Postupak : 2018/2186(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0155/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0155/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.41

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0282

IZVJEŠĆE     
PDF 195kWORD 64k
4.3.2019
PE 626.810v02-00 A8-0155/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.

(2018/2186(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.

(2018/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Eurojusta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2017., s odgovorom Eurojusta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Eurojust treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(5), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0155/2019),

1.  daje razrješnicu upravnom direktoru Eurojusta za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2017.

(2018/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Eurojusta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2017., s odgovorom Eurojusta(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Eurojust treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(11), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0155/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.

(2018/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0155/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima Eurojusta(13) za financijsku godinu 2017. njegov konačni proračun iznosio 48 689 237 EUR, što je povećanje od 11,83 % u odnosu na 2016. godinu; budući da je povećanje proračuna većim dijelom povezano s preseljenjem Eurojusta u nove prostore; budući da cijeli proračun Eurojusta proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Eurojusta pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,97 %, što je neznatno povećanje od 0,08 % u odnosu na 2016. i obuhvaća 11 130 000 EUR namjenskih sredstava za novu zgradu; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 83,95 %, što je povećanje od 3,53 % u odnosu na 2016.;

2.  pozdravlja izostanak primjedbi Revizorskog suda u pogledu izvršenja proračuna Eurojusta u 2017.; posebno pozdravlja činjenicu da je većina preporuka koje je Revizorski sud izdao za prethodne godine bila zaključena;

Ukidanje prijenosa

3.  prima na znanje da je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 234 228 EUR, što predstavlja 2,96 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno smanjenje od 2,64 % u odnosu na 2016.;

4.  posebno ističe da Revizorski sud od 2017. više ne izvješćuje o prekomjernim prijenosima odobrenih sredstava za preuzete obveze iz prethodne (2016.) u tekuću (2017.) godinu za glavu II. (rashodi za aktivnosti potpore);

Uspješnost

5.  sa zadovoljstvom napominje da Eurojust upotrebljava određene kvantitativne i kvalitativne ključne pokazatelje uspješnosti za mjerenje postignuća svojih ciljeva za svoje godišnje aktivnosti uključujući učinak, ishod i tehničke i operativne pokazatelje za poboljšanje upravljanja proračunom; uviđa napore Eurojusta da poboljša okvir za evaluaciju uspješnosti radi pružanja smislenih informacija koje bi bolje prikazale ostvarenje njegovih strateških ciljeva i ocijenile dodanu vrijednost njegovih aktivnosti;

6.  napominje da je Eurojust proveo temeljitu reorganizaciju svoje uprave te da je više sredstava posvećeno jačanju potpore operativnom radu, što je stvorilo sinergije i povećalo učinkovitost; napominje da su primjer tih povećanja učinkovitosti visoke stope izvršenja proračuna i plaćanja;

7.  sa zadovoljstvom napominje da je 2017. Eurojust doprinio projektima za borbu protiv terorizma Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i drugih partnera u području pravosuđa i unutarnjih poslova te usto sudjelovao u dvama zajedničkim postupcima nadmetanja s Europolom; sa zadovoljstvom primjećuje da Eurojust namjerava izraditi strategiju javne nabave čiji je cilj daljnje ubiranje koristi od međuagencijskih i međuinstitucijskih postupaka zajedničke javne nabave; snažno potiče Eurojust da nastavi razvijati projekte suradnje s drugim institucijama, agencijama, uredima i tijelima Unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova;

8.  podsjeća na važnost i dodanu vrijednost Eurojusta u borbi protiv organiziranog kriminala diljem Europe, a posebno na njegovu ulogu u financiranju zajedničkih istražnih timova; u tom pogledu pozdravlja nedavno sklapanje novog Memoranduma o razumijevanju između Eurojusta i Europola(14) kojim se utvrđuju kriteriji i uvjeti za njihovu financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova;

Politika zapošljavanja

9.  napominje da je na dan 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 97,2 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 202 privremenih djelatnika od 208 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 203 odobrena radna mjesta 2016. godine); također napominje da je 2017. za Eurojust radio 21 ugovorni djelatnik i 17 upućenih nacionalnih stručnjaka;

10.  sa zadovoljstvom napominje da je Eurojust donio politiku o sprečavanju uznemiravanja i organizirao osposobljavanja te je omogućio povjerljivo savjetovanje;

11.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da Eurojust objavljuje oglase o slobodnim radnim mjestima na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije zabrinutost Eurojusta kad je riječ o troškovima prevođenja;

12.  potiče Eurojust da razmotri mogućnost sljedećega: donošenja strategije o temeljnim pravima, uključujući upućivanje na temeljna prava u kodeksu ponašanja koji bi mogao definirati zadaće njegova osoblja i osposobljavanje potrebno osoblju; uspostavljanja mehanizama kojima se će osigurati da će se kršenja temeljnih prava utvrditi i prijaviti te da će se glavnim tijelima Eurojusta pozornost odmah skrenuti na opasnost od takvih kršenja; uspostavljanja, kad god je to relevantno, položaja službenika za temeljna prava koji će izravno odgovarati upravnom odboru kako bi se zajamčio određeni stupanj neovisnosti u pogledu ostalog osoblja, u cilju jamčenja da se odmah odgovara na prijetnje temeljnim pravima i da se unutar organizacije konstantno unapređuju politike o temeljnim pravima; razvijanja redovitog dijaloga s organizacijama civilnog društva i relevantnim međunarodnim organizacijama o pitanjima povezanima s temeljnim pravima; postavljanja poštovanja temeljnih prava kao bitnog sastavnog dijela uvjeta suradnje Eurojusta s vanjskim subjektima, uključujući osobito članove nacionalnih uprava s kojima kontaktira na operativnoj razini;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

13.  prima na znanje postojeće mjere Eurojusta i njegove stalne napore oko osiguravanja transparentnosti te oko sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa; žali zbog toga što je politika Agencije da objavljuje izjave o nepostojanju sukoba interesa umjesto izjava o financijskim interesima upravnog direktora i članova upravnog odbora; poziva na objavljivanje izjava o financijskim interesima;

14.  napominje da je Eurojust u lipnju 2018. donio interni pravilnik o zviždačima na temelju predloška pravilnika koji je izradila Komisija; traži od Eurojusta da dostavi detalje o predmetima iz 2017. povezanima sa zviždačima i o tome kako su obrađeni; ističe važnost podizanja razine osviještenosti i osposobljavanja osoblja kao načina za uspostavu pozitivnog ozračja povjerenja u kojem se zviždanje prihvaća kao dio poslovne kulture;

15.  žali zbog toga što je preporuka Revizorskog suda iz 2010. prema kojoj bi trebalo preispitati ulogu i dužnosti upravnog direktora i kolegija Eurojusta kako bi se izbjeglo preklapanje dužnosti (koje proizlazi iz Odluke o osnivanju(15)) 2017. bila i dalje otvorena; prima na znanje da rješavanje tog pitanja nije pod kontrolom Eurojusta, nego da su ga suzakonodavci razmotrili u kontekstu preispitivanja mandata Eurojusta; pozdravlja donošenje Uredbe (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća(16) te očekuje da će ta pitanja biti riješena novom strukturom i pojašnjenjem uloga i odgovornosti u toj Uredbi, što uključuje i novi Izvršni odbor;

Unutarnje kontrole

16.  primjećuje da je 2017., slijedom preporuke Službe za unutarnju reviziju, Eurojust iz Odjela za proračun, financije i javnu nabavu premjestio svoje računovodstveno osoblje kako bi povećao njihovu neovisnost; nadalje napominje da računovodstvenoga službenika, kao načelnika računovodstvenog ureda, imenuje kolegij Eurojusta;

Druge primjedbe

17.  uviđa da je Eurojust uspješno dovršio preseljenje u nove prostorije u lipnju 2017. bez gubitka operativnih kapaciteta te da su sva potrebna financijska, sigurnosna, pravna i druga praktična rješenja izvršena pravodobno; napominje da je u pogledu ulaganja u nove prostore planirane za 2017. bilo odobreno 11 130 000 EUR, a do 31. prosinca 2017. isplaćeno je 8 790 000 EUR (tj. 79 %); poziva Eurojust da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o daljnjem razvoju događaja u tom pogledu;

o

o o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(17) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

17.1.2019

MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.

(2018/2186(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Romeo Franz

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Eurojusta vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2017. te da su njegove transakcije zakonite i pravilne;

2.  pozdravlja izostanak primjedbi Revizorskog suda u pogledu izvršenja proračuna Agencije za 2017. godinu; posebno pozdravlja činjenicu da je većina preporuka koje je Revizorski sud izdao za prethodne godine bila zaključena; posebno ističe da Revizorski sud od 2017. više ne izvješćuje o prekomjernim prijenosima odobrenih sredstava za preuzete obveze iz prethodne (2016.) u tekuću (2017.) godinu za glavu II. (rashodi za aktivnosti potpore);

3.  izražava žaljenje zbog toga što Eurojust ne objavljuje sve svoje oglase za slobodna radna mjesta na internetskim stranicama Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO), nego samo na svojim internetskim stranicama i društvenim medijima; svjestan je zabrinutosti Eurojusta u pogledu dodatnih troškova prijevoda zbog činjenice da EPSO zahtijeva objavljivanje oglasa za slobodna radna mjesta na svim službenim jezicima, ali ističe i da Eurojust objavljuje ograničen broj slobodnih radnih mjesta; slaže se s Revizorskim sudom da bi to bilo korisno i relevantno jer bi se objavljivanjem na stranicama EPSO-a povećala transparentnost i javna dostupnost informacija te bi se građanima EU-a omogućilo da na jednom mjestu pronalaze sve oglase o slobodnim radnim mjestima koje objavljuju različite institucije i agencije Unije; stoga traži da Eurojust svoje oglase o slobodnim radnim mjestima objavljuje i na internetskim stranicama EPSO-a; poziva Komisiju da razmotri mjere za smanjenje financijskog opterećenja za prevođenje oglasa za slobodna radna mjesta u agencijama, među ostalim, sklapanjem ad hoc okvirnog sporazuma s Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije (CdT);

4.  podsjeća na važnost i dodanu vrijednost Eurojusta u borbi protiv organiziranog kriminala diljem Europe, a posebno na njegovu ulogu u financiranju zajedničkih istražnih timova; u tom pogledu pozdravlja nedavno sklapanje novog Memoranduma o razumijevanju između Eurojusta i Europola(18) kojim se utvrđuju kriteriji i uvjeti za financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova tih dviju agencija;

5.  žali zbog toga što je preporuka Revizorskog suda iz 2010. prema kojoj bi trebalo preispitati ulogu i dužnosti upravnog direktora i kolegija Eurojusta kako bi se izbjeglo preklapanje dužnosti (koje proizlazi iz Odluke o osnivanju(19)) 2017. bila i dalje otvorena; prima na znanje da rješavanje tog pitanja nije pod kontrolom Eurojusta, nego da su ga suzakonodavci razmotrili u kontekstu preispitivanja mandata Eurojusta; pozdravlja donošenje nove Uredbe o Eurojustu(20) te očekuje da će ta pitanja biti riješena novom strukturom i pojašnjenjem uloga i odgovornosti u toj Uredbi, što uključuje i novi Izvršni odbor.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 161.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 161.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018., str. 161.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 161.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 279, 8.8.2018., str. 9.

(14)

Memorandum o razumijevanju o zajedničkom uspostavljanju pravila i uvjeta za financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova između Europola i Eurojusta, potpisan 1. lipnja 2018.

(15)

Odluka Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela (SL L 63, 6.3.2002., str. 1.).

(16)

Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP (SL L 295, 21.11.2015., str. 138.).

(17)

Usvojeni tekstovi, P8_TA_PROV(2019)0000.

(18)

Memorandum o razumijevanju o zajedničkom uspostavljanju pravila i uvjeta za financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova između Europola i Eurojusta, potpisan 1. lipnja 2018.

(19)

Odluka Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela (SL L 63, 6.3.2002., str. 1.).

(20)

Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP (SL L 295, 21.11.2015., str. 138.).

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna napomena