Postup : 2018/2195(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0153/2019

Předložené texty :

A8-0153/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.44

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0285

ZPRÁVA     
PDF 217kWORD 61k
4.3.2019
PE 626.813v02-00 A8-0153/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017

(2018/2195(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2017

(2018/2195(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES(5), a zejména na článek 76 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0153/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2017

(2018/2195(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES(11), a zejména na článek 76 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0153/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2017

(2018/2195(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0153/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 280 560 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 20,54 %; vzhledem k tomu, že k navýšení došlo proto, že se mandát agentury v roce 2017 výrazně rozšířil v reakci na migrační krizi, s níž se Unie potýká; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že operace, na nichž se účetní závěrka agentury zakládá, jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 97,63 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírné snížení o 0,27 %; se znepokojením konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla pouze 66,42 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírné zvýšení o 0,35 %;

2.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že původní rozpočet agentury zahrnoval z předpisů vyplývající finanční operativní rezervu ve výši 8 800 000 EUR na financování intervencí rychlé reakce a návratových intervencí; konstatuje, že agentura převedla celkem 3 800 000 EUR z rezervy na svůj operativní rozpočet na financování jiných činností; se znepokojením konstatuje, že převody jsou v rozporu s finančním nařízením agentury; z odpovědi agentury zjišťuje, že se agentura domnívá, že zákonodárce by měl provedení převodů z rezervy vysvětlit; žádá agenturu, aby se takových opatření, která jsou v rozporu s pravidly, v budoucnu zdržela a aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o tom, jaké vysvětlení by agentura považovala za nezbytné;

Zrušení přenosu prostředků

3.  vyjadřuje politování nad vysokou mírou rušení přenosu prostředků z roku 2016 do roku 2017, jež dosáhlo výše 11 125 174 EUR, čili 14,96 % celkové převáděné částky, což je srovnatelné s rokem 2016; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o opatřeních, která je třeba přijmout, aby bylo zajištěno plné využití přenesených prostředků s cílem zabránit tomu, aby bylo zrušeno velké množství zdrojů, jak tomu bylo v minulých letech;

Výkonnost

4.  s uspokojením konstatuje, že agentura používá k měření přidané hodnoty svých činností různé klíčové ukazatele výkonnosti; bere na vědomí skutečnost, že agentura plánuje své ukazatele v roce 2019 revidovat; vyzývá agenturu, aby své klíčové ukazatele výkonnosti dále rozvíjela s cílem posílit své řízení rozpočtu, zejména vzhledem k rozšíření jejího mandátu a stále se zvyšujícímu rozpočtu, a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji v tomto směru; vyjadřuje znepokojení, pokud jde o tu část rozpočtu, kterou agentura nebyla schopna vyčerpat;

5.  připomíná, že v reakci na situaci v oblasti migrace a azylu, jíž musela Evropská unie v roce 2015 čelit, byl v roce 2016 mandát agentury významně rozšířen, aby byla agentura schopna lépe řešit problémy a výzvy, kterým Unie na svých vnějších hranicích čelí; zdůrazňuje, že v roce 2017 stále probíhala adaptace systémů a postupů na nový mandát agentury, který byl aktualizován v roce 2016 prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624(14);

6.  lituje toho, že u většiny operačních programů agentury chybí kvantitativní cíle a konkrétní cílové hodnoty pro společné operace; se znepokojením konstatuje, že tato skutečnost, spolu s nedostatkem dokumentace poskytnuté spolupracujícími zeměmi, by mohla bránit následnému hodnocení účinnosti společných operací v dlouhodobém horizontu; vybízí agenturu, aby pro své činnosti stanovila relevantní strategické cíle a zavedla účinný a na výsledky orientovaný systém pro monitorování a podávání zpráv, který by pracoval s relevantními a měřitelnými klíčovými ukazateli výkonnosti;

7.  bere na vědomí, že správní rada v červnu 2017 schválila reorganizaci struktur agentury, což bude mít vliv na přidělování zdrojů; vyzývá agenturu, aby o zavádění této nové organizační struktury informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

8.  s uspokojením konstatuje, že všechny členské státy a země přidružené k Schengenu se zúčastnily alespoň jedné společné operace a že 26 členských států se v roli organizátorů či účastníků zapojilo do návratových operací koordinovaných a spolufinancovaných agenturou, což je v porovnání s rokem 2016 zvýšení o dva členské státy;

9.  vítá skutečnost, že agentura propaguje spolupráci mezi agenturami, zejména v oblasti pobřežní stráže, ale rovněž pokud jde o spolupráci v oblasti cel a prosazování práva, s cílem plně těžit z výhod víceúčelových operací coby důležitého prvku integrované správy hranic;

10.  s uspokojením konstatuje, že agentura spolupracuje s dalšími agenturami, mimo jiné jim poskytuje podporu při náborech, realizaci projektů a konzultacích ohledně bezpečnosti, a sdílí kanceláře s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, Evropskou jednotkou pro soudní spolupráci a Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu v rámci regionální jednotky Evropské unie v Itálii a Řecku;

11.  naléhavě vyzývá agenturu, aby vypracovala komplexní plán zachování kontinuity činnosti;

Personální politika

12.  vyjadřuje politování nad tím, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn pouze ze 74,43 %, přičemž z 352 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 275 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 262; vedle toho konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 139 smluvních zaměstnanců a 113 vyslaných národních odborníků;

13.  se znepokojením bere opět na vědomí nevyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě agentury; připomíná, že za jmenování členů správní rady agentury jsou odpovědné členské státy; vyzývá členské státy, aby při jmenování svých členů do správní rady agentury zajišťovaly vyvážené zastoupení žen a mužů; vyzývá agenturu, aby členským státům proaktivně připomínala, jak důležité je vyvážené zastoupení žen a mužů; zdůrazňuje, že by bylo vhodné přijmout opatření k zajištění vyrovnanějšího zeměpisného zastoupení zaměstnanců agentury;

14.  konstatuje, že rok 2017 byl druhým rokem pětiletého plánu růstu po přijetí nařízení (EU) 2016/1624, který vedl k výraznému navýšení zdrojů agentury v oblasti rozpočtu a zaměstnanců; na základě zprávy Účetního dvora poznamenává, že po rozšíření mandátu agentury se počet jejích zaměstnanců více než zdvojnásobí z 365 v roce 2016 na 1 000 v roce 2020; dále poznamenává, že plánované zvýšení počtu pracovníků bude vyžadovat dodatečné kancelářské prostory; vyzývá agenturu, aby o opatřeních přijatých za účelem vyřešení problémů se zvýšením počtu zaměstnanců informovala orgán příslušný k udělení absolutoria a aby jej i nadále podrobně informovala o dalších krocích, včetně finančních výpočtů, týkajících se výstavby nového sídla;

15.  se znepokojením konstatuje, že agentura má obtíže nalézt zaměstnance s požadovaným profilem, což je často způsobeno nízkým opravným platovým koeficientem (66,7%); vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o závěru diskuse s Komisí o možných opatřeních na zlepšení situace a o případných dalších opatřeních, kterými by agentura mohla přilákat nové zaměstnance, zejména s ohledem na rozšiřující se mandát agentury a zvýšení počtu náborových řízení; žádá agenturu, aby bezodkladně jmenovala nového úředníka pro otázky základních práv, neboť je třeba zajistit okamžité řešení rizik pro základní práva a soustavně aktualizovat politiku agentury v této oblasti;

16.  hluboce lituje toho, že přes opakované výzvy Parlamentu a výrazné zvýšení celkového počtu zaměstnanců agentury, úředníkovi pro otázky základních práv stále chybí lidské zdroje, což mu jednoznačně brání v řádném plnění úkolů svěřených nařízením (EU) 2016/1624; naléhavě vyzývá agenturu, aby svému úředníkovi pro otázky základních práv poskytla dostatečné personální a jiné zdroje, aby zejména bylo možné vytvořit mechanismus pro podávání stížností a dále rozpracovat a prosazovat strategii agentury pro sledování a zajišťování ochrany základních práv;

17.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrových řízení na volná pracovní místa i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe znepokojení agentury nad vysokými náklady na překlad, které si toto zveřejňování vyžádá;

18.  konstatuje, že k řešení případů obtěžování uplatňuje agentura „Kodex chování pro všechny osoby zapojené do operačních činností agentury Frontex“ a umožňuje jejich důvěrné ohlašování;

19.  na základě zprávy Účetního dvora z roku 2017 se znepokojením konstatuje, že agentura opakovaně uspořádala externí výběrová řízení, která byla v rozporu s předpisy, a jmenovala kandidáty do vyšších platových tříd AST, než jsou maximální platové třídy stanovené ve služebním řádu; poukazuje na to, že v tomto ohledu byly v roce 2017 dva nábory uspořádány v rozporu s pravidly (v roce 2016 jich bylo 14); bere na vědomí zdůvodnění, které agentura k těmto náborům poskytla, a uznává, že od března 2017 agentura nezařadila žádné externí uchazeče do vyšší platové třídy než AST4;

Zadávání zakázek

20.  na základě informací poskytnutých agenturou konstatuje, že agentura v roce 2017 přezkoumala celý svůj finanční režim ve snaze zjednodušit jej, přejít od grantů k veřejným zakázkám na služby a zavést paušální sazby; vyzývá agenturu, aby o provádění nového režimu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

21.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura do konce roku 2017 nezavedla všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu a uchovávání informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); konstatuje, že agentura pro určitá řízení zavedla elektronickou fakturaci a elektronické zadávání zakázek, avšak nikoli elektronické podávání nabídek; vyzývá agenturu, aby zavedla veškeré nezbytné nástroje pro řízení zadávacích řízení a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o jejich uplatňování;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

22.  bere na vědomí stávající opatření agentury a její snahy o zajištění transparentnosti, prevenci a řízení střetů zájmů a ochranu oznamovatelů; z informací agentury bere na vědomí, že vypracovala návrh interních pravidel pro whistleblowing, nicméně na radu Komise zavede vzorové rozhodnutí Komise, jakmile bude oznámeno agenturám; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provedení tohoto rozhodnutí a aby bezodkladně přijala politiku pro whistleblowing;

23.  připomíná, že ustanovení o informacích a komunikaci, které patří k povinnostem agentury vůči veřejnosti, byly nařízením (EU) 2016/1624 výrazně upraveny a vyžadují, aby agentura ve svých činnosti postupovala transparentněji; lituje toho, že agentura nová ustanovení dosud plně nedodržuje, a vyzývá ji, aby je začala bezodkladně uplatňovat;

Vnitřní kontrola

24.  ze zprávy Účetního dvora konstatuje, že se grantové výdaje agentury výrazně zvýšily (z 123 000 000 EUR v roce 2016 na 167 000 000 EUR v roce 2017); se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 neprovedla agentura žádné ověřování ex post zaměřené na proplácení grantových výdajů; konstatuje, že agentura se domnívá, že ověřování ex ante, které provádí před proplacením, se zlepšilo, a že poté, kdy dosáhlo určité úrovně, může poskytovat potřebnou jistotu; nicméně poukazuje na to, že Účetní dvůr od roku 2014 trvale zjišťuje, že výdaje, o jejichž proplacení žádají spolupracující země, jsou často nedostatečně doloženy, což potvrdily i výsledky z roku 2017; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých ke zmírnění těchto rizik;

25.  bere na vědomí, že agentura přezkoumala svůj rámec pro vnitřní kontroly a z původního přístupu založeného na dodržování pravidel přešla na přístup založený na posuzování rizik; bere na vědomí, že v listopadu 2017 byl přijat revidovaný rámec vnitřní kontroly a že během jeho uplatňování byla zavedena evidence Frontext Improvement Log;

26.  ze zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura financovala nasazení letadla pobřežní stráže Islandu v Řecku a že si ještě před uhrazením nákladů nárokovaných Islandem vyžádala faktury, které by doložily jednu kategorii vykázaných nákladů; vyjadřuje politování nad tím, že přestože agentura tyto faktury neobdržela, vyplatila přibližně 440 000 EUR, což dokazuje, že předběžné ověření bylo neefektivní; bere na vědomí názor agentury, že odhadované náklady na hodinu údržby jsou dostatečným odůvodněním pro schválení výdajů;

27.  se znepokojením konstatuje, že správní rada agentury stále neschválila komplexní plán kontinuity provozu; vyzývá agenturu, aby uskutečnila nezbytné kroky k přijetí takového plánu a aby o jeho přijetí informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

28.  žádá správní radu agentury, aby v zájmu zajištění kontinuální činnosti přijala pro případ katastrofy v jejím sídle jasné dohody o úrovni služeb i související cíle pro obnovu informačních technologií a maximální přípustnou ztrátu dat pro své nedůležitější systémy a aplikace; žádá agenturu, aby vytvořila podpůrné plány, náležitě je uplatňovala a aby správní rada zodpovědně schvalovala výsledky testů;

Další připomínky

29.  podotýká, že dohoda o sídle mezi agenturou a polskou vládou vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2017; konstatuje, že tato dohoda má dopad na některé postupy agentury a výrazně ovlivňuje pracovní podmínky a manažerských zařízení; nabádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o příslušných projektech, zejména o výstavbě nové budovy sídla a založení Evropské školy ve Varšavě;

o

o o

30.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

23.1.2019

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017

(2018/2195(DEC))

Zpravodaj: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že v reakci na situaci v oblasti migrace a azylu, jíž musela Evropská unie v roce 2015 čelit, byl v roce 2016 mandát Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (dále jen „agentura“) významně rozšířen, aby byla agentura schopna lépe řešit problémy a výzvy, kterým EU na svých vnějších hranicích čelí; zdůrazňuje, že rozpočet agentury se v roce 2017 zvýšil o 21 % a že v této souvislosti vzrostl v roce 2017 počet zaměstnanců agentury o 43 %; zdůrazňuje, že v roce 2017 stále probíhala adaptace systémů a postupů na nový mandát agentury, který byl aktualizován v roce 2016 prostřednictvím nařízení (EU) 2016/1624(16); vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka agentury věrně zobrazuje její finanční situaci ke dni 31. prosince 2017 a že její operace jsou legální a správné; připomíná, že mandát agentury je v současnosti předmětem přezkumu;

2.  bere na vědomí, že již druhý rok po sobě byl přenesen významný objem (17 %) zrušených rozpočtových prostředků z předchozího roku; zdůrazňuje, že to svědčí o významném nadhodnocení rozpočtových potřeb agentury, zejména pokud jde o veřejné správy členských států a dalších spolupracujících zemí; žádá proto agenturu, aby spolupracovala se svými partnery na zlepšování svých rozpočtových prognóz; vybízí agenturu, v případech, kdy to povede ke zvýšené nákladové efektivnosti, využívala zjednodušené vykazování nákladů a další mechanismy financování, které doplní stávající granty;

3.  konstatuje, že od roku 2014 Účetní dvůr uvádí, že výdaje, o jejichž proplacení spolupracující země žádají, jsou často nedostatečně doloženy; lituje skutečnosti, že k tomu opět došlo v roce 2017 při financování nasazení letadla v Řecku na podporu islandské pobřežní stráže a při spolufinancování dalšího letadla, které využívala španělská Guardia Civil; vítá rozhodnutí agentury, že prověří používání zjednodušeného modelu proplácení výdajů, aby těmto opakujícím se problémům předešla;

4.  vyjadřuje politování nad neoprávněným přijímáním dočasných zaměstnanců AST do vyšších platových tříd než jsou povoleny služebním řádem (AST 4); chápe obtíže, kterým agentura čelí při přijímání kvalifikovaných zaměstnanců, což vedlo k tomu, že agentura vrátila 4 miliony EUR; připomíná agentuře, že je důležité vždy dodržovat služební řád;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že oznámení o volných pracovních místech jsou zveřejňována pouze na webových stránkách agentury a jen v omezeném počtu jazyků; žádá agenturu, aby byla proaktivnější, pokud jde o viditelnost a obecné povědomí o jejích volných pracovních místech; bere na vědomí obavy ohledně dodatečných nákladů na překlad oznámení o volných pracovních místech do všech jazyků Unie, žádá však agenturu, aby všechna svá volná pracovní místa systematicky zveřejňovala na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) ve všech jazycích Unie s cílem zvýšit transparentnost pro občany Unie; vyzývá Komisi, aby zvážila opatření ke snížení finanční zátěže agentur vyplývající z překladu oznámení o volných místech, a to mimo jiné uzavřením rámcové dohody ad hoc s překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie (CdT);

6.  konstatuje, že od doby, co se v roce 2014 přestěhovala, agentura stále nemá komplexní plán zachování kontinuity činnosti; žádá správní radu agentury, aby přijala jasné dohody o úrovni služeb k zachování kontinuity její činnosti v případě katastrofy na pracovišti i související cíle v oblasti obnovy informačních technologií a maximální přípustné ztráty dat pro své nejkritičtější systémy a aplikace; žádá agenturu, aby vytvořila podpůrné plány, přiměřeně je uplatňovala a aby správní rada zodpovědně schvalovala výsledky testů;

7.  připomíná, že ustanovení o informacích a komunikaci, která jsou součástí odpovědnosti agentury vůči veřejnosti, byla v revidovaném nařízení výrazně upravena, a že tato ustanovení vyžadují, aby byla agentura ve svých činnostech transparentnější; lituje toho, že agentura tato nová pravidla dosud plně nedodržuje, a vyzývá ji, aby je začala bezodkladně uplatňovat;

8.  lituje toho, že u většiny operačních programů agentury chybí kvantitativní cíle a konkrétní cílové hodnoty pro společné operace; se znepokojením konstatuje, že tato skutečnost, spolu s nedostatkem dokumentace poskytnuté spolupracujícími zeměmi, by mohla bránit následnému hodnocení účinnosti společných operací v dlouhodobém horizontu; vybízí agenturu, aby pro své činnosti stanovila relevantní strategické cíle a zavedla účinný a na výsledky orientovaný systém pro monitorování a podávání zpráv, který by pracoval s relevantními a měřitelnými klíčovými ukazateli výkonnosti;

9.  se znepokojením bere opět na vědomí nevyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě agentury; připomíná, že za jmenování členů správní rady agentury jsou odpovědné členské státy; vyzývá členské státy, aby při jmenování svých členů do správní rady agentury zajišťovaly vyvážené zastoupení žen a mužů; vyzývá agenturu, aby členským státům proaktivně připomínala, jak důležité je vyvážené zastoupení žen a mužů; zdůrazňuje, že by bylo vhodné přijmout opatření k zajištění vyrovnanějšího zeměpisného zastoupení zaměstnanců agentury;

10.  hluboce lituje toho, že přes opakované výzvy Parlamentu a výrazné navýšení celkového počtu zaměstnanců agentury chybí úředníkovi pro otázky základních práv dosud lidské zdroje, což mu jednoznačně ztěžuje řádný výkon úkolů, které mu byly svěřeny v revidovaném nařízení; naléhavě vyzývá agenturu, aby svému úředníkovi pro otázky základních práv poskytla dostatečné personální a jiné zdroje, aby zejména bylo možné vytvořit mechanismus pro podávání stížností a dále rozpracovat a prosazovat strategii agentury zaměřenou na sledování a zajišťování ochrany základních práv.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 173

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 173

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 173

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 173

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 112.

(14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

(15)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění