Procedura : 2018/2195(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0153/2019

Teksty złożone :

A8-0153/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.44

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0285

SPRAWOZDANIE     
PDF 221kWORD 64k
4.3.2019
PE 626.813v02-00 A8-0153/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017

(2018/2195(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2017

(2018/2195(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (zwanej dalej „Agencją”) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE(5), w szczególności jego art. 76,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0153/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2017;

(2018/2195(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (zwanej dalej „Agencją”) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(8), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE(11), w szczególności jego art. 76,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0153/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2017

(2018/2195(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0153/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(13) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 280 560 000 EUR, co stanowi wzrost o 20,54 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że wzrost ten był związany ze znacznym rozszerzeniem mandatu Agencji w 2017 r. w reakcji na kryzys migracyjny, z którym boryka się Unia; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 97,63 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,27 % w porównaniu z 2016 r.; zauważa z niepokojem, że wskaźnik wykonania środków na płatności był niski i wyniósł 66,42 %, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,35 % w porównaniu z 2016 r.;

2.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że wstępny budżet Agencji obejmował obowiązkową finansową rezerwę operacyjną w wysokości 8 800 000 EUR na finansowanie uruchamiania szybkich interwencji na granicy i interwencji powrotowych; zauważa, że Agencja przeniosła z rezerwy do budżetu operacyjnego ogółem 3 800 000 EUR na finansowanie innych działań; zauważa z niepokojem, że przeniesienia te nie są zgodne z regulaminem finansowym Agencji; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, że jej zdaniem prawodawca powinien udzielić wyjaśnień co do realizacji przesunięć z rezerwy; wzywa Agencję, aby unikała w przyszłości takich niezgodnych z przepisami działań i by poinformowała organ udzielający absolutorium, jakie wyjaśnienia Agencja uznałaby za konieczne;

Anulowane środki przeniesione

3.  ubolewa z powodu wysokiego poziomu anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r., których kwota wyniosła 11 125 174 EUR, co stanowi – podobnie jak w 2016 r. – 14,96 % całkowitej przeniesionej kwoty; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach, jakie zostaną podjęte w celu zapewnienia całkowitego wykorzystania przeniesionych kwot, by uniknąć umorzenia znacznych środków, co miało miejsce w poprzednich latach;

Wyniki

4.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja wykorzystuje różne kluczowe wskaźniki efektywności do mierzenia wartości dodanej wynikającej z jej działalności; odnotowuje, że Agencja planuje dokonać przeglądu swoich wskaźników w 2019 r.; zwraca się do Agencji, aby dalej rozwijała kluczowe wskaźniki efektywności w celu poprawy zarządzania budżetem, w szczególności ze względu na rozszerzenie jej mandatu oraz stale zwiększający się budżet, oraz aby poinformowała organ udzielający absolutorium o postępach w tym zakresie; wyraża zaniepokojenie częścią budżetu, której Agencja nie była w stanie wykorzystać;

5.  przypomina, że w odpowiedzi na napływ migrantów i osób ubiegających się o azyl, w obliczu którego stanęła Unia w 2015 r., mandat Agencji został znacznie rozszerzony w 2016 r., aby umożliwić jej lepsze zaspokojenie potrzeb i sprostanie wyzwaniom, przed którymi stanęła Unia na granicach zewnętrznych; podkreśla, że w 2017 r. nadal trwały prace nad dostosowaniem systemów i procedur, tak aby odpowiadały nowemu mandatowi Agencji, który został zaktualizowany w 2016 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624(14);

6.  wyraża ubolewanie, że w większości programów operacyjnych Agencji brakuje celów ilościowych i konkretnych wartości docelowych dotyczących wspólnych operacji; z zaniepokojeniem zauważa, że w połączeniu z niewystarczającą dokumentacją z państw współpracujących może to utrudniać ocenę ex post skuteczności wspólnych operacji w perspektywie długoterminowej; apeluje do Agencji o ustalenie odpowiednich celów strategicznych działań oraz o wprowadzenie skutecznego i ukierunkowanego na wyniki systemu monitorowania i sprawozdawczości, wyposażonego w odpowiednie i mierzalne kluczowe wskaźniki efektywności;

7.  zauważa, że w czerwcu 2017 r. zarząd zatwierdził reorganizację struktur organizacyjnych Agencji, co ma wpływ na przydział zasobów; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wdrożeniu nowej struktury organizacyjnej;

8.  z zadowoleniem zauważa, że wszystkie państwa członkowskie i państwa stowarzyszone w ramach Schengen uczestniczyły w co najmniej jednej wspólnej operacji oraz że 26 państw członkowskich – dwa państwa członkowskie więcej niż w 2016 r. – uczestniczyło w charakterze organizatorów lub uczestników w operacjach powrotowych koordynowanych i współfinansowanych przez Agencję;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja promuje współpracę międzyagencyjną, zwłaszcza w zakresie funkcji straży przybrzeżnej, ale również w dziedzinie współpracy organów celnych i organów ścigania, aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z operacji wielozadaniowych stanowiących istotny element zintegrowanego zarządzania granicami;

10.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja współpracuje z innymi agencjami, między innymi wspierając je w rekrutacji, projektach budowlanych i doradztwie w zakresie bezpieczeństwa, a w ramach regionalnej grupy zadaniowej UE we Włoszech i w Grecji dzieli biura z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, Europejską Jednostką Współpracy Sądowej i Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu;

11.  apeluje do Agencji o opracowanie kompleksowego planu ciągłości działania;

Polityka kadrowa

12.  ubolewa, że według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano jedynie w 74,43 % – przyjęto 262 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 352 stanowiska dla pracowników na czas określony (w 2016 r. – 275 zatwierdzonych stanowisk); zauważa ponadto, że w 2017 r. Agencja zatrudniała 139 pracowników kontraktowych i 113 oddelegowanych ekspertów krajowych;

13.  ponownie z zaniepokojeniem odnotowuje brak równowagi płci w zarządzie Agencji; przypomina, że to państwa członkowskie są odpowiedzialne za mianowanie członków zarządu; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równowagi płci przy nominowaniu członków zarządu Agencji; wzywa Agencję, by aktywnie przypominała państwom członkowskim o znaczeniu równowagi płci; zwraca uwagę, że pożądane byłyby środki mające na celu osiągnięcie lepszej równowagi geograficznej w składzie personelu Agencji;

14.  zauważa, że rok 2017 był drugim rokiem pięcioletniego planu wzrostu po przyjęciu rozporządzenia (UE) 2016/1624, które znacząco zwiększyło zasoby budżetowe i kadrowe Agencji; na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w wyniku rozszerzenia mandatu Agencji jej personel zwiększy się ponad dwukrotnie – z 365 pracowników w 2016 r. do 1000 pracowników w 2020 r.; zauważa ponadto, że planowane zwiększenie liczby pracowników będzie wymagało dodatkowej powierzchni biurowej; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu zaradzenia problemom związanym ze zwiększeniem liczby pracowników oraz informowała go szczegółowo i na bieżąco o dalszych krokach, w tym o kalkulacjach finansowych, związanych z budową nowej siedziby;

15.  z niepokojem zauważa, że Agencja napotyka trudności ze znalezieniem pracowników o wymaganych profilach, często z powodu niskiego współczynnika korekty wynagrodzeń (66,7%); wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wynikach rozmów z Komisją na temat ewentualnych środków łagodzących oraz o planach Agencji dotyczących innych możliwych środków mających na celu przyciągnięcie nowych pracowników, w szczególności z uwagi na rozszerzenie mandatu Agencji oraz zwiększenie zatrudnienia; wzywa Agencję do powołania bez dalszej zwłoki nowego urzędnika ds. praw podstawowych, aby zapewnić natychmiastowe podejmowanie kwestii związanych z zagrożeniem praw podstawowych oraz stałe usprawnianie polityki Agencji w zakresie praw podstawowych;

16.  głęboko ubolewa, że mimo wielokrotnych apeli Parlamentu i znaczącego ogólnego wzrostu liczby personelu Agencji, urzędnik ds. praw podstawowych wciąż nie dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi, co wyraźnie utrudnia mu prawidłowe wykonywanie zadań powierzonych mu na mocy rozporządzenia (UE) 2016/1624; wzywa Agencję do udostępnienia urzędnikowi ds. praw podstawowych odpowiednich zasobów i personelu, zwłaszcza w celu wprowadzenia mechanizmu zgłaszania skarg oraz dalszego rozwijania i wdrażania strategii Agencji w zakresie monitorowania i zapewniania ochrony praw podstawowych.

17.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie obawy Agencji dotyczące wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego związanych z taką publikacją;

18.  zauważa, że Agencja stosuje Kodeks postępowania dla wszystkich osób uczestniczących w działaniach operacyjnych agencji Frontex, a także poufny system zgłaszania nieprawidłowości jako środki przeciwdziałania molestowaniu;

19.  na podstawie sprawozdania Trybunału z niepokojem zauważa, że w 2017 r. podczas zewnętrznych procedur naboru Agencja w dalszym ciągu prowadziła rekrutację z naruszeniem przepisów, zatrudniając kandydatów w wyższej grupie zaszeregowania AST niż maksymalna grupa przewidziana w regulaminie pracowniczym; zwraca uwagę, że w 2017 r. w dwóch przypadkach uznano, że zatrudnienie było niezgodne z przepisami (14 w 2016 r.); odnotowuje uzasadnienie Agencji dotyczące rekrutacji i przyjmuje do wiadomości, że od marca 2017 r. Agencja nie mianuje żadnych zewnętrznych kandydatów w grupie zaszeregowania wyższej niż AST4;

Zamówienia

20.  na podstawie informacji przekazanych przez Agencję przyjmuje do wiadomości, że w 2017 r. prowadziła ona przegląd całego systemu finansowego, aby go uprościć, przejść z dotacji na umowy o usługi oraz wprowadzić stawki ryczałtowe; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wprowadzeniu nowego systemu w życie;

21.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że do końca 2017 r. Agencja nie wprowadziła jeszcze wszystkich narzędzi udostępnionych przez Komisję w celu wdrożenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z osobami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia) i przechowywania tych informacji; zauważa, że Agencja wprowadziła e-fakturowanie i elektroniczne procedury przetargowe w niektórych postępowaniach, lecz nie wprowadziła elektronicznego składania ofert; wzywa Agencję, aby wprowadziła wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania procedurami udzielania zamówień i poinformowała organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

22.  docenia już zrealizowane i aktualnie prowadzone działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; na podstawie informacji przekazanych przez Agencję odnotowuje, że opracowała ona projekty wewnętrznych przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach, jednak po otrzymaniu zalecenia od Komisji wdroży wzorcową decyzję Komisji, gdy zostanie ona przekazana agencjom; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tej decyzji oraz by bez dalszej zwłoki przyjęła politykę w zakresie informowania o nieprawidłowościach;

23.  przypomina, że w rozporządzeniu (UE) 1016/1624 znacznie zmodyfikowano przepisy dotyczące informacji i komunikacji w ramach odpowiedzialności Agencji wobec opinii publicznej, nakładając na Agencję obowiązek większej przejrzystości działań; ubolewa, że Agencja nadal nie stosuje się w pełni do tych nowych przepisów, i wzywa Agencję do ich bezzwłocznego wdrożenia;

Kontrola wewnętrzna

24.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że wydatki Agencji na dotacje znacznie wzrosły, z 123 000 000 EUR w 2016 r. do 167 000 000 EUR w 2017 r.; z niepokojem zauważa, że w 2017 r. Agencja nie przeprowadziła weryfikacji ex post dotyczących zwrotu wydatków w ramach dotacji; odnotowuje, że zdaniem Agencji weryfikacje ex ante przeprowadzane przed zwrotem kosztów zostały usprawnione, a dzięki temu, że obejmują znaczną część wydatków, gwarantują wystarczającą pewność; zwraca jednak uwagę, że – zgodnie z tym, co Trybunał konsekwentnie zgłasza od 2014 r. – dowody poniesienia wydatków zadeklarowanych przez państwa współpracujące często są niewystarczające, co potwierdzono również w 2017 r.; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach przyjętych w celu złagodzenia tego ryzyka;

25.  odnotowuje, że Agencja dokonała przeglądu ram kontroli wewnętrznej (ICF) i zastąpiła poprzednie podejście oparte na zgodności podejściem opartym na ryzyku; przyjmuje do wiadomości, że zmienione ICF przyjęto w listopadzie 2017 r., a w trakcie przeglądu ustanowiono skonsolidowany dziennik usprawnień Frontexu;

26.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Agencja finansowała wsparcie dla straży przybrzeżnej Islandii za wykorzystanie samolotu w Grecji oraz że przed zwrotem wydatków zadeklarowanych przez Islandię Agencja zwróciła się o faktury jako dowód jednej kategorii zadeklarowanych wydatków; ubolewa, że pomimo niedostarczenia faktur Agencja zwróciła około 440 000 EUR, co pokazuje, że weryfikacja ex ante okazała się nieskuteczna; przyjmuje do wiadomości, że według Agencji stawka godzinowa kosztów utrzymania daje wystarczające podstawy do zatwierdzenia wydatków;

27.  z niepokojem zauważa, że Agencja nadal nie ma kompleksowego planu ciągłości działania zatwierdzonego przez zarząd; wzywa Agencję, aby podjęła wszystkie kroki niezbędne do przyjęcia takiego planu i poinformowała organ udzielający absolutorium o jego przyjęciu;

28.  zwraca się do zarządu Agencji o przyjęcie jasnych umów o gwarantowanym poziomie usług w celu zapewnienia ciągłości jej działania na wypadek awarii instalacji na miejscu, a także odpowiednich celów w zakresie przywrócenia systemów IT po awarii i maksymalnej dopuszczalnej utraty danych w przypadku najbardziej krytycznych systemów i aplikacji; zwraca się do Agencji o opracowanie planów wsparcia, o ich odpowiednie wykonanie oraz o odpowiedzialne zatwierdzenie wyników testów przez zarząd;

Inne uwagi

29.  zauważa, że porozumienie w sprawie siedziby między Agencją a rządem polskim weszło w życie z dniem 1 listopada 2017 r.; zauważa, że wpływa ono na szereg procedur Agencji, co ma poważne konsekwencje dla warunków pracy i zarządzania; zwraca się do Agencji, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o związanych z tym projektach, w szczególności o budowie nowej siedziby oraz o utworzeniu szkoły europejskiej w Warszawie;

o

o o

30.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(15) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

23.1.2019

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017

(2018/2195(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Romeo Franz

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że w odpowiedzi na napływ migrantów i osób ubiegających się o azyl, w obliczu którego stanęła Unia w 2015 r., mandat Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej („Agencji”) został znacznie rozszerzony w 2016 r., aby umożliwić jej lepsze zaspokojenie potrzeb i sprostanie wyzwaniom, przed którymi stanęła Unia na granicach zewnętrznych; zwraca uwagę, że budżet Agencji wzrósł o 21 % w 2017 r., a liczba pracowników zwiększyła się o 43 % w 2017 r .; podkreśla, że w 2017 r. nadal trwały prace nad dostosowaniem systemów i procedur, tak by odpowiadały nowemu mandatowi Agencji, który został zaktualizowany w 2016 r. rozporządzeniem (UE) 2016/1624(16); z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których stwierdzono, że sprawozdanie finansowe Agencji rzetelnie przedstawia jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r. i że jej transakcje są legalne i prawidłowe; przypomina, że mandat Agencji jest obecnie poddawany przeglądowi;

2.  zauważa, że drugi rok z rzędu anulowano znaczące środki budżetowe (17 %) przeniesione z poprzedniego roku; podkreśla, że świadczy to o znaczącym przeszacowaniu potrzeb budżetowych Agencji, zwłaszcza ze strony administracji publicznych państw członkowskich i innych współpracujących krajów; domaga się zatem, aby Agencja współpracowała ze swoimi partnerami w celu poprawy prognoz budżetowych; zachęca Agencję do stosowania w odpowiednich przypadkach – oprócz dotacji – uproszczonych form kosztów i innych mechanizmów finansowania, tak aby zwiększyć opłacalność;

3.  zwraca uwagę, że od 2014 r. Trybunał Obrachunkowy informuje, że dowody potwierdzające wydatki, o których zwrot występują kraje współpracujące, są często niewystarczające; ubolewa, że sytuacja ta powtórzyła się w 2017 r. przy finansowaniu wykorzystania w Grecji samolotu do wspierania Islandzkiej Straży Przybrzeżnej oraz przy współfinansowaniu wykorzystania innego samolotu przez hiszpańską straż Guardia Civil; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Agencji dotyczącą zbadania zastosowania uproszczonego modelu zwrotu kosztów w celu rozwiązania tych powtarzających się problemów;

4.  wyraża ubolewanie z powodu nieprawidłowej rekrutacji personelu grupy funkcyjnej AST zatrudnionego tymczasowo w wyższych grupach zaszeregowania niż dopuszczone w regulaminie pracowniczym (AST 4): rozumie trudności, z jakimi boryka się Agencja przy rekrutacji wykwalifikowanego personelu, co spowodowało, że musiała zwrócić 4 mln EUR; przypomina Agencji o tym, jak ważne jest stałe przestrzeganie regulaminu pracowniczego;

5.  wyraża ubolewanie z powodu faktu, że ogłoszenia o wolnych stanowiskach są publikowane wyłącznie na stronie internetowej Agencji i tylko w ograniczonej liczbie języków; wzywa Agencję, by podejmowała bardziej proaktywnie działania w odniesieniu do widoczności i powszechnej wiedzy na temat wolnych stanowisk; rozumie obawy związane z dodatkowymi kosztami tłumaczenia ogłoszeń o wolnych stanowiskach na wszystkie języki Unii, lecz zwraca się do Agencji o systematyczne publikowanie wszystkich ogłoszeń o wolnych stanowiskach na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr we wszystkich językach Unii w celu zwiększenia przejrzystości dla obywateli Unii; zwraca się do Komisji o rozważenie środków mających na celu zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z tłumaczeniem ogłoszeń o naborze do agencji, w tym poprzez zawarcie umowy ramowej ad hoc z Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej;

6.  zwraca uwagę, że Agencja nadal nie ma kompleksowego planu ciągłości działania zatwierdzonego przez zarząd od czasu jej przeniesienia w 2014 r.; zwraca się do zarządu Agencji o przyjęcie jasnych umów o gwarantowanym poziomie usług w celu zapewnienia ciągłości jej działania na wypadek awarii instalacji na miejscu, a także odpowiednich celów w zakresie przywrócenia systemów IT po awarii i maksymalnej dopuszczalnej utraty danych w przypadku najbardziej krytycznych systemów i aplikacji; zwraca się do Agencji o opracowanie planów wsparcia, o ich odpowiednie wykonanie oraz o odpowiedzialne zatwierdzenie wyników testów przez zarząd;

7.  przypomina, że w zmienionym rozporządzeniu znacznie zmodyfikowano przepisy dotyczące informacji i komunikacji w ramach odpowiedzialności Agencji wobec opinii publicznej, nakładając na Agencję obowiązek większej przejrzystości działań; ubolewa, że Agencja nadal nie stosuje się w pełni do tych nowych przepisów, i wzywa Agencję do ich bezzwłocznego wdrożenia;

8.  wyraża ubolewanie, że w większości programów operacyjnych Agencji brakuje celów ilościowych i konkretnych wartości docelowych dotyczących wspólnych operacji; z zaniepokojeniem zauważa, że w połączeniu z niewystarczającą dokumentacją z państw współpracujących może to utrudniać ocenę ex post skuteczności wspólnych operacji w perspektywie długoterminowej; apeluje do Agencji o ustalenie odpowiednich celów strategicznych w ramach prowadzonej przez nią działalności oraz o wprowadzenie skutecznego i ukierunkowanego na wyniki systemu monitorowania i sprawozdawczości, wyposażonego w odpowiednie i mierzalne kluczowe wskaźniki wykonania zadań;

9.  ponownie z zaniepokojeniem odnotowuje brak równowagi płci w zarządzie Agencji; przypomina, że to państwa członkowskie są odpowiedzialne za mianowanie członków zarządu; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równowagi płci przy nominowaniu członków zarządu Agencji; wzywa Agencję, by aktywnie przypominała państwom członkowskim o znaczeniu równowagi płci; zwraca uwagę, że pożądane byłyby środki mające na celu osiągnięcie lepszej równowagi geograficznej w składzie personelu Agencji;

10.  głęboko ubolewa, że mimo wielokrotnych apeli Parlamentu i znaczącego ogólnego wzrostu liczby personelu Agencji, urzędnik ds. praw podstawowych wciąż nie dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi, w związku z czym ma oczywiste trudności z wykonywaniem zadań powierzonych jej na mocy zmienionego rozporządzenia; wzywa Agencję do udostępnienia swojemu urzędnikowi ds. praw podstawowych odpowiednich zasobów i personelu, zwłaszcza w celu opracowania mechanizmu zgłaszania skarg oraz dalszego rozwijania i wdrażania strategii Agencji w zakresie monitorowania i zapewniania ochrony praw podstawowych.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 173.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 173.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. 193 z 30.7.2018, p. 1.

(5)

Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 173.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 173.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. 193 z 30.7.2018, p. 1.

(11)

Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 112.

(14)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

(15)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Informacja prawna