Procedura : 2018/2186(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0155/2019

Teksty złożone :

A8-0155/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.41

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0282

SPRAWOZDANIE     
PDF 210kWORD 65k
4.3.2019
A8-0155/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017

(2018/2186(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

PR_DEC_Agencies

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017

(2018/2186(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Eurojustu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(5), w szczególności jej art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0155/2019),

1.  udziela dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Eurojustu za rok budżetowy 2017

(2018/2186(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Eurojustu(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(11), w szczególności jej art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0155/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Eurojustu za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017

(2018/2186(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0155/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków Eurojustu(13) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 48 689 237 EUR, co stanowi wzrost o 11,83 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że wzrost budżetu jest spowodowany głównie przeniesieniem Eurojustu do nowej siedziby; mając na uwadze, że cały budżet Eurojustu pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,97 %, co oznacza lekki wzrost o 0,08 % w porównaniu z rokiem 2016 i obejmuje kwotę 11 130 000 EUR wyodrębnioną na nowy budynek; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 83,95 %, co oznacza wzrost o 3,53 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  z zadowoleniem przyjmuje brak uwag Trybunału w odniesieniu do wykonania budżetu Eurojustu za rok 2017; ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że większość zaleceń wydanych przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do poprzednich lat została zamknięta;

Anulowane środki przeniesione

3.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 234 228 EUR, co stanowi 2,96 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 2,64 % w porównaniu z 2016 r.;

4.  podkreśla w szczególności, że od 2017 r. Trybunał nie stwierdza już nadmiernych przeniesień środków na zobowiązania z poprzedniego roku (2016) na bieżący rok (2017) w tytule II (wydatki na działania wspierające);

Wyniki

5.  z zadowoleniem zauważa, że Eurojust stosuje niektóre ilościowe i jakościowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania do mierzenia swoich osiągnięć w ramach swoich rocznych działań, w tym wskaźniki wpływu, wyników oraz wskaźniki techniczne i operacyjne, w celu poprawy zarządzania budżetem; uznaje wysiłki Eurojustu mające na celu udoskonalenie ram oceny wyników, aby dostarczać bardziej istotnych informacji, które lepiej wskazywałyby realizację jego celów strategicznych i oceniały wartość dodaną wynikającą z jego działalności;

6.  zauważa, że Eurojust przeprowadził dogłębną reorganizację swojej administracji i przeznaczył więcej środków na wzmocnienie wsparcia dla działań operacyjnych, co doprowadziło do synergii i przyrostu wydajności; zauważa, że korzyści te ilustruje wysoki wskaźnik wykonania budżetu i płatności;

7.  odnotowuje z zadowoleniem, że w 2017 r. Eurojust uczestniczył w projektach antyterrorystycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i innych partnerów działających w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a ponadto uczestniczył w dwóch wspólnych procedurach przetargowych z Europolem; zauważa z zadowoleniem, że Eurojust zamierza opracować strategię zamówień mającą na celu dalsze czerpanie korzyści z międzyagencyjnych i międzyinstytucjonalnych wspólnych procedur udzielania zamówień publicznych; zdecydowanie zachęca Eurojust do dalszego opracowywania projektów współpracy z innymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

8.  przypomina o znaczeniu i wartości dodanej Eurojustu w walce z przestępczością zorganizowaną w całej Europie, a w szczególności o jego roli w finansowaniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w ostatnim czasie nowego protokołu ustaleń między Eurojustem a Europolem(14) ustanawiającego kryteria i warunki wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych udzielanego przez obie agencje;

Polityka kadrowa

9.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 97,2 % i przyjęto 202 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 208 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 203 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa, że w 2017 r. Eurojust zatrudniał ponadto 21 pracowników kontraktowych i 17 oddelegowanych ekspertów krajowych;

10.  zauważa z zadowoleniem, że Eurojust przyjął politykę zapobiegania molestowaniu, a także organizował szkolenia i umożliwiał korzystanie z poufnego doradztwa;

11.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów Eurojust publikował odnośne ogłoszenia na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie obawy Eurojustu dotyczące kosztów tłumaczeń;

12.  zachęca Eurojust, by rozważył: przyjęcie strategii w zakresie praw podstawowych, łącznie z odniesieniem do praw podstawowych w kodeksie postępowania, w którym można by zdefiniować obowiązki pracowników Eurojustu oraz szkolenia dla pracowników; ustanowienie mechanizmów, które zapewnią, by każde naruszenie praw podstawowych było wykrywane i zgłaszane oraz by główne organy Eurojustu były niezwłocznie powiadamiane o ryzyku takich naruszeń; utworzenie, w stosownych przypadkach, stanowiska urzędnika ds. praw podstawowych, podlegającego bezpośrednio zarządowi dla zapewnienia pewnego stopnia niezależności względem innych pracowników, aby zapewnić natychmiastowe eliminowanie zagrożeń dla praw podstawowych oraz stałe aktualizowanie polityki w zakresie praw podstawowych w ramach organizacji; wypracowanie regularnego dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i właściwymi organizacjami międzynarodowymi na tematy związane z prawami podstawowymi; uczynienie z przestrzegania praw podstawowych głównego elementu ram współpracy Eurojustu z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z członkami administracji krajowych, z którymi Eurojust współpracuje na szczeblu operacyjnym;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

13.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Eurojustu służące zapewnieniu przejrzystości, a także zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi; ubolewa nad tym, że zgodnie z polityką Eurojustu w odniesieniu do dyrektora administracyjnego i członków zarządu publikowane są deklaracje braku konfliktu interesów, a nie deklaracje interesów; apeluje o publikowanie deklaracji interesów;

14.  zauważa, że w czerwcu 2018 r. Eurojust przyjął przepisy wewnętrzne dotyczące informowania o nieprawidłowościach na podstawie przepisów modelowych Komisji; zwraca się do Eurojustu o dostarczenie szczegółowych informacji o przypadkach zgłaszania nieprawidłowości w 2017 r. (o ile takie wystąpiły) oraz o tym, jakie zastosowano w tych przypadkach postępowanie; podkreśla znaczenie podnoszenia świadomości oraz szkolenia pracowników dla promowania przyjaznego otoczenia opierającego się na zaufaniu, w którym sygnalizowanie nieprawidłowości jest uznanym elementem kultury korporacyjnej;

15.  ubolewa, że zalecenie wydane przez Trybunał w 2010 r. dotyczące ponownego rozważenia definicji ról i odpowiedzialności dyrektora administracyjnego i kolegium Eurojustu w celu uniknięcia nakładania się obowiązków wynikających z decyzji ustanawiającej(15) było nadal otwarte z końcem 2017 r.; przyjmuje do wiadomości, że kwestia ta nie zależy od Eurojustu, lecz była rozważana przez współprawodawców w kontekście przeglądu mandatu Eurojustu; z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727(16) i oczekuje, że kwestie te zostaną rozwiązane dzięki zaproponowanej w nim nowej strukturze i doprecyzowaniu ról i obowiązków, w tym w odniesieniu do nowego zarządu;

Kontrole wewnętrzne

16.  zauważa, że w 2017 r., zgodnie z zaleceniem Służby Audytu Wewnętrznego, Eurojust usunął swój personel księgowy z Działu Budżetu, Finansów i Zamówień Publicznych w celu zwiększenia jego niezależności; zauważa ponadto, że księgowy, jako kierownik działu księgowego, powoływany jest przez kolegium Eurojustu;

Inne uwagi

17.  przyjmuje do wiadomości, że Eurojustowi udało się zakończyć przeprowadzkę do nowej siedziby w czerwcu 2017 r., bez utraty zdolności operacyjnej, i że wszystkie niezbędne kwestie finansowe, prawne i dotyczące bezpieczeństwa oraz inne kwestie praktyczne zostały załatwione w odpowiednim czasie; zauważa, że w odniesieniu do inwestycji w nowych budynkach zaplanowanych na 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę w wysokości 11 130 000 EUR, a do dnia 31 grudnia 2017 r. wypłacono 8 790 000 EUR (79 %); wzywa Eurojust, aby poinformował organ udzielający absolutorium o rozwoju sytuacji w tym zakresie;

o

o o

18.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(17) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

17.1.2019

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017

(2018/2186(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Romeo Franz

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których stwierdzono, że roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu rzetelnie przedstawia jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz że jego transakcje są legalne i prawidłowe;

2.  z zadowoleniem przyjmuje brak uwag Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do wykonania budżetu Eurojustu za rok 2017; ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że większość zaleceń wydanych przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do poprzednich lat została zamknięta; podkreśla w szczególności, że od 2017 r. Trybunał Obrachunkowy nie stwierdza już nadmiernych przeniesień środków na zobowiązania z poprzedniego roku (2016) do bieżącego roku (2017) w tytule II (wydatki na działania wspierające);

3.  ubolewa, że Eurojust nie publikuje wszystkich ogłoszeń o naborze na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), a tylko na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych; uznaje obawy Eurojustu dotyczące dodatkowych kosztów tłumaczeń ze względu na fakt, że EPSO wymaga publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach we wszystkich językach urzędowych, jednak zwraca uwagę, że w przypadku Eurojustu dotyczy to jedynie ograniczonej liczby wolnych stanowisk; zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że byłoby to istotne i przydatne, ponieważ publikacje EPSO zwiększają przejrzystość i jawność oraz umożliwiają obywatelom Unii zapoznanie się z informacjami o wolnych stanowiskach publikowanych wspólnie przez różne instytucje i agencje Unii; domaga się zatem, by Eurojust publikował również ogłoszenia o wolnych stanowiskach na stronie internetowej EPSO; zwraca się do Komisji o rozważenie środków mających na celu zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z tłumaczeniem ogłoszeń o naborze do agencji, w tym poprzez zawarcie umowy ramowej ad hoc z Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT);

4.  przypomina o znaczeniu i wartości dodanej Eurojustu w walce z przestępczością zorganizowaną w całej Europie, a w szczególności o jego roli w finansowaniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w ostatnim czasie nowego protokołu ustaleń między Eurojustem a Europolem(18) ustanawiającego kryteria i warunki wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych udzielanego przez obie agencje;

5.  ubolewa, że zalecenie wydane przez Trybunał Obrachunkowy w 2010 r. dotyczące ponownego rozważenia definicji ról i odpowiedzialności dyrektora administracyjnego i kolegium Eurojustu w celu uniknięcia nakładania się obowiązków wynikających z decyzji ustanawiającej(19) było nadal otwarte z końcem 2017 r.; przyjmuje do wiadomości, że zajęcie się tą kwestią nie znajduje się pod kontrolą Eurojustu, lecz było rozważane przez współprawodawców w kontekście przeglądu mandatu Eurojustu; z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie Eurojustu(20) i oczekuje, że kwestie te zostaną rozwiązane dzięki zaproponowanej w nim nowej strukturze i doprecyzowaniu ról i obowiązków, w tym w odniesieniu do nowego zarządu.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 161.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 161.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 161.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 161.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 279 z 8.8.2018, s. 9.

(14)

Protokół ustaleń w sprawie wspólnego ustanowienia zasad i warunków wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych między Europolem a Eurojustem, podpisany dnia 1 czerwca 2018 r.

(15)

Decyzja Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1).

(16)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 138).

(17)

Teksty przyjęte, P8_TA_PROV(2019)0000.

(18)

Protokół ustaleń w sprawie wspólnego ustanowienia zasad i warunków wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych między Europolem a Eurojustem, podpisany dnia 1 czerwca 2018 r.

(19)

Decyzja Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1).

(20)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 138).

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Informacja prawna