

 

C3 klases riepām jāatbilst 2. posma rites pretestības prasībām

 

127

Gājēju drošības veiktspēja

2019. gada 23. augusts

 

M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu > 2500 kg un N1

 

 

Grozījums

ANO noteikumi

Specifiskas prasības

Neatbilstošu transportlīdzekļu reģistrēšanas un neatbilstošu sastāvdaļu pārdošanas vai ekspluatācijas uzsākšanas pēdējais datums (1)

29

Komerciālo transportlīdzekļu kabīnes izturība

2021. gada 29. janvāris

 

N kategorijas transportlīdzekļiem jāatbilst šai regulai.

 

 

Riepas attiecībā uz rites skaņas emisijām, saķeri ar slapjām virsmām un rites pretestību

2021. gada 30. aprīlis

 

C1 un C2 klases riepām jāatbilst 2. posma rites pretestības prasībām

 

 

Riepas attiecībā uz rites skaņas emisijām, saķeri ar slapjām virsmām un rites pretestību

2023. gada 30. aprīlis

 

C3 klases riepām jāatbilst 2. posma rites pretestības prasībām

 

(1)

OV C 440, 6.12.2018., 90. lpp.


PASKAIDROJUMS

Šī likumdošanas iniciatīva ir daļa no trešās "Eiropa kustībā" mobilitātes paketes, un ar to tiek ierosināts pārskatīt spēkā esošo regulējumu (Vispārējā drošības regula (Regula (EK) Nr. 661/2009) un Gājēju aizsardzības regula (Regula (EK) Nr. 78/2009)), lai to pielāgotu mobilitātes pārmaiņām, kuras izraisa sabiedrībā vērojamās tendences (piemēram, riteņbraucēju un gājēju skaita palielināšanās, sabiedrības novecošana) un tehnoloģiju attīstība. Tās mērķis ir izklāstīt vispārējās tehniskās prasības transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanai dažādās drošības jomās. Šo priekšlikumu ir paredzēts piemērot paralēli Regulai (ES) 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, kuru šis priekšlikums papildina. Šā priekšlikuma darbības jomā ir saglabāts Vispārējās drošības regulas priekšmets, papildinot to ar prasībām par transportlīdzekļu braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, lai tās attiecinātu uz visām transportlīdzekļu kategorijām (tostarp apvidus automobiļiem (SUV) un mikroautobusiem, kuriem pašreiz tiek piemērots atbrīvojums). Šā priekšlikuma pamatā ir tehniskās attīstības integrēšana, jo īpaši attiecībā uz riepu spiediena kontroles sistēmām, intelektisko ātruma pielāgošanu, vadītāja miegainības un uzmanības kontroles/traucēkļa atpazīšanas sistēmām, atpakaļgaitas kontroli, alkometriskas autobloķēšanas uzstādīšanas atvieglošanu, gadījuma (negadījuma) datu reģistratoru, neaizsargāto satiksmes dalībnieku palielināta galvas trieciena zonu, frontālās aizsardzības sistēmām un sistēmu, kas no vadītāja sēdekļa konstatē ievainojamus satiksmes dalībniekus kravas automobiļu un autobusu priekšpuses un aizmugures tiešā tuvumā un brīdina par tiem.

2017. gadā ES ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits sasniedza 25 300 cilvēku. Vēl 135 000 cilvēku guva smagus ievainojumus. Katrs no šiem negadījumiem bija trieciens cietušo radiniekiem, draugiem, sabiedrībai un arī ekonomikai. Referente uzskata, ka šie biedējošie skaitļi ir būtiski jāsamazina. No 2001. līdz 2010. gadam ES ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits ir samazinājies par vairāk nekā 40 %. Diemžēl kopš 2013. gada bojāgājušo skaita samazinājums stagnē, — šis skaits ir samazinājies tikai par 3 %. Tādēļ būs ārkārtīgi grūti sasniegt ES mērķi līdz 2020. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu ES salīdzinājumā ar 2010. gada bāzes datiem, ja vien netiks veikti papildu izšķirīgi pasākumi. Pēc referentes domām, ES ir steidzami jāsamazina ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un cietušo skaits. Viņa uzskata, ka īpaši būtu jākoncentrējas uz gājēju, riteņbraucēju un citu neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, jo šie satiksmes dalībnieki 2017. gadā veidoja pusi no negadījumos cietušo skaita.

Referentes grozījumi ir vērsti šajā virzienā, un to mērķis ir uzlabot tiesiskā regulējuma efektivitāti ceļu satiksmes negadījumu skaita un bojāgājušo skaita samazināšanā un ievainojumu un bojājumu smaguma mazināšanā, transportlīdzekļu sastāvdaļās integrējot pasīvus un aktīvus drošības elementus. Referente atbalsta pasākumus, kurus Komisija ir ierosinājusi 5.–11. pantā. Tomēr daži no tiem ir vēl sīkāk jāizstrādā un jāprecizē, lai nodrošinātu, ka tie būs efektīvi un ka satiksmes dalībnieki tos pieņems. Turklāt, pēc referentes domām, šo ilgi gaidīto priekšlikumu būtu jāsāk piemērot ātrāk, nekā ir ierosinājusi Komisija.

Referente ir ierosinājusi daudzus pasākumus, no kuriem daži ir norādīti turpmāk.

1.  Jāprecizē neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku definīcija, lai to attiecinātu uz visiem satiksmes dalībniekiem, kuri izmanto motorizētus transportlīdzekļus bez aizsargkorpusa.

2.  Jānosaka pienākums visus elementus un sistēmas izstrādāt tā, lai uzlabotu lietotāju ērtības, tādējādi veicinot šo elementu un sistēmu pieņemšanu lietotāju vidū.

3.  Jānodrošina privātuma aizsardzības pasākumi, lietotāju datu aizsardzība un negadījumu datu reģistratoru un traucēkļa uzlabotas atpazīšanas sistēmu efektivitāte.

4.  Jāievieš īpašas prasības attiecībā uz intelektisko ātruma pielāgošanas sistēmu, lai lietotāji šo sistēmu labāk pieņemtu un lai palielinātu tās efektivitāti.

5.  Attiecībā uz vairākiem deleģētajiem aktiem jānosaka, ka tie ir jāpublicē vismaz 12 mēnešus pirms katras prasības piemērošanas.

6.  Visas prasības ir jāsāk piemērot par 12 mēnešiem agrāk.

7.  Jāievieš pienākumi saistībā ar vispārīgās drošības prasību pārskatīšanu un ziņošanu par tām.

8.  Šajā regulā ir jāpiemēro tās pašas sankcijas, kas ir noteiktas Regulas (ES) 2018/858 noteikumos par tipa apstiprināšanu.

9.  Jāsvītro divi pielikumi par frontālās aizsardzības sistēmām un ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem un jāievieš deleģētie akti šajā saistībā, lai efektīvāk ņemtu vērā tehnisko attīstību.

10.  Jāveic vairāki grozījumi, ar kuriem nodrošina tehnoloģisko neitralitāti.

Turklāt referente II pielikumā ir iekļāvusi vairākus grozījumus saistībā ar drošību atpakaļgaitā, priekšējo skata lauku, riepu drošību, vides rādītājiem un lielas noslodzes tiešo redzamību. Visu šo grozījumu mērķis ir labāk atspoguļot tehniskās attīstības faktisko stāvokli un iespējas nākotnē noteikt dažādu elementu un sistēmu obligātu izmantošanu.

Referente uzskata, ka šis regulas priekšlikums ir vērienīgs un ka īsā un vidējā termiņā tam būtu būtiski jāsamazina ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un cietušo skaitu Eiropas Savienībā. Turklāt tam arī būtu jābruģē ceļš uz pilnīgi automatizētu transportlīdzekļu attīstību tuvākajā nākotnē. Autonomi transportlīdzekļi balstīsies uz daudzām sistēmām un elementiem, kas ir ierosināti šajā regulā, un, proti, tie arī balstīsies uz tā, vai lietotāji šos elementus un sistēmas pieņems.


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS (25.10.2018)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sistēmām, kas aizstāj vadītāja kontroli pār transportlīdzekli, ieskaitot stūrēšanu, paātrināšanos un bremzēšanu;

(a)  sistēmām, kas aizstāj vadītāja kontroli pār transportlīdzekli, ieskaitot stūrēšanu, paātrināšanos un bremzēšanu, un visas šīs sistēmas ir neatkarīgi testētas un pārbaudītas;

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību

Atsauces

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

28.5.2018

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Pieņemšanas datums

25.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS (15.1.2019)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Matthijs van Miltenburg

ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Vispārējās drošības regulas (Regula (EK) Nr. 661/2009) 17. pantā un Gājēju aizsardzības regulas (Regula (EK) Nr. 78/2009) 12. pantā ir noteikta prasība Komisijai vērot tehnikas attīstību drošības tehnoloģiju jomā un ar laiku noteikt jaunas obligātas drošības prasības, attiecīgi atjauninot ES tiesību aktus. Ievērojot šos noteikumus, Komisijas priekšlikumā ir izklāstīts, kā tieši pielāgoties tehnikas attīstībai, nosakot transportlīdzekļu drošības elementus, kas jāiekļauj tipa apstiprināšanas pamatregulā (Regula (ES) 2018/858). Turklāt priekšlikumā ir ierosināts vienkāršošanas nolūkā atcelt sekundāros tiesību aktus, kuri attiecas uz ceļu satiksmes un gājēju drošību (Regulas (EK) Nr. 78/2009 un (EK) Nr. 79/2009).

Atzinuma sagatavotāja nostāja

Lai arī ceļu satiksmes drošība pēdējās desmitgadēs ir būtiski uzlabojusies, ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits pēdējos piecos gados nav turpinājis samazināties — ES statistikas dati par negadījumiem liecina, ka 2017. gadā ceļu satiksmes negadījumos ir gājuši bojā 25 300 cilvēku. Ceļu satiksmes negadījumu iemesls visbiežāk ir cilvēka kļūda, un to var novērst. Atzinuma sagatavotājs ir nelokāmi pārliecināts, ka ES ar konkrētu rīcību ir jāpanāk, lai ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits vēl vairāk samazinātos. Ar jaunajiem transportlīdzekļu drošības elementiem, kas priekšlikumā piedāvāti, ir ļoti daudz iespēju atbrīvoties no šīs stagnācijas tendences, jo ar attiecīgajiem elementiem ir iecerēts nepieļaut cilvēka kļūdas iespējamību. Pateicoties labākai transportlīdzekļa konstrukcijai un, piemēram, mazākam ātrumam, var mazināties negadījumu sekas.

Kopumā ņemot, automatizētas braukšanas jomā nemitīgi notiek tehnoloģiju progress. Komisijas dati liecina, ka attiecīgais tirgus piedzīvos eksponenciālu izaugsmi ar prognozētu ekonomisko ieguvumu, kas līdz 2025. gadam pārsniegs EUR 620 miljardus ES automobiļu rūpniecībai un EUR 180 miljardus ES elektronikas nozarei. Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir jāpanāk, lai ES automobiļu rūpniecība būtu nākotnes prasībām atbilstoša, un ka tādēļ tai ir maksimāli jāizmanto jaunās uzņēmējdarbības iespējas, ko tirgus piedāvā un arī turpmāk piedāvās jaunuzņēmumiem, MVU un rūpniecības uzņēmumiem. Ar progresīvajiem drošības elementiem, kas izklāstīti priekšlikumā, neapšaubāmi varētu nodrošināt iespēju sagatavot ES automobiļu rūpniecību savienotas un automatizētas braukšanas modelim. Tā varētu arī palīdzēt patērētājiem pakāpeniski pierast pie jaunajiem elementiem, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai panāktu, ka patērētāji jauno tehnoloģiju pieņem un tai uzticas.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka priekšlikums ietver uz progresu orientētu, taču vērienīgu sistēmu, kuras mērķis ir pamatīgāk aizsargāt ceļu satiksmes dalībniekus un, konkrētāk, tieši ievainojamus ceļu satiksmes dalībniekus. Atzinuma sagatavotājs ņem vērā atklāto dialogu un viedokļu apmaiņu, ko Komisija ir rīkojusi ar dažādām ieinteresētajām personām, lai iepazīstinātu ar atbilstošiem un reāli īstenojamiem pasākumiem, rēķinoties gan ar patērētājiem, gan ar nozari.

Ar šādu pamatojumu atzinuma sagatavotājs atzinumā vēlas noteikt, ka:

A.  ir garantēts (automobiļu) drošums obligāto darbības standartu ziņā, kuri būtu jāpiemēro visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem neatkarīgi no transportlīdzekļu segmenta;

B.  (personas) dati ir jāapstrādā, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679). Turklāt atzinuma sagatavotājs vēlas, lai aizsardzības pasākumi būtu konkrētāki un pamatīgāki;

C.  ierosinātie pasākumi patiesi ir iedarbīgi un izmaksu ziņā efektīvi un ka tādēļ būtiski nepalielinās cenas patērētājiem;

D.  ir garantēts, ka piedāvātie drošības elementi ir pilnībā izstrādāti un tiek ieviesti atbildīgi, un tas jo īpaši attiecas uz elementiem, kurus nav iespējams izslēgt (piem., tādi elementi kā intelektiska ātruma pielāgošana, progresīva avārijas bremzēšanas sistēma u. c.);

E.  papildus šiem pasākumiem priekšlikumā būtu jāiekļauj noteikumi par tehnisko prasību noteikšanu riepām, lai uzlabotu transportlīdzekļa drošumu, uzlabojot saķeres rādītājus, un lai palīdzētu mazināt riepu troksni un samazināt CO2 emisiju;

F.  ražotājiem lietotāja rokasgrāmatā būtu jāsniedz skaidra un patērētājam viegli saprotama informācija, lai palīdzētu autovadītājiem izprast autovadītāja palīdzības sistēmas un to darbības parametrus;

G.  drošības sistēmas un brīdinājumi ir viegli saprotami visiem autovadītājiem, arī cilvēkiem ar invaliditāti. Ja nepieciešams, drošības sistēmas ir attiecīgi jāpielāgo, lai to garantētu;

H.  dalībvalstis izpildes nodrošināšanas nolūkā veic korektīvus pasākumus, lai garantētu, ka visi jaunie mehāniskie transportlīdzekļi tiek ražoti saskaņā ar šīs regulas prasībām.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pēdējās desmitgadēs transportlīdzekļu drošības attīstība būtiski veicinājusi ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagus miesas bojājumus guvušo skaita samazināšanos. Tomēr vairāku tādu faktoru dēļ kā strukturāli un uzvedības faktori šie samazinājumi Savienībā nesen ir apstājušies, un bez jaunām iniciatīvām vispārīgajā drošībā uz ceļiem esošās pieejas drošības efekti vairs nespēs atsvērt pieaugošā satiksmes apjoma ietekmi. Tāpēc transportlīdzekļu drošības veiktspēja jāturpina uzlabot kā daļa no integrētās pieejas ceļu drošībai un lai labāk aizsargātu neaizsargātos satiksmes dalībniekus.

(3)  Pēdējās desmitgadēs transportlīdzekļu drošības attīstība būtiski veicinājusi ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagus miesas bojājumus guvušo skaita samazināšanos. Tomēr 2017. gadā uz ES ceļiem gāja bojā 25 300 cilvēki, un šis skaitlis četru gadu laikā gandrīz nav mainījies. Turklāt katru gadu uz ES ceļiem notikušos ceļu satiksmes negadījumos smagus miesas bojājumus gūst vismaz 135 000 cilvēku. Bez jaunām iniciatīvām vispārīgajā drošībā uz ceļiem esošās pieejas drošības efekti vairs nespēs atsvērt pieaugošā satiksmes apjoma ietekmi. Tāpēc transportlīdzekļu drošības veiktspēja jāturpina uzlabot kā daļa no integrētās pieejas ceļu satiksmes drošībai un lai labāk aizsargātu neaizsargātos un visus citus satiksmes dalībniekus.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tehniskie sasniegumi transportlīdzekļu uzlaboto drošības sistēmu jomā sniedz jaunas iespējas negadījumu seku mazināšanā. Lai samazinātu bojāgājušo skaitu, jāievieš dažas no piemērotām jaunajām tehnoloģijām.

(4)  Tehniskie sasniegumi transportlīdzekļu uzlaboto drošības sistēmu jomā sniedz jaunas iespējas negadījumu seku un ceļu satiksmes negadījumu skaita mazināšanā. Lai samazinātu bojāgājušo skaitu, jāievieš dažas no piemērotām jaunajām tehnoloģijām.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Visām šajā regulā noteiktajām drošības sistēmām vajadzētu būt patiesi iedarbīgām un izmaksu ziņā efektīvām, un tām nevajadzētu būtiski palielināt cenas patērētājiem.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Intelektiskai ātruma pielāgošanai, joslas ievērošanas sistēmām, vadītāja miegainības un uzmanības kontroles un novēršanas uzraudzībai, un atpakaļgaitas kontrolsistēmām ir liels potenciāls būtiski samazināt cietušo skaitu. Turklāt šo sistēmu pamatā ir tehnoloģijas, kuras tiks izmantotas arī savienotu un automatizētu transportlīdzekļu lietošanā. Tādēļ harmonizēti transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas noteikumi un testa procedūras attiecībā uz minētajām sistēmām un uz to kā atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanu būtu jānosaka Savienības līmenī.

(6)  Uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām, intelektiskai ātruma pielāgošanai, joslas ievērošanas sistēmām, pagriezienu veikšanas palīdzības sistēmām, vadītāja miegainības un uzmanības kontroles un novēršanas uzraudzībai, un atpakaļgaitas kontrolsistēmām ir liels potenciāls būtiski samazināt cietušo skaitu. Vadītāja miegainības un uzmanības kontroles un novēršanas atpazīšanas sistēmām būtu jādarbojas bez sejas atpazīšanas. Turklāt šo sistēmu pamatā ir tehnoloģijas, kuras tiks izmantotas arī savienotu un automatizētu transportlīdzekļu lietošanā. Tādēļ harmonizēti transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas noteikumi un testa procedūras attiecībā uz minētajām sistēmām un uz to kā atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanu būtu jānosaka Savienības līmenī. Turklāt būtu jānodrošina arī tas, ka šīs sistēmas ir iespējams pārbaudīt un tādējādi droši izmantot visā transportlīdzekļa aprites cikla laikā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Notikuma (negadījuma) datu reģistratoru, kas uzglabā virkni būtisku transportlīdzekļa datu par īsu laikposmu pirms notikuma, notikuma laikā un pēc notikuma (piemēram, gaisa spilvena nostrādes), ieviešana ir vērtīgs solis ceļā uz precīzāku padziļinātu negadījuma datu iegūšanu. Tādēļ būtu jāpieprasa mehānisko transportlīdzekļu aprīkošana ar šādiem reģistratoriem. Vajadzētu būt arī prasībai, ka šādiem reģistratoriem jāspēj reģistrēt un uzglabāt datus tādā veidā, ka dalībvalstis var izmantot datus ceļu drošības analīzei un novērtēt specifisko veikto pasākumu efektivitāti.

(7)  Notikuma (negadījuma) datu reģistratoru, kas uzglabā virkni būtisku transportlīdzekļa datu par īsu laikposmu pirms notikuma, notikuma laikā un pēc notikuma (piemēram, gaisa spilvena nostrādes), ieviešana ir vērtīgs solis ceļā uz precīzāku padziļinātu negadījuma datu iegūšanu. Tādēļ būtu jāpieprasa mehānisko transportlīdzekļu aprīkošana ar šādiem reģistratoriem. Turklāt satiksmes negadījumu pētīšanai būtu jāvāc un jāuzglabā tikai anonimizēti izmantojamie dati. Turklāt šādiem reģistratoriem būtu jāspēj reģistrēt un uzglabāt datus tādā veidā, ka dalībvalstis var tos izmantot tikai ceļu drošības analīzei un novērtēt konkrēto pasākumu efektivitāti, bet nevar identificēt transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Tipa apstiprinājuma prasības attiecībā uz drošību pārbauda un nodrošina, ņemot vērā konkrētus darbības standartus, kas ir obligāti visiem transportlīdzekļiem neatkarīgi no transportlīdzekļu segmenta.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Jebkādu tādu personas datu apstrādi kā informācija par vadītāju, kas apstrādāta notikuma (negadījuma) datu reģistratoros, vai informācija par vadītāju saistībā ar miegainību un uzmanības kontroli vai traucēkļa uzlabotu atpazīšanu, veic saskaņā ar ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, jo īpaši ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu28. Turklāt tādu personas datu apstrāde, kas iegūti caur "112" izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, ir pakļauta specifiskiem drošības pasākumiem29.

(8)  Jebkādu tādu personas datu apstrādi kā informācija par vadītāju, kas apstrādāta notikuma (negadījuma) datu reģistratoros, vai informācija par vadītāju saistībā ar miegainību un uzmanības kontroli vai traucēkļa uzlabotu atpazīšanu, veic saskaņā ar ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, jo īpaši ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu28. Turklāt tādu personas datu apstrāde, kas iegūti caur notikuma (negadījuma) datu reģistratoru un “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, ir pakļauta specifiskiem drošības pasākumiem29.

__________________

__________________

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma „112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma „112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Ir svarīgi aprīkot motociklus, komerciālus transportlīdzekļus un autobusus ar eZvana sistēmām, lai pēc iespējas drīzāk nodrošinātu profesionālu medicīnisko palīdzību negadījumos cietušajiem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Vēsturiski Savienības noteikumi ir ierobežojuši kravas automobiļu sastāvu kopējo garumu, kā rezultātā par tipisku kļuva virs motora novietota kabīne, jo tā tiek maksimāli palielināta kravas telpa. Tomēr vadītāja augstā atrašanās vieta palielinājusi aklo zonu un samazinājusi tiešo redzamību ap kravas automobiļa kabīni. Tas ir galvenais faktors satiksmes negadījumos, kur iesaistīti kravas automobiļi un neaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Uzlabojot tiešo redzamību, varētu būtiski samazināt cietušo skaitu. Tāpēc būtu jāievieš prasības tiešās redzamības uzlabošanai.

(15)  Skatoties vēsturiski, Savienības noteikumi ir ierobežojuši kravas automobiļu sastāvu kopējo garumu, kā rezultātā par tipisku kļuva virs motora novietota kabīne, jo tā tiek maksimāli palielināta kravas telpa. Tomēr vadītāja augstā atrašanās vieta palielinājusi aklo zonu un samazinājusi tiešo redzamību ap kravas automobiļa kabīni. Tas ir galvenais faktors satiksmes negadījumos, kur iesaistīti kravas automobiļi un neaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Uzlabojot tiešo redzamību, varētu būtiski samazināt cietušo skaitu. Tāpēc būtu jāievieš prasības tiešās redzamības uzlabošanai, lai no autovadītāja vietas ievainojamu satiksmes dalībnieku tieša redzamība būtu lielāka.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Komisijai būtu līdz 2019. gada beigām jānāk klajā ar priekšlikumu par ekspluatācijā esošo kravas automobiļu un autobusu modernizāciju, aprīkojot tos ar visprogresīvākajām pagriezienu veikšanas palīdzības sistēmām.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Automatizēti un savienoti transportlīdzekļi varētu būt spējīgi dot nozīmīgu ieguldījumu uz ceļiem bojā gājušo skaita mazināšanā, jo tiek lēsts, ka apmēram 90 procenti ceļu satiksmes negadījumu izraisa cilvēka kļūda. Tā kā automatizēti transportlīdzekļi pakāpeniski pārņems vadītāja uzdevumus, Savienības līmenī būtu jāpieņem harmonizēti noteikumi un tehniskās prasības automatizēta transportlīdzekļa sistēmām.

(17)  Automatizēti un savienoti transportlīdzekļi varētu būt spējīgi dot nozīmīgu ieguldījumu uz ceļiem bojā gājušo skaita mazināšanā, jo tiek lēsts, ka vairāk nekā 90 procenti ceļu satiksmes negadījumu izraisa cilvēka kļūda vai cilvēka kļūdas un transportlīdzekļa un/vai infrastruktūras mijiedarbība. Tā kā automatizēti transportlīdzekļi pakāpeniski pārņems vadītāja uzdevumus, Savienības līmenī būtu jāpieņem harmonizēti noteikumi un tehniskās prasības, kas ir lietderīgas un piemērotas automatizēta transportlīdzekļa sistēmām.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Savienībai būtu jāturpina veicināt tehnisko prasību izstrādāšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī attiecībā uz riepu troksni, rites pretestību un riepu saķeri uz slapja ceļa. Tieši tāpēc ANO Noteikumi Nr. 117 tagad satur šos detalizētos nosacījumus. Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī būtu jāturpina process, kurā riepu prasības tiek pielāgotas, ņemot vērā tehnikas attīstību, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka riepas veiktspēja tiek novērtēta arī riepas darbmūža beigās nodilušā stāvoklī, un popularizētu ideju, ka riepām būtu jāatbilst prasībām visu darbmūžu un nebūtu jāmaina priekšlaicīgi. Regulas (EK) Nr. 661/2009 esošās prasības attiecībā uz riepu veiktspēju būtu jāaizstāj ar ekvivalentiem ANO noteikumiem.

(19)  Savienībai būtu jāturpina veicināt tehnisko prasību izstrādāšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī attiecībā uz riepu troksni, rites pretestību un riepu saķeri uz slapja ceļa. Tieši tāpēc ANO Noteikumi Nr. 117 tagad satur šos detalizētos nosacījumus. Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī būtu nevilcinoties un vērienīgi jāturpina process, kurā riepu prasības tiek pielāgotas, ņemot vērā tehnikas attīstību, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka riepas veiktspēja tiek novērtēta arī riepas darbmūža beigās nodilušā stāvoklī, un popularizētu ideju, ka riepām būtu jāatbilst prasībām visu darbmūžu un nebūtu jāmaina priekšlaicīgi. Lai nodrošinātu stingro standartu ievērošanu, Regulas (EK) Nr. 661/2009 esošo prasību izpilde attiecībā uz riepu veiktspēju būtu jānovēro un jāizvērtē, un attiecīgās prasības būtu jāaizstāj ar jaunām, ja riepu veiktspēju Eiropas Savienībā ir iespējams uzlabot.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Lai nodrošinātu atbilsmi šai regulai, uz šo regulu attiecas Regulas (ES) 2018/858 noteikumi par korektīviem pasākumiem un sodiem.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  jaunražotu riepu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to drošību un ekoloģisko veiktspēju.

3.  jaunu riepu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to drošību un ekoloģisko veiktspēju trokšņa un gaisa piesārņojuma samazināšanas ziņā.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “neaizsargāts satiksmes dalībnieks” ir satiksmes dalībnieks, kas izmanto divu riteņu motorizētu transportlīdzekli, vai nemotorizēts satiksmes dalībnieks, piemēram, velosipēdists vai gājējs;

(1)  “neaizsargāts satiksmes dalībnieks” ir satiksmes dalībnieks, kas izmanto divu vai trīs riteņu motorizētu transportlīdzekli vai elektrisku personīgo pārvietošanās ierīci, vai nemotorizēts satiksmes dalībnieks, piemēram, velosipēdists vai gājējs;

Pamatojums

Lai gan motocikliem tradicionāli ir divi riteņi, daudziem tagad ir trīs riteņi, taču tie joprojām ir neaizsargāti salīdzinājumā ar vieglajiem vai kravas automobiļiem. Turklāt aizvien vairāk cilvēku, pārvietojoties pilsētā, izmanto elektriskas personīgās pārvietošanās ierīces (skrejriteņus, vienriteņus u. c.). Neaizsargātu satiksmes dalībnieku definīcijā būtu jāiekļauj arī šādi cilvēki.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  “avārijas apstāšanās signāls” ir ātri mirgojoši bremžu lukturi, kas aiz transportlīdzekļa aizmugures esošajiem citiem satiksmes dalībniekiem norāda par liela palēninājuma spēka pielikšanu transportlīdzeklim attiecībā pret dominējošiem ceļa apstākļiem ;

(7)  “avārijas bremzēšanas signāls” ir ātri mirgojoši bremžu lukturi vai virzienrāži, kas transportlīdzekļa aizmugurē esošajiem citiem satiksmes dalībniekiem norāda par liela palēninājuma spēka pielikšanu transportlīdzeklim attiecībā pret dominējošo satiksmes plūsmu;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  “atpakaļgaitas kontrole” ir kamera vai monitors, optiska vai detektēšanas sistēma, kas brīdina vadītāju par personām un objektiem transportlīdzekļa aizmugurē ar primāro mērķi izvairīties no sadursmēm pārvietojoties atpakaļgaitā;

(8)  “atpakaļgaitas kontrole” ir sistēma, kas brīdina vadītāju par personām un objektiem transportlīdzekļa aizmugurē ar primāro mērķi izvairīties no sadursmēm pārvietojoties atpakaļgaitā;

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  “uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma” ir sistēma, kas var automātiski noteikt potenciālu sadursmi un aktivizē transportlīdzekļa bremžu sistēmu, lai palēninātu transportlīdzekļa gaitu nolūkā nepieļaut sadursmi vai mazināt tās smagumu;

(10)  “uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma” ir sistēma, kas var automātiski noteikt potenciālu sadursmi un pēdējā iespējamā mirklī automātiski aktivizē transportlīdzekļa bremžu sistēmu, lai palēninātu transportlīdzekļa gaitu nolūkā nepieļaut sadursmi vai mazināt tās smagumu;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  “joslas saglabāšanas sistēma” ir sistēma, kas kontrolē transportlīdzekļa pozīciju attiecībā pret joslas robežām un pieliek griezes momentu stūres ratam vai spiedienu bremzēm vismaz tad, kad notiek vai var notikt novirzīšanās no joslas un varētu notikt neizbēgama sadursme;

(11)  “joslas saglabāšanas sistēma” ir sistēma, kas kontrolē transportlīdzekļa pozīciju attiecībā pret joslas robežām un pieliek griezes momentu stūres ratam un brīdina vai bremzē vismaz tad, kad notiek vai var notikt novirzīšanās no joslas un varētu notikt neizbēgama sadursme;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  “pagrieziena veikšanas palīdzības sistēma” ir tehnoloģiski visprogresīvākā sistēma, kas detektē neaizsargātus satiksmes dalībniekus, kuri atrodas, jo īpaši aklajās zonās tuvu transportlīdzekļa sāniem, un brīdina par tiem, lai varētu izvairīties no sadursmes ar šādiem neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  “Notikuma (negadījuma) datu reģistrators” ir sistēma, kas reģistrē un uzglabā svarīgus, ar sadursmi saistītus parametrus un informāciju pirms sadursmes, tās laikā un pēc tās;

(13)  “Notikuma (negadījuma) datu reģistrators” ir sistēma, kas reģistrē un uzglabā svarīgus ar sadursmi saistītus parametrus un informāciju attiecībā uz vajadzīgo laikposmu, kas nepārsniedz piecas sekundes brīdī, kad notiek sadursme;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  “frontālās aizsardzības sistēma” ir atsevišķa konstrukcija vai konstrukcijas, piemēram, aizsargrežģis vai papildu buferis – papildus standarta aprīkojuma buferim –, kas ir paredzēts transportlīdzekļa ārējās virsmas aizsardzībai sadursmes gadījumā ar kādu objektu, izņemot konstrukcijas, kuru masa ir mazāka par 0,5 kg, kuras paredzētas tikai transportlīdzekļa lukturu aizsardzībai;

(14)  “frontālās aizsardzības sistēma” ir atsevišķa konstrukcija vai konstrukcijas, piemēram, aizsargrežģis vai papildu buferis – papildus standarta aprīkojuma buferim –, kas ir paredzēts transportlīdzekļa ārējās virsmas aizsardzībai vai aizsardzībai pret ievainojumiem sadursmes gadījumā ar kādu objektu vai dzīvnieku, izņemot konstrukcijas, kuru svars ir mazāks par 0,5 kg un kuras paredzētas tikai lukturu aizsardzībai;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  “automatizēts transportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis, kas konstruēts un izgatavots, lai ilgstoši autonomi pārvietotos bez pastāvīgas cilvēka uzraudzības;

(21)  “automatizēts transportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis, kas konstruēts un izgatavots, lai ilgstoši autonomi pārvietotos bez pastāvīgas cilvēka uzraudzības, ievērojot satiksmes noteikumus;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ražotāji nodrošina, ka transportlīdzekļi ir konstruēti, izgatavoti un montēti tā, lai samazinātu transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku ievainojumu risku.

4.  Ražotāji nodrošina, ka transportlīdzekļi ir konstruēti, izgatavoti un montēti tā, lai tad, kad tos lieto paredzētajā veidā, nerodas vai, ja notiek negadījums, rodas minimāls transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku nāves vai ievainojumu risks.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts– b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  gājējiem, riteņbraucējiem, skata lauku un redzamību;

(b)  gājējiem, riteņbraucējiem, skrejriteņu izmantotājiem un skrituļslidotājiem skata lauku un redzamību;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Tipa apstiprinājuma prasības attiecībā uz drošību, kas noteiktas šajā regulā, ir tehnoloģiju ziņā neitrālas, un to izpildi pārbauda un nodrošina, ņemot vērā konkrētus veiktspējas standartus, kas ir obligāti visiem transportlīdzekļiem neatkarīgi no transportlīdzekļu segmenta.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b  Ražotāji lietotāja rokasgrāmatā sniedz skaidru un patērētājam viegli saprotamu informāciju, lai palīdzētu autovadītājiem izprast autovadītāja palīdzības sistēmas un to funkcionalitāti.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  riepu tipa apstiprināšanu, ieskaitot tehniskas prasības to uzstādīšanai.

(b)  riepu tipa apstiprināšanu, ieskaitot nodilušu riepu testēšanu un testēšanu dažādu laikapstākļu ietekmēta ceļa apstākļos, tostarp saķeri ar slapju ceļu, un tehniskas prasības to uzstādīšanai.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  tādu riepu tipa apstiprināšanu ES mērogā, kuras tiek izmantotas M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, attiecībā uz šāda tipa nodilušu riepu saķeri ar slapju ceļu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  eZvana sistēma;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fb)  notikuma (negadījuma) datu reģistrators

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Mehāniskie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām, kas konstruētas un uzstādītas divās fāzēs un nodrošina:

 

(a) pirmajā fāzē – kustībā esošu transportlīdzekļu un nekustīgu objektu detektēšanu mehāniskā transportlīdzekļa priekšā;

 

(b) otrajā fāzē – detektēšanas spējas paplašināšanu, jo īpaši aklajām zonām, ietverot arī neaizsargātos satiksmes dalībniekus transportlīdzekļa priekšā;

 

uzlabotās avārijas bremzēšanas sistēmas atbilst jo īpaši šādām prasībām:

 

(a) nav iespējams sistēmas atslēgt;

 

(b) ir iespējams sistēmu automātisku aktīvu iejaukšanos atcelt, vadītājam veicot apzinātu darbību, piemēram, nospiežot paātrinājuma pedāli;

 

(c) sistēmas ir normālā darba režīmā pēc katras transportlīdzekļa galvenā vadības slēdža aktivizācijas;

 

(d) brīdinājuma skaņas signālus ir iespējams viegli apklusināt, bet šāda darbība tajā pašā laikā nedrīkst apturēt sistēmas funkcijas, kas nav brīdinājuma skaņas signāli.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Drošības sistēmas un brīdinājumi, ko izmanto, lai palīdzētu autovadītājiem vadīt transportlīdzekli, ir viegli saprotami ikvienam autovadītājam, arī vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.c  Notikuma (negadījuma) datu reģistratori atbilst jo īpaši šādām prasībām:

 

a) dati, ko tie spēj reģistrēt un uzglabāt vajadzīgo laikposmu, kas nepārsniedz piecas sekundes brīdī, kad notiek sadursme, ietver transportlīdzekļa ātrumu, tā drošības sistēmu stāvokli un aktivizācijas statusu un citus atbilstošos iebūvētās aktīvās drošības un negadījumu novēršanas sistēmu ievades parametrus;

 

b) ierīces nav iespējams atslēgt.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Noteikumi par privātumu un datu aizsardzību

 

1. Šī regula neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Notikuma (negadījuma) datu reģistratorā, kas minēts 6. panta 4.a punktā, personas dati tiek apstrādāti, ievērojot iepriekšminētajā regulā paredzētos personas datu aizsardzības noteikumus.

 

2. Notikuma (negadījuma) datu reģistratorā apstrādātos personas datus izmanto tikai negadījuma datu izpētes vajadzībām. Notikuma (negadījuma) dati ar standartizētas saskarnes starpniecību ir pieejami tikai valsts iestādēm saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem atbilstoši Regulai (ES) 2016/679. Notikuma (negadījuma) anonimizētu datu reģistrators spēj reģistrēt un glabāt informāciju par transportlīdzekļa tipu, versiju un variantu un jo īpaši informāciju par aktīvām drošības un sadursmju novēršanas sistēmām, ar kurām transportlīdzeklis ir aprīkots. Tomēr tas nedrīkst reģistrēt un glabāt transportlīdzekļa identifikācijas numura transportlīdzekļa norādes daļas pēdējos četrus ciparus, nedz arī jebkādu citu informāciju, kas ļautu identificēt konkrēto transportlīdzekli, tā īpašnieku vai turētāju.

 

3. Saskaņā ar šo regulu apstrādātos personas datus drīkst glabāt tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šā panta 2. punktā minētās negadījuma datu izpētes vajadzībām. Tiklīdz šie dati minētajam nolūkam vairs nav vajadzīgi, tos pilnībā dzēš.

 

4. Ražotāji nodrošina, ka notikuma (negadījuma) datu reģistrators nav izsekojams un arī netiek pastāvīgi izsekots.

 

5. Ražotāji nodrošina, ka notikuma (negadījuma) datu reģistratora iekšējā atmiņā dati tiek automātiski un pastāvīgi dzēsti.

 

6. Kamēr iespējamais notikums (negadījums) vēl nav noticis, šie dati ir pieejami tikai notikuma (negadījuma) datu reģistratorā, un tie nav pieejami nevienai citai struktūrai.

 

7. Notikuma (negadījuma) datu reģistratorā ir iestrādātas privātuma aizsardzības tehnoloģijas, lai autovadītājiem būtu garantēts attiecīgs privātuma aizsardzības līmenis un augsts IT drošības līmenis, kā arī aizsardzības pasākumi, kas nepieciešami, lai nepieļautu novērošanu, manipulēšanu no attāluma un ļaunprātīgu izmantošanu, cita starpā arī kiberuzbrukumus.

 

8. Ražotāji lietotāja rokasgrāmatā sniedz skaidru un vispusīgu informāciju par datu apstrādi, ko veic notikuma (negadījuma) datu reģistrators. Cita starpā tā ir šāda informācija:

 

a) atsauce uz datu apstrādes juridisko pamatojumu;

 

b) norāde uz to, ka notikuma (negadījuma) datu reģistrators tiek aktivizēts pēc noklusējuma;

 

c) kādā kārtībā notikuma (negadījuma) datu reģistrators apstrādā datus;

 

d) tieši kādā nolūkā notikuma (negadījuma) datu reģistrators veic apstrādes procesu, bet tikai 6.a panta 2. punktā minētās negadījuma datu izpētes vajadzībām;

 

e) savākto un apstrādāto datu veids un šo datu saņēmēji;

 

f) cik ilgi datus var glabāt notikuma (negadījuma) datu reģistratorā;

 

g) norāde uz to, ka transportlīdzeklis netiek pastāvīgi izsekots;

 

h) kādā kārtībā datu subjekts var īstenot savas tiesības un par piekļuves pieprasījumu apstrādi atbildīgā dienesta kontaktinformācija.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām, kas konstruētas un uzstādītas divos posmos un nodrošina:

svītrots

a)  kustībā esošu transportlīdzekļu un nekustīgu objektu detektēšanu;

 

b)  detektēšanas spējas paplašināšanu otrajā fāzē, ietverot arī neaizsargātos satiksmes dalībniekus transportlīdzekļa priekšā.

 

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar joslas kontroles sistēmu.

3.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar joslas saglabāšanas sistēmu un joslas pamešanas brīdinājuma sistēmu.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Uzlabotās avārijas bremzēšanas sistēmas un joslas kontroles sistēmas atbilst jo īpaši šādām prasībām:

4.  Joslas saglabāšanas sistēmas un joslas pamešanas brīdinājuma sistēmas atbilst jo īpaši šādām prasībām:

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  ir iespējams sistēmu automātisku aktīvu iejaukšanos atcelt, vadītājam veicot apzinātu darbību, piemēram, pagriežot stūri;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar notikuma (negadījuma) datu reģistratoru. Notikuma (negadījuma) datu reģistratori atbilst jo īpaši šādām prasībām:

svītrots

a)  dati, ko tie spēj reģistrēt un uzglabāt par laikposmu pirms sadursmes, tās laikā un pēc tās, ietver vismaz transportlīdzekļa ātrumu, tā drošības sistēmu stāvokli un aktivizācijas statusu un citus atbilstošos iebūvētās aktīvās drošības un negadījumu novēršanas sistēmu ievades parametrus;

 

b)  ierīces nedrīkst būt atslēdzamas;

 

c)  veids, kādā tie spēj reģistrēt un uzglabāt datus, ir tāds, ka dati ir pasargāti no manipulēšanas un var būt darīti pieejami nacionālajām iestādēm, balstoties uz Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 2016/679, izmantojot standartizētu saskarni, negadījumu datu analīzes nolūkā, un tāds, ka var precīzi identificēt transportlīdzekļa tipu, versiju un variantu un, jo īpaši transportlīdzeklī uzstādītās aktīvās drošības un sadursmju novēršanas sistēmas.

 

Tomēr dati, ko gadījuma (negadījuma) datu reģistrators spēj reģistrēt un glabāt, nedrīkst saturēt transportlīdzekļa informācijas numura transportlīdzekļa indikatora sekcijas pēdējos četrus ciparus, nedz arī jebkādu citu informāciju, kas varētu ļaut identificēt konkrēto transportlīdzekli.

 

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar joslas pamešanas brīdinājuma sistēmu un uzlabotu avārijas bremzēšanas sistēmu, kas atbilst saskaņā ar 7. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām.

2.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar joslas saglabāšanas un joslas pamešanas brīdinājuma sistēmu un uzlabotu avārijas bremzēšanas sistēmu, kas atbilst saskaņā ar 7. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar uzlabotām sistēmām, kas spēj detektēt neaizsargātos satiksmes dalībniekus, kuri atrodas tuvu transportlīdzekļa priekšai vai sāniem, un brīdināt par tiem vai izvairīties no sadursmes ar šādiem neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem.

3.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar pagriezienu veikšanas palīdzības sistēmu, kas atbilst saskaņā ar 7. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šī panta 2. un 3. punktā minētās sistēmas atbilst jo īpaši šādām prasībām:

4.  Šā panta 2. punktā minētās sistēmas atbilst jo īpaši šādām prasībām:

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa)  ir iespējams sistēmu automātisku aktīvu iejaukšanos atcelt, vadītājam veicot apzinātu darbību, piemēram, pagriežot stūri;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Panta 3. punktā minēto sistēmu nevar atslēgt.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus konstruē un izgatavo tā, lai uzlabotu neaizsargāto satiksmes dalībnieku redzamību no vadītāja sēdekļa.

5.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus konstruē un izgatavo tā, lai uzlabotu neaizsargāto satiksmes dalībnieku redzamību no vadītāja sēdekļa. Komisija nāk klajā ar deleģēto aktu par prasībām attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāja tiešās redzamības lauku, kas paredz likvidēt aklo zonu kravas automobiļu priekšā un vadītāja pusē un ievērojami samazināt aklo zonu kravas automobiļu sānos. Šo prasību diferencē atkarībā no kravas automobiļa veida.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļus ar vairāk nekā 22 pasažieru ietilpību neskaitot vadītāju un izgatavotus ar vietām stāvošiem pasažieriem, lai nodrošinātu biežu pasažieru kustību, konstruē un izgatavo tā, lai tajos varētu iekļūt personas ar ierobežotu mobilitāti, ieskaitot ratiņkrēslu lietotājus.

6.  M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļus ar vairāk nekā 22 pasažieru ietilpību neskaitot vadītāju un izgatavotus ar vietām stāvošiem pasažieriem, lai nodrošinātu biežu pasažieru kustību, konstruē un izgatavo tā, lai tajos varētu iekļūt personas ar ierobežotu mobilitāti, ieskaitot ratiņkrēslu lietotājus un personas ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  sistēmām, kas aizstāj vadītāja kontroli pār transportlīdzekli, ieskaitot stūrēšanu, paātrināšanos un bremzēšanu;

a)  sistēmām, kas aizstāj vadītāja kontroli pār transportlīdzekli, ieskaitot stūrēšanu, paātrināšanos un bremzēšanu, un aizstāj prasību rīkoties attiecībā uz signalizēšanu;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

16.a pants

 

Pārskatīšana

 

Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi trijos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, attiecīgā gadījumā iekļaujot tajā priekšlikumus par šīs regulas vai citu atbilstīgo tiesību aktu grozīšanu, lai iekļautu tajos jaunus drošības pasākumus.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no [PB: Lūdzu ierakstīt datumu 36 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma].

To piemēro no [PB: Lūdzu ierakstīt datumu 24 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma]. Regulas 12. pantā minētos deleģētos aktus publicē vismaz 12 mēnešus pirms to piemērošanas.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

2. pielikums – Tabula – 13. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Aizmugurējā drošības konstrukcija

ANO Noteikumi Nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Grozījums

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

1.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Aizmugurējā drošības konstrukcija

ANO Noteikumi Nr. 58

N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā ir jānodrošina, ka sadursmē ar ātrumu līdz 56 km/h tiek novērsta mazākā transportlīdzekļa pakļūšana zem ritošā sastāva.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

2. pielikums – Tabula – 36. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Uzlabota avārijas bremzēšanas gājēja un riteņbraucēja gadījumā

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījums

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Uzlabota avārijas bremzēšanas gājēja un riteņbraucēja gadījumā

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

2. pielikums – Tabula – 38. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Aklās zonas informācijas sistēma

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Grozījums

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Pagriezienu veikšanas palīgsistēma

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

2. pielikums – Tabula – 49. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Avārijas joslas saglabāšana

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījums

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Avārijas joslas saglabāšana un joslas pamešanas brīdinājums

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

2. pielikums – Tabula – 61. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Riepu spiediena kontrole lielas noslodzes transportlīdzekļos

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Grozījums

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Riepu spiediena kontrole lielas noslodzes transportlīdzekļos

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

2. pielikums – Tabula – 72. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Intelektiska ātruma pielāgošana

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Grozījums

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Intelektiska ātruma pielāgošana

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

2. pielikums – Tabula – 90. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Gadījuma (negadījuma) datu reģistrators

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Grozījums

Priekšmets

ANO noteikumi

Papildu specifiskas tehniskās prasības

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Sastāvdaļa

Notikuma (negadījuma) datu reģistrators

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

2. pielikums – piezīmes zem tabulas – D punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

D: ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

D: ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

[PB: Lūdzu ierakstīt datumu 48 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

[PB: Lūdzu ierakstīt datumu 36 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

[PB: Lūdzu ierakstīt datumu 84 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

[PB: Lūdzu ierakstīt datumu 72 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību

Atsauces

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

28.5.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Izskatīšana komitejā

21.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību

Atsauces

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Pieņemšanas datums

21.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Iesniegšanas datums

4.3.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums