Eljárás : 2018/0190(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0156/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0156/2019

Viták :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Szavazatok :

PV 28/03/2019 - 8.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0323

JELENTÉS     ***I
PDF 401kWORD 165k
4.3.2019
PE 625.219v02-00 A8-0156/2019

a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0366 – C8‑0237/2018 – 2018/0190(COD))

Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó: Silvia Costa

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0366),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 167. cikkének (5) bekezdésére, valamint 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0237/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0156/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kultúra, a kulturális örökség és a kulturális sokszínűség kulturális, környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt jelentős értéket képvisel, amelyet ösztönözni és támogatni kell. A 2017. március 25-i Római Nyilatkozat és a 2017. decemberi Európai Tanács kimondta, hogy az oktatás és a kultúra alapvető jelentőséggel bír a befogadó és összetartó társadalmak kialakítása, valamint Európa versenyképességének megőrzése szempontjából.

(1)  A kultúra, a művészet, kulturális örökség és a kulturális sokszínűség kulturális, oktatási, demokratikus, környezeti, társadalmi, emberi jogi és gazdasági szempontból egyaránt jelentős értéket képvisel, amelyet ösztönözni és támogatni kell. A 2017. március 25-i Római Nyilatkozat és a 2017. decemberi Európai Tanács kimondta, hogy az oktatás és a kultúra alapvető jelentőséggel bír a befogadó és összetartó társadalmak kialakítása, valamint Európa versenyképességének megőrzése szempontjából.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke szerint „az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.” Ezeket az értékeket az Európai Unió Alapjogi Chartája – mely ugyanolyan jogi erővel bír, mint a szerződések (az EUSZ 6. cikke) – a benne foglalt jogok, szabadságok és alapelvek útján még inkább megerősítette és rögzítette.

(2)  Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke szerint „az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.” Ezeket az értékeket az Európai Unió Alapjogi Chartája (a Charta) – mely ugyanolyan jogi erővel bír, mint a szerződések (az EUSZ 6. cikke) – a benne foglalt jogok, szabadságok és alapelvek útján még inkább megerősítette és rögzítette. Nevezetesen, a Charta 11. cikke biztosítja a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságát, 13. cikke pedig a művészet és a tudomány szabadságát.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az új kulturális menetrendről szóló bizottsági közlemény15 pontosabban is meghatározza az Unió által a kulturális és kreatív ágazatokban követendő célkitűzéseket. Ezek közé tartozik a kultúrában és a kulturális sokszínűségben rejlő lehetőségek kiaknázása a társadalom kohéziójának és jóllétének biztosítása érdekében, a kulturális és kreatív ágazatok határokon átnyúló dimenziójának erősítése, növekedési lehetőségeik ösztönzése, a kultúraalapú kreativitás támogatása az oktatás és az innováció terén, illetve a munkahelyteremtés és a növekedés biztosítás érdekében, továbbá a nemzetközi kulturális kapcsolatok megerősítése. Ennek az új kulturális menetrendnek a végrehajtását kell elősegítenie a Kreatív Európa programnak, a többi uniós programmal együtt. Ez összhangban áll a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, 2005-ös UNESCO-egyezménnyel is, amely 2007. március 18-án lépett hatályba, és amelynek az Unió is részes fele.

(4)  Az új kulturális menetrendről szóló bizottsági közlemény15 pontosabban is meghatározza az Unió által a kulturális és kreatív ágazatokban követendő célkitűzéseket. Ezek közé tartozik a kultúrában és a kulturális sokszínűségben rejlő lehetőségek kiaknázása a társadalom kohéziójának és jóllétének biztosítása érdekében, a kulturális és kreatív ágazatok határokon átnyúló dimenziójának erősítése, növekedési lehetőségeik ösztönzése, a kultúraalapú kreativitás támogatása az oktatás és az innováció terén, illetve a munkahelyteremtés és a növekedés biztosítás érdekében, továbbá a nemzetközi kulturális kapcsolatok megerősítése. Ennek az új kulturális menetrendnek a végrehajtását kell elősegítenie a Kreatív Európa programnak, a többi uniós programmal együtt, figyelembe véve azt a tényt, hogy a kultúra és a művészi kifejezésmód önmagáért való értékét minden esetben meg kell óvni és elő kell mozdítani, valamint, hogy a művészi alkotás együttműködési projektek központi eleme. Az új európai kulturális menetrend végrehajtásának támogatása összhangban áll a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, 2005-ös UNESCO-egyezménnyel is, amely 2007. március 18-án lépett hatályba, és amelynek az Unió is részes fele.

__________________

__________________

15 COM(2018)0267.

15 COM(2018)0267.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az uniós politikák kiegészítik a kulturális és kreatív területre irányuló tagállami intézkedéseket, és növelik azok értékét. Az uniós politikák által kifejtett hatást rendszeresen kell értékelni, figyelembe véve az olyan minőségi és mennyiségi mutatókat, mint például a polgárok számára nyújtott előnyök, a polgárok aktív részvétele, az uniós gazdaság számára a növekedés és a munkahelyteremtés terén nyújtott előnyök, valamint a gazdaság egyéb ágazataira gyakorolt továbbgyűrűző hatás, illetve a kulturális és kreatív ágazatban dolgozók készségei és kompetenciái.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A program célkitűzései közé tartozik Európa kulturális örökségének megőrzése és további gyarapítása. Ezeket a célkitűzéseket ezenkívül az Európa Tanács a kulturális örökség társadalmi vonatkozású értékéről szóló, 2011. június 1-jén hatályba lépett keretegyezménye (Faro-egyezmény) által biztosított, a kulturális örökség ismeretéhez és az abban való részvételhez való jogtól elválaszthatatlannak ismerték el. Az egyezmény hangsúlyozza a kulturális örökség szerepét a békés és demokratikus társadalom építésében, a fenntartható fejlődést célzó folyamatokban, valamint a kulturális sokféleség előmozdításában.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az európai kulturális sokféleség előmozdításához elengedhetetlenek a jól fejlődő és stabil kulturális és kreatív ágazatok, amelyek széles és sokrétű közönségeknek szóló művek megalkotására, gyártására és terjesztésére képesek. Ez javítja üzleti lehetőségeiket, és hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Mi több, a kreativitás ösztönzése az ipari értékláncokon belül is hozzájárul a versenyképesség és az innovációs képesség fokozásához. A közelmúltban elért eredmények ellenére az európai kulturális és kreatív piac továbbra is széttagolódik a nemzeti és nyelvi határvonalak mentén, ezért a kulturális és kreatív ágazatok nem képesek teljes körűen kiaknázni az európai egységes piac – és főként a digitális egységes piac – előnyeit.

(5)  Az európai kulturális sokféleség előmozdításának és a közös kulturális gyökerek ismeretének alapja a művészi kifejezés szabadsága, a művészek és a kulturális élet szereplőinek képességei és kompetenciái, valamint a virágzó és stabil, közpénzből és magánforrásokból finanszírozott kulturális és kreatív ágazatok, továbbá a széles és sokrétű európai közönségeknek szóló művek megalkotására, kitalálására, elkészítésére és terjesztésére irányuló képességük. Ez javítja üzleti lehetőségeiket, és hozzájárul a kreatív tartalmakhoz, a művészi kutatáshoz és a kreativitáshoz való hozzáféréshez és azok népszerűsítéséhez, a fenntartható gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Mi több, a kreativitás és az új ismeretek ösztönzése az ipari értékláncokon belül is hozzájárul a versenyképesség fokozásához és az innovációs képesség ösztönzéséhez. továbbá a művészet- és kultúra-oktatással és a művészeti kutatással kapcsolatos tágabb megközelítést kell kialakítani, a TTMM-ről a STEAM (természettudományok, technológia, műszaki tudományok, művészetek, matematika) megközelítésére történő előrelépés révén. A közelmúltban a fordítás és a feliratozás támogatásával kapcsolatban elért eredmények ellenére az európai kulturális és kreatív piac továbbra is széttagolódik a nemzeti és nyelvi határvonalak mentén. Az egyes piacok sajátosságainak tiszteletben tartása mellett többet is lehet tenni azért, hogy a kulturális és kreatív ágazatok teljes körűen ki tudják aknázni az európai egységes piac – és főként a digitális egységes piac – előnyeit, beleértve a szellemi tulajdonjogok védelmét.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A digitalizáció paradigmaváltást jelent, és az egyik legnagyobb kihívás a kulturális és kreatív ágazatok számára. A digitális innováció személyes és társadalmi szinten egyaránt megváltoztatta a szokásokat, a viszonyokat, az előállítási és a fogyasztási modelleket, és tiszteletben tartva a kulturális és kreatív ágazatok egyedi értékét a digitális környezetben ösztönöznie kell a kulturális és kreatív kifejezést és narratívát.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A programnak figyelembe kell vennie a kulturális és kreatív ágazatok kettős jellegét, elismerve egyrészt a kultúra önmagáért való és művészi értékét, másrészt pedig ezen ágazatok gazdasági értékét, beleértve a növekedéshez, a versenyképességhez, a kreativitáshoz és az innovációhoz való, tágabb értelemben vett hozzájárulásukat. Mindez erős európai kulturális és kreatív ágazatokat és mindenekelőtt élénk audiovizuális iparágat feltételez, mivel utóbbi képes a széles közönségek megszólítására, és nagy gazdasági jelentőséggel bír a többi kreatív ágazat és a kulturális turizmus szempontjából is. A gyökeres digitális változások, például a médiatartalmak előállításában, terjesztésében és fogyasztásában végbement átalakulás, valamint a globális tartalomszolgáltató platformok egyre erősödő piaci pozíciója miatt ugyanakkor még élesebbé vált a verseny a globális audiovizuális piacokon. Ezért szükség van az európai iparágnak nyújtott támogatás fokozására.

(6)  A programnak figyelembe kell vennie a kulturális és kreatív ágazatok kettős jellegét, elismerve egyrészt a kultúra önmagáért való és művészi értékét, másrészt pedig ezen ágazatok gazdasági értékét, beleértve a növekedéshez, a versenyképességhez, a kreativitáshoz és az innovációhoz, az interkulturális párbeszédhez, a társadalmi kohézióhoz valamint tudástermeléshez való, tágabb értelemben vett hozzájárulásukat. Mindez a kereskedelmi és a nonprofit területen egyaránt erős európai kulturális és kreatív ágazatokat és mindenekelőtt élénk audiovizuális iparágat feltételez, mivel utóbbi képes helyi, nemzeti és uniós szinten a széles közönségek megszólítására, és nagy gazdasági jelentőséggel bír a többi kreatív ágazat és a kulturális turizmus, valamint a regionális, helyi fejlesztés és a városfejlesztés szempontjából is. A gyökeres digitális változások, például a médiatartalmak előállításában, terjesztésében és fogyasztásában végbement átalakulás, valamint a globális tartalomszolgáltató platformok egyre erősödő piaci pozíciója miatt ugyanakkor még élesebbé vált a verseny a globális audiovizuális piacokon. Ezért szükség van az európai iparágnak nyújtott támogatás fokozására.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az aktív európai polgárságnak, a közös értékeknek, kreativitásnak és innovációnak szilárd alapra van szüksége, amelyen kifejlődhet. A programnak támogatnia kell a filmekkel kapcsolatos és audiovizuális oktatást, különösen a kiskorúak és a fiatalok körében.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ahhoz, hogy a program hatékony legyen, figyelembe kell vennie a különböző ágazatok sajátosságait, a különböző célcsoportokat és azok egyedi szükségleteit; ennek érdekében az audiovizuális ágazatra összpontosító ágon, az egyéb kulturális és kreatív ágazatokkal foglalkozó ágon és a szektorközi ágon belül kidolgozandó egyedi megközelítésekre van szükség.

(7)  Ahhoz, hogy a program hatékony legyen, figyelembe kell vennie a különböző ágazatok sajátosságait és kihívásait, a különböző célcsoportokat és azok egyedi szükségleteit; ennek érdekében az audiovizuális ágazatra összpontosító ágon, az egyéb kulturális és kreatív ágazatokkal foglalkozó ágon és a szektorközi ágon belül kidolgozandó egyedi megközelítésekre van szükség. A programnak egyenlő támogatást kell nyújtania valamennyi kulturális és kreatív ágazat számára, a közös igényeket célzó horizontális keretek révén. A kísérleti projektek, előkészítő intézkedések és tanulmányok alapján a programnak az e rendelet mellékletében felsorolt ágazati fellépéseket is végre kell hajtania.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A zene – és különösen a kortárs és élő zene – annak valamennyi formájában és kifejezésmódjában az Unió kulturális, művészeti és gazdasági örökségének alapvető alkotóeleme. A zene a társadalmi kohéziónak, a multikulturális integrációnak és a fiatalok szocializációjának fontos eleme, továbbá a kulturális kínálat bővítésének kulcsfontosságú eszköze, beleértve a kulturális turizmust. Ezért az e rendelet értelmében a KULTÚRA ág keretében végrehajtani kívánt egyedi intézkedések részeként a zeneiparra a pénzügyi felosztás és a célzott fellépések tekintetében egyaránt különös figyelmet kell fordítani. Egyedi pályázati felhívásokkal és eszközökkel kell erősíteni a zeneipar versenyképességét és kezelni a zeneipart érintő sajátos kihívásokat.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A nemzetközi kulturális kapcsolatok terén meg kell erősíteni az uniós támogatást. A programnak törekednie kell arra, hogy a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés mozgatórugójaként szolgáló kultúra és kultúrák közötti párbeszéd támogatása révén hozzájáruljon az új európai kulturális menetrend harmadik stratégiai célkitűzéséhez. Európában és az egész világon a városok az új kulturális politikák előmozdítói. Világszerte kreatív közösségek sokasága gyűlik össze a kreatív központokban, inkubátorházakban és egyéb kreatív terekben. Az Uniónak elő kell segítenie ezen európai és harmadik országokban található közösségek közötti hálózatépítést, és támogatnia kell a multidiszciplináris együttműködést a művészi, kreatív és digitális készségek területén.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A szektorközi ág lehetőséget nyújt az egyes kulturális és kreatív ágazatok közötti együttműködési potenciál kiaknázására. A közös keresztirányú megközelítés előnyöket hoz mind a tudástranszfer, mind az igazgatási hatékonyságnövekedés tekintetében.

(8)  A szektorközi ág lehetőséget nyújt a közös kihívások megoldására és az egyes kulturális és kreatív ágazatok közötti együttműködési potenciál kiaknázására. A közös keresztirányú megközelítés előnyöket hoz mind a tudástranszfer, mind az igazgatási hatékonyságnövekedés tekintetében.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az audiovizuális ágazatban a digitális egységes piacra vonatkozó uniós szakpolitikákat kísérő uniós beavatkozásra van szükség. Ezen intézkedésekhez tartozik mindenekelőtt a szerzői jogi keret korszerűsítése, a műsorszolgáltató szervezetek online közvetítéseiről szóló rendeletre vonatkozó javaslat16 és a 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítására irányuló javaslat17. Az intézkedések bővíteni kívánják az európai audiovizuális ágazati szereplők lehetőségeit az olyan alkotások finanszírozása, gyártása és terjesztése terén, amelyek láthatósága a különböző kommunikációs csatornákon megfelelő mértékben biztosítható (pl. a televíziós csatornákon, filmszínházakban vagy online videotékákban), és amelyek a közönség érdeklődésére tarthatnak számot egy Európán belüli és azon túlnyúló, nyitottabbá váló versenypiacon. Annak érdekében, hogy reagálhassunk az elmúlt évek piaci fejleményeire és azon belül is arra a tényre, hogy a globális tartalomszolgáltató platformok pozíciója erősebb a hagyományosan európai alkotások gyártásába befektető nemzeti műsorszolgáltatókénál, fokozni kell a megfelelő támogatásokat.

(9)  Az audiovizuális ágazatban a digitális egységes piacra vonatkozó uniós szakpolitikákat kísérő uniós beavatkozásra van szükség. Ezen intézkedésekhez tartozik mindenekelőtt a szerzői jogi keret korszerűsítése, a műsorszolgáltató szervezetek online közvetítéseiről szóló rendeletre vonatkozó javaslat16 és a 2018/1808/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv17. Az intézkedések bővíteni kívánják az európai audiovizuális ágazati szereplők lehetőségeit a különféle formátumú alkotások létrehozása, finanszírozása, gyártása és a különböző kommunikációs csatornákon keresztül (pl. a televíziós csatornákon, filmszínházakban vagy online videotékákban) történő terjesztése terén, amelyek a közönség érdeklődésére tarthatnak számot egy Európán belüli és azon túlnyúló, nyitottabbá váló versenypiacon. Annak érdekében, hogy reagálhassunk az elmúlt évek piaci fejleményeire és azon belül is arra a tényre, hogy a globális tartalomszolgáltató platformok pozíciója erősebb a hagyományosan európai alkotások gyártásába befektető nemzeti műsorszolgáltatókénál, fokozni kell a megfelelő támogatásokat.

__________________

__________________

16 COM(2016)0594

16 COM(2016)0594

17 COM/2016/0287

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 14.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról, HL L 303., 2018.11.28., 69–92. o.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A Kreatív Európa keretében végrehajtott különleges intézkedések – úgymint az Európai Örökség cím, az Európai Örökség Napok, a kortárs zene, a rock- és popzene, az irodalom, a kulturális örökség és az építészet terén kiosztott európai díjak és az Európa Kulturális Fővárosa program – európai polgárok millióit szólították meg közvetlenül, és az európai kulturális szakpolitikák társadalmi és gazdasági hasznáról tettek tanúságot, ezért továbbvitelükre, és lehetőség szerint kibővítésükre van szükség.

(10)  A Kreatív Európa keretében végrehajtott különleges intézkedések – úgymint az Európai Örökség cím, az Európai Örökség Napok, a kortárs zene, a rock- és popzene, az irodalom, a kulturális örökség és az építészet terén kiosztott európai díjak és az Európa Kulturális Fővárosa program – európai polgárok millióit szólították meg közvetlenül, és az európai kulturális szakpolitikák társadalmi és gazdasági hasznáról tettek tanúságot, ezért továbbvitelükre, és lehetőség szerint kibővítésükre van szükség. A programnak támogatnia kell az Európai Örökség címet elnyert helyszínek hálózatépítési tevékenységeit.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az (EU) 1295/2013 rendelet szerinti Kreatív Európa program olyan innovatív és sikeres projektek létrehozását segítette elő, amelyek a kreatív és a kulturális ágazatban a transznacionális európai együttműködés terén valósítottak meg bevált gyakorlatokat. A program ennek megfelelően erősítette az európai kultúra sokféleségét a közönség számára, és az európai kulturális szakpolitikák társadalmi és gazdasági hasznáról is tanúságot tett. A hatékonyság fokozása érdekében e sikertörténeteket ki kell emelni, és – ha csak lehetséges – ki kell terjeszteni.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  A kulturális és kreatív ágazatok szereplőinek minden szinten aktívan részt kell venniük a program célkitűzéseinek elérésében és a program továbbfejlesztésében. Mivel az érdekelt feleknek az (EU) 2017/864 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a által létrehozott „kulturális örökség európai éve” részét képező participatív kormányzási modellben történő formális szerepvállalása hatékonynak bizonyult a kultúra érvényesítése szempontjából, célszerű lenne, hogy ezt a modellt a szóban forgó programban is alkalmazzák. Ennek a participatív kormányzási modellnek egy keresztirányú megközelítést kell magában foglalnia a kultúra és kreativitás területére irányuló különböző uniós programok és kezdeményezések közötti szinergiák megteremtése érdekében.

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2017. május 17-i (EU) 2017/864 határozata a kulturális örökség európai évéről (2018) (HL L 131., 2017.5.20., 1. o.)

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10c)  A program keretében végrehajtandó különleges fellépések részeként egy kiemelt, ágazatokon átívelő fellépést kell megvalósítani, amelynek célja az európai kreativitás és kulturális sokszínűség bemutatása az uniós tagállamokban és harmadik országokban. A fellépésnek hangsúlyoznia kell az európai kultúrán alapuló kreativitás kiválóságát az ágazatokon átívelő innováció ösztönzése terén a tágabb gazdaságban, és ezt egy külön díjjal kell jutalmazni.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A kultúra kulcsfontosságú tényező a befogadó és összetartó közösségek erősítésében. A migrációs nyomás kontextusában a kultúra lényeges szerepet tölt be a migránsok beilleszkedésében: segít abban, hogy ezek az emberek a befogadó társadalom részének érezzék magukat, és jó kapcsolatot alakíthassanak ki az őket körülvevő új közösséggel.

(11)  A kultúra kulcsfontosságú az inkluzív , összetartó és gondolkodó közösségek erősítéséhez, a térségek társadalmi életének felélesztéséhez és a hátrányos helyzetben lévő személyek társadalmi beilleszkedésének előmozdításához. A migrációs problémák és az integrációs kihívások kontextusában a kultúra alapvető szerepet tölt be a kultúrák közötti párbeszédet szolgáló befogadó terek létrehozásában és a migránsok és menekültek beilleszkedésében: segít abban, hogy ezek az emberek a befogadó társadalom részének érezzék magukat, és a jó kapcsolatok kialakításában a migránsok és az új közösségek között.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A kultúra lehetővé teszi és elősegíti a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóságot. Éppen ezért a politikai fejlesztési stratégiák középpontjába kell helyezni. Hangsúlyozni kell hozzájárulását a társadalom egésze jólétének megteremtéséhez. A 2018. január 22-én aláírt, „A kiemelkedő minőségű európai Baukultur irányába tett lépések” című davosi nyilatkozat egy új, integrált megközelítést kell jelentsen a kiemelkedő minőségű épített környezet kialakítása tekintetében, amely a kultúrában gyökerezik, a társadalmi összetartást erősíti, fenntartható környezetet biztosít és hozzájárul a egész népesség egészségéhez és jólétéhez. E megközelítés a hangsúlyt nem kizárólag a városi térségekre helyezi, hanem leginkább a peremterületek, távoli és vidéki területek összekapcsolhatóságára. A Baukultur koncepciója minden olyan tényezőt magában foglal, amely közvetlen hatással van a polgárok és a közösségek életminőségére, és így igen konkrét módon erősíti a befogadó jelleget, a kohéziót és a fenntarthatóságot.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Elsődleges fontosságú annak biztosítása, hogy a fogyatékossággal élő emberek nagyobb mértékben hozzáférjenek a kultúrához, azaz a kulturális javakhoz és szolgáltatásokhoz, amelyek elősegítik személyiségük teljes kibontakoztatását és aktív részvételüket, hozzájárulva ezzel egy valóban inkluzív és szolidáris társadalom megvalósulásához. Ennek tükrében a programnak szerte Európában népszerűsítenie és fokoznia kell a kulturális életben való részvételt, különös tekintettel a fogyatékossággal élő személyekre és a hátrányos helyzetűekre, valamint a vidéki és távoli területeken élőkre.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A művészi szabadság a pezsgő kulturális és kreatív ágazatok lényegi eleme, így a hírmédiáé is. A pluralizmuson alapuló médiakörnyezet megteremtése érdekében a programnak támogatnia kell az audiovizuális és a kiadói ágazat közötti összekapcsolódásokat és együttműködést.

(12)  A művészi szabadság és a kulturális kifejezés szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága és a médiapluralizmus a pezsgő kulturális és kreatív ágazatok lényegi elemei, így a hírmédiáé is. A pluralizmuson alapuló és független médiakörnyezet megteremtése érdekében a programnak támogatnia kell az audiovizuális és a kiadói ágazat közötti összekapcsolódásokat és együttműködést, összhangban a 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1a. A programnak támogatást kell nyújtania a médiában dolgozó pályakezdő szakemberek számára és növelnie kell a kritikus gondolkodás képességét a polgárok, különösen a fiatalok körében a médiaműveltség előmozdítása révén.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A művészek és a kultúrában dolgozók mobilitása, a készségfejlesztés, a tanulás, az interkulturális érzékenység, a műalkotások közös létrehozása, koprodukciója és terjesztése, a nemzetközi vásárokon, fesztiválokon stb. való részvétel révén kulcsfontosságú előfeltétele annak, hogy Európában jobban összekapcsolt, erősebb és fenntarthatóbb kulturális és kreatív ágazatok jöjjenek létre. A mobilitást gyakran gátolja a jogi státusz hiánya, a vízumok megszerzésének nehézségei és az engedélyek időtartama, a kettős adóztatás kockázata, valamint a bizonytalan és instabil társadalombiztosítási feltételek.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. és 10. cikkének megfelelően a programnak valamennyi tevékenységében támogatnia kell a nemek közötti egyenlőséggel és a megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos célkitűzések általános érvényesítését, és adott esetben a nemek egyensúlyát biztosító megfelelő szempontokat kell meghatároznia.

(13)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. és 10. cikkének megfelelően a programnak valamennyi tevékenységében támogatnia kell a nemek közötti egyenlőséggel és a megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos célkitűzések általános érvényesítését, és adott esetben a nemek egyensúlyát és a sokféleséget biztosító megfelelő szempontokat kell meghatároznia. A programban való részvételnek és a program projektjeinek arra kell törekedniük, hogy elérjék és tükrözzék az európai társadalom sokszínűségét, A program tevékenységeit nyomon kell követni és arról jelentést kell készíteni a program e tekintetben való teljesítményének biztosítása érdekében, hogy lehetővé váljon a döntéshozók számára, hogy a későbbi programok tekintetében megalapozottabb döntéseket hozzanak.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Európában a művészeti és kulturális területeken szerzőként, szakemberként, tanárként, valamint a közönség egyre növekvő részeként igen erős a nők jelenléte. Azonban amint azt különféle kutatások és tanulmányok is alátámasztották – mint például a filmrendezőket tömörítő Európai Nők Audiovizuális Hálózata és a zene területén a We Must projekt –, a nemek között különbségek mutatkoznak a jövedelmek tekintetében, a nők nehezebben kapnak lehetőséget műveik megvalósítására, valamint a kulturális, művészeti és kreatív intézményekben döntéshozói szerep betöltésére. Ezért támogatni kell a tehetséges nőket, forgalmazni kell műveiket, támogatni kell a nők művészeti karrierjét.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A kulturális örökség európai éve (2018) végén levont következtetésekkel összhangban a programnak fokoznia kell az ágazatban az együttműködést és tanácsadói kapacitást a kulturális örökség 2018-as európai évének eredményeképp folyó tevékenységek támogatása és a rájuk vonatkozó számvetés révén. Ezzel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet a miniszterek tanácsának 2018. novemberi nyilatkozatára és a 2018. december 7-i záró rendezvény nyilatkozataira. A programnak hozz kell járulnia az európai kulturális örökség hosszú távú és fenntartható megóvásához, a kulturális örökség védelméhez kapcsolódó hagyományos iparágakban dolgozó képzett iparművészeket és kézműveseket támogató intézkedések révén.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  „A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé” című, 2014. július 22-i bizottsági közleménnyel19 összhangban a megfelelő szakpolitikák és eszközök feladata, hogy az európai kulturális örökségből hosszú távon és fenntartható módon hozzák felszínre az értékeket, és megvalósítsák ezen örökség megóvásának, valorizációjának és támogatásának integráltabb megközelítését.

(15)  „A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé” című, 2014. július 22-i bizottsági közleménnyel összhangban a megfelelő szakpolitikák és eszközök feladata, hogy a múlt és a jelen megfogható, szellemi és digitális európai kulturális örökségből hosszú távon és fenntartható módon hozzák felszínre az értékeket, és megvalósítsák ezen örökség megóvásának, adaptív újrafelhasználásának, terjesztésének, valorizációjának és támogatásának integráltabb megközelítését, egyebek mellett a szaktudás magas színvonalú és összehangolt megosztásának, és az ágazatra, valamint a benne dolgozók mobilitására vonatkozó, magas minőséget biztosító közös előírások kidolgozásának támogatása révén. A kulturális örökség az európai kohézió szerves része, amely támogatja a hagyományok és az innováció közötti kapcsolatokat. A kulturális örökség védelmét és a művészek, alkotók mesterségének támogatását a programnak prioritásként kell kezelnie.

__________________

__________________

19 COM/2014/0477

19 COM/2014/0477

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A programnak hozzá kell járulnia a polgároknak és a civil társadalmi szervezeteknek a kultúrában és a társadalomban való szerepvállalásához és részvételéhez, a kulturális oktatás előmozdításához, valamint a kulturális ismeretek és a kulturális örökség nyilvánosan hozzáférhetővé tételéhez. A programnak ezenkívül ösztönöznie kell a minőséget és az innovációt az alkotás és a megőrzés területén, egyebek mellett a kultúra, a művészetek, a tudomány, a kutatás és a technológia közötti szinergiák megteremtése révén.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó koherens uniós szakpolitikáról szóló jelentéssel 2016. december 13-i állásfoglalással összhangban a kulturális és kreatív ágazatok támogatása horizontális jelentőségűvé válik. A projekteket az egész programot átívelő módon kell integrálni, aminek célja az új üzleti modellek és kompetenciák, a hagyományos szakmai tudás támogatása, valamint a kreatív és interdiszciplináris megoldások gazdasági és társadalmi értékre váltása. Ezen kívül az uniós programok – mint például a Horizont Európa, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, az Erasmus+, az EaSI és az InvestEU – keretében rendelkezésre álló finanszírozás hatékony felhasználása érdekében teljes mértékben ki kell aknázni az uniós politikák között fennálló esetleges szinergiákat.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tagsággal rendelkező harmadik országok az EGT-megállapodással – amely a programoknak a megállapodás szerint meghozott határozattal történő végrehajtásáról rendelkezik – létrehozott együttműködés keretében részt vehetnek uniós programokban. Más jogi eszközök alapján harmadik országok is részt vehetnek ezekben. E rendeletnek konkrét rendelkezést kell tartalmaznia az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogok és hozzáférés biztosításáról.

(18)  Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tagsággal rendelkező harmadik országok az EGT-megállapodással – amely a programoknak a megállapodás szerint meghozott határozattal történő végrehajtásáról rendelkezik – létrehozott együttműködés keretében részt vehetnek uniós programokban. Más jogi eszközök alapján harmadik országok is részt vehetnek ezekben. E rendeletnek konkrét rendelkezést kell tartalmaznia az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogok és hozzáférés biztosításáról. A harmadik országok által a program számára biztosított hozzájárulásokat évente jelenteni kell a költségvetési hatóságnak.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az Európai Filmakadémia létrehozása óta egyedülálló szakértelmet halmozott fel, és egyedülálló pozícióval rendelkezik a filmkészítők és filmes szakemberek páneurópai közösségének létrehozásához, hozzájárulva az európai filmek nemzeti határokon túli népszerűsítéséhez és terjesztéséhez, valamint egy valóban európai közönség kialakulásához. Ezért közvetlen uniós támogatásban kell részesíteni.

(22)  Az Európai Filmakadémia szakértelmével létrehozása óta hozzájárul a filmkészítők és filmes szakemberek páneurópai közösségének létrehozásához, az európai filmek nemzeti határokon túli népszerűsítéséhez és forgalmazásához, valamint a határokon átnyúló, minden korosztályra kiterjedő közönségépítés támogatásához. Ezért a Filmakadémiát az Európai Parlamenttel a LUX-díj szervezése kapcsán folytatott együttműködés keretében, kivételes jelleggel közvetlen uniós támogatásban kell részesíteni. Mindazonáltal a közvetlen támogatást a felek közötti együttműködésről szóló megállapodáshoz kell kötni, amely konkrét küldetést és célokat tartalmaz, és csak annak megkötése után lehet rendelkezésre bocsátani. Ez nem zárja ki, hogy az Európai Filmakadémia más kezdeményezések és projektek finanszírozására pályázzon a program különböző ágaiban.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara megalakulása óta egyedülálló szakértelmet halmozott fel a kultúrák közötti párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a kultúra általi megértés előmozdításában. Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának sajátossága abban áll, hogy egy kulturális határokon átívelő európai zenekar, amelyet olyan fiatal zenészek alkotnak, akiket szigorú, az egyes tagállamokban évente megrendezett meghallgatási eljárás keretében, komoly művészi kritériumok alapján választanak ki. Ezért közvetlen uniós támogatásban kell részesíteni.

(23)  Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara megalakulása óta egyedülálló szakértelmet halmozott fel a gazdag európai zenei örökség, a zenéhez való hozzáférés, a kultúrák közötti párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a kultúra általi megértés előmozdításában, valamint ifjú zenészei professzionalizmusának megerősítésében, mivel biztosítja számukra azokat a készségeket, amelyek a kulturális és kreatív ágazatban pályájukhoz szükségesek. A tagállamok és az uniós intézmények, köztük a Bizottság és az Európai Parlament egymást követő elnökei elismerték az Európai Unió Zenekara hozzájárulását. Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának sajátossága abban áll, hogy egy kulturális határokon átívelő európai zenekar, amelyet olyan fiatal zenészek alkotnak, akiket szigorú és átlátható, az egyes tagállamokban évente megrendezett meghallgatási eljárás keretében, komoly művészi kritériumok alapján választanak ki. Ezért kivételesen közvetlen uniós támogatásban kell részesíteni, a Bizottság által meghatározandó és rendszeresen értékelendő egyedi feladatok és célkitűzések alapján. E támogatás biztosítása érdekében az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának növelnie kell láthatóságát, törekednie kell az összes tagállamból származó zenészeknek a zenekaron belüli kiegyensúlyozottabb képviseletére, és diverzifikálnia kell bevételeit oly módon, hogy az uniós finanszírozáson túl az egyéb forrásokból származó támogatási lehetőségeket is aktívan keresi.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A pénzügyi támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelésére kell – arányos mértékben – felhasználni, kerülve az intézkedések megkettőzését vagy a magánfinanszírozás kiszorítását, illetve a torzított versenyt a belső piacon. Az intézkedéseknek egyértelmű uniós hozzáadott értéket kell képviselniük.

(26)  A pénzügyi támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelésére kell – arányos mértékben – felhasználni, kerülve az intézkedések megkettőzését vagy a magánfinanszírozás kiszorítását, illetve a torzított versenyt a belső piacon. Az intézkedéseknek egyértelmű uniós hozzáadott értéket kell képviselniük, és illeszkedniük kell az általuk támogatott konkrét projektekhez. A programnak nemcsak a projektek gazdasági értékét kell figyelembe vennie, hanem azok kulturális és kreatív dimenzióját, valamint az érintett ágazatok sajátosságait is.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A(z) …/…[Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz1a] rendeletből és a(z) …/… [IPAIII] rendeletből1b származó finanszírozást is fel kell használni a program nemzetközi dimenziója alá tartozó intézkedések finanszírozásához. Ezeket az intézkedéseket e rendelettel összhangban kell végrehajtani.

 

__________________

 

1a 2018/0243 (COD).

 

1b 2018/0247 (COD).

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A kulturális és kreatív ágazatok előtt álló egyik legnagyobb kihívás a tevékenységük kiterjesztéséhez, fenntartásához vagy a versenyképességük növeléséhez, illetve tevékenységeik nemzetközivé tételéhez szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés. E program szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósításához az InvestEU Alap szakpolitikai keretében (kereteiben) nyújtott finanszírozási eszközöknek és költségvetési garanciáknak is hozzá kell járulniuk.

(27)  A kulturális és kreatív ágazatok Európa gazdaságának innovatív, ellenálló és növekvő ágazatai, amelyek a szellemi tulajdonból és az egyéni kreativitásból gazdasági és kulturális értéket teremtenek. Ezen ágazatok azonban széttöredezettek és eszközeik immateriálisak, ami korlátozza a magánfinanszírozáshoz való hozzáférésüket. A kulturális és kreatív ágazatok előtt álló egyik legnagyobb kihívás a versenyképességük nemzetközi szintű kiterjesztéséhez, fenntartásához, illetve növeléséhez alapvetően szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés fokozása. E program szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósításához az InvestEU Alap szakpolitikai keretében (kereteiben), különösen a kkv-k számára nyújtott finanszírozási eszközöknek és költségvetési garanciáknak is hozzá kell járulniuk az 1295/2013/EU rendelet által létrehozott „kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze” keretében kidolgozott gyakorlatokkal összhangban.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Tekintettel a program konkrét fellépéseinek keretében benyújtott javaslatok értékeléséhez szükséges technikai szakértelemre, rendelkezni kell arról, hogy adott esetben külső szakértőkből álló értékelő bizottságokat lehet felállítani.

(28)  A program megvalósítása során adott projekt kiválasztásának kulcsfontosságú értékelési kritériumaiként a hatást, a minőséget és a hatékonyságot kell használni. Tekintettel a program konkrét fellépéseinek keretében benyújtott javaslatok értékeléséhez szükséges technikai szakértelemre, rendelkezni kell arról, hogy adott esetben olyan külső szakértőkből álló értékelő bizottságokat lehet felállítani, akiknek az értékelés tárgyát képező alkalmazási területtel kapcsolatban szakmai és irányítói háttérrel kell rendelkezniük. Adott esetben figyelembe kell venni a társadalmi befogadásra és a közönség sokszínűségére vonatkozó célkitűzésekkel kialakítandó általános koherencia biztosításának szükségességét.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A programnak reálisan megvalósítható és könnyen kezelhető teljesítménymutató-rendszerrel kell rendelkeznie, amely folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi a program teljesítményét. A program és a hozzá kapcsolódó intézkedések ellenőrzésének, valamint a tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeknek a program három ágára kell épülniük.

(29)  A programnak reálisan megvalósítható és könnyen kezelhető mennyiségi és minőségi teljesítménymutató-rendszerrel kell rendelkeznie, amely folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi a program teljesítményét, tekintettel a művészet, a kultúra és a kreatív ágazatok önmagukért való értékére; Az ilyen teljesítménymutatókat az érintett szereplők bevonásával kell kidolgozni. A program és a hozzá kapcsolódó intézkedések ellenőrzésének, valamint a tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeknek a program három ágára kell épülniük. A program ágainak figyelembe kell venniük egy vagy több mennyiségi és minőségi mutatót. Ezeket a mutatókat e rendelettel összhangban kell értékelni.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  Tekintettel arra, hogy az adatok megszerzése, elemzése és kiigazítása, a kultúrpolitikák hatásának mérése és a mutatók meghatározása összetett és nehéz feladat, a Bizottságnak a megfelelő statisztikai adatok összegyűjtése céljából meg kell erősítenie a szolgálatai, például a Közös Kutatóközpont és az Eurostat közötti együttműködést. A Bizottságnak az uniós kiválósági központokkal, az európai kulturális és kreatív ágazatokkal foglalkozó nemzeti statisztikai intézetekkel és szervezetekkel, valamint az Európa Tanáccsal, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és az UNESCO-val együttműködve kell eljárnia.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A rendeletben szereplő finanszírozási formákat és a végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni a tevékenységek konkrét célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terheket és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Mérlegelni kell többek között az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás vagy az egységköltségek alkalmazását, valamint a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említett költségekhez nem kapcsolódó finanszírozási formákat.

(32)  A rendeletben szereplő finanszírozási formákat és a végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy a projekt üzemeltetője mennyiben képes elérni a tevékenységek konkrét célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen a projekt üzemeltetőjének és a projektnek a méretét, az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terheket és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Mérlegelni kell többek között az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás vagy az egységköltségek alkalmazását, valamint a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említett költségekhez nem kapcsolódó finanszírozási formákat.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a)  Az uniós alapok és a közvetlenül irányított eszközök közötti szinergiák optimalizálása érdekében meg kell könnyíteni azoknak a műveleteknek a támogatását, amelyek már megkapták a „kiválósági pecsét” tanúsítványt.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A 2013/755/EU tanácsi határozat28 94. cikke alapján a tengerentúli országokban és területeken letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik.

(34)  A 2013/755/EU tanácsi határozat28 94. cikke alapján a tengerentúli országokban és területeken letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik. Az ezen országok és területek távoli fekvéséből következő korlátokat figyelembe kell venni a program végrehajtása során, a programban való tényleges részvételüket pedig nyomon kell követni és rendszeresen értékelni kell.

__________________

__________________

28 A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

28 A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a)  Az EUMSZ 349. cikkével összhangban olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek fokozzák a legkülső régiók valamennyi fellépésben való részvételét. Elő kell segíteni az e régiók, valamint a velük szomszédos és egyéb harmadik országok művészeire és műveikre vonatkozó mobilitási csereprogramokat, valamint a lakosok és szervezetek közötti együttműködést. Ily módon lehetségessé válik számukra, hogy az emberek egyenlő mértékben részesüljenek azokból a versenyelőnyökből, amelyeket a kulturális és kreatív iparágak kínálhatnak, különös tekintettel a gazdasági növekedésre és foglalkoztatásra. Ezen intézkedéseket rendszeresen nyomon kell követni és értékelni kell.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A program zökkenőmentes végrehajtásának biztosítása érdekében azok a költségek, amelyek a finanszírozási kérelem benyújtása előtt merülnek fel a kedvezményezettnél – különös tekintettel a szellemitulajdon-jogokhoz kapcsolódó költségekre – támogathatónak tekinthetők, feltéve, hogy azok közvetlenül kapcsolódnak a támogatott tevékenységek végrehajtásához.

(36)  A program keretében nyújtott finanszírozás folytonosságának biztosítása és a kedvezményezettek által a finanszírozásban tapasztalt, egyre növekvő hiányok pótlása érdekében azok a költségek, amelyek a finanszírozási kérelem benyújtása előtt merülnek fel a kedvezményezettnél – különös tekintettel a szellemitulajdon-jogokhoz kapcsolódó költségekre – támogathatónak tekintendők, feltéve, hogy azok közvetlenül kapcsolódnak a támogatott tevékenységek végrehajtásához.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)   E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy elfogadja a munkaprogramokat. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. Gondoskodni kell az elődprogram megfelelő lezárásáról, különös tekintettel az irányítására vonatkozó többéves megállapodások – úgymint a technikai és adminisztratív segítségnyújtás finanszírozása – további fenntartására. A technikai és adminisztratív segítségnyújtásnak [2021. január 1]-jétől szükség esetén biztosítania kell az elődprogramok keretében [2020. december 31]-ig le nem zárult fellépések irányítását.

(38)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el a munkaprogramok kiigazítása céljából. Gondoskodni kell az elődprogram megfelelő lezárásáról, különös tekintettel az irányítására vonatkozó többéves megállapodások – úgymint a technikai és adminisztratív segítségnyújtás finanszírozása – további fenntartására. A technikai és adminisztratív segítségnyújtásnak [2021. január 1]-jétől szükség esetén biztosítania kell az elődprogramok keretében [2020. december 31]-ig le nem zárult fellépések irányítását.

___________________________

 

  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  A program eredményes és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmezőket sem a kérelem benyújtásanak, sem a kérelmek feldolgozásának szakaszában ne sújtsák indokolatlan bürokratikus terhek.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

38 b preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38b)A kulturális és kreatív ágazatok sajátosságaira való tekintettel különös figyelmet kell fordítani a kisebb nagyságrendű projektekre és az általuk teremtett hozzáadott értékre.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „kulturális és kreatív ágazatok”: minden olyan ágazat, amelyek tevékenysége kulturális értékeken vagy művészi és más egyéni vagy kollektív kifejezésmódon alapul. Ezek a tevékenységek magukban foglalhatják a kulturális, művészi vagy másfajta kreatív kifejezésmódot megtestesítő termékek és szolgáltatások megtervezését, létrehozását, gyártását, terjesztését és megőrzését, valamint a kapcsolódó tevékenységeket, például oktatást vagy irányítást. Rendelkeznek azzal a potenciállal, hogy ösztönözzék az innovációt és különösen a szellemi tulajdonnal összefüggő munkahelyteremtést. Ezek az ágazatok magukban foglalják az építészetet, az archívumokat, a könyvtárakat és múzeumokat, az iparművészetet, az audiovizuális ágazatot (ideértve a filmeket, a televíziós alkotásokat, a videojátékokat és a multimédiát), a tárgyi és a szellemi kulturális örökséget, a designt (beleértve a divattervezést), a fesztiválokat, a zenét, az irodalmat, az előadóművészetet, a kiadói tevékenységet, a rádiót és a képzőművészetet;

2.  „kulturális és kreatív ágazatok”: minden olyan ágazat, amelyek tevékenysége kulturális értékeken vagy művészi és más egyéni vagy kollektív kifejezésmódon és gyakorlatokon alapul, függetlenül attól, hogy ezek a tevékenységek piacorientáltak vagy sem. Ezek a tevékenységek magukban foglalhatják a kulturális, művészi vagy másfajta kreatív kifejezésmódot megtestesítő termékek és szolgáltatások megtervezését, létrehozását, gyártását, terjesztését és megőrzését, valamint a kapcsolódó tevékenységeket, például oktatást vagy irányítást. Közülük sok rendelkezik azzal a potenciállal, hogy ösztönözze az innovációt és különösen a szellemi tulajdonnal összefüggő munkahelyteremtést. Ezek az ágazatok magukban foglalják az építészetet, az archívumokat, a könyvtárakat és múzeumokat, az iparművészetet, az audiovizuális ágazatot (ideértve a filmeket, a televíziós alkotásokat, a videojátékokat és a multimédiát), a tárgyi és a szellemi kulturális örökséget, a zenét, az irodalmat, az előadóművészetet, a kiadói tevékenységet, a rádiót, a képzőművészetet, a fesztiválokat és a designt, beleértve a divattervezést;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  hozzájárulás a kultúra önmagáért való értékének elismeréséhez és előmozdításához, illetve az európai kultúra és kreativitás minőségének megőrzéséhez és előmozdításához, e kultúra és kreativitás ugyanis erősíti és fokozza a demokráciát, a kritikus gondolkodást, a hovatartozás érzését és a polgári öntudatot, meghatározó a személyes fejlődés, az oktatás, a társadalmi kohézió, a kifejezés és a vélemény szabadsága és a művészetek szempontjából, valamint a sokszínű médiát és a kulturális turizmust tápláló forrás;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kulturális és nyelvi sokféleség és örökség terén folytatott európai együttműködés előmozdítása;

a)  a kulturális, művészeti és nyelvi sokféleség terén folytatott európai együttműködés előmozdítása, többek között a művészek és a kulturális szereplők szerepének, az európai kulturális és művészeti alkotások minőségének javítása, valamint a közös anyagi és szellemi európai kulturális örökség ápolása révén ;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének növelése, különös tekintettel az audiovizuális ágazatra.

b)  valamennyi kulturális és kreatív ágazat versenyképességének megerősítése és gazdasági súlyának növelése, különösen az audiovizuális ágazatban, munkahelyeket teremtve és fokozva ezen ágazatokban az innovációt és a kreativitást.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az európai szintű együttműködés gazdasági, társadalmi és külső dimenziójának erősítése az európai kulturális sokszínűség és Európa kulturális örökségének fejlesztése és előmozdítása céljából, valamint az európai kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének fokozása és a nemzetközi kulturális kapcsolatok megerősítése;

a)  az európai szintű együttműködés gazdasági, művészi, kulturális, társadalmi és külső dimenziójának erősítése az európai anyagi és szellemi kulturális sokszínűség és Európa kulturális örökségének fejlesztése és előmozdítása céljából, valamint az európai kulturális és kreatív ágazatok verseny- és innovációs képességének fokozása és a nemzetközi kulturális kapcsolatok megerősítése;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a kulturális és kreatív ágazatok előmozdítása, ideértve az audiovizuális ágazatot is, művészek, kulturális és kreatív szereplők, kézművesek támogatása, továbbá a közönség elkötelezettségének előmozdítása, különös figyelmet fordítva a nemek közötti egyenlőségre és az alulreprezentált csoportokra;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az európai audiovizuális ágazat versenyképességének és méretezhetőségének javítása;

b)  az európai audiovizuális ágazat versenyképességének, innovációjának és méretezhetőségének előmozdítása, különösen a kkv-k és a kulturális és kreatív ágazatokban működő független termelővállalatok és szervezetek segítése, valamint az európai audiovizuális ágazatban végzett tevékenységek minőségének fenntartható módon történő, kiegyensúlyozott ágazati és földrajzi megközelítést követő javítása;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a program valamennyi ágát támogató szakpolitikai együttműködés és innovatív tevékenységek előmozdítása, ideértve a sokszínűségen és pluralizmuson alapuló médiakörnyezetet, a médiaműveltséget és a társadalmi befogadást.

c)  a program valamennyi ágát, továbbá minden kulturális és kreatív ágazatot támogató szakpolitikai együttműködés és innovatív tevékenységek (új üzleti és irányítási modellek, kreatív megoldások) előmozdítása, többek között a művészi önkifejezés szabadságának megoltalmazása, valamint a sokszínű, független és plurális kulturális és médiakörnyezet, a médiaműveltség, a digitális készségek, a kulturális és művészeti oktatás, a nemek közötti egyenlőség, az aktív polgári szerepvállalás, az interkulturális párbeszéd, az ellenálló képesség és a társadalmi befogadás előmozdítása (különösen a fogyatékossággal élők személyeké), a javakhoz és szolgáltatásokhoz való szélesebb körű hozzáférés révén is;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a művészek, valamint a kulturális és kreatív ágazatok szereplői mobilitásának és műveik terjesztésének előmozdítása;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  adatok, elemzések, valamint megfelelő mennyiségi és minőségi mutatók szolgáltatása a kulturális és kreatív ágazatok számára, valamint átfogó értékelési és hatásvizsgálati rendszer kidolgozása, ágazatokon átívelő dimenziót is biztosítva.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „SZEKTORKÖZI KULTURÁLIS-KREATÍV ÁG”: az összes kulturális és kreatív szektort érintő tevékenységeket lefedi.

c)  c) „SZEKTORKÖZI KULTURÁLIS-KREATÍV ÁG”: az összes kulturális és kreatív szektort érintő tevékenységeket lefedi, a hírmédia-ágazatot is beleértve.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Európai hozzáadott érték

 

A kultúra és a kreativitás önmagáért való és gazdasági értékének elismerése, valamint az uniós értékek és politikák minőségének és pluralitásának tiszteletben tartása.

 

A program csak azokat az intézkedéseket és tevékenységeket támogatja, amelyek potenciális európai hozzáadott értéket teremtenek és hozzájárulnak a 3. cikkben említett célkitűzések megvalósításához.

 

A program intézkedéseinek és tevékenységeinek európai hozzáadott értékét például az alábbiak segítségével kell biztosítani:

 

a) a regionális, nemzeti, nemzetközi és egyéb uniós programokat és szakpolitikákat kiegészítő fellépések és tevékenységek országokon átívelő jellege, valamint e fellépések és tevékenységek hatása a polgárok kultúrához való hozzáférésére és az abban való aktív részvételükre, az oktatásra, a társadalmi befogadásra és az interkulturális párbeszédre;

 

b) a kulturális és kreatív ágazatok szereplői, többek között a művészek, audiovizuális szakemberek, kulturális és kreatív szervezetek és kkv-k, illetve audiovizuális szereplők közötti, országokon átívelő és nemzetközi együttműködés fejlesztése és elősegítése, a globális kihívásokra, és különösen a digitalizációra adott átfogóbb, gyorsabb, hatékonyabb és hosszabb távú válaszokra helyezve a hangsúlyt;

 

c) az uniós támogatással elérhető jelentős megtakarítások, növekedés és munkahelyek teremtése, aminek köszönhetően további pénzeszközök válnak hozzáférhetővé;

 

d) egyenlőbb versenyfeltételek biztosítása a kulturális és kreatív ágazatokban, figyelembe véve a különböző országok sajátosságait, ideértve a különleges földrajzi vagy nyelvi helyzetben lévő országokat vagy régiókat, például az EUMSZ 349. cikkében elismert legkülső régiókat, valamint az EUMSZ II. mellékletében felsorolt valamely tagállam fennhatósága alá tartozó tengerentúli országokat vagy területeket is;

 

e) a közös európai gyökerek és sokféleség megismertetésének elősegítése.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a művészi kifejezés és alkotás előmozdítása;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa)  a tehetségek, a hozzáértés és as készségek gondozása, továbbá az együttműködés és az innováció ösztönzése a kulturális és kreatív ágazatok teljes láncán keresztül, a kulturális örökségre kiterjedően;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az európai kulturális és kreatív szereplők és alkotások határokon átnyúló dimenziójának és terjesztésének támogatása;

a)  az európai kulturális és kreatív szereplők és alkotások határokon átnyúló dimenziójának és terjesztésének és láthatóságának megerősítése, többek között bentlakásos programok, turnék, rendezvények, műhelytalálkozók, kiállítások és fesztiválok, valamint a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése és a szakmai képességek javítása révén;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kulturális részvétel fokozása szerte Európában;

b)  a kultúrához való hozzáférés, a kultúrában való részvétel és a tudatosság növelése, valamint a közönség szerepvállalásának fokozása szerte Európában, különös tekintettel a fogyatékossággal élő és a hátrányos helyzetű személyekre;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a társadalmi reziliencia és a társadalmi befogadás előmozdítása a kultúra és a kulturális örökség révén;

c)  a társadalmi ellenálló képesség előmozdítása és a társadalmi befogadás, az interkulturális és demokratikus párbeszéd, valamint a művészetek, a kultúra és a kulturális örökség révén megvalósuló kulturális csere előmozdítása;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az európai kulturális és kreatív ágazatok jólétet, munkahelyteremtést és gazdasági növekedést elősegítő kapacitásának az erősítése;

d)  az európai kulturális és kreatív ágazatok fellendülésével és innovatív fejlődésével, új műalkotások létrehozásával, a kulcskompetenciák, a tudás, a készségek gyarapításával, új művészi programokkal, fenntartható munkahelyek teremtésével és növekedésével kapcsolatos kapacitásának fokozása, valamint a helyi és regionális fejlődéshez való hozzájárulás ;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő személyek szakmai kapacitásának növelése, megfelelő intézkedésekkel biztosítva szerepvállalásukat;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az európai identitás és az európai értékek erősítése a kulturális tudatosság, a művészeti oktatás és az oktatásban alkalmazott kultúraalapú kreativitás révén;

e)  az európai identitás, az aktív polgári szerepvállalás, a közösségi érzés és a demokratikus értékek erősítése a kulturális tudatosság, a kulturális örökség, a véleménynyilvánítás, a kritikus gondolkodás, a művészi kifejezés, az alkotók láthatósága és elismerése, a művészet, az oktatás és a formális, nem formális és informális egész életen át tartó tanulásban alkalmazott kultúraalapú kreativitás révén ;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az európai kulturális és kreatív ágazatok nemzetközi kapacitásépítésének előmozdítása a nemzetközi szintű aktív részvétel érdekében;

f)  az európai kulturális és kreatív ágazatok, ezen belül az önszerveződő és a mikroszervezetek nemzetközi kapacitásépítésének előmozdítása a nemzetközi szintű aktív részvétel érdekében;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  az Unió nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégiájához való hozzájárulás a kulturális diplomácia révén.

g)  az Unió nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó globális stratégiájához való hozzájárulás, melynek célja, hogy a kulturális hálózatok, a civil társadalom és az alulról szerveződő szervezetek bevonásával emberek közötti kapcsolatokon keresztül biztosítsa a stratégia hosszú távú hatását.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A KULTÚRA ág keretében végrehajtani kívánt egyedi intézkedések részeként a zeneiparra a pénzügyi felosztás és a célzott fellépések tekintetében egyaránt különös figyelmet kell fordítani. Egyedi pályázati felhívásokkal és eszközökkel kell erősíteni a zeneipar versenyképességét és kezelni a zeneipart érintő sajátos kihívásokat.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a tehetségek és készségek gondozása, valamint az együttműködés és az innováció ösztönzése az európai audiovizuális alkotások létrehozása és gyártása terén;

a)  a tehetségek, kompetenciák és készségek gondozása és a digitális technológiák használatának támogatása, valamint az együttműködés, a mobilitás és az innováció ösztönzése az európai audiovizuális alkotások többek között határokon átnyúló létrehozása és gyártása terén;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a filmszínházi és online terjesztés, valamint az európai audiovizuális alkotásokhoz való szélesebb körű, határokon átnyúló hozzáférés elősegítése, többek között innovatív üzleti modellek és új technológiák felhasználása révén;

b)  az európai audiovizuális alkotások országokon átívelő és nemzetközi, online és offline, és elsősorban filmszínházi terjesztésének elősegítése az új digitális környezetben;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  szélesebb körű hozzáférés biztosítása az uniós audiovizuális művekhez a nemzetközi közösségek számára, különösen promóciók, rendezvények, a mozgóképműveltséggel kapcsolatos tevékenységek és fesztiválok révén;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  az audiovizuális örökség további gyarapítása az audiovizuális archívumokhoz és könyvtárakhoz mint az emlékezés, az oktatás, a újrafelhasználás és az új vállalkozások forrásaihoz való hozzáférés elősegítése, illetve ezek digitalizálásának és népszerűsítésének többek között a legújabb digitális technológiák révén történő támogatása;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az európai audiovizuális alkotások népszerűsítése és a közönségfejlesztés támogatása Európán belül és kívül.

c)  az európai audiovizuális alkotások népszerűsítése és az összes korosztályhoz tartozó, elsősorban a fiatal közönség és a fogyatékkal élők szerepvállalásának támogatása az audiovizuális művek proaktív és törvényes felhasználása érdekében Európán belül és kívül, valamint a felhasználók által létrehozott tartalmak megosztása érdekében, ideértve a film- és audiovizuális oktatás előmozdítását is.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E prioritások érvényesítése céljából támogatni kell az Európán belül és kívül egyaránt széles közönségek megszólítására képes európai alkotások létrehozását, népszerűsítését, hozzáférhetővé tételét és terjesztését; ennek során figyelembe kell venni az új piaci fejleményeket, előmozdítva az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtását is.

E prioritások érvényesítése céljából támogatni kell az Európán belül és kívül, az összes korosztályhoz tartozó közönségek megszólítására képes, az európai értékeket és a közös identitást közvetítő európai alkotások létrehozását, népszerűsítését, hozzáférhetővé tételét és terjesztését; ennek során figyelembe kell venni az új piaci fejleményeket, előmozdítva az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtását is.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a határokon átnyúló, szektorközi szakpolitikai együttműködés támogatása, ideértve a kultúra társadalmi befogadást előmozdító szerepére vonatkozó együttműködést is, valamint a programmal kapcsolatos ismeretek előmozdítása és az eredmények átültethetőségének elősegítése;

a)  a határokon átnyúló, szektorközi szakpolitikai együttműködés támogatása, ideértve – különösen a fogyatékossággal élők és a demokrácia fokozása tekintetében – a kultúra társadalmi befogadást előmozdító szerepére vonatkozó együttműködést is, valamint a programmal kapcsolatos ismeretek előmozdítása és az eredmények átültethetőségének elősegítése a program láthatóságának fokozása érdekében;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tartalmak létrehozására, hozzáférhetővé tételére, terjesztésére és népszerűsítésére vonatkozó innovatív megközelítések kulturális és kreatív ágazatok közötti ösztönzése;

b)  a szerzői jogok védelmét szem előtt tartva a művészeti tartalmak létrehozására és művészeti kutatására, hozzáférhetővé tételére, terjesztésére és népszerűsítésére vonatkozó innovatív megközelítések kulturális és kreatív ágazatok közötti ösztönzése, a piaci és nem piaci dimenziót is beleértve;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a médiaágazatban tapasztalt strukturális változásokhoz való alkalmazkodást célzó, több ágazatra kiterjedő horizontális tevékenységek – köztük a szabad, sokszínű és pluralizmuson alapuló médiakörnyezet – támogatása, valamint a minőségi újságírás és a médiaműveltség erősítése;

c)  a médiaágazatban tapasztalt strukturális és technológiai változásokhoz való alkalmazkodást célzó, több ágazatra kiterjedő horizontális tevékenységek – köztük a szabad, sokszínű és pluralizmuson alapuló média-, művészeti és kulturális környezet – támogatása, valamint az újságírással kapcsolatos szakmai etika, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség elsősorban a fiatalok körében történő erősítése, segítve az új médiaeszközökhöz és formátumokhoz való alkalmazkodást, valamint ellensúlyozva a félretájékoztatás terjedését;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  programirodák létrehozása és támogatása a programnak az egyes országokban történő népszerűsítése, valamint a kulturális és kreatív ágazatokon belüli, határokon átnyúló együttműködés ösztönzése érdekében.

d)  programirodák létrehozása és a részt vevő országokban aktív bevonásuk támogatása, a program ezen országokban többek között helyszíni hálózati tevékenységek révén, igazságos és kiegyensúlyozott módon történő népszerűsítése, a pályázók programmal kapcsolatos támogatása és az uniós finanszírozású programok keretében rendelkezésre álló releváns támogatási lehetőségekről nyújtott alapvető tájékoztatása, valamint a kulturális és kreatív ágazatokon belüli, határokon átnyúló együttműködés ösztönzése érdekében.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 1 850 000 000 EUR.

A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg változatlan árakon 2 860 000 EUR.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  legfeljebb 609 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett célkitűzésre (KULTÚRA ág);

–  legalább 33% a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett célkitűzésre (KULTÚRA ág);

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  legfeljebb 1 081 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre (MEDIA ág);

–  legalább 58% a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre (MEDIA ág);

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  legfeljebb 160 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett célkitűzésre (SZEKTORKÖZI ág);

–  legfeljebb 9% a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett célkitűzésre (SZEKTORKÖZI ág), ami az Kreatív Európa egyes nemzeti tájékoztató irodái számára legalább az 1295/2013/EK rendeletben előírt pénzügyi kerettel azonos szintű pénzügyi keretet biztosít.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett pénzügyi keretösszeg mellett, valamint a program nemzetközi dimenziójának előmozdítása érdekében további pénzügyi hozzájárulások bocsáthatók rendelkezésre a külső finanszírozási eszközökből [Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III)] az e rendelettel összhangban végrehajtott és irányított intézkedéseknek a támogatására. Az ilyen hozzájárulást az ezeket az eszközöket létrehozó rendeleteknek megfelelően kell finanszírozni.

(3)  Az (1) bekezdésben említett pénzügyi keretösszeg mellett, valamint a program nemzetközi dimenziójának előmozdítása érdekében további pénzügyi hozzájárulások bocsáthatók rendelkezésre a külső finanszírozási eszközökből [Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III)] az e rendelettel összhangban végrehajtott és irányított intézkedéseknek a támogatására. Az ilyen hozzájárulást az ezeket az eszközöket létrehozó rendeleteknek megfelelően kell finanszírozni, és erről, valamint a harmadik országok által a programhoz adott hozzájárulásokról minden évben a költségvetési hatóságnak kell jelentést tenni.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A harmadik országok az információcsere megkönnyítése céljából részt vehetnek a programok irányítási struktúráiban és az érdekelt felek fórumain.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A programhoz az e rendelet értelmében társult harmadik országokkal kötött megállapodásokat az 1295/2013/EU rendeletben foglaltaknál gyorsabb eljárások alkalmazása révén kell elősegíteni. Az új országokkal kötött megállapodásokat proaktív módon kell előmozdítani.

Indokolás

A program nemzetközi dimenziójának garantálása érdekében elengedhetetlen annak biztosítása, hogy ezek az országok a program kezdetétől részt vegyenek benne.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A költségvetési rendelettel összhangban a program nyitva áll a program által lefedett területeken működő nemzetközi szervezetek számára.

(1)  A program célkitűzéseinek elérését szolgáló közös hozzájárulások alapján és a költségvetési rendelettel összhangban a program nyitva áll a program által lefedett területeken működő nemzetközi szervezetek, mint például az Unesco, az Európa Tanács – a Kulturális Útvonalakkal és az Euroimages-szel folytatott strukturáltabb együttműködés révén –, az EUIPO megfigyelőközpontja, a Szellemi Tulajdon Világszervezete és az OECD számára.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

A kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos adatgyűjtés

 

A Bizottságnak saját szolgálatain, például a Közös Kutatóközponton és az Eurostaton belül is meg kell erősítenie az együttműködést, amelynek célja a kultúrpolitikák hatásának mérésére és elemzésére alkalmas statisztikai adatok gyűjtése. E feladat elvégzéséhez a Bizottságnak együtt kell működnie az európai kiválósági központokkal és nemzeti statisztikai hivatalokkal, valamint az Európa Tanáccsal, valamint az OECD-vel és az UNESCO-val. Ily módon hozzá fog járulni a KULTÚRA ág célkitűzéseinek megvalósításához, és szorosan nyomon fogja követni a további kultúrpolitikai fejleményeket, azáltal is, hogy korábbi szakaszban bevonja az érdekelt feleket a gondolkodásba és a valamennyi ágazat esetében közös vagy az egyes tevékenységi területekre vonatkozó mutatók kiigazításába. A Bizottság rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek ezekről a tevékenységekről.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E program keretében a vegyesfinanszírozási műveleteket az [InvestEU rendelettel] és a költségvetési rendelet X. címével összhangban kell végrehajtani.

(3)  E program keretében a vegyesfinanszírozási műveleteket a költségvetési rendelet X. címével és az [InvestEU rendeletben]meghatározott eljárásokkal összhangban kell végrehajtani. A Kreatív Európa keretében létrehozott célzott garanciaeszközt az [InvestEU rendelet] keretében kell folytatni, és amelynek figyelembe kell vennie az 1295/2013/EU rendelet által létrehozott, kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze keretében kidolgozott végrehajtási gyakorlatokat.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kölcsönös biztosítási mechanizmushoz való hozzájárulás lefedheti a pénzeszközök címzett általi visszafizettetésével összefüggő kockázatokat, és elegendő garanciának tekintendő a költségvetési rendelet értelmében. A XXX rendelet [a garanciaalapról szóló rendeletet felváltó rendelet] [X cikkében] megállapított rendelkezések alkalmazandók.

(4)  A kölcsönös biztosítási mechanizmushoz való hozzájárulás lefedheti a pénzeszközök címzett általi visszafizettetésével összefüggő kockázatokat, és elegendő garanciának tekintendő a költségvetési rendelet értelmében. A XXX rendelet [a garanciaalapról szóló rendeletet felváltó rendelet] [X cikkében] megállapított rendelkezések a már kidolgozott végrehajtási gyakorlatok alapján és azok figyelembe vételével alkalmazandók.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A program nemzetközi dimenziójának előmozdítása érdekében a …/… [Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz] rendelet és a …/… [IPAIII] rendelet által létrehozott programoknak pénzügyileg hozzá kell járulniuk a jelen rendeletben megállapított intézkedésekhez. E programok felhasználására e rendelet alkalmazandó, ezzel egyidejűleg biztosítva a programokra irányadó rendeletek betartását.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programot a költségvetési rendelet 110. cikkében említett munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A munkaprogram adott esetben meghatározza a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.

(1)  A programot a költségvetési rendelet 110. cikkében említett éves munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A munkaprogramok elfogadását a különféle érdekelt felekkel folytatott konzultációk előzik meg annak biztosítása érdekében, hogy a tervezett fellépések a lehető legjobban támogassák a különféle érintett ágazatokat; A munkaprogram adott esetben meghatározza a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget, amely nem haladhatja meg a vissza nem térítendő támogatás címén nyújtott közvetlen finanszírozást.

 

A program általános és egyedi célkitűzéseit, illetve az ezeknek megfelelő szakpolitikai prioritásait és intézkedéseit, valamint az egyes intézkedésekre előirányzott költségvetés részleteit az éves munkaprogramok határozzák meg. Az éves munkaprogramnak tartalmaznia kell egy indikatív végrehajtási ütemtervet is.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A munkaprogramot a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktussal.

(2)  A Bizottság a 19. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítésére az éves munkaprogramok meghatározásával.

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy az éves munkaprogram fontos szerepet tölt be a költségvetési prioritások meghatározásában.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A pályázati felhívások figyelembe vehetik annak szükségességét, hogy a KULTÚRA ág keretében megfelelő támogatást biztosítsanak kisméretű projektjei számára olyan intézkedések révén, amelyek magasabb társfinanszírozási arányt írhatnak elő.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A támogatások odaítélésére az érintett projekt alábbi jellemzőinek figyelembevételével kerül sor:

 

a)  a projekt minősége;

 

b)  hatás;

 

c)  a végrehajtás minősége és hatékonysága.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az értékelő bizottság állhat külső szakértőkből.

(2)  Az értékelő bizottság állhat külső szakértőkből. A bizottság a tagok fizikai vagy távjelenlétében ülésezik.

 

A szakértőknek az értékelés tárgyát képező területekkel kapcsolatos szakmai háttérrel kell rendelkezniük. Az értékelő bizottság kikérheti a pályázó ország szakértőinek véleményét.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A költségvetési rendelet [130. cikkének (2) bekezdésétől] eltérve és kellően indokolt esetekben azok a költségek, amelyek a finanszírozási kérelem benyújtása előtt merülnek fel a kedvezményezettnél, támogathatónak tekinthetők, feltéve, hogy azok közvetlenül kapcsolódnak a támogatott fellépések és tevékenységek végrehajtásához.

(3)  A költségvetési rendelet [130. cikkének (2) bekezdésétől] eltérve és kellően indokolt esetekben azok a költségek, amelyek a finanszírozási kérelem benyújtása előtt merülnek fel a kedvezményezettnél, támogathatónak tekintendők, feltéve, hogy azok közvetlenül kapcsolódnak a támogatott fellépések és tevékenységek végrehajtásához.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A következő jogalanyoknak ítélhető oda vissza nem térítendő támogatás pályázati felhívás nélkül:

(5)  A következő jogalanyoknak kivételes jelleggel pályázati felhívás nélkül ítélhető oda vissza nem térítendő támogatás, a Bizottság által a program célkitűzéseivel összhangban meghatározandó és rendszeresen értékelendő egyedi feladatok és célkitűzések alapján:

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az Európai Filmakadémia;

a)  az Európai Filmakadémia az Európai Parlamenttel a LUX filmdíj tekintetében folytatott együttműködés keretében, a felek által megtárgyalt és aláírt együttműködési megállapodás alapján és az Europa Cinemas hálózattal együttműködésben; a megfelelő előirányzatokat mindaddig tartalékolni kell, amíg megállapodás nem születik az együttműködésről;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Európai Unió Ifjúsági Zenekara.

b)  az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának tevékenysége, amely az összes tagállamból érkező fiatal zenészek körében rendszeresen végez válogatást és képzést biztosít számukra olyan rezidenciaprogramok révén, amelyek mobilitást és lehetőséget kínálnak számukra, hogy az Unión belül és nemzetközi szinten fesztiválokon és turnékon vegyenek részt, és amelyek hozzájárulnak az európai kultúra határokon átnyúló terjesztéséhez és a fiatal zenészek karrierjének nemzetközivé válásához, ügyelve a résztvevők földrajzi egyensúlyára; az Európai Unió Ifjúsági Zenekara folyamatosan diverzifikálja bevételeit azáltal, hogy új forrásokból aktívan keres pénzügyi támogatást, ezáltal csökkentve az uniós finanszírozástól való függőségét; az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának tevékenységei összhangban állnak a programmal és a KULTÚRA ág célkitűzéseivel és prioritásaival, különösen a közönség bevonása tekintetében.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve biztosítja a programnak a vonatkozó szakpolitikákkal és programokkal való általános összhangját és kiegészítő jellegét, különös tekintettel a következő területekre: a nemek egyensúlya, oktatás, ifjúság és szolidaritás, foglalkoztatás és társadalmi befogadás, kutatás és innováció, ipar és vállalkozáspolitika, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, környezet és éghajlat-politika, kohézió, regionális és várospolitika, állami támogatás, valamint nemzetközi együttműködés és fejlesztés.

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve a közpénzek hatékony felhasználásának elősegítése érdekében is biztosítja a programnak a vonatkozó szakpolitikákkal és programokkal való általános összhangját és kiegészítő jellegét, különös tekintettel a következő területekre: a nemek egyensúlya, oktatás – különös tekintettel a digitális oktatásra és a médiaműveltségre –, ifjúság és szolidaritás, foglalkoztatás és társadalmi befogadás – főként a marginalizálódott csoportok és a kisebbségek esetében –, kutatás és innováció – többek között a szociális innováció –, ipar és vállalkozáspolitika, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, környezet és éghajlat-politika, kohézió, regionális és várospolitika, fenntartható turizmus, állami támogatás, mobilitás, valamint nemzetközi együttműködés és fejlesztés.

 

A Bizottság gondoskodik arról, hogy az [InvestEU Programban] meghatározott eljárásoknak a program céljából történő alkalmazása során figyelembe veszik az 1295/2013/EU rendelet által létrehozott „kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze” keretében kidolgozott gyakorlatokat.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  megfelel az adott pályázati felhívás minőségi minimumkövetelményeinek;

b)  megfelel az adott pályázati felhívás magas minőségi követelményeinek;

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A kiválósági pecsétet elnyert pályázatok közvetlenül más programokból és [a közös rendelkezésekről szóló] (COM (2018) 0375) rendelet 67. cikkének (5) bekezdésével összhangban a rendelet szerinti forrásokból származó finanszírozásban részesülhetnek, feltéve, hogy az ilyen pályázatok összhangban állnak a program célkitűzéseivel. A Bizottság biztosítja, hogy a kiválósági pecsétet elnyerő projektekre vonatkozó kiválasztási és odaítélési szempontok a potenciális kedvezményezettek számára koherensek, egyértelműek és átláthatóak legyenek.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

A kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze az InvestEU keretében

 

(1)  Az új InvestEU programon keresztül nyújtott pénzügyi támogatásnak a kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszközének célkitűzéseire és kritériumaira kell építenie, és figyelembe kell vennie az ágazat sajátosságait.

 

(2)  Az InvestEU program az alábbiakat biztosítja:

 

a)  finanszírozáshoz való hozzáférés a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő kkv-k, valamint mikro-, kis- és közepes méretű szervezetek számára;

 

b)  garancia a garanciaeszközben részt vevő bármely országból származó részt vevő pénzügyi közvetítő számára;

 

c)  kiegészítő szakértelem a részt vevő pénzügyi közvetítők számára annak érdekében, hogy azok fel tudják mérni a kkv-kkel, valamint a mikro-, kis- és közepes méretű szervezetekkel, illetve a kulturális és kreatív projektekkel összefüggő kockázatokat;

 

d)  a kkv-k, valamint a mikro-, kis- és közepes méretű szervezetek rendelkezésére bocsátott, idegen tőkével történő finanszírozás volumene;

 

e)  diverzifikált hitelportfólió kidolgozásának, és egy marketing- és promóciós tervre irányuló javaslat benyújtásának lehetővé tétele a kkv-k, valamint a mikro-, kis- és közepes méretű szervezetek számára a régiókon és ágazatokon átnyúlóan;

 

f)  az alábbi típusú kölcsönök: tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba való beruházás, a személyi biztosíték kivételével; vállalkozások átruházása; működő tőke, így például átmeneti finanszírozás, hiánycsökkentő finanszírozás, cash flow és hitelkeretek.

Indokolás

Be kell vezetni a kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszközére való hivatkozást a garanciaeszköz alapelveinek és eredményeinek védelme érdekében.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A program ágai közös minőségi mutatókkal rendelkeznek. Minden egyes ághoz célzott mutatókat kell meghatározni.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen értékelni a program által a célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeket, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nyomonkövetési és értékelési keretre vonatkozó rendelkezések kidolgozása céljából, többek között a II. melléklet módosítása révén, a mutatók szükség szerinti felülvizsgálata vagy kiegészítése érdekében.

(2)  Annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen értékelni a program által a célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeket, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nyomonkövetési és értékelési keretre vonatkozó rendelkezések kidolgozása céljából, többek között a II. melléklet módosítása révén, a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése érdekében. A Bizottság 2022. december 22-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a mutatókról.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Minden évben közlik a költségvetési hatóság két ágával, az éves költségvetési eljárás közösen elfogadott menetrendjének megfelelően, legalább 3 hónappal a következő évi uniós költségvetésre vonatkozó álláspontjuk kialakítása előtt, hogy kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok tekintetében a rendelkezésre álló adatok alapján mekkora összegekre lett volna szükség ahhoz, hogy a „kiválósági pecséttel” rendelkező projekteket finanszírozni lehessen.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

(2)  A program félidős felülvizsgálatát 2024. június 30-ig kell elvégezni.

 

A Bizottság 2024. december 31-ig benyújtja a félidős értékelésről szóló jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

 

A Bizottság szükség esetén és a félidős felülvizsgálat alapján benyújtja az e rendelet felülvizsgálatára irányuló jogalkotási javaslatot.

Indokolás

Megfelelő és időben történő félidős felülvizsgálat előírása.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb két évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

(3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb két évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság benyújtja a program végső értékelését.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedéseknek és azok eredményeinek a népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedéseknek és azok eredményeinek a népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak a program nevének és a MEDIA ág keretében finanszírozott fellépések esetében a MEDIA logójának feltüntetésével. A Bizottság kidolgozza a KULTÚRA logót, amelyet a KULTÚRA ág keretében finanszírozott fellépések esetében kell használni.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  együttműködési projektek;

a)  transznacionális együttműködési projektek, a kis, közepes és nagy volumenű projektek egyértelmű megkülönböztetésével, valamint a mikro- és kisméretű kulturális szervezetekre fordított különös figyelemmel;

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a művészek, valamint a kulturális és kreatív szereplők mobilitása;

d)  a művészek, kézművesek, valamint a kulturális és kreatív szereplők mobilitása transznacionális tevékenységük során, ideértve a művészeti tevékenységhez és a művészeti és kulturális alkotások terjesztéséhez kapcsolódó költségek fedezését is;

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a kulturális és kreatív szervezetek számára tevékenységük nemzetközi kifejtéséhez nyújtott támogatás;

e)  a kulturális és kreatív szervezetek számára tevékenységük nemzetközi kifejtéséhez és kapacitásépítésük fejlesztéséhez nyújtott támogatás;

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a zeneipar támogatása: a sokszínűség, a kreativitás és az innováció előmozdítása a zene területén, különös tekintettel a zenei kínálat forgalmazására Európában és Európán kívül, képzési tevékenységek és közönségfejlesztés az Európai zenekínálat számára, valamint az adatgyűjtés és elemzés támogatása;

a)  a zeneipar támogatása: a sokszínűség, a kreativitás és az innováció hálózatépítés révén is történő előmozdítása a zene különös tekintettel az élőzenei ágazat – területén, a sokszínű európai zenei művek és kínálat forgalmazása és népszerűsítése Európában és Európán kívül, képzés, részvétel a zenélésben és a zenéhez való hozzáférés, közönségfejlesztés, az alkotók, projektgazdák és művészek, különösen a fiatal és a feltörekvő művészek ismertsége és elismerése, valamint az adatgyűjtés és -elemzés támogatása;

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  támogatás a könyvkiadási és -értékesítési ágazat számára: a sokszínűség, a kreativitás és az innováció előmozdítására szolgáló célzott fellépések, különös tekintettel az európai irodalmi művek európai országokra és harmadik országokra irányuló fordítására és terjesztésére, képzés és csereprogramok az ágazatban dolgozó szakemberek, szerzők és műfordítók számára, valamint transznacionális együttműködési, innovációs és fejlesztési célú projektek az ágazatban;

b)  támogatás a könyvkiadási és -értékesítési ágazat számára: a sokszínűség, a kreativitás és az innováció előmozdítására szolgáló célzott fellépések, különös tekintettel az európai irodalmi művek európai országokra és harmadik országokra irányuló fordítására, a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhető formára történő adaptálására, terjesztésére, képzés és csereprogramok az ágazatban dolgozó szakemberek, szerzők és műfordítók számára, valamint transznacionális együttműködési, innovációs és fejlesztési célú projektek az ágazatban;

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az építészet és a kulturális örökség ágazatainak támogatása; az ágazati szereplők mobilitását elősegítő, célzott fellépések, kapacitásépítés, közönségfejlesztés, valamint a kulturális örökségi és építészeti ágazatok nemzetköziesítése, az építési kultúra („Baukultur”) ösztönzése, a kulturális örökségnek, valamint értékeinek védelme, megőrzése és fejlesztése tudatosítási, hálózatépítési intézkedések és a társaktól való tanulás révén;

c)  az építészet és a kulturális örökség ágazatának támogatása: az ágazati szereplők mobilitását elősegítő, célzott fellépések, kutatás, magas szintű minőségi normák létrehozása, kapacitásépítés, a kézművesek szakmai ismereteinek és készségeinek megosztása, a közönség bevonása, az életterek védelmének, megőrzésének, megújításának támogatása, az építési kultúra („Baukultur”) adaptív újrahasználata és ösztönzése, a kulturális örökségnek, valamint értékeinek fenntarthatósága, terjesztése, fejlesztése és nemzetköziesítése tudatosítási, hálózatépítési intézkedések és a társaktól való tanulás révén;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  más ágazatoknak nyújtott támogatások: a formatervezési és divattervezési ágazatok, valamint a kulturális turizmus kreatív vetületeinek fejlesztését és az Európai Unión kívüli bemutatását és népszerűsítését elősegítő, célzott fellépések.

d)  más ágazatoknak nyújtott támogatások: az egyéb ágazatok, köztük a formatervezési és divattervezési ágazat, valamint a fenntartható kulturális turizmus kreatív vetületeinek fejlesztését és az Európai Unión kívüli bemutatását és népszerűsítését elősegítő, célzott, promóciós fellépések.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az összes kulturális és kreatív ágazatnak nyújtott támogatás a közös igényekkel rendelkező területeken, ahol adott esetben ágazati fellépés kialakítására kerülhet sor, amennyiben valamely alágazat sajátosságai célirányos megközelítést tesznek szükségessé. Horizontális megközelítést kell alkalmazni az együttműködésre, mobilitásra és a nemzetközi dimenzióra vonatkozó transznacionális projektek esetében, többek között művészeti rezidenciaprogramok, turnék, rendezvények, fellépések, kiállítások és fesztiválok révén, továbbá a sokféleség, a kreativitás és az innováció, a képzés és a csereprogramok, a kapacitásépítés, a hálózatépítés, a készségek, a közönségfejlesztés, valamint az adatgyűjtés és -elemzés előmozdítását illetően. Az ágazati fellépéseknek olyan költségvetéssel kell rendelkezniük, amely arányos a prioritásként meghatározott ágazatokkal. Az ágazati fellépéseknek a meglévő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések alapján segíteniük kell az e mellékletben felsorolt, prioritást élvező különféle ágazatokat érintő egyedi kihívások kezelését.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Európa kulturális sokszínűségét és örökségét láthatóvá és kézzelfoghatóvá tevő konkrét fellépések, valamint a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása:

Európa identitását és kulturális sokszínűségét és örökségét láthatóvá és kézzelfoghatóvá tevő konkrét fellépések, valamint a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása:

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Európai Örökség cím – pénzügyi támogatás biztosítása az 1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően34;

b)  Európai Örökség cím – pénzügyi támogatás biztosítása az 1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően34, valamint az Európai Örökség címet elnyert helyszínek hálózata;

__________________

__________________

34 Az Európai Parlament és a Tanács 1194/2011/EU határozata (2011. november 16.) az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról (HL L 303., 2011.11.22., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 1194/2011/EU határozata (2011. november 16.) az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról (HL L 303., 2011.11.22., 1. o.).

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  Európai Uniós kulturális díjak;

c)  Európai Uniós kulturális díjak, többek között az Európai Színházi Díj;

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  Európával és értékeivel kapcsolatos interdiszciplináris jellegű alkotásokat célzó fellépések;

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program MEDIA ágának az 5. cikkben említett prioritásai – az egyes országok között az audiovizuális tartalmak gyártása, terjesztése, az azokhoz való hozzáférés, valamint azok piacának mérete és sajátosságai terén fennálló különbségek figyelembevételével – többek között a következő fellépések révén valósulnak meg:

A program MEDIA ágának az 5. cikkben említett prioritásai – a 2010/13/EU irányelvben foglalt követelmények, és az egyes országok között az audiovizuális tartalmak gyártása, terjesztése, az azokhoz való hozzáférés, valamint azok piacának mérete és sajátosságai terén fennálló különbségek figyelembevételével – többek között a következő fellépések révén valósulnak meg:

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  audiovizuális alkotások létrehozása;

a)  audiovizuális alkotások, és különösen az európai független uniós produkciós vállalatok általi, határokon átnyúló, fokozott terjesztési potenciállal rendelkező olyan filmek és televíziós alkotások, mint például játékfilmek, rövidfilmek, dokumentumfilmek, gyerekfilmek és animációs filmek, valamint olyan interaktív alkotások létrehozása, mint például a minőségi és ismertető videojátékok és multimédiás alkotások;

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  innovatív televíziós tartalmak és sorozatjellegű történetek megalkotása és előállítása;

b)  független európai produkciós cégek támogatásával minden korosztályhoz szóló innovatív és minőségi televíziós tartalmak és sorozatjellegű történetek megalkotása és előállítása;

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az európai integráció történetével és az európai történetekkel kapcsolatos alkotások létrehozására és népszerűsítésére irányuló kezdeményezések támogatása;

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  reklám- és marketingeszközök – többek között online platformokon és adatelemzés felhasználásával – történő alkalmazása az ismertségi fok, a láthatóság és a határokon átnyúló hozzáférhetőség növelése és az európai alkotások szélesebb közönséghez való eljuttatása érdekében;

c)  promóciós, reklám- és marketingeszközök – többek között online platformokon és adatelemzés felhasználásával – történő alkalmazása az ismertségi fok, a láthatóság és a határokon átnyúló hozzáférhetőség növelése és az európai alkotások szélesebb közönséghez való eljuttatása érdekében;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a más európai országban készült alkotások nemzetközi értékesítésének és forgalmazásának a támogatása többek között a több országra kiterjedő, összehangolt forgalmazási stratégiák révén;

d)  a más európai országban készült alkotások nemzetközi értékesítésének és forgalmazásának a kis és nagy volumenű produkciókat egyaránt célzó összes platformon történő támogatása, többek között a több országra kiterjedő, összehangolt forgalmazási stratégiák, valamint feliratozás, szinkronizálás és hangos kísérőszöveg biztosítása révén;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az alacsony produkciós kapacitású országoknak a megállapított hiányosságaik orvosolása terén nyújtott támogatást célzó intézkedések;

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a vállalkozások közötti cserék és hálózatépítő tevékenységek támogatása az európai és nemzetközi koprodukciók létrehozásának megkönnyítése érdekében;

e)  a vállalkozások közötti cserék és hálózatépítő tevékenységek támogatása az európai és nemzetközi koprodukciók létrehozásának és az európai művek forgalmazásának megkönnyítése érdekében;

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a különböző országokból származó audiovizuális alkotók európai hálózatainak támogatása, az audiovizuális ágazat kreatív tehetségeinek gondozása céljából;

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  az audiovizuális ágazatban a kreatív tehetségekkel szembeni tisztességes bánásmódhoz hozzájáruló egyedi intézkedések;

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a közönségfejlesztést és az elsősorban fiatal közönségnek szánt filmoktatást elősegítő kezdeményezések,

g)  a közönségfejlesztést és – különösen a filmszínházakban – a közönség részvételét, és az elsősorban fiatal közönségnek szánt film- és audiovizuális oktatást elősegítő kezdeményezések,

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  képzési és mentorálási tevékenységek az audiovizuális szereplők kapacitásának erősítésére annak érdekében, hogy azok alkalmazkodni tudjanak az új piaci fejleményekhez és digitális technológiákhoz;

h)  képzési és mentorálási tevékenységek az audiovizuális szereplők, többek között az iparművészek és kézművesek kapacitásának erősítésére annak érdekében, hogy azok alkalmazkodni tudjanak az új piaci fejleményekhez és digitális technológiákhoz;

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  olyan online videotéka-szolgáltatók (VOD) európai hálózata, amelyek jelentős arányban kínálnak nem nemzeti európai alkotásokat;

i)  olyan online videotéka-szolgáltatók (VOD) európai hálózata vagy hálózatai, amelyek jelentős arányban kínálnak nem nemzeti európai alkotásokat;

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  olyan európai fesztiválhálózat(ok), amely(ek) jelentős arányban vetít(enek) nem nemzeti európai filmeket;

j)  olyan európai fesztiválok és fesztiválhálózatok, amelyek jelentős arányban vetítenek és népszerűsítenek különféle európai audiovizuális műveket és nem nemzeti európai filmeket;

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  olyan európai filmszínház-üzemeltetők európai hálózata, amelyek jelentős arányban vetítenek nem nemzeti európai filmeket;

k)  olyan európai filmszínház-üzemeltetők európai hálózata, amelyek jelentős arányban vetítenek nem nemzeti európai filmeket, és amelyek hozzájárulnak a filmszínházak szerepének az értékláncon belüli megerősítéséhez, és társas élményként hangsúlyozzák a nyilvános vetítéseket;

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  konkrét intézkedések a nemek audiovizuális ágazatban való kiegyensúlyozottabb részvételének előmozdítása érdekében;

l)  konkrét intézkedések, a mentorálási és hálózatépítési tevékenységekre kiterjedően a nemek audiovizuális ágazatban való kiegyensúlyozottabb részvételének előmozdítása érdekében;

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na)  a kulturális televíziótartalmak online és offline terjesztésének és az ilyen tartalmakhoz való többnyelvű hozzáférés támogatása többek között feliratozás segítségével, az európai kulturális örökség, a kortárs alkotások és a nyelvek gazdagságának és sokszínűségének előmozdítása érdekében.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  szakpolitikák kialakítása, a tapasztalatok és a szakismeret transznacionális cseréje, társaktól való tanulási tevékenységek és hálózatépítés több ágazatra kiterjedően, a kulturális és kreatív szervezetek és a szakpolitikai döntéshozók között;

a)  szakpolitikák kialakítása, a tapasztalatok és a szakismeret transznacionális cseréje, társaktól való tanulási tevékenységek– ideértve a programban újonnan résztvevők társak általi mentorálását –, tájékoztatási tevékenységek és hálózatépítés több ágazatra kiterjedően, a kulturális és kreatív szervezetek és a szakpolitikai döntéshozók között, egyebek mellett az érdekelt felekkel folytatott állandó strukturális párbeszéd, továbbá a párbeszéd megerősítésére és az ágazati politikák irányvonalainak kialakítására szolgáló kulturális és kreatív ágazati fórum révén;

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a különböző kulturális és kreatív ágazatok találkozási pontjait érintő új alkotási módok ösztönzése, például innovatív technológiák felhasználása révén;

a)  a különböző kulturális és kreatív ágazatok találkozási pontjait érintő és más ágazatok szereplőivel közös új alkotási módok ösztönzése, például innovatív technológiák felhasználása és a kulturális szervezeteken belüli felhasználás során történő mentorálás, valamint a digitális központokon keresztüli együttműködés révén;

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az Európával és értékeivel kapcsolatos interdiszciplináris jellegű alkotásokat célzó fellépések;

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a program nemzeti szinten történő népszerűsítése és az uniós szakpolitika keretében rendelkezésre álló támogatások különböző formáiról való tájékoztatás;

a)  a program nemzeti szinten történő népszerűsítése és az uniós szakpolitika keretében rendelkezésre álló támogatások különböző formáiról, továbbá az értékelés kritériumairól, eljárásáról és eredményeiről való érdemi tájékoztatás;

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a program által lefedett szakpolitikai területeken és ágazatokban tevékenykedő szakemberek, intézmények, platformok és hálózatok közötti, határokon átnyúló együttműködés erősítése mind az egyes ágazatokon belül, mind az ágazatok között;

b)  a potenciális kedvezményezettek támogatása a kérelmezési eljárás során, a program által lefedett szakpolitikai területeken és ágazatokban tevékenykedő szakemberek, intézmények, platformok és hálózatok közötti, határokon átnyúló együttműködés és a legjobb gyakorlatok cseréjének erősítése mind az egyes ágazatokon belül, mind az ágazatok között;

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  segítségnyújtás a Bizottság részére abban, hogy biztosítani tudja a polgárok körében a program eredményeivel kapcsolatos megfelelő tájékoztatást és az eredmények terjesztését.

c)  segítségnyújtás a Bizottság részére abban, hogy biztosítani tudja a polgárok és a szereplők körében a program eredményeivel kapcsolatos, lentről felfelé és fentről lefelé irányuló megfelelő tájékoztatást és az eredmények terjesztését.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a médiaágazatban tapasztalt strukturális változások okozta kihívások kezelése sokszínű és pluralista médiakörnyezet előmozdítása és nyomon követése révén;

a)  a hírmédia ágazatában tapasztalt strukturális és technológiai változások okozta kihívások kezelése a független és pluralista médiakörnyezet előmozdítása, valamint a média pluralizmusát és szabadságát fenyegető kockázatok és kihívások értékelésére irányuló független nyomon követés támogatása révén;

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a médiatartalmak magas színvonalának ösztönzése az együttműködés, a határokon átnyúló, kollaboratív újságírás és a minőségi tartalom elősegítése révén;

b)  a médiatartalmak magas színvonalának ösztönzése az együttműködés, a digitális készségek, a határokon átnyúló, kollaboratív újságírás és a minőségi tartalom, valamint a fenntartható médiagazdasági modellek elősegítése révén az újságírói szakmai etika biztosítása érdekében;

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 4 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a médiaműveltség előmozdítása annak érdekében, hogy a polgárok képesek legyenek a média kritikus értelmezésére.

c)  a médiaműveltség előmozdítása annak érdekében , hogy a polgárok, különösen a fiatalok, képesek legyenek a média kritikus értelmezésére, valamint egy uniós platform létrehozásának támogatása a médiaműveltséggel kapcsolatos gyakorlatok és politikák valamennyi tagállam közötti megosztása érdekében, többek között az Európával foglalkozó egyetemi rádiós és médiahálózatokon keresztül, valamint a hírekkel foglalkozó médiaszakemberek képzési programokkal való ellátása a félretájékoztatás felismerése és kezelése érdekében.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 4 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az európai médiaszabadságot és médiapluralizmust érintő fenyegetésekről folytatott politikai és civil társadalmi párbeszéd biztosítása;

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A PROGRAM KÖZÖS MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI HATÁSMUTATÓI

 

1.  A polgárokra és a közösségekre gyakorolt kedvező hatás;

 

2.  Az európai kulturális sokféleség és kulturális örökség megerősítésére gyakorolt kedvező hatás;

 

3.  Az uniós gazdaságra és munkahelyekre, különösen a kulturális és kreatív ágazatokra, valamint a kkv-kra gyakorolt kedvező hatás;

 

4.  Az uniós politikák – többek között a nemzetközi kulturális kapcsolatok – érvényesítése;

 

5.  A projektek által képviselt európai hozzáadott érték;

 

6.  A partnerségek és kulturális projektek minősége;

 

7.  A program keretében támogatott európai kulturális és kreatív alkotásokhoz hozzáférő személyek száma;

 

8.  A finanszírozott projektekkel összefüggő munkahelyek száma;

 

9.  A nemek egyensúlya a kulturális és kreatív ágazat szereplői között, adott esetben mobilitásuk és társadalmi szerepvállalásuk növelése.


INDOKOLÁS

Bevezetés – A bizottsági javaslatnak a vélemény előadója általi értékelése

A Kreatív Európa program az egyetlen olyan európai uniós közvetlen program, amely a kulturális, kreatív és audiovizuális ágazatok támogatására irányul és e tekintetben megerősítette szerepét – a korábbi programokhoz, és különösen a tagállamok művészeti és kulturális intézményei és szakemberei közötti párbeszéd és kulturális csere gyakorlatához illeszkedően. A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Kreatív Európa program megtartotta a program nevét, autonómiáját, alapvető struktúráját, célkitűzéseit és filozófiáját. Az előadó elismeri a program érettségét és az előző programhoz való illeszkedését, ugyanakkor üdvözli az olyan újdonságokat, mint például a művészek mobilitására, a kulturális örökségre és az építészetre, a zeneiparra és a pluralizmuson alapuló médiára irányuló célzott intézkedések. Hangsúlyozza azonban, hogy az új prioritások integrálása a pénzügyi keretösszeg növelésével jár.

Az előadó üdvözli a Kreatív Európa program végrehajtásáról szóló, 2017-ben elfogadott parlamenti jelentésben megfogalmazott egyes ajánlások beépítését, de sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a javaslat az intézkedéseket nem határozza meg pontosabban. Általánosságban az előadó úgy véli, hogy a javaslat nem kellően részletes, illetve pontos. Ez túl nagy értelmezési és alkalmazási teret enged a Bizottságnak, amelyet az előadó nem tart elfogadhatónak a Parlament mint társjogalkotó számára, ezenkívül a kedvezményezettek szempontjából bizonytalanságot teremt. Ezért az egyes ágakhoz tartozó prioritások és intézkedések jobb meghatározása érdekében az előadó számos módosítást javasol. Ez az indokolás áttekintést nyújt a módosítások által érintett főbb kérdésekről.

Költségvetés

A Kreatív Európa program komolyan alulfinanszírozott és rendkívül alacsony sikeraránnyal rendelkezik, ami visszatartó tényezőként hat, feszültséget okoz a programmal összefüggésben, és számos szereplőt akadályoz a támogatás kérelmezésében. Az előadó ezért sürgeti a költségvetés jelentős, a javasolt 1,85 milliárd EUR összegről 2,806 milliárdra történő növelését, ami a kulturális örökség európai évének 2017 decemberében, Milánóban történő megnyitásakor kérteknek megfelelően a jelenlegi 1,46 milliárdos költségvetés megduplázását jelentené. A költségvetésnek a program ágai közötti elosztását továbbá számadatok helyett százalékos arányban kell kifejezni, és külön támogatást kell biztosítani a KULTÚRA ághoz tartozó együttműködési projektek számára, amelyek sikeraránya a legalacsonyabb maradt.

Meghatározások és célkitűzések

A Bizottság bevezetett egy új, a „kiválósági pecsét” tanúsítvány hasznosítására vonatkozó lehetőséget az olyan kreatív és kulturális projektek számára, amelyek magas értékelési pontszámot kaptak. Az előadó azonban a többi programra történő kereszthivatkozások hiánya miatt ezt a rendelkezést sérülékenynek tartja. Az ilyen típusú hozzáférést továbbá egyértelműen meg kell könnyíteni. Az előadó szerint ezenkívül biztosítani kell, hogy a program a profitorientált és nonprofit kulturális szereplőket egyaránt célozza.

A kultúra önmagért való értékének elismerése, a művészek és kulturális szereplők támogatása, valamint a kultúra által a polgárok személyes és társadalmi fejlődéséhez való hozzájárulás előmozdítása céljából egy új általános célkitűzés került bevezetésre.

Az uniós hozzáadott érték ismételt beépítése

Az előadó ismételten beilleszti az uniós hozzáadott érték biztosításáról mint a program keretében nyújtott támogatás előfeltételéről szóló, az új bizottsági javaslatban nem szereplő cikket, külön hangsúlyt fektetve a hovatartozás érzésére, amelyet a kultúra nyújt a polgároknak, és ösztönözve a közös kulturális gyökerek és a sokféleségben való egyesülés megismertetését.

A KULTÚRA ág prioritásai és intézkedései

Az előadó üdvözli a KULTÚRA ág horizontális, ágazati és egyedi fellépéseket bevezető új struktúráját, és különösen a zeneiparra, valamint a művészek és kulturális szakemberek mobilitására irányuló új horizontális intézkedéseket. Hangsúlyozni kell, hogy a művészek mobilitása előtt álló akadályok – mint például a jogi státusz hiánya, a vízumkiadás, az engedélyek időtartama, és a kettős adóztatás kockázata – felszámolása érdekében több erőfeszítésre van szükség tagállami szinten, lehetővé téve ezáltal, hogy az elkövetkező években a rendszer tényleges hatást fejthessen ki. Az előadó egyértelművé kívánja tenni, hogy a Music Moves Europe elnevezésű új kezdeményezés nem jelenti azt, hogy a zeneiparral kapcsolatos együttműködési projektek ki lesznek zárva a transznacionális együttműködési projektek köréből.

Ami a támogatásokat illeti, az előadó három kritériumot vezet be, amelyek alapján a támogatás odaítélésre kerül, nevezetesen: a magas kulturális minőség, a kifejtett hatás, valamint a végrehajtás minősége és hatékonysága.

Meg kell erősíteni az együttműködési projekteket, amelyek program alapvető intézkedései, és amelyek az évek során felépítették a program sikerét. A költségvetést meg kell növelni, és különös figyelmet kell fordítani a kis volumenű projektekre a társfinanszírozási ráta kiigazítása és a mikroprojektek kategóriájának bevezetése révén.

A platformok és hálózatok jól teljesítenek, és azokat folytatni kell, a lehető legtöbb ágazat lefedésével. Az előadó ismételten megfogalmazza a végrehajtási jelentésben már korábban kifejezett azon szándékát, miszerint az európai díjak körébe szeretné felvenni az 1986-ban az Európai Bizottság által létrehozott, a korábbi programok keretében 2014-ig finanszírozott Európai Színházi Díjat.

Az egyedi fellépéseken belül az előadó az alábbi új kategóriát vezeti be: Európával és értékeivel kapcsolatos interdiszciplináris jellegű alkotásokat célzó fellépések.

A MEDIA ág prioritásai és intézkedései

Általánosságban az előadó üdvözli a Bizottságnak a MEDIA ágra és az annak keretében végrehajtandó intézkedésekre vonatkozó javaslatát, azonban hangsúlyozza, hogy egyes szempontokat pontosítani kell. Az audiovizuális alkotások létrehozását célzó fellépés tekintetében az előadó hangsúlyozza a támogatandó műfajokat a határokon átnyúló fokozottabb forgalmazási potenciállal rendelkező játékfilmek, a dokumentumfilmek, a gyerek- és animációs filmek, az interaktív művek, mint például a videojátékok és a multimédia kifejezett említésével. A MEDIA program mindig is támogatta a független európai produkciós vállalatokat, és ennek a folytatására van szükség különösen a produkciós nagyvállalatokkal és műsorszolgáltatókkal folytatott, kihívást jelentő verseny tükrében. Az előadó nincs meggyőződve arról, hogy a javaslat a filmfesztiválokat csak egy, vagy több hálózaton keresztül is támogatja, ugyanakkor nagyra értékeli a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének beépítését.

A szektorközi ág prioritásai és intézkedései

Az előadó üdvözli, hogy a szektorközi ág eredeti célja, nevezetesen az ágazatok közötti interakció megalapozása kiegészül a kreatív innovációs laborokkal, a szakpolitikák kialakításával és az adatgyűjtéssel.

Az előadó üdvözli a sokszínűségen és pluralizmuson alapuló médiakörnyezet előmozdítására irányuló kezdeményezést, és e tekintetben egy határozott elképzelés kialakítására és a bizottsági szolgálatok általi közös irányításra szólít fel. A szóban forgó fellépés legfőbb célkitűzései az újságírási szakmai etika érvényesítésének a digitális készségek támogatása révén történő biztosítása, továbbá a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztése a polgárok körében.

A jelen javaslat szempontjából az egyik legnagyobb kihívást a kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszközének fenntartása jelenti, amelyet az 1295/2013/EU rendelet hozott létre. A garanciaeszköz az egyik legjobban teljesítő pénzügyi eszköznek bizonyult.

A többéves pénzügyi keretről szóló jelenlegi javaslatok keretében a garanciaeszközre vonatkozó rendelkezések az InvestEU rendeletbe kerültek. Feltétlenül biztosítani kell, hogy a sajátos jelleg és a szakértelem (kapacitásépítés) ne vesszen el, és a kreatív és kulturális ágazatok nem kényszerülnek arra, hogy a finanszírozásért más ágazatokkal versenyezzenek. Ezért a javaslatot ki kell egészíteni az InvestEU rendeletre való kereszthivatkozásokkal.

A Kulturális és Kreatív Ágazatok Európai Megfigyelő Intézete

Tekintettel a kultúrpolitikák hatása mérésének, illetve a releváns minőségi és mennyiségi mutatók meghatározásának összetettségére, a Bizottságnak ezzel a feladattal egy független megfigyelő intézetet kell megbíznia, amelyet a már meglévő struktúrái, mint például a Közös Kutatóközpont alapján hoz létre; az intézetnek a meglévő szakértelem kihasználása érdekében az európai kiválósági központok hálózatán belül, az Európa Tanáccsal, az OECD-vel és az UNESCO-vagy együttműködésben kell működnie.

Az előadó meg kívánja erősíteni a kulturális és kreatív szervezetek és a politikai döntéshozók közötti párbeszédet az érdekelt felekkel folytatott állandó strukturális párbeszéd, továbbá a párbeszédre és az ágazati politikák irányvonalainak kialakítására szolgáló éves kulturális és kreatív ágazati fórum révén, lehetővé téve az ágazatok közötti valódi információcserét, az audiovizuális ágazatra kiterjedően. Ennek alapját az érdekelt feleknek és a civil társadalomnak a kulturális örökség európai évébe történő bevonásával kapcsolatos pozitív tapasztalatok képezik.

Nemzetközi dimenzió és társult harmadik országok

Az előadó véleménye szerint a Kreatív Európa programhoz az 1295/2013 rendelet értelmében társult harmadik országokkal való megaállapodások megkönnyítésére és felgyorsítására van szükség annak érdekében, hogy ezek az országok az új program végrehajtásában a kezdetektől fogva részt vehessenek. Több erőfeszítést kell tenni az új országok csatlakozásának ösztönzése érdekében. A Bizottságnak proaktív megközelítést kell alkalmaznia az új országok kétoldalú megállapodások révén történő felvétele tekintetében.

Az előadó véleménye szerint a nemzetközi dimenzióval rendelkező tevékenységeket a Kreatív Európa Mundus név alatt kell folytatni.

Parlamenti ellenőrzés és munkaprogramok

Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy a program a 7 éves végrehajtási időszakát tekintve rugalmasságot igényel. A javasolt rendelet egy tömör struktúrát vázol fel, amely az egyszerűsítésre való törekvés tekintetében kedvező fogadtatásban részesült. Mindazonáltal, a program rugalmassága nem az alapvető szakpolitikai döntésekre vonatkozik. A rendeletjavaslat szerint az új szakpolitikai prioritások közé tartozik a garanciaeszközről az új InvestEU eszközre történő átállás, és a megfelelő költségvetési juttatások a munkaprogramokban kerülnek meghatározásra. Ezen okokból kifolyólag ezeket a munkaprogramokat végrehajtási jogi aktusok helyett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. Ez a megközelítés lehetővé teszi a program rugalmasságát, valamint biztosítja, hogy a Parlament teljes körűen gyakorolhassa a végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési és elszámoltatási jogát. Ennek a megközelítésnek az egyetlen alternatívája a részletes szabályozás, ami ellentétes lenne a javaslat alapját képező rugalmassági elvvel.

Nyomon követés, értékelés és mutatók

A Bizottságnak a lehető leghamarabb félidős felülvizsgálatot kell elvégeznie annak érdekében, hogy kellő időben (2024. december 31-ig) benyújthassa a Parlamentnek és a Tanácsnak a félidős értékelési jelentést, és ezáltal lehetővé tegye a következő program érdembeli előkészítését.

A Bizottság ezenkívül rendszeresen értékeli a II. mellékletben meghatározott hatásmutatók eredményességét, és azok felülvizsgálata, illetve kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadhat el. Az előadó ragaszkodik ahhoz, hogy a programnak mennyiségi és minőségi hatásmutatókat egyaránt magában kell foglalnia, és a program ágaihoz közös minőségi mutatókat, és célzott mennyiségi mutatókat kell meghatározni. Az előadó javaslatot tesz a minőségi mutatók meghatározásáról szóló iránymutatásokra. Az összes mutató értékelésére és szükség szerinti kiigazítására felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 2022. december 31-ig sor kerül.

Az előadó egyetért az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának és az Európai Filmakadémiának a kedvezményezettek körébe történő felvételével, akiknek pályázati felhívás nélkül ítélhető oda támogatás, de további információk meghatározását javasolja a feladatkörükkel és a Bizottság általi értékelésükkel kapcsolatban. Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara (EUYO) olyan tevékenységekért részesülne támogatásban, amelyek hozzájárulnak a fiatal zenészek mobilitásához és karrierjük nemzetközi szintre emeléséhez, továbbá az európai alkotások határokon átívelő forgalmához. Az Európai Filmakadémia (EFA) az európai filmgyártás, és különösen a Lux-díj népszerűsítéséhez hozzájáruló tevékenyégekért részesülne támogatásban. A Bizottság mindkét szervezet esetében ellenőrzi a feladatok teljesítését és a célkitűzések elérését.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (21.11.2018)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

A vélemény előadója: John Howarth

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unióban a kreatív iparágak növekedő ágazat, amely azonban jelentős kihívásokkal is szembesül. A Kreatív Európa program célja jobban felkészíteni a kreatív, a kulturális és a médiaágazatot ezekre a kihívásokra, és támogatni az uniós értékeket tükröző európai kultúra fejlesztését, valamint hozzájárulni ahhoz.

A Bizottság javaslata szerint a Kreatív Európa program 2018-ban (állandó árakon) 1,642 millió EUR-t kapna (folyó árakon 1,850 millió EUR-t) a 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretben, mely a következőképpen oszlana meg a programok között: 541 millió EUR (609 millió EUR) Kultúra, 959 millió EUR (1,081 millió EUR) Média és 142 millió EUR (142 millió EUR) szektorközi projektekre. Ezeket a számokat a többéves pénzügyi keret folyamatának lezárásáig indikatív összegeknek kell tekinteni, és azokat változatlan árakon kell kifejezni az előző többéves pénzügyi kerettel való közvetlen összehasonlíthatóság érdekében.

A jelenlegi többéves pénzügyi keret során a Kreatív Európa programjait jelentősen túljegyezték, sokkal több projektkérelmet nyújtottak be, mint amennyi a biztosított költségvetésből finanszírozható. Függetlenül a többéves pénzügyi keretről szóló végső megállapodástól, nagyon valószínű, hogy ez továbbra is így lesz, és hogy lesznek olyan, valamennyi finanszírozási kritériumnak megfelelő projekteket, melyeket pusztán költségvetési okokból nem fognak finanszírozni. E projektek alternatív finanszírozási források utáni kutatásának segítésére a Bizottság bevezette a „kiválósági pecsét” üdvözlendő koncepcióját. Az uniós „kiválósági pecséttel” rendelkező projektek elemzése lehetővé teszi, hogy a Kreatív Európa későbbi értékelései során jobban fel tudják mérni a programok túljegyzésének minőségi szintjét, így az elemzést bele kell foglalni a programról szóló jövőbeli költségvetési jelentésbe.

A Kreatív Európa ezenkívül más uniós pénzügyi eszközökből (például a szomszédsági eszközből, a fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszközből, az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből) is kap finanszírozást. A jelenlegi program ezenkívül 12 országban rendelkezik „Kreatív Európa” tájékoztató irodákkal, és kap hozzájárulásokat. A Kreatív Európa által más uniós finanszírozási eszközökből és harmadik országokból kapott hozzájárulásokat jelenteni kell a költségvetési hatóságnak.

Mind az Európai Filmakadémia, mind az Európai Unió Ifjúsági Zenekara egyedi szerepet alakított ki az európai kultúrában, így az ezen intézmények közvetlen finanszírozására irányuló javaslat üdvözlendő.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Az új európai kulturális programnak arra kell törekednie, hogy megőrizzen, kibővítsen és elterjesszen egy minden ember részvételét elősegítő, élénk és változatos kulturális színteret.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A művészi szabadság a pezsgő kulturális és kreatív ágazatok lényegi eleme, így a hírmédiáé is. A pluralizmuson alapuló médiakörnyezet megteremtése érdekében a programnak támogatnia kell az audiovizuális és a kiadói ágazat közötti összekapcsolódásokat és együttműködést.

(12)  A művészi szabadság a pezsgő kulturális és kreatív ágazatok lényegi eleme, így a hírmédiáé is. A plurálisabb médiakörnyezet előmozdítása, támogatása és fenntartásának segítése érdekében a programnak támogatnia kell az audiovizuális és a kiadói ágazat közötti összekapcsolódásokat és együttműködést.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. és 10. cikkének megfelelően a programnak valamennyi tevékenységében támogatnia kell a nemek közötti egyenlőséggel és a megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos célkitűzések általános érvényesítését, és adott esetben a nemek egyensúlyát biztosító megfelelő szempontokat kell meghatároznia.

(13)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. és 10. cikkének megfelelően a programnak valamennyi tevékenységében támogatnia kell a nemek közötti egyenlőséggel és a megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos célkitűzések általános érvényesítését, és adott esetben a nemek egyensúlyát biztosító megfelelő szempontokat kell meghatároznia. A programban való részvételnek és a program projektjeinek arra kell törekedniük, hogy elérjék és tükrözzék az európai társadalom sokszínűségét, a program tevékenységeit pedig nyomon kell követni és arról jelentést kell készíteni a program e tekintetben való teljesítményének biztosítása érdekében, hogy lehetővé váljon a döntéshozók számára, hogy a későbbi programok tekintetében megalapozottabb döntéseket hozzanak.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tagsággal rendelkező harmadik országok az EGT-megállapodással – amely a programoknak a megállapodás szerint meghozott határozattal történő végrehajtásáról rendelkezik – létrehozott együttműködés keretében részt vehetnek uniós programokban. Más jogi eszközök alapján harmadik országok is részt vehetnek ezekben. E rendeletnek konkrét rendelkezést kell tartalmaznia az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogok és hozzáférés biztosításáról.

(18)  Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tagsággal rendelkező harmadik országok az EGT-megállapodással – amely a programoknak a megállapodás szerint meghozott határozattal történő végrehajtásáról rendelkezik – létrehozott együttműködés keretében részt vehetnek uniós programokban. Más jogi eszközök alapján harmadik országok is részt vehetnek ezekben. E rendeletnek konkrét rendelkezést kell tartalmaznia az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogok és hozzáférés biztosításáról. A harmadik országok által a Kreatív Európa program számára biztosított hozzájárulásokat évente jelenteni kell a költségvetési hatóságnak.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Tekintettel az éghajlatváltozás okozta problémák megoldásának szükségességére, és összhangban azzal, hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás végrehajtása mellett, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési kiadások 25 %-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására fordítsák. A Bizottság a program előkészítése és végrehajtása során meg fogja határozni a releváns intézkedéseket, majd újraértékeli azokat a vonatkozó értékelési és felülvizsgálati eljárások keretében.

(20)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás élen járó végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések uniós szakpolitikákban történő általános érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret időszakában az uniós költségvetés kiadásainak 25%-át és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 30%-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására és a fenntartható fejlesztési célok valamennyi uniós szakpolitikában történő általános érvényesítésére fordítsák. A Bizottság a program előkészítése és végrehajtása során meg fogja határozni a releváns intézkedéseket, majd újraértékeli azokat a vonatkozó értékelési és felülvizsgálati eljárások keretében.

 

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 1 850 000 000 EUR.

A program 2021–2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon számítva 2 806 000 000 EUR (folyó áron 3 566 000 000 EUR).

Indokolás

A keretösszeg módosítása tükrözi a többéves pénzügyi keretet.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  legfeljebb 609 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett célkitűzésre (KULTÚRA ág);

–  legfeljebb az (1) bekezdés első albekezdésében említett összeg 32,92%-a a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett célkitűzésre (KULTÚRA ág);

Indokolás

A keretösszeg módosítása tükrözi a többéves pénzügyi keretet.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  legfeljebb 1 081 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre (MEDIA ág);

–  legfeljebb az (1) bekezdés első albekezdésében említett összeg 58,43%-a a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre (MEDIA ág);

Indokolás

A keretösszeg módosítása tükrözi a többéves pénzügyi keretet.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  legfeljebb 160 000 000 EUR a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett célkitűzésre (SZEKTORKÖZI ág);

–  legfeljebb az (1) bekezdés első albekezdésében említett összeg 8,65%-a a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett tevékenységekre (SZEKTORKÖZI ág);

Indokolás

A keretösszeg módosítása tükrözi a többéves pénzügyi keretet.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett pénzügyi keretösszeg mellett, valamint a program nemzetközi dimenziójának előmozdítása érdekében további pénzügyi hozzájárulások bocsáthatók rendelkezésre a külső finanszírozási eszközökből [Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III)] az e rendelettel összhangban végrehajtott és irányított intézkedéseknek a támogatására. Az ilyen hozzájárulást az ezeket az eszközöket létrehozó rendeleteknek megfelelően kell finanszírozni.

(3)  Az (1) bekezdésben említett pénzügyi keretösszeg mellett, valamint a program nemzetközi dimenziójának előmozdítása érdekében további pénzügyi hozzájárulások bocsáthatók rendelkezésre a külső finanszírozási eszközökből [Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III)] az e rendelettel összhangban végrehajtott és irányított intézkedéseknek a támogatására. Az ilyen hozzájárulást az ezeket az eszközöket létrehozó rendeleteknek megfelelően kell finanszírozni, és erről és a harmadik országok által a programhoz adott hozzájárulásokról minden évben jelentést kell tenni a költségvetési hatóságnak.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Minden évben közlik a költségvetési hatóság két ágával, az éves költségvetési eljárás közösen elfogadott menetrendjének megfelelően, legalább 3 hónappal a következő évi uniós költségvetésre vonatkozó álláspontjuk kialakítása előtt, hogy kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok tekintetében a rendelkezésre álló adatok alapján mekkora összegekre lett volna szükség ahhoz, hogy a „kiválósági pecséttel” rendelkező projekteket finanszírozni lehessen.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027)

Hivatkozások

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

John Howarth

28.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

14.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Benyújtás dátuma

4.3.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat