Postup : 2018/2200(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0154/2019

Predkladané texty :

A8-0154/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.42

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0283

SPRÁVA     
PDF 207kWORD 56k
4.3.2019
PE 626.811v02-00 A8-0154/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (pred 1. májom 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017

(2018/2200(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (pred 1. májom 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017

(2018/2200(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou Europolu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória Europolu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(5), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(6), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0154/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za plnenie rozpočtu Europolu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (pred 1. májom 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017

(2018/2200(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou Europolu(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória Europolu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(11), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(12), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(13), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0154/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (pred 1. májom 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017

(2018/2200(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0154/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(15) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva („Europol“) za rozpočtový rok 2017 sumu 119 234 720 EUR, čo predstavuje nárast o 14,35 % v porovnaní s rokom 2016; keďže toto zvýšenie bolo spôsobené dodatočnými úlohami, o ktoré sa rozšíril jej mandát; keďže rozpočet Europolu pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Europolu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,72 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,03 %; berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 89,01 %, čo je v porovnaní s rokom 2016 zníženie o 1,97 %;

2.  konštatuje, že v nadväznosti na prognózu rastu pre Europol bude od roku 2023 potrebná ďalšia stála budova; žiada Europol, aby bol obozretný v súvislosti s dodatočnými nákladmi;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  so znepokojením poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 834 972 EUR, čo predstavuje 9,08 % celkovej prenesenej sumy a znamená značné zníženie o 6,35 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že Europol monitoroval svoju výkonnosť prostredníctvom 33 kľúčových ukazovateľov výkonnosti, 36 iných ukazovateľov výkonnosti a vykonávania približne 140 konkrétnych opatrení plánovaných vo svojom pracovnom programe, pričom rámec na podávanie správ o výkonnosti bol vo všeobecnosti zameraný na posúdenie pridanej hodnoty činností Europolu a na zlepšenie jeho rozpočtového riadenia;

5.  poznamenáva, že Europol dosiahol 78 % cieľov stanovených pre ukazovatele výkonnosti (86 % v roku 2016) a že dosiahol pokrok vo vykonávaní 80 % opatrení obsiahnutých v pracovnom programe na rok 2017 (76 % v roku 2016);

6.  s uspokojením konštatuje, že v máji 2017 sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794(16) stalo uplatniteľným, čím sa posilňuje mandát Europolu na účinný boj proti neustále sa vyvíjajúcim hrozbám vyplývajúcim z cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu v celej Únii aj mimo nej;

7.  žiada, aby Europol poskytol viac informácií o úlohách a rozpočtových vplyvoch svojej jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu (EU IRU), ktorá v rozpočte nie je výslovne uvedená, ale je súčasťou jeho Európskeho centra na boj proti terorizmu (ECTC); pripomína, že v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/794 sa spomína nahlasovanie internetového obsahu v súvislosti s terorizmom poskytovateľom online služieb, zatiaľ čo Europol v úzkej spolupráci s odvetvím v skutočnosti podporuje príslušné vyšetrovania zo strany príslušných orgánov; osobitne požaduje informácie o následných opatreniach prijatých v nadväznosti na zistené a nahlásené prípady teroristického internetového obsahu, a to aj na žiadosť príslušných orgánov v členských štátoch;

8.  pripomína význam a pridanú hodnotu Europolu v boji proti organizovanému zločinu v celej Európe, a najmä jeho úlohu pri financovaní spoločných vyšetrovacích tímov; v tejto súvislosti víta nedávne uzatvorenie nového memoranda o porozumení medzi Europolom a Eurojustom(17), v ktorom sa stanovujú kritériá a podmienky finančnej podpory činností SVT poskytovanej oboma agentúrami;

9.  s uznaním berie na vedomie, že Europol plní bezpečnostné úlohy spoločne s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Európskym podporným úradom pre azyl a vnútroštátnymi orgánmi; okrem toho konštatuje, že Europol spoločne využíval právne poradenstvo s inými agentúrami Únie so sídlom v Holandsku a pripojil sa k viacerým postupom verejného obstarávania vykonávaným medzi inštitúciami a agentúrami; nabáda Europol, aby ďalej rozvíjal svoju spoluprácu s ostatnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí;

10.  zdôrazňuje, že Europol je jednou z deviatich agentúr pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí; vyjadruje sklamanie z výsledku, ktorý v tejto súvislosti doteraz dosiahla medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry, keďže neboli vypracované žiadne osobitné návrhy na zlúčenie alebo spoločné využívanie priestorov agentúr so zameraním na súvisiace oblasti politiky; žiada Europol, aby spolupracoval s ôsmimi ďalšími agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí s cieľom preskúmať možné zlúčenia;

Personálna politika

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 97,27 %, pričom z 550 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 505 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 535 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 Europol okrem toho zamestnával 159 zmluvných zamestnancov a 71 vyslaných národných expertov; naliehavo vyzýva Europol, aby sa príliš nespoliehal na zmluvných zamestnancov a nenahradzoval stálych zamestnancov nákladnejšími zmluvnými zamestnancami;

12.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou v radoch členov vrcholového manažmentu Europolu, keďže z celkového počtu 151 členov je 133 mužov a 18 žien, a v radoch členov správnej rady, kde z celkového počtu 53 členov je len 11 žien; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady; takisto žiada Europol, aby prijal opatrenia na zabezpečenie lepšej rodovej rovnováhy v rámci svojho vrcholového manažmentu;

13.  berie na vedomie, že Europol prijal politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že Europol organizoval školenia a umožnil dôverné poradenstvo;

14.  so znepokojením konštatuje, že v priebehu roku 2017 sa začali štyri formálne konania vo forme administratívnych vyšetrovaní týkajúcich sa sexuálneho obťažovania a nevhodného správania; konštatuje, že Europol v príslušných prípadoch rýchle dokončil administratívne vyšetrovania s disciplinárnym konaním a inicioval zodpovedajúce opatrenia na riešenie danej záležitosti a že žiadny prípad sa nedostal na súd; berie na vedomie skutočnosť, že v roku 2018 nebolo v Europole začaté žiadne administratívne vyšetrovanie týkajúce sa obvinení zo sexuálneho obťažovania; vyzýva Europol, aby urobil všetko, čo je v jeho silách, aby predišiel štrukturálnym nedostatkom, pokiaľ ide o nevhodné správanie, s cieľom zabrániť, aby k takýmto prípadom vôbec dochádzalo;

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať aj oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe znepokojenie Europolu v súvislosti s nákladmi na preklad;

16.  vyzýva Europol, aby zvážil: prijatie stratégie pre základné práva, jej súčasťou je vloženie odkazu na základné práva do kódexu správania, v ktorom by sa mohli vymedziť povinnosti jeho zamestnancov a ich odborná príprava, vytvorenie mechanizmov na zabezpečenie toho, aby bolo možné odhaliť a oznámiť akékoľvek porušenie základných práv a aby na riziká takéhoto porušovania boli pohotovo upozornené hlavné orgány Europolu; zriadenie pozície úradníka pre základné práva podriadeného priamo správnej rade s cieľom zabezpečiť určitý stupeň nezávislosti voči ostatným zamestnancom, okamžité riešenie ohrozenia základných práv a neustále zlepšovanie politiky základných práv v rámci organizácie; nadviazanie pravidelného dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými medzinárodnými organizáciami v otázkach základných práv; zabezpečenie toho, že súlad so základnými právami bude základným referenčným prvkom spolupráce Europolu s vonkajšími subjektmi, najmä s členmi vnútroštátnych správnych orgánov, s ktorými spolupracuje na operačnej úrovni;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

17.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie Europolu o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; berie na vedomie proaktívne opatrenia prijaté v prípade štyroch prípadov možného konfliktu záujmov identifikovaných v roku 2017; konštatuje, že Europol zverejnil vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, a nie vyhlásenia o záujmoch; berie však na vedomie, že správna rada prijala v októbri 2018 na základe návrhu Europolu nové vzorové vyhlásenie o záujmoch; s uspokojením konštatuje, že toto nové vzorové vyhlásenie sa uplatňuje na všetkých členov správnej rady, ako aj na výkonného riaditeľa a zástupcov výkonného riaditeľa; konštatuje však, že nie všetky vyhlásenia už boli upravené podľa nového modelu; vyzýva Europol, aby v tomto zmysle urýchlene konal a zverejnil nové vyhlásenia;

Vnútorná kontrola

18.  poznamenáva, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal v roku 2016 audit verejného obstarávania a že v roku 2017 bola vydaná záverečná audítorská správa IAS o verejnom obstarávaní, ktorá obsahovala tri odporúčania, ktoré boli zaradené ako „dôležité“; berie na vedomie, že Europol v roku 2017 vypracoval akčný plán a v auguste 2018 informoval IAS o vykonávaní týchto odporúčaní; okrem toho konštatuje, že IAS vykonal posúdenie rizika týkajúce sa všetkých procesov organizácie bez toho, aby v ňom uviedol ktorúkoľvek oblasť procesu ako oblasť, kde treba „posilniť zmierňovanie rizika“;

o

o o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(18) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017

(2018/2200(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka Europolu verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2017 a že jeho operácie sú zákonné a riadne;

2.  zdôrazňuje, že v reakcii na výzvy, ktoré vyplývajú z migrácie, sa zvýšil rozpočet a počet zamestnancov Europolu; poznamenáva, že v roku 2017 sa rozpočet Europolu zvýšil zo 104 na 118 miliónov EUR a počet zamestnancov zo 737 na 837 ekvivalentov plného pracovného času; v tomto kontexte rozvíjajúcich sa činností víta skutočnosť, že Dvor audítorov neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa plnenia rozpočtu Europolu za rok 2017; tiež víta skutočnosť, že všetky odporúčania, ktoré Dvor audítorov vydal v predchádzajúcich rokoch, boli uzavreté; zdôrazňuje najmä, že Dvor audítorov od roku 2017 už neuvádza nadmerné prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy II (administratívne výdavky) z predchádzajúceho roka (2016) do bežného roka (t. j. 2017);

3.  žiada, aby Europol poskytol viac informácií o úlohách a rozpočtových vplyvoch svojej jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu (EU IRU), ktorá v rozpočte nie je výslovne uvedená, ale je súčasťou jeho Európskeho centra na boj proti terorizmu (ECTC); pripomína, že v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/794 Európskeho parlamentu a Rady(19) sa spomína nahlasovanie internetového obsahu v súvislosti s terorizmom poskytovateľom online služieb, zatiaľ čo Europol v úzkej spolupráci s odvetvím v skutočnosti podporuje príslušné vyšetrovania zo strany príslušných orgánov; osobitne požaduje informácie o následných opatreniach prijatých v nadväznosti na zistené a nahlásené prípady teroristického internetového obsahu, a to aj na žiadosť príslušných orgánov v členských štátoch;

4.  pripomína význam a pridanú hodnotu Europolu v boji proti organizovanému zločinu v celej Európe, a najmä jeho úlohu pri financovaní spoločných vyšetrovacích tímov; v tejto súvislosti víta nedávne uzatvorenie nového memoranda o porozumení medzi Europolom a Eurojustom(20), v ktorom sa stanovujú kritériá a podmienky finančnej podpory činností SVT poskytovanej oboma agentúrami;

5.  berie na vedomie, že Europol dokázal obsadiť všetky voľné miesta; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Europol nezverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na webovej stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), ale len na svojej vlastnej webovej stránke a v sociálnych médiách; berie na vedomie, že pracovným jazykom Europolu je v zásade angličtina; uznáva obavy Europolu týkajúce sa dodatočných nákladov na preklad; poukazuje na to, že zverejňovanie oznámení o voľných pracovných miestach v Europole na webovej stránke EPSO by bolo užitočné a relevantné, keďže by sa tak zvýšila transparentnosť a publicita a občania by mali možnosť nájsť oznámenia o voľných pracovných miestach v rôznych inštitúciách a agentúrach Únie na jednom mieste; žiada, aby Europol zverejňoval svoje oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovej stránke EPSO; vyzýva Komisiu, aby zvážila opatrenia zamerané na zníženie finančnej záťaže prekladu oznámení o voľných pracovných miestach pre agentúry, a to aj prostredníctvom vytvorenia ad hoc rámcovej dohody s Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT);

6.  víta odhodlanie Europolu riešiť tri odporúčania, ktoré uverejnil Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vo svojej audítorskej správe za rok 2017 o verejnom obstarávaní v Európskom policajnom úrade.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 165.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 165.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(6)

Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 165.

(9)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 165.

(10)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(13)

Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018, s. 245.

(16)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

(17)

Memorandum o porozumení o spoločnom stanovení pravidiel a podmienok finančnej podpory činností spoločných vyšetrovacích tímov medzi Europolom a Eurojustom, podpísané 1. júna 2018.

(18)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2019)0000.

(19)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

(20)

Memorandum o porozumení o spoločnom stanovení pravidiel a podmienok finančnej podpory činností spoločných vyšetrovacích tímov medzi Europolom a Eurojustom, podpísané 1. júna 2018.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne oznámenie