Postupak : 2018/2200(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0154/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0154/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.42

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0283

IZVJEŠĆE     
PDF 200kWORD 62k
4.3.2019
PE 626.811v02-00 A8-0154/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017: Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017.

(2018/2200(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017: Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017.

(2018/2200(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017., s odgovorom Europola(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače2019. o razrješnici koju Europol treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(5), a posebno njezin članak 43.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP(6), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0154/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za izvršenje proračuna Europola za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017: Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017.

(2018/2200(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017., s odgovorom Europola(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače2019. o razrješnici koju Europol treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(12), a posebno njezin članak 43.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP(13), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0154/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017: Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017.

(2018/2200(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0000/2019),

A.   budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(15), konačni proračun Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva („Europol”) za financijsku godinu 2017. iznosio 119 234 720 EUR, što predstavlja povećanje od 14,35 % u odnosu na 2016.; budući da je do povećanja došlo zbog dodatnih zadaća kojima joj je proširen mandat; budući da proračun Europola uglavnom potječe iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Europola pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo visokom stopom izvršenja proračuna od 99,72 %, što je neznatno smanjenje od 0,03 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89,01 %, što je smanjenje od 1,97 % u odnosu na 2016.;

2.  napominje da će prema predviđanjima rasta za Europol od 2023. biti potrebna dodatna stalna zgrada; traži od Europola da bude oprezan u pogledu dodatnih troškova;

Ukidanje prijenosa

3.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 834 972 EUR, što predstavlja 9,08 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to primjetno smanjenje od 6,35 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Europol pratio svoju uspješnost s pomoću 33 ključna pokazatelja uspješnosti i 36 drugih pokazatelja te provedbom oko 140 posebnih aktivnosti planiranih u svojem programu rada, pri čemu je izvješćivanje o uspješnosti općenito bilo usmjereno na ocjenu dodane vrijednosti aktivnosti Europola i poboljšanje upravljanja njegovim proračunom;

5.  primjećuje da je Europol ostvario 78 % ciljeva utvrđenih za pokazatelje uspješnosti (86 % u 2016.) i da je ostvario napredak u provedbi 80 % aktivnosti u okviru programa rada za 2017. (76 % u 2016.);

6.  sa zadovoljstvom primjećuje da su se u svibnju 2017. počela primjenjivati Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća(16), kojom se jača mandat Europola za djelotvorno suzbijanje sve većih prijetnji koje predstavljaju prekogranična kaznena djela i terorizam diljem Unije i izvan nje;

7.  traži od Europola da pruži više informacija o utjecaju svoje jedinice za prijavljivanje neprihvatljivog internetskog sadržaja (EU-IRU) na zadatke i proračun jer ona nije izričito navedena u proračunu, već je dio Europskog centra za borbu protiv terorizma (ECTC); podsjeća na to da se u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/794 upućuje na to da se pružateljima internetskih usluga prijavljuju internetski sadržaji povezani s terorizmom, dok Europol u bliskoj suradnji s industrijom zapravo podupire provođenje s tim povezanih istraga nadležnih tijela; posebno traži informacije o daljnjem postupanju sa slučajevima koji su utvrđeni i prijavljeni kao internetski sadržaj povezan s terorizmom, među ostalim na zahtjev nadležnih tijela u državama članicama;

8.  podsjeća na važnost i dodanu vrijednost Europola u borbi protiv organiziranog kriminala diljem Europe, a posebno na njegovu ulogu u financiranju zajedničkih istražnih timova; u tom pogledu pozdravlja nedavno sklapanje novog Memoranduma o razumijevanju između Europola i Eurojusta(17) kojim se utvrđuju kriteriji i uvjeti za njihovu financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova;

9.  sa zadovoljstvom napominje da Europol obavlja sigurnosne zadaće usporedno s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, Europskim potpornim uredom za azil i nacionalnim tijelima; povrh toga napominje da je Europol dijelio pravno savjetovanje s drugim agencijama Unije koje se nalaze u Nizozemskoj i da je sudjelovao u brojnim postupcima međuinstitucijsko-međuagencijske nabave; potiče Europol da nastavi razvijati suradnju s drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova;

10.  naglašava da je Europol jedna od devet agencija koje djeluju u području pravosuđa i unutarnjih poslova; izražava razočaranje rezultatima koje je u tom pogledu postigla Međuinstitucijska radna skupina za decentralizirane agencije, s obzirom na to da nisu podneseni konkretni prijedlozi kako bi se spojile ili zajedno smjestile agencije s naglaskom na povezanim područjima politika; traži od Europola da surađuje s osam drugih agencija u području pravosuđa i unutarnjih poslova kako bi se ispitala moguća spajanja;

Kadrovska politika

11.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 97,27 % plana radnih mjesta, odnosno imenovano je 535 privremenih djelatnika od 550 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 505 odobrenih radnih mjesta 2016.); također napominje da je 2017. za Europol radilo 159 ugovornih djelatnika i 71 upućeni nacionalni stručnjak; apelira na Europol da se ne oslanja prekomjerno na ugovorne djelatnike i da stalno osoblje ne zamjenjuje skupljim ugovornim djelatnicima;

12.  žali zbog rodne neravnoteže među članovima višeg rukovodstva Europola s obzirom na to da su od 151 člana 133 muškarca i 18 žena, a u upravnom odboru je od 53 člana 11 žena; u tom pogledu traži od Komisije i država članica da pri predstavljanju svojih imenovanja za članove upravnog odbora u obzir uzmu važnost osiguravanja rodne ravnoteže; traži također od Europola da poduzme mjere kako bi se zajamčila bolja rodna ravnoteža među njegovim višim rukovodstvom;

13.  napominje da je Europol donio politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; uviđa da je Europol organizirao tečajeve osposobljavanja i omogućio povjerljivo savjetovanje;

14.  sa zabrinutošću primjećuje da su tijekom 2017. pokrenuta četiri službena postupka u obliku upravnih istraga u pogledu seksualnog uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja; prima na znanje da je Europol brzo proveo upravne istrage, po potrebi uz stegovne mjere i poduzeo odgovarajuće mjere za rješavanje tog pitanja i da ni u jednom slučaju nije pokrenut sudski postupak; prima na znanje činjenicu da 2018. u Europolu nije provedena nijedna upravna istraga o navodima i seksualnom uznemiravanju; poziva Europol da učini sve što može kako bi se izbjegli strukturni nedostaci u pogledu neprimjerenog ponašanja da bi se spriječilo da se takvi slučajevi uopće događaju;

15.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećala vidljivost u javnosti; razumije zabrinutost Europola u pogledu troškova prevođenja;

16.  potiče Europol da razmotri mogućnost donošenja strategije o temeljnim pravima; uključujući upućivanje na temeljna prava u kodeksu ponašanja koji bi mogao definirati zadaće njegova osoblja i osposobljavanje potrebno njegovu osoblju; uspostavljanja mehanizama kojima se će osigurati da će se kršenja temeljnih prava utvrditi i prijaviti te da će se glavnim tijelima Europola pozornost odmah skrenuti na opasnost od takvih kršenja; uspostavljanja, kad god je to relevantno, položaja službenika za temeljna prava koji će izravno odgovarati upravnom odboru kako bi se zajamčio određeni stupanj neovisnosti u pogledu ostalog osoblja te kako bi se osiguralo žurno rješavanje pitanja prijetnje temeljnim pravima i stalno unapređenje politika o temeljnim pravima u organizaciji; razvijanja redovitog dijaloga s organizacijama civilnog društva i relevantnim međunarodnim organizacijama o pitanjima povezanima s temeljnim pravima; postavljanja poštovanja temeljnih prava kao bitnog sastavnog dijela uvjeta suradnje Europola s vanjskim subjektima, uključujući osobito članove nacionalnih uprava s kojima kontaktira na operativnoj razini;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

17.  prima na znanje postojeće mjere Europola i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; prima na znanje proaktivne mjere poduzete u vezi s četiri slučaja potencijalnog sukoba interesa koji su utvrđeni 2017.; napominje da je Europol objavio izjave o nepostojanju sukoba interesa, a ne izjave o financijskim interesima; no prima na znanje da je u listopadu 2018. upravni odbor na temelju prijedloga Europola usvojio novi obrazac izjave za izjavu o financijskim interesima; sa zadovoljstvom primjećuje da se taj novi obrazac izjave primjenjuje na sve članove upravnog odbora te na izvršnog direktora i njegove zamjenike; međutim, napominje da sve izjave dosad nisu ažurirane u skladu s novim obrascem; poziva Europol da s tim u vezi brzo postupi i objavi nove izjave;

Unutarnje kontrole

18.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2016. provela reviziju nabave i da je 2017. objavljeno završno izvješće te službe o reviziji nabave, koje je sadržavalo tri preporuke koje su označene kao „važne”; primjećuje da je Europol 2017. osmislio akcijski plan i da je u kolovozu 2018. Službi za unutarnju reviziju podnio izvješće o provedbi tih preporuka; također primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju provela procjenu rizika s obzirom na okružje u kojem se provode procesi u cijeloj organizaciji i da pritom nijedno područje nije označila kao područje u kojem treba „ojačati smanjenje rizika”;

o

o o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(18) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

17.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017.

(2018/2200(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Romeo Franz

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Europola vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2017. te da su njegove transakcije zakonite i pravilne;

2.  ističe da se, kao odgovor na izazove koje nameće migracija, povećao proračun Europola i broj članova njegova osoblja; napominje da je proračun Europola za 2017. povećan sa 104 na 118 milijuna EUR te da se broj zaposlenih povećao s 737 na 834 ekvivalenata punog radnog vremena; u kontekstu sve većeg broja aktivnosti pozdravlja izostanak primjedbi Revizorskog suda u pogledu izvršenja proračuna Europola za 2017.; pozdravlja i činjenicu da su sve preporuke koje je Revizorski sud izdao za prethodne godine bile zaključene; posebno ističe da je Revizorski sud od 2017. prestao izvješćivati o prekomjernim prijenosima odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz prethodne (2016.) u tekuću (2017.) godinu za glavu II. (administrativni rashodi);

3.  traži od Europola da pruži više informacija o utjecaju svoje jedinice za rad u vezi s prijavljenim internetskim sadržajima (EU-IRU) na zadatke i proračun, jer ona nije izričito navedena u proračunu, već je dio Europskog centra za borbu protiv terorizma (ECTC); podsjeća na to da se u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća(19) upućuje na to da se pružateljima internetskih usluga prijavljuju internetski sadržaji povezani s terorizmom, dok Europol u bliskoj suradnji s industrijom podupire provođenje s tim povezanih istraga nadležnih tijela; konkretno traži informacije o daljnjem postupanju sa slučajevima koji su utvrđeni i prijavljeni kao internetski sadržaj povezan s terorizmom, uključujući na zahtjev nadležnih tijela u državama članicama;

4.  podsjeća na važnost i dodanu vrijednost Europola u borbi protiv organiziranog kriminala diljem Europe, a posebno na njegovu ulogu u financiranju zajedničkih istražnih timova; u tom pogledu pozdravlja nedavno sklapanje novog Memoranduma o razumijevanju između Europola i Eurojusta(20) kojim se utvrđuju kriteriji i uvjeti za njihovu financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova;

5.  napominje da je Europol uspio popuniti sva slobodna radna mjesta; izražava žaljenje zbog toga što Europol ne objavljuje oglase o slobodnim radnim mjestima na internetskim stranicama Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO), nego samo na svojim internetskim stranicama i društvenim medijima; prima na znanje da je radni jezik Europola prvenstveno engleski; svjestan je zabrinutosti Agencije u pogledu dodatnih troškova prijevoda; ističe da bi objava oglasa o slobodnim radnim mjestima u Europolu na internetskim stranicama EPSO-a bila korisna i relevantna jer bi se time povećala transparentnost i javna dostupnost informacija te bi se građanima Unije omogućilo da na jednom mjestu pronalaze sve oglase o slobodnim radnim mjestima koje objavljuju različite institucije i agencije EU-a; traži od Europola da svoje oglase o slobodnim radnim mjestima objavljuje i na internetskim stranicama EPSO-a; poziva Europsku komisiju da razmotri mjere za smanjenje financijskog opterećenja za prevođenje oglasa za slobodna radna mjesta u agencijama, među ostalim sklapanjem ad hoc okvirnog sporazuma s Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije (CdT);

6.  pozdravlja činjenicu da je Europol izrazio spremnost da postupi po trima preporukama koje je Služba Komisije za unutarnju reviziju navela u svojem revizijskom izvješću iz 2017. o javnoj nabavi u Europskom policijskom uredu.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 165.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 165.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(6)

SL L 135, 24.5.2016., str. 53.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 165.

(9)

SL C 434, 30.11.2018., str. 165.

(10)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(11)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(12)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(13)

SL L 135, 24.5.2016., str. 53.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

SL C 108, 22.3.2018., str. 245.

(16)

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53).

(17)

Memorandum o razumijevanju o zajedničkom uspostavljanju pravila i uvjeta za financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova između Europola i Eurojusta, potpisan 1. lipnja 2018.

(18)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2019)0000.

(19)

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53).

(20)

Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust (Memorandum o razumijevanju o zajedničkom uspostavljanju pravila i uvjeta za financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova između Europola i Eurojusta), potpisan 1. lipnja 2018.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna napomena