Postup : 2018/2193(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0158/2019

Předložené texty :

A8-0158/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.34

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0275

ZPRÁVA     
PDF 212kWORD 67k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské železniční agentury (ERA) (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2017

(2018/2193(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské železniční agentury (ERA) (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2017

(2018/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (dále jen „nařízení o agentuře“)(5), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004(6), a zejména na článek 65 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0158/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) za rozpočtový rok 2017

(2018/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (dále jen „nařízení o agentuře“)(12), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004(13), a zejména na článek 65 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0158/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2017

(2018/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské železniční agentury (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0158/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(15) Evropské agentury pro železnice (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 30 732 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 11,57 %; vzhledem k tomu, že se rozpočet agentury odvíjí hlavně od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,99 %, což oproti roku 2016 znamená nárůst o 0,79 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 87,30 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 4,27 %;

2.  konstatuje, že v souladu s ustanoveními nového zakládajícího nařízení agentury, které nabylo účinnosti v červnu 2016, je agentura oprávněna účtovat poplatky za výkon některých ze svých nových pravomocí; bere na vědomí zavedení systému účtování poplatků za vydávání osvědčení a schvalování, který má být plně funkční od roku 2019, i požadavek, aby byl v rámci agentury uplatňován nový systém vlastních zdrojů a vnitřní postupy, čímž by se zajistilo stanovení a sledování úkolů vyplývajících z právních předpisů i z účtování poplatků; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o provádění tohoto nového systému;

Zrušení přenesených prostředků

3.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 69 473 EUR, což představuje 3,40 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 pokles o 1,12 %;

4.  s politováním konstatuje, že bylo dosaženo pouze orientačního stropu ve výši 10 %, který používá Účetní dvůr k posouzení, nakolik je plněn rozpočet, pokud jde o převod prostředků do dalšího roku v hlavě 1 (personál), zatímco stropu pro hlavu 2 (administrativní výdaje) a hlavu 3 (provozní výdaje), který činil 20 %, resp. 30 %, dosaženo nebylo;

Výkonnost

5.  s uspokojením konstatuje, že agentura používá rozsáhlý soubor 24 železničních ukazatelů ve čtyřech provozních oblastech jako klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování přidané hodnoty své činnosti a další ukazatele ke zlepšení řízení rozpočtu;

6.  zdůrazňuje, že agentura má důležitou úlohu při zajišťování bezpečnosti a interoperability evropského železničního systému a při zvyšování konkurenceschopnosti železniční dopravy oproti jiným způsobům dopravy, neboť snižuje počet administrativních a technických překážek, motivuje subjekty ke vstupu na trh a zajišťuje dodržování zásady nediskriminace a díky lepší správě infrastruktury účinněji vynakládá veřejné prostředky na veřejné služby železniční dopravy; podporuje vizi evropského železničního systému jakožto světového šampióna, pokud jde vysokou úroveň bezpečnosti, s níž přišla Komise;

7.  oceňuje úlohu agentury při dalším sledování vývoje, testování a zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) a při hodnocení zvláštních projektů systému ERTMS; dále konstatuje, že čtvrtý železniční balíček zahrnuje technický pilíř, který posiluje úlohu agentury tím, že ji pověřuje novými úkoly, aby se zajistilo jednotné provádění rámce EU; zdůrazňuje, že s posílením pravomocí bude nutné agentuře poskytnout i finanční, materiální a lidské zdroje nezbytné k účinnému a efektivnímu plnění nových a dodatečných úkolů;

8.  připomíná, že sytém ERTMS má zásadní význam pro vybudování jednotného evropského železničního prostoru; zdůrazňuje tedy, že klíčovou prioritou je optimální koordinace rozvoje a zavádění systému ERTMS, která zajistí jednotný, transparentní, stabilní, finančně dostupný a interoperabilní systém ERTMS v celé Evropě;

9.  uznává, že agentura splnila svůj cíl, aby bylo 95 % jejích zpráv, doporučení a stanovisek vydáváno včas; zdůrazňuje, že agentura nedosáhla svého cíle splnit 90 % všech výstupů s využitím finančního plánování a plánování lidských zdrojů, kdy pouze 67 % bylo označeno za zcela splněné a 18 % za částečně splněné;

10.  vítá spolupráci agentury s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, s nímž sdílí účetní služby a zúčastnila se společné výzvy k podávání nabídek;

11.  podporuje pokrok agentury při navazování užší spolupráce s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) s cílem vytvořit společnou kulturu bezpečnosti;

12.  vítá, že integrovanému systému správy agentury byla udělena certifikace podle normy ISO 9001, což dokládá, že agentura i podle nezávislého posouzení neustále zlepšuje svou výkonnost;

Zaměstnanecká politika

13.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 92,09 %, přičemž ze 139 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 135 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 128; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 34 smluvních zaměstnanců a dva vyslaní národní odborníci;

14.  podotýká, že výsledky každoroční srovnávací analýzy, pokud jde o pracovníky agentury, jsou podobné výsledkům z roku 2016, přičemž procento pracovníků vykonávajících administrativní úkoly dosahuje 18 % a podíl pracovníků plnících provozní úkoly 69,5 %, tj. ve srovnání s rokem 2016 se jedná o mírný 0,5% pokles (ze 70 % na 65 %), zatímco procento zaměstnanců, kteří jsou pověřeni kontrolními a finančními úkoly, činí i nadále kolem 12 %;

15.  konstatuje, že agentura přijala politiku v oblasti ochrany důstojnosti osob a boje proti obtěžování, že svým zaměstnancům a vedoucím pracovníkům poskytuje školení ke zvýšení jejich informovanosti a podporuje důvěrné poradce; upozorňuje na relativně vysoký počet údajných případů obtěžování, k nimž v agentuře došlo v roce 2017, kdy bylo nahlášeno 12 případů, ale žádný nebyl vyšetřován; naléhavě žádá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních, která byla přijata k řešení tohoto problému;

16.  vyzývá agenturu, aby zohlednila doporučení útvaru interního auditu, která se týkají řízení lidských zdrojů a kvalifikace v roce 2017, a aby v tomto ohledu přijala všechna nezbytná opatření; vítá, že agentura v lednu 2018 přijala kodex řádné správní praxe, který obsahuje zejména všechna opatření nezbytná k prevenci střetu zájmů;

Veřejné zakázky

17.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 bylo zaznamenáno 29 výjimek a 7 případů nedodržení předpisů, což oproti roku 2016 představuje nárůst; uznává, že agentura v této souvislosti zjistila hlavní problematické oblasti; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních přijatých k omezení jejich výskytu v budoucnu;

18.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura v případě jedné auditované platby zakoupila prostřednictvím dodavatele IT služby bez jakékoli soutěže či předchozího průzkumu trhu; bere na vědomí odpověď agentury, že smlouva byla uplatňována v souladu se smluvními ustanoveními;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

19.  konstatuje, že agentura na svých webových stránkách zveřejňuje prohlášení o střetu zájmů a životopisy členů své správní rady; lituje toho, že agentura od svých vedoucích pracovníků vyžaduje, aby vyplnili a podepsali prohlášení o střetu zájmů pouze v případě, kdy jsou zapojeni do hodnotícího výboru; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o vývoji při řešení této věci;

20.  konstatuje, že agentura podle svého vyjádření nadále provádí akční plán, který je stanoven ve strategii agentury pro boj proti podvodům; konstatuje, že jeden případ podezření na podvod byl předán k šetření Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, který se formálně rozhodl zahájit vyšetřování; naléhavě vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o výsledku tohoto vyšetřování;

21.  lituje skutečnosti, že agentura dosud nestanovila pravidla pro whistleblowing, – tato pravidla však mají být přijata do konce roku 2018; naléhavě vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu, jakmile budou pravidla pro whistleblowing zavedena a prováděna;

Vnitřní kontroly

22.  konstatuje, že s ohledem na předběžné výsledky posuzování interní kontroly agentury na základě jejích standardů řízení, pokud jde o dodržování předpisů a její účinnost, lze mít za to, že kontrolní systém agentury funguje jako celek podle předpokladů a že přiměřeným způsobem omezuje hlavní rizika ohrožující plnění cílů agentury;

23.  podporuje stanovisko Účetního dvora, že ze zásady oddělení povinností schvalující osoby a účetního vyplývá, že se tyto funkce navzájem vylučují; věří tomu, že agentura tento problém vyřeší v rámci své nadcházející reorganizace; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních přijatých k řešení tohoto zjištění;

Další připomínky

24.  konstatuje, že po skončení přechodného období (16. června 2019) změní agentura svou úlohu z pouhého orgánu pověřeného přípravou politik a jejich šířením na orgán pracující přímo pro příslušné odvětví, pokud jde o schvalování osvědčení o bezpečnosti a kolejových vozidel; vybízí řídící pracovníky agentury, aby nadále kladli důraz na přípravu nových úkolů, které vyplývají z technického pilíře čtvrtého železničního balíčku, a doporučuje, aby jednou z priorit pro ně bylo řízení lidských zdrojů; bere na vědomí, že v rámci přípravných rozhodnutí o přijetí rámce pro audit oznámených orgánů a pro jednotné kontaktní místo a politiku sledování výsledků a rozhodování národních bezpečnostních orgánů bylo dosaženo pokroku; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních přijatých k zajištění toho, aby tento přechod proběhl úspěšně a byl přínosný z hlediska snížení nákladů;

25.  s politováním konstatuje, že celá řada kontaktů s francouzskými orgány nevedla k podpisu dohody o sídle agentury podle článku 71 nařízení o agentuře; s politováním dále konstatuje, že správní rada nebyla schopna v roce 2017 jednohlasně přijmout prováděcí předpisy týkající se jazykového režimu v agentuře, což vedlo např. při náboru pracovníků k dalšími nákladům a průtahům; s politováním konstatuje, že agentura i nadále pracuje ve dvou místech; vyzývá agenturu, aby všechny činnosti přemístila do svého sídla a působit pouze z tohoto místa;

26.  na základě informací agentury bere na vědomí, že pokud jde o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie a jeho potenciální dopad na zaměstnance agentury, potvrdila intenzivní jednání s železničním odvětvím Spojeného království jeho zájem setrvat v „evropském systému“;

o

o o

27.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(16) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

22.1.2019

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2193(DEC))

Zpravodaj: Innocenzo Leontini

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá zjištění Účetního dvora, že účetní závěrka Agentury Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2017 je ve všech podstatných ohledech legální a správná;

2.  zdůrazňuje, že agentura má důležitou úlohu při zajišťování bezpečnosti a interoperability evropského železničního systému a při zvyšování konkurenceschopnosti železniční dopravy oproti jiným způsobům dopravy, neboť snižuje počet administrativních a technických překážek, motivuje subjekty ke vstupu na trh a zajišťuje dodržování zásady nediskriminace a díky lepší správě infrastruktury účinněji vynakládá veřejné prostředky na veřejné služby železniční dopravy; podporuje vizi evropského železničního systému jakožto světového šampióna, pokud jde o vysokou úroveň bezpečnosti, s níž přišla Komise;

3.  oceňuje úlohu agentury při dalším sledování vývoje, testování a zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) a při hodnocení zvláštních projektů systému ERTMS; dále konstatuje, že čtvrtý železniční balíček zahrnuje technický pilíř, který posiluje úlohu agentury tím, že ji pověřuje novými úkoly, aby se zajistilo jednotné provádění rámce EU; zdůrazňuje, že s posílením pravomocí bude nutné agentuře poskytnout i finanční, materiální a lidské zdroje nezbytné k účinnému a efektivnímu plnění nových a dodatečných úkolů;

4.  připomíná, že systém ERTMS má zásadní význam pro vybudování jednotného evropského železničního prostoru; zdůrazňuje tedy, že klíčovou prioritou je optimální koordinace rozvoje a zavádění systému ERTMS, která zajistí jednotný, transparentní, stabilní, finančně dostupný a interoperabilní systém ERTMS v celé Evropě;

5.  podporuje pokrok agentury při navazování užší spolupráce s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) s cílem vytvořit společnou kulturu bezpečnosti;

6.  konstatuje, že rozpočet agentury na rok 2017 činil 30,7 milionu EUR v prostředcích na závazky a 26,8 milionu EUR v prostředcích na platby a že průměrná míra plnění činila u prostředků na závazky (včetně prostředků převedených do dalšího roku) 100,0 % a u prostředků na platby 87,3 %; s politováním konstatuje, že u prostředků na platby nebylo dosaženo cílové 90,0% míry plnění rozpočtu; konstatuje, že důvodem, proč nebylo tohoto cíle u prostředků na platby dosaženo, bylo, že některé závazky byly z důvodu dosažení 95% míry plnění rozpočtu v případě závazků učiněny až koncem roku;

7.  s politováním konstatuje, že bylo dosaženo pouze orientačního stropu ve výši 10 %, který používá Účetní dvůr k posouzení, nakolik je plněn rozpočet, pokud jde o převod prostředků do dalšího roku v hlavě 1 (personál), zatímco stropu pro hlavu 2 (administrativní výdaje) a hlavu 3 (provozní výdaje), který činil 20 %, resp. 30 %, dosaženo nebylo;

8.  vybízí agenturu, aby zajistila nezávislost účetního tím, že by byl (správně) přímo odpovědný řediteli agentury a (funkčně) správní radě, jak zdůraznil Účetní dvůr; vyzývá agenturu, aby zohlednila doporučení útvaru interního auditu, která se týkají řízení lidských zdrojů a kvalifikace v roce 2017, a aby v tomto ohledu přijala všechna nezbytná opatření; vítá, že agentura v lednu 2018 přijala kodex řádné správní praxe, který obsahuje zejména všechna opatření nezbytná k prevenci střetu zájmů;

9.  s politováním konstatuje, že celá řada kontaktů s francouzskými orgány nevedla k podpisu dohody o sídle agentury podle článku 71 nařízení o agentuře; s politováním dále konstatuje, že správní rada nebyla schopna v roce 2017 jednohlasně přijmout prováděcí předpisy týkající se jazykového režimu v agentuře, což vedlo např. při náboru pracovníků k dalším nákladům a průtahům; s politováním konstatuje, že agentura i nadále pracuje ve dvou místech; vyzývá agenturu, aby všechny činnosti přemístila do svého sídla a působila pouze z tohoto místa;

10.  podotýká, že výsledky každoroční srovnávací analýzy, pokud jde o pracovníky agentury, jsou podobné výsledkům z roku 2016, přičemž procento pracovníků vykonávajících administrativní úkoly dosahuje 18 % a podíl pracovníků plnících provozní úkoly 69,5 %, tj. ve srovnání s rokem 2016 se jedná o mírný 0,5% pokles (ze 70 % na 65 %), zatímco procento zaměstnanců, kteří jsou pověřeni kontrolními a finančními úkoly, činí i nadále kolem 12 %; konstatuje, že referendum o brexitu z června 2016 vedlo mezi zaměstnanci agentury k výraznému znepokojení, jelikož řada klíčových pracovníků agentury pochází ze Spojeného království; konstatuje dále, že během intenzivní výměny názorů s odvětvím železniční dopravy ve Spojeném království bylo potvrzeno, že mají zájem zůstat součástí „evropského systému“,

11.  vítá aktivní přístup agentury k transformaci její struktury, tak aby byla schopna plnit nové úkoly, jak jsou stanoveny ve čtvrtém železničním balíčku, zejména na základě vytvoření řídící skupiny; vybízí řídící pracovníky agentury, aby nadále kladli důraz na přípravu nových úkolů, které vyplývají z technického pilíře čtvrtého železničního balíčku, tak aby byly zcela hotové k 15. červnu 2019, a doporučuje, aby přisoudili vysokou prioritu řízení lidských zdrojů; bere na vědomí, že mj. v rámci přípravných rozhodnutí o přijetí rámce pro audit oznámených orgánů i rámce pro jednotné kontaktní místo a politiku sledování výsledků a rozhodování národních bezpečnostních orgánů bylo dosaženo pokroku;

12.  vítá skutečnost, že v roce 2017 agentura pokračovala v provádění akčního plánu, který je stanoven ve strategii agentury pro boj proti podvodům; vítá, že agentura zahrnula do svého pravidelného posuzování rizik i hodnocení rizika podvodů a že došlo k vytvoření jednoduššího a jasnějšího popisu rizik; konstatuje dále, že v průběhu účetního roku byl úřadu OLAF nahlášen jeden případ podezření na podvod;

13.  s politováním konstatuje, že existují nedostatky při zadávání veřejných zakázek, které ohrožují optimální využívání prostředků, především pokud jde o zadávání zakázek na služby;

14.  vítá, že integrovanému systému správy agentury byla udělena certifikace podle normy ISO 9001, což dokládá, že agentura i podle nezávislého posouzení neustále zlepšuje svou výkonnost; konstatuje, že s ohledem na předběžné výsledky posuzování interní kontroly agentury na základě jejích standardů řízení, pokud jde o dodržování předpisů a její účinnost, lze mít za to, že kontrolní systém agentury funguje jako celek podle předpokladů a že přiměřeným způsobem omezuje hlavní rizika ohrožující plnění cílů agentury;

15.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECr

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 83

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 83

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 83

(9)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 83

(10)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Úř. věst. C 84/20, 17.3.2017, s. 96.

(16)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění