Procedure : 2018/0190(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0156/2019

Ingediende teksten :

A8-0156/2019

Debatten :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0323

VERSLAG     ***I
PDF 373kWORD 165k
4.3.2019
PE 625.219v02-00 A8-0156/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Commissie cultuur en onderwijs

Rapporteur: Silvia Costa

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0366),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 167, lid 5, en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0237/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0156/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Vanuit cultureel, ecologisch, sociaal en economisch standpunt hebben cultuur, cultureel erfgoed en culturele verscheidenheid een grote waarde voor de Europese samenleving, en zij moeten worden bevorderd en ondersteund. Volgens de verklaring van Rome van 25 maart 2017 en de Europese Raad in december 2017 vervullen onderwijs en cultuur een sleutelrol bij het opbouwen van inclusieve, hechte samenlevingen voor iedereen en bij het behoud van het Europese concurrentievermogen.

(1)  Vanuit cultureel, educatief, democratisch, ecologisch, sociaal, economisch en mensenrechtenstandpunt hebben cultuur, kunst, cultureel erfgoed en culturele verscheidenheid een grote waarde voor de Europese samenleving, en zij moeten worden bevorderd en ondersteund. Volgens de verklaring van Rome van 25 maart 2017 en de Europese Raad in december 2017 vervullen onderwijs en cultuur een sleutelrol bij het opbouwen van inclusieve, hechte samenlevingen voor iedereen en bij het behoud van het Europese concurrentievermogen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Overeenkomstig artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) zijn de waarden waarop de Unie berust, eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen. Die waarden zijn verder bevestigd en uitgesproken in de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft, zoals vermeld in artikel 6 van het VEU.

(2)  Overeenkomstig artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) zijn de waarden waarop de Unie berust, eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen. Die waarden zijn verder bevestigd en uitgesproken in de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest), dat dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft, zoals vermeld in artikel 6 van het VEU. In het bijzonder zijn in artikel 11 van het Handvest de vrijheid van meningsuiting en van informatie en in artikel 13 van het Handvest de vrijheid van kunsten en wetenschappen verankerd.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  In de mededeling van de Commissie betreffende een nieuwe agenda voor cultuur15 zijn de doelstellingen van de Unie voor de culturele en creatieve sectoren verder uiteen gezet. Het doel is om de mogelijkheden van cultuur en culturele verscheidenheid te benutten ten behoeve van sociale cohesie en welzijn, de grensoverschrijdende dimensie van culturele en creatieve sectoren te stimuleren, de groeicapaciteiten te ondersteunen, op cultuur gebaseerde creativiteit in onderwijs en innovatie aan te moedigen, werkgelegenheid en groei mogelijk te maken en internationale culturele betrekkingen te versterken. Creatief Europa moet samen met andere programma's van de Unie steun bieden aan de uitvoering van deze nieuwe Europese agenda voor cultuur. Dit is eveneens in overeenstemming met het Unesco-Verdrag van 2005 betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, dat op 18 maart 2017 in werking is getreden en waarbij de Unie partij is.

(4)  In de mededeling van de Commissie betreffende een nieuwe agenda voor cultuur15 zijn de doelstellingen van de Unie voor de culturele en creatieve sectoren verder uiteen gezet. Het doel is om de mogelijkheden van cultuur en culturele verscheidenheid te benutten ten behoeve van sociale cohesie en welzijn, de grensoverschrijdende dimensie van culturele en creatieve sectoren te stimuleren, de groeicapaciteiten te ondersteunen, op cultuur gebaseerde creativiteit in onderwijs en innovatie aan te moedigen, werkgelegenheid en groei mogelijk te maken en internationale culturele betrekkingen te versterken. Creatief Europa moet samen met andere programma's van de Unie steun bieden aan de uitvoering van deze nieuwe Europese agenda voor cultuur, rekening houdend met het feit dat de intrinsieke waarde van cultuur en van artistieke expressie altijd moet worden beschermd en bevorderd, en dat de artistieke creatie de kern van samenwerkingsprojecten vormt. Het ondersteunen van de uitvoering van deze nieuwe Europese agenda voor cultuur is eveneens in overeenstemming met het Unesco-Verdrag van 2005 betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, dat op 18 maart 2017 in werking is getreden en waarbij de Unie partij is.

__________________

__________________

15 COM(2018) 0267.

15 COM(2018) 0267.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  De beleidsmaatregelen van de Unie vormen een aanvulling op en bieden een toegevoegde waarde aan de maatregelen van de lidstaten op cultureel en creatief gebied. Het effect van het beleid van de Unie moet regelmatig worden beoordeeld met inachtneming van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, zoals de voordelen voor de burgers, de actieve deelname van burgers, de voordelen voor de economie van de Unie op het stuk van groei en werkgelegenheid en de overloopeffecten in andere sectoren van de economie, alsmede de vaardigheden en bekwaamheden van de mensen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sectoren.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  De instandhouding en ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed zijn doelstellingen van dit programma. Deze doelstellingen zijn ook erkend als zijnde inherent aan het recht op kennis van het cultureel erfgoed en deelname aan het culturele leven, zoals verankerd in het Kaderverdrag van de Raad van Europa over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving (Verdrag van Faro), dat op 1 juni 2011 in werking trad. In dit verdrag wordt de rol van cultureel erfgoed onderstreept in de opbouw van een vreedzame en democratische samenleving, en in de processen van duurzame ontwikkeling en de bevordering van de culturele diversiteit.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Bevordering van de Europese culturele verscheidenheid hangt af van het bestaan van bloeiende en veerkrachtige culturele en creatieve sectoren, die werken kunnen creëren, produceren en verspreiden naar een groot en divers Europees publiek. Zodoende wordt bedrijfspotentieel uitgebreid en wordt bijgedragen aan duurzame groei en nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast draagt de bevordering van creativiteit bij aan een sterker concurrentievermogen en de stimulering van innovatie in de industriële waardeketens. Ondanks de recentelijk geboekte vooruitgang blijft de Europese culturele en creatieve markt versnipperd langs nationale en taalkundige lijnen, waardoor de culturele en creatieve sectoren niet ten volle kunnen profiteren van de Europese eengemaakte markt, en in het bijzonder van de digitale eengemaakte markt.

(5)  Bevordering van de Europese culturele verscheidenheid en van het bewustzijn van gemeenschappelijke wortels is gebaseerd op de vrijheid van artistieke expressie, de capaciteiten en bekwaamheden van artiesten en culturele actoren en het bestaan van bloeiende en veerkrachtige culturele en creatieve sectoren in het openbare en particuliere domein en hun vermogen hun werken te creëren, te innoveren en te produceren, en deze te verspreiden naar een groot en divers Europees publiek. Zodoende wordt hun bedrijfspotentieel uitgebreid, worden de toegang tot en de bevordering van creatieve inhoud, kunstonderzoek en creativiteit vergroot en wordt bijgedragen aan duurzame groei en nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast dragen de bevordering van creativiteit en nieuwe kennis bij aan een sterker concurrentievermogen en de stimulering van innovatie in de industriële waardeketens. Er moet worden gekozen voor een ruimere benadering van onderwijs in kunst en cultuur en kunstonderzoek waarbij wordt overgegaan van een STEM-benadering (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) naar een STEAM-benadering (wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde). Ondanks de recentelijk geboekte vooruitgang inzake steun voor de vertaling en ondertiteling blijft de Europese culturele en creatieve markt versnipperd langs nationale en taalkundige lijnen. Hoewel het specifieke karakter van elke markt wordt geëerbiedigd, kan meer worden gedaan om de culturele en creatieve sectoren in staat te stellen ten volle te profiteren van de Europese eengemaakte markt, en in het bijzonder van de digitale eengemaakte markt, mede door rekening te houden met de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  De digitale omwenteling vormt een paradigmawisseling en is een van de grootste uitdagingen voor de culturele en creatieve sectoren. Digitale innovaties hebben gewoonten, relaties en productie- en consumptiemodellen veranderd, op zowel persoonlijk als sociaal vlak, en zij moeten de culturele en creatieve expressie en het culturele en creatieve verhaal bevorderen, waarbij de specifieke waarde van de culturele en creatieve sectoren binnen de digitale omgeving wordt geëerbiedigd.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Het programma moet rekening houden met het duale karakter van de culturele en creatieve sectoren en derhalve oog hebben voor enerzijds de intrinsieke en artistieke waarde van cultuur, en anderzijds de economische waarde van die sectoren, waaronder de bredere bijdrage ervan aan concurrentievermogen, creativiteit en innovatie. Daarvoor zijn sterke Europese culturele en creatieve sectoren nodig, met name een levendige Europese audiovisuele industrie, gezien het vermogen ervan om een groot publiek te bereiken en het economische belang ervan, ook voor andere creatieve sectoren en voor cultureel toerisme. De concurrentie op de mondiale audiovisuele markten is echter nog groter geworden door de toenemende digitale verstoring, waaronder veranderingen in de mediaproductie en -consumptie en het groeiende aandeel van mondiale platforms in de verspreiding van inhoud. Daarom is het nodig de steun aan de Europese industrie te intensiveren.

(6)  Het programma moet rekening houden met het duale karakter van de culturele en creatieve sectoren en derhalve oog hebben voor enerzijds de intrinsieke en artistieke waarde van cultuur, en anderzijds de economische waarde van die sectoren, waaronder de bredere bijdrage ervan aan concurrentievermogen, creativiteit, innovatie, interculturele dialoog, sociale samenhang en het genereren van kennis. Daarvoor zijn sterke Europese culturele en creatieve sectoren nodig, zowel in domeinen met of zonder winstoogmerk, met name een levendige Europese audiovisuele industrie, gezien het vermogen ervan om een groot publiek op lokaal, nationaal en Unieniveau te bereiken en het economische belang ervan, ook voor andere creatieve sectoren en voor cultureel toerisme en voor de regionale, lokale en stedelijke ontwikkeling. De concurrentie op de mondiale audiovisuele markten is echter nog groter geworden door de toenemende digitale verstoring, waaronder veranderingen in de mediaproductie en -consumptie en het groeiende aandeel van mondiale platforms in de verspreiding van inhoud. Daarom is het nodig de steun aan de Europese industrie te intensiveren.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Actief burgerschap, gedeelde waarden, creativiteit en innovatie vergen een solide basis waarop zij zich kunnen ontwikkelen. Het programma moet audiovisueel en filmonderwijs ondersteunen, met name onder minderjarigen en jongeren.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om effectief te zijn, moet het programma middels op maat gemaakte maatregelen binnen een onderdeel dat is gewijd aan de audiovisuele sector, een onderdeel dat is gewijd aan de andere culturele en creatieve sectoren en een sectoroverschrijdend onderdeel, rekening houden met de specifieke aard van de verschillende sectoren en hun uiteenlopende doelgroepen en specifieke behoeften.

(7)  Om effectief te zijn, moet het programma middels op maat gemaakte maatregelen binnen een onderdeel dat is gewijd aan de audiovisuele sector, een onderdeel dat is gewijd aan de andere culturele en creatieve sectoren en een sectoroverschrijdend onderdeel, rekening houden met de specifieke aard en uitdagingen van de verschillende sectoren en hun uiteenlopende doelgroepen en specifieke behoeften. Het programma moet gelijke steun verlenen aan alle culturele en creatieve sectoren middels horizontale programma's die op gemeenschappelijke behoeften zijn gericht. Het programma moet, op basis van proefprojecten, voorbereidende maatregelen en studies, tevens de in de bijlage bij deze verordening genoemde sectorale acties uitvoeren.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Muziek in al haar vormen en uitdrukkingen, vooral eigentijdse en live muziek, vormt een belangrijk onderdeel van het culturele, artistieke en economische erfgoed van de Unie. Muziek is een element van sociale samenhang, multiculturele integratie en socialisering van de jeugd, en zij vervult een sleutelrol bij het bevorderen van de cultuur, inclusief het cultuurtoerisme. Derhalve moet aan de muzieksector speciale aandacht worden besteed in het kader van de specifieke acties die worden ontplooid als deel van het onderdeel CULTUUR van deze verordening ten aanzien van de financiële bijdrage en gerichte acties. Op maat gesneden oproepen en instrumenten moeten het concurrentievermogen van de muzieksector helpen aanzwengelen en inspelen op een aantal specifieke uitdagingen waarmee deze sector te maken krijgt.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter)  Op het gebied van de internationale culturele betrekkingen moet de steun van de Unie worden versterkt. Het programma moet trachten bij te dragen tot de derde strategische doelstelling van de nieuwe Europese agenda voor cultuur door de cultuur en de interculturele dialoog als stuwende krachten voor de sociale en economische ontwikkeling in te zetten. In de Unie en de gehele wereld zijn steden de drijvende krachten voor nieuw cultuurbeleid. Een groot aantal creatieve gemeenschappen hebben zich wereldwijd verenigd in hubs, incubatoren en speciale ruimtes. De Unie moet een essentiële rol vervullen bij het in netwerken bundelen van deze gemeenschappen in de Unie en derde landen, en bij het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen artistieke, creatieve en digitale vaardigheden.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het sectoroverschrijdende onderdeel is gericht op de benutting van het samenwerkingspotentieel tussen verschillende culturele en creatieve sectoren. Een gezamenlijke transversale aanpak kan voordelen opleveren op het gebied van kennisoverdracht en administratieve efficiëntie.

(8)  Het sectoroverschrijdende onderdeel is gericht op de aanpak van de gemeenschappelijke uitdagingen voor en de benutting van het samenwerkingspotentieel tussen verschillende culturele en creatieve sectoren. Een gezamenlijke transversale aanpak kan voordelen opleveren op het gebied van kennisoverdracht en administratieve efficiëntie.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  In de audiovisuele sector zijn maatregelen van de Unie nodig als aanvulling op haar beleid inzake de digitale eengemaakte markt. Dit heeft met name betrekking op de modernisering van het kader voor auteursrechten en de voorgestelde verordening betreffende online-uitzendingen van omroeporganisaties16, alsmede het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad17. Het doel ervan is de versterking van het vermogen van Europese audiovisuele spelers tot financiering, productie en verspreiding van werken die voldoende zichtbaar kunnen zijn op de verschillende communicatiemedia die beschikbaar zijn (bv. televisie, bioscoop of video-on-demand), en die aantrekkelijk zijn voor kijkers in een toegankelijkere en meer concurrerende markt, binnen en buiten Europa. De steun moet worden geïntensiveerd om te kunnen inspelen op recente marktontwikkelingen, met name de sterkere positie van globale distributieplatforms ten opzichte van de nationale omroepen die traditioneel investeerden in de productie van Europese werken.

(9)  In de audiovisuele sector zijn maatregelen van de Unie nodig als aanvulling op haar beleid inzake de digitale eengemaakte markt. Dit heeft met name betrekking op de modernisering van het kader voor auteursrechten, de voorgestelde verordening betreffende online-uitzendingen van omroeporganisaties16 en Richtlijn 2010/2018/EU van het Europees Parlement en de Raad17. Het doel ervan is de versterking van het vermogen van Europese audiovisuele spelers tot creatie, financiering, productie en verspreiding van werken van diverse formaten op de verschillende communicatiemedia die beschikbaar zijn (bv. televisie, bioscoop of video-on-demand), en die aantrekkelijk zijn voor kijkers in een toegankelijkere en meer concurrerende markt, binnen en buiten Europa. De steun moet worden geïntensiveerd om te kunnen inspelen op recente marktontwikkelingen, met name de sterkere positie van globale distributieplatforms ten opzichte van de nationale omroepen die traditioneel investeerden in de productie van Europese werken.

__________________

__________________

16 COM(2016) 0594.

16 COM(2016) 0594.

17 COM(2016) 0287.

17 Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (PB L 303 van 28.11.2018, blz. 69).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  De speciale acties in het kader van Creatief Europa, zoals het Europees erfgoedlabel, de Europese erfgoeddagen, Europese prijzen op het gebied van hedendaagse muziek, rock en popmuziek, literatuur, erfgoed en architectuur en de Culturele Hoofdsteden van Europa, hebben miljoenen Europese burgers direct bereikt, hebben aangetoond welke sociale en economische voordelen Europees cultuurbeleid kan bieden, en moeten daarom worden voortgezet en waar mogelijk worden uitgebreid.

(10)  De speciale acties in het kader van Creatief Europa, zoals het Europees erfgoedlabel, de Europese erfgoeddagen, Europese prijzen op het gebied van hedendaagse muziek, rock en popmuziek, literatuur, erfgoed en architectuur en de Culturele Hoofdsteden van Europa, hebben miljoenen Europese burgers direct bereikt, hebben aangetoond welke sociale en economische voordelen Europees cultuurbeleid kan bieden, en moeten daarom worden voortgezet en waar mogelijk worden uitgebreid. Het programma moet de netwerkactiviteiten van de websites van het Europees erfgoedlabel ondersteunen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Het programma Creatief Europa uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1295/2013 heeft de impuls gegeven tot het creëren van innoverende en succesvolle projecten die hebben geleid tot goede praktijken op het stuk van transnationale Europese samenwerking in de creatieve en culturele sectoren. Hierdoor werd op zijn beurt de Europese culturele diversiteit voor het publiek vergroot en werden de sociale en economische voordelen van het Europees cultureel beleid benut. Om efficiënter te zijn moeten dergelijke succesverhalen extra worden belicht en waar mogelijk uitgebreid.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 ter)  Actoren op alle niveaus van de culturele en creatieve sectoren moeten actief worden betrokken bij het behalen van de doelstellingen van het programma en de verdere ontwikkeling hiervan. Aangezien het formeel betrekken van belanghebbenden bij het participatieve governancemodel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, zoals vastgesteld bij Besluit (EU) 2017/864 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, doeltreffend is gebleken wat het integreren van cultuur betreft, is het verstandig om dit model ook voor het programma toe te passen. Dit participatieve governancemodel moet een transversale aanpak omvatten teneinde synergieën te creëren tussen de diverse Unieprogramma's en -initiatieven op het gebied van cultuur en creativiteit.

 

___________________

 

1 bis Besluit (EU) 2017/864 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 (PB L 131 van 20.5.2017, blz. 1).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 quater)  Een sectoroverschrijdende vlaggenschipactie die is gericht op het presenteren van de Europese creativiteit en culturele verscheidenheid aan lidstaten en derde landen moet deel uitmaken van de speciale acties uit hoofde van het programma. Deze actie moet de uitmuntendheid van de Europese, op cultuur gebaseerde creativiteit onderstrepen bij het op gang brengen van cross-innovation in de bredere economie door het toekennen van een speciale prijs.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Cultuur is van cruciaal belang voor het versterken van inclusieve, hechte samenlevingen. Tegen de achtergrond van de migratiedruk speelt cultuur een belangrijke rol bij de integratie van migranten, om ze te helpen het gevoel te hebben dat ze tot de gastgemeenschap behoren en om goede banden tussen migranten en nieuwe gemeenschappen te ontwikkelen.

(11)  Cultuur is van cruciaal belang voor het versterken van inclusieve, hechte en bedachtzame samenlevingen, het geven van nieuwe impulsen aan gebiedsdelen en het bevorderen van de sociale integratie van mensen met een kansarme achtergrond. Tegen de achtergrond van de vraagstukken inzake migratie en uitdagingen inzake integratie speelt cultuur een fundamentele rol bij het creëren van inclusieve ruimten voor interculturele dialoog en de integratie van migranten en vluchtelingen, waarbij ze worden geholpen het gevoel te hebben dat ze tot de gastgemeenschap behoren, en bij het ontwikkelen van goede banden tussen migranten en nieuwe gemeenschappen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Cultuur zorgt voor en bevordert de economische, sociale en ecologische duurzaamheid. Derhalve moet zij de kern van politieke ontwikkelingsstrategieën vormen. De bijdrage van de cultuur aan het welzijn van de gehele samenleving moet worden belicht. Overeenkomstig de Verklaring van Davos van 22 januari 2018 getiteld "Naar een kwalitatief hoogstaande Baukultur voor Europa" moeten bijgevolg stappen worden genomen om een nieuwe geïntegreerde benadering van het vormgeven van een kwalitatief hoogstaande gebouwde omgeving te bevorderen die is verankerd in de cultuur, de sociale samenhang versterkt, zorgt voor een duurzaam milieu en bijdraagt tot de gezondheid en het welzijn van de gehele bevolking. Bij deze benadering mag niet alleen de nadruk worden gelegd op stedelijke gebieden, maar moet vooral worden gelet op de internconnectiviteit van de perifere, afgelegen en plattelandsgebieden. Het concept van Baukultur omvat alle factoren die rechtstreeks van invloed zijn op de leefkwaliteit van burgers en gemeenschappen en aldus op zeer concrete wijze de inclusiviteit, samenhang en duurzaamheid bevorderen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter)  Het is een kwestie van prioriteit dat cultuur, met inbegrip van culturele en audiovisuele goederen en diensten, toegankelijker wordt voor personen met een handicap als middel om hun volledige zelfontplooiing en actieve deelneming te bevorderen en aldus bij te dragen tot een waarlijk inclusieve samenleving op basis van solidariteit. Het programma dient derhalve de culturele participatie in de gehele Unie te bevorderen en te vergroten, met name voor mensen met een handicap en mensen met een kansarme achtergrond, alsmede mensen die in afgelegen en plattelandsgebieden wonen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Artistieke vrijheid is een kernelement van bloeiende culturele en creatieve industrieën, waaronder de mediasector. Het programma moet cross-overs en samenwerking tussen de audiovisuele sector en de uitgeverijsector stimuleren om een pluralistisch medialandschap te bevorderen.

(12)  De vrijheid van artistieke en culturele expressie, de vrijheid van meningsuiting en het pluralisme van de media zijn kernelementen van bloeiende culturele en creatieve sectoren en de nieuwsmediasector. Het programma moet cross-overs en samenwerking tussen de audiovisuele sector en de uitgeverijsector stimuleren om een pluralistisch en onafhankelijk medialandschap te bevorderen, overeenkomstig Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad1bis. Het programma moet steun bieden aan nieuwe mediaprofessionals en de ontwikkeling van kritisch denken onder de burgers stimuleren middels het bevorderen van mediageletterdheid, vooral onder jongeren.

 

__________________

 

1 bis Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1).

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  De mobiliteit van artiesten en cultuurwerkers voor wat betreft de ontwikkeling van vaardigheden, leren, intercultureel bewustzijn, cocreatie, coproductie, de circulatie en verspreiding van kunstwerken en de deelneming aan internationale manifestaties, zoals beurzen en festivals, is een absolute voorwaarde voor beter verbonden, sterkere en duurzamere culturele en creatieve sectoren in de Unie. Een dergelijke mobiliteit wordt vaak belemmerd door het gebrek aan een juridische status, problemen bij het verkrijgen van visa en de duur van vergunningen, het risico op dubbele belastingheffing en onzekere en instabiele omstandigheden ten aanzien van de sociale zekerheid.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Conform de artikelen 8 en 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten doelstellingen inzake gendermainstreaming en de bestrijding van discriminatie worden geïntegreerd in alle activiteiten van het programma en moeten, waar dat van toepassing is, passende criteria voor genderevenwicht worden vastgesteld.

(13)  Conform de artikelen 8 en 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten doelstellingen inzake gendermainstreaming en de bestrijding van discriminatie worden geïntegreerd in alle activiteiten van het programma en moeten, waar dat van toepassing is, passende criteria voor genderevenwicht en diversiteit worden vastgesteld. Met het programma moet ernaar worden gestreefd dat de deelneming aan het programma en aan de in het kader hiervan uitgevoerde projecten leidt tot en een afspiegeling vormt van de diversiteit van de Europese samenleving. De in het kader van het programma uitgevoerde activiteiten moeten worden gemonitord en er moet verslag over worden uitgebracht, zodat kan worden nagegaan hoe het programma op dit punt heeft gepresteerd en zodat beleidsmakers beter geïnformeerde beslissingen over toekomstige programma's kunnen nemen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  Vrouwen zijn zeer aanwezig op artistiek en cultureel gebied in de Unie als auteurs, beroepsbeoefenaren, leraren en als publiek met een toenemende toegang tot het cultuuraanbod. Zoals echter blijkt uit onderzoek en studies, zoals die van het European Women’s Audiovisual Network en het We Must-project op muziekgebied, bestaan er loonverschillen tussen mannen en vrouwen, en is het minder waarschijnlijk dat vrouwen hun werk realiseren en in culturele, artistieke en creatieve instellingen besluitvormingsposities bekleden. Derhalve is het noodzakelijk talenten van vrouwen te bevorderen en hun werk te verspreiden om de artistieke carrières van vrouwen te ondersteunen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis)  Overeenkomstig de conclusies naar aanleiding van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 moet het programma de samenwerking en de overtuigingskracht van de sector vergroten door steun voor activiteiten die verband houden met de erfenis van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 en door hiervan de balans op te maken. In dit verband zij gewezen op de verklaring van de Raad van de ministers van Cultuur van november 2018 en de verklaringen tijdens de slotceremonie van de Raad op 7 december 2018. Het programma moet bijdragen tot het duurzame behoud op de lange termijn van het Europees cultureel erfgoed middels acties ter ondersteuning van ambachts- en handwerkslieden die bedreven zijn in traditionele ambachten in verband met de restauratie van het cultureel erfgoed.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  In overeenstemming met de Mededeling van de Commissie "Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa" van 22 juli 201419 moeten relevant(e) beleid en instrumenten de duurzaamheidswaarde van het Europese erfgoed op de lang termijn tot zijn recht laten komen en moet een beter geïntegreerde aanpak worden ontwikkeld voor de instandhouding, benutting en ondersteuning ervan.

(15)  In overeenstemming met de Mededeling van de Commissie "Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa" van 22 juli 2014 moeten relevant(e) beleid en instrumenten de duurzaamheidswaarde van het oude, huidige, materiële, immateriële en digitale Europese erfgoed op de lange termijn tot zijn recht laten komen en moet een beter geïntegreerde aanpak worden ontwikkeld voor de instandhouding, het behoud, het adaptief hergebruik, de verspreiding, benutting en ondersteuning ervan, middels de ondersteuning van een kwalitatief hoogwaardige en gecoördineerde uitwisseling van professionele kennis en de ontwikkeling van gemeenschappelijke hoge kwaliteitsnormen voor de sector en de mobiliteit van de beroepsbeoefenaren in de sector. Cultureel erfgoed is een integraal onderdeel van de Europese cohesie en ondersteunt de koppeling tussen traditie en innovatie. Het programma moet voorrang geven aan het behoud van het cultureel erfgoed en de ondersteuning van artiesten, makers en ambachtslieden.

__________________

__________________

19 COM(2014) 0477.

19 COM(2014) 0477.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Het programma moet bijdragen tot het engagement en de betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties bij de cultuur en de samenleving, alsmede tot de bevordering van cultureel onderwijs en het toegankelijk maken van culturele kennis en cultureel erfgoed voor het publiek. Het programma moet ook de kwaliteit en innovatie op het vlak van creatie en behoud bevorderen, onder meer door middel van synergieën tussen cultuur, kunst, wetenschap, onderzoek en technologie.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2016 over een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector moet steun aan de culturele en creatieve sectoren overkoepelend zijn. Projecten moeten in het gehele programma geïntegreerd zijn om nieuwe bedrijfsmodellen en competenties, traditionele knowhow te steunen en creatieve en interdisciplinaire oplossingen in economische en sociale waarde om te zetten. Bovendien moeten de potentiële synergieën tussen de beleidsmaatregelen van de Unie ten volle worden benut om efficiënt gebruik te maken van de middelen die beschikbaar zijn in het kader van programma's van de Unie, zoals Horizon Europa, de Connecting Europe Facility, Erasmus+, EaSI en InvestEU.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Derde landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen deelnemen aan Unie-programma's in krachtens de EER-overeenkomst vastgestelde samenwerkingskader, dat voorziet in de uitvoering van de programma's door een besluit in het kader van die overeenkomst. Derde landen mogen eveneens deelnemen op grond van andere rechtsinstrumenten. Er moet een specifieke bepaling in deze verordening worden opgenomen ter verlening van de nodige rechten en toegang aan de bevoegde ordonnateur, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Rekenkamer zodat zij hun respectieve bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen.

(18)  Derde landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen deelnemen aan Unie-programma's in krachtens de EER-overeenkomst vastgestelde samenwerkingskader, dat voorziet in de uitvoering van de programma's door een besluit in het kader van die overeenkomst. Derde landen mogen eveneens deelnemen op grond van andere rechtsinstrumenten. Er moet een specifieke bepaling in deze verordening worden opgenomen ter verlening van de nodige rechten en toegang aan de bevoegde ordonnateur, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Rekenkamer zodat zij hun respectieve bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen. De bijdragen van derde landen aan het programma moeten jaarlijks aan de begrotingsautoriteit worden gemeld.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  De Europese Filmacademie heeft sinds haar oprichting unieke deskundigheid opgebouwd en is in de unieke positie om een pan-Europese gemeenschap van filmmakers en beroepsbeoefenaars op te richten, voor de promotie en verspreiding van Europese films over de nationale grenzen heen en de ontwikkeling van een waar Europees publiek. De academie moet derhalve voor directe steun van de Unie in aanmerking komen.

(22)  De Europese Filmacademie heeft sinds haar oprichting dankzij haar speciale deskundigheid en unieke positie bijgedragen tot de ontwikkeling van een pan-Europese gemeenschap van filmmakers en beroepsbeoefenaars, waarbij zij Europese films over de nationale grenzen heen heeft gepromoot en verspreid en de opkomst van een internationaal publiek van alle leeftijden heeft bevorderd. De academie moet derhalve uitzonderlijkerwijze voor directe steun van de Unie in aanmerking komen in het kader van haar samenwerking met het Europees Parlement bij de organisatie van de LUX-filmprijs. De rechtstreekse steun moet echter worden gekoppeld aan de onderhandeling over een samenwerkingsovereenkomst, met specifieke taken en doelstellingen, tussen beide partijen en het mag enkel mogelijk zijn directe steun te verlenen nadat de overeenkomst gesloten is. De verhindert niet dat de Europese filmacademie middelen aanvraagt voor andere initiatieven en projecten in het kader van de diverse onderdelen van het programma.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Het Jeugdorkest van de Europese Unie heeft sinds zijn oprichting unieke deskundigheid opgebouwd wat de bevordering van de interculturele dialoog, wederzijds respect en begrip door cultuur betreft. Bijzonder aan het Jeugdorkest van de Europese Unie is het feit dat het een Europees orkest is dat de culturele grenzen overschrijdt en dat bestaat uit jonge musici die volgens veeleisende artistieke criteria jaarlijks door middel van strenge audities in alle lidstaten worden geselecteerd. Het jeugdorkest moet derhalve voor directe steun van de Unie in aanmerking komen.

(23)  Het Jeugdorkest van de Europese Unie heeft sinds zijn oprichting unieke deskundigheid opgebouwd wat de bevordering van de rijke Europese muziektraditie, de toegang tot muziek en de interculturele dialoog, wederzijds respect en begrip door cultuur betreft, alsmede de versterking van het professionalisme van jonge musici door hen de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor een carrière in de culturele en creatieve sector. De lidstaten en de instellingen van de Unie, inclusief de opeenvolgende voorzitters van de Commissie en van het Europees Parlement, hebben de bijdrage van het Jeugdorkest van de Europese Unie erkend. Bijzonder aan het Jeugdorkest van de Europese Unie is het feit dat het een Europees orkest is dat de culturele grenzen overschrijdt en dat bestaat uit jonge musici die volgens veeleisende artistieke criteria jaarlijks door middel van strenge en transparante audities in alle lidstaten worden geselecteerd. Het jeugdorkest moet derhalve uitzonderlijkerwijze voor directe steun van de Unie in aanmerking komen, op basis van specifieke taken en doelstellingen die door de Commissie worden vastgesteld en regelmatig worden geëvalueerd. Om deze steun te waarborgen moet het Jeugdorkest van de Europese Unie zijn zichtbaarheid vergroten, streven naar een evenwichtigere vertegenwoordiging van musici uit alle lidstaten in het orkest en zijn inkomsten diversifiëren door actief trachten financiële steun te verkrijgen uit andere bronnen dan de bijdragen van de Unie.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Financiële steun moet worden gebruikt om marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, op evenredige wijze, en de acties mogen particuliere financiering niet overlappen of verdringen, of de concurrentie op de interne markt verstoren. De acties moeten een duidelijke toegevoegde waarde voor Europa hebben.

(26)  Financiële steun moet worden gebruikt om marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, op evenredige wijze, en de acties mogen particuliere financiering niet overlappen of verdringen, of de concurrentie op de interne markt verstoren. De acties moeten een duidelijke toegevoegde waarde voor Europa hebben en geschikt zijn voor de specifieke projecten die zij ondersteunen. Het programma moet niet alleen rekening houden met de economische waarde van de projecten, maar ook met hun culturele en creatieve dimensie en het specifieke karakter van de betrokken sectoren.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis)  Ook middelen uit de bij Verordening .../...[instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking]1bis en Verordening .../...[IPA III]1ter opgerichte programma's moeten worden gebruikt om acties uit hoofde van de internationale dimensie van het programma te financieren. Deze acties moeten overeenkomstig deze verordening ten uitvoer worden gelegd.

 

__________________

 

1 bis 2018/0243 (COD).

 

1 ter 2018/0247 (COD).

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Een van de grootste uitdagingen voor de culturele en creatieve sectoren is de toegang tot financiële middelen om hun activiteiten te financieren, te groeien, hun concurrentievermogen in stand te houden en te vergroten of om hun activiteiten te internationaliseren. De beleidsdoelstellingen van dit programma moeten worden gerealiseerd via financiële instrumenten en begrotingsgaranties in het kader van de beleidscomponent(en) van het InvestEU-fonds.

(27)  De culturele en creatieve sectoren zijn innoverende, veerkrachtige en groeiende sectoren van de economie van de Unie, die economische en culturele waarde genereren uit intellectuele eigendom en individuele creativiteit. Hun fragmentering en de immateriële aard van hun activa beperken echter hun toegang tot particuliere financiering. Een van de grootste uitdagingen voor de culturele en creatieve sectoren is de uitbreiding van hun toegang tot financiële middelen, die essentieel is om te groeien en hun concurrentievermogen op internationaal niveau in stand te houden, te vergroten en op te schalen. De beleidsdoelstellingen van dit programma moeten worden gerealiseerd via financiële instrumenten en begrotingsgaranties, met name voor kmo's, in het kader van de beleidscomponent(en) van het InvestEU-fonds, in overeenstemming met de praktijken die werden ontwikkeld in het kader van de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren, die werd opgezet bij Verordening (EU) nr. 1295/2013.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Rekening houdend met de technische deskundigheid die vereist is om voorstellen in het kader van specifieke acties van het programma te kunnen beoordelen, moet worden bepaald dat evaluatiecomités in voorkomend geval mogen bestaan uit externe deskundigen.

(28)  Impact, kwaliteit en efficiëntie bij de tenuitvoerlegging van het project moeten de belangrijkste evaluatiecriteria van het project in kwestie zijn. Rekening houdend met de technische deskundigheid die vereist is om voorstellen in het kader van specifieke acties van het programma te kunnen beoordelen, moet worden bepaald dat evaluatiecomités in voorkomend geval mogen bestaan uit externe deskundigen die beschikken over een professionele en managementachtergrond die verband houdt met het terrein van de aanvraag dat wordt geëvalueerd. In voorkomend geval moet rekening worden gehouden met de noodzaak om te zorgen voor de algehele samenhang met de doelstellingen inzake inclusie en diversiteit van het publiek.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Het programma moet een realistisch bestuurbaar systeem van prestatie-indicatoren omvatten dat de acties vergezelt en de prestatie ervan doorlopend monitort. Die monitoring alsmede de informatie- en communicatie-acties in verband met het programma en de acties ervan moeten voortbouwen op de drie onderdelen van het programma.

(29)  Het programma moet een realistisch bestuurbaar systeem van kwantitatieve en kwalitatieve prestatie-indicatoren omvatten dat de acties vergezelt en de prestatie ervan doorlopend monitort, rekening houdend met de intrinsieke waarde van de artistieke, culturele en creatieve sectoren. Dergelijke prestatie-indicatoren moeten met de belanghebbenden worden ontwikkeld. Die monitoring alsmede de informatie- en communicatie-acties in verband met het programma en de acties ervan moeten voortbouwen op de drie onderdelen van het programma. In de onderdelen moet rekening worden gehouden met een of meer kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. Deze indicatoren moeten worden geëvalueerd in overeenstemming met deze verordening.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis)  Aangezien het vinden, analyseren en aanpassen van data en het meten van de impact van cultureel beleid en het afbakenen van indicatoren complex en moeilijk is, moet de Commissie de samenwerking binnen haar diensten, zoals het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en Eurostat, met het oog op de verzameling van bruikbare statistische gegevens versterken. De Commissie moet handelen in samenwerking met kenniscentra in de Unie, nationale instellingen voor de statistiek en organisaties die van belang zijn voor de culturele en creatieve sectoren in Europa en in samenwerking met de Raad van Europa, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Unesco.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  De soorten financiering en de uitvoeringsmethoden in het kader van deze verordening moeten worden gekozen op grond van hun vermogen om de specifieke doelstellingen van de acties te verwezenlijken en resultaten op te leveren, met name rekening houdend met de controlekosten, de administratieve lasten en het verwachte risico van niet-naleving. Daarbij moet het gebruik van vaste bedragen, forfaits en schalen van eenheidskosten en financiering worden overwogen, alsook niet aan financiering gekoppelde kosten als bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.

(32)  De soorten financiering en de uitvoeringsmethoden in het kader van deze verordening moeten worden gekozen op grond van het vermogen van de uitvoerder van het project om de specifieke doelstellingen van de acties te verwezenlijken en resultaten te behalen, met name rekening houdend met de omvang van de uitvoerder en het project, de controlekosten, de administratieve lasten en het verwachte risico van niet-naleving. Daarbij moet het gebruik van vaste bedragen, forfaits en schalen van eenheidskosten en financiering worden overwogen, alsook niet aan financiering gekoppelde kosten als bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(33 bis)  Om de synergieën tussen de middelen van de Unie en direct beheerde instrumenten te optimaliseren, moet het verstrekken van steun voor acties die reeds een excellentiekeurmerk hebben ontvangen, worden bevorderd.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  Volgens artikel 94 van Besluit 2013/755/EU28 van de Raad komen in landen en gebieden overzee gevestigde personen en entiteiten in aanmerking voor financiering, overeenkomstig de voorschriften en doelstellingen van het programma en eventuele regelingen die van toepassing zijn op de lidstaat waarmee het desbetreffende land of gebied overzee banden heeft.

(34)  Volgens artikel 94 van Besluit 2013/755/EU28 van de Raad komen in landen en gebieden overzee gevestigde personen en entiteiten in aanmerking voor financiering, overeenkomstig de voorschriften en doelstellingen van het programma en eventuele regelingen die van toepassing zijn op de lidstaat waarmee het desbetreffende land of gebied overzee banden heeft. Bij de uitvoering van het programma moet rekening worden gehouden met de problemen die rijzen ten gevolge van de grote afstand tot deze landen en gebieden, en hun efficiënte deelname aan het programma moet worden gemonitord en regelmatig worden geëvalueerd.

__________________

__________________

28 Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit") (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).

28 Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit") (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(34 bis)  In overeenstemming met artikel 349 VWEU moeten maatregelen worden genomen om de deelname van de ultraperifere gebieden aan alle acties te vergroten. Mobiliteitsuitwisselingen voor hun artiesten en hun werken, en samenwerking tussen mensen en organisaties uit die gebieden en hun buren en derde landen moeten worden bevorderd. Aldus wordt het mogelijk dat mensen in dezelfde mate profiteren van de concurrentievoordelen die de culturele en creatieve industrieën kunnen bieden, met name economische groei en ontwikkeling. Dergelijke maatregelen moeten regelmatig worden gemonitord en geëvalueerd.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  Om een vlotte uitvoering van het programma te waarborgen, kunnen de kosten die de begunstigde heeft gemaakt voordat hij de subsidieaanvraag heeft ingediend, met name kosten in verband met de intellectuele-eigendomsrechten, als subsidiabel worden beschouwd, op voorwaarde dat die kosten rechtstreeks verband houden met de ondersteunde acties.

(36)  Om de continuïteit van de financiële steun in het kader van het programma te waarborgen en de groeiende financieringstekorten waarmee de begunstigden worden geconfronteerd, te dekken, moeten de kosten die de begunstigde heeft gemaakt voordat hij de subsidieaanvraag heeft ingediend, met name kosten in verband met de intellectuele-eigendomsrechten, als subsidiabel worden beschouwd, op voorwaarde dat die kosten rechtstreeks verband houden met de ondersteunde acties.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)   Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden toegekend ter vaststelling van de werkprogramma's. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad. Er dient voor te worden gezorgd dat het voorafgaande programma correct wordt afgesloten, met name wat betreft de voortzetting van meerjarige regelingen voor het beheer, zoals de financiering van technische en administratieve ondersteuning. Met ingang van [1 januari 2021] moet in het kader van de technische en administratieve ondersteuning waar nodig worden gezorgd voor het beheer van acties in het kader van het voorafgaande programma die tegen [31 december 2020] nog niet zijn afgerond.

(38)   Aan de Commissie moet de bevoegdheid worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het VWEU handelingen vast te stellen met betrekking tot het vaststellen van werkprogramma's. Er dient voor te worden gezorgd dat het voorafgaande programma correct wordt afgesloten, met name wat betreft de voortzetting van meerjarige regelingen voor het beheer, zoals de financiering van technische en administratieve ondersteuning. Met ingang van [1 januari 2021] moet in het kader van de technische en administratieve ondersteuning waar nodig worden gezorgd voor het beheer van acties in het kader van het voorafgaande programma die tegen [31 december 2020] nog niet zijn afgerond.

___________________________

 

  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

 

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 bis)  Met het oog op een doelmatige en efficiënte uitvoering van het programma moet de Commissie ervoor zorgen dat er tijdens het aanvraagstadium of tijdens de behandelingsfase van de aanvragen voor de aanvragers geen onnodige bureaucratische rompslomp ontstaat.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 ter)Er moet met name aandacht worden besteed aan kleinschalige projecten en hun toegevoegde waarde, gezien de specifieke kenmerken van de culturele en creatieve sectoren.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  "culturele en creatieve sectoren": alle sectoren waarin de activiteiten gebaseerd zijn op culturele waarden of artistieke en andere individuele of collectieve creatieve uitingen. Tot die activiteiten behoren onder meer het ontwikkelen, creëren, produceren, verspreiden en in stand houden van goederen en diensten die culturele, artistieke of andere creatieve uitingen belichamen, evenals aanverwante functies zoals educatie of beheer. Die activiteiten hebben het potentieel om innovatie en werkgelegenheid te genereren, met name uit intellectuele eigendom. De sectoren omvatten architectuur, archieven, bibliotheken en musea, artistieke ambachten, audiovisuele werken (zoals film, tv-producties, videogames en multimediale uitingen), materieel en immaterieel cultureel erfgoed, design (ook van mode), festivals, muziek, literatuur, uitvoerende kunsten, boeken en uitgeverijen, radioproducties en beeldende kunsten;

(2)  "culturele en creatieve sectoren": alle sectoren waarin de activiteiten gebaseerd zijn op culturele waarden of artistieke en andere individuele of collectieve creatieve uitingen en praktijken, ongeacht de vraag of deze activiteiten marktgericht of niet-marktgericht zijn. Tot die activiteiten behoren onder meer het ontwikkelen, creëren, produceren, verspreiden en in stand houden van praktijken, goederen en diensten die culturele, artistieke of andere creatieve uitingen belichamen, evenals aanverwante functies zoals educatie of beheer. Vele van die activiteiten hebben het potentieel om innovatie en werkgelegenheid te genereren, met name uit intellectuele eigendom. De sectoren omvatten architectuur, archieven, bibliotheken en musea, artistieke ambachten, audiovisuele werken (zoals film, tv-producties, videogames en multimediale uitingen), materieel en immaterieel cultureel erfgoed, muziek, literatuur, uitvoerende kunsten, boeken en uitgeverijen, radioproducties, beeldende kunsten, festivals en design, ook van modeontwerp;

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  bijdragen tot de erkenning en bevordering van de intrinsieke waarde van cultuur, en het veiligstellen en bevorderen van de kwaliteit van de Europese cultuur als bijzondere dimensie van de persoonlijke ontwikkeling, het onderwijs, de sociale samenhang, de vrijheid van mening en meningsuiting en van kunsten, en zo de democratie, kritisch denken, het gevoel erbij te horen en het burgerschap versterken en vergroten als bronnen voor pluralistisch media- en cultuurlandschap;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  bevordering van Europese samenwerking op het gebied van culturele en taalkundige diversiteit en erfgoed;

a)  bevordering van Europese samenwerking op het gebied van culturele, artistieke en taalkundige diversiteit, mede door het vergroten van de rol van artiesten en culturele actoren, de kwaliteit van de Europese culturele en artistieke productie en van het gemeenschappelijke materiële en immateriële erfgoed;

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  verbetering van het concurrentievermogen van de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector.

b)  bevordering van het concurrentievermogen van alle culturele en creatieve sectoren en verhoging van hun economische gewicht, in het bijzonder van de audiovisuele sector door middel van het creëren van banen en het vergroten van de innovatie en creativiteit in deze sectoren.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  versterking van de economische, sociale en externe dimensies van samenwerking op Europees niveau om de culturele verscheidenheid in en het culturele erfgoed van Europa te ontwikkelen en bevorderen, het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren te verbeteren en de internationale culturele betrekkingen te verstevigen;

a)  versterking van de economische, artistieke, culturele, sociale en externe dimensies van samenwerking op Europees niveau om de culturele verscheidenheid in en het culturele materiële en immateriële erfgoed van Europa te ontwikkelen en te bevorderen, het concurrentievermogen en innovatie van de Europese culturele en creatieve sectoren te verbeteren en de internationale culturele betrekkingen te verstevigen;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  bevordering van de culturele en creatieve sectoren, met inbegrip van de audiovisuele sector, ondersteuning van artiesten, actoren, ambachtslieden en betrokkenheid van het publiek, met speciale aandacht voor gendergelijkheid en ondervertegenwoordigde groepen;

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  bevordering van het concurrentievermogen en de schaalbaarheid van de Europese audiovisuele industrie;

b)  bevordering van het concurrentievermogen, de innovatie en de schaalbaarheid van de Europese audiovisuele sector, met name van kmo's, onafhankelijke productiebedrijven en organisaties in de culturele en creatieve sectoren, en bevordering van de kwaliteit van de activiteiten van de Europese audiovisuele sector op duurzame wijze waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige sectorale en geografische aanpak;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  bevordering van beleidssamenwerking en innovatieve acties ter ondersteuning van alle programmaonderdelen, waaronder bevordering van een divers en pluralistisch medialandschap, mediageletterdheid en sociale inclusie.

c)  bevordering van beleidssamenwerking en innovatieve acties, inclusief nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen en creatieve oplossingen, ter ondersteuning van alle programmaonderdelen en alle culturele en creatieve sectoren, waaronder het waarborgen van de vrijheid van artistieke expressie en de bevordering van een divers, onafhankelijk en pluralistisch, cultureel en medialandschap, mediageletterdheid, digitale vaardigheden, cultureel en artistiek onderwijs, gendergelijkheid, actief burgerschap, interculturele dialoog, weerstandsvermogen en sociale inclusie, met name van personen met een handicap, mede middels de grotere toegankelijkheid van cultuurgoederen en -diensten;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  bevordering van de mobiliteit van artiesten en de actoren in de culturele en creatieve sectoren en het circuleren van hun werken;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter)  de culturele en creatieve sectoren voorzien van data, analyses en een passende reeks kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, en de ontwikkeling van een samenhangend systeem voor evaluaties en effectbeoordelingen, met inbegrip van die welke een sectoroverschrijdende dimensie hebben.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het "SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel" bestrijkt activiteiten in alle culturele en creatieve sectoren.

c)  het "SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel" bestrijkt activiteiten in alle culturele en creatieve sectoren, met inbegrip van de nieuwsmediasector.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis

 

Europese toegevoegde waarde

 

Erkenning van de intrinsieke en economische waarde van de cultuur en creativiteit, en eerbiediging van de kwaliteit en pluriformiteit van de waarden en het beleid van de Unie.

 

Het programma ondersteunt alleen die acties en activiteiten die een potentiële Europese toegevoegde waarde opleveren en bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 3.

 

De Europese toegevoegde waarde van de acties en activiteiten van het programma wordt gegarandeerd door bijvoorbeeld:

 

a) het transnationale karakter van de acties en activiteiten die een aanvulling vormen op regionale, nationale, internationale en andere programma's en beleidsmaatregelen van de Unie en de impact van die acties en activiteiten op de toegang van burgers tot cultuur en hun actieve betrokkenheid, onderwijs, sociale inclusie en de interculturele dialoog;

 

b) de ontwikkeling en bevordering van de transnationale en internationale samenwerking tussen actoren op cultureel en creatief gebied, waaronder artiesten, audiovisuele beroepsbeoefenaars, culturele en creatieve organisaties en kmo's en audiovisuele actoren, met de nadruk op het stimuleren van uitgebreidere, snellere, doeltreffendere en duurzamere antwoorden op globale uitdagingen, met name ten aanzien van de digitale omwenteling;

 

c) de schaalvoordelen, groei en banen die door de steun van de Unie worden bevorderd, waardoor een hefboomeffect wordt gecreëerd dat aanvullende middelen kan genereren;

 

d) waarborging van eerlijkere concurrentievoorwaarden in de culturele en creatieve sectoren door rekening te houden met de specifieke kenmerken van de verschillende landen, ook van landen of regio's in een bijzondere geografische of taalkundige situatie, zoals de ultraperifere regio's die zijn erkend in artikel 349 VWEU, en de overzeese landen en gebiedsdelen die onder het gezag van een in Bijlage II bij het VWEU genoemde lidstaat staan;

 

e) de bevordering van een verhaal over Europese gemeenschappelijke wortels en diversiteit.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  bevorderen van artistieke expressie en creatie;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter -a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a bis)  koesteren van talent, competenties en vaardigheden en stimuleren van samenwerking en innovatie in de gehele keten van culturele en creatieve sectoren, met inbegrip van erfgoed;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  versterken van de grensoverschrijdende dimensie en circulatie van Europese culturele en creatieve actoren en werken;

a)  versterken van de grensoverschrijdende dimensie, circulatie en zichtbaarheid van Europese culturele en creatieve actoren en hun werken, onder meer door middel van residentieprogramma's, tournees, evenementen, workshops, tentoonstellingen en festivals, alsook door de uitwisseling van beste praktijken te bevorderen en de professionele capaciteiten te vergroten;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  vergroten van culturele deelname in heel Europa;

b)  vergroten van culturele toegang, culturele deelname, cultureel bewustzijn en betrokkenheid van het publiek in heel Europa, met name wat personen met een handicap of personen uit een kansarme omgeving betreft;

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  bevorderen van maatschappelijke veerkracht en sociale inclusie via cultuur en cultureel erfgoed;

c)  bevorderen van maatschappelijke veerkracht en verbeteren van sociale inclusie, interculturele en democratische dialoog en culturele uitwisseling via kunst, cultuur en cultureel erfgoed;

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  vergroten van het vermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren om tot bloei te komen en werkgelegenheid en groei te genereren;

d)  vergroten van het vermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren om tot bloei te komen en te innoveren, artistiek werk te creëren, cruciale competenties, kennis, vaardigheden, nieuwe artistieke praktijken en duurzame werkgelegenheid en groei te genereren en te ontwikkelen, alsook bij te dragen aan lokale en regionale ontwikkeling;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  stimuleren van de professionele capaciteit van personen in de culturele en creatieve sectoren, door hun positie te versterken via passende maatregelen;

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  versterken van de Europese identiteit en waarden door cultureel bewustzijn, kunstonderwijs en cultuurgebaseerde creativiteit in het onderwijs;

e)  versterken van de Europese identiteit, actief burgerschap, gemeenschapszin en gevoel voor democratische waarden door middel van cultureel bewustzijn, cultureel erfgoed, expressie, kritisch denken, artistieke expressie, zichtbaarheid en erkenning voor de makers, kunst, onderwijs en cultuurgebaseerde creativiteit in formele, niet-formele en informele onderwijsvormen voor een leven lang leren;

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  bevorderen van internationale capaciteitsopbouw van Europese culturele en creatieve sectoren om op internationaal niveau actief te kunnen zijn;

f)  bevorderen van internationale capaciteitsopbouw van Europese culturele en creatieve sectoren, met inbegrip van grassroots- en micro-organisaties, om op internationaal niveau actief te kunnen zijn;

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  bijdragen aan de mondiale strategie van de Unie voor internationale betrekkingen door culturele diplomatie.

g)  bijdragen aan de mondiale strategie van de Unie voor internationale culturele betrekkingen door de langetermijneffecten van de strategie te proberen verzekeren door middel van een interpersoonlijke benadering waarin een rol is weggelegd voor culturele netwerken, het maatschappelijk middenveld en grassrootsorganisaties.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In het kader van specifieke acties binnen het onderdeel CULTUUR is er bijzondere aandacht voor de muzieksector wat financiële verdeling en gerichte acties betreft. Op maat gesneden oproepen en instrumenten moeten het concurrentievermogen van de muzieksector helpen aanzwengelen en inspelen op een aantal specifieke uitdagingen waar deze sector mee te kampen heeft.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  koesteren van talent en vaardigheden en stimuleren van samenwerking en innovatie bij het creëren en produceren van Europese audiovisuele werken;

a)  koesteren van talent, competenties, vaardigheden en het gebruik van digitale technologieën, en stimuleren van samenwerking, mobiliteit en innovatie bij het creëren en produceren van Europese audiovisuele werken, ook over de grenzen heen;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  uitbreiden van distributie online en in bioscopen en verschaffen van bredere grensoverschrijdende toegang tot Europese audiovisuele werken, waaronder via innovatieve bedrijfsmodellen en het gebruik van nieuwe technologieën;

b)  uitbreiden van de transnationale en internationale circulatie en van online en offline distributie, met name distributie in bioscopen, van Europese audiovisuele werken in de nieuwe digitale omgeving;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het internationaal publiek bredere toegang geven tot audiovisuele werken van de Unie, met name door middel van promotie, evenementen, het stimuleren van filmgeletterdheid en festivals;

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  verbeteren van het audiovisueel erfgoed en vergemakkelijken van de toegang tot en ondersteunen en bevorderen van audiovisuele archieven en bibliotheken als bronnen van herinnering, onderwijs, hergebruik en nieuwe activiteiten, onder meer door middel van de meest recente digitale technologieën;

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  bevorderen van Europese audiovisuele werken en ondersteunen van publieksontwikkeling binnen en buiten Europa.

c)  bevorderen van Europese audiovisuele werken en ondersteunen van maatregelen om een publiek van alle leeftijden te betrekken, met name jongeren en personen met een handicap, met het oog op een proactief en legaal gebruik van audiovisuele werken binnen en buiten Europa, alsook met het oog op het delen van door gebruikers gegenereerde inhoud, onder meer door het stimuleren van audiovisueel en filmonderwijs.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze prioriteiten worden gerealiseerd door steun voor de creatie, bevordering, toegang en verspreiding van Europese werken die het potentieel hebben om grote publieken binnen en buiten Europa te bereiken, waarbij wordt ingespeeld op nieuwe marktontwikkelingen, als aanvulling op de richtlijn audiovisuele mediadiensten.

Deze prioriteiten worden gerealiseerd door steun voor de creatie, bevordering, toegang en verspreiding van Europese werken, waarbij de Europese waarden en gemeenschappelijke identiteit worden uitgedragen, met het potentieel om grote publieken van alle leeftijden binnen en buiten Europa te bereiken, en waarbij wordt ingespeeld op nieuwe marktontwikkelingen, als aanvulling op de richtlijn audiovisuele mediadiensten.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  ondersteunen van sectoroverschrijdende transnationale beleidssamenwerking, waaronder met betrekking tot de rol van cultuur bij sociale inclusie, bevorderen van kennis van het programma en ondersteunen van de overdraagbaarheid van resultaten;

a)  ondersteunen van sectoroverschrijdende transnationale beleidssamenwerking, waaronder met betrekking tot de bevordering van de rol van cultuur bij sociale inclusie, met name wat personen met een handicap betreft, en bij het stimuleren van democratie, en bevorderen van kennis van het programma en ondersteunen van de overdraagbaarheid van resultaten, teneinde de zichtbaarheid van het programma te vergroten;

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  bevorderen van innovatieve aanpakswijzen voor de schepping, toegang, distributie en bevordering van inhoud in verschillende culturele en creatieve sectoren;

b)  bevorderen van innovatieve aanpakswijzen voor de schepping van artistieke inhoud, alsook artistiek onderzoek, toegang tot kunst en de distributie en bevordering ervan, met inachtneming van auteursrechtelijke bescherming, in de verschillende culturele en creatieve sectoren, zowel wat marktgerelateerde als niet-marktgerelateerde aspecten betreft;

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  bevorderen van horizontale activiteiten die meerdere sectoren bestrijken en zijn gericht op de aanpassing aan de structurele veranderingen die de mediasector ondergaat, waaronder het versterken van een vrij, divers en pluralistisch medialandschap, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid;

c)  bevorderen van horizontale activiteiten die meerdere sectoren bestrijken en zijn gericht op de aanpassing aan de structurele en technologische veranderingen die de mediasector ondergaat, waaronder het versterken van een vrij, divers en pluralistisch media-, artistiek en cultureel landschap, beroepsethiek in de journalistiek, kritisch denken en mediageletterdheid, met name onder jongeren, door te helpen bij de aanpassing aan nieuwe instrumenten en formats in de media en de verspreiding van desinformatie tegen te gaan;

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  oprichten en ondersteunen van programmadesks voor het bevorderen van het programma in de desbetreffende landen en om grensoverschrijdende samenwerking binnen de culturele en creatieve sectoren te stimuleren.

d)  oprichten en de actieve betrokkenheid ondersteunen van programmadesks in deelnemende landen, met het oog op het bevorderen van het programma in de desbetreffende landen, op billijke en evenwichtige wijze, onder meer via netwerkactiviteiten op het terrein, alsook om de aanvragers te ondersteunen met betrekking tot het programma en basisinformatie te verstrekken over andere relevante ondersteuningsmogelijkheden in het kader van door de Unie gefinancierde programma's, en om grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van beste praktijken binnen de culturele en creatieve sectoren te stimuleren.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De financiële middelen voor de uitvoering van het programma over de periode 2021-2027 bedragen 1 850 000 000 EUR in lopende prijzen.

De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 20212027 bedragen 2 806 000 000 EUR in constante prijzen.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  tot 609 000 000 EUR voor de in artikel 3, lid 2, onder a), vermelde doelstelling (onderdeel CULTUUR);

–  ten minste 33 % voor de in artikel 3, lid 2, onder a), vermelde doelstelling (onderdeel CULTUUR);

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  tot 1 081 000 000 EUR voor de in artikel 3, lid 2, onder b), vermelde doelstelling (onderdeel MEDIA);

–  ten minste 58 % voor de in artikel 3, lid 2, onder b), vermelde doelstelling (onderdeel MEDIA);

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  tot 160 000 000 EUR voor de in artikel 3, lid 2, onder c), vermelde doelstelling (SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel).

–  tot 9 % voor de in artikel 3, lid 2, onder c), vermelde doelstelling (SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel), waarbij wordt gewaarborgd dat de financiële toewijzing voor elke nationale Creatief Europa-desk ten minste even hoog is als de financiële toewijzing waarin is voorzien uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1295/2013.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In aanvulling op de financiële middelen zoals vermeld in lid 1, en ter bevordering van de internationale dimensie van het programma, kunnen aanvullende financiële bijdragen ter beschikking worden gesteld uit de externe financieringsinstrumenten [instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking, het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)] om overeenkomstig deze verordening uitgevoerde en beheerde acties te ondersteunen. Die bijdrage wordt gefinancierd overeenkomstig de verordeningen waarbij die instrumenten zijn vastgesteld.

3.  In aanvulling op de financiële middelen zoals vermeld in lid 1, en ter bevordering van de internationale dimensie van het programma, kunnen aanvullende financiële bijdragen ter beschikking worden gesteld uit de externe financieringsinstrumenten [instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking, het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)] om overeenkomstig deze verordening uitgevoerde en beheerde acties te ondersteunen. Die bijdrage wordt gefinancierd overeenkomstig de verordeningen waarbij die instrumenten zijn vastgesteld, en wordt elk jaar aan de begrotingsautoriteit gemeld, samen met de bijdragen van derde landen aan het programma.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Derde landen kunnen deelnemen aan de governancestructuren van het programma en aan fora van belanghebbenden met het oog op de bevordering van informatie-uitwisseling.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Overeenkomsten met de derde landen die uit hoofde van deze verordening met het programma geassocieerd zijn, worden gefaciliteerd door middel van procedures die sneller zijn dan de procedures van Verordening (EU) nr. 1295/2013. Overeenkomsten met nieuwe landen worden op proactieve wijze bevorderd.

Motivering

Het is essentieel de deelname van die landen vanaf het prille begin van het programma zeker te stellen om de internationale dimensie te kunnen waarborgen.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het programma staat open voor deelname van internationale organisaties die actief zijn in de door het programma bestreken gebieden overeenkomstig het Financieel Reglement.

1.  Het programma staat open voor deelname van internationale organisaties die actief zijn in de door het programma bestreken gebieden, zoals de Unesco, de Raad van Europa via een meer gestructureerde samenwerking in het kader van de culturele routes en Eurimages, het EUIPO-waarnemingscentrum, de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom en de OESO, op basis van gezamenlijke bijdragen, met het oog op het behalen van de doelstellingen van het programma en overeenkomstig het Financieel Reglement.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 9 bis

 

Gegevensverzameling met betrekking tot de culturele en creatieve sectoren

 

De Commissie versterkt de samenwerking binnen haar diensten, zoals het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en Eurostat, met het oog op de verzameling van bruikbare statistische gegevens om de effecten van cultuurbeleid te meten en te analyseren. Voor het uitvoeren van die taak werkt de Commissie samen met kenniscentra in Europa en nationale bureaus voor de statistiek, alsook met de Raad van Europa, de OESO en de Unesco. Op die manier draagt ze bij aan het behalen van de doelstellingen van het onderdeel CULTUUR en ziet ze nauwgezet toe op verdere ontwikkelingen in het cultuurbeleid, onder meer door belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij de denkoefening over en de aanpassing van gemeenschappelijke indicatoren voor de verschillende sectoren of specifieke indicatoren per activiteitendomein. De Commissie brengt regelmatig over deze activiteiten verslag uit aan het Europees Parlement.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Blendingverrichtingen in het kader van dit programma vinden plaats in overeenstemming met de [InvestEU-verordening] en titel X van het Financieel Reglement.

3.  Blendingverrichtingen in het kader van dit programma vinden plaats in overeenstemming met titel X van het Financieel Reglement en de procedures die zijn vastgelegd in de [InvestEU-verordening]. De uit hoofde van het programma Creatief Europa tot stand gebrachte specifieke garantiefaciliteit wordt voortgezet in het kader van de [InvestEU-verordening] en houdt rekening met de uitvoeringspraktijken die zijn ontwikkeld in het kader van de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1295/2013.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Bijdragen aan een systeem voor onderlinge verzekeringen kan gelden als dekking voor het risico dat is verbonden aan de terugvordering van verschuldigde financiering door ontvangers en wordt als voldoende garantie beschouwd overeenkomstig het Financieel Reglement. De bepalingen van [artikel X van] Verordening XXX [opvolger van de verordening betreffende het Garantiefonds] zijn van toepassing.

4.  Bijdragen aan een systeem voor onderlinge verzekeringen kan gelden als dekking voor het risico dat is verbonden aan de terugvordering van verschuldigde financiering door ontvangers en wordt als voldoende garantie beschouwd overeenkomstig het Financieel Reglement. De bepalingen van [artikel X van] Verordening XXX [opvolger van de verordening betreffende het Garantiefonds], die gebaseerd zijn op en in overeenstemming zijn met de reeds ontwikkelde uitvoeringspraktijken, zijn van toepassing.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Om de internationale dimensie van het programma te bevorderen, leveren de programma's die tot stand zijn gebracht uit hoofde van Verordening .../... [instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ] en Verordening .../... [IPA III] een financiële bijdrage aan de in het kader van onderhavige verordening tot stand gebrachte acties. Deze verordening is van toepassing op het gebruik van die programma's, waarbij de naleving van de verordeningen waaronder de programma's respectievelijk vallen, wordt gewaarborgd.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het programma wordt uitgevoerd door middel van werkprogramma's als bedoeld in artikel 110 van het Financieel Reglement. In de werkprogramma's wordt in voorkomend geval het voor blendingverrichtingen gereserveerde totaalbedrag opgenomen.

1.  Het programma wordt uitgevoerd door middel van jaarlijkse werkprogramma's als bedoeld in artikel 110 van het Financieel Reglement. Voordat de werkprogramma's worden vastgesteld, vindt er een raadpleging van de verschillende belanghebbenden plaats om te waarborgen dat de geplande acties de diverse betrokken sectoren zo goed mogelijk ondersteunen. In de werkprogramma's wordt in voorkomend geval het voor blendingverrichtingen gereserveerde totaalbedrag opgenomen, waarbij blendingverrichtingen niet in de plaats komen van rechtstreekse financiering in de vorm van subsidies.

 

De algemene en specifieke doelstellingen en de bijbehorende beleidsprioriteiten en ‑acties van het programma, evenals de toegewezen begroting per actie, worden in detail gespecificeerd in de jaarlijkse werkprogramma's. Het jaarlijkse werkprogramma bevat ook een indicatief tijdschema voor de uitvoering.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het werkprogramma wordt door de Commissie vastgesteld door middel van een uitvoeringshandeling.

2.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde handelingen vast tot aanvulling van deze verordening door de vaststelling van jaarlijkse werkprogramma's.

Motivering

Om te verduidelijken dat het jaarlijkse werkprogramma belangrijk is voor het vaststellen van de daadwerkelijke begrotingsprioriteiten.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  In de oproepen tot het indienen van voorstellen kan rekening worden gehouden met de noodzaak om te voorzien in passende steun voor kleinschalige projecten in het kader van het onderdeel CULTUUR door middel van maatregelen die hogere medefinancieringspercentages kunnen inhouden.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Bij de toekenning van subsidies wordt rekening gehouden met de volgende kenmerken van het desbetreffende project:

 

a)  de kwaliteit van het project;

 

b)  de effecten ervan;

 

c)  de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering ervan.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het evaluatiecomité kan uit externe deskundigen bestaan.

2.  Het evaluatiecomité kan uit externe deskundigen bestaan. Tijdens de vergaderingen van het comité zijn de leden fysiek dan wel op afstand aanwezig.

 

De deskundigen hebben een beroepsachtergrond die aansluit bij het beoordeelde gebied. Het evaluatiecomité kan het advies inwinnen van deskundigen uit het land van aanvraag.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In afwijking van artikel [130, lid2], van het Financieel Reglement, en in naar behoren gemotiveerde gevallen kunnen de kosten die de begunstigde heeft gemaakt voordat hij de subsidieaanvraag heeft ingediend als subsidiabel worden beschouwd, op voorwaarde dat die kosten rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de ondersteunde acties en activiteiten.

3.  In afwijking van artikel [130, lid 2], van het Financieel Reglement, en in naar behoren gemotiveerde gevallen worden de kosten die de begunstigde heeft gemaakt voordat hij de subsidieaanvraag heeft ingediend als subsidiabel beschouwd, op voorwaarde dat die kosten rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de ondersteunde acties en activiteiten.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Aan de volgende entiteiten mogen subsidies worden toegekend zonder oproep tot het indienen van voorstellen:

5.  Aan de volgende entiteiten mogen bij wijze van uitzondering subsidies worden toegekend zonder oproep tot het indienen van voorstellen, op basis van specifieke taken en doelstellingen die door de Commissie worden vastgesteld en regelmatig worden beoordeeld aan de hand van de doelstellingen van het programma:

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de Europese filmacademie;

a)  de Europese filmacademie in de context van samenwerking met het Europees Parlement in verband met de LUX-filmprijs, op basis van een samenwerkingsovereenkomst waarover beide partijen onderhandelen en die door hen beiden wordt ondertekend, en in samenwerking met Europa Cinemas; in afwachting van de sluiting van de samenwerkingsovereenkomst worden de desbetreffende kredieten in de reserve geplaatst;

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het Jeugdorkest van de Europese Unie.

b)  het Jeugdorkest van de Europese Unie voor zijn activiteiten, waaronder de regelmatige selectie van en het aanbieden van opleiding aan jonge muzikanten uit alle lidstaten via residentieprogramma's bestaande uit mobiliteitskansen en de kans om op festivals op te treden en op tournee te gaan binnen de Unie en op internationaal niveau, waardoor wordt bijgedragen aan de verspreiding van Europese cultuur over de grenzen heen en aan de internationalisering van de loopbaan van jonge muzikanten en waarbij wordt gestreefd naar een geografisch evenwicht onder de deelnemers; het Jeugdorkest van de Europese Unie diversifieert zijn inkomsten voortdurend door actief op zoek te gaan naar financiële steun uit andere bronnen en zo zijn afhankelijkheid van financiering door de Unie te verminderen; de activiteiten van het Jeugdorkest van de Europese Unie zijn in overeenstemming met het programma en met de doelstellingen en prioriteiten van het onderdeel CULTUUR, met name wat betrokkenheid van het publiek betreft.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie draagt in samenwerking met de lidstaten zorg voor de algemene consistentie en complementariteit van het programma met het relevante beleid en de relevante programma's, met name op het gebied van evenwicht tussen vrouwen en mannen, onderwijs, jeugd en solidariteit, werkgelegenheid en sociale inclusie, onderzoek en innovatie, industrie en ondernemingen, landbouw en plattelandsontwikkeling, milieu en klimaatactie, cohesie, regionaal beleid en stadsontwikkeling, staatssteun en internationale samenwerking en ontwikkeling.

De Commissie draagt in samenwerking met de lidstaten zorg voor de algemene consistentie en complementariteit van het programma met het relevante beleid en de relevante programma's, met name op het gebied van evenwicht tussen vrouwen en mannen, onderwijs – met bijzondere aandacht voor digitaal onderwijs en mediageletterdheid – jeugd en solidariteit, werkgelegenheid en sociale inclusie – met bijzondere aandacht voor gemarginaliseerde groepen en minderheden – onderzoek en innovatie – met inbegrip van sociale innovatie – industrie en ondernemingen, landbouw en plattelandsontwikkeling, milieu en klimaatactie, cohesie, regionaal beleid en stadsontwikkeling, duurzaam toerisme, staatssteun, mobiliteit en internationale samenwerking en ontwikkeling, onder meer met het oog op een efficiënter gebruik van overheidsmiddelen;

 

de Commissie zorgt ervoor dat bij de toepassing van de in [het InvestEU-programma] vastgelegde procedures in het kader van het programma rekening wordt gehouden met de praktijken die zijn ontwikkeld in het kader van de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren, die is opgezet bij Verordening (EU) nr. 1295/2013.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het voldoet aan de minimumeisen inzake kwaliteit van die oproep tot het indienen van voorstellen;

b)  het voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van die oproep tot het indienen van voorstellen;

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Een voorstel waaraan een excellentiekeur is toegekend kan rechtstreeks financiering ontvangen uit andere programma's en andere fondsen die onder [de verordening gemeenschappelijke bepalingen, COM(2018)0375] vallen, in overeenstemming met artikel 67, lid 5, daarvan, op voorwaarde dat het voorstel in samenhang is met de doelstellingen van het programma. De Commissie zorgt ervoor dat de selectie- en gunningscriteria voor de projecten waaraan de excellentiekeur wordt toegekend coherent, duidelijk en transparant zijn voor de potentiële begunstigden.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 16 bis

 

Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren in het kader van InvestEU

 

1.  Financiële steun in het kader van het nieuwe InvestEU-programma bouwt voort op de doelstellingen en criteria van de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren, met inachtneming van de specifieke aard van de sector.

 

2.  Het InvestEU-programma biedt:

 

a)  toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren;

 

b)  garanties voor deelnemende financiële intermediairs uit landen die deelnemen aan de garantiefaciliteit;

 

c)  aanvullende deskundigheid voor deelnemende financiële intermediairs om de risico's die verband houden met kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties en culturele en creatieve projecten te kunnen evalueren;

 

d)  het volume aan schuldfinanciering dat ter beschikking van kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties is gesteld;

 

e)  de mogelijkheid voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in alle regio's en sectoren om een gediversifieerde leningenportefeuille op te bouwen en een marketing- en promotieplan voor te stellen;

 

f)  de volgende soorten leningen: investeringen in materiële en immateriële activa, met uitzondering van persoonlijk onderpand; bedrijfsoverdrachten; bedrijfskapitaal, zoals interimkrediet, overbruggingskrediet, kasstroom en kredietlijnen.

Motivering

Er moet een verwijzing naar de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren worden ingevoerd, teneinde de beginselen en verworvenheden hiervan te waarborgen.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Voor de verschillende onderdelen wordt een gemeenschappelijke reeks kwalitatieve indicatoren vastgesteld. Voor elk onderdeel afzonderlijk wordt er tevens een specifieke reeks indicatoren vastgesteld.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Om een doeltreffende beoordeling van de voortgang van het programma op weg naar de verwezenlijking van de doelstellingen ervan te waarborgen, is de Commissie gemachtigd om overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de bepalingen voor een monitoring- en evaluatiekader te ontwikkelen, inclusief door middel van wijzigingen in bijlage II om de indicatoren te herzien en aan te vullen indien dit nodig is voor evaluatiedoeleinden.

2.  Om een doeltreffende beoordeling van de voortgang van het programma op weg naar de verwezenlijking van de doelstellingen ervan te waarborgen, is de Commissie gemachtigd om overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de bepalingen voor een monitoring- en evaluatiekader te ontwikkelen, inclusief door middel van wijzigingen in bijlage II om de indicatoren te herzien en aan te vullen. De Commissie stelt uiterlijk op 31 december 2022 een gedelegeerde handeling betreffende de indicatoren vast.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De beschikbare cijfers betreffende het bedrag aan vastleggings- en betalingskredieten dat nodig zou zijn geweest voor de financiering van de projecten met het excellentiekeur worden elk jaar aan de twee takken van de begrotingsautoriteit meegedeeld, ten minste drie maanden vóór de datum van publicatie van hun respectieve standpunten inzake de begroting van de Unie voor het volgende jaar, overeenkomstig het gezamenlijk overeengekomen tijdschema voor de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen.

2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uiterlijk op 30 juni 2024 uitgevoerd.

 

De Commissie dient het tussentijds evaluatieverslag uiterlijk op 31 december 2024 in bij het Europees Parlement en de Raad.

 

De Commissie dient in voorkomend geval en op basis van de tussentijdse evaluatie een wetgevingsvoorstel tot herziening van deze verordening in.

Motivering

Om te voorzien in een passende en tijdige tussentijdse evaluatie.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, maar uiterlijk twee jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van het programma uit.

3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, maar uiterlijk twee jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, dient de Commissie een eindevaluatie van het programma in.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren, waarbij zij in het bijzonder de naam van het programma en, voor acties die uit hoofde van het onderdeel MEDIA worden gefinancierd, het MEDIA-logo gebruiken. De Commissie ontwerpt een CULTUUR-logo dat wordt gebruikt voor acties die uit hoofde van het onderdeel CULTUUR worden gefinancierd.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  samenwerkingsprojecten;

a)  transnationale samenwerkingsprojecten, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen kleinschalige, middelgrote en grootschalige projecten, met bijzondere aandacht voor kleine culturele organisaties en culturele micro-organisaties;

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  mobiliteit van artiesten en culturele en creatieve actoren;

d)  mobiliteit van artiesten, ambachtslieden en culturele en creatieve actoren bij hun transnationale activiteiten, onder meer door hun kosten te dekken die verband houden met artistieke activiteiten en de verspreiding van artistieke en culturele werken;

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  ondersteuning van culturele en creatieve organisaties om internationaal te opereren;

e)  ondersteuning van culturele en creatieve organisaties om internationaal te opereren en hun capaciteitsopbouw te ondersteunen;

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  ondersteuning van de muzieksector; bevorderen van verscheidenheid, creativiteit en innovatie op het gebied van muziek, met name de verspreiding van muzikaal werk in Europa en erbuiten, opleidingen en publieksontwikkeling voor Europese muzikanten en ondersteuning voor gegevensverzameling en -analyse;

a)  ondersteuning van de muzieksector; bevorderen van verscheidenheid, creativiteit en innovatie op het gebied van muziek, met name de livemuzieksector, onder meer door netwerkactiviteiten, de verspreiding en promotie van diverse Europese muzikale werken en repertoires in Europa en erbuiten, opleidingen, deelname aan muziek, toegang tot muziek, publieksontwikkeling, zichtbaarheid en erkenning van (voornamelijk jonge en opkomende) makers, organisatoren en artiesten, en ondersteuning voor gegevensverzameling en -analyse;

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  ondersteuning van de boeken- en uitgeverijsector; gerichte acties ter bevordering van verscheidenheid, creativiteit en innovatie, met name de vertaling en het aanprijzen van Europese literatuur over de grenzen heen binnen en buiten Europa, opleidingen en uitwisselingen voor beroepsbeoefenaars in de sector, auteurs en vertalers en transnationale projecten voor samenwerking, innovatie en ontwikkeling in de sector;

b)  ondersteuning van de boeken- en uitgeverijsector; gerichte acties ter bevordering van verscheidenheid, creativiteit, innovatie, met name de vertaling, de aanpassing naar voor personen met een handicap toegankelijke formaten en het aanprijzen van Europese literatuur over de grenzen heen binnen en buiten Europa, onder meer via bibliotheken, opleidingen en uitwisselingen voor beroepsbeoefenaars in de sector, auteurs en vertalers, alsook transnationale projecten voor samenwerking, innovatie en ontwikkeling in de sector;

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  ondersteuning van de architectuursector en de sector cultureel erfgoed; gerichte acties voor de mobiliteit van actoren, capaciteitsopbouw, publieksontwikkeling en internationalisering van de sector cultureel erfgoed en de architectuursector, bevordering van Baukultur, ondersteuning van het veiligstellen, bewaren en versterken van cultureel erfgoed en de waarden ervan door bewustmaking, netwerken en intercollegiaal leren;

c)  ondersteuning van de sector cultureel erfgoed en van architectuur; gerichte acties voor de mobiliteit van actoren, onderzoek, totstandbrenging van hoogwaardige normen, capaciteitsopbouw, het delen van professionele kennis en vaardigheden voor ambachtslieden, betrokkenheid van het publiek, ondersteuning van het veiligstellen, bewaren, regenereren van leefruimte, adaptief hergebruik, bevordering van Baukultur, duurzaamheid, verspreiding, versterking en internationalisering van cultureel erfgoed en de waarden ervan door bewustmaking, netwerken en intercollegiaal leren;

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  ondersteuning van andere sectoren; gerichte acties ter bevordering van de ontwikkeling van de creatieve aspecten van de ontwerp- en modesectoren en cultureel toerisme en de aanprijzing en vertegenwoordiging ervan buiten de Europese Unie.

d)  ondersteuning van andere sectoren; gerichte promotieacties ter bevordering van de ontwikkeling van de creatieve aspecten van andere sectoren, waaronder de ontwerp- en modesectoren en duurzaam cultureel toerisme en de aanprijzing en vertegenwoordiging ervan buiten de Europese Unie.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Ondersteuning van alle culturele en creatieve sectoren op gebieden van gemeenschappelijke behoefte, aangezien de ontwikkeling van een sectorale actie een geschikte methode kan zijn in gevallen waar een gerichte benadering gerechtvaardigd is door de specifieke kenmerken van een deelsector. Er wordt een horizontale benadering gehanteerd voor transnationale projecten met het oog op samenwerking, mobiliteit en internationalisering, onder meer via residentieprogramma's, tournees, evenementen, liveoptredens, tentoonstellingen en festivals, alsook met het oog op de bevordering van diversiteit, creativiteit en innovatie, opleiding en uitwisselingen voor beroepsbeoefenaars uit de sector, capaciteitsopbouw, netwerkactiviteiten, vaardigheden, publieksontwikkeling en gegevensverzameling en -analyse. Sectorale acties krijgen een begroting toegewezen die in verhouding staat tot de als prioriteit aangewezen sectoren. Sectorale acties moeten helpen inspelen op de specifieke uitdagingen waar de verschillende prioritaire sectoren als vastgesteld in deze bijlage mee worden geconfronteerd, voortbouwend op bestaande proefprojecten en voorbereidende acties.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Speciale acties gericht op het zichtbaar en tastbaar maken van de Europese culturele verscheidenheid en het cultureel erfgoed en het koesteren van de interculturele dialoog:

Speciale acties gericht op het zichtbaar en tastbaar maken van de Europese identiteit en culturele verscheidenheid en het cultureel erfgoed en het koesteren van de interculturele dialoog:

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  Europees erfgoedlabel, waarborgen van financiële steun aan Verordening (EU) nr. 1194/2011 van het Europees Parlement en de Raad34;

b)  Europees erfgoedlabel, waarborgen van financiële steun aan Verordening (EU) nr. 1194/2011 van het Europees Parlement en de Raad34 en een netwerk van sites met het Europees erfgoedlabel;

__________________

__________________

34 Besluit nr. 1194/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot instelling van een actie van de Europese Unie voor het Europees erfgoedlabel (PB L 303 van 22.11.2011, blz. 1).

34 Besluit nr. 1194/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot instelling van een actie van de Europese Unie voor het Europees erfgoedlabel (PB L 303 van 22.11.2011, blz. 1).

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  EU-cultuurprijzen;

c)  EU-cultuurprijzen, met inbegrip van de Europese theaterprijs;

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – rubriek 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  acties gericht op interdisciplinaire producties in verband met Europa en de Europese waarden;

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de prioriteiten van het programmaonderdeel MEDIA als bedoeld in artikel 5 wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de landen wat de productie, verspreiding en toegankelijkheid van audiovisuele inhoud betreft, alsook wat de omvang en specifieke kenmerken van de respectieve markten betreft, en worden uitgevoerd door middel van, onder meer:

Voor de prioriteiten van het programmaonderdeel MEDIA als bedoeld in artikel 5 wordt rekening gehouden met de vereisten van Richtlijn 2010/13/EU en de verschillen tussen de landen wat de productie, verspreiding en toegankelijkheid van audiovisuele inhoud betreft, alsook wat de omvang en specifieke kenmerken van de respectieve markten betreft, en de prioriteiten worden uitgevoerd door middel van, onder meer:

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de ontwikkeling van audiovisuele werken;

a)  de ontwikkeling van Europese audiovisuele werken, met name films en televisiewerken zoals fictie, kortfilms, documentaires, kinderfilms en animatiefilms, alsook interactieve werken zoals kwalitatief hoogwaardige en narratieve videogames en multimedia met een versterkt grensoverschrijdend verspreidingspotentieel van Europese onafhankelijke productiebedrijven;

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de productie van innovatieve inhoud voor televisie en seriële verteltechnieken;

b)  de productie van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige inhoud voor televisie en seriële verteltechnieken voor alle leeftijden, door ondersteuning van Europese onafhankelijke productiebedrijven;

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  ondersteuning van initiatieven gericht op de creatie en promotie van werken die verband houden met de geschiedenis van de Europese integratie en Europese verhalen.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  reclame- en marketinginstrumenten, waaronder online en met gebruikmaking van gegevensanalyse, om de prominentie, de zichtbaarheid, de toegang over de grenzen heen en het bereiken van publiek van Europese werken te vergroten;

c)  promotie-, reclame- en marketinginstrumenten, waaronder online en met gebruikmaking van gegevensanalyse, om de prominentie, de zichtbaarheid, de toegang over de grenzen heen en het bereiken van publiek van Europese werken te vergroten;

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  ondersteuning van de internationale verkoop en verspreiding van niet-nationale Europese werken op alle platforms, waaronder door gecoördineerde verspreidingsstrategieën in verschillende landen;

d)  ondersteuning van de internationale verkoop en verspreiding van niet-nationale Europese werken op alle platforms die zich richten op zowel kleine als grote producties, waaronder door gecoördineerde verspreidingsstrategieën in verschillende landen en ondertiteling, nasynchronisatie en audiodescriptie;

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  acties ter ondersteuning van landen met een lage capaciteit om hun respectieve vastgestelde tekortkomingen te verbeteren;

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  ondersteuning van business-to-business-uitwisselingen en netwerkactiviteiten ter bevordering van Europese en internationale coproducties;

e)  ondersteuning van business-to-business-uitwisselingen en netwerkactiviteiten ter bevordering van Europese en internationale coproducties en de verspreiding van Europese werken;

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  ondersteuning van Europese netwerken van makers van audiovisueel werk uit verschillende landen met het oog op het koesteren van creatief talent in de audiovisuele sector;

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e ter)  specifieke maatregelen om bij te dragen aan een rechtvaardige behandeling van creatief talent in de audiovisuele sector;

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  initiatieven ter bevordering van publieksontwikkeling en filmonderwijs, met name gericht op jong publiek;

g)  initiatieven ter bevordering van publieksontwikkeling en publieksbinding, met name in bioscopen en in film- en audiovisueel onderwijs, met name gericht op jong publiek;

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  activiteiten in het kader van opleiding en mentoring ter versterking van het vermogen van audiovisuele actoren om zich aan te passen aan nieuwe marktontwikkelingen en digitale technologieën;

h)  activiteiten in het kader van opleiding en mentoring ter versterking van het vermogen van audiovisuele actoren, met inbegrip van ambachtslieden, om zich aan te passen aan nieuwe marktontwikkelingen en digitale technologieën;

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  een Europees netwerk voor actoren op het gebied van video-on-demand met het oog op vertoning van een significant aandeel van niet-nationale Europese werken;

i)  een of meer Europese netwerken voor actoren op het gebied van video-on-demand met het oog op vertoning van een significant aandeel van niet-nationale Europese werken;

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j)  netwerken van Europese festivals met het oog op vertoning van een significant aandeel van niet-nationale Europese films;

j)  Europese festivals en netwerken van festivals met het oog op vertoning en bevordering van een waaier aan Europese audiovisuele werken, met een significant aandeel van niet-nationale Europese films;

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

k)  een Europees netwerk van bioscoopexploitanten met het oog op vertoning van een significant aandeel van niet-nationale Europese films;

k)  een Europees netwerk van bioscoopexploitanten met het oog op vertoning van een significant aandeel van niet-nationale Europese films, het helpen versterken van de rol van bioscopen in de waardeketen en het benadrukken van openbare vertoningen als een sociale ervaring;

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

l)  specifieke maatregelen om bij te dragen aan een evenwichtigere participatie van mannen en vrouwen in de culturele en creatieve industrieën;

l)  specifieke maatregelen, waaronder mentoring- en netwerkactiviteiten, om bij te dragen aan een evenwichtigere participatie van mannen en vrouwen in de audiovisuele sector;

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

n bis)  ondersteuning van de verspreiding van en meertalige toegang tot online en offline televisie-inhoud van culturele aard, onder meer door middel van ondertiteling, om de rijkdom en diversiteit van het cultureel erfgoed, de hedendaagse creaties en de talen van Europa te bevorderen.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 – rubriek 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  beleidsontwikkeling, transnationale uitwisseling van kennis en ervaringen, peer learning en netwerken tussen de culturele en creatieve organisaties en beleidsvormers, van sectoroverschrijdende aard;

a)  beleidsontwikkeling, transnationale uitwisseling van kennis en ervaringen, peer learning (waaronder peer mentoring voor nieuwkomers in het programma), bewustmaking en netwerken tussen de culturele en creatieve organisaties en beleidsvormers van sectoroverschrijdende aard, tevens door middel van een permanente structurele dialoog met belanghebbenden en met een forum voor de culturele en creatieve sectoren ter versterking van de dialoog en de oriëntatie van het beleid in de sector;

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 – rubriek 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  aanmoedigen van nieuwe vormen van het creëren van inhoud op het kruispunt tussen verschillende culturele en creatieve sectoren, bijvoorbeeld door het gebruik van innovatieve technologieën;

a)  aanmoedigen van nieuwe vormen van het creëren van inhoud op het kruispunt tussen verschillende culturele en creatieve sectoren en samen met actoren uit andere sectoren, bijvoorbeeld door het gebruik van en mentoring bij het gebruik van innovatieve technologieën binnen culturele organisaties en samenwerking via digitale hubs;

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 – rubriek 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  acties gericht op interdisciplinaire producties in verband met Europa en zijn waarden;

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 – rubriek 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  promotie van het programma op nationaal niveau en verstrekking van informatie over de verschillende soorten financiële steun die in het kader van Uniebeleid beschikbaar zijn;

a)  promotie van het programma op nationaal niveau en verstrekking van relevante informatie over de verschillende soorten financiële steun die in het kader van Uniebeleid beschikbaar zijn, alsook over de evaluatiecriteria, -procedure en -resultaten;

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 – rubriek 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  aanmoediging van grensoverschrijdende samenwerking tussen beroepsbeoefenaars, instellingen, platforms en netwerken binnen en tussen beleidsgebieden en sectoren die onder het programma vallen;

b)  ondersteuning van potentiële begunstigden bij het indienen van een aanvraag, aanmoediging van grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van beste praktijken tussen beroepsbeoefenaars, instellingen, platforms en netwerken binnen en tussen beleidsgebieden en sectoren die onder het programma vallen;

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 – rubriek 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  ondersteuning van de Commissie door te zorgen voor passende communicatie en verspreiding van de resultaten van het programma naar de burgers.

c)  ondersteuning van de Commissie door te zorgen voor passende bottom-up- en top-downcommunicatie en -verspreiding van de resultaten van het programma naar de burgers en naar de actoren.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 – rubriek 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  reageren op de structurele veranderingen waar de mediasector mee wordt geconfronteerd, door de bevordering en monitoring van een divers en pluralistisch medialandschap;

a)  reageren op de structurele en technologische veranderingen waar de nieuwsmediasector mee wordt geconfronteerd, door de bevordering van een onafhankelijk en pluralistisch medialandschap en door de ondersteuning van onafhankelijke monitoring om de risico's en uitdagingen voor mediapluralisme en mediavrijheid te beoordelen;

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 – rubriek 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  ondersteuning van een hoge standaard van mediaproductie door samenwerking, journalistieke samenwerking over grenzen heen en inhoud van hoge kwaliteit;

b)  ondersteuning van een hoge standaard van mediaproductie door bevordering van samenwerking, digitale vaardigheden, journalistieke samenwerking over grenzen heen, inhoud van hoge kwaliteit en duurzame economische modellen voor de media om de beroepsethiek in de journalistiek te waarborgen;

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 – rubriek 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  bevordering van mediageletterdheid zodat burgers een kritisch inzicht in de media kunnen ontwikkelen.

c)  bevordering van mediageletterdheid zodat burgers, met name jongeren, een kritisch inzicht in de media kunnen ontwikkelen, ondersteuning van de oprichting van een platform van de Unie om praktijken en beleid op het gebied van mediageletterdheid te delen onder alle lidstaten, onder meer via universitaire radio- en medianetwerken die zich met Europa bezighouden, en het aanbieden van opleidingsprogramma's voor nieuwsmediaprofessionals om desinformatie te leren herkennen en tegen te gaan.

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 – rubriek 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  bevordering en bescherming van de politieke dialoog en de dialoog met het maatschappelijk middenveld over bedreigingen voor mediavrijheid en mediapluralisme in Europa;

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – afdeling -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  GEMEENSCHAPPELIJKE KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE IMPACTINDICATOREN VAN HET PROGRAMMA

 

(1)  Voordeel voor burgers en gemeenschappen

 

(2)  Voordeel voor het versterken van Europese culturele diversiteit en Europees cultureel erfgoed

 

(3)  Voordeel voor de economie en werkgelegenheid in de Unie, met name voor de culturele en creatieve sectoren en kmo's

 

(4)  Mainstreaming van het Uniebeleid, met inbegrip van internationale culturele betrekkingen

 

(5)  Europese meerwaarde van projecten

 

(6)  Kwaliteit van partnerschappen en culturele projecten

 

(7)  Aantal mensen dat toegang heeft tot de Europese culturele en creatieve werken die door het programma worden ondersteund

 

(8)  Aantal arbeidsplaatsen in het kader van de gesteunde projecten

 

(9)  Genderevenwicht, indien nodig, mobiliteit en een sterkere positie voor de operatoren in de culturele en creatieve sectoren.


TOELICHTING

Inleiding – Beoordeling van het Commissievoorstel door de rapporteur

Creatief Europa is het enige directe EU-programma voor de culturele, creatieve en audiovisuele sector en heeft zijn rol op dit vlak versterkt, voortbouwend op de voorgaande programma's en met name op de praktijk van uitwisselingen en dialoog onder artiesten en beroepsbeoefenaars van culturele instellingen van de lidstaten. Voor Creatief Europa 2021-2027 zijn de naam en de autonomie van het programma, evenals de belangrijkste structuren, doelstellingen en filosofie, behouden gebleven. De rapporteur erkent de maturiteit van het programma en het feit dat het voortbouwt op het voorgaande programma, maar is ook verheugd over enkele nieuwigheden, zoals speciale acties voor de mobiliteit van artiesten, erfgoed en architectuur, de muzieksector en het pluralisme in de media. Ze benadrukt echter dat het opnemen van nieuwe prioriteiten betekent dat de financiële middelen moeten worden verhoogd.

De rapporteur verwelkomt de opname van enkele suggesties uit het uitvoeringsverslag over het programma Creatief Europa, dat in 2017 werd aangenomen, maar betreurt het dat de acties niet preciezer worden gedefinieerd in het voorstel. Over het algemeen is de rapporteur van mening dat het voorstel niet voldoende gedetailleerd of precies is. Dit laat te veel ruimte voor interpretatie en toepassing door het programma, wat de rapporteur niet acceptabel acht voor het Parlement als medewetgever, en wat bovendien leidt tot onzekerheid voor de begunstigden. Derhalve zijn enkele amendementen voorgesteld om de prioriteiten en acties van de onderdelen beter te definiëren. Deze toelichting biedt een overzicht van de belangrijkste kwesties die in de amendementen aan de orde komen.

Begroting

Het programma Creatief Europa is ernstig ondergefinancierd, wat samen met extreem lage succespercentages die een afschrikkende werking hebben, leidt tot frustratie ten opzichte van het programma en de keuze van actoren om geen aanvraag in te dienen. De rapporteur dringt daarom aan op een aanzienlijke verhoging van de begroting van de voorgestelde 1,85 miljard naar 2,806 miljard, wat een verdubbeling van de huidige begroting van 1,46 miljard zou betekenen, waarom werd gevraagd tijdens de start van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Milaan in december 2017. Bovendien moet de verdeling van de begroting per onderdeel in percentages worden uitgedrukt, in plaats van in cijfers, met een speciale gegarandeerde toewijzing voor samenwerkingsprojecten op het gebied van cultuur, waar het succespercentage nog steeds het laagst is.

Definities en doelstellingen

De Commissie voert een nieuwe mogelijkheid in voor creatieve en culturele projecten met een hoge evaluatiescore om te profiteren van het excellentiekeurmerk. De rapporteur is echter van mening dat deze bepaling zonder een verwijzing in andere programma's zwak is. Bovendien moet de toegang tot dit soort financiering duidelijk worden vergemakkelijkt. De rapporteur wil er ook voor zorgen dat het programma gericht is op culturele actoren met en zonder winstoogmerk.

Er is een nieuwe algemene doelstelling ingevoerd om de intrinsieke waarde van cultuur te erkennen en de bijdrage van artiesten en culturele actoren en cultuur tot de persoonlijke en sociale ontwikkeling van burgers te bevorderen.

Herinvoering van de Europese meerwaarde

De rapporteur voert het artikel inzake de Europese meerwaarde, dat niet in het nieuwe Commissievoorstel is opgenomen, opnieuw in, als voorwaarde voor het ontvangen van steun van het programma, en benadrukt met name het gevoel van saamhorigheid dat cultuur burgers biedt en het aanmoedigen van het verhaal van gemeenschappelijke wortels en eenheid in verscheidenheid.

Prioriteiten en acties van het onderdeel CULTUUR

De rapporteur verwelkomt de nieuwe structuur van het onderdeel CULTUUR, waarbij horizontale, sectorale en specifieke acties worden ingevoerd, en met name de nieuwe horizontale acties op het vlak van muziek en de mobiliteit van artiesten en culturele beroepsbeoefenaars. Er moet worden benadrukt dat meer inspanningen op het niveau van de lidstaten nodig zijn om belemmeringen voor de mobiliteit van artiesten weg te nemen, zoals het gebrek aan een juridische status, de afgifte van visa, de duur van vergunningen en het risico op dubbele belastingheffing, zodat de regeling in de komende jaren een daadwerkelijke impact kan hebben. De rapporteur wil verduidelijken dat de samenwerkingsprojecten met betrekking tot muziek met het nieuwe Music Moves Europe niet worden uitgesloten van de transnationale samenwerkingsprojecten.

Wat de subsidies betreft, voert de rapporteur drie criteria in aan de hand waarvan de subsidies worden toegekend: hoge culturele kwaliteit, impact en kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering.

De samenwerkingsprojecten, die de kernactie van het programma vormen en het succes ervan over de jaren heen hebben opgebouwd, moeten worden versterkt. De begroting moet worden verhoogd en er moet speciale aandacht worden besteed aan kleine projecten door het medefinancieringspercentage aan te passen en een categorie in te voeren voor microprojecten.

Platformen en netwerken werken goed en moeten zo veel mogelijk sectoren blijven beslaan. De rapporteur herhaalt de wens die reeds in het uitvoeringsverslag werd geuit om weer een Europese theaterprijs op te nemen onder de Europese prijzen, op basis van een inventarisatie van de ervaringen die zijn opgedaan met de Europese theaterprijs die in 1986 door de Europese Commissie werd gecreëerd en die in het kader van voorgaande programma's tot 2014 werd gefinancierd.

De rapporteur voert een nieuwe categorie voor speciale acties in: acties gericht op interdisciplinaire producties in verband met Europa en zijn waarden.

Prioriteiten en acties van het onderdeel MEDIA

Over het algemeen verwelkomt de rapporteur het Commissievoorstel met betrekking tot het onderdeel MEDIA en de activiteiten hiervan, maar merkt zij op dat enkele aspecten moeten worden verduidelijkt. Met betrekking tot de actie voor de ontwikkeling van audiovisuele werken benadrukt de rapporteur de genres die moeten worden ondersteund, met expliciete vermelding van fictie, documentaires, kinder- en geanimeerde films, interactieve werken zoals videogames en multimedia met een versterkt potentieel voor grensoverschrijdende verspreiding. In het kader van het MEDIA-programma werden altijd al onafhankelijke Europese productiebedrijven ondersteund en dit moet zo blijven, met name gezien de sterke concurrentie met grote productiebedrijven en omroepen. De rapporteur is niet overtuigd van het voorstel om de filmfestivals uitsluitend via een of meer netwerken te ondersteunen, maar is zeer verheugd over de nieuwe nadruk op gender.

Prioriteiten en acties van het SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel

Tot slot lijkt het SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel te zijn verbeterd wat de oorspronkelijke doelstelling betreft om een wieg te vormen voor interactie tussen de sectoren, met creatieve laboratoria, beleidsvorming en gegevensverzameling.

De rapporteur verwelkomt het initiatief inzake de bevordering van een divers en pluralistisch medialandschap en vraagt om een sterke visie en gedeeld bestuur door de diensten van de Commissie. De belangrijkste doelstellingen van deze actie zouden erin bestaan de beroepsethiek in de journalistiek te waarborgen door digitale vaardigheden te ondersteunen, maar ook de ontwikkeling van kritisch denken en mediageletterdheid te verbeteren.

Een van de grootste uitdagingen van het huidige voorstel is het in stand houden van de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren die bij Verordening (EU) nr. 1295/2013 werd vastgesteld. De garantie bleek een van de best presterende financiële instrumenten.

In de huidige MFK-voorstellen is de garantie verplaatst naar de InvestEU-verordening. Het is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de specifieke aard en de kennis (capaciteitsopbouw) niet verloren gaan en dat de creatieve en culturele sectoren niet worden verplicht met andere sectoren te concurreren om financiering te verkrijgen. Daarom worden verwijzingen naar de InvestEU-verordening ingevoegd.

Europees Waarnemingscentrum voor de culturele en creatieve sectoren

Gezien de complexiteit van de meting van de impact van cultuurbeleid en de vaststelling van relevante kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, vertrouwt de Commissie deze taak toe aan een onafhankelijk waarnemingscentrum, dat wordt opgericht aan de hand van haar eigen bestaande structuren, zoals het JRC, dat werkt in netwerken met Europese kenniscentra, en in samenwerking met de Raad van Europa, de OESO en Unesco, om van bestaande deskundigheid te kunnen profiteren.

De rapporteur wil de dialoogvoering tussen de culturele en creatieve organisaties en beleidmakers versterken door middel van een permanente structurele dialoog met belanghebbenden en een jaarlijks forum voor de culturele en creatieve sectoren voor dialoogvoering en oriëntatie van het beleid in de sector, en om echte sectoroverschrijdende uitwisselingen tussen alle sectoren mogelijk te maken, met inbegrip van de audiovisuele sector. Dit alles moet worden gebaseerd op de positieve ervaring met het betrekken van belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Internationale dimensie en geassocieerde derde landen

De rapporteur is van mening dat het sluiten van overeenkomsten met de derde landen die reeds geassocieerd zijn met Creatief Europa in het kader van Verordening (EU) nr. 1295/2013 moet worden vergemakkelijkt en versneld, teneinde die landen vanaf het allereerste begin van de uitvoering van het nieuwe programma op te nemen. Er moet meer worden gedaan om nieuwe landen aan te moedigen aan het programma deel te nemen. De Commissie neemt een proactieve aanpak aan voor de toelating van nieuwe landen door middel van bilaterale overeenkomsten.

De rapporteur is van mening dat activiteiten met een internationale dimensie onder de naam Creatief Europa Mundus moeten worden uitgevoerd.

Parlementair toezicht en werkprogramma's

De rapporteur is het eens met de Commissie dat flexibiliteit nodig is in de zevenjarige uitvoeringsperiode van het programma. De voorgestelde verordening heeft een beknopte structuur die, wat de vereenvoudigingsinspanning betreft, goed wordt ontvangen. Programmaflexibiliteit heeft echter niets te maken met fundamentele beleidskeuzes. In het voorstel voor een verordening worden nieuwe beleidsprioriteiten, waaronder de verplaatsing van de garantiefaciliteit naar het nieuwe InvestEU-instrument, en bijbehorende begrotingstoewijzingen overgelaten aan de werkprogramma's. Daarom is het noodzakelijk dat deze werkprogramma's worden aangenomen middels gedelegeerde handelingen, en niet middels uitvoeringshandelingen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat het programma beschikt over voldoende flexibiliteit en dat het Parlement zijn controlerecht volledig kan uitoefenen en de uitvoerende macht naar behoren ter verantwoording kan roepen. Het enige alternatief voor deze aanpak zou een gedetailleerde regelgeving zijn, wat in strijd is met de onderliggende geest van flexibiliteit van de tekst.

Monitoring, evaluatie en indicatoren

De Commissie moet zo vroeg mogelijk een tussentijdse evaluatie uitvoeren om het tussentijdse evaluatieverslag tijdig te kunnen indienen bij het Parlement en de Raad (31 december 2024), zodat het volgende programma op zinvolle wijze kan worden voorbereid.

De Commissie moet de efficiëntie van de impactindicatoren, zoals vastgesteld in bijlage II, ook regelmatig evalueren en is bevoegd om gedelegeerde handelingen aan te nemen om deze te herzien of aan te vullen. De rapporteur dringt erop aan dat het programma zowel kwantitatieve als kwalitatieve impactindicatoren moet omvatten en dat voor de onderdelen een reeks kwalitatieve indicatoren en speciale reeksen kwantitatieve indicatoren moeten worden vastgesteld. De rapporteur stelt richtsnoeren voor de vaststelling van deze kwalitatieve indicatoren voor. Alle indicatoren worden beoordeeld en, indien nodig, uiterlijk 31 december 2022 herzien middels een gedelegeerde handeling.

De rapporteur is het eens met de opname van het Jeugdorkest van de Europese Unie en de Europese Filmacademie als begunstigden die zonder oproep tot het indienen van voorstellen een subsidie kunnen ontvangen, maar geeft er de voorkeur aan aanvullende informatie over hun taak en de evaluatie door de Commissie in te voeren. Het Jeugdorkest van de Europese Unie zou een subsidie ontvangen voor de activiteiten die bijdragen tot de mobiliteit van jonge musici en de internationalisering van hun carrière en de verspreiding van Europese werken over de grenzen heen. De Europese Filmacademie zou een subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen tot de bevordering van de Europese filmproductie, en met name de LUX-filmprijs. Het vervullen van taken en het behalen van doelstellingen door beide organisaties moet regelmatig worden beoordeeld door de Commissie.


ADVIES van de Begrotingscommissie (21.11.2018)

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021–2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Rapporteur voor advies: John Howarth

BEKNOPTE MOTIVERING

De creatieve sectoren in de Europese Unie zijn groeiende, maar staan ook voor grote uitdagingen. Het programma Creatief Europa is bedoeld om de creatieve, culturele en mediasectoren in staat te stellen deze uitdagingen beter het hoofd te bieden en de ontwikkeling van de Europese cultuur, die de waarden van de Unie weerspiegelt, te ondersteunen en daaraan bij te dragen.

De Commissie heeft voorgesteld om Creatief Europa te financieren met een bedrag van 1,642 miljoen EUR in (constante) prijzen van 2018 (1,850 miljoen EUR in lopende prijzen) in het kader van het MFK 2021-27, als volgt opgesplitst in programma's: 541 miljoen EUR (609 miljoen EUR) voor Cultuur, 959 miljoen EUR (1,081 miljoen EUR) voor Media en 142 miljoen EUR (142 miljoen EUR) for Sectoroverschrijdende projecten. Alle cijfers moeten als indicatieve cijfers worden beschouwd totdat het MFK-proces is afgesloten en zij worden hier in constante prijzen uitgedrukt om een directe vergelijking met de vorige MFK-periode mogelijk te maken.

Tijdens het huidige MFK hadden de programma's van Creative Europe te maken met een aanzienlijke overinschrijving, aangezien er veel meer projectaanvragen werden ingediend dan er met de toegewezen budgetten zouden kunnen worden gefinancierd. Het is zeer waarschijnlijk dat, ongeacht het definitieve MFK, deze situatie zal voortduren en dat projecten die aan alle criteria voor financiering voldoen, niet zullen kunnen worden gefinancierd om zuiver budgettaire redenen. Om deze projecten te helpen bij het zoeken naar alternatieve financiering heeft de Commissie het concept van een "excellentiekeur" ingevoerd, dat moet worden toegejuicht. Een analyse van de projecten waaraan een EU-"excellentiekeur" is toegekend, zal toekomstige evaluaties van Creatief Europa mogelijk maken om het kwalitatieve niveau van overinschrijving van de programma's beter te beoordelen en moet daarom worden opgenomen in de toekomstige begrotingsrapportage van het programma.

Creatief Europa wordt ook gefinancierd uit andere financieringsinstrumenten van de EU (nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking, pretoetredingssteun). Het huidige programma omvat ook Creatief Europa-desks in 12 derde landen en ontvangt bijdragen. Bijdragen aan Creatief Europa uit andere EU-financieringsinstrumenten en uit derde landen moeten aan de begrotingsautoriteit worden gemeld.

Zowel de Europese Filmacademie als het Jeugdorkest van de Europese Unie hebben een unieke rol in de Europese cultuur ontwikkeld en daarom is het voorstel voor directe financiering van deze instellingen welkom.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  De nieuwe Europese agenda voor cultuur moet gericht zijn op het behouden, uitbreiden en bevorderen van een levendig en gevarieerd cultureel aanbod, waarbij iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Artistieke vrijheid is een kernelement van bloeiende culturele en creatieve industrieën, waaronder de mediasector. Het programma moet cross-overs en samenwerking tussen de audiovisuele sector en de uitgeverijsector stimuleren om een pluralistisch medialandschap te bevorderen.

(12)  Artistieke vrijheid is een kernelement van bloeiende culturele en creatieve industrieën, waaronder de mediasector. Het programma moet cross-overs en samenwerking tussen de audiovisuele sector en de uitgeverijsector stimuleren om een pluralistischer medialandschap te bevorderen, te ondersteunen en te behouden.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Conform de artikelen 8 en 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten doelstellingen inzake gendermainstreaming en de bestrijding van discriminatie worden geïntegreerd in alle activiteiten van het programma en moeten, waar dat van toepassing is, passende criteria voor genderevenwicht worden vastgesteld.

(13)  Conform de artikelen 8 en 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten doelstellingen inzake gendermainstreaming en de bestrijding van discriminatie worden geïntegreerd in alle activiteiten van het programma en moeten, waar dat van toepassing is, passende criteria voor genderevenwicht worden vastgesteld. De diversiteit van de Europese samenleving moet zijn weerslag vinden in de deelnemers aan en de projecten van het programma; de activiteiten van het programma moeten worden gemonitord en er moet verslag over worden, zodat kan worden nagegaan hoe het programma op dit punt heeft gepresteerd en zodat beleidsmakers beter geïnformeerde beslissingen over toekomstige programma's kunnen nemen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Derde landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen deelnemen aan Unie-programma's in krachtens de EER-overeenkomst vastgestelde samenwerkingskader, dat voorziet in de uitvoering van de programma's door een besluit in het kader van die overeenkomst. Derde landen mogen eveneens deelnemen op grond van andere rechtsinstrumenten. Er moet een specifieke bepaling in deze verordening worden opgenomen ter verlening van de nodige rechten en toegang aan de bevoegde ordonnateur, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Rekenkamer zodat zij hun respectieve bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen.

(18)  Derde landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen deelnemen aan Unie-programma's in krachtens de EER-overeenkomst vastgestelde samenwerkingskader, dat voorziet in de uitvoering van de programma's door een besluit in het kader van die overeenkomst. Derde landen mogen eveneens deelnemen op grond van andere rechtsinstrumenten. Er moet een specifieke bepaling in deze verordening worden opgenomen ter verlening van de nodige rechten en toegang aan de bevoegde ordonnateur, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Rekenkamer zodat zij hun respectieve bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen. De bijdragen van derde landen aan het programma Creatief Europa moeten jaarlijks aan de begrotingsautoriteit worden gemeld.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal het programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie en aan de verwezenlijking van een algemene doelstelling van 25 % van de EU-begroting in het kader van de klimaatdoelstellingen. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zullen de relevante acties worden geïdentificeerd, en vervolgens in het kader van de desbetreffende evaluaties en herzieningsprocessen worden herbeoordeeld.

(20)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om op te treden als voorloper met de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zal het programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie en aan het algemene streven dat gedurende de MFK-periode 2021-2027 25 % van de uitgaven op de begroting van de EU klimaatdoelstellingen ondersteunen, en dat zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2027, een streefcijfer van 30 % jaarlijks wordt gehaald, en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen in alle beleidsmaatregelen van de Unie worden geïntegreerd. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zullen de relevante acties worden geïdentificeerd, en vervolgens in het kader van de desbetreffende evaluaties en herzieningsprocessen worden herbeoordeeld.

 

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De financiële middelen voor de uitvoering van het programma over de periode 2021-2027 bedragen 1 850 000 000 EUR in lopende prijzen.

De financiële middelen voor de uitvoering van het programma over de periode 2021-2027 bedragen 2 806 000 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 (3 566 000 000 EUR in lopende prijzen).

Motivering

Deze wijzigingen met betrekking tot de financiële middelen komen overeen met het MFK.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  tot 609 000 000 EUR voor de in artikel 3, lid 2, onder a), vermelde doelstelling (onderdeel CULTUUR);

–  tot 32,92 % van het in lid 1, eerste alinea, genoemde bedrag voor de in artikel 3, lid 2, onder a), vermelde doelstelling (onderdeel CULTUUR);

Motivering

Deze wijzigingen met betrekking tot de financiële middelen komen overeen met het MFK.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  tot 1 081 000 000 EUR voor de in artikel 3, lid 2, onder b), vermelde doelstelling (onderdeel MEDIA);

–  tot 58,43 % van het in lid 1, eerste alinea, genoemde bedrag voor de in artikel 3, lid 2, onder b), vermelde doelstelling (onderdeel MEDIA);

Motivering

Deze wijzigingen met betrekking tot de financiële middelen komen overeen met het MFK.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  tot 160 000 000 EUR voor de in artikel 3, lid 2, onder c), vermelde doelstelling (SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel).

–  tot 8,65 % van het in lid 1, eerste alinea, genoemde bedrag voor de in artikel 3, lid 2, onder c), vermelde activiteiten (SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel).

Motivering

Deze wijzigingen met betrekking tot de financiële middelen komen overeen met het MFK.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In aanvulling op de financiële middelen zoals vermeld in lid 1, en ter bevordering van de internationale dimensie van het programma, kunnen aanvullende financiële bijdragen ter beschikking worden gesteld uit de externe financieringsinstrumenten [instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking, het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)] om overeenkomstig deze verordening uitgevoerde en beheerde acties te ondersteunen. Die bijdrage wordt gefinancierd overeenkomstig de verordeningen waarbij die instrumenten zijn vastgesteld.

3.  In aanvulling op de financiële middelen zoals vermeld in lid 1, en ter bevordering van de internationale dimensie van het programma, kunnen aanvullende financiële bijdragen ter beschikking worden gesteld uit de externe financieringsinstrumenten [instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking, het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)] om overeenkomstig deze verordening uitgevoerde en beheerde acties te ondersteunen. Die bijdrage wordt gefinancierd overeenkomstig de verordeningen waarbij die instrumenten zijn vastgesteld, en wordt elk jaar aan de begrotingsautoriteit gemeld, samen met de bijdragen van derde landen aan het programma.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De beschikbare cijfers betreffende het bedrag aan vastleggings- en betalingskredieten dat nodig zou zijn geweest voor de financiering van de projecten met het "excellentiekeur" worden elk jaar ten minste drie maanden vóór de datum van publicatie van hun respectieve standpunten inzake de begroting van de Unie voor het volgende jaar aan de twee takken van de begrotingsautoriteit meegedeeld, overeenkomstig het gezamenlijk overeengekomen tijdschema voor de jaarlijkse begrotingsprocedure.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CULT

14.6.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

14.6.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

John Howarth

28.6.2018

Behandeling in de commissie

26.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

21.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Datum indiening bij EP

30.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CULT

14.6.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Geen advies

       Datum besluit

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

20.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Datum indiening

4.3.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 18 maart 2019Juridische mededeling