Postopek : 2018/2195(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0153/2019

Predložena besedila :

A8-0153/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.44

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0285

POROČILO     
PDF 200kWORD 66k
4.3.2019
PE 626.813v02-00 A8-0153/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017

(2018/2195(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2017

(2018/2195(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES(5) in zlasti člena 76,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0153/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za mejno in obalno stražo glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za mejno in obalno stražo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2017

(2018/2195(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES(11) in zlasti člena 76,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0153/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za mejno in obalno stražo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2017

(2018/2195(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0153/2019),

A.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(13) Evropske agencije za mejno in obalno stražo (v nadaljnjem besedilu: agencija) razvidno, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 280.560.000 EUR, kar je 20,54 % več kot leta 2016; ker je to povečanje povezano s korenito razširitvijo mandata agencije v letu 2017, v odgovor na migracijsko krizo, s katero se sooča Unija; ker se proračun agencije v glavnem napaja iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 97,63 %, kar je nekoliko manj (0,27 %) kot leta 2016; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja plačil nizka in je znašala 66,42 %, kar je malce več (0,35 %) kot leta 2016;

2.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je prvotni proračun agencije vključeval zakonsko predpisano finančno operativno rezervo za financiranje hitrega posredovanja na mejah in vračanja v višini 8.800.000 EUR; ugotavlja, da je agencija iz rezerve v operativni proračun prerazporedila 3.800.000 EUR za financiranje drugih dejavnosti; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da prerazporeditvi nista v skladu s finančno uredbo agencije; je seznanjen z odgovorom agencije, da bi moral zakonodajalec po njenem mnenju dati pojasnilo o prerazporejanju sredstev iz rezerve; poziva agencijo, naj se v prihodnje izogiba takšnih neskladnih dejanj in naj organu za podelitev razrešnice poroča, kakšno pojasnilo se ji zdi potrebno;

Razveljavitev prenesenih sredstev

3.  obžaluje visoko stopnjo razveljavljenih sredstev, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, saj so znašala 11.125.174 EUR in predstavljala 14,96 % vseh prenesenih sredstev, podobno kot leta 2016; agencijo poziva, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih bo sprejela, da bi zagotovila porabo vseh v naslednje leto prenesenih proračunskih sredstev in se tako izognila preklicu visokih zneskov obveznosti, ko se je dogajalo v preteklih letih;

Uspešnost

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija za merjenje dodane vrednosti svojih dejavnosti uporablja različne ključne kazalnike uspešnosti; je seznanjen, da namerava te kazalnike leta 2019 revidirati; poziva jo, naj te kazalnike še nadalje razvija, da bo izboljšala proračunsko upravljanje, zlasti ker je bil njen mandat razširjen, njen proračun pa se vztrajno povečuje, ter organu za podelitev razrešnice poroča o napredku pri tem; je zaskrbljen, ker agencija ni bila sposobna izčrpati celotnega proračuna;

5.  opozarja, da so bile naloge in pristojnosti agencije leta 2016 občutno razširjene v odziv na razmere na področju migracij in azila leta 2015, s katerimi se je soočila Unija, da bo lahko bolje obravnavala potrebe in izzive za Unijo na zunanjih mejah; poudarja, da so se v letu 2017 sistemi in postopki še vedno prilagajali novemu mandatu agencije, ki je bil leta 2016 posodobljen z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta(14);

6.  obžaluje, da večina operativnih programov agencije nima količinsko opredeljenih ciljev in posebnih ciljnih vrednosti za skupne operacije; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da lahko to skupaj z nezadostno dokumentacijo sodelujočih držav dolgoročno ovira naknadno ocenjevanje uspešnosti skupnih operacij; poziva agencijo, naj določi ustrezne strateške cilje za svoje dejavnosti in vzpostavi učinkovit, k rezultatom usmerjen sistem spremljanja in poročanja z ustreznimi in merljivimi ključnimi kazalniki uspešnosti;

7.  ugotavlja, da je upravni odbor junija 2017 odobril reorganizacijo struktur agencije, kar vpliva na dodeljevanje sredstev; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o uvedbi nove organizacijske strukture;

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so vse države članice in pridružene schengenske države sodelovale v vsaj eni skupni operaciji in da je 26 držav članic, tj. dve državi članici več kot v letu 2016, v vlogi organizatork ali udeleženk sodelovalo v operacijah vračanja, ki jih je koordinirala in sofinancirala agencija;

9.  pozdravlja dejstvo, da agencija spodbuja sodelovanje med agencijami, zlasti na področju obalne straže, pa tudi na področju carin ter preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, da bi v celoti izkoristili prednosti večnamenskih operacij kot pomembnega elementa integriranega upravljanja meja;

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija sodeluje z drugimi agencijami, med drugim jim pomaga pri zaposlovanju, nepremičninskih projektih in varnostnem posvetovanju, ter si v okviru regionalne skupine Evropske unije za posredovanje v Italiji in Grčiji deli pisarne z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Uradom za evropsko pravosodno sodelovanje in Evropskim azilnim podpornim uradom;

11.  poziva agencijo, naj oblikuje celovit načrt za neprekinjeno poslovanje;

Kadrovska politika

12.  obžaluje, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen le 74,43-odstotno, saj je agencija zaposlovala 262 od 352 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 275 delovnih mest); poleg tega ugotavlja, da je za agencijo v letu 2017 delalo 139 pogodbenih uslužbencev in 113 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

13.  z zaskrbljenostjo ponovno opaža, da je zastopanost spolov v upravnem odboru agencije neuravnotežena; opominja, da so države članice tiste, ki so pristojne za imenovanje članov tega odbora; poziva jih, naj pri imenovanju članov v upravni odbor agencije zagotovijo uravnoteženo zastopanost spolov; poziva agencijo, naj države članice proaktivno spominja, kako pomembna je uravnotežena zastopanost spolov; poudarja, da bi bili zaželeni ukrepi za boljšo geografsko ravnovesje med uslužbenci agencije;

14.  ugotavlja, da je bilo leto 2017 drugo leto petletnega načrta rasti po sprejetju Uredbe (EU) 2016/1624, ki je občutno povečala proračunske in kadrovske vire agencije; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se bo število zaposlenih v agenciji zaradi razširitve njenega mandata več kot podvojilo, in sicer s 365 v letu 2016 na 1000 v letu 2020; ugotavlja tudi, da bodo zaradi načrtovanega povečanja števila zaposlenih potrebni dodatni pisarniški prostori; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejela v odziv na zaposlovanje novih ljudi, in ga redno obvešča o nadaljnjih korakih v zvezi z gradnjo novega sedeža, vključno s finančnimi izračuni;

15.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se agencija sooča s težavami pri iskanju osebja z zahtevanim profilom, pogosto zaradi nizkega korekcijskega koeficienta za plače (66,7%); poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izidu razprav s Komisijo o morebitnih omilitvenih ukrepih in svojih načrtih za druge možne ukrepe, kako pritegniti nove zaposlene, zlasti glede na razširitev njenega mandata in naraščajoče število novih delovnih mest; poziva agencijo, naj brez odlašanja imenuje novega uradnika za temeljne pravice, ki bo takoj začel reševati vprašanja v zvezi s temeljnimi pravicami in ki bo redno posodabljal politiko na tem področju znotraj organizacije;

16.  globoko obžaluje, da uradnica za temeljne pravice – kljub večkratnim pozivom Parlamenta in znatnemu povečanju števila uslužbencev agencije – še vedno nima ustreznih človeških virov, kar jo očitno ovira pri ustreznem izvajanju nalog, ki so ji bile podeljene z Uredbo (EU) 2016/1624; poziva agencijo, naj svoji uradnici za temeljne pravice da na voljo zadostna sredstva in osebje, zlasti za vzpostavitev pritožbenega mehanizma ter nadaljnji razvoj in izvajanje strategije agencije za spremljanje in zagotavljanje varstva temeljnih pravic;

17.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj agencija obvestila o prostih delovnih mestih objavlja tudi na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da bi izboljšala publiciteto; razume pomisleke agencije v zvezi z visokimi stroški prevajanja, ki bi jih takšne objave povzročile;

18.  ugotavlja, da agencija uporablja kodeks ravnanja za vse, ki sodelujejo v njenih operativnih dejavnostih, in zaupno poročanje kot ukrep za obravnavanje primerov nadlegovanja;

19.  se zaskrbljenostjo seznanja z ugotovitvijo iz poročila Računskega sodišča, da je agencija v letu 2017 še naprej nepravilno zaposlovala na podlagi zunanjih izbirnih postopkov, saj je imenovala kandidate v višjih razredih AST, kot je najvišji razred, ki ga dopuščajo kadrovski predpisi; poudarja, da sta bila v letu 2017 nepravilna dva postopka zaposlitve (14 v letu 2016); je seznanjen s pojasnilom agencije za to zaposlovanje in priznava, da agencija od marca 2017 ni imenovala nobenega zunanjega kandidata v razredu, višjem od AST4;

Javno naročanje

20.  je seznanjen s pojasnilom agencije, da je v letu 2017 revidirala svojo celotno finančno shemo z namenom poenostavitve, in sicer je prešla s sporazumov o dodeljevanju nepovratnih sredstev na pogodbe o opravljanju storitev ter uvedla pavšalne zneske; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju nove sheme;

21.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija konec leta 2017 še ni uporabljala vseh pripomočkov, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo in shranjevanje informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (elektronsko javno naročanje); ugotavlja, da je agencija uvedla izdajo elektronskih računov in elektronsko objavo dokumentacije za nekatere postopke, ne pa tudi elektronske oddaje ponudb; poziva jo, naj uvede vsa potrebna orodja za upravljanje postopkov javnih naročil in organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

22.  priznava obstoječe ukrepe in sedanja prizadevanja agencije, da bi zagotovila preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; je seznanjen s pojasnilom agencije, da je sestavila osnutek notranjih pravil o prijavljanju nepravilnosti, vendar bo na nasvet Komisije uporabila vzorčni sklep Komisije, ko ga bo slednja posredovala agencijam; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o uvedbi tega sklepa in naj brez odlašanja sprejme politiko o prijavljanju nepravilnosti;

23.  želi spomniti, da so bile določbe o informiranju in komuniciranju v okviru odgovornosti agencije v odnosu do javnosti z Uredbo (EU) 2016/1624 močno spremenjene in da mora na podlagi tega agencija pregledneje poročati o svojih dejavnostih; obžaluje, da agencija teh novih predpisov še vedno ne spoštuje v celoti, in jo poziva, naj jih nemudoma začne izvajati;

Notranja kontrola

24.  na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so se odhodki agencije za nepovratna sredstva občutno povečali, s 123.000.000 EUR v letu 2016 na 167.000.000 EUR v letu 2017; je zaskrbljen, ker agencija v letu 2017 ni naknadno preverila nobenih povračil odhodkov za nepovratna sredstva; je seznanjen z mnenjem agencije, da se je predhodno preverjanje, ki ga opravi pred povračilom odhodkov, izboljšalo in da bo lahko dajala potrebno zagotovilo, ko bo to preverjanje doseglo določeno raven; vseeno poudarja, da dokazi o odhodkih, ki jih posredujejo sodelujoče države, pogosto niso zadostni, kot Računsko sodišče opozarja že od leta 2014 in kot je bilo potrjeno v letu 2017; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za zmanjšanje tega tveganja;

25.  je seznanjen, da je agencija pregledala svoj okvir notranjih kontrol in nekdanji pristop na osnovi skladnosti nadomestila s pristopom, temelječim na tveganju; je seznanjen, da je bil revidirani okvir sprejet novembra 2017 in da je bil pri tem vzpostavljen tudi konsolidirani dnevnik izboljšav Frontexa;

26.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija financirala podporo islandski obalni straži za uporabo letala v Grčiji in da je pred povrnitvijo stroškov, ki jih je uveljavljala Islandija, za eno kategorijo prijavljenih odhodkov v dokaz zahtevala račune; obžaluje, da je agencija povrnila približno 440.000 EUR, čeprav računi niso bili nikdar dostavljeni, kar priča, da predhodno preverjanje ni učinkovito; je seznanjen z mnenjem agencije, da je ocena urne postavke za vzdrževanje zadosten razlog za odobritev odhodkov;

27.  ugotavlja, da agencija še vedno nima celovitega načrta neprekinjenega poslovanja, ki bi ga odobril upravni odbor; poziva jo, naj naredi vse potrebno za sprejetje tega načrta in organu za podelitev razrešnice poroča, ko bo sprejet;

28.  zahteva, naj upravni odbor agencije sprejme jasne sporazume o ravni storitev za neprekinjeno poslovanje v primeru nesreče v katerem od poslopij ter ustrezne cilje v zvezi z računalniško obnovitvijo in najvišjo dovoljeno izgubo podatkov za najpomembnejše sisteme in aplikacije; zahteva, naj agencija pripravi podporne načrte in jih ustrezno izvaja ter naj upravni odbor odgovorno odobri rezultate preskusov;

Druge pripombe

29.  je seznanjen, da je 1. novembra 2017 začel veljati sporazum med agencijo in poljsko vlado o sedežu; ugotavlja, da bo to vplivalo na več postopkov agencije in imelo občutne posledice za delovne razmere in zmogljivosti za upravljanje; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o posledičnih projektih, zlasti o gradnji novega sedeža in ustanovitvi evropske šole v Varšavi;

o

o o

30.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne .... 2019(15) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

23.1.2019

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017

(2018/2195(DEC))

Pripravljavec mnenja: Romeo Franz

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  opozarja, da so bile naloge in pristojnosti Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) (v nadaljevanju: agencija) leta 2016 občutno razširjene kot odziv na razmere na področju migracij in azila leta 2015, s katerimi se je soočila Unija, da bo lahko agencija bolje obravnavala potrebe in izzive, s katerimi se EU sooča na zunanjih mejah; poudarja, da se je proračun agencije leta 2017 povečal za 21 %, število zaposlenih pa za 43 %; poudarja, da so se v letu 2017 sistemi in postopki še vedno prilagajali novemu mandatu agencije, ki je bil leta 2016 posodobljen z Uredbo (EU) 2016/1624(16); pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi agencije pošteno predstavljajo njeno finančno stanje na dan 31. decembra 2017 ter da so njene transakcije zakonite in pravilne; opominja, da trenutno poteka revizija mandata agencije;

2.  opaža, da so bile že drugo leto zapored znatne razveljavitve (17 %) proračunskih odobritev prenesene iz prejšnjega leta; poudarja, da to kaže na previsoko ocenjene proračunske potrebe agencije, zlasti v javnih upravah držav članic in drugih sodelujočih držav; zato zahteva, naj agencija sodeluje s svojimi partnerji za izboljšanje svojih proračunskih napovedi; spodbuja agencijo, naj zaradi večje stroškovne učinkovitosti razen nepovratnih sredstev uporablja možnost poenostavljenega obračunavanja stroškov in druge mehanizme financiranja, kadar je to ustrezno;

3.  ugotavlja, da Računsko sodišče od leta 2014 poroča o pogosto nezadostnih dokazih o odhodkih, za katere zahtevke vložijo sodelujoče države; obžaluje, da se je to ponovilo tudi leta 2017 s financiranjem napotitve letala v Grčijo za podporo islandski obalni straži in s sofinanciranjem drugega letala, ki ga je uporabljala španska civilna zaščita; pozdravlja odločitev agencije, da preuči možnost enostavnejšega načina povračila stroškov, da bi odpravila te ponavljajoče se težave;

4.  obžaluje, da so bili začasni uslužbenci AST nepravilno zaposleni v višje razrede, kot jih dopuščajo kadrovski predpisi (AST 4); se zaveda težav, s katerimi se agencija sooča pri zaposlovanju kvalificiranega osebja, zaradi česar je morala vrniti 4 milijone EUR; opominja agencijo, da je treba vedno upoštevati kadrovske predpise;

5.  obžaluje, da so razpisi prostih delovnih mest objavljeni samo na spletnem mestu agencije in v omejenem številu jezikov; poziva agencijo, naj bo bolj proaktivna v zvezi s prepoznavnostjo in splošno ozaveščenostjo o njenih prostih delovnih mestih; se zaveda pomislekov v zvezi z dodatnimi stroški prevajanja razpisov prostih delovnih mest v vse jezike Unije, vendar zahteva, da agencija dosledno objavlja vse svoje razpise prostih delovnih mest na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja v vseh jezikih Unije, da bi povečala preglednost za njene državljane; poziva Komisijo, naj razmisli, s katerimi ukrepi bi lahko zmanjšali stroške prevajanja razpisov za agencije, med drugim s sklenitvijo namenskega okvirnega dogovora s Prevajalskim centrom za organe Evropske unije;

6.  ugotavlja, da agencija, odkar se je preselila leta 2014, še vedno nima celovitega načrta neprekinjenega poslovanja, ki bi ga odobril upravni odbor; zahteva, naj upravni odbor agencije sprejme jasne sporazume o ravni storitev za neprekinjeno poslovanje v primeru nesreče v katerem od poslopij ter ustrezne cilje v zvezi s obnovitvijo IT in najvišjo dovoljeno izgubo podatkov za najpomembnejše sisteme in aplikacije agencije; zahteva, naj agencija pripravi podporne načrte in jih ustrezno izvaja ter naj upravni odbor odgovorno odobri rezultate preskusov;

7.  želi spomniti, da so se določbe o informiranju in komuniciranju v okviru odgovornosti agencije v odnosu do javnosti z revizijo uredbe močno spremenile in da mora agencija v skladu s temi spremembami zagotoviti večjo preglednost svojih dejavnosti; obžaluje, da agencija teh novih predpisov še vedno ne spoštuje v celoti, in jo poziva, naj jih nemudoma začne izvajati;

8.  obžaluje, da večina operativnih programov agencije nima količinsko opredeljenih ciljev in posebnih ciljnih vrednosti za skupne operacije; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da lahko to skupaj z nezadostno dokumentacijo sodelujočih držav dolgoročno ovira naknadno ocenjevanje uspešnosti skupnih operacij; poziva agencijo, naj določi ustrezne strateške cilje za svoje dejavnosti in vzpostavi učinkovit, k rezultatom usmerjen sistem spremljanja in poročanja z ustreznimi in merljivimi ključnimi kazalniki uspešnosti;

9.  z zaskrbljenostjo ponovno opaža neravnovesje glede na spol v upravnem odboru agencije; opominja, da so države članice tiste, ki so pristojne za imenovanje članov tega odbora; poziva države članice, naj pri imenovanju svojih članov za upravni odbor agencije zagotovijo uravnoteženo zastopanost spolov; poziva agencijo, naj države članice proaktivno spominja, kako pomembna je uravnotežena zastopanost spolov; poudarja, da bi bili zaželeni ukrepi za boljšo geografsko ravnovesje med uslužbenci agencije;

10.  globoko obžaluje, da uradnica za temeljne pravice – kljub večkratnim pozivom Parlamenta in znatnemu povečanju števila osebja agencije – še vedno nima ustreznih človeških virov, kar jo očitno ovira pri ustreznem izvajanju nalog, ki so ji bile podeljene s spremenjeno uredbo o agenciji; poziva agencijo, naj svoji uradnici za temeljne pravice da na voljo zadostna sredstva in osebje, zlasti za vzpostavitev pritožbenega mehanizma ter nadaljnji razvoj in izvajanje strategije agencije za spremljanje in zagotavljanje varstva temeljnih pravic.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 173.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 173.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 251, 16.9.2016, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 173.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 173.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 251, 16.9.2016, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 108, 22.3.2018, str. 112.

(14)

Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

(15)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Zadnja posodobitev: 19. marec 2019Pravno obvestilo