Postup : 2018/0145(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0151/2019

Predkladané texty :

A8-0151/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0391

SPRÁVA     ***I
PDF 491kWORD 257k
4.3.2019
PE 627.562v02-00 A8-0151/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0286),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0194/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0151/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text pri zmienke o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1). Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/...24 25 sa stanovujú administratívne ustanovenia a technické požiadavky na typové schvaľovanie nových vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností.

(1)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/85824 sa stanovujú administratívne ustanovenia a technické požiadavky na typové schvaľovanie nových vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností.

__________________

__________________

24Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).

25 + PO: vložte do textu číslo nariadenia uvedené v dokumente PE-CONS č. 73/17 [2016/0014 (COD)] a vložte do poznámky pod čiarou číslo, dátum a odkaz na uverejnenie uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku.

 

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Bezpečnosť cestnej premávky v Únii si vyžaduje koordináciu politiky na medzinárodnej úrovni v rámci dohôd EHK OSN, a to predovšetkým v pracovnej skupine zriadenej podľa článku 29 (WP.29), a integrovaný prístup na úniovej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Je preto potrebné koordinovať činnosti a opatrenia prijaté rôznymi orgánmi v rámci kľúčových zložiek týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na vozidlá, správanie pri riadení vozidla, dopravné značky a infraštruktúru.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Počas uplynulých desaťročí vývoj bezpečnosti vozidiel výrazne prispel k celkovému zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd a ťažkých zranení. V poslednom čase sa však tento pokles z dôvodu rôznych faktorov, akými sú napríklad štrukturálne faktoryfaktory správania, v Únii zastavil, pričom bez nových iniciatív v oblasti všeobecnej bezpečnosti cestnej premávky už účinky súčasného prístupu na bezpečnosť nedokážu kompenzovať účinky rastúceho objemu dopravy. Z tohto dôvodu je v rámci integrovaného prístupu k bezpečnosti cestnej premávky a s cieľom lepšie chrániť zraniteľných účastníkov cestnej premávky potrebné ďalej zlepšovať bezpečnosť vozidiel.

(3)  Počas uplynulých desaťročí vývoj bezpečnosti vozidiel výrazne prispel k celkovému zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd a ťažkých zranení. V roku 2017 však na cestách v Únii prišlo o život 25 300 ľudí – počet, ktorý počas posledných štyroch rokov stagnuje. Navyše sa pri kolíziách každoročne vážne zraní 135 000 ľudí. Únia musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby tieto čísla drasticky obmedzila, a usilovať sa o splnenie cieľa iniciatívy „Vízia nulovej úmrtnosti na cestách“. Okrem bezpečnostných opatrení na ochranu cestujúcich vo vozidle je potrebné zaviesť osobitné opatrenia s cieľom predchádzať smrteľným úrazom a zraneniam zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú cyklisti a chodci, ktorými sa zabezpečí ochrana účastníkov cestnej premávky nachádzajúcich sa mimo vozidla. Bez nových iniciatív v oblasti všeobecnej bezpečnosti cestnej premávky už účinky súčasného prístupu na bezpečnosť nedokážu kompenzovať účinky rastúceho objemu dopravy. Z tohto dôvodu je v rámci integrovaného prístupu k bezpečnosti cestnej premávky a s cieľom lepšie chrániť zraniteľných účastníkov cestnej premávky potrebné ďalej zlepšovať bezpečnosť vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Vymedzenie zraniteľných účastníkov cestnej premávky by malo zahŕňať motorizovaných účastníkov cestnej premávky, ako sú segwaye, kolobežky, invalidné vozíky a elektrické bicykle.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Technický pokrok v oblasti vyspelých systémov bezpečnosti vozidiel ponúka nové možnosti znižovania počtu obetí. Aby sa minimalizoval počet smrteľných nehôd, je potrebné zaviesť niektoré z príslušných nových technológií.

(4)  Technický pokrok v oblasti vyspelých systémov bezpečnosti vozidiel ponúka nové možnosti znižovania počtu obetí. Aby sa minimalizoval počet vážnych zranení a smrteľných nehôd a zranení, je potrebné zaviesť balík príslušných nových technológií.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Na zabezpečenie technologickej neutrality, pokiaľ ide o systémy monitorovania tlaku v pneumatikách, by požiadavky na výkon mali umožňovať priame aj nepriame systémy monitorovania tlaku v pneumatikách.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Navrhované regulačné opatrenia môžu byť účinné pri znižovaní úmrtnosti a počtu dopravných nehôd a zmierňovaní zranení alebo škôd len vtedy, ak ich prijmú používatelia. Výrobcovia vozidiel by preto mali vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečili, aby boli systémy a prvky stanovené v tomto nariadení vyvíjané tak, aby zlepšili zážitok používateľa z jazdy a zvýšili pravdepodobnosť svojho použitia. Na tento účel by sa malo fungovanie a obmedzenia týchto systémov a prvkov vysvetliť jasným a pre spotrebiteľa zrozumiteľným spôsobom v návode na použitie motorového vozidla.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Veľký potenciál na výrazné zníženie počtu obetí majú systémy inteligentného prispôsobenia rýchlosti, systémy udržiavania vozidla v jazdnom pruhu, systémy monitorovania ospalosti a pozornosti vodiča a detekcie rozptýlenia a systémy detekcie spätného chodu. Tieto systémy sú navyše založené na technológiách, ktoré sa budú používať aj pri zavádzaní prepojených a automatizovaných vozidiel. Z tohto dôvodu by sa na úrovni Únie mali stanoviť harmonizované pravidlá a postupy skúšania na typové schvaľovanie vozidiel, pokiaľ ide o tieto systémy, a na typové schvaľovanie týchto systémov ako samostatných technických jednotiek.

(6)  Pokročilé systémy núdzového brzdenia, systémy inteligentného prispôsobenia rýchlosti, systémy núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu, systémy monitorovania ospalosti a varovania vodiča pred rozptýlením, pokročilé systémy varovania vodiča pred rozptýlením a systémy detekcie spätného chodu sú bezpečnostné systémy, ktoré majú veľký potenciál na výrazné zníženie počtu obetí. Niektoré z týchto systémov navyše tvoria základ technológií, ktoré sa budú používať aj pri zavádzaní automatizovaných vozidiel. Každý takýto bezpečnostný systém by mal fungovať bez použitia akéhokoľvek druhu biometrických informácií vodičov alebo cestujúcich vrátane rozpoznávania tváre. Z tohto dôvodu by sa na úrovni Únie mali stanoviť harmonizované pravidlá a postupy skúšania na typové schvaľovanie vozidiel, pokiaľ ide o tieto systémy, a na typové schvaľovanie týchto systémov ako samostatných technických jednotiek. Technologický pokrok týchto systémov by sa mal brať do úvahy pri každom hodnotení existujúcich právnych predpisov, aby boli nadčasové, prísne dodržiavali zásadu ochrany súkromia a ochrany údajov, a aby viedli k podpore vývoja smerom k iniciatíve „Vízia nulovej úmrtnosti na cestách“. Je tiež potrebné zabezpečiť, aby sa tieto systémy mohli bezpečné používať počas celého životného cyklu vozidla.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Malo by sa umožniť vypnutie inteligentného prispôsobenia rýchlosti, napríklad keď vodič zistí falošné varovania alebo nevhodnú spätnú väzbu v dôsledku nepriaznivého počasia, dočasných rozporných cestných označení v zónach stavebných prác a zavádzajúcich, chybných alebo chýbajúcich dopravných značiek. Takýto prvok na vypnutie by mal byť pod kontrolou vodiča, musí trvať tak dlho, ako to bude potrebné, a vodič by mal mať možnosť ho ľahko zapnúť. Systém by mal byť vždy aktívny pri zapnutí zapaľovania a vodič by mal byť vždy informovaný o tom, či je systém zapnutý alebo vypnutý.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Je všeobecne známe, že bezpečnostný pás je jedným z najdôležitejších a najúčinnejších bezpečnostných prvkov vozidla. Systémy signalizácie nezapnutého bezpečnostného pásu preto majú potenciál aj naďalej predchádzať smrteľným úrazom alebo zmierňovať zranenia, a to zvýšením miery používania bezpečnostného pásu v celej Únii. Z tohto dôvodu sa nariadením (ES) č. 661/2009 stal systém signalizácie nezapnutého bezpečnostného pásu už od roku 2014 povinný pre sedadlo vodiča vo všetkých nových osobných automobiloch. To sa dosiahlo vykonávaním predpisu OSN č. 16, ktorý obsahoval príslušné technické ustanovenia. Vďaka prispôsobeniu tohto predpisu OSN technickému pokroku sa teraz stane povinnou aj montáž na všetky predné a zadné sedadlá vozidiel M1 a N1, ako aj na všetky predné sedadlá vozidiel N2, N3, M2 a M3 so systémami signalizácie nezapnutého bezpečnostného pásu od 1. septembra 2019 pre nové typy vozidiel a od 1. septembra 2021 pre všetky nové motorové vozidlá.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Cenným krokom pri získavaní presnejších a podrobných údajov o nehodách je zavádzanie zariadení na záznam údajov o udalostiach (nehodách), ktoré budú uchovávať celý rad kľúčových údajov o stave, v akom sa vozidlo nachádzalo v krátkom čase pred aktivujúcou udalosťou (napríklad rozvinutie airbagov), počas nej a po nej. Motorové vozidlá by preto mali byť vybavené týmito zariadeniami na záznam údajov. Okrem toho by sa malo vyžadovať, aby takéto zariadenia na záznam údajov boli schopné zaznamenávať a uchovávať údaje takým spôsobom, aby členské štáty mohli tieto údaje používať na vykonávanie analýzy bezpečnosti cestnej premávky a na posúdenie účinnosti prijatých osobitných opatrení.

(7)  Cenným krokom pri získavaní presnejších a podrobných údajov o nehodách je zavádzanie zariadení na záznam údajov o nehodách, ktoré budú uchovávať celý rad kľúčových údajov o stave, v akom sa vozidlo nachádzalo v krátkom čase bezprostredne pred aktivujúcou udalosťou (napríklad rozvinutie airbagov), počas nej a bezprostredne po nej. Všetky motorové vozidlá by preto mali byť vybavené týmito zariadeniami na záznam údajov. Tieto zariadenia na záznam by mali byť schopné zaznamenávať a uchovávať údaje takým spôsobom, aby členské štáty mohli tieto údaje používať len na vykonávanie analýzy bezpečnosti cestnej premávky a na posúdenie účinnosti prijatých osobitných opatrení bez možnosti identifikácie majiteľa alebo držiteľa vozidla na základe uchovávaných údajov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Každé spracovávanie osobných údajov, ako napríklad informácií o vodičovi spracovávaných v zariadeniach na záznam údajov o udalostiach (nehodách) alebo informácií o vodičovi v systémoch na monitorovanie ospalosti a pozornosti vodiča alebo pokročilé rozpoznávanie rozptýlenia, by sa malo vykonávať v súlade s predpismi o ochrane údajov, a to najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov28. Na spracovávanie osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 sa navyše vzťahujú osobitné záruky29.

(8)  Každé spracovávanie osobných údajov, ako napríklad informácií o vodičovi spracovávaných v zariadeniach na záznam údajov o nehodách alebo informácií v systémoch o ospalosti a pozornosti vodiča alebo pokročilé rozpoznávanie rozptýlenia, sa nutne musí vykonávať v súlade s predpismi Únie o ochrane údajov, a to najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov28. Zariadenia na záznam údajov o nehodách by mali fungovať na základe uzavretého systému, v ktorom sa ukladané údaje prepisujú, a ktorý neumožňuje identifikovať vozidlo ani vodiča. Okrem toho by systémy varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti a pokročilé systémy varovania vodiča pred rozptýlením nemali nepretržite zaznamenávať alebo uchovávať žiadne iné údaje než tie, ktoré sú potrebné vzhľadom na účely, na ktoré sú zhromažďované alebo inak spracúvané v uzavretom systéme. Na spracovávanie osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 sa navyše vzťahujú osobitné záruky29.

__________________

__________________

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES, Ú. v.  L 123, 19.5.2015, s. 77.

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. L 123, 19.5.2015, s. 77).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Vzhľadom na to, že používanie mobilného telefónu alebo iného zariadenia počas jazdy výrazne narúša schopnosť riadiť vozidlo, by výrobcovia vozidiel mali zverejňovať výsledky svojho testovania, ktorými by preukázali dodržiavanie usmernenia o zásadách rozhrania medzi človekom a strojom (HMI) týkajúceho sa informačných a zábavných systémov vo vozidlách.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Pokročilé systémy núdzového brzdenia alebo systémy núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu nemusia byť v niektorých prípadoch plne funkčné najmä z dôvodu nedostatkov v cestnej infraštruktúre. V týchto prípadoch by sa systémy mali deaktivovať a vodičovi by mali poskytnúť informáciu o deaktivácii. Pokiaľ sa systémy nedeaktivujú automaticky, malo by byť možné ich vypnúť manuálne. Takáto deaktivácia by mala byť dočasná a trvať dovtedy, kým systém nebude opäť plne funkčný; Vodiči môžu tiež mať potrebu prekonať pokročilý systém núdzového brzdenia alebo systém núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu v prípade, ak by fungovanie systému mohlo viesť k vyššiemu riziku alebo ujme. Tým sa zabezpečí, že vozidlá budú vždy pod kontrolou vodiča. Systémy by však mohli rozpoznať aj prípady, keď je vodič nespôsobilý, a preto je potrebný zásah systému, aby sa zabránilo zhoršeniu nehody.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/200933sa technické požiadavky na schvaľovanie vozidiel na vodíkový pohon a vodíkových systémov a komponentov a postupy ich skúšania na úrovni OSN ďalej rozvíjali s cieľom zohľadniť technický pokrok. Predpis OSN č. 13434 sa v súčasnosti uplatňuje aj v Únii, a to v súvislosti s typovým schvaľovaním vodíkových systémov v motorových vozidlách. Okrem týchto požiadaviek sa uplatňujú aj kritériá týkajúce sa kvality materiálov používaných v systémoch vozidiel so stlačeným vodíkom, ktoré sú však v súčasnosti stanovené len na úrovni Únie.

(13)  Po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/200933sa technické požiadavky na schvaľovanie vozidiel na vodíkový pohon a vodíkových systémov a komponentov a postupy ich skúšania na úrovni OSN ďalej rozvíjali s cieľom zohľadniť technický pokrok. Predpis OSN č. 13434 sa v súčasnosti uplatňuje aj v Únii, a to v súvislosti s typovým schvaľovaním vodíkových systémov v motorových vozidlách. Okrem týchto požiadaviek by sa mali na úrovni Únie stanoviť aj kritériá týkajúce sa kvality materiálov a plniacich ventilov používaných v systémoch vozidiel na vodíkový pohon.

__________________

__________________

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES, Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32.

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32).

34 Predpis OSN č. 134 o jednotných ustanoveniach týkajúcich sa schvaľovania motorových vozidiel a ich komponentov vzhľadom na bezpečnostné charakteristiky vozidiel poháňaných vodíkom (HFCV).

34 Predpis OSN č. 134 o jednotných ustanoveniach týkajúcich sa schvaľovania motorových vozidiel a ich komponentov vzhľadom na bezpečnostné charakteristiky vozidiel poháňaných vodíkom (HFCV).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pravidlá Únie v minulosti obmedzili celkovú dĺžku súprav nákladných automobilov, čo viedlo k typickým konštrukciám, pri ktorých je kabína umiestnená nad motorom, čím sa maximalizuje nákladný priestor. V dôsledku vysokého posedu vodiča sa však zväčšil rozsah mŕtveho uhla a zhoršil sa priamy výhľad okolo kabíny nákladného automobilu. To je významným faktorom pri nehodách nákladných automobilov, ktorých obeťami sú zraniteľní účastníci cestnej premávky. Počet obetí by mohol byť výrazne znížený zlepšením priameho výhľadu. Preto by sa mali zaviesť požiadavky na zlepšenie priameho výhľadu.

(15)  Pravidlá Únie v minulosti obmedzili celkovú dĺžku súprav nákladných automobilov, čo viedlo k typickým konštrukciám, pri ktorých je kabína umiestnená nad motorom, čím sa maximalizuje nákladný priestor. V dôsledku vysokého posedu vodiča sa však zväčšil rozsah mŕtveho uhla a zhoršil sa priamy výhľad okolo kabíny nákladného automobilu. To je významným faktorom pri nehodách nákladných automobilov, ktorých obeťami sú zraniteľní účastníci cestnej premávky. Počet obetí by mohol byť výrazne znížený zlepšením priameho výhľadu. Preto by sa mali zaviesť požiadavky na zlepšenie priameho výhľadu, aby sa zvýšil priamy výhľad chodcov, cyklistov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky z miesta vodiča. Pri navrhovaní osobitnej požiadavky na priamy výhľad by sa mali zohľadňovať špecifiká rôznych typov vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Vzhľadom na dôraz, ktorý sa v nariadeniach o bezpečnosti vozidiel kladie na ochranu zraniteľných účastníkov cestnej premávky, okrem iného zabezpečením primeraného výhľadu vodičov, by verejné a súkromné subjekty mali prestať vyžadovať, aby sa na akúkoľvek časť priehľadného povrchu zasklenia vozidiel umiestňoval akýkoľvek druh označenia, známky alebo nálepky určenej na akýkoľvek účel. Okrem toho by vnútroštátne orgány mali presadzovať, aby sa na čelné sklá a bočné okná nepripevňovali označenia, známky, nálepky a akékoľvek iné veci obmedzujúce výhľad a nenarúšala sa tým účinnosť právnych predpisov Únie o výhľade vodičov.

(16)  Vzhľadom na dôraz, ktorý sa v nariadeniach Únie o bezpečnosti vozidiel kladie na ochranu zraniteľných účastníkov cestnej premávky, okrem iného zabezpečením primeraného výhľadu vodičov, treba podporovať, aby boli čelné sklá bez označenia, známok, nálepiek, mýtnych boxov a iných predmetov. Výrobcovia vozidiel v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi a skupinami zaoberajúcimi sa presadzovaním bezpečnosti by mali na tento účel zvážiť, že určia oblasti priehľadného povrchu zasklenia vozidla, ktoré môžu byť bezpečne použité na umiestnenie akéhokoľvek označenia, známky, mýtneho boxu alebo nálepky bez toho, aby sa tým znížila bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Automatizované a prepojené vozidlá môžu byť schopné výrazne prispieť k zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd, keďže odhadom 90 % prípadov dopravných nehôd je výsledkom ľudskej chyby. Keďže automatizované vozidlá postupne preberú úlohy vodiča, na úrovni Únie by sa mali prijať harmonizované pravidlá a technické požiadavky na automatizované systémy vozidiel.

(17)  Automatizované a prepojené vozidlá môžu byť schopné výrazne prispieť k zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd, keďže viac než 90 % prípadov dopravných nehôd je výsledkom určitej úrovne ľudskej chyby. Keďže automatizované vozidlá postupne preberú úlohy vodiča, na úrovni Únie by sa mali prijať harmonizované pravidlá a technické požiadavky na automatizované systémy vozidiel, a to aj pokiaľ ide o overiteľné zabezpečenie bezpečnosti pri automatizovanom rozhodovaní vozidiel, a mali by sa presadzovať na medzinárodnej úrovni v rámci WP.29 EHK OSN.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Keďže priemerný vek vozidla v Únii je viac ako 10 rokov, dodatočné vybavenie existujúcich vozidiel systémami pokročilej podpory riadenia môže v Únii významne prispieť k zníženiu počtu obetí na cestách. V tejto súvislosti by Únia mala pokračovať v posudzovaní, či je dodatočné vybavenie existujúceho vozového parku, najmä autobusov a nákladných automobilov, systémami pokročilej podpory riadenia uskutočniteľné a nákladovo efektívne.

Odôvodnenie

Dodatočná montáž bezpečnostných prvkov zlepšuje úroveň bezpečnosti používaných vozidiel a zabezpečuje ochranu zraniteľným účastníkom cestnej premávky. Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s oznámením Komisie a predchádzajúcimi správami Európskeho parlamentu v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b)  Bezpečnosť vozidla už nie je obmedzená len na ochranu pred krádežou vozidla, ale musí sa zamerať na ochranu celej štruktúry vozidla, ktorá zabraňuje strate alebo narušeniu systému a integrity jeho komponentov. Táto ochrana je potrebná na zabezpečenie toho, že súlad vozidla, systémov, samostatných technických jednotiek, komponentov, ako aj častí a výbavy, s požiadavkami na bezpečnosť a environmentálne schválenie, zostane účinný, a preukáže znížené riziko ohrozenia životnosti vozidla v rámci primeraných ale aktualizovaných ochranných opatrení. Prepojiteľnosť a automatizácia vozidiel zvyšujú možnosť neoprávneného, vzdialeného prístupu k údajom vo vozidle a nelegálnej modifikácie softvéru prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. Zároveň je potrebné vziať do úvahy nadchádzajúce riziká vyplývajúce z tejto skutočnosti, a preto by sa predpisy OSN o bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a aktualizácii softvéru prostredníctvom bezdrôtového pripojenia mali povinne uplatňovať čo najskôr po nadobudnutí účinnosti. Okrem toho je potrebné zabezpečiť, aby vozidlá, ich systémy, samostatné technické jednotky, komponenty, časti a výbava boli pri uvedení na trh vybavené aktuálnou bezpečnostnou technológiou a aby táto vysoká úroveň bezpečnosti bola udržiavaná pravidelnou aktualizáciou hardvéru a softvéru až do skončenia životnosti vozidla. Uvedené bezpečnostné opatrenia by však nemali spochybniť povinnosť výrobcu vozidla poskytnúť prístup ku komplexným diagnostickým informáciám a údajom vo vozidle, ktoré sú dôležité pre údržbu a opravy vozidla.

Odôvodnenie

V súlade so záverečnou správou skupiny ITS/AD EHK OSN bola pracovná skupina WP.29 poverená vypracovaním predpisu OSN o kybernetickej bezpečnosti. Kybernetická bezpečnosť je len jedným z pilierov celkovej bezpečnosti vozidla. Bezpečnosť sa musí zaistiť od prvého do posledného momentu životnosti a je potrebné k nej pristupovať ako k bezpečnosti už v štádiu návrhu prepojeného vozidla, čo je z technického hľadiska veľmi náročné na manipuláciu a ekonomicky neatraktívne, či už fyzicky alebo na diaľku prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Únia by mala na úrovni Organizácie Spojených národov naďalej presadzovať vypracovávanie technických požiadaviek na hluk pneumatík, valivý odpor a vlastnosti týkajúce sa adhézie pneumatík na mokrom povrchu. Je to tak preto, lebo predpis OSN č. 117 teraz obsahuje tieto podrobné ustanovenia. Proces prispôsobovania požiadaviek na pneumatiky s cieľom zohľadniť technický pokrok by mal naďalej pokračovať na úrovni Organizácie Spojených národov, najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa vlastnosti pneumatík posudzovali aj na konci životnosti pneumatiky v jej opotrebovanom stave a aby sa presadzovala myšlienka, že pneumatiky by mali spĺňať požiadavky po celé obdobie životnosti a nemali by sa predčasne meniť. Existujúce požiadavky nariadenia (ES) č. 661/2009 týkajúce sa vlastností pneumatík by sa mali nahradiť ekvivalentnými predpismi OSN.

(19)  Únia by mala na úrovni Organizácie Spojených národov naďalej presadzovať vypracovávanie technických požiadaviek na hluk pneumatík, valivý odpor a vlastnosti týkajúce sa adhézie pneumatík na mokrom povrchu. Je to tak preto, lebo predpis OSN č. 117 teraz obsahuje tieto podrobné ustanovenia. Proces prispôsobovania požiadaviek na pneumatiky s cieľom zohľadniť technický pokrok by mal rýchlo a ambiciózne pokračovať na úrovni Organizácie Spojených národov, najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa vlastnosti pneumatík posudzovali aj na konci životnosti pneumatiky v jej opotrebovanom stave, a aby sa presadzovala myšlienka, že pneumatiky by mali spĺňať požiadavky po celé obdobie životnosti a nemali by sa predčasne meniť. Na to, aby sa zabezpečilo splnenie prísnych noriem, existujúce požiadavky nariadenia (ES) č. 661/2009 týkajúce sa vlastností pneumatík by sa mali monitorovať a hodnotiť a mali by sa nahradiť, keď sa v rámci Únie môžu zlepšiť vlastnosti pneumatík.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Podrobné technické požiadavky a osobitné postupy skúšania pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek by sa mali stanoviť v delegovaných aktoch, a to pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia. Výrobcom by sa mal okrem toho poskytnúť dostatok času na prispôsobenie sa požiadavkám tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých na jeho základe. Preto by sa uplatňovanie tohto nariadenia malo odložiť,

(25)  Podrobné technické požiadavky a osobitné postupy skúšania pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek by sa mali stanoviť v delegovaných aktoch, a to pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia. Výrobcom by sa mal okrem toho poskytnúť dostatok času na prispôsobenie sa požiadavkám tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých na jeho základe. Preto by sa uplatňovanie tohto nariadenia malo odložiť, ak to bude potrebné

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  S cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením by členské štáty mali prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili vykonávanie ustanovení o nápravných opatreniach a sankciách stanovených nariadením (EÚ) 2018/858.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na:

1. Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na:

1.  typové schvaľovanie vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek navrhnutých a konštruovaných pre vozidlá z hľadiska ich všeobecných charakteristík a bezpečnosti a na ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky;

a)  typové schvaľovanie vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek navrhnutých a konštruovaných pre vozidlá z hľadiska ich všeobecných charakteristík a bezpečnosti a na ochranu a bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky;

2.  na typové schvaľovanie vozidiel z hľadiska systémov monitorovania tlaku v pneumatikách, pokiaľ ide o ich bezpečnosť, palivovú úspornosť a emisie CO2; a

b)  na typové schvaľovanie vozidiel z hľadiska systémov monitorovania tlaku v pneumatikách, pokiaľ ide o ich bezpečnosť, palivovú úspornosť a emisie CO2; ako aj

3.  na typové schvaľovanie novovyrobených pneumatík z hľadiska ich bezpečnosti a environmentálnych vlastností.

c)  na typové schvaľovanie novo vyrobených pneumatík z hľadiska ich bezpečnosti a environmentálnych vlastností.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Týmto nariadením sa špecifikuje a dopĺňa nariadenie (EÚ) 2018/858, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a pokiaľ ide o ochranu a bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „zraniteľný účastník cestnej premávky“ je účastník cestnej premávky, ktorý používa dvojkolesové motorové vozidlo, alebo nemotorizovaný účastník cestnej premávky, napríklad cyklista alebo chodec;

1.  „zraniteľný účastník cestnej premávky“ je účastník cestnej premávky, ktorý používa jedno alebo viackolesové motorové vozidlo bez ochrannej karosérie, alebo nemotorizovaný účastník cestnej premávky, napríklad cyklista alebo chodec;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  „systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti“ je systém, ktorý pomáha vodičovi udržiavať rýchlosť zodpovedajúcu podmienkam prevádzky na ceste tým, že mu pomocou haptickej spätnej väzby plynového pedála poskytuje do vozidla informácie o obmedzení rýchlosti získané sledovaním dopravných značiek a signálov, a to na základe signálov z infraštruktúry alebo údajov z elektronických máp, alebo z oboch týchto zdrojov;

3.  „systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti“ je systém, ktorý pomáha vodičovi udržiavať rýchlosť zodpovedajúcu podmienkam prevádzky na ceste tým, že mu pomocou cielenej a vhodnej spätnej väzby ovládača akcelerátora alebo prostredníctvom iných prostriedkov, ktoré sú dostatočne účinné na zvýšenie pozornosti vodiča, poskytuje do vozidla informácie o obmedzení rýchlosti získané sledovaním dopravných značiek a signálov, a to na základe signálov z infraštruktúry alebo údajov z elektronických máp, alebo z oboch týchto zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  „systém monitorovania ospalosti a pozornosti vodiča“ je systém, ktorý posudzuje ostražitosť vodiča prostredníctvom analýzy systémov vozidla a v prípade potreby upozorní vodiča;

5.  „systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti“ je systém, ktorý posudzuje ostražitosť vodiča prostredníctvom analýzy systémov vozidla a v prípade potreby upozorní vodiča;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „pokročilý systém rozpoznávania rozptýlenia vodiča“ je systém schopný rozpoznať, do akej miery sa vodič vizuálne venuje dopravnej situácii a v prípade potreby upozorniť vodiča;

6.  „pokročilý systém varovania vodiča pred rozptýlením, je systém, ktorý vodiča varuje, keď nevenuje pozornosť vedeniu vozidla, alebo ho upozorňuje, aby sa predišlo odvedeniu pozornosti;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „signál núdzového brzdenia“ sú rýchlo blikajúce brzdové svetlá, ktoré ostatným účastníkom cestnej premávky za vozidlom indikujú, že vzhľadom na prevládajúce podmienky na ceste na vozidlo pôsobí veľká sila spomalenia;

7.  „signál núdzového brzdenia“ je funkcia svetelnej signalizácie, ktorá ostatným účastníkom cestnej premávky za vozidlom indikuje, že vzhľadom na prevládajúce podmienky na ceste na vozidlo pôsobí veľká sila spomalenia;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  „detekcia spätného chodu“ je kamera alebo monitor, optický alebo detekčný systém, pomocou ktorého vodič zistí, že za vozidlom sa nachádzajú ľudia a predmety, s primárnym cieľom zabrániť kolíziám pri cúvaní;

8.  „detekcia spätného chodu“ je kamera a monitor, optický alebo detekčný systém, pomocou ktorého vodič zistí, že za vozidlom sa nachádzajú ľudia a predmety, s primárnym cieľom zabrániť kolíziám pri cúvaní;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  „pokročilý systém núdzového brzdenia“ je systém, ktorý dokáže automaticky rozpoznať možnosť kolízie a uviesť do činnosti brzdový systém vozidla s cieľom spomaliť vozidlo a predísť kolízii alebo ju zmierniť;

10.  „pokročilý systém núdzového brzdenia“ je systém, ktorý dokáže automaticky rozpoznať možnosť kolízie a automaticky uviesť do činnosti brzdový systém vozidla v poslednom možnom okamihu s cieľom spomaliť vozidlo a predísť kolízii alebo ju zmierniť;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  „systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu“ je systém, ktorý sleduje polohu vozidla vzhľadom na hranicu jazdného pruhu a uplatňuje krútiaci moment na volant alebo tlak na brzdy, prinajmenšom vtedy, keď dochádza alebo má dôjsť k vybočeniu z jazdného pruhu a bezprostredne môže hroziť kolízia;

11.  „núdzový systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu“ je systém, ktorý pomáha vodičovi udržiavať bezpečnú polohu vozidla vzhľadom na hranicu jazdného pruhu alebo cesty prinajmenšom vtedy, keď dochádza alebo má dôjsť k vybočeniu z jazdného pruhu alebo cesty bezprostredne môže hroziť kolízia;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  „zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách)“ je systém zaznamenávajúciuchovávajúci kritické parametreinformácie súvisiace so zrážkou, a to pred kolíziou, počas nej a po nej;

13.  „zariadenie na záznam údajov o nehodách“ je systém určený výlučne na zaznamenávanieuchovávanie kritických parametrovinformácií súvisiacich so zrážkou, a to krátko pred kolíziou, počas nej a ihneď po nej;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

18.  „vodíkový pohonný systém“ je spaľovací motor alebo systém palivových článkov používaný na pohon vozidla;

18.  „vodíkový pohonný systém“ je menič energie používaný na pohon vozidla;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

21.  „automatizované vozidlo“ je motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo dlhší čas samostatne pohybovať bez nepretržitého ľudského dohľadu;

21.  „automatizované vozidlo“ je motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo určitý čas samostatne pohybovať bez nepretržitého ľudského dohľadu, no pri ktorom sa stále predpokladá alebo vyžaduje zásah vodiča;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a.  „plne automatizované vozidlo“ je motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo pohybovať bez akéhokoľvek ľudského dohľadu;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

26.  „roh systému čelnej ochrany“ je dotykový bod systému čelnej ochrany s vertikálnou rovinou, ktorá s vertikálnou pozdĺžnou rovinou vozidla zviera uhol 60° a dotýka sa vonkajšieho povrchu systému čelnej ochrany;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

27.  „dolná výška systému čelnej ochrany“ je v akejkoľvek priečnej polohe vertikálna vzdialenosť medzi vozovkou a dolnou referenčnou čiarou systému čelnej ochrany, keď sa vozidlo nachádza v normálnej jazdnej polohe.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 27 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

27a.  „kybernetická bezpečnosť“ je ochrana pred neoprávneným zasahovaním na diaľku a manipuláciou poškodzujúcimi integritu vozidla;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výrobcovia zabezpečia, aby vozidlá boli navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby sa minimalizovalo riziko zranenia cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

4.  Výrobcovia zabezpečia, aby vozidlá boli navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby sa predchádzalo alebo minimalizovalo riziko zranenia alebo úmrtia cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  chodcov, cyklistov, výhľadu a viditeľnosti;

b)  zraniteľných účastníkov cestnej premávky, výhľadu a viditeľnosti;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Výrobcovia tiež zabezpečia, aby systémy a prvky uvedené v článkoch 5 až 11 boli vyvinuté takým spôsobom, ktorý zaistí prijateľnosť pre používateľa, a aby návod na použitie motorového vozidla obsahoval jasné a podrobné informácie o fungovaní týchto systémov a prvkov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  S cieľom zaistiť dosiahnutie vysokej úrovne všeobecnej bezpečnosti vozidiel a ochrany cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na typové schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek z hľadiska požiadaviek uvedených v prílohe II.

7.  S cieľom zaistiť dosiahnutie vysokej úrovne všeobecnej bezpečnosti vozidiel a ochrany cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 12, ktorými sa doplní toto nariadenie a ktoré stanovia pravidlá týkajúce sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na typové schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek z hľadiska požiadaviek uvedených v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 7 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto podrobné pravidlá sa stanovia a zverejnia najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V záujme optimálnej spotreby paliva a bezpečnosti cestnej premávky musia byť vozidlá vybavené presným systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, ktorý dokáže pri širokej škále cestných a environmentálnych podmienok upozorniť vodiča vo vozidle na stratu tlaku v pneumatike.

1.  Vozidlá musia byť vybavené presným systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, ktorý dokáže pri širokej škále cestných a environmentálnych podmienok upozorniť vodiča vo vozidle na stratu tlaku v pneumatike.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na:

4.  Komisia v súlade s článkom 12 prijme delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá doplňujúce toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na:

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  typové schvaľovanie pneumatík vrátane technických požiadaviek na ich montáž.

b)  typové schvaľovanie pneumatík vrátane opotrebovaných a technických požiadaviek na ich montáž.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto podrobné pravidlá sa stanovia a zverejnia najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  systém monitorovania ospalosti a pozornosti vodiča;

c)  systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pokročilý systém rozpoznávania rozptýlenia vodiča;

d)  pokročilý systém varovania vodiča pre rozptýlením ;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  zariadenie na záznam údajov o nehodách;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vodič musí mať možnosť prostredníctvom plynového pedála pocítiť, že sa dosiahol alebo prekročil príslušný rýchlostný limit;

a)  musí existovať možnosť poskytnúť vodičovi špeciálnu a primeranú spätnú väzbu na ovládači akcelerátora alebo pomocou iných účinných prostriedkov, ak dosiahol alebo prekročil príslušný rýchlostný limit;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  systém nesmie byť možné vypnúť ani potlačiť;

b)  systém musí byť možné vypnúť;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vodič musí mať možnosť plynule prekonať rýchlosť vozidla nastavenú systémom prostredníctvom bežného ovládania plynového pedála, bez toho, aby ho musel prudko stlačiť;

c)  vodič musí mať možnosť plynule prekonať rýchlosť vozidla nastavenú systémom prostredníctvom bežného použitia ovládača akcelerátora;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v prípade, že je zapnutý tempomat, systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti sa musí automaticky prispôsobiť akémukoľvek nižšiemu rýchlostnému limitu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Jeho výkonnostné ciele sa stanovia tak, aby sa v reálnych jazdných podmienkach predišlo chybovosti alebo aby sa miera chybovosti minimalizovala;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  je v normálnom prevádzkovom režime pri každej aktivácii hlavného ovládacieho spínača vozidla,

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3  

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Motorové vozidlo vybavené pokročilým systémom rozpoznávania rozptýlenia vodiča v súlade s odsekom 1 písm. d) sa môže považovať za vozidlo, ktoré spĺňa aj požiadavku uvedenú v bode c) uvedeného odseku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Systémy varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti a pokročilé systémy varovania vodiča pred rozptýlením sú navrhnuté spôsobom, aby nepretržite nezaznamenávali alebo neuchovávali žiadne iné údaje než tie, ktoré sú potrebné vzhľadom na účely, na ktoré sú zhromažďované alebo inak spracúvané v uzavretom systéme. Okrem toho tieto údaje nesmú byť v žiadnom čase prístupné alebo sprístupnené tretej strane a po spracovaní sa ihneď vymažú. Tieto systémy sú tiež navrhnuté tak, aby sa predišlo ich prekrývaniu, a vodiča nesmú upozorňovať samostatne a súbežne alebo mätúcim spôsobom v prípade, že jedna činnosť spustí obidva systémy.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Údaje, ktoré dokáže zariadenie na záznam údajov o nehodách zaznamenať a uchovávať, však nesmú zahŕňať posledné štyri číslice poradového čísla vozidla v rámci identifikačného čísla vozidla ani žiadne iné informácie, ktoré by umožnili identifikáciu samotného vozidla, jeho majiteľa alebo držiteľa.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Zariadenia na záznam údajov o nehodách musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

 

a) údaje, ktoré dokážu zaznamenávať a uchovávať vzhľadom na obdobie krátko pred kolíziou, počas nej a ihneď po nej, musia zahŕňať prinajmenšom rýchlosť vozidla, brzdenie, polohu a sklon vozidla na ceste, stav a rýchlosť aktivácie všetkých jeho bezpečnostných systémov, palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112, aktiváciu bŕzd a relevantné vstupné parametre z palubných systémov aktívnej bezpečnosti a predchádzania nehodám, pričom údaje musia mať vysokú úroveň presnosti a musí byť zabezpečené ich zachovanie po nehode;

 

b) zariadenia nesmie byť možné deaktivovať;

 

c) spôsob, akým dokážu zaznamenávať a uchovávať údaje, musí byť taký, aby:

 

i) fungovali v uzavretom systéme;

 

ii) zhromažďované údaje boli anonymizované a chránené proti manipulácii a zneužívaniu;

 

iii) bolo možné určiť presný typ, verziu a variant vozidla, a najmä aktívne systémy bezpečnosti a predchádzania nehodám namontované vo vozidle.

 

d) údaje sa môžu sprístupniť vnútroštátnym orgánom na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva len na účely výskumu a analýzy nehôd, a to aj na účely typového schvaľovania systémov a komponentov a nesúladu s nariadením (EÚ) 2016/679, a to cez štandardizované rozhranie.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3d.  Bezpečnostné prvky a upozornenia používané pri pomoci pri jazde musia byť ľahko viditeľné pre každého vodiča vrátane starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na:

4.  Komisia v súlade s článkom 12 prijme delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá doplňujúce toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na:

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  typové schvaľovanie pokročilých systémov vozidiel uvedených v bodoch a) a f) daného odseku ako samostatných technických jednotiek.

b)  typové schvaľovanie pokročilých systémov vozidiel uvedených v bodoch a) a fa) odseku 1 ako samostatných technických jednotiek.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto podrobné pravidlá sa stanovia a zverejnia najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  detekciu vozidiel v pohybe a stacionárnych prekážok pred motorovým vozidlom v prvej fáze;

a)  detekciu a spomalenie v prípade vozidiel v pohybe a stacionárnych prekážok pred motorovým vozidlom v prvej fáze;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rozšírenie detekčnej schopnosti tak, aby zahŕňala aj zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred motorovým vozidlom v druhej fáze.

b)  rozšírenie schopnosti detekcie a spomalenia tak, aby zahŕňala aj detekciu zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred motorovým vozidlom v druhej fáze.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť vybavené systémom udržiavania vozidla v jazdnom pruhu.

3.  Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť vybavené systémom núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokročilé systémy núdzového brzdenia a systémy udržiavania vozidla v jazdnom pruhu musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

4.  Pokročilé systémy núdzového brzdenia a systémy núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  systémy musí byť možné vypnúť len jednotlivo, komplexným sledom krokov, ktoré vykoná vodič, a to iba keď vozidlo stojí na mieste so zatiahnutou parkovacou brzdou;

a)  systémy musí byť možné vypnúť len jednotlivo, a to iba keď vozidlo stojí na mieste so zatiahnutou parkovacou brzdou;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  vodič musí mať možnosť kedykoľvek prekonať systém;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť vybavené zariadením na záznam údajov o udalostiach (nehodách). Zariadenia na záznam údajov o udalostiach (nehodách) musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

vypúšťa sa

a)  údaje, ktoré dokážu zaznamenávať a uchovávať vzhľadom na obdobie pred kolíziou, počas nej a po nej, musia zahŕňať prinajmenšom rýchlosť vozidla, stav a rýchlosť aktivácie jeho bezpečnostných systémov a všetky ostatné relevantné vstupné parametre z palubných systémov aktívnej bezpečnosti a predchádzania nehodám;

 

b)  zariadenia nesmie byť možné deaktivovať;

 

c)  spôsob, akým dokážu zaznamenávať a uchovávať údaje, musí byť taký, aby boli údaje chránené pred manipuláciou a mohli byť prostredníctvom štandardizovaného rozhrania na základe úniových alebo vnútroštátnych predpisov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 sprístupnené vnútroštátnym orgánom na účely analýzy údajov z nehody, a taký, aby sa dal identifikovať presný typ vozidla, jeho verzia a variant, a najmä systémy aktívnej bezpečnosti a predchádzania nehodám namontované vo vozidle.

 

Údaje, ktoré dokáže zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách) zaznamenať a uchovávať, však nesmú zahŕňať posledné štyri číslice poradového čísla vozidla v rámci identifikačného čísla vozidla ani žiadne iné informácie, ktoré by umožnili identifikáciu samotného vozidla.

 

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na:

7.  Komisia v súlade s článkom 12 prijme delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá doplňujúce toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na:

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  typové schvaľovanie zariadení na záznam údajov o udalostiach (nehodách) ako samostatných technických jednotiek.

b)  typové schvaľovanie zariadení na záznam údajov o nehodách ako samostatných technických jednotiek.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 7 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto podrobné pravidlá sa stanovia a zverejnia najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Systémy čelnej ochrany, namontované buď ako originálne vybavenie pre vozidlá kategórií M1 a N1 alebo sprístupnené na trhu ako samostatné technické jednotky pre tieto vozidlá, musia spĺňať požiadavky stanovené v odseku 2, v prílohe IV a v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 3 tohto článku.

1.  Systémy čelnej ochrany, namontované buď ako originálne vybavenie pre vozidlá kategórií M1 a N1 alebo sprístupnené na trhu ako samostatné technické jednotky pre tieto vozidlá, musia spĺňať požiadavky stanovené v odseku 2, v prílohe IV a v delegovaných aktoch uvedených v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na typové schvaľovanie systémov čelnej ochrany uvedených v odseku 1 tohto článku vrátane technických požiadaviek týkajúcich sa ich konštrukcie a montáže.

3.  Komisia v súlade s článkom 12 prijme delegované akty doplňujúce toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na typové schvaľovanie systémov čelnej ochrany uvedených v odseku 1 tohto článku vrátane technických požiadaviek týkajúcich sa ich konštrukcie a montáže.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto podrobné pravidlá sa stanovia a zverejnia najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené pokročilými systémami schopnými rozpoznať zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa nachádzajú v tesnej blízkosti predku alebo boku vozidla pri okraji vozovky, a poskytnúť varovanie alebo zabrániť zrážke s týmito zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky.

3.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené pokročilými systémami schopnými rozpoznať zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa nachádzajú v tesnej blízkosti predku a boku vozidla pri okraji vozovky, a poskytnúť varovanie alebo zabrániť zrážke s týmito zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  systémy musí byť možné vypnúť len jednotlivo, komplexným sledom krokov, ktoré vykoná vodič, a to iba keď vozidlo stojí na mieste so zatiahnutou parkovacou brzdou;

a)  systémy musí byť možné vypnúť len jednotlivo, a to iba keď vozidlo stojí na mieste so zatiahnutou parkovacou brzdou;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  vodič musí mať možnosť prekonať systémy;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa zlepšil priamy výhľad na zraniteľných účastníkov cestnej premávky zo sedadla vodiča.

5.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa zlepšil priamy výhľad na zraniteľných účastníkov cestnej premávky zo sedadla vodiča, aby odstránili mŕtve uhly vpredu pred sedadlom vodiča a podstatne zmenšili mŕtve uhly cez bočné okná. Zohľadnia sa špecifiká rôznych typov vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na:

7.  Komisia v súlade s článkom 12 prijme delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá doplňujúce toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na:

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek stanovených v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku sa stanovia a zverejnia aspoň 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

 

Podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek stanovených v odseku 5 tohto článku sa stanovia a zverejnia aspoň 36 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Okrem ostatných požiadaviek tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých na jeho základe, ktoré sa vzťahujú aj na vozidlá kategórií M a N, vozidlá na vodíkový pohon spadajúce do týchto kategórií, ich vodíkové systémy a komponenty týchto systémov musia spĺňať požiadavky stanovené v prílohe V a v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 3 tohto článku.

1.  Okrem ostatných požiadaviek tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých na jeho základe, ktoré sa vzťahujú aj na vozidlá kategórií M a N, vozidlá na vodíkový pohon spadajúce do týchto kategórií, ich vodíkové systémy a komponenty týchto systémov musia spĺňať požiadavky stanovené delegovaných aktoch uvedených v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty s cieľom:

3.  Komisia prijme v súlade s článkom 12 delegované akty doplňujúce toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných postupov skúšania a technických požiadaviek na typové schvaľovanie vozidiel na vodíkový pohon z hľadiska ich vodíkových systémov vrátane materiálovej kompatibility a plniacich ventilov a typového schvaľovania vodíkových komponentov vrátane požiadaviek na ich montáž;

a) s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na typové schvaľovanie vozidiel na vodíkový pohon z hľadiska ich vodíkových systémov a na typové schvaľovanie vodíkových komponentov vrátane požiadaviek na ich montáž;

 

b)  s cieľom zmeniť prílohu V s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku.

 

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 a (odsek)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto podrobné pravidlá sa stanovia a zverejnia najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 11 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobitné požiadavky týkajúce sa automatizovaných vozidiel

Osobitné požiadavky týkajúce sa automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Okrem ostatných požiadaviek tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých na jeho základe, ktoré sa uplatňujú na vozidlá príslušných kategórií, musia automatizované vozidlá spĺňať požiadavky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 2, ktoré sa týkajú:

1.  Okrem ostatných požiadaviek tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých na jeho základe, ktoré sa uplatňujú na vozidlá príslušných kategórií, musia automatizované a plne automatizované vozidlá spĺňať požiadavky stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 2, ktoré sa týkajú:

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  systémov nahradzujúcich ovládanie vozidla vodičom vrátane riadenia, zrýchľovania a brzdenia;

a)  systémov nahradzujúcich ovládanie vozidla vodičom vrátane signalizácie, riadenia, zrýchľovania a brzdenia;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  systémov sledovania pripravenosti vodiča;

c)  systémov sledovania dostupnosti vodiča;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zariadení na záznam údajov o udalostiach (nehodách) pre automatizované vozidlá;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Systém monitorovania dostupnosti pre vodiča uvedený v odseku 1 písm. c) sa neuplatňuje na plne automatizované vozidlá.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S cieľom zaistiť bezpečnú prevádzku automatizovaných vozidiel na verejných komunikáciách je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty na stanovenie požiadaviek týkajúcich sa systémov a iných položiek uvedených v odseku 1 písm. a) až e) tohto článku a stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na typové schvaľovanie automatizovaných vozidiel z hľadiska týchto požiadaviek.

2.  S cieľom zaistiť bezpečnú prevádzku automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel na verejných komunikáciách Komisia v súlade s článkom 12 prijme delegované akty doplňujúce toto nariadenie stanovením požiadaviek týkajúcich sa systémov a iných položiek uvedených v odseku 1 písm. a) až e) tohto článku a stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných postupov skúšania a technické požiadavky na typové schvaľovanie automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel z hľadiska týchto požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Sankcie

 

Článok 84 nariadenia (EÚ) 2018/858 sa uplatňuje obdobne na porušenia tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Hodnotenie a podávanie správ

 

1. Do [štyroch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] a následne každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o fungovaní všetkých bezpečnostných opatrení a systémov vrátane tých, ktoré boli do existujúcich vozidiel namontované dodatočne. Komisia zhodnotí, či tieto opatrenia a systémy fungujú v súlade s týmto nariadením, ako aj mieru ich rozšírenia a prijatia používateľmi. K uvedenej správe sa v prípade potreby priložia odporúčania vrátane legislatívneho návrhu na zmenu požiadaviek, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky s cieľom podporiť vývoj smerom k iniciatíve „vízia nulovej úmrtnosti na cestách“.

 

2. Pred každým zasadnutím Svetového fóra EHK OSN pre harmonizáciu predpisov o vozidlách (WP.29) poskytne Komisia Európskemu parlamentu informácie o pokroku pri zavádzaní nových bezpečnostných noriem vozidiel, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v článkoch 5 až 11, a o pozícii Únie na zasadnutí.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od [ÚP: Vložte dátum 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Uplatňuje sa od … [1. septembra po 18 mesiacoch po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4 ods. 7, článok 5 ods. 4, článok 6 ods. 4, článok 7 ods. 7, článok 8 ods. 3, článok 9 ods. 7, článok 10 ods. 3, článok 11 ods. 2 a článok 12 sa však uplatňujú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Príloha II – tabuľka

 

Požiadavky týkajúce sa

A

ZADRŽIAVACÍCH SYSTÉMOV, NÁRAZOVÝCH SKÚŠOK, INTEGRITY PALIVOVÉHO SYSTÉMU A ELEKTRICKEJ BEZPEČNOSTI PRI VYSOKOM NAPÄTÍ

A1

Vnútorné vybavenie

Predpis OSN č. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Sedadlá a opierky hlavy

Predpis OSN č. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Autobusové sedadlá

Predpis OSN č. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

Predpis OSN č. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy

Predpis OSN č. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Priečkové systémy

Predpis OSN č. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Detské kotvové úchytky

Predpis OSN č. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Detské zadržiavacie systémy

Predpis OSN č. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Zdokonalené detské zadržiavacie systémy

Predpis OSN č. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Predná ochrana proti podbehnutiu

Predpis OSN č. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Zadná ochrana proti podbehnutiu

Predpis OSN č. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Bočná ochrana

Predpis OSN č. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Bezpečnosť palivovej nádrže

Predpis OSN č. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Bezpečnosť skvapalneného ropného plynu

Predpis OSN č. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Bezpečnosť stlačeného a skvapalneného zemného plynu

Predpis OSN č. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Bezpečnosť vodíka

Predpis OSN č. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Kvalifikácia materiálu vodíkového systému

 

Príloha V

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Elektrická bezpečnosť počas prevádzky

Predpis OSN č. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Čelný náraz mimo stredu vozidla

Predpis OSN č. 94

Uplatňuje sa v prípade kategórií vozidiel M1 a N1 s maximálnou hmotnosťou ≤ 2 500 kg

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Čelný náraz v celej šírke

Predpis OSN č. 137

Použitie antropomorfického skúšobného zariadenia nárazovej testovacej figuríny „Hybrid III“ je povolené, len pokiaľ v predpise OSN nie je uvedené skúšobné zariadenie zadržiavacieho systému pasažierov „THOR“.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Bezpečnostný mechanizmus riadenia

Predpis OSN č. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Náhradný nafukovací vankúš

Predpis OSN č. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Náraz kabíny

Predpis OSN č. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Bočný náraz

Predpis OSN č. 95

Uplatňuje sa v prípade všetkých vozidiel kategórií M1 a N1 vrátane tých, ktoré majú bod R najnižšieho sedadla > 700 mm od úrovne podlahy

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Bočný náraz na stĺp

Predpis OSN č. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Náraz zozadu

Predpis OSN č. 34

Uplatňuje sa v prípade kategórií vozidiel M1 a N1 s maximálnou hmotnosťou ≤ 3 500 kg Musia sa zabezpečiť požiadavky na elektrickú bezpečnosť po náraze

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky týkajúce sa

B

ZRANITEĽNÝCH ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY, VÝHĽADU A VIDITEĽNOSTI

B1

Ochrana nôh a hláv chodcov

Predpis OSN č. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Rozšírená plocha nárazu hlavy chodcov a cyklistov

Predpis OSN č. 127

Skúšobná oblasť makety hlavy dieťaťa a dospelého človeka je ohraničená „obvodovou vzdialenosťou dospelého“ 2 500 mm alebo „zadnou referenčnou čiarou čelného skla“ podľa toho, ktorá hodnota je viac vpredu. Kontakt makety hlavy so stĺpikmi A, čelným sklom a kapotou je vylúčený, ale musí sa sledovať.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Systém čelnej ochrany

 

Príloha IV

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Zdokonalený systém núdzového brzdenia pre chodcov a cyklistov

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Výstraha pred zrážkou s chodcami alebo cyklistami

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Informačný systém mŕtveho uhla

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Bezpečnosť pri spätnom chode

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Výhľad dopredu

Predpis OSN č. 125

Uplatňuje sa v prípade kategórií vozidiel M1 a N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Priamy výhľad z ťažkého úžitkového vozidla

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Bezpečnostné zasklenie

Predpis OSN č. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Odmrazovanie/odhmlievanie

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Ostrekovanie/stieranie

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Zariadenia na nepriamy výhľad

Predpis OSN č. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky týkajúce sa

C

PODVOZKU VOZIDLA, BRZDENIA, PNEUMATÍK A RIADENIA

C1

Mechanizmus riadenia

Predpis OSN č. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Výstraha pred vybočením z jazdného pruhu

Predpis OSN č. 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Núdzové udržiavanie v jazdnom pruhu

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Brzdenie

Predpis OSN č. 13 Predpis OSN č. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Náhradné brzdové súčiastky

Predpis OSN č. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Brzdové asistenčné systémy

Predpis OSN č. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Riadenie stability

Predpis OSN č. 13 Predpis OSN č. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Zdokonalený systém núdzového brzdenia pre ťažké úžitkové vozidlá

Predpis OSN č. 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Zdokonalený systém núdzového brzdenia pre ľahké vozidlá

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Bezpečnosť a environmentálne vlastnosti pneumatík

Predpis OSN č. 30 Predpis OSN č. 54 Predpis OSN č. 117

Musí byť zabezpečený aj skúšobný postup pre opotrebované pneumatiky; platia údaje v poznámke C.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Náhradné kolesá a systémy núdzového dojazdu

Predpis OSN č. 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Protektorované pneumatiky

Predpis OSN č. 108 Predpis OSN č. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Monitorovanie tlaku v pneumatikách pre ľahké vozidlá

Predpis OSN č. 141

Uplatňuje sa v prípade kategórií vozidiel M1 a N1

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Monitorovanie tlaku v pneumatikách pre ťažké úžitkové vozidlá

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Montáž pneumatík

Predpis OSN č. 142

Uplatňuje sa v prípade všetkých kategórií vozidiel

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Náhradné kolesá

Predpis OSN č. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky týkajúce sa

D

PALUBNÝCH PRÍSTROJOV, ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU OSVETLENIA VOZIDLA A OCHRANY PROTI NEOPRÁVNENÉMU POUŽITIU VRÁTANE KYBERNETICKÝCH ÚTOKOV

D1

Zvukový výstražný signál

Predpis OSN č. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Rádiové rušenie (elektromagnetická kompatibilita)

Predpis OSN č. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Ochrana proti neoprávnenému použitiu, kybernetické útoky, imobilizér a poplachové systémy

Predpis OSN č. 18 Predpis OSN č. 97 Predpis OSN č. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Ochrana vozidla pred kybernetickými útokmi

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Rýchlomer

Predpis OSN č. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Počítadlo prejdenej vzdialenosti

Predpis OSN č. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Obmedzovače rýchlosti

Predpis OSN č. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Inteligentné asistenčné systémy rýchlosti

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Identifikácia ovládačov, kontroliek a indikátorov

Predpis OSN č. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Vykurovacie systémy

Predpis OSN č. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Zariadenia svetelnej signalizácie

Predpis OSN č. 4 Predpis OSN č. 6 Predpis OSN č. 7 Predpis OSN č. 19 Predpis OSN č. 23 Predpis OSN č. 38 Predpis OSN č. 77 Predpis OSN č. 87 Predpis OSN č. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Zariadenia na osvetlenie vozovky

Predpis OSN č. 31 Predpis OSN č. 98 Predpis OSN č. 112 Predpis OSN č. 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Spätné odrazové zariadenia

Predpis OSN č. 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Zdroje svetla

Predpis OSN č. 37 Predpis OSN č. 99 Predpis OSN č. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Montáž zariadení svetelnej signalizácie, osvetlenia vozovky a spätných odrazových zariadení

Predpis OSN č. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Signál núdzového zastavenia

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Zariadenia na čistenie svetlometov

Predpis OSN č. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Ukazovateľ radenia prevodových stupňov

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky týkajúce sa

E

SPRÁVANIA SA VODIČOV A SYSTÉMOV

E1

Montáž alkoholových imobilizérov

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Pokročilý systém varovania vodiča pred rozptýlením ;

 

Môže sa vziať do úvahy aj zabránenie rozptýleniu pomocou technických prostriedkov.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Systém sledovania dostupnosti vodiča

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Zariadenie na záznam údajov o nehodách

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Systémy nahradzujúce riadenie vozidla vodičom

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Systémy na poskytovanie informácií o stave vozidla a okolia

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Zoskupovanie

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky týkajúce sa

F

VŠEOBECNEJ KONŠTRUKCIE A VLASTNOSTÍ VOZIDLA

F1

Miesto pre tabuľku s evidenčným číslom

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Spätný chod

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Zámky a závesy dverí

Predpis OSN č. 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Vstupné schodíky pod dverami, držiaky a stúpačky

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Vonkajšie výčnelky

Predpis OSN č. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Vonkajšie výčnelky kabín úžitkových vozidiel

Predpis OSN č. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Povinný štítok a identifikačné číslo vozidla

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Ťažné zariadenia

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Kryty kolies

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Systémy zabraňujúce rozstreku 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Hmotnosti a rozmery

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Mechanické spojovacie zariadenia

Predpis OSN č. 55 Predpis OSN č. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Vozidlá určené na prepravu nebezpečných tovarov

Predpis OSN č. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Všeobecná konštrukcia autobusov

Predpis OSN č. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Pevnosť nadstavby autobusov

Predpis OSN č. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Horľavosť v autobusoch

Predpis OSN č. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Príloha II – Poznámky k tabuľke – písmeno D

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

D:  Dátum odmietnutia udelenia typového schválenia EÚ:

D:  Dátum odmietnutia udelenia typového schválenia EÚ:

[ÚP: vložte dátum 48 mesiacov od dátumu uplatňovania tohto predpisu].

[36 mesiacov od dátumu uplatňovania tohto predpisu]

Dátum zákazu registrácie vozidiel, ako aj predaja a uvedenia komponentov a samostatných technických jednotiek na trh a do prevádzky:

Dátum zákazu registrácie vozidiel, ako aj predaja a uvedenia komponentov a samostatných technických jednotiek na trh a do prevádzky:

[ÚP: vložte dátum 84 mesiacov od dátumu uplatňovania tohto predpisu].

[78 mesiacov od dátumu uplatňovania tohto predpisu]

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Príloha II – Poznámky k tabuľke – písmeno E (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

E:  Dátum zamietnutia žiadosti o typové schválenie EÚ a dátum zákazu evidencie vozidiel, o ktorom sa rozhodne v delegovanom akte; tento dátum nesmie byť skôr než dátum uplatňovania tohto predpisu.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Príloha II – Poznámky k tabuľke – poznámka pod čiarou 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5 Dodržiavanie súladu sa vyžaduje v prípade automatizovaných vozidiel.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

„58

Ochrana chodcov

Nariadenie (EÚ) 2019/…+ Predpis OSN č. 127

 

A“;

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 5 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

„58

Ochrana chodcov

Nariadenie (EÚ) 2019/…+ Predpis OSN č. 127

 

A“;

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Príloha IV

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Príloha V

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Príloha VI

 

Text predložený Komisiou

Predpis OSN

Osobitné požiadavky

Konečný dátum registrácie nevyhovujúcich vozidiel, ako aj predaj alebo uvedenie do prevádzky nevyhovujúcich komponentov (1)

29

Pevnosť kabín úžitkových vozidiel

29. januára 2021

 

Vozidlá kategórie N musia byť v súlade s predpisom

 

142

Montáž pneumatík

31. októbra 2018

 

Vozidlá kategórie O1, O2, O3 a O4 musia mať pneumatiky triedy C1 alebo C2, ktoré spĺňajú požiadavky na valivý odpor stupňa 2

 

 

Montáž pneumatík

31. októbra 2020

 

Vozidlá kategórie O3 a O4 musia mať pneumatiky triedy C3, ktoré spĺňajú požiadavky na valivý odpor stupňa 2

 

117

Pneumatiky z hľadiska emisií hluku valenia, adhézie na mokrých povrchoch a valivého odporu

30. apríla 2019

 

Pneumatiky tried C1, C2 a C3 musia spĺňať požiadavky na emisie hluku valenia stupňa 2

 

 

Pneumatiky z hľadiska emisií hluku valenia, adhézie na mokrých povrchoch a valivého odporu

30. apríla 2019

 

Pneumatiky triedy C3 musia spĺňať požiadavky na valivý odpor stupňa 1

 

 

Pneumatiky z hľadiska emisií hluku valenia, adhézie na mokrých povrchoch a valivého odporu

30. apríla 2021

 

Pneumatiky tried C1 a C2 musia spĺňať požiadavky na valivý odpor stupňa 2

 

 

Pneumatiky z hľadiska emisií hluku valenia, adhézie na mokrých povrchoch a valivého odporu

30. apríla 2023

 

Pneumatiky triedy C3 musia spĺňať požiadavky na valivý odpor stupňa 2

 

127

Bezpečnosť chodcov

23. augusta 2019

 

Vozidlá kategórie M1 s maximálnou hmotnosťou > 2 500 kg a kategórie N1

 

 

Pozmeňujúci návrh

Predpis OSN

Osobitné požiadavky

Konečný dátum registrácie nevyhovujúcich vozidiel, ako aj predaj alebo uvedenie do prevádzky nevyhovujúcich komponentov (1)

29

Pevnosť kabín úžitkových vozidiel

29. januára 2021

 

Vozidlá kategórie N musia byť v súlade s predpisom

 

 

Pneumatiky z hľadiska emisií hluku valenia, adhézie na mokrých povrchoch a valivého odporu

30. apríla 2021

 

Pneumatiky tried C1 a C2 musia spĺňať požiadavky na valivý odpor stupňa 2

 

 

Pneumatiky z hľadiska emisií hluku valenia, adhézie na mokrých povrchoch a valivého odporu

30. apríla 2023

 

Pneumatiky triedy C3 musia spĺňať požiadavky na valivý odpor stupňa 2

 

(1)

Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 90.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto legislatívna iniciatíva je súčasťou tretieho balíka opatrení v oblasti mobility „Európa v pohybe“ a navrhuje revíziu súčasného rámca (nariadenie (ES) č. 661/2009 o všeobecnej bezpečnosti a nariadenie (ES) č. 78/2009 o bezpečnosti chodcov) s cieľom prispôsobiť ju zmenám v oblasti mobility vyplývajúcim zo spoločenských trendov (napr. viac cyklistov a chodcov, starnúca spoločnosť) a technologickému vývoju. Má za cieľ stanoviť všeobecné technické požiadavky na typové schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v zozname bezpečnostných oblastí. Návrh sa má uplatňovať súčasne s nedávnym nariadením (EÚ) 2018/0858 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktoré dopĺňa. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, predmet nariadenia o všeobecnej bezpečnosti sa v tomto návrhu zachováva s doplnením požiadaviek na ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky a jeho rozšírenie na všetky kategórie vozidiel (vrátane športových úžitkových vozidiel a dodávkových vozidiel, ktoré sú z neho v súčasnosti vyňaté). Integrácia technického pokroku je základom návrhu, najmä v oblasti systémov monitorovania tlaku v pneumatikách, inteligentného prispôsobenia rýchlosti; systémy monitorovania ospalosti a pozornosti vodiča/rozpoznávania rozptýlenia vodiča; detekcia spätného chodu; umožnenie montáže alkoholového imobilizéra; zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách); rozšírená ochranná zóna pre náraz hlavy pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky a systémy čelnej ochrany; systém detekcie a upozornenia pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky v tesnej blízkosti nákladných vozidiel a autobusov a zlepšenie viditeľnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky zo sedadla vodiča.

V roku 2017 počet úmrtí na cestách EÚ dosiahol 25 300 osôb. Ďalších 135 000 ľudí utrpelo vážne zranenia. Všetky tieto prípady a každý jeden z nich bol úderom pre príbuzných, priateľov, spoločnosť aj hospodárstvo. Podľa názoru spravodajkyne je potrebné tieto alarmujúce čísla výrazne znížiť. Počet smrteľných nehôd na cestách EÚ sa v období rokov 2001 – 2010 znížili o viac než 40 %. Žiaľ, od roku 2013 miera úmrtnosti stagnuje a znížila sa len o 3 %. V dôsledku toho bude v prípade absencie ďalších rozhodných opatrení mimoriadne ťažké dosiahnuť cieľ EÚ, ktorým je zníženie počtu úmrtí na cestách v EÚ do roku 2020 o polovicu v porovnaní s rokom 2010. Spravodajkyňa sa domnieva, že je naliehavo potrebné znížiť počet úmrtí a úrazov v dôsledku dopravných nehôd na cestách v EÚ. Podľa jej názoru by sa mal klásť osobitný dôraz na ochranu chodcov, cyklistov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorí v roku 2017 predstavovali takmer polovicu obetí dopravných nehôd.

Pozmeňujúce návrhy spravodajkyne idú týmto smerom a majú v úmysle zvýšiť účinnosť regulačného rámca z hľadiska znižovania počtu dopravných nehôd, úmrtí, zranení a škôd na majetku v ich dôsledku zaradením pasívnych a aktívnych bezpečnostných prvkov do komponentov vozidiel. Spravodajkyňa podporuje opatrenia navrhnuté Komisiou v článkoch 5 až 11. Na niektorých z nich je však ešte potrebné ďalej pracovať a objasniť ich, aby sa zabezpečila ich účinnosť a prijatie zo strany používateľov. Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že tento dlho očakávaný návrh by sa mal začať uplatňovať skôr, ako to navrhuje Komisia.

Spomedzi mnohých opatrení navrhnutých spravodajkyňou treba spomenúť tieto:

1.  Objasnenie vymedzenia zraniteľných účastníkov cestnej premávky s cieľom pokryť všetkých motorizovaných používateľov bez ochrannej karosérie.

2.  Zavedenie povinnosti projektovať všetky prvky a systémy s cieľom zlepšiť zážitok používateľa, aby sa zvýšila miera ich prijatia.

3.  Zavedenie záruk na ochranu súkromia, ochranu údajov používateľov a účinnosť v súvislosti so zariadeniami na zaznamenávanie údajov o nehodách a pokročilými systémami rozpoznávania rozptýlenia vodiča.

4.  Zavedenie osobitných požiadaviek v súvislosti s inteligentným prispôsobením rýchlosti pomoci s cieľom zvýšiť mieru prijatia zo strany používateľov, ako aj účinnosti tohto zariadenia.

5.  Zavedenie požiadavky v súvislosti s niekoľkými delegovanými aktmi, aby boli zverejnené najmenej 12 mesiacov pred uplatnením každej požiadavky.

6.  Zrýchlenie uplatňovania všetkých požiadaviek o 12 mesiacov.

7.  Zavedenie povinností, pokiaľ ide o preskúmanie a podávanie správ o požiadavkách týkajúcich sa všeobecnej bezpečnosti.

8.  Uplatňovanie sankcií z nariadenia o rámci typového schválenia č. 2018/858 na toto nariadenie.

9.  Vypustenie 2 príloh, pokiaľ ide o systémy čelnej ochrany a vozidiel na vodíkový pohon, a zavedenie delegovaných aktov v tejto oblasti s cieľom účinnejšie zohľadniť technický pokrok.

10.  Zavedenie viacerých zmien zabezpečujúcich technologickú neutralitu.

Okrem toho spravodajkyňa predložila niekoľko pozmeňujúcich návrhov k prílohe II, pokiaľ ide o bezpečnosť pri spätnom chode, výhľad dopredu, bezpečnosť pneumatík a environmentálne správanie a priamy výhľad ťažkých úžitkových vozidiel. Ich cieľom je lepšie zohľadniť skutočný stav technického pokroku a možnosti povinného zavedenia rôznych prvkov a systémov v budúcnosti.

Spravodajkyňa sa domnieva, že toto nariadenie je ambicióznym návrhom, ktorého výsledkom by malo byť výrazné zníženie počtu smrteľných nehôd a zranení na cestách Európskej únie v krátkodobom a strednodobom horizonte. Okrem toho by malo tiež pripraviť podmienky pre vývoj plne automatizovaných vozidiel v blízkej budúcnosti. Autonómne vozidlá budú závislé od mnohých systémov a prvkoch navrhovaných v tomto nariadení a, presnejšie povedané, budú závislé aj od prijatia týchto prvkov a systémov zo strany používateľov.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (25.10.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  systémov nahradzujúcich ovládanie vozidla vodičom vrátane riadenia, zrýchľovania a brzdenia;

a)  systémov nahradzujúcich ovládanie vozidla vodičom vrátane riadenia, zrýchľovania a brzdenia, pričom všetky systémy sa musia nezávisle skúšať a overovať;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky

Referenčné čísla

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

28.5.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dátum prijatia

25.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (15.1.2019)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Matthijs van Miltenburg

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti

V článku 17 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti ((ES) č. 661/2009) a v článku 12 nariadenia o bezpečnosti chodcov ((ES) č. 78/2009) sa vyžaduje, aby Komisia monitorovala technický rozvoj v oblasti bezpečnostných technológií a prípadne požadovala nové bezpečnostné prvky aktualizovaním právnych predpisov EÚ. V súlade s týmito ustanoveniami návrh Komisie obsahuje špecifické úpravy technického pokroku, pokiaľ ide o bezpečnostné prvky vozidiel, ktoré majú byť zahrnuté do rámcového nariadenia o typovom schvaľovaní (EÚ) 2018/858. Návrhom sa okrem toho na účely zjednodušenia takisto zrušujú sekundárne právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov ((ES) č. 78/2009 a (ES) č. 79/2009).

Stanovisko spravodajcu

Hoci sa bezpečnosť cestnej premávky v posledných desaťročiach výrazne zlepšila, v priebehu posledných piatich rokov došlo k stagnácii v znižovaní počtu úmrtí na cestách, pričom podľa štatistických údajov o nehodách v EÚ v roku 2017 došlo k 25 300 smrteľným nehodám. Smrteľné zranenia na cestách sú spôsobené najmä ľudskými chybami a možno im predchádzať. Spravodajca je pevne presvedčený, že EÚ by mala prijať konkrétne opatrenia s cieľom ešte viac znížiť počet smrteľných nehôd na cestách. Nové bezpečnostné prvky vozidiel zavedené týmto návrhom majú vysoký potenciál zvrátiť tento trend stagnácie, keďže cieľom týchto prvkov je lepšie predchádzať ľudským chybám. Lepšia konštrukcia vozidla a napríklad nižšie rýchlosti môžu znížiť dosah nehôd.

Celkovo sa technologický pokrok v oblasti automatizovanej jazdy neustále vyvíja. Podľa Komisie tento trh zaznamená exponenciálny rast s očakávanými hospodárskymi prínosmi, ktoré budú do roku 2025 predstavovať viac než 620 miliárd EUR pre automobilový priemysel EÚ a viac ako 180 miliárd EUR pre sektor elektroniky EÚ. Spravodajca preto zastáva názor, že automobilový priemysel EÚ by mal byť pripravený na budúce zmeny a mal by naplno využiť nové podnikateľské príležitosti pre startupy, malé a stredné podniky a priemysel, ktoré trh prináša a bude prinášať. Pokročilé bezpečnostné prvky v návrhu by mohli určite pripraviť pôdu pre prípravu automobilového priemyslu EÚ na prepojené a automatizované riadenie vozidla. Mohlo by to tiež pomôcť spotrebiteľom, aby si na nové prvky zvykali postupne, čo bude mať rozhodujúci význam pre akceptáciu spotrebiteľmi a dôveru v novú technológiu.

Spravodajca sa domnieva, že návrhom sa stanovuje pokrokový, ambiciózny rámec zameraný na zvýšenie ochrany účastníkov cestnej premávky a konkrétne zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Spravodajca zohľadňuje otvorený dialóg a výmenu názorov, ktoré Komisia uskutočnila s rôznymi zainteresovanými stranami s cieľom predstaviť primerané a realistické opatrenia s prihliadnutím na spotrebiteľov, ako aj na odvetvie.

Na základe tohto spravodajca mieni zabezpečiť v tomto stanovisku:

A.  aby bola bezpečnosť (vozidiel) zaistená na základe minimálnych výkonnostných noriem, ktoré by sa mali uplatňovať na všetky motorové vozidlá bez ohľadu na segment vozidla;

B.  aby sa každé spracovanie (osobných) údajov muselo vykonať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov ((EÚ) 2016/679). Okrem toho spravodajca mieni zabezpečiť špecifickejšie a konkrétnejšie záruky;

C.  navrhované opatrenia sa osvedčili ako účinné a nákladovo efektívne a nevedú k značne vyšším cenám pre spotrebiteľov;

D.  je zaručená vyspelosť navrhovaných bezpečnostných prvkov a vykonávajú sa zodpovedným spôsobom, osobitne pokiaľ ide o prvky, pri ktorých nie je možné vypnutie, napr. inteligentné prispôsobenie rýchlosti, systém zdokonaleného núdzového brzdenia, okrem iných;

E.  do návrhu by sa mali zaviesť ustanovenia o rozvoji technických požiadaviek na pneumatiky, aby sa tieto opatrenia doplnili s cieľom zlepšiť bezpečnosť vozidiel z hľadiska ich lepšej priľnavosti, a aby sa prispelo k zníženiu hluku z pneumatík a zníženiu emisií CO2;

F.  výrobcovia by mali v návode na obsluhu poskytnúť jasné a zrozumiteľné informácie s cieľom pomôcť vodičom pochopiť pomocné systémy riadenia vozidla a ich funkcie;

G.  bezpečnostné systémy a upozornenia navrhnuté na pomoc vodičom musia byť ľahko viditeľné pre každého vodiča vrátane starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím. Bezpečnostné systémy sa v prípade potreby upravia tak, aby sa to zabezpečilo;

H.  členské štáty prijmú nápravné opatrenia na účely presadzovania právnych predpisov s cieľom zaručiť, aby sa všetky nové motorové vozidlá vyrábali v súlade s týmto nariadením.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Počas uplynulých desaťročí vývoj bezpečnosti vozidiel výrazne prispel k celkovému zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd a ťažkých zranení. V poslednom čase sa však tento pokles z dôvodu rôznych faktorov, akými sú napríklad štrukturálne faktory a faktory správania, v Únii zastavil, pričom bez nových iniciatív v oblasti všeobecnej bezpečnosti cestnej premávky už účinky súčasného prístupu na bezpečnosť nedokážu kompenzovať účinky rastúceho objemu dopravy. Z tohto dôvodu je v rámci integrovaného prístupu k bezpečnosti cestnej premávky a s cieľom lepšie chrániť zraniteľných účastníkov cestnej premávky potrebné ďalej zlepšovať bezpečnosť vozidiel.

(3)  Počas uplynulých desaťročí vývoj bezpečnosti vozidiel výrazne prispel k celkovému zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd a ťažkých zranení. V roku 2017 však na cestách v EÚ zahynulo 25 300 ľudí , čo je údaj, ktorý posledné štyri roky zostáva približne rovnaký. Okrem toho sa každý rok na cestách v EÚ počas nehôd vážne zraní najmenej 135 000 ľudí. Bez nových iniciatív v oblasti všeobecnej bezpečnosti cestnej premávky už účinky súčasného prístupu na bezpečnosť nebudú môcť kompenzovať účinky rastúceho objemu dopravy. Z tohto dôvodu je v rámci integrovaného prístupu k bezpečnosti cestnej premávky a s cieľom lepšie chrániť zraniteľných a všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky potrebné ďalej zlepšovať bezpečnosť vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Technický pokrok v oblasti vyspelých systémov bezpečnosti vozidiel ponúka nové možnosti znižovania počtu obetí. Aby sa minimalizoval počet smrteľných nehôd, je potrebné zaviesť niektoré z príslušných nových technológií.

(4)  Technický pokrok v oblasti vyspelých systémov bezpečnosti vozidiel ponúka nové možnosti znižovania počtu obetí a dopravných nehôd. Aby sa minimalizoval počet smrteľných nehôd, je potrebné zaviesť niektoré z príslušných nových technológií.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Bezpečnostné systémy uvedené v tomto nariadení by sa mali preukázať ako účinné a nákladovo efektívne a nemali by viesť k podstatne vyšším cenám pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Veľký potenciál na výrazné zníženie počtu obetí majú systémy inteligentného prispôsobenia rýchlosti, systémy udržiavania vozidla v jazdnom pruhu, systémy monitorovania ospalosti a pozornosti vodiča a detekcie rozptýlenia a systémy detekcie spätného chodu. Tieto systémy sú navyše založené na technológiách, ktoré sa budú používať aj pri zavádzaní prepojených a automatizovaných vozidiel. Z tohto dôvodu by sa na úrovni Únie mali stanoviť harmonizované pravidlá a postupy skúšania na typové schvaľovanie vozidiel, pokiaľ ide o tieto systémy, a na typové schvaľovanie týchto systémov ako samostatných technických jednotiek.

(6)  Veľký potenciál na výrazné zníženie počtu obetí majú pokročilé systémy núdzového brzdenia, systémy inteligentného prispôsobenia rýchlosti, systémy udržiavania vozidla v jazdnom pruhu, asistenti odbočovania, systémy monitorovania ospalosti a pozornosti vodiča a detekcie rozptýlenia a systémy detekcie spätného chodu. Systémy monitorovania ospalosti a pozornosti vodiča, ako aj rozpoznávania rozptýlenia vodiča by mali fungovať bez rozpoznávania tváre. Tieto systémy sú navyše založené na technológiách, ktoré sa budú používať aj pri zavádzaní prepojených a automatizovaných vozidiel. Z tohto dôvodu by sa na úrovni Únie mali stanoviť harmonizované pravidlá a postupy skúšania na typové schvaľovanie vozidiel, pokiaľ ide o tieto systémy, a na typové schvaľovanie týchto systémov ako samostatných technických jednotiek. Malo by sa tiež zabezpečiť, aby tieto systémy mohli byť kontrolované, a teda prevádzkované bezpečne, a to počas celého životného cyklu vozidla.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Cenným krokom pri získavaní presnejších a podrobných údajov o nehodách je zavádzanie zariadení na záznam údajov o udalostiach (nehodách), ktoré budú uchovávať celý rad kľúčových údajov o stave, v akom sa vozidlo nachádzalo v krátkom čase pred aktivujúcou udalosťou (napríklad rozvinutie airbagov), počas nej a po nej. Motorové vozidlá by preto mali byť vybavené týmito zariadeniami na záznam údajov. Okrem toho by sa malo vyžadovať, aby takéto zariadenia na záznam údajov boli schopné zaznamenávať a uchovávať údaje takým spôsobom, aby členské štáty mohli tieto údaje používať na vykonávanie analýzy bezpečnosti cestnej premávky a na posúdenie účinnosti prijatých osobitných opatrení.

(7)  Cenným krokom pri získavaní presnejších a podrobných údajov o nehodách je zavádzanie zariadení na záznam údajov o udalostiach (nehodách), ktoré budú uchovávať celý rad kľúčových údajov o stave, v akom sa vozidlo nachádzalo v krátkom čase pred aktivujúcou udalosťou (napríklad rozvinutie airbagov), počas nej a po nej. Motorové vozidlá by preto mali byť vybavené týmito zariadeniami na záznam údajov. Okrem toho by sa mali zhromažďovať a uchovávať iba anonymizované údaje, ktoré sa môžu použiť na výskum nehôd. Takéto zariadenia na záznam údajov by naviac mali byť schopné zaznamenávať a uchovávať údaje takým spôsobom, aby členské štáty mohli tieto údaje používať iba na vykonávanie analýzy bezpečnosti cestnej premávky a na posúdenie účinnosti prijatých osobitných opatrení, bez možnosti identifikovať vlastníka alebo držiteľa vozidla.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Požiadavky na typové schvaľovanie týkajúce sa bezpečnosti sa skúšajú a zabezpečujú na základe špecifických výkonnostných noriem, ktoré musia spĺňať všetky vozidlá, bez ohľadu na segment vozidla.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Každé spracovávanie osobných údajov, ako napríklad informácií o vodičovi spracovávaných v zariadeniach na záznam údajov o udalostiach (nehodách) alebo informácií o vodičovi v systémoch na monitorovanie ospalosti a pozornosti vodiča alebo pokročilé rozpoznávanie rozptýlenia, by sa malo vykonávať v súlade s predpismi EÚ o ochrane údajov, a to najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov28. Na spracovávanie osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 sa navyše vzťahujú osobitné záruky29.

(8)  Každé spracovávanie osobných údajov, ako napríklad informácií o vodičovi spracovávaných v zariadeniach na záznam údajov o udalostiach (nehodách) alebo informácií o vodičovi v systémoch na monitorovanie ospalosti a pozornosti vodiča alebo pokročilé rozpoznávanie rozptýlenia, by sa malo vykonávať v súlade s predpismi EÚ o ochrane údajov, a to najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov28. Na spracovávanie osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom zariadení na záznam údajov o udalostiach (nehodách) a prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 sa navyše vzťahujú osobitné záruky29.

__________________

__________________

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES, Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 77.

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES, Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 77.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Zavádzanie systémov eCall do motocyklov, úžitkových vozidiel a autobusov je nevyhnutné na to, aby sa obetiam nehôd mohla čím skôr poskytnúť odborná lekárska pomoc.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pravidlá Únie v minulosti obmedzili celkovú dĺžku súprav nákladných automobilov, čo viedlo k typickým konštrukciám, pri ktorých je kabína umiestnená nad motorom, čím sa maximalizuje nákladný priestor. V dôsledku vysokého posedu vodiča sa však zväčšil rozsah mŕtveho uhla a zhoršil sa priamy výhľad okolo kabíny nákladného automobilu. To je významným faktorom pri nehodách nákladných automobilov, ktorých obeťami sú zraniteľní účastníci cestnej premávky. Počet obetí by mohol byť výrazne znížený zlepšením priameho výhľadu. Preto by sa mali zaviesť požiadavky na zlepšenie priameho výhľadu.

(15)  Pravidlá Únie v minulosti obmedzili celkovú dĺžku súprav nákladných automobilov, čo viedlo k typickým konštrukciám, pri ktorých je kabína umiestnená nad motorom, čím sa maximalizuje nákladný priestor. V dôsledku vysokého posedu vodiča sa však zväčšil rozsah mŕtveho uhla a zhoršil sa priamy výhľad okolo kabíny nákladného automobilu. To je významným faktorom pri nehodách nákladných automobilov, ktorých obeťami sú zraniteľní účastníci cestnej premávky. Počet obetí by mohol byť výrazne znížený zlepšením priameho výhľadu. Preto by sa mali zaviesť požiadavky na zlepšenie priameho výhľadu, aby sa zvýšila priama viditeľnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky zo sedadla vodiča.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Komisia by mala do konca roka 2019 navrhnúť, aby boli existujúce nákladné vozidlá a autobusy dodatočne vybavené technologicky najvyspelejšími asistentmi odbočovania.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Automatizované a prepojené vozidlá môžu byť schopné výrazne prispieť k zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd, keďže odhadom 90 % prípadov dopravných nehôd je výsledkom ľudskej chyby. Keďže automatizované vozidlá postupne preberú úlohy vodiča, na úrovni Únie by sa mali prijať harmonizované pravidlá a technické požiadavky na automatizované systémy vozidiel.

(17)  Automatizované a prepojené vozidlá môžu byť schopné výrazne prispieť k zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd, keďže odhadom viac ako 90 % prípadov dopravných nehôd je výsledkom ľudskej chyby alebo interakcie ľudskej chyby s vozidlom a/alebo infraštruktúrou. Keďže automatizované vozidlá postupne preberú úlohy vodiča, na úrovni Únie by sa mali prijať harmonizované pravidlá a technické požiadavky, ktoré sú efektívne a vhodné pre automatizované systémy vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Únia by mala na úrovni Organizácie Spojených národov naďalej presadzovať vypracovávanie technických požiadaviek na hluk pneumatík, valivý odpor a vlastnosti týkajúce sa adhézie pneumatík na mokrom povrchu. Je to tak preto, lebo predpis OSN č. 117 teraz obsahuje tieto podrobné ustanovenia. Proces prispôsobovania požiadaviek na pneumatiky s cieľom zohľadniť technický pokrok by mal naďalej pokračovať na úrovni Organizácie Spojených národov, najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa vlastnosti pneumatík posudzovali aj na konci životnosti pneumatiky v jej opotrebovanom stave a aby sa presadzovala myšlienka, že pneumatiky by mali spĺňať požiadavky po celé obdobie životnosti a nemali by sa predčasne meniť. Existujúce požiadavky nariadenia (ES) č. 661/2009 týkajúce sa vlastností pneumatík by sa mali nahradiť ekvivalentnými predpismi OSN.

(19)  Únia by mala na úrovni Organizácie Spojených národov naďalej presadzovať vypracovávanie technických požiadaviek na hluk pneumatík, valivý odpor a vlastnosti týkajúce sa adhézie pneumatík na mokrom povrchu. Je to tak preto, lebo predpis OSN č. 117 teraz obsahuje tieto podrobné ustanovenia. Proces prispôsobovania požiadaviek na pneumatiky s cieľom zohľadniť technický pokrok by mal rýchlo a ambiciózne pokračovať na úrovni Organizácie Spojených národov, najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa vlastnosti pneumatík posudzovali aj na konci životnosti pneumatiky v jej opotrebovanom stave a aby sa presadzovala myšlienka, že pneumatiky by mali spĺňať požiadavky po celé obdobie životnosti a nemali by sa predčasne meniť. Na to, aby sa zabezpečilo splnenie prísnych noriem, existujúce požiadavky nariadenia (ES) č. 661/2009 týkajúce sa vlastností pneumatík by sa mali monitorovať a hodnotiť a mali by sa nahradiť, keď sa v rámci Európskej únie môžu zlepšiť vlastnosti pneumatík.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  S cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia sa na toto nariadenie uplatňujú ustanovenia o nápravných opatreniach a sankciách stanovené v nariadení (EÚ) 2018/858.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  na typové schvaľovanie novovyrobených pneumatík z hľadiska ich bezpečnosti a environmentálnych vlastností.

3.  na typové schvaľovanie novovyrobených pneumatík z hľadiska ich bezpečnosti a environmentálnych vlastností, pokiaľ ide o zníženie hluku a znečistenia ovzdušia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „zraniteľný účastník cestnej premávky“ je účastník cestnej premávky, ktorý používa dvojkolesové motorové vozidlo, alebo nemotorizovaný účastník cestnej premávky, napríklad cyklista alebo chodec;

1.  „zraniteľný účastník cestnej premávky“ je účastník cestnej premávky, ktorý používa dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlo, alebo elektricky poháňané osobné dopravné zariadenie, alebo nemotorizovaný účastník cestnej premávky, napríklad cyklista alebo chodec;

Odôvodnenie

Motocykle sa tradične vyrábajú s dvoma kolesami, mnohé však teraz majú tri kolesá, ale v porovnaní s osobnými a nákladnými automobilmi sú ešte stále zraniteľné. Podobne čoraz viac ľudí používa na cestovanie v mestských oblastiach osobné dopravné zariadenia (skútre, monocykle atď.) s elektrickým pohonom. Nemali by sa vylúčiť z vymedzenia pojmu zraniteľní účastníci cestnej premávky.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „signál núdzového brzdenia“ sú rýchlo blikajúce brzdové svetlá, ktoré ostatným účastníkom cestnej premávky za vozidlom indikujú, že vzhľadom na prevládajúce podmienky na ceste na vozidlo pôsobí veľká sila spomalenia;

7.  „signál núdzového brzdenia“ sú rýchlo blikajúce brzdové svetlá alebo smerové svietidlá, ktoré ostatným účastníkom cestnej premávky za vozidlom indikujú, že vzhľadom na prevládajúce podmienky na ceste na vozidlo pôsobí veľká sila spomalenia;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  „detekcia spätného chodu“ je kamera alebo monitor, optický alebo detekčný systém, pomocou ktorého vodič zistí, že za vozidlom sa nachádzajú ľudia a predmety, s primárnym cieľom zabrániť kolíziám pri cúvaní;

8.  „detekcia spätného chodu“ je systém, pomocou ktorého vodič zistí, že za vozidlom sa nachádzajú ľudia a predmety, s primárnym cieľom zabrániť kolíziám pri cúvaní;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  „pokročilý systém núdzového brzdenia“ je systém, ktorý dokáže automaticky rozpoznať možnosť kolízie a uviesť do činnosti brzdový systém vozidla s cieľom spomaliť vozidlo a predísť kolízii alebo ju zmierniť;

10.  „pokročilý systém núdzového brzdenia“ je systém, ktorý dokáže automaticky rozpoznať možnosť kolízie a v poslednej možnej chvíli automaticky uviesť do činnosti brzdový systém vozidla s cieľom spomaliť vozidlo a predísť kolízii alebo ju zmierniť;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  „systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu“ je systém, ktorý sleduje polohu vozidla vzhľadom na hranicu jazdného pruhu a uplatňuje krútiaci moment na volant alebo tlak na brzdy, prinajmenšom vtedy, keď dochádza alebo má dôjsť k vybočeniu z jazdného pruhu a bezprostredne môže hroziť kolízia;

11.  „systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu“ je systém, ktorý sleduje polohu vozidla vzhľadom na hranicu jazdného pruhu a uplatňuje krútiaci moment na volant a upozorňuje vodiča alebo uplatňuje tlak na brzdy, prinajmenšom vtedy, keď dochádza alebo má dôjsť k vybočeniu z jazdného pruhu a bezprostredne môže hroziť kolízia;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  „asistent odbočovania“ je technologicky najvyspelejší systém, ktorý zisťuje prítomnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa nachádzajú najmä v mŕtvom uhle vodiča v tesnej blízkosti vozidla, a upozorňuje vodiča s cieľom zabrániť zrážke s takýmito zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  „zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách)“ je systém zaznamenávajúci a uchovávajúci kritické parametre a informácie súvisiace so zrážkou, a to pred kolíziou, počas nej a po nej;

13.  „zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách)“ je systém zaznamenávajúci a uchovávajúci kritické parametre a informácie týkajúce sa príslušného časového obdobia, ktoré trvá maximálne päť sekúnd, keď dôjde ku kolízii;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14.  „systém čelnej ochrany“ je samostatná konštrukcia alebo konštrukcie, napríklad pevnostný alebo prídavný nárazník, ktorá je popri nárazníku základnej výbavy určená na ochranu vonkajšieho povrchu vozidla pred poškodením v prípade kolízie s nejakým predmetom, s výnimkou konštrukcií s hmotnosťou nižšou ako 0,5 kg určených len na ochranu svetiel vozidla;

14.  „systém čelnej ochrany“ je samostatná konštrukcia alebo konštrukcie, napríklad pevnostný alebo prídavný nárazník, ktorá je popri nárazníku základnej výbavy určená na ochranu vonkajšieho povrchu vozidla pred poškodením alebo zranením v prípade kolízie s nejakým predmetom alebo zvieraťom, s výnimkou konštrukcií s hmotnosťou nižšou ako 0,5 kg určených len na ochranu svetiel vozidla;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

21.  „automatizované vozidlo“ je motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo dlhší čas samostatne pohybovať bez nepretržitého ľudského dohľadu;

21.  „automatizované vozidlo“ je motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo dlhší čas samostatne pohybovať bez nepretržitého ľudského dohľadu a v súlade s pravidlami cestnej premávky;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výrobcovia zabezpečia, aby vozidlá boli navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby sa minimalizovalo riziko zranenia cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

4.  Výrobcovia zabezpečia, aby vozidlá boli navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby sa – ak sa používajú v súlade so zamýšľaným účelom – zabránilo riziku smrti alebo zranenia cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, alebo aby sa toto riziko – v prípade nehody – znížilo na čo najmenšiu možnú mieru.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  chodcov, cyklistov, výhľadu a viditeľnosti;

b)  chodcov, cyklistov, bežcov a korčuliarov, výhľadu a viditeľnosti;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Požiadavky na typové schvaľovanie týkajúce sa bezpečnosti stanovené v tomto nariadení musia byť technologicky neutrálne a skúšajú sa a zabezpečujú na základe špecifických výkonnostných noriem, ktoré musia spĺňať všetky vozidlá, bez ohľadu na segment vozidla.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Výrobcovia musia v návode na obsluhu poskytnúť jasné a zrozumiteľné informácie s cieľom pomôcť vodičom pochopiť pomocné systémy riadenia vozidla a ich funkcie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  typové schvaľovanie pneumatík vrátane technických požiadaviek na ich montáž.

b)  typové schvaľovanie pneumatík vrátane ich skúšania v zhoršených podmienkach a rôznych podmienkach cestnej premávky ovplyvnených počasím vrátane priľnavosti na mokrej vozovke, a technických požiadaviek na ich montáž.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zavedenie typového schvaľovania na úrovni EÚ, pokiaľ ide o pneumatiky namontované na vozidlách kategórií M1 a N1, čo sa týka ich priľnavosti na mokrej vozovke pri opotrebovaní.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  systém eCall

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách)

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Motorové vozidlá musia byť vybavené pokročilými systémami núdzového brzdenia navrhnutými a namontovanými v dvoch fázach a zabezpečujúcimi:

 

a) detekciu vozidiel v pohybe a stacionárnych prekážok pred motorovým vozidlom v prvej fáze;

 

b) rozšírenie detekčnej schopnosti – najmä v mŕtvom uhle – tak, aby zahŕňala aj zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred motorovým vozidlom v druhej fáze;

 

Pokročilé systémy núdzového brzdenia musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

 

a) systémy nesmie byť možné vypnúť;

 

b) musí byť možné dezaktivovať automatické aktívne zásahy systémov, a to zámerným úkonom vodiča, ako je zrýchlenie;

 

c) pri každej aktivácii hlavného ovládacieho spínača vozidla musia byť systémy v normálnom prevádzkovom režime;

 

d) zvukové varovania musí byť možné jednoducho potlačiť, tým sa však nesmú súčasne potlačiť iné funkcie systému ako zvukové varovania.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Bezpečnostné prvky a upozornenia používané pri pomoci pri jazde musia byť ľahko viditeľné pre každého vodiča vrátane starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Zariadenia na záznam údajov o udalostiach (nehodách) musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

 

a) údaje, ktoré dokážu zaznamenávať a uchovávať vzhľadom na príslušné časové obdobie, ktoré netrvá viac ako päť sekúnd, keď dôjde ku kolízii, musia zahŕňať rýchlosť vozidla, stav a rýchlosť aktivácie jeho bezpečnostných systémov a všetky ostatné relevantné vstupné parametre z palubných systémov aktívnej bezpečnosti a predchádzania nehodám;

 

b) zariadenia sa nesmú dať dezaktivovať;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov

 

1. Týmto nariadením nie je dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. Každé spracovanie osobných údajov prostredníctvom zariadenia na záznam údajov o udalostiach (nehodách) uvedeného v článku 6 ods. 4a musí byť v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov stanovenými v uvedenom nariadení.

 

2. Osobné údaje spracovávané zariadením na záznam údajov o udalostiach (nehodách) sa použijú len na účely výskumu údajov o nehodách. Údaje o udalosti (nehode) sa prostredníctvom štandardizovaného rozhrania sprístupnia iba vnútroštátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi podľa nariadenia (EÚ) 2016/679. Anonymizované údaje, ktoré zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách) musí byť schopné zaznamenať a uložiť, musia zahŕňať typ, verziu a variant vozidla, a najmä aktívne systémy bezpečnosti a prevencie nehôd namontované vo vozidle. Nesmú však zahŕňať posledné štyri číslice poradového čísla vozidla v rámci identifikačného čísla vozidla ani žiadne iné informácie, ktoré by umožnili identifikáciu samotného vozidla, vlastníka alebo držiteľa vozidla.

 

3. Osobné údaje spracúvané podľa tohto nariadenia sa neuchovávajú dlhšie, ako je nevyhnutné na účely výskumu údajov o nehodách uvedeného v druhom pododseku tohto článku. Tieto údaje sa úplne vymažú hneď, ako už nie sú na tento účel potrebné.

 

4. Výrobcovia zabezpečia, aby zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách) nebolo vysledovateľné ani nebolo nijakým spôsobom nepretržite sledované.

 

5. Výrobcovia zabezpečia, aby sa údaje vo vnútornej pamäti zariadenia na záznam údajov o udalostiach (nehodách) automaticky a sústavne odstraňovali.

 

6. Tieto údaje nesmú byť k dispozícii mimo zariadenia na záznam údajov o udalostiach (nehodách) žiadnym subjektom pred prípadnou udalosťou (nehodou).

 

7. Do zariadenia na záznam údajov o udalostiach (nehodách) sa zabudujú technológie na posilnenie ochrany súkromia s cieľom poskytnúť vodičom zodpovedajúcu úroveň ochrany súkromia a vysokú úroveň bezpečnosti informačných technológií, ako aj potrebné ochranné opatrenia na zabránenie dohľadu, diaľkovej manipulácii a zneužitiu vrátane kybernetických útokov.

 

8. Výrobcovia v návode na obsluhu uvedú jasné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní údajov, ktoré uskutočňuje zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách). Ide o tieto informácie:

 

a) odkaz na právny základ spracúvania údajov;

 

b) skutočnosť, že zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách) je aktivované automaticky;

 

c) spôsoby spracovania údajov, ktoré vykonáva zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách);

 

d) konkrétny účel spracúvania údajov zariadením na záznam údajov o udalostiach (nehodách), ktorý je obmedzený na výskum údajov o nehodách uvedený v článku 6a ods. 2;

 

e) typy získaných a spracúvaných údajov a informácie o príjemcoch týchto údajov;

 

f) časový limit na uchovávanie údajov v zariadení na záznam údajov o udalostiach (nehodách);

 

g) skutočnosť, že nedochádza k nepretržitému sledovaniu vozidla;

 

h) spôsoby vykonávania práv dotknutých osôb, ako aj kontaktná služba príslušná na spracúvanie žiadostí o prístup.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť vybavené pokročilými systémami núdzového brzdenia navrhnutými a namontovanými v dvoch fázach a zabezpečujúcimi:

vypúšťa sa

a)  detekciu vozidiel v pohybe a stacionárnych prekážok pred motorovým vozidlom v prvej fáze;

 

b)  rozšírenie detekčnej schopnosti tak, aby zahŕňala aj zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred motorovým vozidlom v druhej fáze.

 

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť vybavené systémom udržiavania vozidla v jazdnom pruhu.

3.  Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť vybavené systémom udržiavania vozidla v jazdnom pruhu a systémom výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu. .

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokročilé systémy núdzového brzdenia a systémy udržiavania vozidla v jazdnom pruhu musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

4.  Systémy udržiavania vozidla v jazdnom pruhu a systémy výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  musí byť možné dezaktivovať automatické aktívne zásahy systémov, a to zámerným úkonom vodiča, ako je pohyb volantom;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť vybavené zariadením na záznam údajov o udalostiach (nehodách). Zariadenia na záznam údajov o udalostiach (nehodách) musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

vypúšťa sa

a)  údaje, ktoré dokážu zaznamenávať a uchovávať vzhľadom na obdobie pred kolíziou, počas nej a po nej, musia zahŕňať prinajmenšom rýchlosť vozidla, stav a rýchlosť aktivácie jeho bezpečnostných systémov a všetky ostatné relevantné vstupné parametre z palubných systémov aktívnej bezpečnosti a predchádzania nehodám;

 

b)  zariadenia sa nesmú dať dezaktivovať;

 

c)  spôsob, akým dokážu zaznamenávať a uchovávať údaje, musí byť taký, aby boli údaje chránené pred manipuláciou a mohli byť prostredníctvom štandardizovaného rozhrania na základe únijných alebo vnútroštátnych predpisov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 sprístupnené vnútroštátnym orgánom na účely analýzy údajov z nehody, a taký, aby sa dal identifikovať presný typ vozidla, jeho verzia a variant, a najmä systémy aktívnej bezpečnosti a predchádzania nehodám namontované vo vozidle.

 

Údaje, ktoré dokáže zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách) zaznamenať a uchovávať, však nesmú zahŕňať posledné štyri číslice poradového čísla vozidla v rámci identifikačného čísla vozidla ani žiadne iné informácie, ktoré by umožnili identifikáciu samotného vozidla.

 

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené systémom výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu a pokročilým systémom núdzového brzdenia, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 7.

2.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené systémom udržiavania vozidla v jazdnom pruhu, systémom výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu a pokročilým systémom núdzového brzdenia, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 7.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené pokročilými systémami schopnými rozpoznať zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa nachádzajútesnej blízkosti predku a boku vozidla pri okraji vozovky, a poskytnúť varovanie alebo zabrániť zrážke s týmito zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky.

3.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené asistentom odbočovania, ktorý spĺňa požiadavky stanovenédelegovaných aktoch prijatých podľa odseku 7.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokiaľ ide o systémy uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

4.  Pokiaľ ide o systémy uvedené v odseku 2 tohto článku, musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  musí byť možné dezaktivovať automatické aktívne zásahy systémov, a to zámerným úkonom vodiča, ako je pohyb volantom;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Systém uvedený v odseku 3 nie je možné vypnúť.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa zlepšil priamy výhľad na zraniteľných účastníkov cestnej premávky zo sedadla vodiča.

5.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa zlepšil priamy výhľad na zraniteľných účastníkov cestnej premávky zo sedadla vodiča. Komisia predloží delegovaný akt o požiadavkách týkajúcich sa priameho výhľadu, ktorými sa odstráni mŕtvy uhol pri pohľade dopredu a na strane vodiča nákladných vozidiel a ktoré výrazne znížia mŕtvy uhol v blízkosti nákladného vozidla. Táto požiadavka sa bude líšiť podľa typu nákladného vozidla.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Vozidlá kategórií M2 a M3 s kapacitou presahujúcou 22 cestujúcich okrem vodiča a s priestormi pre stojacich cestujúcich, ktoré umožňujú častý pohyb cestujúcich, musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby boli prístupné osobám so zníženou pohyblivosťou vrátane používateľov invalidných vozíkov.

6.  Vozidlá kategórií M2 a M3 s kapacitou presahujúcou 22 cestujúcich okrem vodiča a s priestormi pre stojacich cestujúcich, ktoré umožňujú častý pohyb cestujúcich, musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby boli prístupné osobám so zníženou pohyblivosťou vrátane používateľov invalidných vozíkov a osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  systémov nahradzujúcich ovládanie vozidla vodičom vrátane riadenia, zrýchľovania a brzdenia;

a)  systémov nahradzujúcich ovládanie vozidla vodičom vrátane riadenia, zrýchľovania a brzdenia, a nahradzujúcich požiadavku na konanie týkajúce sa signalizácie;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Preskúmanie

 

Do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu vrátane, v prípade potreby, návrhov na zmeny tohto nariadenia alebo iných príslušných právnych predpisov týkajúcich sa začlenenia ďalších nových bezpečnostných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od [ÚP: vložte dátum 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Uplatňuje sa od [ÚP: vložte dátum 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Delegované akty uvedené v článku 12 sa musia uverejniť minimálne 12 mesiacov pred ich uplatňovaním.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Príloha 2 – tabuľka – riadok 13

 

Text predložený Komisiou

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Zadná ochrana proti podbehnutiu

Predpis OSN č. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pozmeňujúci návrh

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

1.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Zadná ochrana proti podbehnutiu

Predpis OSN č. 58

Vozidlá kategórie N2 a N3 musia byť chránené proti podbehnutiu vozidlami, ktoré do nich vrazia rýchlosťou do 56 km/h.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Príloha 2 – tabuľka – riadok 36

 

Text predložený Komisiou

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Zdokonalený systém núdzového brzdenia pre chodcov a cyklistov

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Zdokonalený systém núdzového brzdenia pre chodcov a cyklistov

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Príloha 2 – tabuľka – riadok 38

 

Text predložený Komisiou

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Informačný systém mŕtveho uhla

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Pozmeňujúci návrh

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Asistent odbočovania

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Príloha 2 – tabuľka – riadok 49

 

Text predložený Komisiou

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Núdzové udržiavanie jazdného pruhu

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Núdzové udržiavanie jazdného pruhu a výstraha pred vybočením z jazdného pruhu

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Príloha 2 – tabuľka – riadok 61

 

Text predložený Komisiou

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Monitorovanie tlaku v pneumatikách pre ťažké úžitkové vozidlá

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Pozmeňujúci návrh

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Monitorovanie tlaku v pneumatikách pre ťažké úžitkové vozidlá

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Príloha 2 – tabuľka – riadok 72

 

Text predložený Komisiou

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Inteligentné asistenčné systémy rýchlosti

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Pozmeňujúci návrh

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Inteligentné asistenčné systémy rýchlosti

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Príloha 2 – tabuľka – riadok 90

 

Text predložený Komisiou

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách)

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Pozmeňujúci návrh

Predmet

Predpisy OSN

Ďalšie špecifické technické požiadavky

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponent

Zariadenie na záznam údajov o udalostiach (nehodách)

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Príloha 2 – poznámky k tabuľke – bod D

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

D: Dátum odmietnutia udelenia typového schválenia EÚ:

D: Dátum odmietnutia udelenia typového schválenia EÚ:

[PO: vložte dátum 48 mesiacov od dátumu uplatňovania tohto predpisu]

[PO: vložte dátum 36 mesiacov od dátumu uplatňovania tohto predpisu]

Dátum zákazu registrácie vozidiel, ako aj predaja a uvedenia komponentov a samostatných technických jednotiek na trh a do prevádzky:

Dátum zákazu registrácie vozidiel, ako aj predaja a uvedenia komponentov a samostatných technických jednotiek na trh a do prevádzky:

[PO: vložte dátum 84 mesiacov od dátumu uplatňovania tohto predpisu]

[PO: vložte dátum 72 mesiacov od dátumu uplatňovania tohto predpisu]

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky

Referenčné čísla

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

28.5.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Prerokovanie vo výbore

21.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky

Referenčné čísla

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Dátum predloženia v EP

17.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Dátum prijatia

21.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Dátum predloženia

4.3.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne oznámenie