Процедура : 2018/2195(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0153/2019

Внесени текстове :

A8-0153/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.44

Приети текстове :

P8_TA(2019)0285

ДОКЛАД     
PDF 236kWORD 68k
4.3.2019
PE 626.813v02-00 A8-0153/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година

(2018/2195(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година

(2018/2195(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0085/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/EО на Съвета(5), и по-специално член 76 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0153/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2017 година

(2018/2195(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0085/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/EО на Съвета(11), и по-специално член 76 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0153/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година

(2018/2195(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0153/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“)(13) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 280 560 000 EUR, което представлява увеличение от 20,54% в сравнение с 2016 г.; като има предвид, че това увеличение е свързано със значителното разширяване на мандата на Агенцията през 2017 г. в отговор на миграционната криза, пред която е изправен Съюзът; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) заяви в своя доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията, са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 97,63%, което представлява леко намаление с 0,27% в сравнение с 2016 г.; отбелязва със съжаление, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е ниска и е в размер на 66,42%, което представлява леко увеличение с 0,35% спрямо 2016 г.;

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата първоначалният бюджет на Агенцията е включвал 8 800 000 EUR задължителен финансов оперативен резерв за финансиране на бърза гранична намеса и на действия за намеса в областта на връщането; отбелязва, че Агенцията е прехвърлила общо 3 800 000 EUR от резерва към своя оперативен бюджет, за да финансира други дейности; отбелязва със загриженост, че трансферите не са в съответствие с финансовия регламент на Агенцията; отбелязва, въз основа на отговора на Агенцията, че тя счита, че законодателят следва да предостави разяснения относно осъществяването на трансфери от резерва; призовава Агенцията да избягва в бъдеще подобни действия, които не отговарят на изискванията, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност кое разяснение тя счита за необходимо;

Анулиране на преноси

3.  изразява съжаление във връзка с големия обем анулирани бюджетни кредити от преноси от 2016 към 2017 г., възлизащи на 11 125 174 EUR и съставляващи 14,96% от общата пренесена сума – стойност, подобна на тази през 2016 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, които трябва да бъдат предприети за осигуряване на пълно използване на пренесените бюджетни кредити, за да се избегне отменянето на значителни ресурси, както през предходните години;

Изпълнение

4.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва редица специфични ключови показатели за ефективност (КПЕ), за да измерва добавената стойност от своите дейности; отбелязва, че Агенцията предвижда да преразгледа своите показатели през 2019 г.; приканва Агенцията да продължи да развива КПЕ с цел подобряване на бюджетното си управление, по-специално като вземе предвид разширяването на своя мандат и постоянното увеличаване на своя бюджет, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието на положението в това отношение; изразява своята загриженост относно частта от бюджета, която не е могла да бъде усвоена от Агенцията;

5.  припомня, че в отговор на положението във връзка с миграцията и убежището в Съюза през 2015 г., мандатът на Агенцията беше значително разширен през 2016 г., за да може Агенцията да реагира по-добре на потребностите и по-добре да се справя с предизвикателствата по външните граници на Съюза; подчертава, че през 2017 г. системите и процедурите все още бяха в процес на адаптиране към новия мандат на Агенцията, който беше актуализиран през 2016 г. с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета(14);

6.  изразява съжаление, че в по-голямата част от оперативните програми на Агенцията липсват количествени цели и конкретни целеви стойности за съвместните операции; отбелязва със загриженост, че това, заедно с недостатъчната документация от сътрудничещите държави, може да попречи в дългосрочен план на последващата оценка на ефективността на съвместните операции; призовава Агенцията да определи съответни стратегически цели за своите дейности и да създаде ефективна ориентирана към резултатите система за мониторинг и докладване с подходящи и измерими КПЕ;

7.  отбелязва, че през юни 2017 г. управителният съвет е одобрил реорганизацията на структурите на Агенцията, което засяга разпределението на ресурсите; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тази нова организационна структура;

8.  отбелязва със задоволство, че всички държави членки и асоциирани към Шенген държави са участвали в поне една съвместна операция и че 26 държави членки са участвали като организатори или участници в операции по връщане, координирани и съфинансирани от Агенцията, т.е. две държави членки повече, отколкото през 2016 г.;

9.  приветства факта, че Агенцията насърчава междуведомственото сътрудничество, особено в сферата на функциите по брегова охрана, но също така и в областта на сътрудничеството между митниците и при правоприлагането, за да се използват в пълна степен предимствата на многоцелевите операции като важен елемент от интегрираното управление на границите;

10.  отбелязва със задоволство, че Агенцията си сътрудничи с други агенции, наред с другото, като им оказва подкрепа при набирането на персонал, строителните проекти и консултациите по сигурността, и споделя служби с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в рамките на Европейската регионална работна група в Италия и Гърция;

11.  настоятелно призовава Агенцията да разработи подробен план за непрекъснатост на работата;

Политика относно персонала

12.  отбелязва със съжаление, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено едва на 74,43%, като са били назначени 262 срочно наети служители при общо 352 работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 275 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 139 договорно наети служители и 113 командировани национални експерти;

13.  отбелязва отново със загриженост дисбаланса в съотношението между половете в състава на управителния съвет на Агенцията; припомня, че държавите членки са тези, които отговарят за номинирането на членовете на съвета; призовава държавите членки да осигуряват баланс между половете, когато номинират своите членове в управителния съвет на Агенцията; призовава Агенцията проактивно да напомня на държавите членки за значението на баланса между половете; посочва, че би било желателно да се предприемат мерки, насочени към постигане на по-добър географски баланс в състава на персонала на Агенцията;

14.  отбелязва, че 2017 г. е втората година от петгодишния план за растеж след приемането на Регламент (ЕС) 2016/1624, който значително увеличи ресурсите в областта на бюджета и персонала на Агенцията; отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че с разширяването на мандата на Агенцията броят на служителите ѝ ще нарасне повече от два пъти – от 365 през 2016 г. на 1 000 през 2020 г.; отбелязва освен това, че планираното увеличение на персонала ще доведе до нуждата от допълнителни офис площи; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за посрещане на предизвикателствата, свързани с увеличаването на персонала, и да я информира подробно относно по-нататъшните стъпки, включително финансовите изчисления, свързани с изграждането на новата централа;

15.  отбелязва със загриженост, че Агенцията изпитва затруднения при намирането на персонал с необходимите профили, често поради ниския корективен коефициент на заплатите (66,7%); призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от обсъжданията с Комисията относно евентуални мерки за смекчаване на този ефект, както и плановете на Агенцията за други възможни мерки за привличане на нови служители, особено като се вземе предвид разширяването на мандата на Агенцията и увеличаването на броя на назначенията; призовава Агенцията да назначи незабавно нов служител по въпросите на основните права, за да се гарантира незабавното разглеждане на заплахите по свързаните с основните права въпроси, както и постоянното усъвършенстване на политиката в областта на основните права в рамките на организацията;

16.  изразява дълбоко съжаление, че въпреки неколкократните призиви на Парламента и значителното общо увеличение на персонала на Агенцията, служителят по въпросите на основните права все още не разполага с достатъчно човешки ресурси и следователно несъмнено е възпрепятствана да изпълнява надлежно задачите, които са ѝ възложени по силата на Регламент (ЕС) 2016/1624; настоятелно призовава Агенцията да предостави на своя служител по въпросите на основните права достатъчно ресурси и персонал, по-специално за създаването на механизъм за подаване на жалби и за по-нататъшното развитие и изпълнение на стратегията на Агенцията за наблюдение и гарантиране на защитата на основните права.

17.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира загрижеността на Агенцията относно високите разходи за писмен превод във връзка с тези публикации;

18.  отбелязва, че Агенцията използва „Кодекса за поведение за всички лица, участващи в оперативни дейности на Frontex“ и поверително докладване като мерки за справяне с проблеми, свързани с тормоз;

19.  отбелязва със загриженост, въз основа на доклада на Палатата, че през 2017 г. Агенцията е продължила с неправомерното наемане на работа по външни процедури за подбор, като е назначила кандидати на по-висока степен AST от максималната степен, предвидена в Правилника за длъжностните лица; посочва, че в това отношение две назначения са счетени за нередовни през 2017 г. (14 през 2016 г.); отбелязва обосновката на Агенцията за назначенията и отчита, че от март 2017 г. насам Агенцията не назначава външни кандидати на степени, по-високи от AST4;

Обществени поръчки

20.  отчита, въз основа на информация от Агенцията, че през 2017 г. тя е преразгледала цялата си финансова схема с оглед на опростяването ѝ, преминаване от безвъзмездни средства към договори за предоставяне на услуги и въвеждане на единни ставки; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на новата схема;

21.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. в Агенцията все още не са били въведени всички инструменти, които е стартирала Комисията с цел внедряване на единно решение за електронен обмен и съхраняване на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че в Агенцията са били въведени електронно фактуриране и електронни обществени поръчки за някои процедури, но не и електронно подаване на оферти. призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

22.  отбелязва съществуващите мерки, въведени от Агенцията, и текущите усилия, които тя полага, за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва, въз основа на информация от Агенцията, че тя е изготвила проект на вътрешни правила относно сигнализирането за нередности, но по съвет на Комисията ще приложи съответния модел на решение на Комисията, след като той бъде съобщен на агенциите; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на това решение и да приеме незабавно своята политика относно сигнализирането за нередности;

23.  припомня, че разпоредбите относно информацията и комуникацията като част от отчетността на Агенцията пред обществеността са изменени значително с Регламент (ЕС) 2016/1624, което налага Агенцията да внесе повече прозрачност по отношение на своята дейност; изразява съжаление, че Агенцията все още не спазва изцяло тези нови правила и я призовава да ги приложи незабавно;

Вътрешен контрол

24.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че разходите на Агенцията за безвъзмездни средства са се увеличили значително от 123 000 000 EUR през 2016 г. на 167 000 000 EUR през 2017 г.; отбелязва със загриженост, че през 2017 г. Агенцията не е извършила последващи проверки на възстановявания на разходи, свързани с отпускането на безвъзмездна финансова помощ; отбелязва, че Агенцията счита, че предварителните проверки, извършени преди възстановяването на разходите, са се подобрили и след като предварителният обхват е достигнал определено ниво, могат да осигурят достатъчна увереност; посочва обаче, че както Палатата постоянно отчита от 2014 г. насам, доказателствата за декларираните разходи от сътрудничещите държави често не са достатъчни, което беше потвърдено и през 2017 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за намаляване на тези рискове;

25.  отбелязва, че Агенцията е преразгледала своята рамка за вътрешен контрол (РВК) и е променила предишния подход, основан на спазване на изискванията, в основан на риска подход; отбелязва, че преразгледаната РВК е приета през ноември 2017 г. и впоследствие е създаден консолидиран дневник за подобрения на Frontex;

26.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията е финансирала предоставянето на подкрепа за бреговата охрана на Исландия за разполагането на самолет в Гърция и че преди да възстанови разходите, декларирани от Исландия, Агенцията е поискала фактури като доказателство за една категория декларирани разходи; изразява съжаление, че въпреки че фактурите не са били предоставени, Агенцията е възстановила около 440 000 EUR, което показва, че предварителната проверка е била неефективна; отбелязва съображението на Агенцията, че оценката на прогнозните разходи на час за поддръжка дава достатъчно основания за одобряване на разходите;

27.  отбелязва със загриженост, че Агенцията все още не разполага с подробен план за непрекъснатост на работата, одобрен от управителния съвет; призовава Агенцията да предприеме необходимите стъпки за приемане на такъв план и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно неговото приемане;

28.  изисква от управителния съвет на Агенцията да приеме ясни споразумения за нивото на обслужване по отношение на непрекъснатостта на дейностите в случай на бедствие в сградата на Агенцията, както и съответните цели за възстановяване на ИТ и максимално допустимата загуба на данни за най-критичните системи и приложения на Агенцията; изисква от Агенцията да разработи поддържащи планове, да ги изпита по подходящ начин и да представя резултатите от изпитванията, надлежно одобрени от управителния съвет;

Други коментари

29.  отбелязва, че споразумението за седалището между Агенцията и полското правителство влезе в сила, считано от 1 ноември 2017 г.; отбелязва, че споразумението се отразява върху няколко от процесите на Агенцията, което има сериозни последици за условията на труд и съоръженията за управление; изисква от Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно последващите проекти, по-специално относно изграждането на новата сграда на седалището и създаването на Европейско училище във Варшава;

o

o o

30.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

23.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година

(2018/2195(DEC))

Докладчик по становище: Ромео Франц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че в отговор на положението във връзка с миграцията и убежището в Съюза през 2015 г., мандатът на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) („Агенцията“) беше значително разширен през 2016 г., за да може Агенцията да реагира по-добре на потребностите и по-добре да се справя с предизвикателствата по външните граници на ЕС; посочва, че бюджетът на Агенцията беше увеличен с 21% през 2017 г., със съответно увеличение на броя на служителите с 43% през 2017 г.; подчертава, че през 2017 г. системите и процедурите все още бяха в процес на адаптиране към новия мандат на Агенцията, който беше актуализиран през 2016 г. с Регламент (ЕС) 2016/1624(16); приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Агенцията дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2017 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни; припомня, че в момента мандатът на Агенцията е в процес на преразглеждане;

2.  отбелязва, че за втора поредна година е налице значително анулиране (17%) на бюджетните кредити, пренесени от предходната година; подчертава, че това показва значително надценяване на бюджетните нужди на Агенцията, особено от страна на публичните администрации на държавите членки и други сътрудничещи държави; изисква следователно от Агенцията да работи с партньорите си за подобряване на бюджетните си прогнози; насърчава Агенцията да използва опростените варианти за разходите и други механизми за финансиране в допълнение към безвъзмездните средства, когато е целесъобразно с цел увеличаване на ефективността на разходите;

3.  посочва, че от 2014 г. насам Сметната палата докладва, че доказателствата за разходите, заявени от сътрудничещите държави, често са недостатъчни; изразява съжаление, че това се случва отново през 2017 г. с финансирането на използването на самолет в Гърция за подпомагане на бреговата охрана на Исландия, както и със съфинансирането на друг самолет, използван от испанската Guardia Civil; приветства решението на Агенцията да проучи възможността за използване на опростен модел за възстановяване на разходите за справяне с тези повтарящи се проблеми;

4.  изразява съжаление за неправомерното назначаване на срочно наети служители от функционална група AST на по-високи степени от тези, позволени съгласно Правилника за длъжностните лица (AST 4); разбира трудностите, които Агенцията среща при набирането на квалифициран персонал, които доведоха до връщането на 4 милиона евро от Агенцията; припомня на Агенцията значението на стриктното придържане към Правилника за персонала;

5.  изразява съжаление, че обявленията за незаети длъжности се публикуват само на уебсайта на Агенцията и само на ограничен брой езици; призовава Агенцията да проявява по-голяма проактивност по отношение на видимостта и по-широката осведоменост за свободните работни места, с които разполага; отчита загрижеността във връзка с допълнителните разходи, необходими за писмения превод на обявленията за свободни работни места на всички официални езици на Съюза, но изисква от Агенцията систематично да публикува всички свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) на всички езици на Съюза с цел повишаване на прозрачността за гражданите на Съюза; приканва Комисията да обмисли мерки за намаляване на финансовата тежест за превода на обявленията за свободни работни места за агенциите, включително чрез създаване на ad hoc рамково споразумение с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

6.  отбелязва, че откакто се е преместила през 2014 г. Агенцията не разполага с подробен план за непрекъснатост на работата, одобрен от управителния съвет; изисква от управителния съвет на Агенцията да приеме ясни споразумения за нивото на обслужване по отношение на непрекъснатостта на дейностите в случай на бедствие на мястото, на което се намира, както и съответните цели за възстановяване на ИТ и максимално допустимата загуба на данни за най-критичните системи и приложения на Агенцията; изисква от Агенцията да разработи поддържащи планове, да ги изпита по подходящ начин и надлежно да представя резултатите от изпитванията за одобрение от управителния съвет;

7.  припомня, че разпоредбите относно информацията и комуникацията като част от отчетността на Агенцията пред обществеността бяха значително изменени в преразгледания Регламент, като от Агенцията се изисква да бъде по-прозрачна по отношение на своите дейности; изразява съжаление, че Агенцията все още не е изцяло на висотата на тези нови правила и я призовава да ги приложи без забавяне;

8.  изразява съжаление, че в по-голямата част от оперативните програми на Агенцията липсват количествени цели и конкретни целеви стойности за съвместните операции; отбелязва със загриженост, че това, заедно с недостатъчната документация от сътрудничещите държави, може да попречи в дългосрочен план на последващата оценка на ефективността на съвместните операции; призовава Агенцията да определи съответни стратегически цели за своите дейности и да създаде ефективна ориентирана към резултатите система за мониторинг и докладване с подходящи и измерими ключови показатели за изпълнението;

9.  отбелязва отново със загриженост дисбаланса в съотношението между половете в състава на управителния съвет на Агенцията; припомня на държавите членки, че те са тези, които номинират членовете на съвета; призовава държавите членки да осигуряват баланс между половете, когато номинират своите членове в управителния съвет на Агенцията; призовава Агенцията проактивно да напомня на държавите членки за значението на баланса между половете; посочва, че би било желателно да се предприемат мерки, насочени към постигане на по-добър географски баланс в състава на персонала на Агенцията;

10.  изразява дълбоко съжаление, че въпреки многократните призиви на Парламента и значителното увеличение на персонала на Frontex като цяло, служителят по въпросите на основните права все още не разполага с подходящи човешки ресурси и поради това очевидно е възпрепятствана да изпълнява правилно задачите, които са ѝ възложени с преразгледания Регламент за Frontex; настоятелно призовава Агенцията да предостави на своя служител по въпросите на основните права достатъчно ресурси и персонал, по-специално за създаването на механизъм за подаване на жалби и за по-нататъшното развитие и изпълнение на стратегията на Агенцията за наблюдение и гарантиране на защитата на основните права.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 173

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 173

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 251, 16.9. 2016 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 173

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 173

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 251, 16.9. 2016 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ C 108, 22.3.2018 г, стр. 112.

(14)

Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/EО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

(15)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/EО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация