Procedūra : 2018/2200(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0154/2019

Pateikti tekstai :

A8-0154/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.42

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0283

PRANEŠIMAS     
PDF 204kWORD 61k
4.3.2019
PE 626.811v02-00 A8-0154/2019

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (iki 2017 m. gegužės 1 d. – Europos policijos biuro) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2200(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (iki 2017 m. gegužės 1 d. – Europos policijos biuro) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2200(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Europolo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Europolas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(5), ypač į jo 43 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR(6), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0154/2019),

1.  patvirtina Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (iki 2017 m. gegužės 1 d. – Europos policijos biuro) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2200(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Europolo atsakymu(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(12), ypač į jo 43 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR(13), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0154/2019),

1.  pritaria Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (iki 2017 m. gegužės 1 d. – Europos policijos biuro) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2200(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0154/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (toliau – Europolas) pajamų ir išlaidų ataskaita(15), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 119 234 720 EUR, t. y. 14,35 proc. didesnis negu 2016 m.; kadangi jis padidėjo atsiradus papildomoms užduotims, kuriomis padidinami įgaliojimai; kadangi lėšos Europolo biudžetui iš esmės skiriamos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad gavo pakankamą užtikrinimą, jog Europolo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 finansiniais metais vykdant biudžeto stebėsenos veiksmus nustatytas aukštas biudžeto įvykdymo lygis, jis siekė 99,72 proc., t. y. nežymiai (0,03 proc.) mažesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 89,01 proc., t. y. sumažėjo 1,97 proc., lyginant su 2016 m.;

2.  pažymi, kad, remiantis Europolo augimo prognoze, 2023 m. prireiks papildomo nuolatinio pastato; ragina Europolą vykdyti atidžią papildomų išlaidų stebėseną;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų perkėlimas

3.  susirūpinęs pažymi, kad į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų iš 2016 į 2017 m. suma sudarė 834 972 EUR, t. y. 9,08 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos (gerokai (6,35 proc.) mažiau nei 2016 m.);

Veiklos rezultatai

4.  su pasitenkinimu pažymi, kad Europolas savo veiklos rezultatyvumą stebėjo remdamasi 33 pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais, 36 kitais veiklos rezultatų rodikliais ir apie 140 konkrečių veiksmų, numatytų jo darbo programoje, įgyvendinimu, o veiklos rezultatų ataskaitų teikimo sistema apskritai buvo siekiama įvertinti Europolo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti jo biudžeto valdymą;

5.  pažymi, kad Europolas pasiekė 78 proc. veiklos rezultatų rodikliams nustatytų tikslų (2016 m. – 86 proc.) ir kad padaryta pažanga įgyvendinant 80 proc. 2017 m. darbo programoje numatytų veiksmų (2016 m. – 76 proc.);

6.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. gegužės mėn. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/794(16), kuriuo padidinti Europolo įgaliojimai siekiant veiksmingai atremti nuolat kintančias tarpvalstybinio nusikalstamumo ir terorizmo grėsmes visoje Sąjungoje ir už jos ribų;

7.  prašo Europolo suteikti daugiau informacijos apie ES internetinės informacijos žymėjimo padalinio (EU IRU) užduotis ir biudžetui daromą poveikį, kuris biudžete nėra aiškiai įvardijamas, tačiau yra jo Europos kovos su terorizmu centro dalis; primena, kad Reglamento (ES) 2016/794 4 straipsnio 1 dalyje nurodomi interneto paslaugų teikėjams skirti su terorizmu susiję internetinio turinio žymėjimai, o Europolas, glaudžiai bendradarbiaudamas su įmonėmis, iš tikrųjų remia kompetentingų institucijų vykdomus susijusius tyrimus; ypač prašo pateikti informaciją apie tolesnius veiksmus dėl nustatytų ir pažymėtų teroristinio interneto turinio atvejų, taip pat ir valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų prašymu;

8.  primena apie Europolo svarbą ir pridėtinę vertę kovojant su organizuotu nusikalstamumu visoje Europoje ir ypač apie jo vaidmenį finansuojant jungtines tyrimų grupes; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad neseniai sudarytas naujas Europolo ir Eurojusto(17) susitarimo memorandumas, kuriame nustatyti šių dviejų agentūrų teikiamos finansinės paramos jungtinių tyrimų grupių veiklai kriterijai ir sąlygos;

9.  su džiaugsmu pažymi, kad Europolas saugumo užduotis vykdo kartu su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europos prieglobsčio paramos biuru ir nacionalinėmis valdžios institucijomis; be to, pažymi, kad Europolas dalijasi teisinių konsultacijų paslaugomis su kitomis Sąjungos agentūromis, esančiomis Nyderlanduose, ir prisijungė prie įvairių tarpinstitucinių ar tarpžinybinių viešųjų pirkimų procedūrų; primygtinai ragina Europolą toliau plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos institucijomis, organais, įstaigomis ir agentūromis teisingumo ir vidaus reikalų srityje;

10.  pabrėžia, kad Europolas yra viena iš devynių teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūrų; reiškia savo nusivylimą dėl Tarpinstitucinės darbo grupės dėl decentralizuotų agentūrų veiklos rezultatų šiuo klausimu, nes neparengta jokių konkrečių pasiūlymų dėl agentūrų, veikiančių susijusiose politikos srityse, sujungimo arba įkūrimo toje pačioje vietoje; prašo Europolo bendradarbiauti su kitomis aštuoniomis teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūromis siekiant ištirti susijungimo galimybes;

Personalo politika

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 97,27 proc., o iš 550 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 505 patvirtintais etatais 2016 m.), buvo paskirti 535 laikinieji darbuotojai; taip pat pažymi, kad 2017 m. Europole dirbo 159 sutartininkai ir 71 komandiruotas nacionalinis ekspertas; primygtinai ragina Europolą neperduoti pernelyg didelės veiklos dalies pagal sutartis dirbantiems darbuotojams ir nepakeisti nuolatinių darbuotojų brangesniais pagal sutartis dirbančiais darbuotojais;

12.  apgailestauja dėl lyčių disbalanso tarp Europolo vyresniosios vadovybės narių, nes iš 151 133 nariai yra vyrai ir 18 narių yra moterys, o valdyboje, kurioje yra 53 nariai, moterys skaičius siekia 11; šiuo atveju prašo Komisijos ir valstybių narių atsižvelgti į tai, kad teikiant kandidatūras valdybos narių pareigoms užimti svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą; taip pat prašo Europolo imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta geresnė jos vyresniosios vadovybės lyčių pusiausvyra;

13.  pažymi, kad Europolas patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; pripažįsta, kad Europolas rengė mokymo sesijas ir sudarė sąlygas konfidencialioms konsultacijoms;

14.  su susirūpinimu pažymi, kad 2017 m. buvo pradėtos keturios oficialios administracinio tyrimo procedūros, susijusios su seksualiniu priekabiavimu ir netinkamu elgesiu; pažymi, kad Europolas sparčiai užbaigė administracinius tyrimus ir atitinkamais atvejais taikė drausmines sankcijas, taip pat inicijavo atitinkamus veiksmus šiam klausimui spręsti, ir kad nebuvo kreiptasi į teismą; atkreipia dėmesį tai, kad 2018 m. Europole nebuvo vykdomi administraciniai tyrimai dėl tariamo seksualinio priekabiavimo; ragina Europolą padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta struktūrinių trūkumų, susijusių su netinkamu elgesiu, siekiant visų pirma užkirsti kelią tokiems atvejams;

15.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą informaciją apie laisvas darbo vietas skelbti ir Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Europolo susirūpinimą dėl vertimo išlaidų;

16.  ragina Europolą apsvarstyti galimybę priimti pagrindinių teisių strategiją, elgesio kodekse, kuriame būtų apibrėžtos darbuotojų pareigos ir darbuotojų mokymas, taip pat pateikiant nuorodą į pagrindines teises, parengti mechanizmus, kuriais būtų užtikrinama, kad būtų nustatyti visi pagrindinių teisių pažeidimai ir apie juos būtų pranešama, taip pat užtikrinti, kad apie tokių pažeidimų grėsmę būtų nedelsiant informuojami pagrindiniai Europolo organai, prireikus sukurti pagrindinių teisių pareigūno, kuris tiesiogiai atsiskaitytų valdybai, pareigas, siekiant užtikrinti tam tikro lygio nepriklausomumą kitų darbuotojų atžvilgiu ir pasirūpinti, kad grėsmių pagrindinėms teisėms klausimai būtų sprendžiami nedelsiant ir kad organizacijoje būtų nuolat atnaujinama pagrindinių teisių politika, plėtoti reguliarų dialogą pagrindinių teisių klausimais su pilietinės visuomenės organizacijomis ir atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, užtikrinti, kad pagrindinių teisių užtikrinimas būtų esminis Europolo bendradarbiavimo su išorės subjektais – pirmiausia įskaitant nacionalinių administracijų narius, su kuriais jis palaiko ryšį operatyviniu lygmeniu – sąlygų komponentas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

17.  atkreipia dėmesį į esamas Europolo priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei pranešėjų apie pažeidimus apsaugą; atkreipia dėmesį į iniciatyvias priemones, kurių imtasi dėl keturių galimų interesų konfliktų atvejų, nustatytų 2017 m.; pažymi, kad Europolas paskelbė interesų konfliktų nebuvimo deklaracijas, o ne interesų deklaracijas; tačiau pripažįsta, kad 2018 m. spalio mėn. valdyba, remdamasi Europolo pasiūlymu, patvirtino naują interesų deklaracijos modelį; su pasitenkinimu pažymi, kad šis naujas deklaracijos modelis yra skirtas visiems valdybos nariams, taip pat vykdomajam direktoriui ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojams; vis dėlto pažymi, kad iki šiol ne visos deklaracijos buvo atnaujintos pagal naują modelį; ragina Europolą nedelsiant imtis veiksmų šioje srityje ir paskelbti naujas deklaracijas;

Vidaus kontrolė

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko viešųjų pirkimų auditą ir kad 2017 m. buvo paskelbta galutinė VAT audito ataskaita dėl viešųjų pirkimų, kurioje pateiktos trys svarbios rekomendacijos, pažymėtos žyma „svarbu“; pažymi, kad 2017 m. Europolas parengė veiksmų planą ir 2018 m. rugpjūčio mėn. pranešė VAT apie šių rekomendacijų įgyvendinimą; be to, pažymi, kad VAT atliko visų organizacijos procedūrų rizikos vertinimą ir jokiai procedūrų sričiai nebuvo skirta pastaba, kad reikia stiprinti rizikos mažinimą;

o

o o

19.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(18) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

17.1.2019

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2200(DEC))

Nuomonės referentas: Romeo Franz

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europolo metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jo finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir kad jo operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pabrėžia, kad, reaguojant į migracijos keliamus iššūkius, padidintas Europolo biudžetas ir jo darbuotojų skaičius; pažymi, kad 2017 m. Europolo biudžetas padidintas nuo 104 iki 118 milijonų eurų, o darbuotojų skaičius etatų ekvivalentais išaugo nuo 737 iki 834; besiplečiančios veiklos kontekste palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl 2017 m. Europolo biudžeto vykdymo; taip pat palankiai vertina tai, kad visos Audito Rūmų ankstesniais metais pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos; ypač pabrėžia, kad, nuo 2017 m. Audito Rūmai daugiau nebepraneša apie pernelyg didelius II antraštinės dalies (administracinės išlaidos) įsipareigojimų asignavimų perkėlimus iš praėjusių metų (2016 m.) į einamuosius metus (2017 m.);

3.  prašo Europolo suteikti daugiau informacijos apie ES internetinės informacijos žymėjimo padalinio (EU IRU) užduotis ir biudžetui daromą poveikį, kuris biudžete nėra aiškiai įvardijamas, nes šis padalinys yra jo Europos kovos su terorizmu centro dalis; primena, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/794(19) 4 straipsnio 1 dalyje nurodomi interneto paslaugų teikėjams skirti su terorizmu susiję internetinio turinio žymėjimai, o Europolas, glaudžiai bendradarbiaudamas su įmonėmis, iš tikrųjų remia kompetentingų institucijų vykdomus susijusius tyrimus; ypač prašo pateikti informaciją apie tolesnius veiksmus dėl nustatytų ir pažymėtų teroristinio interneto turinio atvejų, taip pat ir valstybių narių valdžios institucijų prašymu;

4.  primena apie Europolo svarbą ir pridėtinę vertę kovojant su organizuotu nusikalstamumu visoje Europoje ir ypač apie jo vaidmenį finansuojant jungtines tyrimų grupes; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad neseniai sudarytas naujas Europolo ir Eurojusto susitarimo memorandumas(20), kuriame nustatyti dviejų agentūrų teikiamos finansinės paramos jungtinių tyrimų grupių veiklai kriterijai ir sąlygos;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Europolas užpildė visas savo laisvas darbo vietas; apgailestauja dėl to, kad Europolas neskelbia pranešimų apie laisvas darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, o tai daro tik savo interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose; pripažįsta, kad Europolo darbe daugiausia vartojama anglų kalba; pripažįsta Europolo susirūpinimą dėl papildomų vertimo raštu išlaidų; pabrėžia, kad būtų naudinga ir tinkama, jeigu Europolas skelbtų pranešimus apie laisvas darbo vietas EPSO interneto svetainėje, nes tai padidintų skaidrumą bei viešumą ir leistų Sąjungos piliečiams sužinoti apie skirtingų Sąjungos institucijų ir agentūrų bendrai skelbiamas laisvas darbo vietas; prašo Europolo skelbti pranešimus apie laisvas darbo vietas taip pat ir EPSO interneto svetainėje; ragina Komisiją apsvarstyti priemones, kuriomis būtų siekiama sumažinti finansinę agentūrų naštą, susijusią su pranešimų apie laisvas darbo vietas vertimu raštu, be kita ko, sudarant ad hoc preliminariąją sutartį su Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru (CdT);

6.  palankiai vertina tai, kad Europolas įsipareigojo įgyvendinti tris rekomendacijas, kurias Komisijos vidaus audito tarnyba nurodė savo 2017 m. audito ataskaitoje „Pirkimai Europos policijos biure“.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 165

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 165

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(6)

OL L 135, 2016 5 24, p. 53.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p.165.

(9)

OL C 434, 2018 11 30, p. 165.

(10)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(11)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(12)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(13)

OL L 135, 2016 5 24, p. 53.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

OL C 108, 2018 3 22, p. 245.

(16)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

(17)

Europolo ir Eurojusto susitarimo memorandumas dėl bendro finansinės paramos jungtinių tyrimų grupių veiklai taisyklių ir sąlygų nustatymo, pasirašytas 2018 m. birželio 1 d.

(18)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

(19)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

(20)

Europolo ir Eurojusto susitarimo memorandumas dėl bendro finansinės paramos jungtinių tyrimų grupių veiklai taisyklių ir sąlygų nustatymo, pasirašytas 2018 m. birželio 1 d.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinis pranešimas