Postupak : 2018/2207(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0152/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0152/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.29

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0270

IZVJEŠĆE     
PDF 184kWORD 65k
4.3.2019
PE 626.798v02-00 A8-0152/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za financijsku godinu 2017.

(2018/2207(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.

(2018/2207(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017. s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Institut za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0152/2019),

1.  daje razrješnicu privremenom direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi privremenom direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.

(2018/2207(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017. s odgovorom Instituta(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Institut za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(11), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0152/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.,

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi privremenom direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.

(2018/2207(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0152/2019),

A.  budući da je, prema njegovoj izjavi o prihodima i rashodima(13), konačan proračun Europskog instituta za inovacije i tehnologiju („Institut”) za financijsku godinu 2017. iznosio 338 465 181 EUR, što predstavlja povećanje od 15,20 % u odnosu na 2016., uglavnom zbog povećanja bespovratnih sredstava dodijeljenih Institutu kako bi ih raspodijelio među zajednicama znanja i inovacija (ZZI); budući da je ukupni doprinos Unije proračunu Instituta za 2017. iznosio 315 147 801,58 EUR;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 91,23 %, što je smanjenje od 3,8 % u odnosu na 2016.; primjećuje da je taj nizak broj povezan s niskom stopom izvršenja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za bespovratna sredstva; prima na znanje da će Institut nastojati unaprijediti svoje proračunske postupke kako bi poboljšao izvršenje; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 99,5 %, što je neznatno povećanje od 0,36 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa provedbe bila niska zbog nepredviđene odgode pri uvođenju sustava Sysper za upravljanje ljudskim resursima, kao i precjenjivanje ostalih troškova održavanja; posebno poziva Institut da poboljša izvršenje u tom području;

2.  iz izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da zajednice znanja i inovacija nisu u cijelosti iskoristile bespovratna sredstva koja im je dodijelio Institut, uglavnom zbog nepotpune provedbe poslovnih planova; prima na znanje iz odgovora Instituta da Institut namjerava riješiti taj problem sklapanjem višegodišnjih sporazuma o bespovratnim sredstvima sa zajednicama znanja i inovacija u razdoblju nakon 2020.; poziva Institut da o koracima poduzetima u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

3.  iz izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da je u nekoliko zajednica znanja i inovacija došlo do povećanja jedinstvenih stopa nadoknada, što je protivno cilju da se zajednice znanja i inovacija potaknu na pronalazak vlastitih izvora financiranja i postupno smanjivanje financijske ovisnosti o Institutu; prima na znanje iz odgovora Instituta da su izmjene jedinstvenih stopa nadoknada u skladu s primjenjivim pravnim osnovama te da smatra da pojedine zajednice znanja i inovacija mogu samostalno ostvariti znatan dio sredstava;

4.  izražava žaljenje što su neke aktivnosti dodane dvjema zajednicama znanja i inovacija, čime su izmijenjeni prvotni poslovni planovi i njima dodijeljena bespovratna sredstva, što je protivno pravilima za primjenu Financijske uredbe s obzirom na to da narušava načelo jednakog postupanja prema zajednicama znanja i inovacija; primjećuje iz odgovora Instituta da Institut ne smatra da je to slučaj s obzirom na to da postoji mogućnost dodavanja zadaća zajednicama znanja i inovacija te da izmjene bespovratnih sredstava nisu značajne (3,9 % i 0,6 %);

5.  sa zadovoljstvom primjećuje da je otkrivena stopa pogreške tijekom ex post provjere bespovratnih sredstava iz 2016. koju je proveo vanjski pružatelj usluga iznosila 0,98 %, a da je stopa preostalih pogrešaka iznosila 0,95 %, što je znatno ispod praga značajnosti od 2 %.

Ukidanje prijenosa

6.  žali zbog toga što su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 95 721 EUR, što predstavlja 16,26 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to primjetno povećanje od 5,33 % u odnosu na 2016.; napominje sa zabrinutošću da je taj visoki iznos uglavnom rezultat nemogućnosti zajednica znanja i inovacija da apsorbiraju prenesena bespovratna sredstva;

Uspješnost

7.  prima na znanje da Institut za mjerenje uspješnosti zajednica znanja i inovacija upotrebljava određene ključne pokazatelje uspješnosti (KPU-ovi), kao i KPU-ove programa Obzor 2020. kako bi ocijenio vlastitu uspješnost u upravljanju zajednicama znanja i inovacija te pokazatelje utvrđene u jedinstvenom programskom dokumentu za mjerenje drugih operativnih aktivnosti; primjećuje nadalje da upotrebljava dodatne KPU-ove za poboljšanje svog upravljanja proračunom;

8.  pozdravlja činjenicu da je Institut vodio postupke zajedničke javne nabave i uspostavio zajedničke odbore za odabir osoblja s Agencijom Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, iskorištavajući prednost što se oboje nalaze u Budimpešti;

9.  opaža da je vanjska evaluacija za procjenu učinka, upravljanja, postupaka i napretka prema financijskoj održivosti prvog vala zajednica znanja i inovacija za razdoblje od 2010. do 2016. provedena 2017. te da će tijekom 2018. Institut zaključiti reviziju; poziva Institut da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o zaključcima te revizije;

Kadrovska politika

10.  napominje da je 31. prosinca 2017. plan radnih mjesta bio 92,68 % popunjen, tj. imenovano je 38 privremenih djelatnika od 41 privremenog djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (39 odobrena radna mjesta 2016.); napominje usto da je 2017. za Institut radilo 20 ugovornih djelatnika i dva upućena nacionalna stručnjaka; apelira na Institut da se ne oslanja prekomjerno na privremene djelatnike;

11.  primjećuje da je Institut donio politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; prepoznaje da je sudjelovao u pozivu za iskaz interesa za međuagencijske povjerljive savjetnike;

12.  prima na znanje činjenicu o postojanju strukturnog nedostatka osoblja u Institutu, što potvrđuje i Posebno izvješće Revizorskog suda br. 4/2016; žali što je Komisija odbila zahtjev Instituta za značajnim povećanjem broja njegova osoblja; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja na tu temu;

13.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da prema statutima Instituta Institut privremenim djelatnicima može ponuditi samo ugovore na najviše pet godina, s mogućnošću produljenja na dodatnih pet godina, a s obzirom na to postoje ključni članovi osoblja koji će 2020. doseći maksimum od deset godina, zabrinut je zbog činjenice da bi kontinuitet rada mogao biti narušen; prima na znanje iz odgovora Instituta da je svjestan problema i da je iz tog razloga pisanim putem zatražio pravno mišljenje Komisije; poziva Institut da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o razvoju u vezi s tom temom;

14.  žali što iz izvješća Revizorskog suda opaža da je trenutačni privremeni direktor Instituta imenovan 2014. i da tu funkciju od tada obavlja kao privremeni direktor; ističe da je ta praksa u suprotnosti s Pravilnikom o osoblju u skladu s kojim to razdoblje može trajati najviše jednu godinu; žali što je postupak odabira za imenovanje novog direktora pokrenut 2016. bio neuspješan; napominje da je natječaj za radno mjesto ponovno objavljen u lipnju 2018.; poziva Institut da bez daljnje odgode privremenog direktora zamjeni novim direktorom; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o postupku odabira koji je u tijeku;

15.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Instituta o visokim troškovima prevođenja koje bi takva objava prouzročila;

Javna nabava

16.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Institut do kraja 2017. još uvijek nije primijenio sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); primjećuje iz odgovora Instituta da namjerava usvojiti alate za e-nadmetanje i elektroničko podnošenje ponuda za koje su u tijeku pripremne radnje; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o primjeni svih potrebnih alata;

17.  sa žaljenjem primjećuje trajanje problema iz izvješća Revizorskog suda iz 2016. kada je Sud utvrdio značajne nedostatke prilikom revizije postupaka javne nabave pravnih subjekta zajednica znanja i inovacija, za koje se smatralo da su visokorizično područje, uključujući nepravilnosti kao što su izravna dodjela ugovora, znatna produljenja prvotnih ugovora ili ugovori bez ograničenja u pogledu vremena, opsega, kvaliteta ili cijene, kvantificirajući nepravilne postupke javne nabave u 2016. do visine od 2 200 000 EUR; pozdravlja poduzete mjere i preporuke koje je Institut dao za rješavanje tog problema; poziva Institut da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi akcijskih planova pravnih subjekta zajednica znanja i inovacija;

Sprječavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

18.  prepoznaje postojeće mjere Instituta i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njima te zaštite zviždača; prima na znanje činjenicu da je 2017. utvrđeno i ocijenjeno nekoliko slučajeva sukoba interesa i da su poduzete odgovarajuće mjere; napominje da je Europski ured za borbu protiv prijevara 2017. odbacio dva slučaja sumnje na prijevaru, a jednu istragu iz 2016. ostavio otvorenom;

Unutarnje kontrole

19.  napominje da je Komisijina Služba za unutarnju reviziju dovršila reviziju o praćenju sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava zaključivši da je okvir prikladan, ali da bi se provedba trebala poboljšati; žali što se revizije zajednica znanja i inovacija koje je proveo Institut nisu temeljile na njihovim godišnjim izvješćima te što Institut nije sustavno obuhvatio neke rizike, što se nije detaljno pozabavio svim zahtjevima upravljanja i što drugom valu zajednica znanja i inovacija nije pružio povratne informacije o dobrom upravljanju; ističe nadalje da, premda je to navedeno u programu rada za 2016., Institut nije izdao izvješće o dobrom upravljanju zajednica znanja i inovacija;

20.  izražava žaljenje zbog broja otvorenih pitanja i korektivnih mjera u tijeku u odgovoru na komentare Revizorskog suda iz 2014., 2015. i 2016. koji su osobito povezani s uvjetima financiranja, financiranjem iz javnih i privatnih izvora te iz bespovratnih sredstava; poziva Institut da što prije privede kraju korektivne mjere i da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o njihovoj provedbi;

21.  primjećuje sa zabrinutošću da su 2017. dokumentirana dva izvješća o iznimkama (procijenjena na 5 318 720 EUR) koja su se odnosila na glavne provjere ili odstupanja od uspostavljenih procesa i postupaka te pet slučajeva neusklađenosti (procijenjenih na 2 250 EUR); međutim, prima na znanje od Instituta da su svi slučajevi ocijenjeni i da su poduzete korektivne mjere;

Druge primjedbe

22.  napominje da je Komisija kao izvorni rok u kojem je Institut trebao postati financijski neovisan odredila 2010. godinu; prepoznaje da je Komisija Institutu konačno dodijelila punu financijsku neovisnost u prosincu 2017. jer se uskladio sa standardima unutarnje kontrole;

o

o o

23.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 64.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 64.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 97, 9.4.2008., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018., str. 64.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 64.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 97, 9.4.2008., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 166/14, 24.5.2017., str. 14.

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna napomena