Postup : 2018/2207(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0152/2019

Předložené texty :

A8-0152/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.29

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0270

ZPRÁVA     
PDF 194kWORD 54k
4.3.2019
PE 626.798v02-00 A8-0152/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na rozpočtový rok 2017

(2018/2207(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017

(2018/2207(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0152/2019),

1.  uděluje řediteli Evropského inovačního a technologického institutu absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017

(2018/2207(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí institutu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(11), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0152/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017

(2018/2207(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0152/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „institut“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 338 465 181 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 15,20 %, jež je zejména zapříčiněno vzrůstem grantů, jež jsou určeny k rozdělení institutem mezi znalostní a inovační společenství (KICs). Vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu institutu na rok 2017 činil 315 147 801,58 EUR;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce institutu za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka institutu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 91,23 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje snížení o 3,8 %; připomíná, že tato nízká míra je spojena s nízkou mírou plnění prostředků na závazky na granty; je institutem informován, že se pokusí zlepšit své rozpočtové postupy s cílem zvýšit plnění; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 99,5 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje lehký pokles o 0,36 %; konstatuje, že s ohledem na nepředvídané zpoždění při zavádění nástroje pro řízení lidských zdrojů Sysper a nadhodnocení dalších nákladů na údržbu byla míra plnění rozpočtu nízká; vyzývá institut, aby plnění v této oblasti zlepšil;

2.  se znepokojením konstatuje ze zprávy Účetního dvora, že znalostní a inovační společenství plně nevyužívají granty poskytované institutem, zejména v důsledku neúplného provedení obchodních plánů; z odpovědi institutu zjišťuje, že se institut snaží tento problém řešit přesunem k víceletým grantovým dohodám se znalostními a inovačními společenstvími pro období po roce 2020; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o krocích podniknutých v této souvislosti;

3.  se znepokojením ze zprávy Dvora konstatuje, že se v několika znalostních a inovační společenstvích zvýšily jednotné sazby náhrad, což je v rozporu se snahou vybízet znalostní a inovační společenství, aby hledaly vlastní zdroje financování a aby se postupně staly nezávislými na institutu; bere na vědomí odpověď institutu, že úprava jednotných sazeb náhrad je v souladu s platným právním základem a že se domnívá, že některá znalostní a inovační společenství jsou schopná získat samy značný podíl zdrojů;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že ke dvěma znalostním a inovačním společenstvím byly přidány některé činností, což vedlo ke změně původních plánů činnosti a přidělených grantů, což je proti prováděcím pravidlům k finančnímu nařízení, protože to porušuje zásadu rovného zacházení se znalostními a inovačními společenstvími. Z odpovědi institutu zjišťuje, že se nedomnívají, že jde o tento případ, protože existuje možnost přidat další úkoly stávajícím znalostním a inovačním společenstvím a protože změny grantů nejsou významné (3,9 % a 0,6 %)

5.  s uspokojením konstatuje, že zjištěná míra chyb při ověřování grantů za rok 2016 ex post, jež provedl externí poskytovatel služeb, činila 0,98 % a míra zbytkových chyb činila 0,95 %, což je výrazně pod 2% mírou významnosti (materiality);

Zrušení přenosů prostředků

6.  vyjadřuje politování, nad vysokou mírou rušení přenosu prostředků z roku 2016 do roku 2017, jež dosáhlo výše 95 721 EUR, čili 16,26 % celkové převáděné částky, což představuje mírné snížení o 5,33 % ve srovnání s rokem 2016; se znepokojením konstatuje, že tato vysoká částka je především dána skutečností, že znalostní a inovační společenství nedokáží absorbovat přenesené granty

Výkonnost

7.  bere na vědomí, že institut využívá na měření výkonností znalostních a inovačních společenství některé klíčové ukazatele výkonnosti i klíčové ukazatele výkonnosti programu Horizont 2020 na posouzení vlastní výkonnosti při řízení znalostních a informačních společenství a rovněž ukazatele stanovené v jednotném programovém dokumentu na měření dalších operačních činností; konstatuje dále, že pro posílení svého rozpočtového řízení užívá institut další klíčové ukazatele výkonnosti;

8.  vítá, že institut vedl společná veřejná zadávací řízení a zřídil společné výbory pro výběr zaměstnanců s Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva a využil toho, že oba tyto subjekty sídlí v Budapešti;

9.  připomíná, že v roce 2017 bylo provedeno první externí hodnocení s cílem posoudit dopad, řízení, procesy a pokrok k finanční udržitelnost první vlny znalostních a informačních společenství za období 2010–2016 a že během roku 2018 institut tento přezkum uzavře; vyzývá institut, aby o závěrech tohoto přezkumu informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

Personální politika

10.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 92,68 %, přičemž z 41 dočasných zaměstnanců povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 39 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 38; vedle toho konstatuje, že pro institut v roce 2017 pracovalo 20 smluvních zaměstnanců a dva vyslaní národní odborníci; naléhavě vyzývá institut, aby dočasné smlouvy nevyužíval příliš;

11.  oceňuje, že institut přijal politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; bere na vědomí, že se zúčastnil výzvy k vyjádření zájmu na meziagenturní důvěrné poradce;

12.  bere na vědomí, že jeho struktura trpí nedostatkem zaměstnanců, což potvrdila zvláštní zpráva Účetního dvora č. 4/2016; lituje, že žádost institutu o podstatné zvýšení kapacity zaměstnanců byla Komisí zamítnuta; žádá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o vývoji situace v této oblasti;

13.  bere na vědomí ze zprávy Dvora, že podle statut institutu může institut nabízet pouze pracovní smlouvy na dobu určitou na nejvýše pět let, které je možné prodloužit o dalších pět let, a s ohledem na to, že někteří klíčoví zaměstnanci dosáhnou maxima deseti let v roce 2020, je znepokojen tím, že by mohla být ohrožena kontinuity činností; konstatuje z odpovědi institutu, že si je tohoto problému vědom, a proto požádal písemně o právní stanovisko Komisi; žádá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o vývoji situace v této oblasti;

14.  vyjadřuje politování nad informací ze zprávy Dvora, že stávající prozatímní ředitel institutu byl jmenován v roce 2014 a od té doby stále zastává svoji pozici prozatímně; poukazuje na to, že tato praxe je v rozporu se služebním řádem, který tuto dobu omezuje na maximálně jeden rok. Vyjadřuje politování nad tím, že výběrové řízení na jmenování nového ředitele zahájené v roce 2016 nebylo úspěšné; bere na vědomí, že v červnu 2018 bylo zveřejněno oznámení o volném místě; naléhavě vyzývá institut, aby dočasného ředitele nahradil bez dalšího odkladu novým ředitelem; vyzývá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o průběhu výběrového řízení;

15.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo rovněž na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe odpověď institutu, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad;

Zadávání zakázek

16.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že institut před koncem roku 2017 ještě neměl zavedeny všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); bere na vědomí odpověď institutu, že zamýšlí přijmout nástroje pro elektronické zadávání zakázek a pro elektronické podávání nabídek, jež se v současnosti připravují; vyzývá agenturu, aby o zavedení všech nezbytných nástrojů informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

17.  s politováním konstatuje problém vyplývající ze zprávy Účetního dvora za rok 2016, kdy byly zjištěny značné nedostatky při auditu zadávacích řízení právních subjektů znalostních a informačních společenství, u nichž bylo uvedeno, že jsou vysoce rizikové, včetně nesrovnalostí, jako je přímé udělení zakázek, značná rozšiřování původních zakázek nebo zakázky bez časové lhůty, objemu, kvality nebo ceny, a podle níž se nenáležitá zadávací řízení týkají částky až 2 200 000 EUR; vítá opatření, jež institut přijal, a doporučení, jež vydal, na řešení tohoto problému; vyzývá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o provádění akčních plánů znalostních a informačních společenství;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18.  bere na vědomí stávající opatření přijatá institutem a probíhající úsilí o zajištění transparentnosti, předcházení střetům zájmů a jejich řešení a o ochranu oznamovatelů; bere na vědomí, že v roce 2017 byl v některých případech zjištěn a posouzen střet zájmů a byla přijata odpovídající opatření; konstatuje, že v roce 2017 byly Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) zamítnuty dva případy podezření na podvodné jednání a jedno vyšetřování zůstává otevřené od roku 2016.

Vnitřní kontroly

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise dokončil audit monitorování grantových dohod a dopěl k závěru, že probíhají ve vhodném rámci, ale mělo by se zlepšit provádění; vyjadřuje politování nad tím, že přezkumy znalostních a informačních společenství institutem nebyly založeny na jejich výročních zprávách a že institut systematicky nezahrnul některá rizika, že podrobně neřešil všechny požadavky řízení a že druhé vlně znalostních a informačních společenství neposkytl zpětnou vazbu týkající se řádné správy; dále poukazuje na to, že ačkoli to stanovil v pracovním programu na rok 2016, nevydal institut zprávu o řádné správě znalostních a informačních společenství;

20.  vyjadřuje politování nad vysokým počtem nevyřešených otázek a nedokončených nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora v letech 2014, 2015 a 2016 týkající se zejména stavu financování, financování z veřejných prostředků, grantů a soukromých zdrojů; vyzývá institut, aby dokončil nápravná opatření co nejdříve a aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o jejich provedení;

21.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 byly zaznamenány dvě zprávy o výjimkách (v odhadované hodnotě 5 318 720 EUR) týkajících se vyřazení kontrolních opatření nebo odchylek od zavedených procesů a postupů a pět případů nedodržení příslušných pravidel (v odhadované hodnotě 2 250 EUR); bere však na vědomí informaci institutu, že všechny případy byly posouzeny a byla přijata nápravná opatření;

Další připomínky

22.  poznamenává, že podle původního cíle stanoveného Komisí měl institut do roku 2010 získat finanční autonomii; bere na vědomí, že Komise nakonec poskytla institutu plnou finanční autonomii v prosinci 2017, neboť dosáhl souladu s interními kontrolními standardy;

o

o o

23.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2019,s. 64.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2019,s. 64.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2019,s. 64.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2019,s. 64.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 166/14, 24.5.2017, s. 14

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění