Postup : 2018/2207(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0152/2019

Predkladané texty :

A8-0152/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.29

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0270

SPRÁVA     
PDF 195kWORD 56k
4.3.2019
PE 626.798v02-00 A8-0152/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) za rozpočtový rok 2017

(2018/2207(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017

(2018/2207(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0152/2019),

1.  udeľuje absolutórium dočasnému riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, dočasnému riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017

(2018/2207(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou inštitútu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(11), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0152/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie dočasnému riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017

(2018/2207(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0152/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) predstavoval konečný rozpočet Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2017 sumu 338 465 181 EUR, čo predstavuje nárast o 15,20 % v porovnaní s rokom 2016, a to najmä v dôsledku zvýšenia grantov pridelených inštitútu, aby ich vyčlenil medzi znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS); keďže celkový príspevok Únie na rozpočet inštitútu na rok 2017 predstavoval 315 147 801,58 EUR;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky inštitútu za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka inštitútu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 91,23 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 3,8 %; konštatuje, že toto nízke číslo súvisí s nízkou mierou plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov pridelených na granty; na základe informácií inštitútu berie na vedomie, že sa bude snažiť zlepšiť svoje rozpočtové postupy, aby zlepšil plnenie rozpočtu; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 99,5 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zvýšenie o 0,36 %; konštatuje nízku mieru plnenia v dôsledku nepredvídaného oneskorenia pri zavádzaní aplikácie Sysper na riadenie ľudských zdrojov, ako aj nadhodnotenia ostatných nákladov na údržbu; osobitne vyzýva inštitút, aby zlepšil plnenie v tejto oblasti;

2.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov znalostné a inovačné spoločenstvá (ďalej len ako „ZIS“) plne nevyužili granty, ktoré im inštitút udelil, najmä v dôsledku neúplnej realizácie podnikateľských plánov; na základe odpovede inštitútu berie na vedomie, že inštitút má v úmysle riešiť tento problém prechodom na viacročné dohody o grante so ZIS v období po roku 2020; vyzýva inštitút, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o opatreniach prijatých v tejto veci;

3.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov došlo vo viacerých ZIS k zvýšeniu jednotných mier preplatených finančných prostriedkov namiesto toho, aby boli ZIS podnecované k tomu, aby si našli vlastné zdroje financovania, a motivované postupne sa od inštitútu osamostatniť; berie na vedomie odpoveď inštitútu, že úprava jednotných mier preplatených finančných prostriedkov je v súlade s uplatniteľným právnym základom a že sa domnieva, že niektoré ZIS sú schopné samé si získať značný podiel zdrojov;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dvom KIS bolo pridaných niekoľko činností, čo viedlo k zmene pôvodných podnikateľských plánov a im pridelených grantov, čo je v rozpore s pravidlami uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách, keďže takýto postup narúša rovnaké zaobchádzanie so ZIS; na základe odpovede inštitútu konštatuje, že inštitút sa domnieva, že nejde o takýto prípad, keďže možnosť pridať úlohy ZIS existuje a keďže zmeny v grantoch neboli významné (3,9 % a 0,6 %);

5.  s uspokojením konštatuje, že zistená miera chybovosti počas kontroly ex post grantov za rok 2016, ktorú vykonal externý poskytovateľ služieb, bola 0,98 % a zvyšková chybovosť je 0,95 %, čo je výrazne pod úrovňou významnosti 2 %.

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

6.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 95 721 EUR, čo predstavuje 16,26 % celkovej prenesenej sumy a značné zvýšenie o 5,33 % v porovnaní s rokom 2016; so znepokojením konštatuje, že táto vysoká suma je spôsobená najmä tým, že ZIS nie sú schopné čerpať prenesené granty;

Výkonnosť

7.  vyjadruje uznanie tomu, že inštitút používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie výkonnosti ZIS, ako aj hlavné ukazovatele výkonnosti programu Horizont 2020 na posúdenie vlastných výsledkov pri riadení ZIS a ukazovateľov stanovených v jednotnom programovom dokumente na meranie iných prevádzkových činností; ďalej konštatuje, že inštitút používa ďalšie kľúčové ukazovatele výkonnosti na posilnenie svojho rozpočtového riadenia;

8.  víta skutočnosť, že inštitút uskutočnil spoločné postupy verejného obstarávania a zriadil spoločné poradné výbory pre výberové konanie zamestnancov spolu s Agentúrou Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, pričom využili skutočnosť, že obidvaja majú sídlo v Budapešti;

9.  konštatuje, že v roku 2017 sa uskutočnilo externé hodnotenie s cieľom posúdiť vplyv, riadenie, procesy a pokrok smerom k finančnej udržateľnosti prvej vlny ZIS za obdobie rokov 2010 až 2016, pričom inštitút dokončí toto hodnotenie počas roka 2018; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o záveroch tohto hodnotenia;

Personálna politika

10.  poznamenáva, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 92,68 %, pričom zo 41 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 39 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 38 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 inštitút okrem toho zamestnával 20 zmluvných zamestnancov a dvoch vyslaných národných expertov; naliehavo vyzýva inštitút, aby sa príliš nespoliehal na zmluvy na dobu určitú;

11.  berie na vedomie, že inštitút prijal politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; berie na vedomie , že sa zúčastnil na výzve na vyjadrenie záujmu pre medziagentúrnych dôverných poradcov;

12.  berie na vedomie skutočnosť, že inštitút čelí štrukturálnemu nedostatku zamestnancov, čo potvrdil aj Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 4/2016; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia zamietla požiadavky inštitútu na výrazné zvýšenie jeho personálnych kapacít; vyzýva inštitút, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o vývoji tejto situácie;

13.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že inštitút podľa svojich stanov môže ponúknuť dočasným zamestnancom zmluvy len najviac na obdobie piatich rokov, ktoré možno predĺžiť o ďalších päť rokov, a vzhľadom na to, že v roku 2020 dosiahnu toto maximálne desaťročné obdobie jeho kľúčoví zamestnanci, je znepokojený potenciálnym ohrozením kontinuity jeho prevádzky; na základe odpovede inštitútu konštatuje, že inštitút si je vedomý tohto problému, a preto listom požiadal o právne stanovisko Komisie; vyzýva inštitút, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o vývoji tejto situácie;

14.  s poľutovaním konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov bol súčasný dočasný riaditeľ inštitútu vymenovaný v roku 2014 a odvtedy zastáva túto funkciu ako dočasný riaditeľ; poukazuje na to, že táto prax je v rozpore so služobným poriadkom, v ktorom sa takéto trvanie obmedzuje na maximálne jeden rok; vyjadruje poľutovanie nad tým, že výberové konanie na vymenovanie nového riaditeľa, ktoré sa začalo v roku 2016, bolo neúspešné; berie na vedomie, že v júni 2018 bolo opäť uverejnené oznámenie o voľnom pracovnom mieste; naliehavo vyzýva inštitút, aby bezodkladne nahradil dočasného riaditeľa novým riaditeľom; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch prebiehajúceho výberového konania;

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe odpoveď inštitútu, že takéto uverejňovanie by malo za následok vysoké náklady na preklad;

Verejné obstarávanie

16.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že inštitút do konca roka 2017 nezačal používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); berie na vedomie odpoveď inštitútu, že má v úmysle zaviesť nástroje elektronickej verejnej súťaže a elektronického predkladania ponúk, pričom potrebné prípravné akcie už prebiehajú; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedení všetkých potrebných nástrojov;

17.  s poľutovaním berie na vedomie pretrvávajúci problém zo správy Dvora audítorov z roku 2016, keď zistil významné nedostatky pri audite postupov verejného obstarávania právnych subjektov ZIS, ktoré sa považovali za vysokorizikovú oblasť, vrátane nezrovnalostí, ako sú priame zadávanie zákaziek, a výrazného predlžovania pôvodných zmlúv alebo zmlúv bez obmedzenia času, objemu, kvality alebo ceny, pričom prípady neregulárneho verejného obstarávania v roku 2016 kvantifikoval až do výšky 2 200 000 EUR; víta opatrenia, ktoré inštitút prijal, a odporúčania, ktoré dal, na vyriešenie tohto problému; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní akčných plánov právnych subjektov ZIS;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

18.  vyjadruje uznanie existujúcim opatreniam a pokračujúcemu úsiliu inštitútu o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; berie na vedomie skutočnosť, že v roku 2017 bolo zistených a posúdených niekoľko prípadov konfliktov záujmov a že sa prijali primerané opatrenia; konštatuje, že Európsky úrad pre boj proti podvodom zamietol v roku 2017 dva prípady podozrenia z podvodu, pričom otvorené zostalo jedno vyšetrovanie z roku 2016;

Vnútorné kontroly

19.  konštatuje, že útvar pre vnútorný audit Komisie dokončil audit týkajúci sa monitorovania dohôd o grantoch, v ktorom dospel k záveru, že tento rámec je primeraný, ale jeho vykonávanie by sa malo zlepšiť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že hodnotenia ZIS inštitútom neboli založené na ich výročných správach a že inštitút sa systematicky nezaoberal niektorými rizikami, že sa podrobne nezaoberal všetkými požiadavkami na správu a že druhej vlne ZIS neposkytol spätnú väzbu o dobrej správe; ďalej poukazuje na to, že aj napriek tomu, že sa to uvádza v pracovnom programe 2019, inštitút nezverejnil správu o dobrej správe ZIS;

20.  vyjadruje poľutovanie nad počtom nevyriešených problémov a prebiehajúcich nápravných opatrení v reakcii na pripomienky Dvora audítorov v rokoch 2014, 2015 a 2016, ktoré sa týkajú najmä podmienok financovania, financovania z verejných zdrojov, grantov a súkromných zdrojov; vyzýva inštitút, aby čo najskôr dokončil vykonávanie nápravných opatrení a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o ich vykonaní;

21.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 boli zaznamenané dve správy o výnimkách (v odhadovanej výške 5 318 720 EUR) súvisiace s mimoriadnymi kontrolami alebo odchýlkami od zavedených procesov a postupov a päť prípadov nedodržania predpisov (v odhadovanej výške 2 250 EUR); berie však na vedomie informáciu inštitútu, že všetky udalosti boli posúdené a boli prijaté nápravné opatrenia;

Ďalšie pripomienky

22.  poznamenáva, že pôvodný dátum, ktorý Komisia stanovila inštitútu na dosiahnutie finančnej nezávislosti, bol rok 2010; berie na vedomie, že Komisia konečne udelila inštitútu úplnú finančnú nezávislosť v decembri 2017, pretože dosiahol súlad s normami vnútornej kontroly;

o

o o

23.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(14) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 64.

(2)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 64.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 64.

(8)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 64.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 166/14, 24.5.2017, s. 14.

(14)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne oznámenie