Διαδικασία : 2018/2207(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0152/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0152/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.29

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0270

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 203kWORD 66k
4.3.2019
PE 626.798v02-00 A8-0152/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2207(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2207(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(5), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0152/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2207(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ινστιτούτου(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(11), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0152/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον προσωρινό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2207(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0152/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(13), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας («το Ινστιτούτο») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 338 465 181 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 15,20 % σε σύγκριση με το 2016, κυρίως λόγω της αύξησης των επιχορηγήσεων που διατέθηκαν στο Ινστιτούτο για την κατανομή μεταξύ των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου για το 2017 ανήλθε σε 315 147 801,58 EUR·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως είχε αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 91,23 %, που συνιστά μείωση κατά 3,8 % σε σύγκριση με το 2016· παρατηρεί ότι το χαμηλό αυτό επίπεδο συνδέεται με το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων των επιχορηγήσεων· γνωρίζει από το Ινστιτούτο ότι αυτό θα προσπαθήσει να αναβαθμίσει τις δημοσιονομικές του διαδικασίες προκειμένου να βελτιώσει την εφαρμογή του· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 99,5%, το οποίο αποτελεί ελαφρά αύξηση κατά 0,36% σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν χαμηλό λόγω απρόβλεπτης καθυστέρησης στην εισαγωγή του Sysper για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, καθώς και λόγω υπερεκτίμησης των άλλων δαπανών συντήρησης· ζητεί ιδιαίτερα από το Ινστιτούτο να ενισχύσει την εφαρμογή σε αυτόν τον τομέα·

2.  σημειώνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) δεν χρησιμοποίησαν πλήρως τις επιχορηγήσεις του Ινστιτούτου, κυρίως λόγω της ελλιπούς εφαρμογής των επιχειρηματικών σχεδίων· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου, ότι το Ινστιτούτο προτίθεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με τη μετάβαση σε πολυετείς συμφωνίες επιχορήγησης με τις ΚΓΚ για την περίοδο μετά το 2020· ζητεί από το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτόν·

3.  σημειώνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η αύξηση των ενιαίων ποσοστών απόδοσης (SRR) σημειώθηκε σε πολλές ΚΓΚ, με σκοπό την ενθάρρυνση των ΚΓΚ να βρουν δικές τους πηγές χρηματοδότησης και την παροχή κινήτρων για τη σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους από το Ινστιτούτο· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Ινστιτούτου ότι η προσαρμογή των SRR είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομική βάση, και ότι θεωρεί ότι ορισμένες ΚΓΚ είναι σε θέση να λαμβάνουν από μόνες τους σημαντικό ποσοστό αναγκαίων πόρων·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες δραστηριότητες προστέθηκαν σε δύο ΚΓΚ, τροποποιώντας τα αρχικά επιχειρηματικά σχέδια και τις επιχορηγήσεις που τους χορηγούνται, κάτι που αντιβαίνει στους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, δεδομένου ότι παρεμποδίζει την ίση μεταχείριση των ΚΓΚ· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου, ότι δεν θεωρούν ότι ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης καθηκόντων στις ΚΓΚ και ότι οι αλλαγές στις επιχορηγήσεις δεν είναι σημαντικές (3,9 % και 0,6 %)·

5.  Σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό σφάλματος που εντοπίστηκε κατά την εκ των υστέρων επαλήθευση των επιχορηγήσεων του 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, ήταν 0,98 % και το εναπομένον ποσοστό σφάλματος είναι 0,95 %, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το επίπεδο σημαντικότητας του 2 %.

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

6.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ακυρώσεις μεταφορών από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 95 721 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 16,26 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 5,33 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει με ανησυχία ότι αυτό το υψηλό ποσό οφείλεται κυρίως στην αδυναμία των ΚΓΚ να απορροφήσουν τις μεταφερόμενες επιχορηγήσεις·

Επιδόσεις

7.  αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί ορισμένους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για τη μέτρηση των επιδόσεων των ΚΓΚ, καθώς και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», προκειμένου να αξιολογήσει τις επιδόσεις του όσον αφορά τη διαχείριση των ΚΓΚ, και τους δείκτες που καθορίζονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού για τη μέτρηση άλλων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων· σημειώνει, επιπλέον, ότι χρησιμοποιεί πρόσθετους ΒΔΕ για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής του·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ινστιτούτο διεξήγαγε κοινές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και συγκρότησε κοινές επιτροπές επιλογής για το προσωπικό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι βρίσκονται και οι δύο στη Βουδαπέστη·

9.  παρατηρεί ότι το 2017 πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση των επιπτώσεων, της διακυβέρνησης, των διαδικασιών και της προόδου προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του πρώτου κύματος των ΚΓΚ για την περίοδο 2010-2016, και κατά τη διάρκεια του 2018 το Ινστιτούτο θα ολοκληρώσει την επανεξέταση· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα συμπεράσματα της επανεξέτασης·

Πολιτική προσωπικού

10.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η κάλυψη του οργανογράμματος ανερχόταν σε 92,68 % και ότι από τις 41 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (39 εγκεκριμένες θέσεις το 2016) είχαν καλυφθεί οι 38· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2017 εργάστηκαν για το Ινστιτούτο 20 συμβασιούχοι υπάλληλοι και δύο αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες· παροτρύνει το Ινστιτούτο να μη βασίζεται υπερβολικά σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου·

11.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· γνωρίζει ότι το Ινστιτούτο συμμετείχε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διϋπηρεσιακών εμπιστευτικών συμβούλων·

12.  σημειώνει το γεγονός ότι το Ινστιτούτο είναι διαρθρωτικά υποστελεχωμένο, όπως επιβεβαιώνεται και στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 4/2016· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα αιτήματα του Ινστιτούτου για σημαντική αύξηση των δυνατοτήτων πρόσληψης προσωπικού έχουν απορριφθεί από την Επιτροπή· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τυχόν εξελίξεις σε αυτό το θέμα·

13.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του, το Ινστιτούτο μπορεί να προσφέρει συμβάσεις ΤΠ για πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο, με δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε έτη, και δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικά μέλη του προσωπικού που θα φτάσουν το ανώτατο όριο των δέκα ετών το 2020, εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συνέχεια των δραστηριοτήτων θα μπορούσε ενδεχομένως να παρεμποδιστεί· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου, ότι το Ινστιτούτο είναι ενήμερο για το πρόβλημα και για το λόγο αυτό ζήτησε τη νομική γνωμοδότηση της Επιτροπής με επιστολή· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τυχόν εξελίξεις σε αυτό το θέμα·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο σημερινός προσωρινός διευθυντής του Ινστιτούτου διορίστηκε το 2014 και έχει έκτοτε παραμείνει προσωρινά στη θέση του· τονίζει ότι η κατάσταση αυτή αντιβαίνει τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος περιορίζει τη διάρκεια της προσωρινής τοποθέτησης σε ένα έτος κατ’ ανώτατο όριο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μια διαδικασία επιλογής νέου διευθυντή, που δρομολογήθηκε το 2016, απέβη άκαρπη· σημειώνει ότι η ανακοίνωση για την πλήρωση κενής θέσης δημοσιεύτηκε και πάλι τον Ιούνιο του 2018· παροτρύνει το Ινστιτούτο να αντικαταστήσει τον προσωρινό διευθυντή από νέο διευθυντή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης διαδικασίας επιλογής·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την απάντηση του Ινστιτούτου όσον αφορά το υψηλό μεταφραστικό κόστος που συνεπάγεται η εν λόγω δημοσίευση·

Σύναψη συμβάσεων

16.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έως το τέλος του 2017 το Ινστιτούτο δεν είχε καθιερώσει ακόμη τη χρήση όλων των εργαλείων που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου, ότι αυτό προτίθεται να υιοθετήσει τα εργαλεία e-tendering και e-submission, για τα οποία συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή όλων των αναγκαίων εργαλείων·

17.  σημειώνει με λύπη ένα συνεχιζόμενο ζήτημα από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016, όταν αυτό διαπίστωσε σημαντικές αδυναμίες κατά τον έλεγχο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων των νομικών οντοτήτων των ΚΓΚ, οι οποίες θεωρήθηκαν περιοχές υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων παρατυπιών όπως η απευθείας ανάθεση συμβάσεων και οι σημαντικές επεκτάσεις αρχικών συμβάσεων ή συμβάσεων χωρίς όρια χρόνου, όγκου, ποιότητας ή τιμής, με ποσοτικοποίηση των παράτυπων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων το 2016 έως τα 2 200 000 EUR· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τις συστάσεις του Ινστιτούτου για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων δράσης των νομικών οντοτήτων των ΚΓΚ·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

18.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ινστιτούτου για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2017 εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν ορισμένες περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων και ότι ελήφθησαν κατάλληλα μέτρα· σημειώνει ότι το 2017 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης απέρριψε δύο περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης, αφήνοντας μία έρευνα ανοικτή από το 2016·

Εσωτερικοί έλεγχοι

19.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής ολοκλήρωσε τον έλεγχο σχετικά με την παρακολούθηση των συμφωνιών επιχορήγησης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το πλαίσιο είναι επαρκές, αλλά η εφαρμογή του θα πρέπει να βελτιωθεί· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επανεξετάσεις των ΚΓΚ από το Ινστιτούτο δεν βασίζονταν στις ετήσιες εκθέσεις τους και ότι το Ινστιτούτο δεν κάλυπτε συστηματικά ορισμένους κινδύνους, ότι δεν κάλυπτε λεπτομερώς όλες τις απαιτήσεις διακυβέρνησης και ότι δεν παρείχε ανατροφοδότηση σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στο δεύτερο κύμα των ΚΓΚ· επισημαίνει, επιπλέον, ότι, παρά το γεγονός πως αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας του 2016, το Ινστιτούτο δεν εξέδωσε έκθεση σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση των ΚΓΚ·

20.  εκφράζει τη λύπη του για τον αριθμό των εκκρεμών ζητημάτων και των εν εξελίξει διορθωτικών μέτρων σε απάντηση των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2014, το 2015 και το 2016 που σχετίζονται ιδίως με τους όρους χρηματοδότησης, τη χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα, τις επιχορηγήσεις και τις ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης· καλεί το Ινστιτούτο να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό τα διορθωτικά μέτρα και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τους·

21.  σημειώνει με ανησυχία ότι, το 2017, καταγράφηκαν δύο εκθέσεις εξαίρεσης (που εκτιμώνται σε 5 318 720 EUR) σε σχέση με παράκαμψη ελέγχων ή αποκλίσεις από καθιερωμένες διεργασίες και διαδικασίες και πέντε περιστατικά μη συμμόρφωσης (που εκτιμώνται σε 2 250 EUR)· γνωρίζει, ωστόσο, από το Ινστιτούτο, ότι αξιολογήθηκαν όλα τα περιστατικά και ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα·

Λοιπά σχόλια

22.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή είχε θέσει αρχικά ως έτος-στόχο για την επίτευξη οικονομικής αυτονομίας από το Ινστιτούτο το 2010· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή χορήγησε τελικά στο Ινστιτούτο πλήρη οικονομική αυτονομία τον Δεκέμβριο του 2017, δεδομένου ότι αυτό πέτυχε τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου·

o

o o

23.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434, 30.11.2018, σ. 64.

(2)

ΕΕ C 434, 30.11.2018, σ. 64.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193, 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 97, 9.4.2008, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434, 30.11.2018, σ. 64.

(8)

ΕΕ C 434, 30.11.2018, σ. 64.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193, 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 97, 9.4.2008, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 166/14, 24.05.2017, σ.14

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου