Διαδικασία : 2018/2237(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0157/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0157/2019

Συζήτηση :

PV 27/03/2019 - 27
CRE 27/03/2019 - 27

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.12
CRE 28/03/2019 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0330

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 233kWORD 74k
7.3.2019
PE 629.525v03-00 A8-0157/2019

σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη

(2018/2237(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Hilde Vautmans

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη

(2018/2237(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, ιδίως τους ΣΒΑ 1, 16 και 17, με στόχο την προώθηση ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς για βιώσιμη ανάπτυξη(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2015/322 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/528 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2015, για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (Athena) και την κατάργηση της απόφασης 2011/871/ΚΕΠΠΑ(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική δήλωση, που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2306, σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των μέτρων βοήθειας δυνάμει του άρθρου 3α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(7),

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(8) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(9),

–  έχοντας υπόψη την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(10),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (HR(2018) 94),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013, 26ης Ιουνίου 2015, 15ης Δεκεμβρίου 2016, 9ης Μαρτίου 2017, 22ας Ιουνίου 2017, 20ής Νοεμβρίου 2017, 14ης Δεκεμβρίου 2017 και 28ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016,

–  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2017, της 25ης Ιουνίου 2018 και της 19ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2017 με τίτλο: «Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας» (COM(2017)0315),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, της 5ης Ιουλίου 2016, με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας»,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 20 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας: αναγκαία η επανεστίαση της στήριξης της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2015 σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση(12),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017(13) και της 12ης Δεκεμβρίου 2018(14) σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0157/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοδοξία της ΕΕ να καταστεί παγκόσμιος παράγοντας για την ειρήνη, επιδιώκοντας τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα στρατηγικό περιβάλλον που έχει υποβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για να κατοχυρώσει την ίδια της την ασφάλεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας που περιβάλλει την ΕΕ επιτάσσει τη στρατηγική αυτονομία της, όπως αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο του 2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, πράγμα που απαιτεί την πρόβλεψη μέσων που αυξάνουν την ικανότητα της ΕΕ να διατηρεί την ειρήνη, να προλαμβάνει τις συγκρούσεις, να προάγει ειρηνικές, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες και να ενισχύει τη διεθνή ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστό ότι οι ασφαλείς και ειρηνικές κοινωνίες αποτελούν προϋπόθεση για διαρκή ανάπτυξη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (στο εξής «ΕΜΑ» ή «ο μηχανισμός») δεν είναι η στρατιωτικοποίηση της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η δημιουργία συνεργειών και η βελτίωση της αποδοτικότητας χάρη σε μια προσέγγιση «δέσμης» για την επιχειρησιακή χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης που υφίσταται ήδη σήμερα και της οποίας η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν είναι δυνατή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα πρέπει να εφαρμόσουν μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), συμπεριλαμβανομένης της προοδευτικής διαμόρφωσης κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άμυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή ταυτότητα και ανεξαρτησία με σκοπό την προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου στην Ευρώπη και ανά την υφήλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός πρέπει να είναι ευπρόσδεκτος ως ένα προοδευτικό στάδιο προς αυτή την κατεύθυνση και η ΑΠ/ΥΕ πρέπει να ενθαρρυνθεί να επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίησή του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, ενισχύοντας τη διασύνδεση ασφάλειας και ανάπτυξης για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η περαιτέρω χρήση χρηματοδότησης και μηχανισμών της Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανάπτυξη αποστολών στο μέλλον, καθώς και τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση απειλών κατά της διεθνούς ασφάλειας· τονίζει ότι ο ΕΜΕ θα πρέπει ιδίως να χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές αποστολές της Ένωσης, να ενισχύει τις στρατιωτικές και αμυντικές ικανότητες τρίτων κρατών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης υπό την ηγεσία περιφερειακών ή διεθνών οργανισμών ή τρίτων κρατών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στο παρελθόν στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική χρηματοδότηση που θα εκφράζει αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πρόσθετα μέσα και εργαλεία για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο της ως παγκόσμιου παράγοντα στον τομέα της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε μέσα αυτού του είδους πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο και στη νομοθεσία της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες εξακολουθεί να είναι μία από τις περισσότερο ανεκπλήρωτες πτυχές του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, παρότι οι γυναίκες αποτελούν τα κύρια θύματα κρίσεων ασφάλειας και ανθρωπιστικών κρίσεων και παρά το γεγονός ότι, όταν οι γυναίκες έχουν σαφή ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες, η πιθανότητα να έχει μια συμφωνία τουλάχιστον 15ετή διάρκεια αυξάνεται κατά 35 %·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια είναι όλο και πιο αλληλένδετες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα για την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της στον τομέα της άμυνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αισθανόταν πάντα υπερήφανη για την ήπια ισχύ της και θα συνεχίσει να αισθάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξελισσόμενη πραγματικότητα που προκαλεί ανησυχία απαιτεί, ωστόσο, να μην παραμείνει η ΕΕ αποκλειστικά «πολιτική δύναμη», αλλά να αναπτύξει και να ενισχύσει τις στρατιωτικές της ικανότητες, η χρήση των οποίων θα πρέπει να συνάδει και να συμφωνεί με κάθε άλλη εξωτερική δράση της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη σε τρίτες χώρες δεν είναι δυνατή χωρίς ασφάλεια και ειρήνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός διαδραματίζει εν προκειμένω καίριο ρόλο, ιδίως σε χώρες όπου οι πολιτικές αρχές δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους λόγω της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός έχει σαφώς τη δυνατότητα να οδηγήσει σε ισχυρότερη δέσμευση της ΕΕ έναντι των χωρών εταίρων και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, επιτρέποντας στην ΕΕ να καταστεί στο μέλλον παγκόσμιος πάροχος σταθερότητας και ασφάλειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ δεν πρέπει να μετατραπεί σε «διαχείριση μετανάστευσης» και κάθε προσπάθεια συνεργασίας με τρίτες χώρες πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό των χωρών αυτών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ο αφοπλισμός θα έχουν σημαντική επίδραση στη μείωση της πυροδότησης συγκρούσεων και θα συμβάλουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κόσμος χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής είναι ένας ασφαλέστερος κόσμος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρωτοστατεί στην απαγόρευση των πυρηνικών όπλων και θα πρέπει να διευρύνει τον ρόλο της στο ζήτημα αυτό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες δεν προβλέπουν εξωτερική στρατιωτική δράση της Ένωσης εκτός του πλαισίου της ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια γνήσια ΚΠΑΑ για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ενισχύει την εξωτερική δράση της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνη δυνατή εξωτερική στρατιωτική δράση στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ έχει τη μορφή αποστολών εκτός της Ένωσης για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στήριξη σε στρατιωτικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις εταίρων έχει μέχρι στιγμής παρασχεθεί εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική (APF), που συστάθηκε και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το APF περιορίζεται επί του παρόντος σε επιχειρήσεις της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) ή αφρικανικών περιφερειακών οργανώσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΕ αναμένεται να δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να συμβάλλει άμεσα στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στήριξης της ειρήνης υπό την ηγεσία τρίτων κρατών, καθώς και στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, σε παγκόσμια βάση και όχι μόνο στην Αφρική ή στην Αφρικανική Ένωση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός θα αντικαταστήσει τον μηχανισμό Athena και το APF· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός θα συμπληρώσει την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη με τη χρηματοδότηση του κόστους αμυντικών δραστηριοτήτων της ΕΕ όπως ειρηνευτικές αποστολές της ΑΕ, των κοινών εξόδων των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ίδιας της ΚΠΑΑ και της ανάπτυξης στρατιωτικών ικανοτήτων των εταίρων, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, εξαιρούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού πρέπει να τηρούν τις αρχές και τις αξίες που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιχειρήσεις που δεν προσδιορίζονται ως ηθικά αποδεκτές από άποψη ανθρώπινης ασφάλειας, υγείας και ασφάλειας, ελευθερίας, ιδιωτικότητας, ακεραιότητας και αξιοπρέπειας, πρέπει να αξιολογούνται ενδελεχώς και να επανεξετάζονται·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό ποσοστό των κοινών εξόδων παραμένει πολύ χαμηλό (εκτιμάται κατά προσέγγιση στο 5-10 % των συνολικών εξόδων) και ότι το υψηλό μερίδιο των δαπανών και των ευθυνών που βαρύνουν τα κράτη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις βάσει της αρχής «έκαστος καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αντιβαίνει στις αρχές της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των βαρών και αποτρέπει περαιτέρω τα κράτη μέλη από μία ενεργό συμμετοχή σε επιχειρήσεις ΚΠΑΑ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη μέση ετήσια χρηματοδότηση για τον ΕΜΕ ανέρχεται σε 1 500 000 000 EUR, ενώ οι συνδυασμένες δαπάνες στο πλαίσιο του μηχανισμού Athena και του APF κυμαίνονται μεταξύ 250 000 000 και 500 000 000 EUR ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνητικοί σκοποί των πρόσθετων 1 000 000 000 EUR ανά έτος δεν προσδιορίζονται επαρκώς ούτε διασφαλίζονται στην πρόταση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΕ, ως μηχανισμός εκτός προϋπολογισμού που χρηματοδοτείται μέσω ετήσιων συνεισφορών από τα κράτη μέλη και ο οποίος βασίζεται σε κλείδα κατανομής του ΑΕΕ, αναμένεται να δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί υψηλότερο ποσοστό των κοινών εξόδων (35-45 %) για στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει επί του παρόντος με τον μηχανισμό Athena· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΕ αναμένεται επίσης να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση, εξασφαλίζοντας επαρκή προγραμματισμό για ετοιμότητα προς αντιμετώπιση κρίσεων , καθιστώντας ευχερέστερη την ταχεία ανάπτυξη και βελτιώνοντας την ευελιξία σε περίπτωση ταχείας απόκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φιλόδοξη ένταξη και επέκταση του μηχανισμού Athena για την κοινή χρηματοδότηση αποστολών ΚΠΑΑ αποτελεί πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η προτεινόμενη απόφαση του Συμβουλίου δεν έχει τον ίδιο δεσμευτικό χαρακτήρα με την εσωτερική συμφωνία του APF, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μη χρηματοδοτούν τις δράσεις του ΕΜΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της αύξησης των κοινών εξόδων, ο προτεινόμενος μηχανισμός θα ενισχύσει την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των βαρών μεταξύ των κρατών μελών και θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που δεν διαθέτουν οικονομικούς ή επιχειρησιακούς πόρους, να συμβάλουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 19ης Νοεμβρίου 2018, το Συμβούλιο είναι συγκρατημένο όσον αφορά την υποστήριξή του στην πρόταση για τον ΕΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολαταύτα, είναι σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για την έγκριση μιας φιλόδοξης πρότασης η οποία θα περιέχει όλες τις προτεινόμενες συνιστώσες, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού Athena·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα στρατιωτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του μηχανισμού, όπως οι κοινές δράσεις αφοπλισμού, οι ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, οι αποστολές με στόχο την παροχή συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, οι αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης, οι αποστολές μάχιμων δυνάμεων για τη διαχείριση κρίσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αποστολές αποκατάστασης της ειρήνης και οι επιχειρήσεις σταθεροποίησης μετά το πέρας των συγκρούσεων, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τη στήριξη τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφός τους όπως παρατίθενται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαίρεση του άρθρου 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ ισχύει μόνο για τις λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από τις εν λόγω στρατιωτικές αποστολές· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι άλλες λειτουργικές δαπάνες που απορρέουν από την ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν από κάθε άλλη δράση που αναφέρεται στο άρθρο 42 της ΣΕΕ, θα πρέπει να βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοικητικές δαπάνες του ΕΜΕ θα πρέπει να βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, όλες οι λειτουργικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης, πλην των δαπανών που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 στοιχεία α) και δ) της πρότασης απόφασης αναφέρουν αντίστοιχα ότι ο ΕΜΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση «επιχειρήσεων που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας» και «άλλων επιχειρησιακών δράσεων της Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας»·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της ΣΕΕ, η Ένωση καθορίζει και επιδιώκει κοινές πολιτικές και δράσεις και εργάζεται για υψηλού βαθμού συνεργασία σε όλους τους τομείς διεθνών σχέσεων, ώστε να ενθαρρύνει τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 208 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ, «κύριος στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα αυτό είναι ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, «η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δεύτερο εδάφιο αποτελεί διάταξη της Συνθήκης και, επομένως, συνταγματικό καθήκον για την ΕΕ, το οποίο αποκαλείται επίσης «συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής» (ΣΑΠ)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές εκτός Ένωσης πρέπει να είναι χωριστές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές αποστολές χρηματοδοτούνται μόνο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να χορηγήσει στο προσωπικό των αποστολών ΚΠΑΑ καθεστώς παρόμοιο με αυτό των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, εξασφαλίζοντάς του ενιαίο καθεστώς και την καλύτερη δυνατή προστασία δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα επιδόματα που προκύπτουν από το καθεστώς αυτό και όλα τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως διοικητικές δαπάνες·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) έχει δημοσιεύσει ειδική έκθεση σχετικά με την αφρικανική αρχιτεκτονική ειρήνης και ασφάλειας που χρηματοδοτείται μέσω του APF, η οποία προτείνεται να συμπεριληφθεί και να επεκταθεί στον ΕΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ θεωρεί ότι η στήριξη αυτή δεν έτυχε επαρκούς προτεραιότητας και είχε περιορισμένο αντίκτυπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του ΕΕΣ πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη ενόψει της φιλόδοξης, αυξημένης χρηματοδότησης για τον νέο μηχανισμό·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση δεν συνοδεύτηκε από εκτίμηση δημοσιονομικών επιπτώσεων σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοικητικές δαπάνες του ΕΜΕ έχουν σημαντικές συνέπειες στον προϋπολογισμό της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να προσληφθεί ή να εκχωρηθεί επιπλέον προσωπικό στον ΕΜΕ, πέραν του προσωπικού που εργάζεται επί του παρόντος στα μέσα που αντικαθίστανται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέργειες που προκύπτουν από τη συγκέντρωση των υφιστάμενων διακριτών μέσων σε μία διοικητική δομή αναμένεται ότι θα διευκολύνουν τη διαχείριση του ευρύτερου γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του ΕΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετο προσωπικό θα πρέπει να προσλαμβάνεται μόνον εάν και όταν τα έσοδα για μια αποστολή ή ένα μέτρο έχουν πράγματι εισπραχθεί από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρονικά περιορισμένος χαρακτήρας των εσόδων απαιτεί την τήρηση αντίστοιχων προθεσμιών για τις συμβάσεις του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τον μηχανισμό ή για τις αποσπάσεις στον μηχανισμό για συγκεκριμένη αποστολή ή συγκεκριμένο μέτρο· λαμβάνοντας υπόψη δεν θα πρέπει να προσλαμβάνεται από τον μηχανισμό ή να αποσπάται σε αυτόν προσωπικό από κράτος μέλος το οποίο έχει προβεί σε επίσημη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 της ΣΕΕ για συγκεκριμένη αποστολή ή μέτρο·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΠ/ΥΕ θα πρέπει να διαβουλεύεται τακτικά με το Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ και την επακόλουθη εξέλιξή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καλείται να γνωμοδοτεί και να ενημερώνεται εγκαίρως ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκθέτει τις απόψεις του και να υποβάλλει ερωτήσεις, μεταξύ άλλων για τη ΣΑΠ, στον ΑΠ/ΥΕ και στο Συμβούλιο πριν από τη λήψη αποφάσεων ή την ανάληψη αποφασιστικής δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΠ/ΥΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων για τη ΣΑΠ, και να τις ενσωματώνει στις προτάσεις του, να επανεξετάζει αποφάσεις ή μέρη αποφάσεων στις οποίες αντιτίθεται στο Κοινοβούλιο, ή να αποσύρει τις προτάσεις αυτές, με την επιφύλαξη της δυνατότητας ενός κράτους μέλους να προωθήσει την πρωτοβουλία σε μια τέτοια περίπτωση, και θα πρέπει να προτείνει αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΠΑΑ όταν καλείται από το Κοινοβούλιο να το πράξει· λαμβάνοντας υπόψη ότι Κοινοβούλιο θα πρέπει να διενεργεί ετησίως διάλογο με τον ΑΠ/ΥΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο την ακόλουθη σύσταση:

α)  να μη μειώνει τη συνεισφορά κράτους μέλους στον μηχανισμό, εάν το κράτος μέλος προσφύγει στο άρθρο 31 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, δεδομένου ότι αυτό θα υπονόμευε την κλείδα ΑΕΕ στην οποία βασίζεται ο μηχανισμός χρηματοδότησης και τη συνολική χρηματοδότηση του μηχανισμού·

β)  να συμπεριλάβει στην απόφαση αναφορά στον ρόλο του Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, όπως ισχύει επί του παρόντος με το ΕΤΑ και, ως εκ τούτου, με το APF, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των δημοσιονομικών κανονισμών που εφαρμόζονται στο ΕΤΑ, με σκοπό να διατηρηθεί η συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου και των λοιπών συναφών πολιτικών σύμφωνα με το άρθρο 18 της ΣΕΕ και το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της ΣΕΕ, τα οποία ερμηνεύονται σε συνδυασμό με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ·

γ)  να εργαστεί για τη θέσπιση μιας δομής εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μπορεί θα παρέχει έγκαιρη πρόσβαση, σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες, σε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πρωτότυπων εγγράφων, όσον αφορά τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΜΕ, τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς, τις μεταφορές, τα προγράμματα δράσης (μεταξύ άλλων κατά την προπαρασκευαστική φάση), την εφαρμογή μέτρων συνδρομής (συμπεριλαμβανομένων των ad hoc μέτρων), τις συμφωνίες με τους φορείς υλοποίησης και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των εσόδων και των δαπανών, καθώς και τους ετήσιους λογαριασμούς, το δημοσιονομικό δελτίο, την έκθεση αξιολόγησης και την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

δ)  να συμφωνήσει να συμπεριληφθεί η πρόσβαση σε όλα τα εμπιστευτικά έγγραφα στις διαπραγματεύσεις για την επικαιροποιημένη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας·

ε)  να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις, τα προγράμματα δράσης, τα ad hoc μέτρα συνδρομής και οι λοιπές επιχειρησιακές δράσεις που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό δεν πρόκειται να παραβιάζουν ή να χρησιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την παραβίαση των θεμελιωδών αρχών που ορίζονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ ή να χρησιμοποιούνται για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ιδίως του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου περί ανθρώπινων δικαιωμάτων·

στ)  να ολοκληρώσει την αναθεώρηση του μηχανισμού Athena πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, εάν είναι δυνατό, και να τον ενσωματώσει απρόσκοπτα στον ΕΜΕ, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή απόδοση και ευελιξία του μηχανισμού·

ζ)  να εξασφαλίσει ότι τα οφέλη αποδοτικότητας και η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα που προσφέρει ένας ενιαίος μηχανισμός διατηρούνται και κατά την ενσωμάτωση των απαραίτητων προσαρμογών στην πρόταση·

η)  να ενσωματώσει τις ακόλουθες τροπολογίες :

-  να αντικατασταθεί η «Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας» από την «Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας» στην αιτιολογική σκέψη 4 και στο άρθρο 1·

-  να προστεθεί μια νέα αιτιολογική σκέψη 10α ως εξής: «(10α) Οι στρατιωτικές αποστολές με στόχο την παροχή συμβουλών και αρωγής που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 της ΣΕΕ μπορούν να έχουν τη μορφή ενίσχυσης των στρατιωτικών και αμυντικών ικανοτήτων τρίτων κρατών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση απειλών για τη διεθνή ασφάλεια, σε αυστηρή συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τα κριτήρια της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης»·

-  να προστεθεί μια νέα αιτιολογική σκέψη 10β ως εξής: «(10β) Οι αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 της ΣΕΕ μπορούν να έχουν τη μορφή συνεισφοράς στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στήριξης της ειρήνης υπό την ηγεσία περιφερειακού ή διεθνούς οργανισμού ή τρίτων κρατών.»·

-  να προστεθεί μια νέα αιτιολογική σκέψη 10γ ως εξής: «(10γ) Οι επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να ενσωματώνουν το ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 2 στοιχείο α) ως εξής: «α) συνεισφοράς στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας,»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 2 στοιχείο β) ως εξής: «β) ενίσχυσης των στρατιωτικών και αμυντικών ικανοτήτων τρίτων χωρών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση απειλών για τη διεθνή ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια»·

-  να προστεθεί ένα νέο σημείο 2α στο άρθρο 3: «2α. Η ετήσια κατανομή των διοικητικών δαπανών για τον εν λόγω μηχανισμό που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης καθορίζεται στο παράρτημα I α (νέο) για ενημέρωση.»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 5 στοιχείο γ) ως εξής: «γ) «επιχείρηση»: στρατιωτική επιχείρηση που καθορίζεται στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 42 της ΣΕΕ, για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, τα οποία έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένου καθήκοντος που έχει ανατεθεί σε ομάδα κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 44 της ΣΕΕ»·

-  να προστεθεί ένα νέο εδάφιο στο τέλος του άρθρου 6: «Όλες οι πολιτικές πτυχές, τα περιουσιακά στοιχεία ή οι αποστολές στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, και ιδίως στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, ή μέρη αυτών, χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 7 ως εξής: «Κάθε κράτος μέλος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ή ο Ύπατος Εκπρόσωπος με την υποστήριξη της Επιτροπής μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για δράσεις της Ένωσης δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος ενημερώνει εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κάθε τέτοια πρόταση.»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 10 παράγραφος 1 ως εξής: «Εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των δράσεων της Ένωσης που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό και άλλων δράσεων της Ένωσης στο πλαίσιο άλλων συναφών πολιτικών της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παράγραφος 3 και 26 παράγραφος 2 της ΣΕΕ. Οι δράσεις της Ένωσης που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό είναι επίσης συνεπείς με τους στόχους των εν λόγω άλλων πολιτικών της Ένωσης έναντι τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών·»·

-  να προστεθεί νέα παράγραφος 3α στο άρθρο 10 ως εξής: «3α. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος υποβάλλει δύο φορές ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»·

-  να προστεθεί νέα παράγραφος 2α στο άρθρο 11: «2α. Ο μηχανισμός έχει έναν αξιωματικό-σύνδεσμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για την ΚΠΑΑ και την αντιμετώπιση κρίσεων ανταλλάσσει ετησίως απόψεις με το αρμόδιο κοινοβουλευτικό όργανο για να παρέχει τακτική ενημέρωση.»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 12 παράγραφος 1 ως εξής: «Συστήνεται επιτροπή για τον μηχανισμό (εφεξής «επιτροπή») αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και της Επιτροπής προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της επιτροπής, χωρίς να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες της. Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) δύναται να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της επιτροπής για θέματα υπό συζήτηση τα οποία αφορούν το πεδίο δραστηριοτήτων του ΕΟΑ, χωρίς να συμμετέχουν ή να παρίστανται στις ψηφοφορίες της. Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύναται να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της επιτροπής χωρίς να συμμετέχουν ή να παρίστανται στις ψηφοφορίες της.»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 13 παράγραφος 8 ως εξής: «8. Ο διευθυντής εξασφαλίζει τη συνέχεια των καθηκόντων του μέσω της διοικητικής δομής των αρμόδιων στρατιωτικών δομών της ΕΥΕΔ που αναφέρονται στο άρθρο 9.»·

-  να προστεθεί νέα παράγραφος 8α στο άρθρο 13 ως εξής: «8α. Ο διευθυντής συμμετέχει στην ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»·

-  να προστεθεί νέα παράγραφος 8α στο άρθρο 16 ως εξής: «8α. Οι διοικητές επιχειρήσεων συμμετέχουν στην ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 34 παράγραφος 1 ως εξής: «Ο διευθυντής προτείνει στην επιτροπή τον διορισμό εσωτερικού ελεγκτή του μηχανισμού και τουλάχιστον ενός αναπληρωτή εσωτερικού ελεγκτή, με θητεία τεσσάρων ετών, ανανεώσιμη για συνολικό χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 8 έτη. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας, αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας. Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν μπορεί να είναι ούτε διατάκτης ούτε υπόλογος· δεν δύναται να συμμετέχει στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 47 παράγραφος 4 ως εξής: «4. Ο τελικός προορισμός του εξοπλισμού και των υποδομών που χρηματοδοτούνται από κοινού πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών αναγκών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιολόγησης του κινδύνου για την ασφάλεια και του κινδύνου εκτροπής όσον αφορά την πιστοποιημένη τελική χρήση και τους τελικούς χρήστες, καθώς και δημοσιονομικών κριτηρίων. Ο τελικός προορισμός μπορεί να είναι:

α) για τις μεν υποδομές, να πωληθούν ή να εκχωρηθούν μέσω του μηχανισμού στη φιλοξενούσα χώρα, σε κράτος μέλος ή σε τρίτο μέρος·

β) για δε τον εξοπλισμό, είτε να πωληθεί μέσω του μηχανισμού σε κράτος μέλος, στη φιλοξενούσα χώρα ή σε τρίτο μέρος, είτε να αποθηκευτεί και να συντηρείται από τον μηχανισμό, από κράτος μέλος ή από αυτό το τρίτο μέρος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε προσεχή επιχείρηση.»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 47 παράγραφος 6 ως εξής: «6. Η πώληση ή εκχώρηση στη φιλοξενούσα χώρα ή ένα τρίτο μέρος θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του «μη βλάπτειν», και με τους σχετικούς ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και να συμμορφώνεται αυστηρά με τα κριτήρια της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης»·

  να τροποποιηθεί το άρθρο 48 παράγραφος 1 ως εξής: «Ο Ύπατος Εκπρόσωπος δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο ιδέα για πιθανό πρόγραμμα δράσης ή για πιθανό ad hoc μέτρο συνδρομής. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε τέτοια ιδέα.»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 49 παράγραφος 1 ως εξής: «Τα προγράμματα δράσης εγκρίνονται από το Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά με τα εγκριθέντα προγράμματα δράσης μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο.»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 50 παράγραφος 3 ως εξής: «Όταν ένα αίτημα δεν εμπίπτει στα υφιστάμενα προγράμματα δράσης, το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει ad hoc μέτρο συνδρομής, κατόπιν πρότασης του Ύπατου Εκπροσώπου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά με τα εγκριθέντα ad hoc μέτρα συνδρομής μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο.»·

-  να προστεθεί ένα νέο σημείο στ α) στο άρθρο 52 παράγραφος 2 ως εξής: «στ α) Καθίσταται διαθέσιμος λεπτομερής κατάλογος εξοπλισμού που χρηματοδοτείται δυνάμει του μηχανισμού·»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) ως εξής: «β) παραδίδονται πραγματικά στις ένοπλες δυνάμεις του οικείου τρίτου κράτους, εφόσον έχει αξιολογηθεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης·»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ως εξής: «δ) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ενωσιακές πολιτικές, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του διεθνούς δικαίου, ιδίως του δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και των πιστοποιητικών τελικού χρήστη, ιδίως των ρητρών σχετικά με περαιτέρω εκχώρηση·»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ως εξής: «ε) τελούν υπό διαχείριση σύμφωνα με οιονδήποτε περιορισμό στη χρήση, την πώληση ή την εκχώρησή τους που αποφασίζεται από το Συμβούλιο ή από την επιτροπή, και σύμφωνα με σχετικά πιστοποιητικά τελικού χρήστη, τα κριτήρια της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης·»·

-  να τροποποιηθεί το άρθρο 54 παράγραφος 1 ως εξής: «Κάθε φορέας υλοποίησης επιφορτισμένος με την εκτέλεση δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού τηρεί τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, έχει διενεργήσει τις απαραίτητες αξιολογήσεις κινδύνου και τους απαραίτητους ελέγχους τελικής χρήσης και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές «του μη βλάπτειν». Κάθε εν λόγω φορέας υλοποίησης υποβάλλεται προηγουμένως σε αξιολόγηση κινδύνου για την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διακυβέρνηση.»·

2.  συνιστά τα ακόλουθα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

α)  να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεινόμενες τροπολογίες και να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 36 της ΣΕΕ·

β)  σύμφωνα με το άρθρο 36 της ΣΕΕ, να εφαρμόζει πλήρως τις απόψεις του Κοινοβουλίου κατά την προετοιμασία προτάσεων για πολυετή «προγράμματα δράσης» ή ad hoc μέτρων συνδρομής, μεταξύ άλλων αποσύροντας τις προτάσεις στις οποίες το Κοινοβούλιο αντιτίθεται·

γ)  να παράσχει πλήρη εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της απόφασης, δεδομένων των επιπτώσεών της στον προϋπολογισμό της ΕΕ, περιγράφοντας ιδίως τις πρόσθετες ανάγκες σε προσωπικό·

δ)  να υποβάλει τα σχέδια αποφάσεων του Συμβουλίου που αφορούν τον ΕΜΕ στο Κοινοβούλιο για διαβούλευση ταυτόχρονα με την υποβολή τους στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, εξασφαλίζοντας στο Κοινοβούλιο χρόνο για να παρουσιάσει τις απόψεις του· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να τροποποιήσει τα σχέδια αποφάσεων του Συμβουλίου εφόσον της ζητηθεί από το Κοινοβούλιο·

ε)  να διασφαλίσει, σύμφωνα με το άρθρο 18 της ΣΕΕ, τη συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα ταμεία, προγράμματα και μέσα της ΕΕ, τη συνοχή του ΕΜΕ με όλες τις άλλες πτυχές της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη» (CBSD) και τον προτεινόμενο Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζεται στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας, η οποία πρέπει να έχει ισχυρές συνιστώσες σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση, διατάξεις κατά της έμφυλης βίας και, ιδίως, διατάξεις σχετικά με την πολιτική εποπτεία του συστήματος ασφάλειας και τον δημοκρατικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων·

στ)  να παρέχει τακτικά ανατροφοδότηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο ως προς την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και να ζητεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνιστώσα που αφορά τα φύλα, με έμφαση στον ρόλο των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων, την ανοικοδόμηση μετά τις συγκρούσεις και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, καθώς και τακτικές αξιολογήσεις των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των κοριτσιών, από τη βία σε καταστάσεις σύγκρουσης·

ζ)  να διασφαλίσει, σύμφωνα με το άρθρο 18 της ΣΕΕ, τη συνοχή του ΕΜΕ με όλες τις άλλες πτυχές της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών πολιτικών της, και με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης των σχετικών τρίτων αναπτυσσόμενων χωρών και τη μείωση και την εξάλειψη της φτώχειας σε αυτές·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και, προς ενημέρωση, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Επιτροπή.

(1)

https://sustainabledevelopment.un.org/

(2)

ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 84 της 28.3.2015, σ. 39.

(4)

ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 335 της 15.12.2017, σ. 6.

(6)

ΕΕ L 335 της 15.12.2017, σ. 6.

(7)

ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 17.

(8)

ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.

(9)

ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.

(11)

ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 68.

(12)

ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 18.

(13)

ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 47.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0514.

(15)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 202.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σχετικά με τη σύσταση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (2018/2237(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εισηγήτρια: Hilde Vautmans

Άποψη της μειοψηφίας που κατατέθηκε από τους βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Miguel Urban Crespo

Η σύσταση δεν αμφισβητεί καθόλου την πρόθεση και την προσέγγιση της πρότασης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη (ΕΜΕ). Επιβεβαιώνει ότι ο ΕΜΕ θα πρέπει ιδίως να χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές αποστολές της Ένωσης, να ενισχύει τις στρατιωτικές και αμυντικές ικανότητες τρίτων χωρών. Επιπλέον, ο τίτλος «μηχανισμός για την ειρήνη» είναι παραπλανητικός και δεν αντικατοπτρίζει τη σχεδιαζόμενη χρηματοδότηση του στρατού, συμπεριλαμβανομένων των όπλων. Η σύσταση καλεί την ΕΕ να μην παραμείνει μια αποκλειστικά «μη στρατιωτική δύναμη», αλλά να αναπτύξει και να επεκτείνει τη σκληρή (στρατιωτική) εξουσία της.

Αντιτασσόμαστε στη σύσταση, δεδομένου ότι:

•  προωθεί την περαιτέρω υλοποίηση της κοινής άμυνας, την οποία και θεωρεί πηγή για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας·

•  ο μηχανισμός υποδηλώνει την αυτόματη χρηματοδοτική συμμετοχή κάθε συνεισφέροντος κράτους μέλους σε κάθε στρατιωτική αποστολή της ΕΕ, ανεξάρτητα από την πραγματική συμμετοχή του·

•  δεν αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της αστάθειας και της ανασφάλειας, όπως η φτώχεια, η έλλειψη κοινωνικοοικονομικών προοπτικών, οι μη ισόρροπες οικονομικές σχέσεις με τρίτες χώρες·

•  παρά τον τίτλο του («μηχανισμός για την ειρήνη»), δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης ασφάλειας και αγνοεί το γεγονός ότι ο ΕΜΕ θα στρατιωτικοποιήσει περαιτέρω την προσέγγιση της ΕΕ έναντι των συγκρούσεων·

Απαιτούμε:

-  μη στρατιωτικοποίηση της επίλυσης των συγκρούσεων και παύση όλων των στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ

-  διάλυση των στρατιωτικών δομών της ΕΕ και πλήρη αφοπλισμό (συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού) σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

7

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Javier Couso Permuy, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Στέλιος Κούλογλου, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

James Carver, Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

3

0

ECR

Marek Jurek

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου

PPE

Elmar Brok

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου