Procedură : 2018/0190(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0156/2019

Texte depuse :

A8-0156/2019

Dezbateri :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0323

RAPORT     ***I
PDF 399kWORD 170k
4.3.2019
PE 625.219v01-00 A8-0156/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Comisia pentru cultură și educație

Raportoare: Silvia Costa

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0366),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 167 alineatul (5) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0237/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0156/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Cultura, patrimoniul cultural și diversitatea culturală sunt deosebit de valoroase pentru societatea europeană din punct de vedere cultural, ecologic, social și economic și ar trebui să fie promovate și sprijinite. În Declarația de la Roma din 25 martie 2017, precum și în cadrul Consiliului European din decembrie 2017 s-a afirmat că educația și cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți bazate pe coeziune și favorabile incluziunii pentru toți, precum și pentru sprijinirea competitivității europene.

(1)  Cultura, artele, patrimoniul cultural și diversitatea culturală sunt deosebit de valoroase pentru societatea europeană din punct de vedere cultural, educativ, democratic, ecologic, social și economic, precum și din punctul de vedere al drepturilor omului și ar trebui să fie promovate și sprijinite. În Declarația de la Roma din 25 martie 2017, precum și în cadrul Consiliului European din decembrie 2017 s-a afirmat că educația și cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți bazate pe coeziune și favorabile incluziunii pentru toți, precum și pentru sprijinirea competitivității europene.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Potrivit articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați. Ele sunt reafirmate și articulate în cadrul drepturilor, libertăților și principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor, astfel cum se menționează la articolul 6 din TUE.

(2)  Potrivit articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați. Ele sunt reafirmate și articulate în cadrul drepturilor, libertăților și principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta), care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor, astfel cum se menționează la articolul 6 din TUE. În special, libertatea de exprimare și de informare este consacrată la articolul 11 din Cartă, iar libertatea artelor și a științei este consacrată la articolul 13 din Cartă.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Comunicarea Comisiei privind o nouă agendă europeană pentru cultură15 stabilește obiectivele Uniunii în sectoarele culturale și creative. Aceasta urmărește să valorifice potențialul culturii și diversității culturale pentru a contribui la coeziunea socială și la bunăstarea societății, promovând dimensiunea transfrontalieră a sectoarelor culturale și creative, sprijinind capacitatea acestora de a se dezvolta, încurajând creativitatea culturală în educație și inovare, precum și pentru a crea locuri de muncă și creștere economică și a consolida relațiile culturale internaționale. „Europa creativă”, împreună cu alte programe ale Uniunii, ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acestei noi agende europene pentru cultură. Aceasta este, de asemenea, în concordanță cu Convenția UNESCO din 2005 asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, care a intrat în vigoare la 18 martie 2007 și la care Uniunea a aderat.

(4)  Comunicarea Comisiei privind o nouă agendă europeană pentru cultură15 stabilește obiectivele Uniunii în sectoarele culturale și creative. Aceasta urmărește să valorifice potențialul culturii și diversității culturale pentru a contribui la coeziunea socială și la bunăstarea societății, promovând dimensiunea transfrontalieră a sectoarelor culturale și creative, sprijinind capacitatea acestora de a se dezvolta, încurajând creativitatea culturală în educație și inovare, precum și pentru a crea locuri de muncă și creștere economică și a consolida relațiile culturale internaționale. „Europa creativă”, împreună cu alte programe ale Uniunii, ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acestei noi agende europene pentru cultură, ținând seama de faptul că valoarea intrinsecă a culturii și a exprimării artistice ar trebui întotdeauna menținută și promovată și că creația artistică se află în centrul proiectelor de cooperare. Sprijinirea punerii în aplicare a acestei noi agende europene pentru cultură este, de asemenea, în concordanță cu Convenția UNESCO din 2005 asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, care a intrat în vigoare la 18 martie 2007 și la care Uniunea a aderat.

__________________

__________________

15 COM(2018)0267.

15 COM(2018)0267.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Politicile Uniunii vor completa și vor adăuga valoare intervenției statelor membre în domeniul cultural și creativ. Impactul politicilor Uniunii ar trebui evaluat în mod regulat, ținând seama de indicatorii calitativi și cantitativi, cum ar fi beneficiile pentru cetățeni, participarea activă a acestora, beneficiile pentru economia Uniunii în ceea ce privește creșterea economică și locurile de muncă, precum și efectul de propagare în alte sectoare ale economiei și abilitățile și competențele persoanelor care lucrează în sectoarele culturale și creative.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Protejarea și consolidarea patrimoniului cultural al Europei se numără printre obiectivele programului. Aceste obiective au fost, de asemenea, recunoscute ca fiind inerente dreptului la cunoaștere a patrimoniului cultural și la participarea la viața culturală, consacrat în Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Convenția de la Faro), care a intrat în vigoare la 1 iunie 2011. Această convenție subliniază rolul patrimoniului cultural în construirea unei societăți pașnice și democratice, precum și în procesele de dezvoltare durabilă și în promovarea diversității culturale.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Promovarea diversității culturale europene depinde de existența unor sectoare culturale și creative prospere și reziliente, care să poată crea, produce și distribui operele lor către un public european numeros și diversificat. Astfel, potențialul lor de afaceri se extinde și, prin urmare, contribuie la o creștere economică durabilă și crearea de locuri de muncă. În plus, promovarea creativității contribuie la stimularea competitivității și a inovării în cadrul lanțurilor valorice industriale. În pofida progreselor înregistrate recent, piața culturală și creativă europeană continuă să fie fragmentată în funcție de criterii naționale și lingvistice, ceea ce nu permite sectoarelor culturale și creative să beneficieze pe deplin de piața unică europeană și în special de piața unică digitală.

(5)  Promovarea diversității culturale și a conștientizării rădăcinilor comune se bazează pe libertatea de exprimare artistică, pe capacitatea și competențele artiștilor și operatorilor culturali, precum și pe existența unor sectoare culturale și creative prospere și reziliente în domeniul public și privat și pe capacitatea acestora de a crea, inova, produce și distribui operele lor către un public european numeros și diversificat. Astfel, potențialul lor de afaceri se extinde, sporește accesul la conținutul creativ, la cercetarea artistică și la creativitate și intensifică promovarea acestora și, prin urmare, contribuie la o creștere economică durabilă și la crearea de locuri de muncă. În plus, promovarea creativității și a noilor cunoștințe contribuie la stimularea competitivității și a inovării în cadrul lanțurilor valorice industriale. Ar trebui adoptată o abordare mai largă a educației artistice și culturale și a cercetării artistice, care să avanseze de la o abordare STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) la o abordare STIAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică). În pofida progreselor înregistrate recent, în ceea ce privește sprijinul pentru traducere și subtitrare, piața culturală și creativă europeană continuă să fie fragmentată în funcție de criterii naționale și lingvistice. Respectând specificul fiecărei piețe, se poate face mai mult pentru a permite sectoarelor culturale și creative să beneficieze pe deplin de piața unică europeană și în special de piața unică digitală, inclusiv ținând cont de protecția drepturilor de proprietate intelectuală.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Trecerea la era digitală reprezintă o schimbare de paradigmă și una dintre cele mai mari provocări pentru sectoarele culturale și creative. Inovarea digitală a schimbat obiceiurile, relațiile și modelele de producție și consum, atât la nivel personal, cât și la nivel social, și ar trebui să stimuleze exprimarea culturală și creativă și ideile culturale și creative, respectând valoarea specifică a sectoarelor culturale și creative din mediul digital.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Programul ar trebui să țină seama de natura duală a sectoarelor culturale și creative, recunoscând, pe de o parte, valoarea intrinsecă și artistică a culturii și, pe de altă parte, valoarea economică a acestor sectoare, inclusiv, în sens mai larg, contribuția acestora la creșterea economică și competitivitate, la creativitate și inovare. Acest fapt necesită sectoare culturale și creative europene puternice, în special un sector audiovizual european dinamic, ținând seama de capacitatea acestuia de a atrage un public larg și de importanța economică a acestuia, inclusiv pentru alte sectoare creative, precum și pentru turismul cultural. Cu toate acestea, concurența pe piețele audiovizuale la nivel mondial s-a intensificat și mai mult prin agravarea perturbării digitale, de exemplu, datorită modificărilor survenite în ceea ce privește producția de materiale multimedia și consumul, precum și a rolului din ce în ce mai important avut de platformele globale în distribuția conținutului. Prin urmare, este necesar să se intensifice sprijinul pentru industria europeană.

(6)  Programul ar trebui să țină seama de natura duală a sectoarelor culturale și creative, recunoscând, pe de o parte, valoarea intrinsecă și artistică a culturii și, pe de altă parte, valoarea economică a acestor sectoare, inclusiv, în sens mai larg, contribuția acestora la creșterea economică și competitivitate, la creativitate, inovare, dialog intercultural, coeziune socială și la generarea de cunoștințe. Acest fapt necesită sectoare culturale și creative europene puternice, atât în domeniile lucrative, cât și în cele fără scop lucrativ, în special un sector audiovizual european dinamic, ținând seama de capacitatea acestuia de a atrage un public larg la nivel local, național și la nivelul Uniunii și de importanța economică a acestuia, inclusiv pentru alte sectoare creative, precum și pentru turismul cultural și pentru dezvoltarea regională, locală și urbană. Cu toate acestea, concurența pe piețele audiovizuale la nivel mondial s-a intensificat și mai mult prin agravarea perturbării digitale, de exemplu, datorită modificărilor survenite în ceea ce privește producția de materiale multimedia și consumul, precum și a rolului din ce în ce mai important avut de platformele globale în distribuția conținutului. Prin urmare, este necesar să se intensifice sprijinul pentru industria europeană.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Cetățenia europeană activă, valorile comune, creativitatea și spiritul inovator au nevoie de o bază solidă pe care să se poată dezvolta. Programul ar trebui să sprijine educația cinematografică și audiovizuală, în special în rândul minorilor și al tinerilor.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de natura specifică a diferitelor sectoare, de grupurile lor țintă diferite și de nevoile caracteristice ale fiecăruia dintre ele, prin abordări adaptate în cadrul unei componente dedicate sectorului audiovizual, al unei componente dedicate celorlalte sectoare creative și culturale și al unei componente trans-sectoriale.

(7)  Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de natura specifică a diferitelor sectoare și de dificultățile cu care se confruntă acestea, de grupurile lor țintă diferite și de nevoile caracteristice ale fiecăruia dintre ele, prin abordări adaptate în cadrul unei componente dedicate sectorului audiovizual, al unei componente dedicate celorlalte sectoare creative și culturale și al unei componente trans-sectoriale. Programul ar trebui să ofere un sprijin egal tuturor sectoarelor culturale și creative prin sisteme orizontale care să vizeze nevoi comune. Pe baza proiectelor-pilot, a acțiunilor pregătitoare și a studiilor, programul ar trebui, de asemenea, să pună în aplicare acțiunile sectoriale enumerate în anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Muzica, în toate formele și expresiile sale, în special muzica contemporană și muzica live, este o componentă importantă a patrimoniului cultural, artistic și economic al Uniunii. Aceasta este un element de coeziune socială, integrare multiculturală, socializare a tinerilor și servește drept instrument-cheie pentru stimularea culturii, inclusiv a turismului cultural. Prin urmare, în cadrul acțiunilor specifice desfășurate în cadrul componentei CULTURĂ în temeiul prezentului regulament, sectorul muzical ar trebui să beneficieze de o atenție specială în ceea ce privește repartizarea fondurilor și acțiunile specifice. Cererile de propuneri și instrumentele adaptate ar trebui să contribuie la stimularea competitivității sectorului muzical și să abordeze unele dintre provocările specifice cu care acesta se confruntă.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Sprijinul Uniunii trebuie consolidat în domeniul relațiilor culturale internaționale. Programul ar trebui să vizeze o contribuție la cel de al treilea obiectiv strategic al noii agende europene pentru cultură, prin valorificarea culturii și a dialogului intercultural ca motoare ale dezvoltării sociale și economice durabile. În Uniune și în întreaga lume, orașele impulsionează crearea de noi politici culturale. Un număr mare de comunități creative sunt reunite în centre, incubatoare și spații dedicate în întreaga lume. Uniunea ar trebui să contribuie în mod decisiv la crearea de rețele între aceste comunități din Uniune și din țările terțe și la promovarea unei colaborări multidisciplinare la nivelul competențelor artistice, creative și digitale.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Componenta trans-sectorială urmărește să exploateze potențialul în materie de colaborare între diferitele sectoare culturale și creative. O abordare transversală comună prezintă avantaje în ceea ce privește transferul de cunoștințe, precum și eficiența administrativă care urmează să fie dobândită în acest mod.

(8)  Componenta trans-sectorială urmărește să răspundă provocărilor comune și să exploateze potențialul în materie de colaborare între diferitele sectoare culturale și creative. O abordare transversală comună prezintă avantaje în ceea ce privește transferul de cunoștințe, precum și eficiența administrativă care urmează să fie dobândită în acest mod.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Intervenția la nivelul Uniunii este necesară în sectorul audiovizual, pentru a însoți politicile privind piața unică digitală a Uniunii. Aceasta se referă în mod special la modernizarea cadrului privind drepturile de autor și la propunerea de regulament privind transmisiile online ale organismelor de radiodifuziune, precum și la propunerea de modificare a Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului17. Obiectivul acestora este de a consolida capacitatea actorilor europeni din domeniul audiovizual de a finanța, produce și difuza opere care pot fi suficient de vizibile prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare disponibile (de exemplu: TV, cinema sau video la cerere) și atractive pentru public, pe o piață mai deschisă și mai competitivă la nivel european și în afara Europei. Sprijinul ar trebui să fie intensificat pentru a răspunde noilor evoluții de pe piață și în special creșterii rolului platformelor globale de distribuție în comparație cu organismele naționale de radiodifuziune, care investesc în mod tradițional în producția de opere europene.

(9)  Intervenția la nivelul Uniunii este necesară în sectorul audiovizual, pentru a însoți politicile privind piața unică digitală a Uniunii. Aceasta se referă în mod special la modernizarea cadrului privind drepturile de autor și la propunerea de regulament privind transmisiile online ale organismelor de radiodifuziune16, precum și la Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului17. Obiectivul acestora este de a consolida capacitatea actorilor europeni din domeniul audiovizual de a crea, finanța, produce și difuza opere în diverse formate prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare disponibile (de exemplu: TV, cinema sau video la cerere) și atractive pentru public, pe o piață mai deschisă și mai competitivă la nivel european și în afara Europei. Sprijinul ar trebui să fie intensificat pentru a răspunde noilor evoluții de pe piață și în special creșterii rolului platformelor globale de distribuție în comparație cu organismele naționale de radiodifuziune, care investesc în mod tradițional în producția de opere europene.

__________________

__________________

16 COM(2016)0594

16 COM(2016)0594

17 COM/2016/0287

17 Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței (JO L 303, 28.11.2018, p. 69).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Acțiunile speciale din cadrul programului „Europa creativă”, cum ar fi Marca patrimoniului european, Zilele patrimoniului european, premiile europene în domenii precum muzica pop, rock și contemporană, literatura, patrimoniul și arhitectura și Capitalele europene ale culturii au atras milioane de cetățeni europeni, au demonstrat beneficiile sociale și economice ale politicilor culturale europene și ar trebui, prin urmare, să fie continuate și, atunci când va fi posibil, extinse.

(10)  Acțiunile speciale din cadrul programului „Europa creativă”, cum ar fi Marca patrimoniului european, Zilele patrimoniului european, premiile europene în domenii precum muzica pop, rock și contemporană, literatura, patrimoniul și arhitectura și Capitalele europene ale culturii au atras milioane de cetățeni europeni, au demonstrat beneficiile sociale și economice ale politicilor culturale europene și ar trebui, prin urmare, să fie continuate și, atunci când va fi posibil, extinse. Programul ar trebui să sprijine activitățile de creare de rețele între siturile care poartă Marca patrimoniului european.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Programul „Europa creativă”, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1295/2013, a stimulat crearea de proiecte inovatoare și de succes, care au generat bune practici în ceea ce privește cooperarea europeană transnațională din sectoarele creative și culturale. La rândul său, acest lucru a sporit diversitatea culturală europeană pentru public și a contribuit la beneficiile sociale și economice ale politicilor culturale europene. Pentru a fi mai eficiente, astfel de modele de reușită ar trebui să fie evidențiate și extinse ori de câte ori este posibil.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Actorii de la toate nivelurile din sectoarele culturale și creative ar trebui să participe în mod activ la realizarea obiectivelor programului și la dezvoltarea ulterioară a acestuia. Întrucât experiența implicării oficiale a părților interesate în modelul de guvernanță participativă al Anului European al Patrimoniului Cultural, stabilit prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului1a, s-a dovedit a fi eficientă în integrarea culturii, se recomandă ca acest model să fie aplicat și programului. Acest model de guvernanță participativă ar trebui să includă o abordare transversală pentru a crea sinergii între diferitele programe și inițiative ale Uniunii în domeniul culturii și creativității.

 

___________________

 

1a Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind Anul european al patrimoniului cultural (2018), (JO L 131, 20.5.2017, p. 1).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10c)  În cadrul acțiunilor speciale din program, ar trebui inclusă o acțiune trans-sectorială emblematică, având ca scop prezentarea creativității și a diversității culturale europene în statele membre și în țările terțe. Acțiunea respectivă ar trebui să sublinieze excelența creativității culturale europene în ceea ce privește declanșarea inovației transversale în economie în ansamblu, prin acordarea unui premiu special.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Cultura reprezintă un element fundamental pentru consolidarea comunităților favorabile incluziunii și bazate pe coeziune. În contextul presiunii migrației, cultura joacă un rol important în integrarea migranților, pentru a-i ajuta să simtă că fac parte din societatea gazdă și în crearea de relații bune între migranți și noile comunități.

(11)  Cultura reprezintă un element fundamental pentru consolidarea comunităților favorabile incluziunii, bazate pe coeziune și reflexive, pentru revitalizarea teritoriilor și promovarea incluziunii sociale a persoanelor care provin din medii defavorizate. În contextul problemelor legate de migrație și integrare, cultura joacă un rol fundamental în crearea de spații favorabile incluziunii pentru dialogul intercultural și în integrarea migranților și a refugiaților, ajutându-i să simtă că fac parte din societatea gazdă și în crearea de relații bune între migranți și noile comunități.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Cultura asigură și promovează durabilitatea economică, socială și ecologică. Prin urmare, cultura ar trebui să fie un element central al strategiilor de dezvoltare politică. Ar trebui subliniată contribuția ei la bunăstarea generală a societății. În concordanță cu „Declarația de la Davos” din 22 ianuarie 2018 intitulată „Către o cultură a arhitecturii (Baukultur) de foarte bună calitate pentru Europa”, ar trebui promovată o abordare nouă și integrată pentru proiectarea mediului construit de foarte bună calitate, care să fie ancorată cultural și să contribuie la consolidarea coeziunii sociale, la garantarea durabilității mediului și la îmbunătățirea sănătății și a bunăstării întregii populații. Abordarea respectivă nu ar trebui să pună accent doar pe zonele urbane, ci ar trebui să se axeze mai ales pe interconectivitatea zonelor periferice, îndepărtate și rurale. Conceptul de Baukultur cuprinde toți factorii care au un impact direct asupra calității vieții cetățenilor și comunităților, încurajând astfel incluziunea, coeziunea și durabilitatea într-un mod foarte concret.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Prioritatea este să se asigure persoanelor cu handicap un acces cât mai larg la cultură, inclusiv la bunuri și servicii culturale și audiovizuale, ca instrumente de promovare a împlinirii personale depline și a participării active, contribuind astfel la realizarea unei societăți cu adevărat incluzive și solidare. Programul ar trebui, prin urmare, să promoveze și să crească nivelul de participare culturală în întreaga Uniune, în special în ceea ce privește persoanele cu handicap și cele provenite din medii defavorizate, precum și persoanele care locuiesc în zone rurale și îndepărtate.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Libertatea artistică este elementul central al industriilor culturale și creative dinamice, inclusiv al sectorului mijloacelor de informare în masă. Programul ar trebui să promoveze colaborarea și interacțiunile dintre sectorul audiovizual și sectorul editorial pentru a promova un sector mediatic pluralist.

(12)  Libertatea exprimării artistice și culturale, libertatea de exprimare și pluralismul mass-mediei reprezintă elemente centrale ale sectoarelor culturale și creative dinamice, precum și ale sectorului mijloacelor de informare în masă. Programul ar trebui să promoveze colaborarea și interacțiunile dintre sectorul audiovizual și sectorul editorial pentru a promova un sector mediatic pluralist și independent în conformitate cu Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Programul ar trebui să sprijine noii profesioniști din domeniul media și să consolideze dezvoltarea gândirii critice în rândul cetățenilor prin promovarea educației în domeniul mass-mediei, în special pentru tineri.

 

__________________

 

1a Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Mobilitatea artiștilor și a lucrătorilor din domeniul culturii, dezvoltarea competențelor, învățarea, conștiința interculturală, co-crearea, coproducția, circulația și diseminarea operelor de artă, participarea la evenimente internaționale, precum târguri și festivaluri reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru un sector cultural și creativ mai bine conectat, mai puternic și mai durabil în Uniune. Această mobilitate este adesea împiedicată de absența unui statut juridic, de dificultățile de obținere a vizelor și de perioada de valabilitate a permiselor, de riscul dublei impuneri și de condițiile precare și instabile de securitate socială.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În conformitate cu articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea și, după caz, ar trebui să definească criterii adecvate în ceea ce privește echilibrul de gen.

(13)  În conformitate cu articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea și, după caz, ar trebui să definească criterii adecvate în ceea ce privește echilibrul de gen și diversitatea. Programul ar trebui să vizeze asigurarea faptului că participarea la program și proiectele desfășurate în cadrul programului cuprind și reflectă diversitatea societății europene. Activitățile desfășurate în cadrul programului ar trebui să fie monitorizate și raportate pentru a se evalua performanța programului în acest sens și pentru a le permite factorilor de decizie să ia decizii în mai bună cunoștință de cauză cu privire la programele viitoare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Femeile sunt foarte prezente în domeniul artistic și cultural din Uniune ca autori, profesioniști, cadre didactice și ca public, cu un acces tot mai mare la publicul cultural. Cu toate acestea, după cum demonstrează cercetările și studiile, cum ar fi Rețeaua europeană a femeilor din audiovizual, destinată regizoarelor de film, și proiectul „We Must” din domeniul muzical, există disparități de gen, iar femeile au mai puține posibilități de a-și realiza lucrările și de a deține roluri decizionale în instituțiile culturale, artistice și creative. Prin urmare, este necesar să se promoveze talentele feminine și să se difuzeze lucrările acestora, pentru a sprijini carierele artistice ale femeilor.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  În conformitate cu concluziile formulate în urma Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, programul ar trebui să consolideze capacitatea de cooperare și de promovare a sectorului prin sprijinirea activităților în urma Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 și prin evaluarea acestuia. În acest sens, ar trebui să se acorde atenție declarației adoptate de Consiliul miniștrilor culturii în noiembrie 2018 și declarațiilor din 7 decembrie 2018, de la ceremonia de închidere a reuniunii Consiliului. Programul ar trebui să contribuie la conservarea durabilă pe termen lung a patrimoniului cultural european prin acțiuni de sprijin pentru artizanii și meșteșugarii calificați în meseriile tradiționale legate de restaurarea patrimoniului cultural.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În conformitate cu comunicarea Comisiei intitulată „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” din 22 iulie 201419, politicile și instrumentele relevante ar trebui să evidențieze valoarea pe termen lung și sustenabilitatea patrimoniului cultural al Europei și să dezvolte o abordare mai integrată în ceea ce privește conservarea și valorificarea acestuia și sprijinul.

(15)  În conformitate cu comunicarea Comisiei intitulată „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” din 22 iulie 2014, politicile și instrumentele relevante ar trebui să evidențieze valoarea pe termen lung și sustenabilitatea patrimoniului cultural trecut, viitor, tangibil, intangibil și digital al Europei și să dezvolte o abordare mai integrată în ceea ce privește conservarea, păstrarea, reutilizarea adaptivă, diseminarea, valorificarea și sprijinirea acestuia prin susținerea unui schimb de cunoștințe profesionale coordonat și de înaltă calitate și dezvoltarea unor standarde comune de înaltă calitate pentru acest sector și a mobilității pentru profesioniștii din sector. Patrimoniul cultural face parte integrantă din coeziunea europeană și sprijină legătura dintre tradiție și inovare. Conservarea patrimoniului cultural și sprijinirea artiștilor, a creatorilor și a artizanatului ar trebui să constituie o prioritate a programului.

__________________

__________________

19 COM/2014/0477

19 COM/2014/0477

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Programul ar trebui să contribuie la angajamentul și implicarea cetățenilor și a organizațiilor societății civile în cultură și societate, la promovarea educației culturale și la punerea la dispoziția publicului a cunoștințelor și patrimoniului cultural. Programul ar trebui, de asemenea, să promoveze calitatea și inovarea în ceea ce privește crearea și conservarea, inclusiv prin sinergii între cultură, arte, știință, cercetare și tehnologie.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  În conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2016 referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative, sprijinirea sectoarelor culturale și creative ar trebui să constituie o problemă transversală. Ar trebui să fie integrate proiecte pe tot parcursul programului pentru a sprijini noi modele de afaceri și noi competențe, cunoștințele tradiționale, precum și pentru a transpune soluțiile creative și interdisciplinare în valoare economică și socială. În plus, ar trebui exploatate pe deplin potențialele sinergii existente între politicile Uniunii, astfel încât să se utilizeze în mod eficient finanțarea disponibilă în cadrul programelor Uniunii – cum ar fi Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Erasmus+, EaSI și InvestEU.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică pentru a acorda accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin.

(18)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică pentru a acorda accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. Contribuțiile țărilor terțe la program ar trebui raportate anual autorității bugetare.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  De la crearea sa, Academia europeană de film a dobândit o expertiză unică și se află într-o poziție unică pentru crearea unei comunități paneuropene de profesioniști și creatori de film, promovând și difuzând filme europene dincolo de frontierele lor naționale și adresându-se unui public cu adevărat european. Prin urmare, ea ar trebui să fie eligibilă pentru sprijinul direct acordat de Uniune.

(22)  De la crearea sa, Academia europeană de film a contribuit, prin expertiza sa specială și poziția sa unică, la dezvoltarea unei comunități paneuropene de profesioniști și creatori de film, promovând și difuzând filme europene dincolo de frontierele lor naționale și stimulând atragerea unui public internațional de toate vârstele. Prin urmare, în cadrul cooperării cu Parlamentul European pentru organizarea Premiului LUX Film, ea ar trebui să fie eligibilă în mod excepțional pentru sprijinul direct acordat de Uniune. Cu toate acestea, sprijinul direct ar trebui să fie legat de negocierea unui acord de cooperare cu misiuni și obiective specifice între cele două părți și ar trebui să poată fi pus la dispoziție numai după încheierea acordului respectiv. Acest lucru nu împiedică Academia europeană de film să solicite finanțare pentru alte inițiative și proiecte din cadrul diferitelor componente ale programului.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  De la crearea sa, Orchestra de tineret a Uniunii Europene a dobândit o expertiză unică în promovarea dialogului intercultural, a respectului și înțelegerii reciproce prin cultură. Particularitatea Orchestrei de tineret a Uniunii Europene rezidă în faptul că este o orchestră europeană care depășește granițele culturale și este alcătuită din tineri muzicieni selectați în conformitate cu criterii artistice exigente, prin intermediul unui proces riguros de audiții anuale desfășurate în toate statele membre. Prin urmare, ea ar trebui să fie eligibilă pentru sprijinul direct acordat de Uniune.

(23)  De la crearea sa, Orchestra de tineret a Uniunii Europene a dobândit o expertiză unică în promovarea patrimoniului muzical bogat al Europei, a accesului la muzică și a dialogului intercultural, a respectului și înțelegerii reciproce prin cultură, precum și în consolidarea profesionalismului tinerilor muzicieni, oferindu-le abilitățile necesare pentru o carieră în sectorul cultural și creativ. Statele membre și instituțiile Uniunii, inclusiv președinții succesivi ai Comisiei și Parlamentului European, au recunoscut contribuția Orchestrei Uniunii Europene. Particularitatea Orchestrei de tineret a Uniunii Europene rezidă în faptul că este o orchestră europeană care depășește granițele culturale și este alcătuită din tineri muzicieni selectați în conformitate cu criterii artistice exigente, prin intermediul unui proces riguros și transparent de audiții anuale desfășurate în toate statele membre. Prin urmare, ea ar trebui să fie eligibilă în mod excepțional pentru sprijinul direct acordat de Uniune, pe baza unor misiuni și obiective specifice care urmează să fie stabilite și evaluate periodic de către Comisie. Pentru a asigura acest sprijin, Orchestra de tineret a Uniunii Europene ar trebui să-și sporească vizibilitatea, să se străduiască să obțină o reprezentare mai echilibrată a muzicienilor din toate statele membre în cadrul său și să-și diversifice veniturile, căutând în mod activ sprijin financiar din alte surse decât finanțarea din partea Uniunii.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară.

(26)  Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară și să fie adecvate pentru proiectele specifice pe care le susțin. Programul ar trebui să ia în considerare nu numai valoarea economică a proiectelor, ci și dimensiunea culturală și creativă a acestora, precum și specificitatea sectoarelor în cauză.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Fondurile pentru programe prevăzute de Regulamentul …/…[Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională1a și de Regulamentul …/… [IPA III]1b ar trebui, de asemenea, să fie utilizate pentru finanțarea acțiunilor în cadrul dimensiunii internaționale a programului. Acțiunile respective ar trebui să fie puse în aplicare în conformitate cu prezentul regulament.

 

__________________

 

1a 2018/0243 (COD).

 

1b 2018/0247 (COD).

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Una dintre cele mai mari provocări pentru sectoarele culturale și creative este accesul acestora la fondurile de care au nevoie pentru a-și finanța activitățile, pentru a se dezvolta, pentru a-și menține sau a-și îmbunătăți competitivitatea sau pentru a se afirma pe plan internațional. Obiectivele de politică ale acestui program ar trebui să beneficieze de sprijin și prin intermediul instrumentelor financiare și al garanției bugetare din cadrul componentei/componentelor a/ale Fondului InvestEU.

(27)  Sectoarele culturale și creative sunt inovatoare, reziliente și cu o creștere rapidă în economia Uniunii, ceea ce generează valoare economică și culturală prin proprietatea intelectuală și creativitatea individuală. Cu toate acestea, fragmentarea lor și caracterul intangibil al bunurilor sale limitează accesul acestora la finanțare privată. Una dintre cele mai mari provocări pentru sectoarele culturale și creative este creșterea accesului lor la fondurile esențiale pentru a se dezvolta, pentru a-și menține sau a-și accelera competitivitatea la nivel internațional. Obiectivele de politică ale acestui program ar trebui să beneficieze de sprijin și prin intermediul instrumentelor financiare și al garanției bugetare, în special pentru IMM-uri, în cadrul componentei/componentelor a/ale Fondului InvestEU, în conformitate cu practicile dezvoltate în cadrul mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1295/2013.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Ținând seama de expertiza tehnică necesară pentru a evalua propunerile în acțiuni specifice ale programului, ar trebui să se prevadă că, unde este cazul, comitetele de evaluare pot fi compuse din experți externi.

(28)  Impactul, calitatea și eficiența punerii în aplicare a proiectului ar trebui să constituie criterii-cheie de evaluare pentru selectarea proiectului în cauză. Ținând seama de expertiza tehnică necesară pentru a evalua propunerile în acțiuni specifice ale programului, ar trebui să se prevadă că, unde este cazul, comitetele de evaluare pot fi compuse din experți externi care ar trebui să aibă experiență profesională și de conducere legată de domeniul cererii care face obiectul evaluării. Acolo unde este cazul, ar trebui să fie luată în considerare nevoia de a asigura coerența globală cu obiectivele integrării publicului și diversității.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Programul ar trebui să includă un sistem de indicatori de performanță realist și flexibil, care să însoțească acțiunile sale și să monitorizeze performanța sa în mod continuu. Această monitorizare, precum și acțiunile de informare și comunicare care vizează programul și acțiunile sale ar trebui să se bazeze pe cele trei componente ale programului.

(29)  Programul ar trebui să includă un sistem de indicatori de performanță cantitativi și calitativi realist și flexibil, care să însoțească acțiunile sale și să monitorizeze performanța sa în mod continuu, luând în considerare valoarea intrinsecă a artei și a sectoarelor culturale și creative. Acești indicatori de performanță ar trebui elaborați împreună cu părțile interesate. Această monitorizare, precum și acțiunile de informare și comunicare care vizează programul și acțiunile sale ar trebui să se bazeze pe cele trei componente ale programului. Componentele ar trebui să ia în considerare unul sau mai mulți indicatori cantitativi și calitativi. Indicatorii respectivi ar trebui să fie evaluați în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Având în vedere complexitatea și dificultatea găsirii, analizării și adaptării datelor și a măsurării impactului politicilor culturale și a definirii indicatorilor, Comisia ar trebui să consolideze cooperarea în cadrul serviciilor sale, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare și Eurostat, pentru a colecta date statistice adecvate. Comisia ar trebui să acționeze în cooperare cu centrele de excelență din Uniune, cu institutele naționale de statistică și cu organizațiile relevante pentru sectoarele culturale și creative din Europa și în colaborare cu Consiliul Europei, cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și cu UNESCO.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Aceasta ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(32)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității operatorului de proiect de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, dimensiunea operatorului și a proiectului, costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Aceasta ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  În vederea optimizării sinergiilor dintre fondurile Uniunii și instrumentele gestionate direct, ar trebui să se faciliteze furnizarea de sprijin pentru operațiunile care au fost deja certificate printr-o marcă de excelență.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Conform articolului 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului28, persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv.

(34)  Conform articolului 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului28, persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv. Constrângerile impuse de îndepărtarea țărilor sau teritoriilor respective trebuie să fie luate în considerare la punerea în aplicare a programului, iar participarea lor la program trebuie monitorizată și evaluată cu regularitate.

__________________

__________________

28 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

28 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  În conformitate cu articolul 349 din TFUE, ar trebui să se ia măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile. Ar trebui să se încurajeze schimburile de mobilitate pentru artiști și lucrările lor și cooperarea dintre persoanele și organizațiile din aceste regiuni și vecinii lor și țările terțe. Prin urmare, oamenii vor putea beneficia în mod egal de avantajele competitive pe care industriile culturale și creative le pot oferi, în special creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Astfel de măsuri ar trebui să fie monitorizate și evaluate în mod periodic.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Pentru a asigura punerea în aplicare fără probleme a programului, costurile suportate de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant, în special costurile legate de drepturile de proprietate intelectuală, pot fi considerate eligibile, cu condiția ca acestea să fie legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor care beneficiază de sprijin.

(36)  Pentru a asigura continuitatea sprijinului financiar acordat în cadrul programului și pentru a acoperi deficitul de finanțare din ce în ce mai mare cu care se confruntă beneficiarii, costurile suportate de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant, în special costurile legate de drepturile de proprietate intelectuală, ar trebui considerate eligibile, cu condiția ca acestea să fie legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor care beneficiază de sprijin.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)   Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru ca aceasta să adopte programele de lucru. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. Este necesar să se asigure o închidere corectă a programului precedent, în special în ceea ce privește continuarea modalităților multianuale pentru gestionarea sa, cum ar fi finanțarea asistenței tehnice și administrative. Începând de la [1 ianuarie 2021], asistența tehnică și administrativă ar trebui să asigure, în cazul în care este necesar, gestionarea acțiunilor care nu sunt încă finalizate în cadrul programul precedent până la [31 decembrie 2020].

(38)   Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adoptarea programelor de lucru. Este necesar să se asigure o închidere corectă a programului precedent, în special în ceea ce privește continuarea modalităților multianuale pentru gestionarea sa, cum ar fi finanțarea asistenței tehnice și administrative. Începând de la [1 ianuarie 2021], asistența tehnică și administrativă ar trebui să asigure, în cazul în care este necesar, gestionarea acțiunilor care nu sunt încă finalizate în cadrul programul precedent până la [31 decembrie 2020].

___________________________

 

  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Pentru a asigura o punere în aplicare eficace și eficientă a programului, Comisia ar trebui să se asigure că nu există sarcini birocratice inutile pentru solicitanți în faza de depunere a cererilor sau în cea de prelucrare a cererilor.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 38 b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38b)Ar trebui să se acorde o atenție deosebită proiectelor de dimensiuni mici și valorii adăugate a acestora, având în vedere particularitățile sectoarelor culturale și creative.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „sectoare culturale și creative” înseamnă toate sectoarele ale căror activități sunt bazate pe valori culturale sau pe expresii artistice și alte expresii creative individuale sau colective. Activitățile pot include dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea și conservarea bunurilor și serviciilor care constituie expresii culturale, artistice sau alte expresii creative, precum și funcții conexe, cum ar fi educația sau gestionarea. Acestea vor avea potențialul de a genera inovare și locuri de muncă în special din proprietatea intelectuală. Sectoarele includ arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul (inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video și multimedia), patrimoniul cultural material și imaterial, designul (inclusiv designul vestimentar), festivalurile, muzica, literatura, arta spectacolului, cărțile și editarea, radioul și artele vizuale;

(2)  „sectoare culturale și creative” înseamnă toate sectoarele ale căror activități sunt bazate pe valori culturale sau pe expresii și practici artistice și alte expresii creative individuale sau colective, indiferent dacă aceste activități sunt orientate sau nu către piață. Activitățile pot include dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea și conservarea practicilor, bunurilor și serviciilor care constituie expresii culturale, artistice sau alte expresii creative, precum și funcții conexe, cum ar fi educația sau gestionarea. Multe dintre acestea vor avea potențialul de a genera inovare și locuri de muncă în special din proprietatea intelectuală. Sectoarele includ arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul (inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video și multimedia), patrimoniul cultural material și imaterial, muzica, literatura, arta spectacolului, cărțile și editarea, radioul, artele vizuale, festivalurile, designul (inclusiv designul vestimentar);

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  contribuirea la recunoașterea și promovarea valorii intrinseci a culturii, să protejeze și să promoveze calitatea culturii și creativității europene ca dimensiune distinctă a dezvoltării personale, a educației, a coeziunii sociale, a libertății de exprimare și de opinie și a artelor, consolidând și întărind democrația, gândirea critică, sentimentul apartenenței și al cetățeniei și ca surse ale unei mass-medii și ale unui peisaj cultural pluralist;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  promovarea cooperării la nivel european în domeniul diversității lingvistice și culturale și al patrimoniului cultural;

(a)  promovarea cooperării la nivel european în domeniul diversității culturale, artistice și lingvistice, inclusiv prin consolidarea rolului artiștilor și al operatorilor culturali, a calității producției culturale și artistice europene și a patrimoniului cultural comun tangibil și intangibil;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  creșterea competitivității sectoarelor culturale și creative europene, în special competitivitatea sectorului audiovizual.

(b)  stimularea competitivității tuturor sectoarelor culturale și creative și creșterea ponderii lor economice, în special a sectorului audiovizual, prin crearea de locuri de muncă și prin stimularea inovării și a creativității acestor sectoare.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sporirea dimensiunilor economice, sociale și externe ale cooperării la nivel european pentru dezvoltarea și promovarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural al Europei și consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative europene, precum și consolidarea relațiilor culturale internaționale;

(a)  sporirea dimensiunilor economice, artistice, culturale, sociale și externe ale cooperării la nivel european pentru dezvoltarea și promovarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural tangibil și intangibil al Europei și consolidarea competitivității și a inovării sectoarelor culturale și creative europene, precum și consolidarea relațiilor culturale internaționale;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  promovarea sectoarelor culturale și creative, inclusiv a sectorului audiovizual, sprijinirea artiștilor, a operatorilor, a artizanilor și a participării publicului, acordând o atenție deosebită egalității de gen și grupurilor subreprezentate;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  promovarea competitivității și scalabilității industriei audiovizuale europene;

(b)  promovarea competitivității, a inovării și a scalabilității sectorului audiovizual european, în special a IMM-urilor, a societăților independente de producție și a organizațiilor din sectoarele culturale și creative și promovarea calității activităților sectorului audiovizual european în mod durabil, în vederea unei abordări sectoriale și geografice echilibrate;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  promovarea cooperării privind politicile și a acțiunilor inovatoare care sprijină toate componentele programului, inclusiv promovarea unui peisaj mediatic diversificat și pluralist, a alfabetizării mediatice și a incluziunii sociale.

(c)  promovarea cooperării privind politicile și a acțiunilor inovatoare, inclusiv noi modele de afaceri și de management și soluții creative, care sprijină toate componentele programului și toate sectoarele culturale și creative, inclusiv protejarea libertății de exprimare artistică și promovarea unui mediu cultural și mediatic diversificat, independent și pluralist, alfabetizarea mediatică, competențele digitale, educația culturală și artistică, egalitatea de gen, cetățenia activă, dialogul intercultural, reziliența și incluziunea socială , în special a persoanelor cu handicap, inclusiv printr-o mai bună accesibilitate a bunurilor și serviciilor culturale;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  promovarea mobilității artiștilor și a operatorilor din sectoarele culturale și creative și a circulației operelor lor;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  furnizarea datelor, analizelor și unui set adecvat de indicatori calitativi și cantitativi pentru sectoarele culturale și creative și dezvoltarea unui sistem coerent de evaluare și de studiu al impactului, inclusiv în cele cu o dimensiune trans-sectorială.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „Componenta TRANS-SECTORIALĂ” acoperă activitățile din toate sectoarele culturale și creative.

(c)  „Componenta TRANS-SECTORIALĂ” acoperă activitățile din toate sectoarele culturale și creative, inclusiv din sectorul mijloacelor de informare în masă.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Valoarea adăugată europeană

 

Recunoașterea valorii intrinseci și economice a culturii și a creativității și respectarea calității și pluralității valorilor și politicilor Uniunii.

 

Programul sprijină numai acele acțiuni și activități care prezintă o valoare adăugată europeană potențială și care contribuie la realizarea obiectivelor de la articolul 3.

 

Valoarea adăugată europeană a acțiunilor și activitățile programului se asigură, de exemplu, prin:

 

(a) caracterul transnațional al acțiunilor și activităților care completează programele și politicile regionale, naționale, internaționale, precum și alte programe și politici ale Uniunii, și impactul acestor acțiuni și activități asupra accesului cetățenilor la cultură și a participării active a cetățenilor, a educației, a incluziunii sociale și a dialogului intercultural;

 

(b) dezvoltarea și promovarea cooperării transnaționale și internaționale între actorii din domeniul cultural și creativ, inclusiv artiștii, profesioniștii din domeniul audiovizual, organizațiile culturale și creative, precum și IMM-urile și operatorii din domeniul audiovizual, care se axează pe stimularea unor răspunsuri mai rapide, mai cuprinzătoare, mai eficiente și pe termen lung la provocările globale, îndeosebi la tranziția la tehnologia digitală;

 

(c) economiile de scară și creșterea economică și locurile de muncă pe care sprijinul Uniunii le stimulează, creând un efect de pârghie asupra fondurilor suplimentare;

 

(d) asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile în sectoarele culturale și creative, ținând seama de particularitățile diferitelor țări, inclusiv ale țărilor sau regiunilor cu o anumită situație geografică sau lingvistică, cum ar fi regiunile ultraperiferice recunoscute la articolul 349 din TFUE și țările sau teritoriile de peste mări care intră sub autoritatea unui stat membru enumerat în anexa II la TFUE;

 

(e) promovarea unui discurs referitor la rădăcinile comune și diversitatea europeană.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  promovarea exprimării și creației artistice;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera -aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa)  cultivarea talentelor, competențelor și abilităților și stimularea colaborării și a inovării de-a lungul întregului lanț al sectoarelor culturale și creative, inclusiv al patrimoniului;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sporirea dimensiunii și a circulației transfrontaliere a operelor europene și a operatorilor europeni din domeniile culturale și creative;

(a)  sporirea dimensiunii, a circulației transfrontaliere și a vizibilității operatorilor europeni din domeniile culturale și creative și a operelor acestora, inclusiv prin programe de stagiu, turnee, evenimente, ateliere, expoziții și festivaluri, precum și facilitarea schimburilor de bune practici și îmbunătățirea capacităților profesionale;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  creșterea participării la viața culturală în întreaga Europă; (e)

(b)  creșterea accesului, a participării la viața culturală și a sensibilizării culturale, precum și implicarea publicului în întreaga Europă, în special în ceea ce privește persoanele cu handicap sau persoanele care provin din medii defavorizate;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  promovarea rezilienței societății și a incluziunii sociale prin intermediul culturii și al patrimoniului cultural;

(c)  promovarea rezilienței societății și îmbunătățirea incluziunii sociale, a dialogului intercultural și democratic și a schimburilor culturale prin intermediul artelor, al culturii și al patrimoniului cultural;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  sporirea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a prospera și de a genera locuri de muncă;

(d)  sporirea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a prospera și de a inova, de a crea lucrări artistice, de a genera și de a dezvolta competențe-cheie, cunoștințe, abilități, noi practici artistice și locuri de muncă și creștere economică durabilă și de a contribui la dezvoltarea locală și regională;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  stimularea capacității profesionale a persoanelor din sectoarele culturale și creative, capacitându-le prin măsuri adecvate;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  consolidarea identității și a valorilor europene prin sensibilizarea culturală, educația în domeniul artei și creativitatea bazată pe cultură în domeniul educației;

(e)  consolidarea identității europene, a cetățeniei active, precum și a sentimentului de apartenență la comunitate și a valorilor democratice prin sensibilizarea culturală, patrimoniul cultural, exprimare, gândirea critică, exprimarea artistică, vizibilitatea și recunoașterea creatorilor, arte, educația în domeniul artei și creativitatea bazată pe cultură în învățarea formală, non-formală și informală pe tot parcursul vieții;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  promovarea consolidării capacității internaționale a sectoarelor culturale și creative europene, astfel încât acestea să fie active la nivel internațional;

(f)  promovarea consolidării capacității internaționale a sectoarelor culturale și creative europene, inclusiv a organizațiilor locale și a microorganizațiilor, astfel încât acestea să fie active la nivel internațional;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  contribuirea la strategia globală a Uniunii pentru relațiile culturale internaționale prin diplomație culturală.

(g)  contribuirea la strategia globală a Uniunii pentru relațiile culturale internaționale cu scopul de a asigura impactul pe termen lung al strategiei printr-o abordare interpersonală care să implice rețelele culturale, societatea civilă și organizațiile locale.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ca parte a acțiunilor specifice desfășurate în cadrul componentei CULTURĂ, sectorul muzical face obiectul unei atenții deosebite în ceea ce privește repartizarea fondurilor și acțiunile specifice. Cererile de propuneri și instrumentele adaptate contribuie la stimularea competitivității sectorului muzical și la tratarea unora dintre provocările specifice cu care acesta se confruntă.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cultivarea talentelor și a competențelor și stimularea colaborării și a inovării în crearea și producerea de opere audiovizuale europene;

(a)  cultivarea talentelor, competențelor, abilităților și utilizarea tehnologiilor digitale și stimularea colaborării, mobilității și a inovării în crearea și producerea de opere audiovizuale europene, inclusiv dincolo de frontiere;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  creșterea distribuției operelor teatrale și online și oferirea unui acces mai larg la nivel transfrontalier la operele audiovizuale europene, inclusiv prin modele de afaceri inovatoare și prin utilizarea de noi tehnologii;

(b)  creșterea circulației transnaționale și internaționale și a distribuției online și offline, îndeosebi a distribuției în cinematografe, a operelor audiovizuale europene în noul mediu digital;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  asigurarea unui acces mai larg la operele audiovizuale ale Uniunii pentru publicul internațional, în special prin promovare, evenimente, activități de educație cinematografică și festivaluri;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  consolidarea patrimoniului audiovizual și facilitarea accesului la arhivele și bibliotecile audiovizuale, sprijinindu-le și promovându-le ca surse de memorie, de educație, de reutilizare și de noi afaceri, inclusiv prin intermediul celor mai recente tehnologii digitale;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  promovarea operelor audiovizuale europene și sprijinirea atragerii unui public mai larg în Europa și dincolo de granițele acesteia.

(c)  promovarea operelor audiovizuale europene și sprijinirea implicării publicului de toate vârstele, în special a tinerilor și a persoanelor cu dizabilități, în favoarea unei utilizări proactive și legale a operelor audiovizuale în Europa și dincolo de granițele ei și a partajării conținutului generat de utilizatori, inclusiv prin promovarea educației cinematografice și audiovizuale.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste priorități trebuie abordate prin sprijinirea creării, promovării, accesului și difuzării de opere europene, cu potențialul de a atinge o audiență considerabilă în Europa și dincolo de granițele acesteia, adaptându-se astfel la noile evoluții ale pieței și însoțind Directiva serviciilor mass-media audiovizuale.

Aceste priorități sunt abordate prin sprijinirea creării, promovării, accesului și difuzării de opere europene, difuzând valorile europene și o identitate comună, cu potențialul de a atinge o audiență de toate vârstele în Europa și dincolo de granițele acesteia, adaptându-se astfel la noile evoluții ale pieței și însoțind Directiva serviciilor mass-media audiovizuale.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea cooperării politice transnaționale trans-sectoriale, inclusiv referitor la rolul culturii pentru incluziunea socială, promovarea cunoașterii programului și susținerea transferabilității rezultatelor;

(a)  sprijinirea cooperării politice transnaționale trans-sectoriale, inclusiv referitor la promovarea rolului culturii pentru incluziunea socială, în special în ceea ce privește persoanele cu dizabilități și consolidarea democrației, precum și promovarea cunoașterii programului și susținerea transferabilității rezultatelor cu scopul de a crește vizibilitatea programului;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  promovarea unor abordări inovatoare pentru crearea, accesarea, distribuția și promovarea de conținut în sectoarele culturale și creative;

(b)  promovarea unor abordări inovatoare pentru crearea de conținut artistic și cercetarea, accesarea, distribuția și promovarea artistică, ținând seama de protecția prin drepturi de autor, în sectoarele culturale și creative, acoperind atât dimensiunile care se bazează pe piață, cât și cele care nu se bazează pe piață;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  promovarea activităților transversale care acoperă mai multe sectoare, cu scopul de a ajusta schimbările structurale cu care se confruntă sectorul mijloacelor de informare în masă, precum și de a spori caracterul liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, jurnalismul de calitate și alfabetizarea mediatică;

(c)  promovarea activităților transversale care acoperă mai multe sectoare, cu scopul de a ajusta schimbările structurale și tehnologice cu care se confruntă sectorul mijloacelor de informare în masă, precum și de a spori caracterul liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, artistic și cultural, etica profesională în jurnalism, gândirea critică și alfabetizarea mediatică, în special în rândul tinerilor, contribuind la adaptarea la noi instrumente și formate mass-media și contracarând răspândirea dezinformării;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  înființarea și sprijinirea unor birouri de program care să promoveze programul în țara lor și care să stimuleze cooperarea transfrontalieră în sectoarele culturale și creative.

(d)  înființarea unor birouri de program în țările participante și sprijinirea implicării lor active, promovarea programului în țările lor, într-un mod echitabil și echilibrat, inclusiv prin activități în rețea pe teren, precum și sprijinirea solicitanților în legătură cu programul, furnizarea de informații de bază referitoare la alte posibilități de sprijin relevante disponibile în cadrul programelor finanțate de Uniune și stimularea cooperării transfrontaliere în sectoarele culturale și creative.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 – 2027 se ridică la 1 850 000 000 EUR la prețurile curente.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 – 2027 se ridică la 2 806 000 000 EUR la prețuri constante.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  până la 609 000 000 EUR pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) (componenta CULTURĂ);

–  nu mai puțin de 33 % pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) (componenta CULTURĂ);

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  până la 1 081 000 000 EUR pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) (componenta MEDIA);

–  nu mai puțin de 58 % pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) (componenta MEDIA);

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  până la 160 000 000 EUR pentru activitățile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c) (componenta TRANS-SECTORIALĂ).

–  până la 9 % pentru activitățile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c) (componenta TRANS-SECTORIALĂ), asigurând o alocare financiară fiecărui birou național „Europa creativă”, cel puțin la același nivel ca alocarea financiară prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1295/2013.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În plus față de pachetul financiar prevăzut la alineatul (1) și în vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, contribuții financiare suplimentare se pun la dispoziție în cadrul instrumentelor de finanțare externă [Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)] pentru sprijinirea acțiunilor puse în aplicare și gestionate în conformitate cu prezentul regulament. Această contribuție este finanțată în conformitate cu regulamentele de instituire a instrumentelor respective.

3.  În plus față de pachetul financiar prevăzut la alineatul (1) și în vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, pot fi puse la dispoziție contribuții financiare suplimentare în cadrul instrumentelor de finanțare externă [Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)] pentru sprijinirea acțiunilor puse în aplicare și gestionate în conformitate cu prezentul regulament. Această contribuție este finanțată în conformitate cu regulamentele de instituire a instrumentelor respective și raportată anual autorității bugetare, împreună cu contribuțiile țărilor terțe la program.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Țările terțe pot participa la structurile de guvernanță ale programelor și la forumurile părților interesate cu scopul de a facilita schimbul de informații.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Acordurile cu țările terțe asociate la program în temeiul prezentului regulament sunt facilitate prin proceduri care sunt mai rapide decât cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1295/2013. Acordurile cu noile țări sunt promovate în mod proactiv.

Justificare

Este esențial să se asigure participarea țărilor respective încă de la începutul programului, pentru a garanta dimensiunea internațională a acestuia.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Accesul la program este deschis organizațiilor internaționale care sunt active în domeniile vizate de program în conformitate cu Regulamentul financiar.

1.  Accesul la program este deschis organizațiilor internaționale care sunt active în domeniile vizate de program, precum UNESCO, Consiliul Europei, prin intermediul unei colaborări mai structurate cu itinerarele culturale și Eurimages, Observatorul EUIPO, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și OCDE, pe baza contribuțiilor comune pentru îndeplinirea obiectivelor programului și în conformitate cu Regulamentul financiar.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Culegerea datelor privind sectoarele culturale și creative

 

Comisia consolidează cooperarea în cadrul serviciilor sale, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare și Eurostat, cu scopul de a colecta date statistice adecvate pentru a măsura și a analiza impactul politicilor culturale. Pentru această sarcină, Comisia acționează în cooperare cu centrele de excelență din Europa și cu institutele naționale de statistică și în colaborare cu Consiliul Europei, OCDE și UNESCO. Astfel, contribuie la realizarea obiectivelor componentei CULTURĂ și urmărește îndeaproape evoluțiile ulterioare ale politicilor culturale, de asemenea, prin includerea părților interesate într-un stadiu incipient în analiza și adaptarea indicatorilor, comuni pentru diferite sectoare sau specifici pentru fiecare domeniu de activitate. Comisia informează periodic Parlamentul European cu privire la aceste activități.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul prezentului program sunt puse în aplicare în conformitate cu [regulamentul InvestEU] și cu Titlul X din Regulamentul financiar.

3.  Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul prezentului program sunt puse în aplicare în conformitate cu Titlul X din Regulamentul financiar și cu procedurile stabilite în [Regulamentul InvestEU] . Mecanismul de garantare special creat în cadrul programului „Europa creativă” continuă în cadrul [Regulamentului InvestEU] și ține seama de practicile de punere în aplicare dezvoltate în cadrul mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1295/2013.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscurile asociate cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și se consideră o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X] din Regulamentul XXX [succesorul Regulamentului privind Fondul de garantare].

4.  Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscurile asociate cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și se consideră o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X din] Regulamentul XXX [succesorul Regulamentului privind Fondul de garantare], pe baza practicilor de punere în aplicare deja dezvoltate și ținând seama de acestea.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, programele stabilite prin Regulamentul .../... [Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională] și Regulamentul .../... [IPA III] contribuie financiar la acțiunile stabilite în temeiul prezentului regulament. Prezentul regulament se aplică utilizării acestor programe, asigurând, în același timp, conformitatea cu regulamentele care se aplică fiecăruia dintre ele.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul va fi pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar. Programele de lucru stabilesc, atunci când este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

1.  Programul va fi pus în aplicare prin programele anuale de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar. Adoptarea programelor de lucru este precedată de consultări cu diversele părți interesate, pentru a se asigura că acțiunile planificate vor susține în cele mai bune condiții diferitele sectoare implicate. Programele de lucru stabilesc, atunci când este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă, care nu are prioritate față de finanțarea directă prin granturi.

 

Obiectivele generale și specifice, prioritățile politice și acțiunile corespunzătoare ale programului, precum și bugetul alocat pentru fiecare acțiune sunt specificate în detaliu în programele anuale de lucru. Programul anual de lucru conține, de asemenea, un calendar indicativ de punere în aplicare.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul de lucru este adoptat de Comisie printr-un act de punere în aplicare.

2.  Comisia, în conformitate cu articolul 19, adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor programe anuale de lucru.

Justificare

Prezentul amendament are scopul de a clarifica faptul că programul anual de lucru este important în stabilirea priorităților bugetare reale.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  cererile de propuneri pot lua în considerare necesitatea de a asigura un sprijin adecvat pentru proiectele la scară mică din cadrul componentei CULTURĂ, prin măsuri care pot include rate mai mari de cofinanțare.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Granturile se acordă ținând seama de următoarele caracteristici ale proiectului în cauză:

 

(a)  calitatea proiectului;

 

(b)  impactul;

 

(c)  calitatea și eficiența punerii în aplicare;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comitetul de evaluare poate fi compus din experți externi.

2.  Comitetul de evaluare poate fi compus din experți externi. Acesta se reunește în prezența fizică a membrilor săi sau la distanță.

 

Experții dețin experiență profesională legată de domeniul evaluat. Comitetul de evaluare poate solicita avizul unor experți din țara în care se depune cererea.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la articolul [130 alineatul (2)] al Regulamentului financiar, și în cazuri justificate în mod corespunzător, costurile suportate de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant se pot considera ca fiind eligibile cu condiția ca acestea să fie legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor și activităților care beneficiază de sprijin.

3.  Prin derogare de la articolul [130 alineatul (2)] al Regulamentului financiar, și în cazuri justificate în mod corespunzător, costurile suportate de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant se consideră ca fiind eligibile cu condiția ca acestea să fie legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor și activităților care beneficiază de sprijin.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Următoarelor entități li se pot acorda granturi fără o cerere de propuneri:

5.  Următoarelor entități li se pot acorda în mod excepțional granturi fără o cerere de propuneri, pe baza unor misiuni și obiective specifice care urmează să fie definite de către Comisie și evaluate periodic în conformitate cu obiectivele programului:

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Academia Europeană de Film;

(a)  Academia Europeană de Film, în contextul cooperării cu Parlamentul European pentru organizarea Premiului LUX FILM, pe baza unui acord de cooperare negociat și semnat de ambele părți și în colaborare cu Europa Cinemas; atât timp cât nu s-a încheiat un acord de cooperare, fondurile în cauză sunt plasate în rezervă;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Orchestra de tineret a Uniunii Europene.

(b)  Orchestra de Tineret a Uniunii Europene pentru activitățile sale, inclusiv selecția periodică și formarea tinerilor muzicieni din toate statele membre prin programe de ședere care oferă mobilitate și posibilitatea de a participa la festivaluri și turnee în cadrul Uniunii și la nivel internațional și care contribuie la răspândirea culturii europene dincolo de frontiere și la internaționalizarea carierei muzicienilor tineri, urmărind un echilibru geografic între participanți; Orchestra de Tineret a Uniunii Europene își diversifică continuu veniturile, căutând în mod activ sprijin financiar din surse noi, reducându-și dependența de finanțarea din partea Uniunii; activitățile Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene sunt în conformitate cu obiectivele și prioritățile programului și ale componentei CULTURĂ, în special în ceea ce privește implicarea publicului.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, în cooperare cu statele membre, asigură coerența și complementaritatea programului la nivel global cu politicile și programele relevante, în special cu cele privind echilibrul de gen, educația, tineretul și solidaritatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, cercetarea și inovarea, industria și întreprinderile, agricultura și dezvoltarea rurală, mediul și politicile climatice, coeziunea, politica regională și urbană, ajutoarele de stat și dezvoltarea și cooperarea la nivel internațional.

Comisia, în cooperare cu statele membre, asigură coerența și complementaritatea programului la nivel global cu politicile și programele relevante, în special cu cele privind echilibrul de gen, educația, îndeosebi educația digitală și alfabetizarea mediatică, tineretul și solidaritatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, în special pentru grupurile marginalizate și minorități, cercetarea și inovarea, inclusiv inovarea socială, industria și întreprinderile, agricultura și dezvoltarea rurală, mediul și politicile climatice, coeziunea, politica regională și urbană, turismul sustenabil, ajutoarele de stat, mobilitatea și dezvoltarea și cooperarea la nivel internațional, de asemenea, cu obiectivul de a promova utilizarea eficace a fondurilor publice;

 

Comisia se asigură că, atunci când se aplică procedurile prevăzute în [Programul InvestEU] în scopurile programului, acestea țin seama de practicile dezvoltate în cadrul mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1295/2013.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  respectă cerințele minime de calitate din respectiva cerere de propuneri;

(b)  respectă cerințele ridicate de calitate din respectiva cerere de propuneri;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  propunerile care au primit o marcă de excelență pot primi finanțare direct din alte programe și din fonduri în temeiul Regulamentului [Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) COM(2018)0375] în conformitate cu articolul 67 alineatul (5) din regulamentul respectiv, cu condiția ca aceste propuneri să fie compatibile cu obiectivele programului. Comisia se asigură că criteriile de selecție și de atribuire pentru proiectele cărora li se conferă marca de excelență sunt coerente, clare și transparente pentru potențialii beneficiari.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative în cadrul InvestEU

 

1.  Sprijinul financiar prin intermediul noului Program InvestEU se bazează pe obiectivele și criteriile mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative, ținând seama de specificitatea sectorului.

 

2.  Programul InvestEU oferă:

 

(a)  acces la finanțare pentru IMM-urile, microorganizațiile și organizațiile mici și mijlocii din sectoarele culturale și creative;

 

(b)  garanții pentru intermediarii financiari participanți din orice țară care participă la mecanismul de garantare;

 

(c)  competențe de specialitate suplimentare intermediarilor financiari participanți pentru a evalua riscurile asociate IMM-urilor, microorganizațiilor și organizațiilor mici și mijlocii și proiectelor din sectoarele culturale și creative;

 

(d)  volumul finanțării prin îndatorare puse la dispoziția IMM-urilor, microorganizațiilor și organizațiilor mici și mijlocii;

 

(e)  capacitatea de a constitui un portofoliu diversificat de împrumuturi și de a propune un plan de marketing și de promovare pentru IMM-urile, microorganizațiile și organizațiile mici și mijlocii din mai multe regiuni și sectoare;

 

(f)  următoarele tipuri de împrumuturi: investiții în active corporale și necorporale, cu excepția garanțiilor personale; transferurile de întreprinderi; capitalul de lucru, de exemplu finanțări provizorii, finanțare pentru acoperirea deficitului de capital, flux de trezorerie și linii de credit.

Justificare

Este necesar să se facă trimitere la mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative, pentru a proteja principiile și realizările acestuia.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Componentele au un set comun de indicatori calitativi. Fiecare componentă are un set specific de indicatori cantitativi.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a asigura evaluarea eficientă a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 19, să elaboreze dispozițiile privind un cadru de monitorizare și de evaluare, inclusiv prin modificări aduse anexei II, pentru a revizui și a completa indicatorii, atunci când este necesar pentru monitorizare și evaluare.

2.  Pentru a asigura evaluarea eficientă a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 19, să elaboreze dispozițiile privind un cadru de monitorizare și de evaluare, inclusiv prin modificări aduse anexei II, pentru a revizui și a completa indicatorii. Comisia adoptă un act delegat privind indicatorii până la 31 decembrie 2022.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Cifrele disponibile privind cuantumul creditelor de angajament și de plată care ar fi fost necesare pentru finanțarea proiectelor cărora li s-a conferit marca de excelență sunt comunicate în fiecare an celor două ramuri ale autorității bugetare, cu cel puțin trei luni înainte de data publicării pozițiilor lor respective în bugetul Uniunii pentru anul următor, în conformitate cu calendarul stabilit de comun acord pentru procedura bugetară anuală.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea sa în aplicare, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului.

2.  Analiza la jumătatea perioadei a programului se realizează înainte de 30 iunie 2024

 

Comisia prezintă raportul de evaluare la jumătatea perioadei Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2024.

 

Atunci când este necesar și în funcție de rezultatele analizei la jumătatea perioadei, Comisia prezintă o propunere legislativă de revizuire a prezentului regulament.

Justificare

Pentru a realiza o analiză corespunzătoare și în timp util la jumătatea perioadei.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

3.  La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia prezintă o evaluare finală a programului.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării primite din partea Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale, adresate unor categorii de public diverse, printre care mijloacele de informare în masă și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării primite din partea Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale, adresate unor categorii de public diverse, printre care mijloacele de informare în masă și publicul larg, în special denumirea programului și, pentru acțiunile finanțate în cadrul componentei MEDIA, logoul MEDIA. Comisia dezvoltă un logo pentru CULTURĂ care va fi utilizat pentru acțiunile finanțate în cadrul componentei CULTURĂ.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  proiecte de cooperare;

(a)  proiecte de cooperare transnaționale, cu o distincție clară între proiecte la scară mică, mijlocie și mare și acordând o atenție specială microorganizațiilor și organizațiilor mici culturale;

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  mobilitatea artiștilor și a operatorilor din sectoarele culturale și creative;

(d)  mobilitatea artiștilor, a artizanilor și a operatorilor din sectoarele culturale și creative în cadrul activității lor transnaționale, inclusiv acoperirea costurilor legate de activitatea artistică, circulația operelor artistice și culturale;

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sprijin pentru a permite organizațiilor culturale și creative să opereze la nivel internațional;

(e)  sprijin pentru a permite organizațiilor culturale și creative să opereze la nivel internațional și să își dezvolte capacitățile;

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijin pentru sectorul muzicii: promovarea diversității, creativității și inovației în domeniul muzicii, în special în ceea ce privește distribuirea repertoriului muzical în Europa și dincolo de granițele acesteia, acțiunile de formare și lărgirea publicului pentru repertoriul european, precum și sprijinul pentru colectarea și analiza datelor;

(a)  sprijin pentru sectorul muzicii: promovarea diversității, creativității și inovației în domeniul muzicii, în special în ceea ce privește sectorul muzicii live, și prin crearea de rețele, distribuirea și promovarea diverselor opere muzicale și repertorii europene în Europa și dincolo de granițele ei, formarea, participarea și accesul la muzică, lărgirea publicului, vizibilitatea și recunoașterea creatorilor, promotorilor și artiștilor, îndeosebi a celor tineri și a celor aflați la început, precum și sprijinul pentru colectarea și analiza datelor;

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijin pentru industria de carte și pentru sectorul editorial: acțiuni specifice de promovare a diversității, creativității și inovării, în special traducerea și promovarea literaturii europene la nivel transfrontalier în Europa și dincolo de granițele acesteia, formare și schimburi de profesioniști din sector, de autori și de traducători, precum și proiecte transnaționale de colaborare, inovare și dezvoltare în sector;

(b)  sprijin pentru industria de carte și pentru sectorul editorial: acțiuni specifice de promovare a diversității, creativității și inovării, în special traducerea, adaptarea în formate accesibile pentru persoanele cu dizabilități, promovarea literaturii europene la nivel transfrontalier în Europa și dincolo de granițele acesteia, și prin intermediul bibliotecilor, formare și schimburi de profesioniști din sector, de autori și de traducători, precum și proiecte transnaționale de colaborare, inovare și dezvoltare în sector;

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijin pentru sectorul arhitecturii și pentru sectorul patrimoniului cultural: acțiuni specifice pentru mobilitatea operatorilor, consolidarea capacităților, lărgirea publicului și internaționalizarea sectoarelor arhitecturii și patrimoniului cultural, promovarea Baukultur, sprijinul pentru protejarea, conservarea și sporirea patrimoniului cultural și a valorilor sale prin acțiuni de sensibilizare, prin crearea de rețele și prin activități de învățare inter pares;

(c)  sprijin pentru sectorul patrimoniului cultural și sectorul arhitecturii: acțiuni specifice pentru mobilitatea operatorilor, cercetare, stabilirea unor standarde de înaltă calitate, consolidarea capacităților, schimbul de cunoștințe și competențe profesionale pentru artizani, participarea publicului, sprijinul pentru protejarea, conservarea, reabilitarea spațiului de viață, reutilizarea adaptativă, promovarea Baukultur, durabilitatea, diseminarea, consolidarea și internaționalizarea patrimoniului cultural și a valorilor acestuia, prin sensibilizare, colaborare în rețea, activități de învățare inter pares;

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  sprijin acordat altor sectoare: acțiuni specifice în favoarea dezvoltării aspectelor creative ale sectorului modei și designului, precum și a turismului cultural și a promovării și reprezentării acestora în afara Uniunii Europene.

(d)  sprijin acordat altor sectoare: acțiuni specifice de promovare în favoarea dezvoltării aspectelor creative ale altor sectoare, inclusiv al sectorului modei și designului, precum și a turismului cultural durabil și a promovării și reprezentării acestora în afara Uniunii Europene.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sprijin acordat tuturor sectoarelor culturale și creative în domenii cu nevoi comune, întrucât se poate dezvolta o acțiune sectorială, după caz, în situațiile în care caracteristicile specifice ale unui subsector justifică o abordare specifică. Se adoptă o abordare orizontală pentru proiectele transnaționale, pentru colaborare, mobilitate și internaționalizare, inclusiv prin programe de stagiu, turnee, evenimente, reprezentații în direct, expoziții și festivaluri, precum și pentru promovarea diversității, a creativității și a inovării, formare și schimburi de profesioniști din sector, consolidarea capacităților, colaborarea în rețea, competențe, lărgirea publicului, precum și colectarea și analizarea datelor. Acțiunile sectoriale beneficiază de bugete proporționale cu sectoarele identificate ca fiind prioritare. Acțiunile sectoriale ar trebui să contribuie la soluționarea problemelor specifice cu care se confruntă diferitele sectoare prioritare identificate în prezenta anexă, pe baza proiectelor-pilot existente și a acțiunilor pregătitoare.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiuni speciale menite să facă vizibile și tangibile diversitatea și patrimoniul cultural european și să stimuleze dialogul intercultural:

Acțiuni speciale menite să facă vizibile și tangibile identitatea europeană și diversitatea și patrimoniul său cultural și să stimuleze dialogul intercultural:

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Marca patrimoniului european care asigură sprijinul financiar pentru Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului34;

(b)  Marca patrimoniului european care asigură sprijinul financiar pentru Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului34 și rețeaua siturilor care poartă Marca patrimoniului european;

__________________

__________________

34 Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de instituire a unei acțiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european (JO L 303, 22.11.2011, p. 1).

34 Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de instituire a unei acțiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european (JO L 303, 22.11.2011, p. 1).

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  premiile culturale ale UE;

(c)  premiile culturale ale UE, inclusiv Premiul European pentru Teatru;

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  acțiuni care vizează producții interdisciplinare legate de Europa și de valorile sale;

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prioritățile componentei MEDIA a programului menționat la articolul 5 țin seama de diferențele dintre țări în ceea ce privește producția, distribuția și accesul la conținutul audiovizual, precum și dimensiunea și caracteristicile specifice ale piețelor respective și sunt urmărite, printre altele, prin:

Prioritățile componentei MEDIA a programului menționat la articolul 5 țin seama de cerințele Directivei 2010/13/UE și de diferențele dintre țări în ceea ce privește producția, distribuția și accesul la conținutul audiovizual, precum și dimensiunea și caracteristicile specifice ale piețelor respective și sunt urmărite, printre altele, prin:

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborarea de opere audiovizuale;

(a)  elaborarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, filmele de scurt metraj, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia narative și de calitate, cu un potențial ridicat de circulație transfrontalieră, de către societăți de producție independente din Europa;

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  producția de conținut TV inovator și de scenarii narative în serie;

(b)  producția de conținut TV inovator și de calitate și de scenarii narative în serie pentru toate vârstele, prin sprijinirea societăților de producție independente din Europa ;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  sprijin pentru inițiativele destinate creării și promovării operelor legate de istoria integrării europene și de relatările despre Europa.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  instrumentele de publicitate și de marketing, inclusiv cele online și prin utilizarea analizei datelor, pentru a crește importanța, vizibilitatea, accesul transfrontalier și cotele de audiență ale operelor europene;

(c)  instrumentele de promovare, publicitate și de marketing, inclusiv cele online și prin utilizarea analizei datelor, pentru a crește importanța, vizibilitatea, accesul transfrontalier și cotele de audiență ale operelor europene;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  sprijin pentru vânzările și circulația internațională a operelor europene non-naționale pe toate platformele, inclusiv prin coordonarea strategiilor de distribuție care acoperă mai multe țări;

(d)  sprijin pentru vânzările și circulația internațională a operelor europene non-naționale pe toate platformele, orientate atât către producțiile mici, cât și către cele de dimensiuni mari pe toate platformele, inclusiv prin coordonarea strategiilor de distribuție care acoperă mai multe țări, precum și prin subtitrare, dublare și descriere audio;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  acțiuni destinate să sprijine țările cu capacitate scăzută să își corecteze deficiențele identificate;

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sprijinirea schimburilor între întreprinderi și a activităților de relaționare între acestea pentru facilitarea coproducțiilor europene și internaționale;

(e)  sprijinirea schimburilor între întreprinderi și a activităților de relaționare între acestea pentru facilitarea coproducțiilor europene și internaționale și a circulației operelor europene;

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  sprijin pentru rețelele europene de creatori audiovizuali din diferite țări, cu scopul de a cultiva talentele creative în sectorul audiovizual;

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  măsuri specifice pentru a contribui la tratamentul echitabil al talentelor creative în sectorul audiovizual;

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  inițiativele de promovare a lărgirii publicului și a educației cinematografice, vizând în special publicul tânăr;

(g)  inițiativele de promovare a lărgirii și participării publicului, în special în cinematografe, și a educației audiovizuale și cinematografice, vizând în special publicul tânăr;

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  activitățile de formare și de mentorat menite a spori capacitatea operatorilor din domeniul audiovizual de a se adapta la noile evoluții ale pieței și la noile tehnologii digitale;

(h)  activitățile de formare și de mentorat menite a spori capacitatea operatorilor din domeniul audiovizual, inclusiv a artizanilor și a meșteșugarilor, de a se adapta la noile evoluții ale pieței și la noile tehnologii digitale;

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  o rețea europeană a operatorilor de servicii video la cerere, care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale;

(i)  una sau mai multe rețele europene a operatorilor de servicii video la cerere, care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  rețeaua europeană (rețelele europene) de festivaluri care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale;

(j)  festivaluri europene și rețelele europene de festivaluri care proiectează și promovează o varietate de opere audiovizuale europene cu o proporție semnificativă de opere europene non-naționale;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  o rețea europeană de operatori de cinematografe care proiectează o proporție semnificativă de filme europene non-naționale;

(k)  o rețea europeană de operatori de cinematografe care proiectează o proporție semnificativă de filme europene non-naționale, contribuind la consolidarea rolului sălilor de cinema în cadrul lanțului valoric și punând accentul pe proiecțiile publice ca experiență socială;

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  măsuri specifice pentru a contribui la o participare mai echilibrată din perspectiva genului în sectorul audiovizual;

(l)  măsuri specifice, inclusiv activități de mentorat și creare de rețele, pentru a contribui la o participare mai echilibrată din perspectiva genului în sectorul audiovizual;

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na)  sprijin pentru circulația și accesul multilingv la conținuturile de televiziune online și offline, inclusiv prin subtitrare, pentru a promova bogăția și diversitatea patrimoniului cultural european, a creațiilor contemporane și a limbilor.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborarea politicii, schimbul transnațional de experiență și de know-how, activitățile de învățare inter pares și relaționarea intersectorială între organizațiile culturale și creative și factorii de decizie politică;

(a)  elaborarea de politici, schimbul transnațional de experiență și de know-how, activitățile de învățare inter pares, inclusiv mentoratul colegial pentru noii participanți la program, sensibilizarea și relaționarea intersectorială între organizațiile culturale și creative și factorii de decizie politică și prin intermediul unui dialog structural permanent cu părțile interesate și cu un forum al sectoarelor culturale și creative pentru consolidarea dialogului și orientarea politicilor sectoriale;

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  încurajarea de noi forme de creație la intersecția între diferite sectoare culturale și creative, de exemplu prin utilizarea de tehnologii inovatoare;

(a)  încurajarea de noi forme de creație la intersecția între diferite sectoare culturale și creative și cu operatori din alte sectoare, de exemplu prin utilizarea de tehnologii inovatoare și prin oferirea de mentorat pentru utilizarea lor, în cadrul organizațiilor culturale și al colaborării prin intermediul centrelor digitale;

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  acțiuni care vizează producții interdisciplinare legate de Europa și de valorile sale;

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  promovarea programului la nivel național și furnizarea de informații cu privire la diferitele tipuri de sprijin financiar disponibile în cadrul politicii Uniunii;

(a)  promovarea programului la nivel național și furnizarea de informații pertinente cu privire la diferitele tipuri de sprijin financiar disponibile în cadrul politicii Uniunii și cu privire la criteriile și procedura de evaluare și rezultatele evaluării;

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  stimularea cooperării transfrontaliere între profesioniști, instituții, platforme și rețele din cadrul sectoarelor și domeniilor de politică acoperite de program, precum și între acestea;

(b)  susținerea beneficiarilor potențiali în procesul de depunere a cererilor, stimularea cooperării transfrontaliere și a schimbului de bune practici între profesioniști, instituții, platforme și rețele din cadrul sectoarelor și domeniilor de politică acoperite de program, precum și între acestea;

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea Comisiei în privința asigurării comunicării și difuzării adecvate către cetățeni a rezultatelor programului.

(c)  sprijinirea Comisiei în privința asigurării comunicării ascendente și descendente și difuzării adecvate către cetățeni și operatori a rezultatelor programului.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  abordarea schimbărilor structurale cu care se confruntă sectorul media prin promovarea și monitorizarea unui cadru mediatic pluralist și divers;

(a)  abordarea schimbărilor structurale și tehnologice cu care se confruntă sectorul mijloacelor de informare în masă prin promovarea unui cadru mediatic independent și pluralist și prin sprijinirea unei monitorizări independente pentru evaluarea riscurilor și provocărilor la adresa pluralismului și libertății mediatice;

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea unor standarde înalte de producție pentru mijloacele de informare în masă prin încurajarea cooperării, a jurnalismului de colaborare transfrontalieră, precum și a conținutului de calitate;

(b)  sprijinirea unor standarde înalte de producție pentru mijloacele de informare în masă prin încurajarea cooperării, a competențelor digitale, a jurnalismului de colaborare transfrontalieră, a conținutului de calitate, precum și a modelelor economice sustenabile în mass-media pentru a asigura etica profesională în jurnalism;

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  promovarea alfabetizării mediatice pentru a permite cetățenilor să dezvolte o înțelegere critică a mijloacelor de informare în masă.

(c)  promovarea alfabetizării mediatice pentru a permite cetățenilor, în special tinerilor, să dezvolte o înțelegere critică a mijloacelor de informare în masă și sprijinirea creării unei platforme a Uniunii de partajare a practicilor și a politicilor de alfabetizare mediatică între toate statele membre, inclusiv prin intermediul rețelelor universitare de radio și mass-media care se ocupă de chestiuni europene și prin furnizarea de programe de formare a profesioniștilor din mass-media cu scopul de a recunoaște și a combate dezinformarea.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  promovarea și apărarea dialogului politic și a dialogului cu societatea civilă cu privire la amenințările la adresa pluralismului și a libertății mass-mediei în Europa;

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  INDICATORI CALITATIVI ȘI CANTITATIVI COMUNI DE IMPACT AL PROGRAMULUI

 

(1)  Beneficii pentru cetățeni și comunități;

 

(2)  Beneficii pentru consolidarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural european;

 

(3)  Beneficii pentru economia și locurile de muncă din Uniune, în special pentru sectoarele culturale și creative și pentru IMM-uri;

 

(4)  Integrarea politicilor Uniunii, inclusiv a relațiilor culturale internaționale;

 

(5)  Valoarea adăugată europeană a proiectelor;

 

(6)  Calitatea parteneriatelor și a proiectelor culturale;

 

(7)  Numărul de persoane care accesează operele culturale și creative europene sprijinite de program;

 

(8)  Numărul de locuri de muncă legate de proiectele finanțate;

 

(9)  Echilibrul de gen, acolo unde este necesar, mobilitatea și capacitarea operatorilor din sectoarele culturale și creative.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere – evaluarea de către raportoare a propunerii Comisiei

„Europa creativă” este singurul program al UE care se adresează direct industriilor creative, culturale și audiovizuale și și-a consolidat acest rol, venind în continuarea programelor anterioare, și, în special, a practicii schimburilor și dialogului în rândul artiștilor și al instituțiilor culturale din statele membre. Programul „Europa creativă” 2021-2027 a menținut numele și autonomia programului, structura sa principală, obiectivele și filosofia sa. Raportoarea recunoaște maturitatea și continuitatea programului anterior, dar salută, de asemenea, unele noutăți, cum ar fi acțiuni specifice pentru mobilitatea artiștilor, patrimoniu și arhitectură, sectorul muzical, mass-media pluralistă. Cu toate acestea, ea subliniază că integrarea noilor priorități presupune creșterea pachetului financiar.

Raportoarea salută integrarea mai multor sugestii din raportul de punere în aplicare al Parlamentului privind programul „Europa creativă”, adoptat în 2017, dar regretă faptul că propunerea nu definește mai precis acțiunile. În general, raportoarea consideră că propunerea nu este suficient de detaliată sau de precisă. Aceasta lasă o marjă prea mare de interpretare și aplicare în mâinile CE, în condiții pe care raportoarea le consideră inacceptabile pentru Parlament în calitate de colegiuitor, dar acest lucru creează, de asemenea, incertitudine în rândul beneficiarilor. Prin urmare, au fost propuse mai multe amendamente pentru a defini mai bine prioritățile și acțiunile în cadrul componentelor. Prezenta expunere de motive prezintă principalele aspecte abordate în amendamente.

Buget

Programul „Europa creativă” este subfinanțat în foarte mare măsură și are rate de succes extrem de scăzute, care acționează ca un factor disuasiv, generând frustrare în ceea ce privește programul și îi împiedică pe mulți actori să își depună candidatura. Prin urmare, raportoarea îndeamnă la o creștere substanțială a bugetului de la cele 1,85 miliarde propuse la 2,806 miliarde, ceea ce ar dubla actualul buget de 1,46 miliarde de euro, astfel cum s-a solicitat cu ocazia lansării Anului European al Patrimoniului Cultural la Milano, în decembrie 2017. În plus, împărțirea bugetului între componente ar trebui executată în procente, mai degrabă decât în cifre, garantând o alocare specială pentru proiectele de cooperare în domeniul culturii, unde rata de succes a rămas cea mai scăzută.

Definiții și obiective

Pentru proiectele creative și culturale care au obținut un punctaj ridicat de evaluare, Comisia a introdus o nouă posibilitate de a beneficia de certificarea mărcii de excelență. Cu toate acestea, fără o trimitere încrucișată la alte programe, raportoarea consideră că această dispoziție este fragilă. În plus, accesul la acest tip de finanțare ar trebui să fie facilitat în mod clar. Raportoarea ar dori să se asigure, de asemenea, că programul se adresează atât operatorilor culturali cu scop lucrativ, cât și celor fără scop lucrativ.

A fost introdus un nou obiectiv general pentru a recunoaște valoarea intrinsecă a culturii și pentru a promova artiștii și operatorii culturali, precum și contribuția culturii la dezvoltarea personală și socială a cetățenilor.

Reintroducerea valorii adăugate a UE

Raportoarea reintroduce articolul privind valoarea adăugată a UE, care nu este prezent în noua propunere a Comisiei, ca o condiție prealabilă pentru a primi sprijin din partea programului, subliniind, în special, sentimentul de apartenență pe care îl aduce cultura cetățenilor și încurajând discursul privind rădăcinile comune și unitatea în diversitate.

Prioritățile și acțiunile componentei CULTURĂ

Raportoarea salută noua structură a componentei Cultură, introducând acțiuni orizontale, sectoriale și specifice și, în special, noile acțiuni orizontale privind muzica și mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor din domeniul cultural. Trebuie subliniat faptul că sunt necesare mai multe eforturi la nivelul statelor membre pentru a depăși obstacolele din calea mobilității artiștilor, cum ar fi lipsa statutului juridic, eliberarea vizelor, durata permiselor și riscul dublei impozitări, pentru a permite sistemului să aibă un impact real în anii următori. Raportoarea dorește să clarifice faptul că, odată cu noua acțiune „Muzica mișcă Europa”, proiectele de cooperare în domeniul muzical nu vor fi excluse din proiectele de cooperare transnațională.

În ceea ce privește granturile, raportoarea introduce trei criterii, conform cărora acestea vor fi atribuite: calitatea culturală ridicată, impactul și calitatea și eficiența în punerea în aplicare.

În ceea ce privește proiectele de cooperare, care reprezintă acțiuni esențiale ale programului și au construit succesul acestuia de-a lungul anilor, acestea trebuie consolidate. Bugetul trebuie majorat și ar trebui acordată o atenție deosebită proiectelor de dimensiuni mici prin adaptarea ratei de cofinanțare și prin introducerea unei categorii de microproiecte.

Platformele și rețelele funcționează bine și ar trebui să continue, acoperind cât mai multe sectoare. Raportoarea își reiterează dorința, exprimată deja în raportul de punere în aplicare, de a reintroduce în cadrul premiilor europene un Premiu European pentru Teatru, ținând seama de experiența dobândită prin intermediul Premiului Europa pentru Teatru, creat în 1986 de Comisia Europeană și finanțat prin programe anterioare până în 2014.

În acțiunile speciale, raportoarea introduce o nouă categorie: acțiuni care vizează producții interdisciplinare legate de Europa și de valorile sale.

Prioritățile și acțiunile componentei MEDIA

În general, raportoarea salută propunerea Comisiei referitoare la componenta MEDIA și la activitățile acesteia, dar subliniază că anumite aspecte ar trebui clarificate. În cadrul acțiunii de dezvoltare a operelor audiovizuale, raportoarea subliniază genurile care trebuie sprijinite prin menționarea explicită a filmelor de ficțiune, a documentarelor, a filmelor pentru copii și de animație, a operelor interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia, cu un potențial ridicat de circulație transfrontalieră. Programul MEDIA a sprijinit întotdeauna companiile europene independente de producție, iar această condiție ar trebui să continue, în special având în vedere concurența cu marile companii de producție și cu societățile de radiodifuziune. Raportoarea nu este convinsă cu privire la propunerea de a sprijini festivalurile de film doar prin intermediul uneia sau mai multor rețele, în timp ce apreciază în mod deosebit includerea perspectivei de gen.

Priorități și acțiuni în cadrul componentei transsectoriale

În cele din urmă, componenta transsectorială pare să fie consolidată cu scopul său inițial de punte de interacțiune între sectoare, prin laboratoare creative, elaborarea politicilor și colectarea datelor.

Raportoarea salută inițiativa de promovare a unui cadru mediatic diversificat și pluralist și solicită o viziune puternică și o guvernanță comună din partea serviciilor Comisiei. Obiectivele principale ale acestei acțiuni ar fi asigurarea eticii profesionale în jurnalism prin sprijinirea competențelor digitale, dar și prin dezvoltarea gândirii critice și a educației în domeniul mass-mediei în rândul cetățenilor.

Una dintre cele mai mari provocări ale prezentei propuneri este de a menține mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative, instituit prin Regulamentul nr. 1295/2013. Garanția s-a dovedit a fi unul dintre cele mai performante instrumente financiare.

În cadrul actualelor propuneri privind CFM, garanția a fost mutată în Regulamentul InvestEU. Este imperativ să se asigure că nu se pierde specificitatea și competențele de specialitate (consolidarea capacităților) și că sectoarele creative și culturale nu sunt obligate să concureze pentru finanțare cu alte sectoare. Prin urmare, se adaugă trimiteri la Regulamentul privind InvestEU.

Observatorul european pentru sectoarele culturale și creative

Având în vedere complexitatea evaluării impactului politicilor culturale și a definirii indicatorilor calitativi și cantitativi relevanți, Comisia încredințează această misiune unui observator independent, înființat cu propriile structuri existente, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare (JRC), care acționează în cadrul rețelei cu centrele europene de excelență, și în colaborare cu Consiliul Europei, OCDE și UNESCO, pentru a beneficia de competențele de specialitate existente.

Raportoarea dorește să consolideze dialogul dintre organizațiile culturale și creative și factorii de decizie politică printr-un dialog structural permanent cu părțile interesate și cu Forumul anual al culturii și al sectoarelor creative pentru dialog și orientarea politicilor sectoriale, permițând schimburi transsectoriale reale între toate sectoarele, inclusiv cel audiovizual. Acest lucru ar trebui să se bazeze pe experiența pozitivă a implicării părților interesate și a societății civile în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural.

Dimensiunea internațională și țările terțe asociate

Raportoarea consideră că acordurile cu țările terțe asociate deja cu Europa creativă, în temeiul Regulamentului nr. 1295/2013, ar trebui să fie facilitate și accelerate pentru a include țările respective încă de la începutul punerii în aplicare a noului program. Ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a încuraja noi țări să adere la program. Comisia adoptă o abordare proactivă pentru admiterea noilor țări prin acorduri bilaterale.

Raportoarea consideră că activitățile cu dimensiune internațională ar trebui realizate sub denumirea Europa creativă Mundus.

Controlul Parlamentului și programele de lucru

Raportoarea este de acord cu Comisia cu privire la faptul că programul necesită flexibilitate în perioada de punere în aplicare de 7 ani. Propunerea de regulament definește o structură concisă, bine primită în efortul său de simplificare. Cu toate acestea, flexibilitatea programului nu se referă la opțiunile fundamentale în materie de politici. În conformitate cu propunerea de regulament, noile priorități de politică, inclusiv trecerea mecanismului de garantare la noul instrument InvestEU, și alocările bugetare corespunzătoare sunt incluse în programele de lucru. Din toate aceste motive este necesar ca programele de lucru să fie adoptate prin acte delegate, și nu prin acte de punere în aplicare. Această abordare este concepută pentru a menține flexibilitatea programului și pentru a garanta că Parlamentul își exercită pe deplin dreptul de control și supraveghează acțiunile executivului. Singura alternativă la această abordare ar fi de a reglementa în detaliu, ceea ce ar fi în contradicție cu spiritul de flexibilitate care inspiră textul.

Monitorizare, evaluare și indicatori

Comisia ar trebui să efectueze, cât mai curând posibil, o evaluare la jumătatea perioadei pentru a prezenta Parlamentului și Consiliului raportul de evaluare la jumătatea perioadei în timp util (31 decembrie 2024) cu scopul de a permite pregătirea eficace a programului ulterior.

Comisia evaluează, de asemenea, cu regularitate eficiența indicatorilor de impact stabiliți în anexa II și este împuternicită să adopte un act delegat pentru a-i revizui sau completa. Raportoarea insistă asupra faptului că programul ar trebui să includă atât indicatori de impact cantitativi, cât și indicatori calitativi și că componentele ar trebui să aibă un set comun de indicatori calitativi și seturi specifice de indicatori cantitativi. Raportoarea propune orientări pentru stabilirea acestor indicatori calitativi. Toți indicatorii vor fi evaluați și, dacă este necesar, modificați printr-un act delegat până la 31 decembrie 2022.

Raportoarea este de acord cu includerea Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene și a Academiei Europene de Film ca beneficiari, cărora li se poate acorda un grant fără o cerere de propuneri, dar preferă să introducă informații suplimentare privind misiunea și evaluarea lor de către Comisie. Orchestra de Tineret a Uniunii Europene ar urma să primească un grant pentru activitățile care contribuie la mobilitatea tinerilor muzicieni, la internaționalizarea carierelor lor și la circulația operelor europene la nivel transfrontalier. Academia Europeană de Film ar primi un grant pentru activități care contribuie la promovarea producției cinematografice europene, în special premiul Lux Film. Comisia ar trebui să evalueze periodic îndeplinirea misiunilor și realizarea obiectivelor de către ambele organizații.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (21.11.2018)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8‑0237/2018 – 2018/0190(COD))

Raportor pentru aviz: John Howarth

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Industriile creative din Uniunea Europeană sunt un sector în creștere, dar se confruntă, de asemenea, cu provocări majore. Programul „Europa creativă” este menit să permită industriilor creative, culturale și sectorului mass-media să facă față mai bine acestor provocări și să ajute și să contribuie la dezvoltarea culturii europene care reflectă valorile Uniunii.

Comisia a propus ca „Europa creativă” să fie finanțată la un nivel de 1 642 de milioane EUR la prețurile (constante) din 2018 (1 850 de milioane EUR la prețuri curente) în cadrul CFM 2021-2027, aceste sume fiind distribuite în programe după cum urmează: 541 de milioane EUR (609 milioane EUR) pentru Cultură, 959 de milioane EUR (1 081 de milioane EUR) pentru Media și 142 de milioane EUR (142 de milioane EUR) pentru Proiectele trans-sectoriale. Toate cifrele trebuie considerate ca fiind orientative până la încheierea procesului privind CFM și sunt exprimate în prețuri constante pentru a permite o comparație directă cu perioada anterioară a CFM.

În cursul actualului CFM, programele „Europa creativă” au fost în mare parte suprasolicitate, primind mult mai multe cereri de proiecte decât numărul care ar putea fi finanțat din bugetele alocate. Este foarte probabil ca, indiferent de ultima decontare CFM, această situație să se mențină, iar proiectele care îndeplinesc toate criteriile pentru finanțare să nu fie finanțate din motive pur bugetare. Pentru a sprijini aceste proiecte în vederea obținerii unei finanțări alternative, Comisia a introdus conceptul de „marcă de excelență”, care trebuie salutat. Analiza proiectelor cărora li s-a acordat „marca de excelență” a UE va permite evaluări viitoare ale programului „Europa creativă” pentru o mai bună evaluare a nivelului calitativ de suprasolicitare a programelor și ar trebui, prin urmare, să fie inclusă în raportarea bugetară viitoare a programului.

De asemenea, „Europa creativă” primește finanțare din partea altor instrumente de finanțare ale UE (Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, Instrumentul de asistență pentru preaderare). De asemenea, programul actual are birouri „Europa creativă” în 12 țări terțe și primește contribuții din partea acestora. Contribuțiile la programul „Europa creativă” din partea altor instrumente de finanțare ale UE și din partea unor țări terțe ar trebui să fie raportate autorității bugetare.

Atât Academia Europeană de Film, cât și Orchestra de tineret a Uniunii Europene au dezvoltat roluri unice în cultura europeană și, prin urmare, propunerea de finanțare directă a acestor instituții este binevenită.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Noua Agendă europeană pentru cultură ar trebui să urmărească păstrarea, extinderea și difuzarea unei scene culturale vibrante și diversificate, care să promoveze participarea tuturor.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Libertatea artistică este elementul central al industriilor culturale și creative dinamice, inclusiv al sectorului mijloacelor de informare în masă. Programul ar trebui să promoveze colaborarea și interacțiunile dintre sectorul audiovizual și sectorul editorial pentru a promova un sector mediatic pluralist.

(12)  Libertatea artistică este elementul central al industriilor culturale și creative dinamice, inclusiv al sectorului mijloacelor de informare în masă. Programul ar trebui să promoveze colaborarea și interacțiunile dintre sectorul audiovizual și sectorul editorial pentru a promova, a sprijini și a ajuta la menținerea unui sector mediatic mai pluralist.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În conformitate cu articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea și, după caz, ar trebui să definească criterii adecvate în ceea ce privește echilibrul de gen.

(13)  În conformitate cu articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea și, după caz, ar trebui să definească criterii adecvate în ceea ce privește echilibrul de gen. Participarea la program și proiectele din cadrul acestuia ar trebui să urmărească crearea și reflectarea diversității societății europene, iar activitățile din cadrul programului ar trebui monitorizate și raportate, pentru a evalua performanța programului în acest sens și pentru a le permite factorilor de decizie să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la programele viitoare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică pentru a acorda accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin.

(18)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică pentru a acorda accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. Contribuțiile țărilor terțe la programul „Europa creativă” ar trebui raportate anual autorității bugetare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și procedurilor de reexaminare relevante.

(20)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite în calitate de lider, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele în domeniul climei în perioada CFM 2021-2027 și a obiectivului anual de 30 % cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027, precum și la integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate politicile Uniunii. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și procedurilor de reexaminare relevante.

 

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 – 2027 se ridică la 1 850 000 000 EUR la prețurile curente.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 – 2027 se ridică la 2 806 000 000 EUR la prețurile din 2018 (3 566 000 000 EUR în prețuri curente).

Justificare

Amendamentele privind pachetul financiar reflectă CFM.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  până la 609 000 000 EUR pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) (componenta CULTURĂ);

–  până la 32,92 % din cuantumul menționat la alineatul (1) primul paragraf pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) (componenta CULTURĂ);

Justificare

Amendamentele privind pachetul financiar reflectă CFM.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  până la 1 081 000 000 EUR pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) (componenta MEDIA);

–  până la 58,43 % din cuantumul menționat la alineatul (1) primul paragraf pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) (componenta MEDIA);

Justificare

Amendamentele privind pachetul financiar reflectă CFM.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  până la 160 000 000 EUR pentru activitățile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c) (componenta TRANS-SECTORIALĂ).

–  până la 8,65 % din cuantumul menționat la alineatul (1) primul paragraf pentru activitățile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c) (componenta TRANS-SECTORIALĂ).

Justificare

Amendamentele privind pachetul financiar reflectă CFM.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În plus față de pachetul financiar prevăzut la alineatul (1) și în vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, contribuții financiare suplimentare se pun la dispoziție în cadrul instrumentelor de finanțare externă [Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)] pentru sprijinirea acțiunilor puse în aplicare și gestionate în conformitate cu prezentul regulament. Această contribuție este finanțată în conformitate cu regulamentele de instituire a instrumentelor respective.

3.  În plus față de pachetul financiar prevăzut la alineatul (1) și în vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, contribuții financiare suplimentare se pun la dispoziție în cadrul instrumentelor de finanțare externă [Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)] pentru sprijinirea acțiunilor puse în aplicare și gestionate în conformitate cu prezentul regulament. Această contribuție este finanțată în conformitate cu regulamentele de instituire a instrumentelor respective și raportată anual autorității bugetare, împreună cu contribuțiile țărilor terțe la program.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Cifrele disponibile privind cuantumul creditelor de angajament și de plată care ar fi fost necesare pentru finanțarea proiectelor atribuite cu „marca de excelență” vor fi comunicate în fiecare an celor două ramuri ale autorității bugetare, cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării pozițiilor lor respective în bugetul Uniunii pentru anul următor, în conformitate cu calendarul stabilit de comun acord pentru procedura bugetară anuală.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027)

Referințe

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

CULT

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

John Howarth

28.6.2018

Examinare în comisie

26.9.2018

 

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea programului „Europa creativă” (2012-2027)

Referințe

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Data prezentării la PE

30.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

14.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Data depunerii

4.3.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 19 martie 2019Notă juridică