Процедура : 2018/2207(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0152/2019

Внесени текстове :

A8-0152/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.29

Приети текстове :

P8_TA(2019)0270

ДОКЛАД     
PDF 208kWORD 64k
4.3.2019
PE 626.798v02-00 A8-0152/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за финансовата 2017 година

(2018/2207(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година

(2018/2207(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Института(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0097/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(5), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0152/2019),

1.  освобождава от отговорност временно изпълняващия длъжността директор на Европейския институт за иновации и технологии във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на временно изпълняващия длъжността директор на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година

(2018/2207(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Института(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0097/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(9) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(11), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0152/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на временно изпълняващия длъжността директор на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година

(2018/2207(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0152/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейския институт за иновации и технологии („Института“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 338 465 181 EUR, което представлява увеличение с 15,20% в сравнение с 2016 г. основно поради увеличението на безвъзмездните средства, отпускани на Института за разпределяне сред общностите на знание и иновации (ОЗИ); като има предвид, че общата вноска на Съюза в бюджета на Института за 2017 г. възлиза на 315 147 801,58 EUR;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Института за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 91,23%, което представлява намаление с 3,8% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че тази ниска стойност е свързана с ниската степен на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения за безвъзмездните средства; установява въз основа на информация от Института, че той ще се опита да подобри своите бюджетни процедури, за да се подобри изпълнението; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е била 99,5%, което представлява леко увеличение с 0,36% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че процентът на изпълнение е нисък поради непредвидено забавяне при въвеждането на Sysper за управлението на човешките ресурси, както и поради надценяване на други разходи за поддръжка; призовава по-специално Института да подобри изпълнението в тази област;

2.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че общностите на знание и иновации (ОЗИ) не са използвали изцяло отпуснатите от Института безвъзмездни средства, главно поради непълното прилагане на бизнес плановете; потвърждава въз основа на отговора на Института, че той възнамерява да разгледа този въпрос, като премине към многогодишни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с ОЗИ в периода след 2020 г.; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност за стъпките, предприети в това отношение;

3.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че в някои ОЗИ е настъпило увеличение на единните ставки за възстановяване на разходите въпреки стремежа ОЗИ да бъдат насърчавани да намерят собствени източници на финансиране и да бъдат стимулирани да станат постепенно независими от Института; отбелязва отговора на Института, че коригирането на единните ставки за възстановяване на разходите е в съответствие с приложимото правно основание и че той счита, че някои ОЗИ са в състояние сами да получат значителна част от ресурсите;

4.  изразява съжаление, че някои дейности са били добавени към две ОЗИ, които изменят първоначалните бизнес планове и отпуснатите им безвъзмездни средства, което е в противоречие с правилата за прилагане на Финансовия регламент, тъй като това нарушава равното третиране на ОЗИ; отбелязва въз основа на отговора на Института, че той не счита, че това е така, тъй като съществува възможност за добавяне на задачи към ОЗИ, и че промените в безвъзмездните средства не са съществени (3,9% и 0,6%);

5.  отбелязва със задоволство, че установеният процент грешки по време на последващата проверка на безвъзмездните средства за 2016 г., извършена от външен доставчик на услуги, е 0,98%, а остатъчният процент на грешки е 0,95%, което е доста под нивото на същественост от 2%.

Анулиране на преноси

6.  отбелязва със съжаление, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 95 721 EUR, което представлява 16,26% от общия размер на пренесената сума, като това показва значително увеличение с 5,33% в сравнение с 2016 г.; отбелязва със загриженост, че тази голяма сума се дължи главно на невъзможността на ОЗИ да усвоят пренесените безвъзмездни средства;

Резултати от дейността

7.  признава, че Институтът използва определени ключови показатели за ефективност (КПЕ) за измерване на резултатите на ОЗИ, както и ключови показатели за ефективност по „Хоризонт 2020“ за оценка на собствените си резултати при управлението на ОЗИ и показателите, посочени в единния програмен документ за измерване на други оперативни дейности; отбелязва освен това, че той използва допълнителни КПЕ, за да подобри своето управление на бюджета;

8.  приветства факта, че Институтът е провел съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки и е създал общи комисии за подбор на персонала съвместно с Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, като се е възползвал от факта, че и Институтът, и Агенцията се намират в Будапеща;

9.  отбелязва, че през 2017 г. беше извършена външна оценка на въздействието, управлението, процесите и напредъка към финансова устойчивост на ОЗИ от първата вълна за периода 2010 – 2016 г., а през 2018 г. Институтът ще приключи прегледа; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно заключенията от този преглед;

Политика относно персонала

10.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 92,68%, като са били назначени 38 срочно наети служители от общо 41 свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (39 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Института са работили 20 договорно наети служители и двама командировани национални експерти; настоятелно призовава Института да не разчита твърде много на срочни договори;

11.  отбелязва, че Институтът е приел политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; потвърждава, че той е участвал в поканата за изразяване на интерес за междуведомствени доверени съветници;

12.  отбелязва факта, че той страда от структурен недостиг на персонал, което беше потвърдено и от Специален доклад № 4/2016 на Сметната палата; изразява съжаление, че Комисията отхвърли исканията на Института за значително увеличаване на капацитета му по отношение на персонала; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

13.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че според устава на Института той може само да предлага договори за срочно наети служители за максимум пет години с възможност за удължаване с още пет години, и с оглед на това, че ключови членове на персонала ще достигнат максималния срок от десет години през 2020 г., изразява загриженост от факта, че непрекъснатостта на операциите би могла да бъде потенциално затруднена; отбелязва въз основа на отговора на Института, че той е запознат с проблема и по тази причина е поискал правно становище от страна на Комисията; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

14.  отбелязва със съжаление въз основа на доклада на Палатата, че настоящият временно изпълняващ длъжността директор е назначен през 2014 г. и оттогава заема длъжността на това основание; посочва, че тази практика нарушава разпоредбите на Правилника за персонала, който ограничава този период до максимум една година; изразява съжаление, че стартираната през 2016 г. процедура за подбор за номинирането на нов директор е била неуспешна; отбелязва, че през юни 2018 г. отново е публикувано обявление за свободна длъжност; настоятелно призовава Института без по-нататъшно отлагане да замени временно изпълняващия длъжността директор с нов директор; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от текущия процес на подбор;

15.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни работни места да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира отговора на Института относно високите разходи за писмен превод във връзка с подобно публикуване;

Обществени поръчки

16.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Институтът все още не е въвел всички инструменти, лансирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на отговора на Института, че той възнамерява да приеме инструменти за електронно подаване на оферти и електронно подаване на документи, за които се провеждат подготвителни действия; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на всички необходими инструменти;

17.  отбелязва със съжаление нерешения въпрос от доклада на Палатата от 2016 г., когато тя констатира значителни слабости при одита на процедурите за възлагане на обществени поръчки на правните субекти на ОЗИ, които бяха счетени за високорискова област, включително нередности като пряко възлагане на договори и значително удължаване на първоначалните договори или договори без ограничения във времето, обема, качеството или цената, като през 2016 г. количественото изражение на нередовните процедури за възлагане на обществени поръчки достига 2 200 000 EUR; приветства предприетите мерки и отправените от Института препоръки за справяне с този въпрос; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на плановете за действие на правните субекти на ОЗИ;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

18.  отбелязва съществуващите мерки на Института и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва факта, че през 2017 г. бяха установени и оценени няколко случая на конфликт на интереси и че са взети подходящи мерки; отбелязва, че през 2017 г. Европейската служба за борба с измамите е отхвърлила два случая на предполагаема измама, като от 2016 г. остава едно разследване, което е в ход;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е приключила одита на мониторинга на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, като е стигнала до заключението, че рамката е подходяща, но изпълнението следва да бъде подобрено; изразява съжаление, че прегледите на ОЗИ от страна на Института не са се основавали на техните годишни доклади и че Институтът не е покрил систематично някои рискове, че не е разгледал подробно всички изисквания за управлението и не е предоставил обратна информация относно доброто управление на ОЗИ от втората вълна; посочва освен това, че въпреки че е посочено в работната програма за 2016 г., Институтът не е изготвил доклад относно доброто управление на ОЗИ;

20.  изразява съжаление относно броя на нерешените въпроси и текущите корективни мерки в отговор на коментарите на Палатата през 2014 г., 2015 г. и 2016 г., свързани по-специално с условията за финансиране, финансиране от публични, безвъзмездни средства и частни източници; призовава Института да приключи корективните действия възможно най-бързо и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното изпълнение;

21.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. са били регистрирани два доклада за изключения (оценени на 5 318 720 EUR), свързани с първостепенните проверки или отклонения от установените процеси и процедури, и пет случая на неспазване (оценени на 2 250 EUR); въпреки това потвърждава въз основа на информация от Института, че всички събития са били оценени и са предприети корективни мерки;

Други коментари

22.  отбелязва, че първоначалният целеви срок, който Комисията определи за постигане на финансова самостоятелност на Института, беше 2010 г.; потвърждава, че Комисията окончателно предостави на Института пълна финансова самостоятелност през декември 2017 г., тъй като той е постигнал съответствие със стандартите за вътрешен контрол;

o

o o

23.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 64.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 64.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 64.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 64.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ C 166/14, 24.5.2017 г., стр. 14.

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация