Postup : 2018/0190(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0156/2019

Predkladané texty :

A8-0156/2019

Rozpravy :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0323

SPRÁVA     ***I
PDF 397kWORD 166k
4.3.2019
PE 625.219v02-00 A8-0156/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Spravodajkyňa: Silvia Costa

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0366),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 167 ods. 4 a článok 173 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0237/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0156/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Kultúra, kultúrne dedičstvo a kultúrna rozmanitosť majú pre európsku spoločnosť veľkú hodnotu, či už z kultúrneho, environmentálneho, sociálneho alebo ekonomického hľadiska, a mali by sa šíriť a podporovať. Podľa Rímskej deklarácie z 25. marca 2017 a Európskej rady z decembra 2017 sú vzdelanie a kultúra základným stavebným kameňom inkluzívnej a súdržnej spoločnosti určenej pre všetkých a kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti Európy.

(1)  Kultúra, umenie, kultúrne dedičstvo a kultúrna rozmanitosť majú pre európsku spoločnosť veľkú hodnotu, či už z kultúrneho, vzdelávacieho, demokratického, environmentálneho, sociálneho hľadiska, hľadiska ľudských práv alebo ekonomického hľadiska, a mali by sa šíriť a podporovať. Podľa Rímskej deklarácie z 25. marca 2017 a Európskej rady z decembra 2017 sú vzdelanie a kultúra základným stavebným kameňom inkluzívnej a súdržnej spoločnosti určenej pre všetkých a kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti Európy.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. Tieto hodnoty sa ďalej potvrdzujú a vyjadrujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie, ktorá má podľa článku 6 ZEÚ rovnakú právnu silu ako zmluvy.

(2)  Podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. Tieto hodnoty sa ďalej potvrdzujú a vyjadrujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), ktorá má podľa článku 6 ZEÚ rovnakú právnu silu ako zmluvy. Konkrétne v článku 11 charty sa zakotvuje sloboda prejavu a právo na informácie a v článku 13 sloboda umenia a vedeckého bádania.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V oznámení Komisie o novej európskej stratégii pre kultúru15 sa bližšie stanovujú ciele Únie v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Jej cieľom je využívať silu kultúry a kultúrnej rozmanitosti na zvyšovanie sociálnej súdržnosti a spoločenského blahobytu, v ktorom sa rozvíja cezhraničný rozmer kultúrnych a kreatívnych sektorov, podporuje sa ich rastový potenciál, podnecuje sa kultúrna tvorivosť vo vzdelávaní a v inováciách, ako aj na tvorbu pracovných miest a rastu a upevňovanie medzinárodných kultúrnych vzťahov. Kreatívna Európa by spolu s ďalšími programami Únie mala podporovať plnenie tejto novej stratégie pre kultúru. To je zároveň v súlade s Dohovorom UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý nadobudol platnosť 18. marca 2007 a ktorého je Únia zmluvnou stranou.

(4)  V oznámení Komisie o novej európskej stratégii pre kultúru15 sa bližšie stanovujú ciele Únie v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Jej cieľom je využívať silu kultúry a kultúrnej rozmanitosti na zvyšovanie sociálnej súdržnosti a spoločenského blahobytu, v ktorom sa rozvíja cezhraničný rozmer kultúrnych a kreatívnych sektorov, podporuje sa ich rastový potenciál, podnecuje sa kultúrna tvorivosť vo vzdelávaní a v inováciách, ako aj na tvorbu pracovných miest a rastu a upevňovanie medzinárodných kultúrnych vzťahov. Kreatívna Európa by spolu s ďalšími programami Únie mala podporovať plnenie tejto novej stratégie pre kultúru so zreteľom na skutočnosť, že vnútorná hodnota kultúry a umeleckého prejavu by sa vždy mala chrániť a podporovať a že umelecká tvorba je jadrom projektov spolupráce. Podpora plnenia tejto Novej európskej stratégie pre kultúru je zároveň v súlade s Dohovorom UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý nadobudol platnosť 18. marca 2007 a ktorého je Únia zmluvnou stranou.

__________________

__________________

15 COM(2018)0267.

15 COM(2018)0267.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Politiky Únie budú predstavovať doplnok a pridanú hodnotu k intervenciám členských štátov v oblasti kultúry a tvorivosti. Vplyv politík Únie by sa mal pravidelne posudzovať so zreteľom na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele ako prínosy pre občanov, aktívne zapojenie občanov, prínosy pre hospodárstvo Únie z hľadiska rastu a pracovných miest a presahov do iných odvetví hospodárstva a zručnosti a schopnosti ľudí, ktorí pracujú v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Cieľmi tohto programu sú ochrana a rozvoj európskeho kultúrneho dedičstva. Tieto ciele boli uznané za neoddeliteľnú súčasť práva na vedomosti o kultúrnom dedičstve a účasť na kultúrnom živote, ktoré je zakotvené v Rámcovom dohovore Rady Európy o význame kultúrneho dedičstva pre spoločnosť (Dohovor z Fara), ktorý nadobudol platnosť 1. júna 2011. V tomto dohovore sa zdôrazňuje úloha kultúrneho dedičstva pri budovaní mierovej a demokratickej spoločnosti a v procese trvalo udržateľného rozvoja a podporovania kultúrnej rozmanitosti.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Európska kultúrna rozmanitosť závisí od prekvitajúcich a odolných kultúrnych a kreatívnych sektorov, ktoré sú schopné tvoriť a šíriť svoje diela širokému a rôznorodému európskemu publiku. Tým sa zvyšuje ich hospodársky potenciál a prispievajú k udržaniu rastu a zamestnanosti. Okrem toho šírenie tvorivosti prispieva k vyššej konkurencieschopnosti a povzbudzuje inovácie v priemyselných hodnotových reťazcoch. Napriek pokroku v poslednom období je európsky kultúrny a kreatívny trh aj naďalej rozdrobený podľa národných a jazykových súradníc, čo kultúrnym a kreatívnym sektorom bráni plnohodnotne využívať výhody jednotného európskeho trhu a jednotného digitálneho trhu zvlášť.

(5)  Propagovanie európskej kultúrnej rozmanitosti a uvedomovania si spoločných koreňov je založené na slobode umeleckého prejavu, spôsobilosti a schopnostiach umelcov a kultúrnych subjektov, ako aj na existencii prekvitajúcich a odolných kultúrnych a kreatívnych sektorov vo verejnej aj súkromnej sfére a na ich schopnosti tvoriť, inovovať a šíriť svoje diela širokému a rôznorodému európskemu publiku. Tým sa zvyšuje ich hospodársky potenciál, zlepšuje sa prístup k tvorivému obsahu, umeleckému výskumu a tvorivosti a ich podpora a prispieva sa k udržaniu rastu a zamestnanosti. Okrem toho šírenie tvorivosti a nových vedomostí prispieva k vyššej konkurencieschopnosti a povzbudzuje inovácie v priemyselných hodnotových reťazcoch. Mal by sa začať uplatňovať širší prístup k umeleckému a kultúrnemu vzdelávaniu a umeleckému výskumu, na základe ktorého by sa model STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) vyvinul na model STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika). Napriek pokroku v oblasti pomoci pri preklade a titulkovaní v poslednom období je európsky kultúrny a kreatívny trh aj naďalej rozdrobený podľa národných a jazykových súradníc. Mohlo by sa vynaložiť väčšie úsilie, aby sa kultúrnym a kreatívnym sektorom umožnilo plnohodnotne využívať výhody jednotného európskeho trhu a jednotného digitálneho trhu zvlášť, a to so zreteľom na špecifiká jednotlivých trhov a ochranu práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Digitalizácia prestavuje zásadnú zmenu a je jednou z najväčších výziev pre kultúrne a kreatívne sektory. Digitálne inovácie zmenili zvyky, vzťahy a modely výroby a spotreby na úrovni jednotlivcov aj spoločnosti a mali by podnietiť rozvoj kultúrneho a tvorivého prejavu a povedomia a zároveň rešpektovať osobitnú hodnotu kultúrnych a kreatívnych sektorov v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V programe by sa mala zohľadniť dvojaká povaha kultúrnych a kreatívnych sektorov, pričom by sa mala uznať na jednej strane charakteristická umelecká hodnota kultúry a na druhej strane ekonomická hodnota týchto sektorov vrátane ich širšieho príspevku k rastu a konkurencieschopnosti, tvorivosti a inováciám. To si vyžaduje silné európske kultúrne a kreatívne sektory, predovšetkým životaschopný európsky audiovizuálny priemysel vzhľadom na jeho kapacitu osloviť široké publikum a jeho hospodársky význam aj pre iné kreatívne sektory cestovný ruch zameraný na kultúru. Konkurencia na globálnych audiovizuálnych trhoch sa ďalej zintenzívnila narušením obchodných modelov digitálnymi technológiami, napríklad zmenami mediálnej produkcie, spotreby a čoraz silnejším postavením globálnych platforiem pri šírení obsahu. Preto je potrebné zvýšiť podporu európskeho priemyslu.

(6)  V programe by sa mala zohľadniť dvojaká povaha kultúrnych a kreatívnych sektorov, pričom by sa mala uznať na jednej strane charakteristická umelecká hodnota kultúry a na druhej strane ekonomická hodnota týchto sektorov vrátane ich širšieho príspevku k rastu, a konkurencieschopnosti, tvorivosti, inováciám, medzikultúrnemu dialógu, sociálnej súdržnostivytváraniu znalostí. To si vyžaduje silné európske kultúrne a kreatívne sektory v ziskovej aj v neziskovej oblasti, predovšetkým životaschopný európsky audiovizuálny priemysel vzhľadom na jeho kapacitu osloviť široké publikum na miestnej, vnútroštátnej a únijnej úrovni a jeho hospodársky význam aj pre iné kreatívne sektory, cestovný ruch zameraný na kultúru a regionálny, miestny a mestský rozvoj. Konkurencia na globálnych audiovizuálnych trhoch sa ďalej zintenzívnila narušením obchodných modelov digitálnymi technológiami, napríklad zmenami mediálnej produkcie, spotreby a čoraz silnejším postavením globálnych platforiem pri šírení obsahu. Preto je potrebné zvýšiť podporu európskeho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Aktívne európske občianstvo, spoločné hodnoty, tvorivosť a inovácie potrebujú pevný základ, od ktorého sa môžu odvíjať. Program by mal podporovať filmové a audiovizuálne vzdelávanie, najmä medzi maloletými a mladými ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Aby bol program účinný, mal by špecifickú povahu jednotlivých sektorov, ich odlišné cieľové skupiny a ich osobitné potreby zohľadňovať individualizovaným prístupom, ktorý sa prejaví v podprograme zameranom na audiovizuálny sektor, podprograme zameranom na ostatné kultúrne a kreatívne sektory a medzisektorovom podprograme.

(7)  Aby bol program účinný, mal by špecifickú povahu jednotlivých sektorov, ich odlišné cieľové skupiny a ich osobitné potreby a výzvy zohľadňovať individualizovaným prístupom, ktorý sa prejaví v podprograme zameranom na audiovizuálny sektor, podprograme zameranom na ostatné kultúrne a kreatívne sektory a medzisektorovom podprograme. Program by mal poskytovať rovnakú podporu všetkým kultúrnym a kreatívnym sektorom prostredníctvom horizontálnych systémov zameraných na spoločné potreby. V nadväznosti na pilotné projekty, prípravné akcie a štúdie by sa v jeho rámci mali vykonávať aj sektorové akcie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Hudba vo všetkých svojich podobách a prejavoch, najmä súčasná a živá hudba, je dôležitou súčasťou kultúrneho, umeleckého a hospodárskeho dedičstva Únie. Predstavuje prvok sociálnej súdržnosti, multikultúrnej integrácie a socializácie mládeže a slúži ako kľúčový nástroj pozdvihovania kultúry, a to aj v oblasti cestovného ruchu. V rámci osobitných akcií realizovaných v podprograme KULTÚRA podľa tohto nariadenia by sa teda mal na hudobné odvetvie klásť osobitný dôraz z hľadiska rozdelenia finančných prostriedkov aj z hľadiska cielených akcií. Potrebám tohto sektora prispôsobené výzvy na predkladanie návrhov a nástroje by mali pomôcť s výrazným zvýšením konkurencieschopnosti hudobného odvetvia a s riešením niektorých špecifických problémov, ktorým čelí.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  V oblasti medzinárodných vzťahov na poli kultúry by sa mala posilniť podpora zo strany Únie. Malo by sa vyvinúť úsilie, aby program prispieval k tretiemu strategickému cieľu Novej európskej stratégie pre kultúru využívaním kultúry a medzikultúrneho dialógu ako motorov udržateľného sociálneho a hospodárskeho rozvoja. V Únii a na celom svete mestá podnecujú rozvoj nových kultúrnych politík. Mnoho kreatívnych komunít sa zhromažďuje v kreatívnych centrách, inkubátoroch a vyčlenených priestoroch na celom svete. Únia by mala pomáhať so vzájomným prepájaním týchto komunít z Európy a tretích krajín a mala by podporovať multidisciplinárnu spoluprácu využívajúcu rôzne umelecké, kreatívne a digitálne zručnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Cieľom medzisektorového podprogramu je využiť potenciál spolupráce medzi rôznymi kultúrnymi a kreatívnymi sektormi. Spoločný prierezový prístup prináša výhody vo forme prenosu poznatkov a administratívneho zefektívnenia.

(8)  Cieľom medzisektorového podprogramu je využiť potenciál spolupráce medzi rôznymi kultúrnymi a kreatívnymi sektormi a reagovať na spoločné výzvy, ktorým tieto sektory čelia. Spoločný prierezový prístup prináša výhody vo forme prenosu poznatkov a administratívneho zefektívnenia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V audiovizuálnom sektore by mala Únia doplniť politiky jednotného digitálneho trhu intervenciou. Ide najmä o modernizáciu rámca autorského práva a navrhované nariadenie o online vysielaní vysielacích organizácií, ako aj o návrh na zmenu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ. Ich cieľom je posilniť kapacity európskych audiovizuálnych subjektov financovať, produkovať a distribuovať diela s dostatočnou vizibilitou v rôznych dostupných komunikačných médiách (ako je napr. televízia, kino alebo videá na požiadanie), ktoré budú atraktívne pre publikum na otvorenejšom a konkurencieschopnejšom trhu v Európe aj mimo nej. Zintenzívnenie podpory by sa malo zamerať na posledný vývoj na trhu, najmä silnejšie postavenie globálnych distribučných platforiem oproti národným vysielateľom, ktorí tradične investujú do produkcie európskych diel.

(9)  V audiovizuálnom sektore by mala Únia doplniť politiky jednotného digitálneho trhu intervenciou. Ide najmä o modernizáciu rámca autorského práva a navrhované nariadenie o online vysielaní vysielacích organizácií16 a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/180817. Ich cieľom je posilniť kapacity európskych audiovizuálnych subjektov tvoriť, financovať, produkovať a distribuovať diela rôznych formátov v rôznych dostupných komunikačných médiách (ako je napr. televízia, kino alebo videá na požiadanie), ktoré budú atraktívne pre publikum na otvorenejšom a konkurencieschopnejšom trhu v Európe aj mimo nej. Zintenzívnenie podpory by sa malo zamerať na posledný vývoj na trhu, najmä silnejšie postavenie globálnych distribučných platforiem oproti národným vysielateľom, ktorí tradične investujú do produkcie európskych diel.

__________________

__________________

16 COM(2016)0594

16 COM(2016)0594

17 COM/2016/0287

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 69).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Osobitné akcie v rámci programu Kreatívna Európa ako značka Európske dedičstvo, Európske dni kultúrneho dedičstva, európske ocenenia v oblasti súčasnej, rockovej a populárnej hudby, literatúry, dedičstva a architektúry a Európske hlavné mestá kultúry už priamo oslovili milióny európskych občanov, preukázali spoločenský a hospodársky prínos európskych kultúrnych politík, a preto by mali pokračovať a ak je to možné, rozšíriť sa.

(10)  Osobitné akcie v rámci programu Kreatívna Európa ako značka Európske dedičstvo, Európske dni kultúrneho dedičstva, európske ocenenia v oblasti súčasnej, rockovej a populárnej hudby, literatúry, dedičstva a architektúry a Európske hlavné mestá kultúry už priamo oslovili milióny európskych občanov, preukázali spoločenský a hospodársky prínos európskych kultúrnych politík, a preto by mali pokračovať a ak je to možné, rozšíriť sa. Z programu by sa mali podporovať aktivity vytvárania sietí lokalít so značkou „Európske dedičstvo“.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Program Kreatívna Európa v rámci nariadenia (EÚ) č. 1295/2013 inicioval tvorbu inovatívnych a úspešných projektov, ktorými sa vytvorili osvedčené postupy v oblasti nadnárodnej európskej spolupráce v kreatívnych a kultúrnych sektoroch. Tým sa zase zvýšila európsku kultúrnu rozmanitosť v prospech publika a zmaximalizovali sa sociálne a hospodárske prínosy európskych kultúrnych politík. V záujme zvýšenia efektívnosti by sa takéto prípady úspechov mali vyzdvihovať a podľa možnosti rozširovať.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Do plnenia cieľov programu a jeho ďalšieho rozvoja by mali byť aktívne zapojené subjekty na všetkých úrovniach kultúrnych a kreatívnych sektorov. Keďže skúsenosti s formálnym zapojením zúčastnených strán do modelu participatívneho riadenia Európskeho roka kultúrneho dedičstva vyhláseného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/8641a ukázali, že tento model je efektívny pri začleňovaní kultúry do ostatných politík, bolo by vhodné uplatniť takýto model aj na tento program. Tento model participatívneho riadenia by mal zahŕňať prierezový prístup s cieľom vytvoriť synergický účinok medzi rozličnými programami a iniciatívami Únie v oblasti kultúry a tvorivosti.

 

___________________

 

1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/864 zo 17. mája 2017 o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018) (Ú. v. EÚ L 131, 20.5.2017, s 1).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10c)  Medzi osobitné akcie v rámci programu by sa mala zaradiť hlavná medzisektorová akcia zameraná na predstavenie európskej tvorivosti a kultúrnej rozmanitosti členským štátom a tretím krajinám. Akcia by mala zdôrazniť výnimočnosť európskej kultúrnej tvorivosti z hľadiska podnecovania prierezovej inovácie v širšej ekonomike, a to udeľovaním osobitnej ceny.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Kultúra je kľúčom k upevneniu inkluzívnych a súdržných spoločenstiev. V kontexte migračných tlakov zohráva kultúra dôležitú úlohu pri integrácii migrantov, aby sa cítili byť súčasťou hostiteľskej spoločnosti a aby sa medzi migrantmi a novými spoločenstvami vyvinuli dobré vzťahy.

(11)  Kultúra je kľúčom k upevneniu inkluzívnych, súdržnýchpremýšľavých spoločenstiev, k revitalizácii území a k podpore sociálneho začlenenia ľudí zo znevýhodneného prostredia. V kontexte migračnej problematiky a výziev z hľadiska integrácie zohráva kultúra zásadnú úlohu pri vytváraní inkluzívneho priestoru pre vzájomný dialóg kultúr a pri integrácii migrantov a utečencov a pomáha im, aby sa cítili byť súčasťou hostiteľskej spoločnosti a aby sa medzi migrantmi a novými spoločenstvami vyvinuli dobré vzťahy.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Kultúra umožňuje a podporuje hospodársku, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Preto by mala byť stredobodom politických stratégií rozvoja. Mal by sa zdôrazniť prínos kultúry k blahu celej spoločnosti. V súlade s vyhlásením z Davosu z 22. januára 2018 o rozvíjaní kvalitnej kultúry výstavby pre Európu by sa preto mali podniknúť kroky na presadenie nového integrovaného prístupu k utváraniu kvalitného zastavaného prostredia, ktorý bude zakotvený v kultúre, posilní sociálnu súdržnosť, zaručí udržateľné životné prostredie a prispeje k zdraviu a blahu všetkého obyvateľstva. Tento prístup by nemal klásť dôraz len na mestské oblasti, ale mal by sa zameriavať predovšetkým na prepojenosť okrajových, vzdialených a vidieckych oblastí. Pojem kultúra výstavby zahŕňa všetky faktory, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu života občanov a komunít, a teda veľmi konkrétnym spôsobom podporujú inkluzívnosť, súdržnosť a udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Prioritou je dosiahnuť to, aby kultúra vrátane kultúrnych statkov a služieb bola lepšie dostupná osobám so zdravotným postihnutím, a to ako nástroje na dosiahnutie ich úplného osobného naplnenia a aktívnej účasti, a tým prispievala ku skutočne inkluzívnej spoločnosti založenej na solidarite. Program by mal preto podporovať a zvyšovať kultúrnu účasť v celej Únii, najmä pokiaľ ide o osoby so zdravotným postihnutím a osoby zo znevýhodneného prostredia, ako aj ľudí žijúcich vo vidieckych a odľahlých oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Jadrom životaschopného kultúrneho a kreatívneho priemyslu vrátane spravodajských médií je umelecká sloboda. Program by mal podporovať výmeny a spoluprácu medzi audiovizuálnym a vydavateľským sektorom v prospech vytvorenia pluralistického mediálneho prostredia.

(12)  Jadrom životaschopného kultúrneho a kreatívneho priemyslu spravodajských médií sú sloboda umeleckého a kultúrneho prejavu, sloboda prejavu a pluralita médií. Program by mal podporovať výmeny a spoluprácu medzi audiovizuálnym a vydavateľským sektorom v záujme podpory pluralistického a nezávislého mediálneho prostredia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ1a. Program by mal poskytovať podporu novým odborníkom v oblasti médií a napomáhať rozvoju kritického myslenia občanov prostredníctvom podpory mediálnej gramotnosti, najmä u mladých ľudí.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov z hľadiska rozvoja zručností, učenia, medzikultúrnej uvedomelosti, spoločnej tvorby, koprodukcie, obehu a šírenia umeleckých diel, účasti na medzinárodných podujatiach, napríklad na veľtrhoch a festivaloch, je kľúčovým predpokladom lepšie prepojených, silnejších a udržateľnejších kultúrnych a kreatívnych sektorov v Európe. Túto mobilitu často obmedzuje nevymedzené právne postavenie, ťažkosti pri získavaní víz a s obdobím platnosti povolení, riziko dvojitého zdanenia a neisté a nestabilné podmienky sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa v programe a vo všetkých jeho činnostiach malo podporovať zohľadnenie rodovej rovnosti (a prípadne vymedzenie vhodných kritérií v tejto oblasti) a sledovať ciele nediskriminácie.

(13)  V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa v programe a vo všetkých jeho činnostiach malo podporovať zohľadnenie rodovej rovnosti a rozmanitosti (a prípadne vymedzenie vhodných kritérií v tejto oblasti) a sledovať ciele nediskriminácie. V rámci programu by sa mala vyvíjať snaha o to, aby účasť na programe a projekty vykonávané v jeho rámci oslovovali mnohotvárnu európsku spoločnosť a odrážali jej rozmanitosť. Činnosti programu by sa mali monitorovať a mali by sa o nich podávať správy, aby sa zabezpečila výkonnosť programu v tomto ohľade a tvorcom politík sa umožnilo prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia o budúcich programoch.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Ženy sú na umeleckom a kultúrnom poli v Únii výrazne prítomné ako autorky, odborníčky, učiteľky a ako publikum s čoraz väčším podielom kultúrnej verejnosti. Ako však dokazuje výskum a štúdie, napríklad európska audiovizuálna sieť filmových režisérok a projekt We Must v hudobnej oblasti, existujú rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a je menej pravdepodobné, že by ženy mohli realizovať svoje diela a zaujať rozhodovacie pozície v kultúrnych, umeleckých a tvorivých inštitúciách. Preto je potrebné podporovať ženské talenty a šíriť ich diela s cieľom podporiť umeleckú kariéru žien.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  V súlade so závermi, ktoré priniesol Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, by mal program zlepšovať schopnosť tohto sektora spolupracovať a presadzovať svoje záujmy, a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s odkazom Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a jeho hodnotenia. V tejto súvislosti by sa mala venovať pozornosť vyhláseniu, ktoré vydala Rada ministrov kultúry v novembri 2018, a vyhláseniam na záverečnom ceremoniáli Rady, ktorý sa konal 7. decembra 2018. Program by mal prispievať k dlhodobo udržateľnej ochrane európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom podporných akcií pre remeselníkov a umelcov vykonávajúcich tradičné remeslá súvisiace s obnovou kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy“ z 22. júla 201419 by príslušné politiky a nástroje mali prispievať k dlhodobej hodnote a udržateľnosti kultúrneho dedičstva Európy a vytvoriť celistvejší prístup k jeho zachovaniu, zhodnoteniu a podpore.

(15)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy“ z 22. júla 201419 by príslušné politiky a nástroje mali prispievať k dlhodobej hodnote a udržateľnosti minulého, súčasného, hmotného, nehmotného a digitálneho kultúrneho dedičstva Európy a vytvoriť celistvejší prístup k jeho zachovaniu, ochrane, adaptívnemu opätovnému využívaniu, šíreniu, zhodnoteniu a podpore, a to podporovaním vysokokvalitného a koordinovaného spoločného využívania odborných znalostí a rozvíjaním spoločných noriem vysokej kvality pre tento sektor a mobility pre jeho pracovníkov. Kultúrne dedičstvo je integrálnou súčasťou európskej súdržnosti a podporuje väzbu medzi tradíciou a inováciou. Ochrana kultúrneho dedičstva a podpora umelcov, tvorcov a remeselníkov by mala byť prioritou programu.

__________________

__________________

19 COM/2014/0477.

19 COM/2014/0477.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Program by mal prispievať k angažovanosti a zapojeniu občanov a organizácií občianskej spoločnosti do kultúry a spoločnosti, k podpore vzdelávania v oblasti kultúry a k sprístupneniu kultúrnych znalostí a kultúrneho dedičstva verejnosti. Program by mal takisto podporovať rozvoj kvality a inovácií v tvorbe a ochrane, okrem iného aj synergiami medzi kultúrou, umením, vedou, výskumom a technikou.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  V súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 13. decembra 2016 o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu by podpora kultúrnych a kreatívnych sektorov mala byť prierezovou otázkou. Projekty by sa mali integrovať v celom programe tak, aby podporovali nové obchodné modely a kompetencie, tradičné know-how a tiež aby kreatívne a interdisciplinárne riešenia prinášali hospodársku a sociálnu hodnotu. Okrem toho by sa mali naplno využívať potenciálne synergie medzi politikami EÚ, aby bolo možné účinne využívať financovanie, ktoré je k dispozícii v rámci programov Únie ako Horizont Európa, Nástroj na prepájanie Európy, Erasmus+, EaSI a InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na programoch Únie sa môžu zúčastňovať tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a to v rámci spolupráce zriadenej v zmysle Dohody o EHP, ktorou sa ustanovuje vykonávanie programov na základe rozhodnutia v zmysle tejto dohody. Tretie krajiny sa môžu zúčastniť aj na základe iných právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo obsahovať osobitné ustanovenie, ktorým by sa zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a európskemu dvoru audítorov udeľovali potrebné práva a prístup, aby mohli všestranne vykonávať svoje právomoci.

(18)  Na programoch Únie sa môžu zúčastňovať tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a to v rámci spolupráce zriadenej v zmysle Dohody o EHP, ktorou sa ustanovuje vykonávanie programov na základe rozhodnutia v zmysle tejto dohody. Tretie krajiny sa môžu zúčastniť aj na základe iných právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo obsahovať osobitné ustanovenie, ktorým by sa zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a európskemu dvoru audítorov udeľovali potrebné práva a prístup, aby mohli všestranne vykonávať svoje právomoci. O príspevkoch tretích krajín do programu by sa mali každoročne podávať správy rozpočtovému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Európska filmová akadémia si od svojho založenia vybudovala jedinečné renoméoptimálnu pozíciu na vytvorenie celoeurópskej komunity filmových tvorcov a profesionálov, propagáciušírenie európskych filmov za hranicami jednotlivých štátov a formovanie skutočne európskeho publika. Preto by mala byť oprávnená na priamu podporu Únie.

(22)  Európska filmová akadémia od svojho založenia vďaka svojej osobitnej odbornej základnioptimálnej pozícii prispela k vytvoreniu celoeurópskej komunity filmových tvorcov a profesionálov, propagáciišíreniu európskych filmov za hranicami jednotlivých štátov a napomohla vybudovaniu medzinárodného publika všetkých vekových kategórií. Preto by mala byť výnimočne oprávnená na priamu podporu Únie v kontexte svojej spolupráce s Európskym parlamentom na organizovaní Filmovej ceny LUX. Priama podpora však musí byť spojená s dojednaním dohody o spolupráci medzi oboma stranami, v ktorej sa vymedzia špecifické úlohy a ciele, pričom poskytnúť ju by malo byť možné až po uzavretí takejto dohody. To nebráni Európskej filmovej akadémii žiadať o financovanie iných iniciatív a projektov v rámci rôznych podprogramov tohto programu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Mládežnícky orchester Európskej únie si vybudoval jedinečné renomé v oblasti šírenia medzikultúrneho dialógu, vzájomného rešpektu a porozumenia prostredníctvom kultúry. Osobitosť Mládežníckeho orchestra Európskej únie spočíva v tom, že ide o európsky orchester, ktorý presahuje kultúrne hranice a skladá sa z mladých hudobníkov, ktorí v rámci prísnych každoročných konkurzov vo všetkých členských štátoch musia splniť náročné kvalitatívne kritériá. Preto by mal byť oprávnený na priamu podporu Únie.

(23)  Mládežnícky orchester Európskej únie si vybudoval jedinečné renomé v oblasti šírenia bohatého európskeho hudobného dedičstva, prístupu k hudbe a medzikultúrnemu dialógu vzájomného rešpektu a porozumenia prostredníctvom kultúry, ako aj v oblasti posilňovania profesionality mladých hudobníkov, ktorým poskytuje zručnosti potrebné pre kariéru v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Prínos orchestra Európskej únie uznávajú členské štáty a inštitúcie Únie vrátane jednotlivých predsedov Komisie a Európskeho parlamentu. Osobitosť Mládežníckeho orchestra Európskej únie spočíva v tom, že ide o európsky orchester, ktorý presahuje kultúrne hranice a skladá sa z mladých hudobníkov, ktorí v rámci prísnych a transparentných každoročných konkurzov vo všetkých členských štátoch musia splniť náročné kvalitatívne kritériá. Preto by mal byť výnimočne oprávnený na priamu podporu Únie na základe osobitných úloh a cieľov, ktoré stanoví a pravidelne bude vyhodnocovať Komisia. Na zaistenie tejto podpory by mal Mládežnícky orchester Európskej únie zvýšiť svoju viditeľnosť, usilovať sa dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie hudobníkov zo všetkých členských štátov v orchestri a diverzifikovať svoje príjmy aktívnym získavaním finančnej podpory z iných zdrojov než z finančných prostriedkov Únie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Finančná podpora by sa pri zlyhaní trhu alebo v suboptimálnych investičných situáciách mala využívať proporčným spôsobom a akcie by nemali zdvojovať či vytláčať súkromné financovanie, ani by nemali narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

  Finančná podpora by sa pri zlyhaní trhu alebo v suboptimálnych investičných situáciách mala využívať proporčným spôsobom a akcie by nemali zdvojovať či vytláčať súkromné financovanie, ani by nemali narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by byť vhodné pre konkrétne projekty, ktoré podporujú. Program by mal zohľadňovať nielen hospodársku hodnotu projektov, ale aj ich kultúrny a tvorivý rozmer a osobitosť príslušných odvetví.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Na podporu akcií v rámci medzinárodného rozmeru programu by sa mali využiť aj finančné prostriedky z programov stanovených nariadením …/… [Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce]1a a nariadením …/… [nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)]1b . Uvedené akcie by sa mali vykonávať v súlade s týmto nariadením.

 

__________________

 

1a 2018/0243 (COD).

 

1b 2018/0247 (COD).

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Medzi najväčšie výzvy kultúrnychkreatívnych sektorov patrí ich prístup k financovaniu, ktoré im umožňuje rozvíjať činnosť, udržiavať alebo zvyšovať konkurencieschopnosť a rozširovať sa do zahraničia. Ciele tohto programu z hľadiska politík by sa mali plniť aj pomocou finančných nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci príslušnej zložky (zložiek) Fondu InvestEU.

(27)  Kultúrne a kreatívne sektory sú inovatívne, odolné a rozvíjajúce sa sektory hospodárstva Únie, ktoré vytvárajú hospodársku a kultúrnu hodnotu z duševného vlastníctva a individuálnej tvorivosti. Ich rozdrobenosť nehmotná povaha ich aktív však obmedzujú ich prístup k súkromnému financovaniu. Medzi najväčšie výzvy pre kultúrnekreatívne sektory patrí zvýšenie ich prístupu k finančným prostriedkom, ktoré sú nevyhnutné na rozvíjanie, udržanie alebo zvyšovanie ich konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni. Ciele tohto programu z hľadiska politík by sa mali plniť aj pomocou finančných nástrojov a rozpočtovej záruky, najmä v prípade MSP, v rámci príslušnej zložky (zložiek) Fondu InvestEU v súlade s postupmi vytvorenými v rámci záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory vytvoreného nariadením (EÚ) č. 1295/2013.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Vzhľadom na to, že hodnotenie návrhov v rámci konkrétnych akcií programu si vyžaduje odborné znalosti, malo by sa stanoviť, že komisie pre vyhodnotenie môžu v prípade potreby pozostávať z externých odborníkov.

(28)  Základnými hodnotiacimi kritériami pre výber predmetného projektu by mali byť vplyv, kvalita a efektívnosť vykonávania projektu. Vzhľadom na to, že hodnotenie návrhov v rámci konkrétnych akcií programu si vyžaduje odborné znalosti, malo by sa stanoviť, že komisie pre vyhodnotenie môžu v prípade potreby pozostávať z externých odborníkov, ktorí by mali mať odborné a riadiace skúsenosti súvisiace s oblasťou, ktorej sa týka hodnotená žiadosť. V prípade potreby by sa malo prihliadať na nutnosť zaistiť celkovú súdržnosť s cieľmi zapojenia a rozmanitosti publika.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Program by mal mať realistický a zvládnuteľný systém ukazovateľov výkonnosti, ktorý bude sprevádzať jeho akcie a nepretržite monitorovať jeho výkonnosť. Toto monitorovanie, ako aj informačné a komunikačné činnosti súvisiace s programom a jeho akciami, by malo vychádzať z troch podprogramov.

(29)  Program by mal mať realistický a zvládnuteľný systém kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov výkonnosti, ktorý bude sprevádzať jeho akcie a nepretržite monitorovať jeho výkonnosť so zreteľom na vlastnú hodnotu umenia a kultúrnych a kreatívnych odvetví. Takéto ukazovatele výkonnosti by sa mali vypracovať spolu so zainteresovanými stranami. Toto monitorovanie, ako aj informačné a komunikačné činnosti súvisiace s programom a jeho akciami, by malo vychádzať z troch podprogramov. Tieto podprogramy by mali zohľadňovať jeden alebo viac kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Uvedené ukazovatele by sa mali posudzovať v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Vzhľadom na zložitosť a ťažkosti pri vyhľadávaní, analyzovaní a prispôsobovaní údajov, meraní vplyvu kultúrnych politík a vymedzovaní ukazovateľov by Komisia mala posilniť spoluprácu v rámci svojich útvarov, ako je Spoločné výskumné centrum a Eurostat, s cieľom získavať vhodné štatistické údaje. Komisia by mala spolupracovať s centrami excelentnosti v Únii, národnými štatistickými úradmi a organizáciami relevantnými pre kultúrne a kreatívne sektory v Európe a s Radou Európy, Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Unescom.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Typy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto nariadení sa zvolia na základe ich schopnosti splniť konkrétne ciele akcií a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Pritom by sa malo zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálneho financovania a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(32)  Typy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto nariadení sa zvolia na základe schopnosti prevádzkovateľa projektu splniť konkrétne ciele akcií a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä veľkosť prevádzkovateľa a projektu, náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Pritom by sa malo zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálneho financovania a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  S cieľom optimalizovať synergický účinok medzi fondmi Únie a priamo riadenými nástrojmi by sa malo zjednodušiť poskytovanie podpory pre činnosti, ktoré už dostali certifikáciu známky excelentnosti.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Podľa článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ28 osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.

(34)  Podľa článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ28 osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Obmedzenia spôsobené odľahlosťou týchto krajín alebo území by sa mali zohľadňovať pri realizácii programu a ich skutočné zapojenie do programu musí byť predmetom pravidelného monitorovania a hodnotenia.

__________________

__________________

28 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

28 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  V súlade s článkom 34 ZFEÚ by sa mali prijať opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách. Mali by sa podporovať výmeny umelcov z týchto regiónov a ich diel v rámci mobility a spolupráca medzi ľuďmi a organizáciami z daných regiónov a ich susedmi a tretími krajinami. Ľudia tak budú môcť využívať aj konkurenčné výhody, ktoré môže ponúkať kultúrny a kreatívny priemysel, najmä hospodársky rast a zamestnanosť. Takéto opatrenia by sa mali pravidelne monitorovať a vyhodnocovať.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Na účely hladkej implementácie programu možno náklady prijímateľa, ktoré mu vzniknú pred podaním žiadosti o grant, najmä náklady súvisiace s právami duševného vlastníctva, považovať za oprávnené, pokiaľ sú priamo spojené s implementáciou podporovaných akcií.

(36)  Na účely zaistenia kontinuity finančnej podpory poskytovanej v rámci programu a preklenutia čoraz väčších medzier vo financovaní, s ktorými sa prijímatelia stretávajú, by sa náklady prijímateľa, ktoré mu vzniknú pred podaním žiadosti o grant, najmä náklady súvisiace s právami duševného vlastníctva, považovať za oprávnené, pokiaľ sú priamo spojené s implementáciou podporovaných akcií.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci schvaľovať pracovné programy. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011. Je potrebné zabezpečiť správne ukončenie predchádzajúceho programu, najmä z hľadiska pokračovania viacročných mechanizmov jeho riadenia, akým je financovanie technickej a administratívnej pomoci. Od [1. januára 2021] by v prípade potreby mala riadenie akcií, ktoré neboli ukončené do [31. decembra 2020] v rámci predchádzajúceho programu, zabezpečovať technická a administratívna pomoc.

(38)   Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie pracovných programov. Je potrebné zabezpečiť správne ukončenie predchádzajúceho programu, najmä z hľadiska pokračovania viacročných mechanizmov jeho riadenia, akým je financovanie technickej a administratívnej pomoci. Od [1. januára 2021] by v prípade potreby mala riadenie akcií, ktoré neboli ukončené do [31. decembra 2020] v rámci predchádzajúceho programu, zabezpečovať technická a administratívna pomoc.

___________________________

 

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  V záujme účinnej a efektívnej implementácie programu by mala Komisia zaistiť, aby neexistovala žiadna zbytočná administratívna záťaž pre žiadateľov vo fáze podávania ani vo fáze spracúvania žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38b) Vzhľadom na špecifiká kultúrnych a kreatívnych sektorov by sa osobitná pozornosť mala venovať malým projektom a ich pridanej hodnote.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „kultúrne a kreatívne sektory“ sú všetky sektory, ktorých činnosti sú založené na kultúrnych hodnotách alebo umeleckých a iných individuálnych alebo kolektívnych tvorivých prejavoch. K týmto činnostiam môže patriť vývoj, tvorba, produkcia, šírenie a ochrana tovaru a služieb, ktoré predstavujú kultúrne, umelecké alebo iné kreatívne prejavy, ako aj súvisiace činnosti ako vzdelávanie alebo riadenie. Budú mať potenciál priniesť inovácie a pracovné miesta, a to najmä v súvislosti s duševným vlastníctvom. Tieto sektory zahŕňajú architektúru, archívy, knižnice a múzeá, umelecké remeslá, audiovíziu (vrátane filmu, televízie, videohier a multimédií), hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, dizajn (vrátane módneho dizajnu), festivaly, hudbu, literatúru, múzické umenia, knihy a vydavateľskú činnosť, rozhlas výtvarné umenie;

(2)  „kultúrne a kreatívne sektory“ sú všetky sektory, ktorých činnosti sú založené na kultúrnych hodnotách alebo umeleckých a iných individuálnych alebo kolektívnych tvorivých prejavoch a postupoch, či už sú tieto činnosti orientované na trh alebo nie. K týmto činnostiam môže patriť vývoj, tvorba, produkcia, šírenie a ochrana tovaru a služieb, ktoré predstavujú kultúrne, umelecké alebo iné kreatívne prejavy, ako aj súvisiace činnosti ako vzdelávanie alebo riadenie. Mnohé z nich majú potenciál priniesť inovácie a pracovné miesta, a to najmä v súvislosti s duševným vlastníctvom. Tieto sektory zahŕňajú architektúru, archívy, knižnice a múzeá, umelecké remeslá, audiovíziu (vrátane filmu, televízie, videohier a multimédií), hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, hudbu, literatúru, múzické umenia, knihy a vydavateľskú činnosť, rozhlas, výtvarné umenie, festivaly a dizajn vrátane módneho dizajnu;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  prispievať k uznávaniu a podpore vnútornej hodnoty kultúry, chrániť a podporovať kvalitu európskej kultúry a kreativity ako osobitného rozmeru osobného rozvoja, vzdelávania, sociálnej súdržnosti, slobody prejavu a presvedčenia a umeleckého vyjadrenia, posilňovať a prehlbovať demokraciu, kritické myslenie, pocit spolupatričnosti a občianstva ako pramene, z ktorých čerpajú pluralitné médiá a kultúrne prostredie;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať európsku spoluprácu v oblasti kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a dedičstva;

a)  podporovať európsku spoluprácu v oblasti kultúrnej, umeleckej a jazykovej rozmanitosti,to aj posilňovaním úlohy umelcov a kultúrnych subjektov, kvality európskej kultúrnej a umeleckej tvorby a spoločného hmotného a nehmotného európskeho kultúrneho dedičstva;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zvyšovať konkurencieschopnosť kultúrnych a kreatívnych sektorov, a to najmä audiovizuálneho sektora.

b)  zvyšovať konkurencieschopnosť všetkých kultúrnych a kreatívnych sektorov a umocňovať ich hospodársky význam, a to najmä v audiovizuálnom sektore, vytváraním pracovných miest a posilňovaním inovácie a kreativity v týchto sektoroch.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  posilniť hospodársky, sociálny a vonkajší rozmer spolupráce na európskej úrovni s cieľom rozvíjať a šíriť európsku kultúrnu rozmanitosť a európske kultúrne dedičstvo, a zvýšiť konkurencieschopnosti európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov a upevniť medzinárodné kultúrne vzťahy;

a)  posilniť hospodársky, umelecký, kultúrny, sociálny a vonkajší rozmer spolupráce na európskej úrovni s cieľom rozvíjať a šíriť európsku kultúrnu rozmanitosť a európske hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, a zvýšiť konkurencieschopnosť a inováciu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov a upevniť medzinárodné kultúrne vzťahy;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  podporovať kultúrne a kreatívne sektory vrátane audiovizuálneho sektora, podporovať umelcov, subjekty pôsobiace v tejto oblasti, remeselníkov a zapojenie publika s osobitným zameraním na rodovú rovnosť a nedostatočne zastúpené skupiny;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporiť schopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu uspieť v konkurencii a rozširovať sa;

b)  podporiť schopnosť európskeho audiovizuálneho sektora uspieť v konkurencii, jeho inovácie a schopnosť rozširovať sa, najmä pokiaľ ide o MSP, nezávislé produkčné spoločnosti a organizácie pôsobiace v kultúrnych a tvorivých sektoroch, a podporiť kvalitu činností európskeho audiovizuálneho sektora udržateľným spôsobom s cieľom dosiahnuť vyvážený odvetvový a geografický prístup;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  rozšíriť spoluprácu na úrovni politík a inovatívne akcie na podporu všetkých podprogramov, a to aj podporou rôznorodého a pluralistického mediálneho prostredia, mediálnej gramotnosti a sociálneho začlenenia.

c)  rozšíriť spoluprácu na úrovni politík a inovatívne akcie vrátane nových obchodných modelov, modelov riadenia a kreatívnych riešení na podporu všetkých podprogramov a všetkých kultúrnych a kreatívnych sektorov, a to aj ochranou slobody umeleckého prejavu a podporou rôznorodého, nezávislého a pluralistického kultúrneho a mediálneho prostredia, mediálnej gramotnosti, digitálnych zručností, kultúrneho a umeleckého vzdelávania, rodovej rovnosti, aktívneho občianstva, medzikultúrneho dialógu, odolnosti a sociálneho začlenenia, najmä osôb so zdravotným postihnutím, a to aj prostredníctvom väčšej dostupnosti tovaru a služieb kultúrneho charakteru.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podporovať mobilitu umelcov a subjektov pôsobiacich v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a obeh ich diel;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  poskytnúť kultúrnym a kreatívnym sektorom údaje, analýzy a primeraný súbor kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov a vytvoriť koherentný systém hodnotení a posudzovaní vplyvu, a to aj s medzisektorovým rozmerom.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „MEDZISEKTOROVÝ“ podprogram sa vzťahuje na činnosti uskutočňované naprieč všetkými kultúrnymi a kreatívnymi sektormi.

c)  „MEDZISEKTOROVÝ“ podprogram sa vzťahuje na činnosti uskutočňované naprieč všetkými kultúrnymi a kreatívnymi sektormi vrátane sektora spravodajských médií.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3 a

 

Európska pridaná hodnota

 

Uznanie vnútornej a hospodárskej hodnoty kultúry a tvorivosti a rešpektovanie kvality a plurality hodnôt a politík Únie.

 

Z programu sa podporujú len tie akcie a činnosti, ktoré poskytujú potenciálnu európsku pridanú hodnotu a prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 3.

 

Európska pridaná hodnota akcií a činností programu je zabezpečená napríklad prostredníctvom:

 

a) nadnárodného charakteru akcií a činností, ktoré dopĺňajú regionálne, národné, medzinárodné a iné programy a politiky Únie, a vplyvu týchto akcií a činností na prístup občanov ku kultúre, aktívne zapojenie občanov, vzdelávanie, sociálne začlenenie a medzikultúrny dialóg;

 

b) rozvoja a podpory nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce medzi kultúrnymi a kreatívnymi aktérmi vrátane umelcov, profesionálov v audiovizuálnej oblasti, organizácií pôsobiacich na poli kultúry a tvorivosti, MSP a subjektov pôsobiacich v audiovizuálnom sektore so zameraním na podnecovanie komplexnejších, rýchlejších, účinnejších a dlhodobejších reakcií na globálne výzvy, najmä na digitalizáciu;

 

c) úspor z rozsahu a rastu a pracovných miest, ku ktorým prispieva podpora Únie, čím sa vytvára pákový efekt pre dodatočné finančné prostriedky;

 

d) zabezpečenia vyrovnanejších podmienok v rámci kultúrnych a kreatívnych sektorov prostredníctvom zohľadnenia osobitostí jednotlivých krajín vrátane krajín alebo regiónov so špecifickými geografickými alebo jazykovými pomermi, napríklad najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ a zámorských krajín alebo území pod správou členského štátu, ktoré sú uvedené v prílohe II k ZFEÚ;

 

e) podpory povedomia o spoločných európskych koreňoch a rozmanitosti.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  podporovať umelecký prejav a umeleckú tvorbu;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  pestovať talenty, schopnosti a zručnosti a stimulovať spoluprácu a inovácie v celom reťazci kultúrnych a kreatívnych sektorov vrátane dedičstva;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  posilniť cezhraničný rozmer a obeh európskych kultúrnych a kreatívnych diel a subjektov;

a)  posilniť cezhraničný rozmer, obehviditeľnosť európskych kultúrnych a kreatívnych subjektov a ich diel,to aj prostredníctvom programov rezidenčných pobytov, turné, podujatí, pracovných seminárov, výstav a festivalov, ako aj uľahčovaním výmeny najlepších postupov a zlepšovaním odborných spôsobilostí;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zvýšiť účasť na kultúre v celej Európe;

b)  zlepšiť prístup ku kultúre, účasť na nej a kultúrne povedomie a tiež zapojenie publika v celej Európe, najmä so zreteľom na ľudí so zdravotným postihnutím a zo znevýhodneného prostredia;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zvýšiť spoločenskú odolnosť a sociálne začlenenie prostredníctvom kultúry a kultúrneho dedičstva;

c)  zvýšiť spoločenskú odolnosť a sociálne začlenenie, medzikultúrny a demokratický dialóg a kultúrnu výmenu prostredníctvom umenia, kultúry a kultúrneho dedičstva;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zlepšiť kapacity európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov, aby prosperovalivytvárali pracovné miesta a rast;

d)  zlepšiť schopnosť európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov prosperovať, inovovať, tvoriť umelecké diela, budovaťrozvíjať kľúčové kompetencie, znalosti, zručnosti, nové umelecké postupy a udržateľné pracovné miesta a rast a prispievať k miestnemu a regionálnemu rozvoju;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  pomôcť rozvíjať odbornú spôsobilosť osôb v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a posilňovať ich postavenie primeranými opatreniami;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  posilniť európsku identitu a hodnoty prostredníctvom kultúrneho povedomia, vzdelávania v umeniach a tvorivosti vo vzdelávaní vychádzajúcej z kultúry;

e)  posilniť európsku identitu, aktívne občianstvo, spolupatričnosť a demokratické hodnoty prostredníctvom kultúrneho povedomia, kultúrneho dedičstva, prejavu, kritického myslenia, umeleckého prejavu, zviditeľnenia a docenenia tvorcov, umenia, vzdelávania a tvorivosti vychádzajúcej z kultúry v rámci formálneho, neformálneho a informálneho celoživotného vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podporiť budovanie medzinárodných kapacít v európskych kultúrnych a kreatívnych sektoroch, aby sa aktivizovali na medzinárodnej úrovni;

f)  podporiť budovanie medzinárodných kapacít v európskych kultúrnych a kreatívnych sektoroch vrátane základných organizácií a mikroorganizácií, aby sa aktivizovali na medzinárodnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  prispieť k plneniu globálnej stratégie Únie pre medzinárodné vzťahy prostredníctvom kultúrnej diplomacie.

g)  prispieť k plneniu globálnej stratégie Únie pre vzťahy v oblasti kultúry úsilím o zabezpečenie dlhodobého vplyvu tejto stratégie prostredníctvom medziľudského prístupu zahŕňajúceho siete v oblasti kultúry, občiansku spoločnosť a základné organizácie.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V rámci osobitných akcií v podprograme KULTÚRA sa musí osobitný dôraz z hľadiska rozdelenia finančných prostriedkov aj z hľadiska cielených akcií klásť na hudobné odvetvie. Potrebám tohto sektora prispôsobené výzvy na predkladanie návrhov a nástroje pomôžu so zvýšením konkurencieschopnosti hudobného odvetvia a s riešením niektorých osobitných problémov, ktorým čelí.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  pestovať talenty a zručnosti a povzbudzovať spoluprácu a inovácie v oblasti tvorby a produkcie európskych audiovizuálnych diel;

a)  pestovať talenty, schopnosti, zručnosti, rozvíjať používanie digitálnych technológií a povzbudzovať spoluprácu, mobilitu a inovácie v oblasti tvorby a produkcie európskych audiovizuálnych diel, a to aj v cezhraničnom meradle;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  zvýšiť distribúciu európskych audiovizuálnych diel v kináchonline a zlepšiť ich cezhraničnú prístupnosť,to aj prostredníctvom inovatívnych obchodných modelov a nových technológií;

b)  zvýšiť v novom digitálnom prostredí nadnárodnýmedzinárodný obeh európskych audiovizuálnych dielich online a offline distribúciu, najmä v kinách;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  poskytovať medzinárodnému publiku širší prístup k audiovizuálnym dielam Únie predovšetkým ich propagáciou, podujatiami, činnosťami na podporu filmovej gramotnosti a festivalmi;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  zveľaďovať audiovizuálne dedičstvo a uľahčovať prístup k audiovizuálnym archívom a knižniciam, podporovať ich a propagovať ich ako zdroje pamäte, vzdelávania, opakovaného použitia a nových obchodných možností, a to aj prostredníctvom najnovších digitálnych technológií;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  propagovať európske audiovizuálne diela a podporovať formovanie publika v Európe aj mimo nej.

c)  propagovať európske audiovizuálne diela a podporovať zapájanie publika všetkých vekových kategórií, najmä mladého publika a osôb so zdravotným postihnutím, z hľadiska proaktívneho a legálneho používania audiovizuálnych diel v Európe aj za jej hranicami a z hľadiska spoločného využívania obsahu vytvoreného používateľmi, a to aj prostredníctvom podpory vzdelávania v oblasti filmu a audiovizuálneho vzdelávania.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto priority sa budú napĺňať cez podporu tvorby, propagácie, sprístupňovania a šírenia európskych diel, ktoré majú potenciál osloviť veľké publikum v Európe i mimo nej, čím umožnia prispôsobiť sa novému vývoju na trhu a podporiť vykonávanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Tieto priority sa budú napĺňať cez podporu tvorby, propagácie, sprístupňovania a šírenia európskych diel šíriacich európske hodnoty a spoločnú identitu, ktoré majú potenciál osloviť veľké publikum všetkých vekových skupín v Európe i mimo nej, čím umožnia prispôsobiť sa novému vývoju na trhu a podporiť vykonávanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať medzisektorovú nadnárodnú spoluprácu na úrovni politík, ako aj úlohu, ktorú kultúra zohráva pri sociálnom začleňovaní, a šíriť znalosti získané v rámci programu a napomôcť prenosnosť jeho výsledkov;

a)  podporovať medzisektorovú nadnárodnú spoluprácu na úrovni politík, a to aj z hľadiska podpory úlohy, ktorú kultúra zohráva pri sociálnom začleňovaní, najmä v prípade osôb so zdravotným postihnutím a v záujme upevňovania demokracie, a šíriť znalosti získané v rámci programu a podporovať prenosnosť jeho výsledkov s cieľom väčšmi zviditeľniť tento program;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať inovatívny prístup k tvorbe, sprístupňovaniu, šíreniu a propagácii obsahu vo všetkých kultúrnych a kreatívnych sektoroch;

b)  so zreteľom na obsah chránený autorským právom podporovať inovatívny prístup k tvorbe umeleckého obsahu a umeleckému výskumu, sprístupňovaniu, šíreniu a propagácii vo všetkých kultúrnych a kreatívnych sektoroch, a to v trhovom aj netrhovom meradle;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporovať prierezové činnosti zahŕňajúce viacero sektorov s cieľom prispôsobiť sa štrukturálnym zmenám prebehajúcim v mediálnom sektore, a zároveň posilňovať slobodné, rôznorodé a pluralistické mediálne prostredie, kvalitnú žurnalistiku a mediálnu gramotnosť;

c)  podporovať prierezové činnosti zahŕňajúce viacero sektorov s cieľom prispôsobiť sa štrukturálnym a technologickým zmenám prebiehajúcim v mediálnom sektore, a zároveň posilňovať slobodné, rôznorodé a pluralistické médiá, umelecké a kultúrne prostredie, profesijnú etiku v žurnalistike, kritické myslenie a mediálnu gramotnosť, najmä v radoch mládeže, prostredníctvom pomoci s prispôsobovaním sa novým mediálnym nástrojom a formátom a boja proti šíreniu dezinformácií;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zriadiť a podporovať programové kancelárie, ktoré budú program propagovaťdanej krajine a podnecovať cezhraničnú spoluprácu v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

d)  zriadiť a podporovať aktívne zapájanie programových kancelárií v zúčastnených krajinách s cieľom čestne a vyvážene propagovať program v ich krajinách, a to aj sieťovými činnosťami na mieste, podporovať žiadateľov v súvislosti s programom a poskytovať základné informácie o ďalších relevantných možnostiach podpory, ktoré sú k dispozíciirámci programov financovaných z prostriedkov Únie, a podnecovať cezhraničnú spoluprácu a výmenu najlepších postupov v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 850 000 000 EUR v bežných cenách.

Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 2 806 000 000 EUR v stálych cenách.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  do maximálnej výšky 609 000 000 EUR na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) (podprogram KULTÚRA);

–  v minimálnej výške 33 % na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) (podprogram KULTÚRA);

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  do maximálnej výšky 1 081 000 000 EUR na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) (podprogram MÉDIÁ);

–  v minimálnej výške 58 % na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) (podprogram MÉDIÁ);

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  do maximálnej výšky 160 000 000 EUR na činnosti uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c) (MEDZISEKTOROVÝ podprogram);

–  do maximálnej výšky 9 % na činnosti uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c) (MEDZISEKTOROVÝ podprogram), čím sa zabezpečuje pridelenie finančných prostriedkov pre každú národnú kanceláriu programu Kreatívna Európa aspoň na tej istej úrovni ako v prípade rozpočtových prostriedkov pridelených podľa nariadenia (ES) č. 1295/2013;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Okrem finančného krytia uvedeného v odseku 1 možno na podporu medzinárodného rozmeru programu sprístupniť dodatočné finančné príspevky z externých nástrojov financovania [nástroj susedskej, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)], z ktorých sa podporia akcie implementované a riadené v súlade s týmto nariadením. Takéto príspevky sa financujú v súlade s nariadeniami, ktorými sú ustanovené.

3.  Okrem finančného krytia uvedeného v odseku 1 možno na podporu medzinárodného rozmeru programu sprístupniť dodatočné finančné príspevky z externých nástrojov financovania [Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)], z ktorých sa podporia akcie implementované a riadené v súlade s týmto nariadením. Takéto príspevky sa financujú v súlade s nariadeniami, ktorými sú ustanovené, a každoročne sa o nich – rovnako ako o príspevkoch do programu z tretích krajín – podávajú správy rozpočtovému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tretie krajiny sa môžu zúčastňovať na riadiacich štruktúrach a fórach zainteresovaných strán programu s cieľom uľahčiť výmenu informácií.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Uzatváranie dohôd s tretími krajinami pridruženými k programu podľa tohto nariadenia sa uľahčí postupmi, ktoré sú rýchlejšie ako postupy podľa nariadenia (EÚ) č. 1295/2013. Dohody s novými krajinami sa aktívne podporujú.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zabezpečiť účasť týchto krajín od úplného začiatku programu, aby sa zaručil jeho medzinárodný rozmer.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  K programu majú prístup medzinárodné organizácie pôsobiace v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje, a to v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

1.  K programu majú prístup medzinárodné organizácie pôsobiace v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako UNESCO alebo Rada Európy, prostredníctvom štruktúrovanejšej spolupráce s projektmi Kultúrne trasy Euroimages, monitorovacím strediskom EUIPO, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva a OECD na základe spoločných príspevkov k plneniu cieľov programu a v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Získavanie údajov o kultúrnych a kreatívnych sektoroch

 

Komisia posilňuje spoluprácu v rámci svojich útvarov, ako je Spoločné výskumné centrum a Eurostat, s cieľom získavať vhodné štatistické údaje na meranie a analyzovanie vplyvu kultúrnych politík. V záujme splnenia tohto cieľa Komisia koná v spolupráci s centrami excelentnosti v Európe a národnými štatistickými úradmi a v spolupráci s Radou Európy, OECD a organizáciou UNESCO. Tým prispieva k plneniu cieľov podprogramu KULTÚRA a podrobne sleduje ďalší vývoj politiky v oblasti kultúry, a to aj tým, že v ranej etape začleňuje zainteresované strany do štúdia a prispôsobovania ukazovateľov spoločných pre rôzne sektory alebo špecifických pre danú oblasť činnosti. Komisia pravidelne podáva správy Európskemu parlamentu o takýchto činnostiach.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Operácie kombinovaného financovania v rámci tohto programu sa implementujú v súlade s [nariadením InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Operácie kombinovaného financovania v rámci programu sa implementujú v súlade s hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách a postupmi stanovenými v [nariadení o InvestEU]. Špecializovaný záručný mechanizmus vytvorený v rámci programu Kreatívna Európa bude pokračovať v rámci [nariadenia o InvestEU], pričom zohľadní implementačné postupy vyvinuté v rámci záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory vytvoreného nariadením (EÚ) č. 1295/2013.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Príspevky do mechanizmu vzájomného poistenia môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním finančných prostriedkov od príjemcov a považujú sa za dostatočnú záruku v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách. Uplatňujú sa ustanovenia [článku X] nariadenia XXX [ktoré nadväzuje na nariadenie o záručnom fonde].

4.  Príspevky do mechanizmu vzájomného poistenia môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním finančných prostriedkov od príjemcov a považujú sa za dostatočnú záruku v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách. Uplatňujú sa ustanovenia [článku X] nariadenia XXX [ktoré nadväzuje na nariadenie o záručnom fonde], a to na základe už vyvinutých implementačných postupov a pri ich zohľadnení.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V záujme podpory medzinárodného rozmeru programu sa z programov stanovených nariadením …/…[Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce] a nariadením .../... [IPA III] finančne prispieva k akciám vytvoreným v rámci tohto nariadenia. Toto nariadenie sa uplatňuje na využívanie uvedených programov, pričom zaisťuje súlad s príslušnými nariadeniami, ktoré ich upravujú.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

1.  Program sa implementuje prostredníctvom ročných pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Prijatiu pracovných programov predchádzajú konzultácie s rôznymi zainteresovanými stranami s cieľom zaistiť, aby plánované akcie čo najlepšie podporovali rôzne zúčastnené sektory. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania, ktorou sa nesmie nahrádzať priame financovanie prostredníctvom grantov.

 

Všeobecné a konkrétne ciele a zodpovedajúce politické priority a akcie programu, ako aj pridelený rozpočet na jednotlivé akcie sa podrobne uvedú v ročných pracovných programoch. Ročný pracovný program obsahuje aj orientačný časový plán implementácie.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu.

2.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením ročných pracovných programov.

Odôvodnenie

S cieľom objasniť, že ročný pracovný program je dôležitý pri stanovení skutočných rozpočtových priorít.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Vo výzvach na predkladanie návrhov sa môže zohľadniť potreba zabezpečiť primeranú podporu malých projektov v rámci podprogramu KULTÚRA prostredníctvom opatrení, ktoré môžu zahŕňať vyššiu mieru spolufinancovania.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Pri prideľovaní grantov sa zohľadňujú tieto znaky príslušného projektu:

 

a)  kvalita projektu;

 

b)  vplyv;

 

c)  kvalita a efektívnosť jeho implementácie.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia pre vyhodnotenie môže pozostávať z externých expertov.

2.  Komisia pre vyhodnotenie môže pozostávať z externých expertov. Schádza sa za fyzickej prítomnosti svojich členov alebo na diaľku.

 

Experti majú odborné skúsenosti súvisiace s posudzovanou oblasťou. Komisia pre vyhodnotenie môže požiadať o stanovisko expertov z krajiny, ktorá podala žiadosť.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od článku [130 ods. 2] nariadenia o rozpočtových pravidlách a v riadne odôvodnených prípadoch možno považovať za oprávnené tie náklady, ktoré vznikli prijímateľovi pred podaním žiadosti o grant, pokiaľ priamo súvisia s vykonávaním podporovaných akcií a činností.

3.  Odchylne od článku [130 ods. 2] nariadenia o rozpočtových pravidlách a v riadne odôvodnených prípadoch sa za oprávnené považujú tie náklady, ktoré vznikli prijímateľovi pred podaním žiadosti o grant, pokiaľ priamo súvisia s vykonávaním podporovaných akcií a činností.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Bez toho, aby sa zapojili do výzvy na predkladanie návrhov, môžu získať granty tieto subjekty:

5.  Bez toho, aby sa zapojili do výzvy na predkladanie návrhov, môžu na základe osobitných úloh a cieľov, ktoré stanoví Komisia a ktoré sa pravidelne hodnotia v súlade s cieľmi programu, výnimočne získať granty tieto subjekty:

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Európska filmová akadémia;

a)  Európska filmová akadémia v kontexte spolupráce s Európskym parlamentom na Filmovej cene LUX na základe dohody o spolupráci dojednanej a podpísanej týmito stranami a v spolupráci so sieťou Europa Cinemas; do uzatvorenia dohody o spolupráci sú príslušné rozpočtové prostriedky v rozpočtovej rezerve;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Mládežnícky orchester Európskej únie.

b)  Mládežnícky orchester Európskej únie na svoje činnosti vrátane pravidelného výberu a umeleckej prípravy mladých hudobníkov zo všetkých členských štátov prostredníctvom rezidenčných programov, ktoré ponúkajú mobilitu a príležitosť vystupovať na festivaloch a turné v rámci Únie a na medzinárodnej úrovni a ktoré prispievajú k cezhraničnému šíreniu európskej kultúry a k internacionalizácii kariéry mladých hudobníkov, a to so zameraním na vyvážené geografické zastúpenie účastníkov; Mládežnícky orchester Európskej únie diverzifikuje svoje príjmy aktívnym získavaním finančnej podpory z nových zdrojov, a tak znižuje svoju závislosť od finančných prostriedkov Únie; činnosti Mládežníckeho orchestra Európskej únie sú v súlade s cieľmi a prioritami tohto programu a podprogramu KULTÚRA, najmä pokiaľ ide o zapojenie publika.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, že program je celkovo konzistentný a komplementárny s príslušnými politikami a programami, a to najmä s tými, ktoré sa týkajú rodovej vyváženosti, vzdelávania, mládeže a solidarity, zamestnanosti a sociálneho začlenenia, výskumu a inovácií, priemyslu a podnikania, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, životného prostredia a ochrany klímy, súdržnosti, regionálnej a mestskej politiky, štátnej pomoci a medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, že program je celkovo konzistentný a komplementárny s príslušnými politikami a programami, a to najmä s tými, ktoré sa týkajú rodovej vyváženosti, vzdelávania, najmä digitálneho vzdelávania a mediálnej gramotnosti, mládeže a solidarity, zamestnanosti a sociálneho začlenenia, najmä v prípade marginalizovaných skupín a menšín, výskumu a inovácií vrátane sociálnych inovácií, priemyslu a podnikania, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, životného prostredia a ochrany klímy, súdržnosti, regionálnej a mestskej politiky, udržateľného cestovného ruchu, štátnej pomoci, mobility a medzinárodnej spolupráce a rozvoja, a to aj v záujme podpory účinného využívania verejných prostriedkov.

 

Komisia zabezpečí, aby sa pri uplatňovaní postupov stanovených v [Programe InvestEU] na účely tohto programu zohľadňovali postupy vyvinuté v rámci záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory vytvoreného nariadením (EÚ) č. 1295/2013.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  je v súlade s minimálnymi kvalitatívnymi požiadavkami príslušnej výzvy na predkladanie návrhov;

b)  je v súlade s vysokými kvalitatívnymi požiadavkami príslušnej výzvy na predkladanie návrhov;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Návrhy, ktorým bola udelená známka excelentnosti, môžu byť financované priamo z iných programov alebo z finančných prostriedkov podľa nariadenia [všeobecné nariadenie COM(2018)0375] v súlade s jeho článkom 67 ods. 5 za predpokladu, že sú v súlade s cieľmi tohto programu. Komisia zaistí, aby kritériá výberu projektov pre známku excelentnosti a jej udeľovania boli jednotné, jednoznačné a transparentné pre potenciálnych prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Záručný mechanizmus pre kultúrne a kreatívne sektory v rámci InvestEU

 

1.  Finančná podpora z nového programu InvestEU vychádza z cieľov a kritérií záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory, pričom zohľadňuje špecifickosť daného sektora.

 

2.  Program InvestEU poskytuje:

 

a)  prístup k finančným prostriedkom pre MSP, mikroorganizácie a malé a stredne veľké organizácie v kultúrnych a kreatívnych sektoroch;

 

b)  záruky zúčastneným finančným sprostredkovateľom z ktorejkoľvek krajiny zúčastňujúcej sa na záručnom mechanizme;

 

c)  zúčastneným finančným sprostredkovateľom dodatočné odborné znalosti na hodnotenie rizík spojených s MSP, mikroorganizáciami a malými a stredne veľkými organizáciami a s kultúrnymi a kreatívnymi projektmi;

 

d)  objem dlhového financovania sprístupneného pre MSP, mikroorganizácie a malé a stredne veľké organizácie;

 

e)  MSP, mikroorganizáciám a malým a stredne veľkým organizáciám zo všetkých regiónov a sektorov schopnosť vytvoriť diverzifikované úverové portfólio a navrhnúť marketingový a propagačný plán;

 

f)  tieto druhy úverov: investície do hmotného a nehmotného majetku s výnimkou osobnej zábezpeky; prevody podnikov; prevádzkový kapitál, napríklad dočasné financovanie, preklenutie nedostatku finančných prostriedkov, peňažný tok a úverové linky.

Odôvodnenie

Treba vložiť odkaz na záručný mechanizmus pre kultúrne a kreatívne sektory, aby sa zaručili jeho zásady a dosiahnuté výsledky.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Podprogramy majú spoločný súbor kvalitatívnych ukazovateľov. Každý podprogram má špecializovaný súbor ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Aby bolo hodnotenie pokroku programu v dosahovaní jeho cieľov efektívne, Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom vytvoriť ustanovenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie a právomoc meniť prílohu II s cieľom revidovať alebo doplniť ukazovatele, ak je to pre monitorovanie a hodnotenie potrebné.

2.  Aby bolo hodnotenie pokroku programu v dosahovaní jeho cieľov efektívne, Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom vytvoriť ustanovenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie a právomoc meniť prílohu II s cieľom revidovať alebo doplniť ukazovatele. Komisia prijme delegovaný akt o ukazovateľoch do 31. decembra 2022.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Dostupné údaje o výške viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré by boli potrebné na financovanie projektov so známkou excelentnosti, sa každý rok poskytnú obom zložkám rozpočtového orgánu, a to aspoň 3 mesiace pred dátumom uverejnenia ich stanoviska k rozpočtu Únie na nasledujúci rok podľa spoločne dohodnutého harmonogramu ročného rozpočtového postupu.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o jeho implementácii, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.

2.  Preskúmanie programu v polovici obdobia sa vykoná do 30. júna 2024.

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o hodnotení v polovici obdobia do 31. decembra 2024.

 

Komisia v prípade potreby a na základe preskúmania v polovici obdobia predloží legislatívny návrh na revíziu tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Zabezpečí sa tak riadne a včasné preskúmanie v polovici obdobia.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však dva roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však dva roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia predloží záverečné hodnotenie programu.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú vizibilitu finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú vizibilitu finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, najmä názov programu a v prípade akcií financovaných v rámci podprogramu MÉDIÁ aj logo MÉDIÁ. Komisia vytvorí logo KULTÚRA, ktoré sa bude používať v prípade akcií financovaných v rámci podprogramu KULTÚRA.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  projekty spolupráce;

a)  nadnárodné projekty spolupráce s jasným rozlíšením medzi malými, strednými projektmi a projektmi veľkého rozsahu a s osobitným zreteľom na mikroorganizácie a malé organizácie pôsobiace v oblasti kultúry;

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  mobilita umelcov a kultúrnych a kreatívnych subjektov;

d)  mobilita umelcov, remeselníkov a kultúrnych a kreatívnych subjektov v rámci ich nadnárodnej činnosti vrátane pokrytia nákladov súvisiacich s umeleckou činnosťou a obehom umeleckých diel a kultúrnych objektov;

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora kultúrnych a kreatívnych organizácií pri pôsobení na medzinárodnej úrovni;

e)  podpora kultúrnych a kreatívnych organizácií pri pôsobení na medzinárodnej úrovni a budovaní ich kapacít;

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora hudobného sektora: podpora rozmanitosti, kreativity a inovácie v oblasti hudby, a predovšetkým šírenie hudobného repertoáru v Európe a za jej hranicami, akcie odbornej prípravy a formovanie publika v súvislosti s európskym repertoárom, ako aj podpora zhromažďovania a analýzy údajov;

a)  podpora hudobného sektora: podpora rozmanitosti, kreativity a inovácie v oblasti hudby, najmä živej hudby, to aj prostredníctvom vytvárania sietí, šírenie a podpora rozmanitých európskych hudobných diel a repertoáru v Európe a za jej hranicami, odborná príprava, účasť na hudbejej dostupnosť, formovanie publika, zviditeľnenie a docenenie tvorcov, usporiadateľov a umelcov, predovšetkým mladých a začínajúcich, ako aj podpora zhromažďovania a analýzy údajov;

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora knižného a vydavateľského sektora: zacielené akcie na podporu rozmanitosti, kreativity a inovácie, predovšetkým preklad a propagácia európskej literatúry v medzinárodnom kontexte v rámci Európy aj za jej hranicami, odborné vzdelávanie a výmeny pre odborníkov zo sektora, autorov a prekladateľov, ako aj nadnárodné projekty zamerané na spoluprácu, inováciu a rozvoj v tomto sektore;

b)  podpora knižného a vydavateľského sektora: zacielené akcie na podporu rozmanitosti, kreativity a inovácie, predovšetkým preklad európskej literatúry, jej propagácia úprava do formátov dostupných pre ľudí so zdravotným postihnutím v medzinárodnom kontexte v rámci Európy aj za jej hranicami, a to aj prostredníctvom knižníc, odborné vzdelávanie a výmeny pre odborníkov zo sektora, autorov a prekladateľov, ako aj nadnárodné projekty zamerané na spoluprácu, inováciu a rozvoj v tomto sektore;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora sektora architektúry a kultúrneho dedičstva: zacielené akcie na podporu mobility prevádzkovateľov, budovanie kapacít, rozvoj publikainternacionalizáciu sektora kultúrneho dedičstvaarchitektúry, podpora kultúry výstavby (tzv. Baukultur), podpora zachovania, ochranyposilňovania kultúrneho dedičstva a jeho hodnôt prostredníctvom zvyšovania povedomia, vytvárania sietí a partnerských vzdelávacích činností;

c)  podpora sektora kultúrneho dedičstva a architektúry: zacielené akcie na podporu mobility prevádzkovateľov, výskum, vytýčenie noriem vysokej kvality, budovanie kapacít, odovzdávanie odborných znalostízručností medzi remeselníkmi, zapojenie publika, podpora zachovania, ochranyobnovy životného priestoru, adaptívne opätovné využívanie, presadzovanie kultúry výstavby (tzv. Baukultur), udržateľnosť, šírenie, posilňovanieinternacionalizácia kultúrneho dedičstva a jeho hodnôt prostredníctvom zvyšovania povedomia, vytvárania sietí a partnerských vzdelávacích činností;

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podpora ostatných sektorov: zacielené akcie v prospech rozvoja kreatívneho aspektu v dizajnemódecestovnom ruchu zameranom na kultúru, ako aj ich propagácia a reprezentácia mimo Európskej únie.

d)  podpora ostatných sektorov: zacielené propagačné akcie v prospech rozvoja kreatívneho aspektu v ďalších sektoroch vrátane dizajnumódyudržateľného cestovného ruchu zameraného na kultúru, ako aj ich propagácia a reprezentácia mimo Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Podpora všetkých kultúrnych a kreatívnych sektorov v oblastiach spoločných potrieb, pričom ak špecifiká subsektora odôvodňujú cielený prístup, možno prípadne vytvoriť sektorovú akciu. Horizontálny prístup sa prijíma v prípade nadnárodných projektov v oblasti spolupráce, mobility a internacionalizácie, a to aj prostredníctvom rezidenčných programov, turné, podujatí, živých vystúpení, výstav a festivalov, ako aj v prípade podpory rozmanitosti, tvorivosti a inovácie, odbornej prípravy a výmen profesionálov v danom sektore, budovania kapacít, sieťovej spolupráce, zručností, formovania publika a získavania a analýzy údajov. Na sektorové akcie sú vyčlenené rozpočty primerané sektorom identifikovaným ako prioritné. Sektorové akcie by mali pomáhať s riešením osobitných výziev, ktorým čelia rôzne prioritné sektory identifikované v tejto prílohe, a to na základe existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobitné akcie zamerané na zviditeľnenie a zhmotnenie európskej kultúrnej rozmanitosti a dedičstva a na rozvíjanie medzikultúrneho dialógu:

Osobitné akcie zamerané na zviditeľnenie a zhmotnenie európskej identity a jej kultúrnej rozmanitosti a dedičstva a na rozvíjanie medzikultúrneho dialógu:

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  značka „Európske dedičstvo“ so zaistením finančnej podpory v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ34;

b)  značka „Európske dedičstvo“ so zaistením finančnej podpory v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ34 a sieť lokalít Európskeho dedičstva;

__________________

__________________

34 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo (Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011, s. 1).

34 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo (Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ocenenia EÚ v oblasti kultúry;

c)  ocenenia EÚ v oblasti kultúry vrátane Európskej divadelnej ceny;

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  akcie zamerané na interdisciplinárne produkcie týkajúce sa Európy a jej hodnôt;

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súvislosti s prioritami podprogramu MÉDIÁ uvedenými v článku 5 sa prihliada na rozdiely medzi krajinami, pokiaľ ide o tvorbu, šírenie a sprístupnenie audiovizuálneho obsahu, ako aj na veľkosť a osobitosti príslušných trhov. Ciele sa okrem iného dosahujú prostredníctvom týchto činností:

V súvislosti s prioritami podprogramu MÉDIÁ uvedenými v článku 5 sa prihliada na požiadavky stanovené smernicou 2010/13/EÚ a rozdiely medzi krajinami, pokiaľ ide o tvorbu, šírenie a sprístupnenie audiovizuálneho obsahu, ako aj na veľkosť a osobitosti príslušných trhov. Ciele sa okrem iného dosahujú prostredníctvom týchto činností:

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  tvorba audiovizuálnych diel;

a)  tvorba európskych audiovizuálnych diel, najmä filmov a televíznych diel, ako je fikcia, krátke filmy, dokumentárne filmy, filmy pre deti a animované filmy, a interaktívnych diel, ako sú kvalitné videohry s príbehom a multimédiá so zvýšeným potenciálom cezhraničného obehu, ktoré vytvorili nezávislé európske produkčné spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  tvorba inovačného televízneho obsahu a seriálových naratívnych formátov;

b)  tvorba inovačného a kvalitného televízneho obsahu a seriálových naratívnych formátov pre všetky vekové skupiny prostredníctvom podpory nezávislých európskych produkčných spoločností;

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podpora iniciatív venovaných tvorbe a propagácii diel súvisiacich s históriou európskej integrácie a európskymi príbehmi.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  reklamné a marketingové nástroje (vrátane online nástrojov a nástrojov s využitím analýzy údajov), ktorých cieľom je zvýšiť význam, viditeľnosť, cezhraničný prístup a záber publika v súvislosti s európskymi dielami;

c)  propagačné, reklamné a marketingové nástroje (vrátane online nástrojov a nástrojov s využitím analýzy údajov), ktorých cieľom je zvýšiť význam, viditeľnosť, cezhraničný prístup a záber publika v súvislosti s európskymi dielami;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Príloha – bod 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podpora medzinárodného predaja a šírenia inonárodných európskych diel na všetkých platformách, a to aj prostredníctvom koordinovaných distribučných stratégií pre viacero krajín;

d)  podpora medzinárodného predaja a šírenia inonárodných európskych diel na všetkých platformách so zameraním na malé aj veľké produkcie, a to aj prostredníctvom koordinovaných distribučných stratégií pre viacero krajín a titulkovania, dabingu a audiokomentára;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  akcie zamerané na podporu krajín s nízkou kapacitou v záujme zlepšovania ich zistených nedostatkov;

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora výmen medzi podnikmi a činností sietí na uľahčenie európskych a medzinárodných koprodukcií;

e)  podpora výmen medzi podnikmi a činností sietí na uľahčenie európskych a medzinárodných koprodukcií a obehu európskych diel;

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  podpora európskych sietí audiovizuálnych tvorcov z rôznych krajín zameraná na rozvoj kreatívnych talentov v audiovizuálnom sektore;

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  osobitné opatrenia prispievajúce k spravodlivému zaobchádzaniu s kreatívnymi talentmi v audiovizuálnom sektore;

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  iniciatívy na podporu rozvoja publika a filmového vzdelávania zamerané najmä na mladé publikum;

g)  iniciatívy na podporu formovania a zapojenia publika, najmä v kinách, a filmového a audiovizuálneho vzdelávania zamerané najmä na mladé publikum;

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  odborná príprava a mentorské činnosti na posilnenie kapacity audiovizuálnych prevádzkovateľov, aby sa vedeli prispôsobiť vývoju na trhu a digitálnym technológiám;

h)  odborná príprava a mentorské činnosti na posilnenie kapacity audiovizuálnych prevádzkovateľov vrátane umeleckých a iných remeselníkov, aby sa vedeli prispôsobiť vývoju na trhu a digitálnym technológiám;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  sieť európskych prevádzkovateľov videa na požiadanie, ktorá ponúka významný podiel inonárodných európskych diel;

i)  jedna alebo viaceré siete európskych prevádzkovateľov videa na požiadanie, ktoré ponúkajú významný podiel inonárodných európskych diel;

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  sieť(-e) európskych festivalov, ktoré premietajú významný podiel inonárodných európskych diel;

j)  európske festivaly a siete festivalov, ktoré premietajú a propagujú rôzne európske audiovizuálne diela s významným podielom inonárodných európskych diel;

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  sieť európskych prevádzkovateľov kín, ktoré premietajú významný podiel inonárodných európskych filmov;

k)  sieť európskych prevádzkovateľov kín, ktoré premietajú významný podiel inonárodných európskych filmov, prispievajú k posilňovaniu úlohy kín v hodnotovom reťazci a zdôrazňujú verejné premietanie ako spoločenský zážitok;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  osobitné opatrenia, ktoré majú prispieť k vyváženejšej účasti žien a mužov v audiovizuálnom sektore;

l)  osobitné opatrenia vrátane mentorstva a činností zameraných na vytváranie sietí, ktoré majú prispieť k vyváženejšej účasti žien a mužov v audiovizuálnom sektore;

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  podpora obehu kultúrneho televízneho obsahu a viacjazyčného prístupu k nemu online a offline, aj prostredníctvom titulkovania, s cieľom propagovať bohatstvo a rozmanitosť európskeho kultúrneho dedičstva, súčasnej tvorby a jazykov.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  tvorba politiky, nadnárodná výmena skúseností a know-how, činnosti partnerského vzdelávania a vytváranie sietí medzi kultúrnymi a kreatívnymi organizáciami a tvorcami politiky medzisektorovej povahy;

a)  tvorba politiky, nadnárodná výmena skúseností a know-how, činnosti partnerského vzdelávania vrátane partnerského mentorstva pre nové subjekty programu, zvyšovanie informovanosti a vytváranie sietí medzi kultúrnymi a kreatívnymi organizáciami a tvorcami politiky medzisektorovej povahy, a to aj prostredníctvom stáleho štrukturálneho dialógu so zainteresovanými stranami a s fórom kultúrneho a kreatívneho sektora na posilnenie dialógu a orientácie sektorových politík;

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať nové formy tvorby na pomedzí rôznych kultúrnych a kreatívnych sektorov, napr. pomocou využívania inovačných technológií;

a)  podporovať nové formy tvorby na pomedzí rôznych kultúrnych a kreatívnych sektorov a so subjektmi z iných sektorov, napr. pomocou využívania inovačných technológií a mentorstva pri ich používaní v rámci organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry a spolupráce prostredníctvom; digitálnych centier

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  akcie zamerané na interdisciplinárne produkcie týkajúce sa Európy a jej hodnôt;

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať program na vnútroštátnej úrovni a poskytovať informácie o rôznych typoch finančnej podpory, ktorá je dostupná v rámci politiky Únie;

a)  podporovať program na vnútroštátnej úrovni a poskytovať relevantné informácie o rôznych typoch finančnej podpory, ktorá je dostupná v rámci politiky Únie, a o kritériách, postupoch a výsledkoch hodnotenia;

Pozmeňujúci návrh  144

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podnecovať cezhraničnú spoluprácu medzi odborníkmi, inštitúciami, platformami a sieťami, a to v rámci jednotlivých oblastí politiky a sektorov pokrytých programom, ako aj medzi nimi;

b)  podporovať potenciálnych prijímateľov v procese podávania žiadosti, podnecovať cezhraničnú spoluprácu a výmenu najlepších postupov medzi odborníkmi, inštitúciami, platformami a sieťami, a to v rámci jednotlivých oblastí politiky a sektorov pokrytých programom, ako aj medzi nimi;

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporovať Komisiu pri zabezpečovaní náležitej komunikácie o výsledkoch programu a ich šírenia medzi občanmi.

c)  podporovať Komisiu pri zabezpečovaní náležitej komunikácie zdola nahor a zhora nadol o výsledkoch programu a ich šírenia medzi občanmi a subjektmi.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  riešenie štrukturálnych zmien, ktorým čelí mediálny sektor, prostredníctvom podpory a monitorovania rozmanitéhopluralitného mediálneho prostredia;

a)  riešenie štrukturálnych a technologických zmien, ktorým čelí sektor spravodajských médií, prostredníctvom presadzovania nezávisléhopluralitného mediálneho prostredia a prostredníctvom podpory nezávislého monitorovania s cieľom posúdiť rizikávýzvy, ktorým mediálna pluralita a sloboda čelia;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora prísnych noriem mediálnej tvorby prostredníctvom podnecovania spolupráce, spoločnej cezhraničnej žurnalistiky a kvalitného obsahu;

b)  podpora prísnych noriem mediálnej tvorby prostredníctvom podnecovania spolupráce, digitálnych zručností, spoločnej cezhraničnej žurnalistiky a kvalitného obsahu a udržateľných hospodárskych modelov fungovania médií na zabezpečenie profesionálnej etiky v žurnalistike;

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora mediálnej gramotnosti, ktorá umožní rozvoj kritického vnímania médií zo strany občanov.

c)  podpora mediálnej gramotnosti, ktorá umožní rozvoj kritického vnímania médií zo strany občanov, najmä mladých ľudí, podpora vytvorenia platformy Únie na výmenu postupov a politík v oblasti mediálnej gramotnosti medzi všetkými členskými štátmi, a to aj prostredníctvom univerzitných rozhlasových a mediálnych sietí, ktoré sa zaoberajú Európou, a zabezpečenie odbornej prípravy pracovníkov spravodajských médií, aby vedeli rozpoznať dezinformácie a bojovať proti nim.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  rozvíjanie a ochrana politického dialógu a dialógu občianskej spoločnosti o hrozbách pre slobodu a pluralitu médií v Európe;

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  SPOLOČNÉ KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE UKAZOVATELE VPLYVU PROGRAMU

 

(1)  prínos pre občanov a komunity;

 

(2)  prínos pre posilňovanie európskej kultúrnej rozmanitosti a kultúrneho dedičstva;

 

(3)  prínos pre hospodárstvo Únie a pracovné miesta, najmä kultúrne a kreatívne sektory a MSP;

 

(4)  začleňovanie politík Únie vrátane medzinárodných vzťahov na poli kultúry;

 

(5)  európska pridaná hodnota projektov;

 

(6)  kvalita partnerstiev a projektov v oblasti kultúry;

 

(7)  počet ľudí, ktorí majú prístup k európskym dielam v oblasti kultúry a tvorivosti podporovaným z programu;

 

(8)  počet pracovných pozícií napojených na financované projekty;

 

(9)  vyvážené zastúpenie mužov a žien a podľa potreby mobilita a posilnenie postavenia subjektov v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod – Posúdenie návrhu Komisie zo strany spravodajkyne

Kreatívna Európa je jediným priamym programom EÚ pre kultúrny, kreatívny a audiovizuálny sektor, ktorý si v tejto oblasti vybudoval stabilnú pozíciu, a to v súlade s predchádzajúcimi programami, a najmä vďaka výmenám a dialógu medzi umelcami a pracovníkmi kultúrnych inštitúcií členských štátov. V programe Kreatívna Európa 2021 – 2027 sa zachoval názov a autonómny charakter programu, jeho základná štruktúra, ciele a filozofia. Spravodajkyňa uznáva, že program je vyspelý a nadväzuje na predchádzajúci program, a zároveň víta niektoré novinky, medzi ktoré patria činnosti osobitne venované mobilite umelcov, kultúrnemu dedičstvu a architektúre, hudobnému sektoru a pluralite médií. Zdôrazňuje však, že začlenenie nových priorít si vyžaduje vyššie finančné krytie.

Spravodajkyňa víta zapracovanie viacerých návrhov zo správy Parlamentu o implementácii programu Kreatívna Európa prijatej v roku 2017, vyslovuje však poľutovanie nad tým, že akcie nie sú v návrhu presnejšie vymedzené. Návrh vo všeobecnosti považuje za nedostatočne podrobný a konkrétny. Vytvára sa tak príliš veľký priestor na výklad a uplatňovanie zo strany Komisie, čo spravodajkyňa považuje za neprijateľné pre Parlament ako spoluzákonodarcu. Zároveň sa tak vytvára neistota pre prijímateľov. Navrhuje preto niekoľko zmien, ktoré lepšie vymedzujú priority a akcie v jednotlivých podprogramoch. V tejto dôvodovej správe je uvedený prehľad hlavných problémov, ktorým sa venujú pozmeňujúce návrhy.

Rozpočet

Program Kreatívna Európa je vážne podfinancovaný a má mimoriadne nízku mieru úspešnosti, čo pôsobí ako odrádzajúci faktor, ktorý vytvára frustráciu z programu a odrádza mnohé subjekty od účasti na ňom. Spravodajkyňa preto navrhuje výrazné zvýšenie rozpočtu z navrhovaných 1,85 mld. na 2,806 miliárd, čím by sa zdvojnásobil súčasný rozpočet vo výške 1,46 mld. v súlade s požiadavkou vyslovenou na otvorení Európskeho roka kultúrneho dedičstva v decembri 2017 v Miláne. Rozdelenie rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivé podprogramy by sa okrem toho nemalo vyjadrovať v sumách, ale v percentách, pričom osobitné prostriedky by sa mali vyčleniť na projekty spolupráce v podprograme Kultúra, v ktorých bola miera úspešnosti najnižšia.

Definície a ciele

Komisia zaviedla novú možnosť, na základe ktorej môžu kreatívne a kultúrne projekty, ktoré dostali vysoké hodnotenie, získať certifikát známky excelentnosti. Podľa názoru spravodajkyne je však toto ustanovenie bez krížového odkazu na iné programy nedostatočné. Okrem toho by sa mal jednoznačne uľahčiť prístup k tomuto druhu financovania. Spravodajkyňa by rovnako chcela zabezpečiť, aby bol program určený ziskovým aj neziskovým kultúrnym subjektom.

Bol zavedený nový všeobecný cieľ, ktorým sa uznáva vnútorná hodnota kultúry, podporujú umelci a kultúrne subjekty a príspevok kultúry k osobnému rozvoju občanov a rozvoju spoločnosti.

Opätovné zavedenie pridanej hodnoty EÚ

Spravodajkyňa do návrhu opäť vložila článok o pridanej hodnote EÚ, ktorý v novom návrhu Komisie chýbal, ako podmienku na získanie podpory z programu. Zdôrazňuje sa pritom najmä pocit spolupatričnosti, ktorý kultúra prináša občanom, a podporuje sa povedomie o spoločných koreňoch a jednote v rozmanitosti.

Priority a akcie podprogramu Kultúra

Spravodajkyňa víta novú štruktúru podprogramu Kultúra, do ktorej sa zavádzajú horizontálne, sektorové a osobitné činnosti, a najmä nové horizontálne činnosti v oblasti hudby a mobility umelcov a profesionálov v oblasti kultúry. Treba zdôrazniť, že na úrovni členských štátov sa musí vyvinúť väčšie úsilie na odstránenie prekážok, ktoré umelcom bránia v mobilite, ako sú napríklad nedostatočne vymedzené právne postavenie, vydávanie víz, obdobie platnosti povolení a riziko dvojitého zdanenia. Ich odstránenie by umožnilo, aby v nadchádzajúcich rokoch mal tento systém skutočný účinok. Spravodajkyňa by chcela objasniť, že s novým projektom Hudba hýbe Európou nebudú projekty spolupráce v oblasti hudby vylúčené z nadnárodných projektov spolupráce.

V súvislosti s grantmi spravodajkyňa zavádza tri kritériá, podľa ktorých by sa mali udeľovať: vysoká kultúrna hodnota, vplyv a kvalita a účinnosť vykonávania.

Projekty spolupráce, ktoré sú jadrom tohto programu a základom jeho úspechu, treba posilniť a ich rozpočet zvýšiť. Osobitná pozornosť by sa mala venovať projektom malého rozsahu, a to úpravou miery spolufinancovania a zavedením kategórie mikroprojektov.

Platformy a siete dosahujú dobré výsledky a mali by pokračovať a pokryť čo najviac sektorov. Spravodajkyňa opakuje želanie, ktoré už bolo vyjadrené v správe o implementácii, aby sa medzi európske ocenenia opäť pridala Európska divadelná cena, pričom sa zúročia skúsenosti s Európskou divadelnou cenou, ktorú v roku 1986 vytvorila Európska komisia a ktorá bola až do roku 2014 financovaná v rámci predchádzajúcich programov.

Pri osobitných akciách spravodajkyňa zavádza novú kategóriu: akcie zamerané na medzidisciplinárne produkcie týkajúce sa Európy a jej hodnôt.

Priority a akcie podprogramu MÉDIÁ

Spravodajkyňa vo všeobecnosti víta návrh Komisie, pokiaľ ide o podprogram MÉDIÁ a jeho činnosti. Domnieva sa však, že niektoré aspekty by sa mali lepšie objasniť. V rámci akcie pre rozvoj audiovizuálnych diel spravodajkyňa zdôrazňuje žánre, ktoré by sa mali podporovať, s výslovným uvedením fikcie, dokumentárnych filmov, filmov pre deti a animovaných filmov, interaktívnych diel, akými sú videohry a multimédiá s vyšším potenciálom cezhraničného obehu. V rámci programu MÉDIÁ sa vždy podporovali nezávislé európske produkčné spoločnosti a táto podmienka by mala aj naďalej platiť, najmä vzhľadom na neľahkú konkurenciu v podobe obrovských produkčných spoločností a vysielateľov. Spravodajkyňa sa nestotožňuje s návrhom na podporu filmových festivalov len prostredníctvom jednej alebo viacerých sietí, na druhej strane však vysoko oceňuje začlenenie rodového hľadiska.

Priority a akcie Medzisektorového podprogramu

Zdá sa, že konečne sa posilňuje medzisektorový podprogram, ktorého pôvodným cieľom je byť centrom interakcie medzi rozličnými sektormi, s tvorivými laboratóriami, tvorbou politiky a zberom údajov.

Spravodajkyňa víta iniciatívu týkajúcu sa podpory rozmanitého a pluralitného mediálneho prostredia a žiada jasnú víziu a spoločné riadenie útvarmi Komisie. Hlavnými cieľmi tejto akcie bude zabezpečiť profesionálnu etiku v žurnalistike podporou digitálnych zručností, ale tiež podporovaním rozvoja kritického myslenia a mediálnej gramotnosti občanov.

Jednou z najväčších výziev tohto návrhu je zachovanie záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory zriadeného nariadením 1295/2013. Záruky sa ukázali ako jeden z nástrojov s najlepšími výsledkami.

V súčasných návrhoch VFR sa záruka presunula do nariadenia o Programe InvestEU. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa nestratila špecifickosť a odbornosť (budovanie kapacít) a aby kreatívne a kultúrne sektory nemuseli o financovanie súperiť s inými sektormi. Dopĺňajú sa preto krížové odkazy na nariadenie o InvestEU.

Európske stredisko pre kultúrne a kreatívne sektory

Vzhľadom na zložitosť merania vplyvu kultúrnych politík a vymedzenie príslušných kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov Komisia touto úlohou poverí nezávislé stredisko vytvorené v rámci jej vlastných existujúcich štruktúr, ako je JRC, pričom bude konať spoločne s európskymi centrami excelentnosti a v spolupráci s Radou Európy, OECD a organizáciou UNESCO, aby sa využili existujúce odborné znalosti.

Spravodajkyňa chce posilniť dialóg medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti kultúry a tvorivosti a tvorcami politiky prostredníctvom stáleho štruktúrovaného dialógu so zainteresovanými stranami a výročným fórom kultúrneho a tvorivého sektora pre dialóg a orientáciu sektorových politík, čím sa umožní skutočná medzisektorová výmena medzi všetkými sektormi vrátane audiovizuálneho. Malo by sa pri tom vychádzať z pozitívnych skúseností so zapojením zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti do Európskeho roku kultúrneho dedičstva.

Medzinárodný rozmer a pridružené tretie krajiny

Spravodajkyňa zastáva názor, že uzatváranie dohôd s tretími krajinami, ktoré sú už k programu Kreatívna Európa pridružené na základe nariadenia 1295/2013, by sa malo uľahčiť a urýchliť, aby boli tieto krajiny začlenené od úplného začiatku vykonávania nového programu. Zároveň treba aktívnejšie povzbudiť nové krajiny, aby sa pripojili k programu. Komisia prijme aktívny prístup k prijímaniu nových krajín prostredníctvom dvojstranných dohôd.

Spravodajkyňa si myslí, že činnosti s medzinárodným rozmerom by sa mali uskutočňovať pod názvom Kreatívna Európa Mundus.

Kontrola Parlamentu a pracovné programy

Spravodajkyňa súhlasí s Komisiou v tom, že program si počas svojho sedemročného implementačného obdobia vyžaduje pružnosť. Navrhované nariadenie vytvára kompaktnú štruktúru, ktorej úsilie o zjednodušenie je dobre prijaté. Pružnosť programu sa však netýka základných politických rozhodnutí. V rámci navrhovaného nariadenia sa nové politické priority vrátane presunu záručného nástroja do nového nástroja InvestEU a zodpovedajúce rozpočtové prostriedky ponechávajú na pracovné programy. Z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby sa tieto pracovné programy prijímali skôr prostredníctvom delegovaných aktov než prostredníctvom vykonávacích aktov. Tento prístup je koncipovaný tak, aby sa umožnila pružnosť programu a zabezpečilo plné uplatňovanie práva Parlamentu na kontrolu a vyžadovanie zodpovednosti výkonnej moci. Jedinou alternatívou k tomuto prístupu by bola veľmi podrobná právna úprava, to by však bolo v rozpore s duchom pružnosti, ktorým sa tento text riadi.

Monitorovanie, hodnotenie a ukazovatele

Komisia by mala čo najskôr vykonať preskúmanie v polovici obdobia, aby mohla v riadnom čase (do 31. decembra 2024) Parlamentu a Rade predložiť hodnotenie v polovici obdobia, čím sa umožní zmysluplná príprava nasledujúceho programu.

Komisia tiež musí pravidelne hodnotiť účinnosť ukazovateľov vplyvu uvedených v prílohe II a je splnomocnená prijať delegovaný akt s cieľom preskúmať alebo doplniť ich. Spravodajkyňa trvá na tom, že program by mal obsahovať kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele vplyvu a že podprogramy by mali mať spoločný súbor kvalitatívnych ukazovateľov a špecializované súbory kvantitatívnych ukazovateľov. Spravodajkyňa navrhuje kritériá, podľa ktorých by sa stanovili tieto kvalitatívne ukazovatele. Všetky ukazovatele sa posúdia a v prípade potreby zmenia delegovaným aktom do 31. decembra 2022.

Spravodajkyňa súhlasí so zaradením Mládežníckeho orchestra Európskej únieEurópskej filmovej akadémie medzi prijímateľov, ktorým možno udeliť grant bez výzvy na predkladanie návrhov. Nazdáva sa však, že je vhodné uviesť doplňujúce informácie o ich úlohách a hodnotení Komisiou. Mládežnícky orchester Európskej únie by tak mohol dostať grant na činnosti, ktoré prispievajú k mobilite mladých hudobníkov, k internacionalizácii ich kariéry a k cezhraničnému obehu európskych diel. Európska filmová akadémia na činnosti, ktoré prispievajú k podpore európskej filmovej tvorby, najmä Filmovej ceny Lux. Komisia by mala pravidelne hodnotiť, ako obe organizácie plnia svoje úlohy a ciele.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (21.11.2018)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8‑0237/2018 – 2018/0190(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: John Howarth

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kreatívny priemysel v Európskej únii zaznamenáva rast, ale zároveň čelí zásadným výzvam. Program Kreatívna Európa má umožniť kreatívnemu, kultúrnemu a mediálnemu odvetviu lepšie zvládať tieto výzvy a zároveň podporovať rozvoj európskej kultúry, ktorá odráža hodnoty Únie, a prispievať k nemu.

Komisia navrhla, aby sa na program Kreatívna Európa vyčlenili v rámci VFR na roky 2021 – 2027 finančné prostriedky vo výške 1 642 mil. EUR v (stálych) cenách roku 2018 (1 850 mil. EUR v bežných cenách), pričom daná suma by sa rozdelila na jednotlivé programy takto: 541 mil. EUR (609 mil. EUR) na podprogram Kultúra, 959 mil. EUR (1 081 mil. EUR) na podprogram Médiá a 142 mil. EUR (142 mil. EUR) na Medzisektorový podprogram. Všetky údaje sa musia až do ukončenia procesu VFR považovať za orientačné a tu sú vyjadrené v stálych cenách v snahe umožniť priame porovnanie s predchádzajúcim obdobím VFR.

Počas súčasného VFR zaznamenali programy patriace do rámca programu Kreatívna Európa nadmerný dopyt – projektových žiadostí je omnoho viac, než by sa dalo financovať v rámci pridelených rozpočtov. Je veľmi pravdepodobné, že bez ohľadu na konečnú podobu VFR bude táto situácia pokračovať a projekty, ktoré spĺňajú všetky kritériá na financovanie, nebudú financované z čisto rozpočtových dôvodov. Komisia v snahe pomôcť týmto projektom pri získavaní alternatívneho financovania zaviedla známku excelentnosti, čo treba uvítať. Analýza projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti EÚ, umožní pri budúcich hodnoteniach v rámci programu Kreatívna Európa lepšie posúdiť kvalitatívnu úroveň nadmerného dopytu v súvislosti s programami, a preto by sa mala v budúcnosti zahrnúť do vykazovania rozpočtu programu.

Kreatívna Európa je financovaná aj z ďalších finančných nástrojov EÚ (Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci). Súčasný program má tiež informačné kancelárie v 12 tretích krajinách a dostáva príspevky. O príspevkoch do programu Kreatívna Európa z ďalších finančných nástrojov EÚ a tretích krajín by sa mali podávať správy rozpočtovému orgánu.

Európska filmová akadémia a Mládežnícky orchester Európskej únie si v rámci európskej kultúry vybudovali jedinečné postavenie, a preto je návrh na priame financovanie týchto inštitúcií vítaný.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Nová európska stratégia pre kultúru by sa mala zameriavať na zachovanie, zväčšovanie a šírenie živej a rozmanitej kultúrnej scény, ktorá podporuje účasť všetkých.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Jadrom životaschopného kultúrneho a kreatívneho priemyslu vrátane spravodajských médií je umelecká sloboda. Program by mal podporovať výmeny a spoluprácu medzi audiovizuálnym a vydavateľským sektorom v prospech vytvorenia pluralistického mediálneho prostredia.

(12)  Jadrom životaschopného kultúrneho a kreatívneho priemyslu vrátane spravodajských médií je umelecká sloboda. Program by mal podporovať výmeny a spoluprácu medzi audiovizuálnym a vydavateľským sektorom s cieľom presadzovať a podporovať pluralistickejšie mediálne prostredie a prispievať k jeho zachovaniu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa v programe a vo všetkých jeho činnostiach malo podporovať zohľadnenie rodovej rovnosti (a prípadne vymedzenie vhodných kritérií v tejto oblasti) a sledovať ciele nediskriminácie.

(13)  V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa v programe a vo všetkých jeho činnostiach malo podporovať zohľadnenie rodovej rovnosti (a prípadne vymedzenie vhodných kritérií v tejto oblasti) a sledovať ciele nediskriminácie. Pokiaľ ide o účasť na programe a projekty programu, mala by sa vyvíjať snaha o to, aby zachytávali a odrážali rozmanitosť európskej spoločnosti, pričom činnosti programu by sa mali monitorovať a mali by sa o nich podávať správy, aby sa zabezpečila výkonnosť programu v tomto ohľade a umožnilo sa tvorcom politík prijímať informovanejšie rozhodnutia o budúcich programoch.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na programoch Únie sa môžu zúčastňovať tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a to v rámci spolupráce zriadenej v zmysle Dohody o EHP, ktorou sa ustanovuje vykonávanie programov na základe rozhodnutia v zmysle tejto dohody. Tretie krajiny sa môžu zúčastniť aj na základe iných právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo obsahovať osobitné ustanovenie, ktorým by sa zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a európskemu dvoru audítorov udeľovali potrebné práva a prístup, aby mohli všestranne vykonávať svoje právomoci.

(18)  Na programoch Únie sa môžu zúčastňovať tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a to v rámci spolupráce zriadenej v zmysle Dohody o EHP, ktorou sa ustanovuje vykonávanie programov na základe rozhodnutia v zmysle tejto dohody. Tretie krajiny sa môžu zúčastniť aj na základe iných právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo obsahovať osobitné ustanovenie, ktorým by sa zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a európskemu dvoru audítorov udeľovali potrebné práva a prístup, aby mohli všestranne vykonávať svoje právomoci. O príspevkoch tretích krajín do programu Kreatívna Európa by sa mali každoročne podávať správy rozpočtovému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami, ktoré Európskej únii plynú z Parížskej dohody, a s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja tento program prispeje k zohľadňovaniu ochrany klímy vo všetkých politikách a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vyčleniť 25 % rozpočtových výdavkov Únie na ochranu klímy. Počas prípravy a implementácie programu sa stanovia príslušné akcie, ktoré budú opätovne posudzované v kontexte príslušných hodnotení a preskúmaní.

(20)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami, ktoré Európskej únii plynú z Parížskej dohody, a s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja tento program prispeje k zohľadňovaniu ochrany klímy vo všetkých politikách a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vyčleniť 25 % rozpočtových výdavkov Únie na ochranu klímy počas obdobia VFR 2021 – 2027, a ročného cieľa vo výške 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027, ako aj k začleneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja do všetkých politík Únie. Počas prípravy a implementácie programu sa stanovia príslušné akcie, ktoré budú opätovne posudzované v kontexte príslušných hodnotení a preskúmaní.

 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 850 000 000 EUR v bežných cenách.

Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 2 806 000 000 EUR v cenách roku 2018 (3 566 000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

Zmeny vo finančnom krytí odrážajú VFR.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  do maximálnej výšky 609 000 000 EUR na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) (podprogram KULTÚRA);

–  do maximálnej výšky 32,92 % sumy uvedenej v odseku 1 pododseku 1 na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) (podprogram KULTÚRA);

Odôvodnenie

Zmeny vo finančnom krytí odrážajú VFR.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  do maximálnej výšky 1 081 000 000 EUR na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) (podprogram MÉDIÁ);

–  do maximálnej výšky 58,43 % sumy uvedenej v odseku 1 pododseku 1 na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) (podprogram MÉDIÁ);

Odôvodnenie

Zmeny vo finančnom krytí odrážajú VFR.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  do maximálnej výšky 160 000 000 EUR na činnosti uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c) (MEDZISEKTOROVÝ podprogram);

–  do maximálnej výšky 8,65 % sumy uvedenej v odseku 1 pododseku 1 na činnosti uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c) (MEDZISEKTOROVÝ podprogram);

Odôvodnenie

Zmeny vo finančnom krytí odrážajú VFR.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Okrem finančného krytia uvedeného v odseku 1 možno na podporu medzinárodného rozmeru programu sprístupniť dodatočné finančné príspevky z externých nástrojov financovania [nástroj susedskej, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)], z ktorých sa podporia akcie implementované a riadené v súlade s týmto nariadením. Takéto príspevky sa financujú v súlade s nariadeniami, ktorými sú ustanovené.

3.  Okrem finančného krytia uvedeného v odseku 1 možno na podporu medzinárodného rozmeru programu sprístupniť dodatočné finančné príspevky z externých nástrojov financovania [nástroj susedskej, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)], z ktorých sa podporia akcie implementované a riadené v súlade s týmto nariadením. Takéto príspevky sa financujú v súlade s nariadeniami, ktorými sú ustanovené, a každoročne sa o nich – rovnako ako o príspevkoch do programu z tretích krajín – podávajú správy rozpočtovému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Dostupné údaje o výške viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré by boli potrebné na financovanie projektov so známkou excelentnosti, sa každý rok poskytnú obom zložkám rozpočtového orgánu, a to aspoň 3 mesiace pred dátumom uverejnenia ich stanoviska k rozpočtu Únie na nasledujúci rok podľa spoločne dohodnutého harmonogramu ročného rozpočtového postupu.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027)

Referenčné čísla

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

John Howarth

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027)

Referenčné čísla

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Dátum predloženia v EP

30.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

4.3.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne oznámenie