Процедура : 2018/2237(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0157/2019

Внесени текстове :

A8-0157/2019

Разисквания :

PV 27/03/2019 - 27
CRE 27/03/2019 - 27

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.12
CRE 28/03/2019 - 8.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0330

ДОКЛАД     
PDF 230kWORD 71k
7.3.2019
PE 629.525v03-00 A8-0157/2019

относно препоръката на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира

(2018/2237(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Хилде Вотманс

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира

(2018/2237(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, по-специално ЦУР 1, 16 и 17, насочени към насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие(1),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/322 на Съвета от 2 март 2015 г. относно изпълнението на 11-ия Европейски фонд за развитие(2),

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/528 на Съвета от 27 март 2015 г. за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (Athena) и за отмяна на Решение 2011/871/ОВППС(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2306 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира(5),

–  като взе предвид Междуинституционалната декларация, приложена към Регламент (ЕС) 2017/2306, относно източниците на финансиране на мерките за помощ съгласно член 3а от Регламент (ЕС) 2014/230 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно Финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие(7),

–  като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване(8), и Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба(9),

–  като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите – членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ – ЕС и относно разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз(10),

–  като взе предвид предложението от 13 юни 2018 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, до Съвета във връзка с решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (HR(2018) 94),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 декември 2013 г., 26 юни 2015 г., 15 декември 2016 г., 9 март 2017 г., 22 юни 2017 г., 20 ноември 2017 г., 14 декември 2017 г. и 28 юни 2018 г.,

–  като взе предвид документа, озаглавен „Обща визия, общи действия: по-силна Европа – Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз“, който беше представен от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) на 28 юни 2016 г.,

–  –  като взе предвид заключенията на Съвета от 13 ноември 2017 г., 25 юни 2018 г. и 19 ноември 2018 г. относно сигурността и отбраната в контекста на глобалната стратегия на ЕС,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юни 2017 г., озаглавено „Документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана“ (COM(2017)0315),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и ЕСВД от 5 юли 2016 г., озаглавено „Елементи за стратегическа рамка на ЕС за подкрепа на реформата в сектора на сигурността“,

–  като взе предвид специален доклад № 20 на Европейската сметна палата от 18 септември 2018 г, озаглавен „Африканска архитектура за мир и сигурност: необходимост от пренасочване на подкрепата от страна на ЕС“,

–  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2015 г. относно финансиране на общата политика за сигурност и отбрана(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2016 г. относно Европейския съюз за отбрана(12),

–  като взе предвид своите резолюции от 13 декември 2017 г.(13) и 12 декември 2018 г.(14) относно годишния доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО),

–  като взе предвид член 113 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0157/2019),

A.  като има предвид, че амбицията на ЕС е да бъде глобален фактор за мира, като се стреми към поддържане на международния мир и сигурност и зачитане на международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека;

Б.  като има предвид, че ЕС носи все по-голяма отговорност за гарантиране на собствената си сигурност в една стратегическа среда, която през последните години значително се влоши;

В.  като има предвид, че трудната обстановка във връзка със сигурността около ЕС изисква той да има стратегическа автономия, което беше признато през юни 2018 г. от 28-те държавни и правителствени ръководители в глобалната стратегия на Европейския съюз и което налага необходимост от предоставяне на инструменти, които повишават способността на ЕС за опазване на мира, предотвратяване на конфликти, насърчаване на мирни, справедливи и приобщаващи общества и укрепване на международната сигурност; като има предвид, че се признава, че сигурните и мирни общества са предпоставка за трайно развитие;

Г.  като има предвид, че целта на Европейския механизъм за подкрепа на мира (наричан по-нататък „Механизма“) не е да се милитаризира външната дейност на Европейския съюз, а да се постигне взаимодействие и по-голяма ефективност благодарение на глобален подход към вече съществуващото оперативно финансиране на външните дейности, и когато не е възможно финансиране от бюджета на ЕС;

Д.  като има предвид, че Договорът изисква ЕС и неговите институции да осъществяват обща политика в областта на външните отношения и сигурността (ОВППС), включително прогресивно изработване на обща отбранителна политика, която би могла да доведе до обща отбрана в съответствие с разпоредбите на член 42, и да укрепват по този начин европейската идентичност и нейната независимост с цел насърчаване на мира, сигурността и напредъка в Европа и в света; като има предвид, че предложеният механизъм следва да бъде приветстван като стъпка напред в тази посока и ЗП/ВП следва да бъде насърчен да продължи неговото развитие и прилагане;

Е.  като има предвид, че ЕС е най-големият световен доставчик на помощ за развитие и хуманитарна помощ, който засилва връзката между сигурността и развитието за постигане на устойчив мир;

Ж.  като има предвид, че следва да се насърчава по-нататъшното използване на финансиране и инструменти на Съюза за подобряване на сътрудничеството, развиване на способности и разполагане на мисии в бъдеще, а така също и за запазване на мира, предотвратяване, управление и разрешаване на конфликти и справяне със заплахите за международната сигурност; подчертава, че Европейският механизъм за подкрепа на мира следва по-специално да финансира военните мисии на Съюза, да укрепва военния и отбранителния капацитет на трети държави, регионални и международни организации и да допринася за финансирането на операции за подкрепа на мира, ръководени от регионална или международна организация или от трети държави;

З.  като има предвид, че в миналото за ЕС е било предизвикателство да финансира операции с последици в областта на отбраната; като има предвид, че Парламентът многократно е подчертавал необходимостта от финансиране, което да е по-гъвкаво и ефикасно и да изразява солидарност и решителност; като има предвид, че са необходими допълнителни механизми и инструменти, за да се гарантира, че ЕС може да играе ролята си на глобален фактор в областта на сигурността; като има предвид, че всички такива инструменти трябва да подлежат на подходящ парламентарен контрол и законодателство на ЕС;

И.  като има предвид, че участието на жените в мирните процеси остава един от неизпълнените в най-голяма степен аспекти на Програмата за жените, мира и сигурността, въпреки че жените са основните жертви на кризите със сигурността и хуманитарните кризи и въпреки факта, че когато жените имат изрична роля в мирните процеси, вероятността от споразумение с продължителност най-малко 15 години нараства с 35%;

Й.  като има предвид, че вътрешната и външната сигурност все повече са взаимно свързани; като има предвид, че ЕС е предприел значителни стъпки за увеличаване на сътрудничеството между своите държави членки в областта на отбраната; като има предвид, че ЕС винаги се е гордеел със своята „мека сила“ и ще продължи да го прави; като има предвид обаче, че в една развиваща се действителност, която поражда загриженост, се изисква ЕС да не бъде изключително „гражданска сила“, а да развива и засилва своите военни способности, които следва да бъдат използвани по последователен и съгласуван начин с всички други външни дейности на ЕС; като има предвид, че развитието в третите държави не е възможно без сигурност и мир; като има предвид, че военните играят ключова роля за това, особено в държави, в които гражданските органи не са в състояние да изпълняват своите задачи предвид положението със сигурността; като има предвид, че Механизмът има ясен потенциал да доведе до по-голяма ангажираност на ЕС с държавите партньори и ще повиши ефективността на външната дейност на ЕС, което ще позволи на ЕС да се превърне във важен доставчик на глобална стабилност и сигурност в бъдеще;

К.  като има предвид, че външната дейност на ЕС не трябва да се използва като инструмент за „управление на миграцията“ и че всички усилия за работа с трети държави трябва да вървят ръка за ръка с подобряването на състоянието на правата на човека в тези държави;

Л.  като има предвид, че неразпространението на ядрени оръжия и разоръжаването ще имат значителен ефект за намаляване на подхранването на конфликти и допринасяне за по-голяма стабилност, в съответствие със задълженията, произтичащи от Договора за неразпространение на ядреното оръжие и свързаната с него резолюция на ЕП относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия(15); като има предвид, че един свят без оръжия за масово унищожение е по-безопасен; като има предвид, че ЕС е водещ фактор в забраната на ядрените оръжия и следва да разшири ролята си в този смисъл;

М.  като има предвид, че Договорите не предвиждат никакви външни военни действия на Съюза извън рамката на ОПСО; като има предвид, че една истинска ОВППС за всички държави – членки на ЕС увеличава възможностите на ЕС за действие в областта на външната политика; като има предвид, че единствената възможна външна военна намеса по линия на ОПСО е под формата на мисии извън Съюза за опазване на мира, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност в съответствие с принципите на Устава на ООН, както е посочено в член 42, параграф 1 от ДЕС;

Н.  като има предвид, че помощта за военните операции на партньорите за подкрепа на мира досега е била предоставяна извън бюджета на ЕС чрез Механизма за подкрепа на мира в Африка, създаден и финансиран от Европейския фонд за развитие (ЕФР); като има предвид, че понастоящем Механизмът за подкрепа на мира в Африка е ограничен до операции, ръководени от Африканския съюз (АС) или от африкански регионални организации;

О.  като има предвид, че се очаква Европейският механизъм за подкрепа на мира да предостави на Съюза възможност да допринася пряко за финансирането на операции за подкрепа на мира, ръководени от трети държави, както и за съответните международни организации, в световен мащаб и не само от Африка или АС;

П.  като има предвид, че предложеният механизъм ще замени механизма Athena и Механизма за подкрепа на мира в Африка; като има предвид, че той ще допълни Инициативата за изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието, като финансира разходите за отбранителни дейности на ЕС, като например мироопазващите мисии на АС, общите разходи за собствени военни операции по линия на ОПСО и изграждането на военен капацитет на партньорите, които са изключени от бюджета на ЕС в съответствие с член 41, параграф 2 от ДЕС;

Р.  като има предвид, че операциите, извършвани по линия на Механизма, трябва да съответстват на принципите и ценностите, залегнали в Хартата на основните права, и да зачитат международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека; като има предвид, че операциите, които не са определени като етично приемливи от гледна точка на човешката безопасност, здраве и сигурност, свобода, неприкосновеност на личния живот, почтеност и достойнство, трябва да се оценяват и преразглеждат внимателно;

С.  като има предвид, че настоящият дял на общите разходи остава много нисък (като се оценява на приблизително 5 – 15% от всички разходи) и че големият дял на разходите и отговорностите, поемани от отделната държава във военните операции, основаващ се на принципа „поемане на разходите от страната, където са направени“, противоречи на принципите на солидарност и споделяне на тежестта и допълнително възпира държавите членки да вземат активно участие в операции по ОПСО;

Т.  като има предвид, че предложеният среден годишен финансов пакет за Европейския механизъм за подкрепа на мира е 1 500 000 000 EUR, докато комбинираните разходи по механизма Athena и Механизма за подкрепа на мира в Африка варират между 250 000 000 EUR и 500 000 000 EUR годишно; като има предвид, че евентуалните цели на допълнителните 1 000 000 000 EUR годишно не са достатъчно конкретизирани или гарантирани в предложението;

У.  като има предвид, че като извънбюджетен механизъм, финансиран чрез годишни вноски от държавите членки с коефициент на разпределение въз основа на БНД, Европейският механизъм за подкрепа на мира се очаква да позволи на ЕС да финансира по-голям дял от общите разходи (35 – 45%) за военни мисии и операции, какъвто е понастоящем случаят с механизма Athena; като има предвид, че също така се очаква Европейският механизъм за подкрепа на мира да гарантира, че финансирането от ЕС е постоянно, което осигурява адекватно програмиране за готовност при кризи, прави разполагането на мисии по-лесно и подобрява гъвкавостта в случай на бърза реакция; като има предвид, че амбициозното включване и разширяване на механизма Athena за общото финансиране на мисиите и операциите по линия на ОПСО е нещо, за което Парламентът настоява отдавна; като има предвид обаче, че предложеното решение на Съвета няма същия обвързващ характер като вътрешното споразумение за Механизма за подкрепа на мира в Африка, което означава, че държавите членки могат да се откажат да финансират действия по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира;

Ф.  като има предвид, че чрез увеличаване на общите разходи, предложеният инструмент ще засили солидарността и споделянето на тежестта между държавите членки и ще насърчи държавите членки, особено тези, които не разполагат с финансови или оперативни ресурси, да допринасят за операциите по линия на ОПСО;

Х.  като има предвид, че в своите заключения от 19 ноември 2018 г. Съветът изразява резерви относно подкрепата си за предложението за Европейски механизъм за подкрепа на мира; като има предвид, че въпреки това е важно да се работи за приемането на амбициозно предложение, съдържащо всички предложени компоненти, включително механизма Athena;

Ц.  като има предвид, че всички военни задачи по линия на Механизма, като например съвместни операции за разоръжаване, хуманитарни и спасителни мисии, дейности по предоставяне на съвети и съдействие във военната област, мисии за предотвратяване на конфликти и поддържане на мира, мисии на бойни сили в управлението на кризи, включително възстановяване на мира и стабилизиране след конфликт, борба срещу тероризма, включително чрез оказване на подкрепа на трети държави в борбата срещу тероризма на тяхна територия, както са изброени в член 43, параграф 1 от ДЕС, при пълно зачитане на правата на човека, попадат в обхвата на ОПСО; като има предвид, че изключението по член 41, параграф 2 от ДЕС се прилага за оперативни разходи, произтичащи единствено от тези военни мисии; като има предвид, че всички други оперативни разходи, произтичащи от ОПСО, включително разходите, произтичащи от всякакви други действия, посочени в член 42 от ДЕС, следва да бъдат за сметка на бюджета на Съюза; като има предвид, че административните разходи на Европейския механизъм за подкрепа на мира следва да бъдат за сметка на бюджета на Съюза;

Ч.  като има предвид, че съгласно член 41, параграф 2 от ДЕС всички оперативни разходи, произтичащи от ОПСО, са за сметка на бюджета на Съюза, освен разходи, произтичащи от действия с военни последици или последици в областта на отбраната; като има предвид, че член 2, букви а) и г) от предложението за решение постановяват съответно, че Европейският механизъм за подкрепа на мира следва да финансира както „операции с военни последици или последици в областта на отбраната“, така и „други оперативни действия на Съюза с военни последици или последици в областта на отбраната“;

Ш.  като има предвид, че съгласно член 21, параграф 2, буква г) от ДЕС Съюзът определя и следва общи политики и действия и работи за висока степен на сътрудничество във всички области на международните отношения, за да насърчи устойчивото икономическо, социално и екологично развитие на развиващите се държави, като основната цел е изкореняване на бедността;

Щ.  като има предвид, че съгласно член 208, параграф 1, алинея 2 от ДФЕС: „Основната задача на политиката на Съюза в тази област е намаляването и, като крайна цел, изкореняването на бедността“; като има предвид, че съгласно същия параграф „Съюзът взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при изпълнението на политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни“; като има предвид, че второто изречение съставлява разпоредба от Договора и като такова е законоустановено задължение за ЕС, наричано „съгласуваност на политиката за развитие“ (СПР);

AA.  като има предвид, че военните и гражданските мисии извън Съюза трябва да бъдат отделно едни от други, за да се гарантира, че гражданските мисии се финансират само от бюджета на Съюза;

АБ.  като има предвид, че ЕС следва да даде на персонала на мисиите по линия на ОПСО статут, подобен на този на командированите национални експерти, като им предостави единен статут и най-добрата възможна защита съгласно Правилника за длъжностните лица на Съюза; като има предвид, че всички надбавки, произтичащи от този статут, и всички разходи за пътуване, престой и здравеопазване следва да са за сметка на бюджета на Съюза като административни разходи;

АВ.  като има предвид, че Европейската сметна палата (ЕСП) публикува специален доклад относно африканската архитектура за мир и сигурност, финансирана чрез Механизма за подкрепа на мира в Африка, като се предлага тя да бъде включена и разширена в Европейския механизъм за подкрепа на мира; като има предвид, че ЕСП счита, че тази подкрепа не е получила необходимия приоритет и е имала ограничено въздействие; като има предвид, че препоръките на ЕСП трябва да се вземат надлежно предвид с оглед на амбициозното увеличено финансиране за новия механизъм;

АГ.  като има предвид, че предложението не беше допълнено от оценка на финансовото въздействие във връзка с административните разходи; като има предвид, че административните разходи за Европейския механизъм за подкрепа на мира имат значителни последици за бюджета на Съюза; като има предвид, че не следва да се наема или да се делегира на Европейския механизъм за подкрепа на мира допълнителен персонал извън персонала, който понастоящем работи за инструментите, които предстои да бъдат заменени; като има предвид, че полезните взаимодействия, произтичащи от обединяването на съществуващите отделни инструменти в една административна структура, следва да улеснят управлението на по-широкия географски обхват на Европейския механизъм за подкрепа на мира; като има предвид, че допълнителен персонал следва да бъде назначаван само ако и когато приходите за дадена мисия или мярка са били ефективно събрани от всички участващи държави членки; като има предвид, че поради ограничения във времето характер на приходите е необходимо договорите на персонала, нает чрез Механизма, или командироването на служители по линия на Механизма за определена мисия или мярка, да бъдат съответно за ограничен период; като има предвид, че не следва да се наемат или да се командироват по линия на Механизма служители от държава членка, която е направила официална декларация съгласно член 31, параграф 1 от ДЕС за определена мисия или мярка;

АД.  като има предвид, че ЗП/ВП следва редовно да провежда консултации с Парламента по всички най-важни аспекти и основни решения в областта на ОВППС и ОПСО и последващото им развитие; като има предвид, че с Парламента следва да бъдат провеждани консултации и той да бъде информиран своевременно, за да може да представя своите становища и да задава въпроси, включително относно съгласуваността на политиката за развитие, на ЗП/ВП и на Съвета преди вземането на решения или предприемането на решителни действия; като има предвид, че ЗП/ВП следва да взема под внимание становищата на Парламента, включително относно СПР, и да ги включва в своите предложения, да преразглежда решенията или частите от решения, на които Парламентът се противопоставя, или да оттегля такива предложения, независимо че е възможно дадена държава членка да настоява за инициативата, и следва да предлага решения на Съвета, свързани с ОПСО, когато Парламентът го прикани да направи това; като има предвид, че Парламентът следва да провежда ежегодно разискване със ЗП/ВП относно операциите, финансирани от Механизма;

1.  отправя следните препоръки към Съвета:

a)  да не намалява вноската на дадена държава членка в Механизма, ако държавата членка се позовава на член 31, параграф 1 от ДЕС, тъй като това би подкопало коефициента въз основа на БНД, на който се базира механизмът за финансиране и общото финансиране на Механизма;

б)  да включи в решението позоваване на ролята на Парламента като орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, какъвто понастоящем е случаят с ЕФР и следователно с Механизма за подкрепа на мира в Африка, съгласно съответните разпоредби на финансовите регламенти, приложими за ЕФР, с оглед запазване на последователността на външната дейност на ЕС по линия на ЕФР и по линия на другите относими политики в съответствие с член 18 от ДЕС и член 21, параграф 2, буква г) от ДЕС във връзка с член 208 от ДФЕС;

в)  да работи за въвеждането на механизъм в Европейския парламент, който да предоставя своевременен достъп, съгласно строго регламентираните процедури, до информация, включително оригинални документи, относно годишния бюджет на Европейския механизъм за подкрепа на мира, коригиращите бюджети, трансферите, програмите за действие (включително по време на подготвителната фаза), изпълнението на мерките за помощ (включително ad hoc мерки), споразуменията с изпълнителите и докладите за изпълнението на приходите и разходите, както и годишните отчети, финансовите отчети, доклада за оценка и годишния доклад на ЕСП;

г)  да се съгласи да включи достъпа до всички поверителни документи в преговорите за актуализирано междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Съвета относно достъпа на Парламента до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана;

д)  да гарантира, че операциите, програмите за действие, ad hoc мерките за помощ и другите оперативни действия, финансирани от Механизма, по никакъв начин няма да нарушават или да се използват за нарушаване на основните принципи, установени в член 21 от ДЕС, или да се използват за нарушаване на международното право, по-специално на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека;

е)  да приключи преразглеждането на механизма Athena преди края на тази година, ако е възможно, и да го включи по хармоничен начин в Европейския механизъм за подкрепа на мира, като същевременно запази оперативната му ефективност и гъвкавост;

ж)  да гарантира, че повишената ефикасност и подобрената ефективност, предлагани от един единствен инструмент, се запазват при извършването на необходимите корекции по предложението;

з)  да включи следните изменения:

-  да замени „обща външна политика и политика на сигурност“ с „обща политика за сигурност и отбрана“ в съображение 4 и член 1;

-  да добави ново съображение 10а, както следва: „(10а) Дейностите по предоставяне на съвети и съдействие във военната област, посочени в член 43, параграф 1 от ДЕС, могат да бъдат под формата на укрепване на военния и отбранителния капацитет на трети държави, регионални и международни организации за опазване на мира, за предотвратяване, управление и разрешаване на конфликти и за справяне със заплахите за международната сигурност при стриктно спазване на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, и Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба“;

-  да добави ново съображение 10б, както следва: „(10б) Мисиите за предотвратяване на конфликти и поддържане на мира, посочени в член 43, параграф 1 от ДЕС, могат да бъдат под формата на участие във финансирането на мироопазващи операции, ръководени от регионална или международна организация или от трети държави“;

-  да добави ново съображение 10в, както следва: „(10в) Операциите, подкрепяни с финансиране от ЕС, трябва да включват Резолюция 1325 на ООН относно жените, мира и сигурността“;

-  да измени член 2, буква а, както следва: „а) участие във финансирането на мисии в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) с военни последици или последици в областта на отбраната“;

-  да измени член 2, буква б), както следва: „б) укрепване на военния и отбранителния капацитет на трети държави, регионални и международни организации за опазване на мира, за предотвратяване, управление и разрешаване на конфликти и за справяне със заплахите за международната сигурност и киберсигурността“;

-  да добави към член 3 нова точка 2а, както следва: „2a. Годишната разбивка на административните разходи за този механизъм, които се поемат от бюджета на Съюза, се определя в приложение Iа (ново) за сведение.“;

-  да измени член 5, буква в, както следва: „в) „операция“ означава военна операция, установена в рамките на общата политика за сигурност и отбрана в съответствие с член 42 от ДЕС за изпълнение на задачите, посочени в член 43, параграф 1 от ДЕС, която има военни последици или последици в областта на отбраната, включително задача, възложена на група държави членки в съответствие с член 44 от ДЕС“;

-  да добави нова алинея в края на член 6, както следва: „Всички граждански аспекти, активи или мисии по линия на ОВППС, и по-специално по линия на ОПСО, или части от тях, се финансират изключително от бюджета на Съюза.“;

-  да измени член 7, както следва: „Всяка държава членка, върховният представител или върховният представител с подкрепата на Комисията могат да представят предложения за действия на Съюза по дял V от ДЕС, които да бъдат финансирани от Механизма. Върховният представител уведомява своевременно Европейския парламент за всяко такова предложение.“;

-  да измени член 10, параграф 1, както следва: „В съответствие с член 21, параграф 3 и член 26, параграф 2 от ДЕС се осигурява съгласуваност между действията на Съюза, които ще се финансират по линия на Механизма, и други действия на Съюза по линия на други относими политики. Действията на Съюза, които ще се финансират по линия на Механизма, също така са съгласувани с целите на тези други политики на Съюза спрямо трети държави и международни организации“;

-  да добави към член 10 нов параграф 3a, както следва: „3a. Два пъти годишно върховният представител докладва на Европейския парламент относно съгласуваността, посочена в параграф 1.“;

-  да добави към член 11 нов параграф 2а: „2a. Механизмът има служител за връзка с Европейския парламент. Освен това заместник генералният секретар на ЕСВД, отговарящ по въпросите на ОПСО и реакцията при кризи, провежда ежегодна размяна на мнения със съответния парламентарен орган, за да предоставя редовни брифинги.“;

-  да измени член 12, параграф 1, както следва: „Създава се Комитет на Механизма (наричан по-долу „Комитет“), съставен от по един представител на всяка участваща държава членка. Представители на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и на Комисията се канят да присъстват на заседанията на Комитета, без да участват в гласуванията. Представители на Европейската агенция по отбрана (EDA) могат да бъдат поканени да присъстват на заседанията на Комитета за обсъждане на въпроси, свързани с областта на дейност на EDA, без да участват в гласуванията или да присъстват на тях. Представители на Европейския парламент могат да бъдат поканени да присъстват на заседанията на Комитета, без да участват в гласуванията или да присъстват на тях.“;

-  да измени член 13, параграф 8, както следва: „8. Администраторът осигурява непрекъснатост на своите функции чрез административната структура на компетентните военни структури на ЕСВД, посочени в член 9.“;

-  да добави към член 13 нов параграф 8a, както следва: „8a. Администраторът участва в информирането на Европейския парламент.“;

-  да добави към член 16 нов параграф 8a, както следва: „8a. Командващите операциите участват в информирането на Европейския парламент.“;

-  да измени член 34, параграф 1, както следва: „Администраторът предлага на Комитета назначаването на вътрешен одитор на Механизма и на поне един заместник вътрешен одитор за период от четири години, който може да бъде подновен до общ период, ненадвишаващ 8 години. Вътрешните одитори трябва да притежават необходимата професионална квалификация и да предлагат достатъчни гаранции за сигурност, обективност и независимост. Вътрешният одитор не може да бъде нито разпоредител с бюджетни кредити, нито счетоводител; той или тя не може да участва в изготвянето на финансовите отчети.“;

-  да измени член 47, параграф 4, както следва: „4. Крайното местоназначение на общо финансираното оборудване и инфраструктура се одобрява от Комитета, като се вземат предвид оперативните нужди, правата на човека, сигурността и оценката на риска от отклоняване по отношение на сертифицираната крайна употреба и крайните потребители, както и финансовите критерии. Крайното местоназначение може да бъде, както следва:

a) за инфраструктура – продажба или прехвърляне чрез Механизма на приемащата държава, на държава членка или на трета страна;

б) за оборудване – продажба чрез Механизма на държава членка, на приемащата държава или на трета страна, или неговото съхранение и поддръжка от Механизма, от държава членка или от съответната трета страна с цел използване в следваща операция.“;

-  да измени член 47, параграф 6, както следва: „6. Продажбата или прехвърлянето на приемащата държава или на трета страна следва да бъде в съответствие с международното право, включително съответните разпоредби относно правата на човека и принципите за „ненанасяне на вреда“, и с действащите правила за сигурност и стриктно зачитане на критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, и Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.“;

  да измени член 48, параграф 1, както следва: „Върховният представител може да представи на Съвета предложение за евентуална програма за действие или за евентуална ad hoc мярка. Върховният представител уведомява незабавно Европейския парламент за всяко такова предложение.“;

-  да измени член 49, параграф 1, както следва: „Програмите за действие се одобряват от Съвета по предложение от върховния представител. Европейският парламент е информиран за одобрените програми за действие, след като бъдат приети от Съвета.“;

-  да измени член 50, параграф 3, както следва: „Когато искането е извън съществуващите програми за действие, Съветът може да одобри ad hoc мярка за помощ по предложение от върховния представител. Европейският парламент е информиран за одобрените ad hoc мерки за помощ, след като бъдат приети от Съвета.“;

-  да добави нова буква еа) в член 52, параграф 2, както следва: „еа) налице е подробен списък на оборудването, финансирано по линия на Механизма“;

-  да измени буква б) в член 53, параграф 1, както следва: „б) ефективно доставени на въоръжените сили на третата засегната държава, при условие че е оценено спазването на критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, и на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба;“;

-  да измени буква г) в член 53, параграф 1, както следва: „г) използвани в съответствие с политиките на Съюза, при надлежно зачитане на международното право, особено по отношение на правата на човека и сертификатите за краен потребител, и по-специално клаузите за повторните трансфери;“;

-  да измени буква д) в член 53, параграф 1, както следва: „д) управлявани в съответствие с всички ограничения или рестрикции по отношение на тяхното използване, продажба или прехвърляне, определени от Съвета или от Комитета, и в съответствие със съответните сертификати за краен потребител, критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, и Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба;“;

-  да измени член 54, параграф 1, както следва: „Всеки изпълнителен орган, натоварен с изпълнението на разходите, финансирани чрез Механизма, спазва принципите на добро финансово управление и прозрачност, предприема необходимите оценки на риска и проверки за крайна употреба и спазва надлежно основните ценности на ЕС и международното право, особено по отношение на правата на човека и принципите за „ненанасяне на вреда“. Всеки такъв изпълнителен орган се подлага на предварителна оценка на риска, за да се преценят възможните рискове за правата на човека и управлението.“;

2.  отправя следните препоръки към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

a)  да се консултира с Парламента относно препоръчаните изменения и да гарантира, че становищата на Парламента се вземат под внимание, в съответствие с член 36 от ДЕС;

б)  в съответствие с член 36 от ДЕС, да прилага изцяло становищата на Парламента при изготвянето на предложения за многогодишни „програми за действие“ или за ad hoc мерки за помощ, включително чрез оттегляне на предложения, на които Парламентът се противопоставя;

в)  да предостави пълна оценка на финансовото въздействие на решението, предвид неговото отражение върху бюджета на ЕС, като очертае по-специално допълнителните нужди от персонал;

г)  да внася в Парламента за консултации проекти на решения на Съвета, свързани с Европейския механизъм за подкрепа на мира, едновременно с представянето им на Съвета или на Комитета по политика и сигурност, като на Парламента се оставя време да представи становището си; приканва ЗП/ВП да изменя проектите на решения на Съвета, когато това бъде поискано от Парламента;

д)  да гарантира, в съответствие с член 18 от ДЕС, допълняемост със съществуващите фондове, програми и инструменти на ЕС, съгласуваност на Европейския механизъм за подкрепа на мира с всички останали аспекти на външната дейност на ЕС, по-специално по отношение на Инициативата за изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието и предложения Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество, които във всички случаи следва да се изпълняват в рамките на по-широката програма за реформа на сектора на сигурността, която трябва да има силни компоненти за добро управление, разпоредби срещу насилието, основано на пола, и по-специално за граждански надзор върху системата за сигурност и демократичен контрол на въоръжените сили;

е)  да предоставя редовно обратна информация на Парламента относно напредъка в прилагането на Резолюция 1325 относно жените, мира и сигурността и да се консултира с Парламента относно препоръчания компонент за равенството между половете, с акцент върху ролята на жените в предотвратяването и разрешаването на конфликти и във възстановяването след конфликти и преговорите за мир, както и редовни оценки на предприетите мерки за защита на уязвимите лица, включително жените и момичетата, от насилие в ситуации на конфликт;

ж)  да гарантира, в съответствие с член 18 от ДЕС, съгласуваността на Европейския механизъм за подкрепа на мира с всички останали аспекти на външната дейност на ЕС, включително политиките за развитие и хуманитарна помощ, и с оглед насърчаване на развитието на засегнатите трети държави и намаляване и премахване на бедността в тях;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и за сведение на Европейската служба за външна дейност и на Комисията.

(1)

https://sustainabledevelopment.un.org/

(2)

OВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 39.

(4)

ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 335, 15.12.2017 г., стр. 6.

(6)

ОВ L 335, 15.12.2017 г., стр. 6.

(7)

ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17.

(8)

ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

(9)

ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.

(11)

ОВ С 353, 27.9.2016 г., стр. 68.

(12)

OВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 18.

(13)

ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 47.

(14)

Приети текстове, P8_TA(2018)0514.

(15)

OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 202.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

относно препоръката до върховния представител и до Съвета относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (2018/2237(INI))

Комисия по външни работи, докладчик: Хилде Вотманс

Доклад на малцинството, внесен от членовете на ЕП от групата GUE/NGL Сабине Льозинг, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан Креспо

Препоръката изобщо не поставя под въпрос намерението и подхода на предложението за Европейски механизъм за подкрепа на мира. Тя потвърждава, че Европейският механизъм за подкрепа на мира следва по-специално да финансира военните мисии на Съюза, да укрепва военния и отбранителния капацитет на трети държави. Освен това наименованието „Механизъм за подкрепа на мира“ е подвеждащо и не отразява планираното финансиране за военни цели, включително за въоръжение. В препоръката се призовава ЕС да не бъде изключително „гражданска сила“, а да развива и засилва своята твърда (военна) сила.

Възразяваме срещу препоръката, тъй като:

•  тя насърчава допълнителното прилагане на обща отбрана и я разглежда като източник за засилване на европейската идентичност;

•  Механизмът предполага автоматично финансово участие на всяка участваща държава членка във всяка военна мисия на ЕС, независимо от нейното действително участие;

•  тя не разглежда основните причини за нестабилността и несигурността като бедността, липсата на социално-икономически перспективи, небалансираните икономически отношения с трети държави;

•  въпреки наименованието („Механизъм за подкрепа на мира“) тя не съдържа разпоредби за насърчаване на мира и сигурността на хората и пренебрегва факта, че Европейският механизъм за подкрепа на мира ще доведе до допълнително милитаризиране на подхода на ЕС към конфликтите;

Настояваме:

-  за немилитаризиране на разрешаването на конфликти и прекратяване на всички военни мисии на ЕС;

-  за разпускане на военните структури на ЕС и пълно (включително ядрено) разоръжаване на равнището на ЕС и на световно равнище.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

7

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

James Carver, Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

52

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

3

0

ECR

Marek Jurek

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Elmar Brok

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 15 март 2019 г.Правна информация